فهرست مطالب

راهبرد دفاعی - پیاپی 66 (تابستان 1398)
 • پیاپی 66 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امید جعفری زاده، حسن کوشا*، صابر قلی نژاد صفحات 13-47
  رهنامه به عنوان میثاق مشترک و مجموعه ای از اصول و چارچوب های ساختاریافته ای است که چگونگی فعالیت های دفاعی نیروها و سازمان ها را در سطوح مختلف تعیین می نماید. بنابراین به منظور ارتقای اقتدار دفاعی در حوزه نظامی- امنیتی و افزایش توانمندی و کارآمدی نیروهای مسلح، باید رهنامه راهبردی که برگرفته از اصول بنیادین و راهنمای عمل و پشتیبانی نیروهای مسلح باشد، تدوین گردد. آنچه این پژوهش از ابتدا به دنبال آن بوده، تبیین الزام های موثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران به صورت علمی و روشمند است که به این منظور در ادبیات پژوهش با گرد آوری اطلاعات به روش های کتابخانه ای و میدانی به مفهوم شناسی، مبانی نظری و گردآوری محتوای مرتبط با الزام های تحقق رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران پرداخته شد. سپس داده های گرد آوری شده حاصل از تکمیل پرسشنامه های توزیع شده میان صاحب نظران، از راه نرم افزارهای آماری موردآزمون قرار گرفته و 71 الزام  به عنوان الزام های موثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی  نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران تعیین و تبیین گردید.
  کلیدواژگان: رهنامه راهبردی، اصول، الزام ها، نظامی-امنیتی، نیروهای مسلح
 • محمدحسین افشردی، علیرضا شیخ* صفحات 49-68
  جنگ به عنوان پدیده ای ویرانگر همواره امنیت انسان ها را تهدید کرده و با گذر زمان و پیشرفت فناوری، صحنه های جنگ پیچیده تر و گسترده تر شده و همین تغییرات نیاز به مطالعه در خصوص جنگ و توانمندی های مقابله با آن را ضروری تر می نماید. هدف این پژوهش بررسی توانمندی ها براساس نیاز حوزه های مختلف فرماندهی و مدیریت صحنه جنگ در ج.ا.ایران می باشد. این تحقیق از جنبه جهت گیری، کاربردی و از جنبه هدف، توصیفی می باشد. به منظور تحقق هدف های تحقیق ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان، صحنه جنگ در سه حوزه فرماندهی، مدیریت و سطوح راهبردی دسته بندی گردید و سپس با انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری (شامل استادان و دانش آموختگان دانشکده دفاع ملی) با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 85 نفر و نظرخواهی از آن ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته (علی- مقایسه ای و معادلات ساختاری) و استفاده از آزمون «خی دو»، نتایج دسته بندی گردید. در نتیجه تحقیق درکنار تقسیم بندی صحنه جنگ در سه حوزه فرماندهی، مدیریت و سطوح راهبردی، توانمندی ها و نیازهای مستقل هریک از این سه حوزه به منظور جهت گیری های تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیازهای صحنه جنگ آینده ج.ا.ایران مشخص گردید.
  کلیدواژگان: جنگ آینده، فرماندهی، مدیریت سطوح راهبردی
 • اشکان یوسفی*، عین الله کشاورز ترک، هادی نهادی صفحات 69-96
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آینده امنیت ملی ج.ا.ایران انجام گرفت. سوال اصلی تحقیق این است که تا چه اندازه مولفه های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آینده امنیت ملی ج.ا.ایران اثرگذار هستند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی (از نوع همبستگی) و از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی- کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل افرادی بود که از مسائل و وضعیت امنیت ملی به اندازه کافی مطلع بوده و نسبت به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی ناشی از دفاع مقدس و نقش آن بر زندگی امروز و امنیت کشور اطلاع کافی داشتند. باتوجه به حجم گسترده جامعه آماری از نظر دسته بندی، نمونه آماری به روش گلوله برفی به تعداد 16 نفر انتخاب شد؛ چراکه گرچه افراد زیادی برای هریک از حوزه های بالا وجود داشتند اما کسانی که به هرسه حوزه آینده پژوهی، امنیت ملی و دفاع مقدس در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به طور همزمان تسلط داشته باشند، اندک بوده و همچنین افراد بعد از نفر 16، نظرهای تکراری اعلام نمودند. آینده امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی برگرفته از مطالعات انجام گرفته، با کمک پرسشنامه انجام شدند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار آماری PLS و نیز t وابسته با نرم افزار آماری SPSS، حاکی از آن بود که سرمایه فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس در آینده امنیت ملی اثرگذار بودند. همچنین تفاوت معناداری در متغیر آینده امنیت ملی، میان وضعیت موجود و آینده وجود نداشت. از سوی دیگر، تفاوت معناداری در وضع موجود و آینده میزان سرمایه فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس و ابعاد آن وجود داشت.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده امنیت ملی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، دفاع مقدس
 • سیدمحسن میرباقری، عطاءالله رفیعی آتانی*، رضا دشتی صفحات 97-130
  مدیریت عملکرد کارکنان برای سازمان، دستاوردهای آشکار و پنهان بسیاری دارد، زیرا اجرای صحیح آن موجب بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه ارتقای بهره وری سازمان می گردد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای؛ از نظر روش، توصیفی؛ از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر زمان گردآوری داده ها، مقطعی است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و هدف این تحقیق ارائه الگوی مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی با استفاده از پیشینه تحقیق و مطالعه موردی می باشد. در این مقاله پس از بیان مسئله، هدف ها و سوال های تحقیق، ضرورت واکاوی مدیریت عملکرد تشریح گردیده و مبانی نظری و مفاهیم مدیریت عملکرد تعریف شده است. سپس مزیت های اجرای مدیریت عملکرد و شاخص های مدیریت عملکرد شناسایی و انتخاب شده است. در ادامه پس از پاسخ به سوال های پژوهش، الگوی پژوهش تشکیل شده و ارتباط میان مولفه های اصلی الگو تبیین شده است. در این پژوهش به منظور سنجش روایی الگو از تجربه ها و نظرهای خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شده و در یک دوره دوماهه در پرسشنامه ای، کلیه ابعاد روایی از جمله روایی محتوایی و شاخص های مرتبط با پایایی الگوی پیشنهادی در یک مرکز تحقیقاتی نظامی محاسبه گردیده است. آلفای کرونباخ 0/90 به دست آمده که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه و نتایج آزمون t نشان دهنده تثبیت الگو و شاخص های معرفی شده در آن است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی، مراکز تحقیقاتی نظامی
 • سیدرضا نوری، غلامرضا ملک زاده*، فریبرز رحیم نیا، علیرضا خوراکیان صفحات 131-159
  امروزه قرارگرفتن دو مفهوم رهبری و اخلاق در کنار یکدیگر، جذابیت هایی را برای سازمان ها و مدیران به وجود آورده است. هدف این تحقیق ارائه الگویی راهبردی برای رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران است. به منظور طراحی الگو، از روش کیفی و راهبرد داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده یا «گلیزری» استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، خبرگانی از سازمان صنایع دفاع می باشند که آگاهی نظری و عملی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه داشته اند. با 22 نفر از این جامعه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. تجزیه و تحلیل متون مصاحبه ها از راه تحلیل مضمون و روش کدگذاری گلیزر که شامل کدگذاری حقیقی و نظری است، انجام شد. به منظور کدگذاری نظری از خانواده کدگذاری «شش C» استفاده شد. هر C نشان دهنده یک مفهوم کلی است. اولین c، علل است که شامل ویژگی های فردی و سازمانی است. دومین c، عوامل همبسته است که شامل نظام های منابع انسانی و آموزش است. سومین c، شرایط میانجی است که شامل مدیریت ارتباطات و اخلاقیات سازمانی است. چهارمین c، اقتضائات است که شامل مذهب، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. پنجمین c، نتایج یا پیامدهاست که شامل ارزش آفرینی برون سازمانی، بهبود روانشناختی رفتاری و سازمانی است. ششمین c، زمینه محیطی است که شامل محیط اخلاق محور، شرایط فشارهای خارجی، شرایط غیراخلاقی رقبا و تحریم خارجی سازمانی است.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، شش «C»، الگوی راهبردی، سازمان صنایع دفاع
 • بهنام گلشاهی*، امید اردلان، شهاب شریفی صفحات 161-187
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی فلسفه علم و جامعه شناختی و براساس مطالعه ای کیفی انجام شده است. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، پیش فرض های بنیادین مربوط به مبانی فلسفی نظریه اخلاق کاری (هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی) و مبانی جامعه شناختی شناسایی گردیده و در ادامه مبتنی بر رهیافت عینی گرا - ذهنی گرا و رهیافت نظم دهی - تغییر بنیادی، به ارزیابی دیدگاه فکری غالب (پارادایم) بر نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی رتبه و اعضای هیئت علمی برجسته مراکز دانشگاهی در نیروهای مسلح می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 11 نفر انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در پایان نتایج پژوهش بیانگر رویکرد عینی- ذهنی گرا نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح از دید مبانی فلسفی و دیدگاه نظم دهی در تبیین مبانی جامعه شناختی می باشد. همچنین بر اساس طرح پیشنهادی، نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح در محدوده دیدگاه های فکری غالب کارکردگرایی- تفسیری ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: مفروضه های جامعه شناختی، مبانی فلسفه علم، نظریه اخلاق کاری، دیدگاه فکری غالب (پارادایم)، نیروهای مسلح
|
 • Omid Jafarizadeh, Hassan Kousha *, Saber Gholinejad Pages 13-47
  Doctrine is a common covenant and a set of structured principles and frameworks that defines how defense forces and organizations operate at different levels. Therefore, a strategic guideline based on the fundamental principles and guiding action and support of the armed forces should be formulated in order to enhance the defense-military authority and increase the capability and efficiency of the armed forces. What this research has sought from the beginning is to illuminate the effective requirements of realizing the principles of the military-security strategic guidelines of the armed forces of Islamic Republic of Iran in a scientific and methodical manner. To this end research literature was investigated through collecting data via library and field methods regarding this concept, theoretical basics and collecting related content regarding the requirements of the implementation of the military-security strategic guidelines of the armed forces of I.R. of Iran. Then, the data collected through completing the questionnaires distributed among the experts were tested through statistical software and 71 requirements were considered as the effective necessities regarding the realization of the principles of military-security strategic guideline of I.R. of Iran's Armed Forces.
  Keywords: Strategic guidelines, principles, requirements, military-security, Armed forces
 • Mohammad Hossein Afshordi, Alireza Sheikh * Pages 49-68
  As devastating phenomena, wars always threaten human security, and unfortunately as time passes and technology advances, war scenes become more complex and widespread, and these changes need to be studied regarding a war and its coping capabilities. The aim of this study is to review capabilities based on the needs of different areas in relation to command and management of the war scene in I.R. of Iran. This research is an applied study regarding its orientation, and a descriptive one considering its purpose. In order to attain the goals of this study, at first, by studying the background and theoretical literature of the topic and interviewing the experts, the field of war was categorized into three areas of command, management, and strategic levels. Then, by selecting a statistical sample from the statistical population (including National Defense faculty professors and graduates), the results were categorized using Cochran formula with 85 participants, obtaining opinions, using a researcher-made questionnaire and mixed research method (causal-comparative and structural equations) and chi-square test. As a result of the research, while dividing the war scene into three areas of command, management and strategic levels, the capabilities and needs of each of these three regions have been identified in order to provide efficient human resources training and commensurate with the needs of the future war scene of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Future war, command, strategic levels management
 • Ashkan Yousefi *, Einollah Keshavarz Turk, Hadi Nahadi Pages 69-96
  This study was conducted with the aim of investigating the impact of cultural and social components of the holy defense on the future of national security of I.R. of Iran. The main question of this study: To what extent do the cultural and social components of the holy defense influence the future of national security of I.R. of Iran? The present study is an applied research in terms of its purpose, a descriptive one in terms of its method (correlational), and a qualitative-quantitative one in terms of its data collection. The statistical population of the study consisted of people who were adequately aware of the issues and national security situation as well as well aware of the social and cultural assets of the holy defense and its role in today's life and security of the country. Due to the larger size of the population in terms of categorization, the statistical sample was 16 individual who were selected by snowball sampling, although there were many individuals in each of the above areas but there were a few individuals who were totally aware in the cultural and social realms regarding all three areas of futures studies, national security and the holy defense at the same time, and participants after the 16th individual reported the same comments. The future of national security, social capital, and cultural capital drawn from the conducted surveys were done using a questionnaire. The results of structural equations with PLS statistical software and t-test with SPSS software indicated that cultural and social capital of the holy defense influenced national security future. There was also no significant difference variable between the status quo and the future in the future of national security. On the other hand, there was a significant difference in the status and future of the holy defense cultural and social capital and its dimensions.
  Keywords: Futurology, future of national security, cultural capital, social capital, holy defense
 • Seyyed Mohsen Mirbagheri, Ataollah Rafiyi Artani *, Reza Dashti Pages 97-130
  Managing staff performance for an organization has many obvious and hidden advantages, because its proper implementation improves their performance and thereby enhances the organization productivity. This research is an applied and developmental, descriptive, qualitative and cross-sectional study regarding its purpose, method, nature of data, and time of data collection, respectively. The method of data collection was a library one, and the aim of this study is to present a model of staff performance management in military research centers using literature review and case study. In this paper, after explaining the research problem, the aims and questions of the research, the necessity of analyzing performance management are described and the theoretical foundations and concepts of performance management are defined. Then the advantages of implementing performance management and performance management indicators are identified and selected. After answering the research questions, the research model is formed and the relationship between its main components is explained. In this research, in order to assess the validity of the model, the experiences and opinions of organizational and academic experts were used and in a two-month period, a questionnaire was used to assess all validity dimensions including content validity and indicators related to the proposed model's reliability in a military research center. Cronbach's alpha was 0.90, which indicates a higher reliability of this instrument, and the results of the t-test indicate the consistency of the model and the indicators introduced in it.
  Keywords: Staff performance evaluation, performance management, human resource management, military research centers
 • Sayyed Reza Noori, Gholamreza Malekzadeh *, Fariborz Rahimnia, Alireza Khorakian Pages 131-159
  Nowadays, the two concepts of leadership and ethics are entwined and have attracted organizations and managers attention. The aim of this study is to provide a strategic model for ethical leadership in I.R. of Iran's Defense Industry Organization. In order to design the model, a qualitative method and a data-driven strategy with a 'Glaser' approach were used. The study population consisted of defense industry experts who had theoretical and practical knowledge of the subject under study. Semi-structured interviews were conducted with 22 participants in this community. The analysis of the interviews texts was done through content analysis and Glazer coding, which included both real and theoretical coding. The "Six C" coding family was used for theoretical coding. Each C represents a general concept. The first C denotes causes that include individual and organizational characteristics. The second C indicates correlated factors that include human resource and training systems. The third C refers to the mediating conditions that involve managing the communication and organizational ethics. The fourth C denotes requirements that include religion, organizational climate, and organizational culture. The fifth C refers to results or outcomes, which include extracurricular value creation, behavioral and organizational psychological improvement. The sixth C denotes an environmental context that includes ethics-based environment, external pressure conditions, competitors' immoral conditions, and external organizational sanctions.
  Keywords: Ethical Leadership, six C's, Strategic Model, defense industry organization
 • Behnam Golshahi *, Omid Ardalan, Shahab Sharifi Pages 161-187
  The present research was conducted with the aim of investigating and evaluating the work ethics theory in the armed forces based on the foundations of the philosophy of science and sociology and employed a qualitative method. To this end, using library studies and semi-structured interviews with experts, the fundamental assumptions regarding the philosophical foundations of business ethics theory (ontology, epistemology, anthropology and methodology) and sociological foundations are identified, and following that based on objective-subjective and regulatory-change doctrine, the paramount fundamental paradigm assessment of the work ethic theory in the armed forces has been evaluated. The statistical population of the study consists of senior managers and faculty members of leading academic centers in the armed forces. The statistical sample was selected by purposive method from 11 persons. Data analysis was performed using the content analysis method. Finally, the results of the study indicate an objective-subjective approach to the theory of work ethics in the armed forces from the perspective of philosophical foundations and a regulated perspective in explaining sociological foundations. Also, according to the proposal, the theory of work ethics in the armed forces has been evaluated within the domain of the prevailing intellectual-functionalist views.
  Keywords: Sociological assumptions, foundations of the philosophy of science, work ethic theory, paradigm, Armed forces