فهرست مطالب

راهبرد دفاعی - پیاپی 67 (پاییز 1398)

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 67 (پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا شاملو، بهروز تسلیمی کار* صفحات 13-36
  پدافند هوایی متناسب با میزان اثرگذاری که در ایجاد امنیت دارد می تواند در توان دفاعی کشور نیز نقش ‎آفرینی کند؛ چون اصلی ترین و بارزترین بخش دفاعی کشور به شمار رفته و برابر منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز خط مقدم دفاع از کشور می باشد. به همین دلیل نویسندگان سعی نمودند با طرح مسئله نقش پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران، پدافند هوایی را به عنوان متغیر مستقل کلان و ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران را به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته تا به هدف اصلی تحقیق بپردازند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی می باشد. داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) گردآوری شده که اطلاعات حاصل از مصاحبه به روش تحلیل گفتمان و اطلاعات حاصل از پرسشنامه به وسیله نرم افزار تجزیه و تحلیل داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روایی پرسشنامه از راه روایی محتوا و توزیع دومرحله ای و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ با نتیجه ای معادل 0/867 تعیین گردیده است. حجم نمونه تمام شمار و معادل 23 نفر می باشد. درمجموع نتایج به دست آمده بیانگر این است که قدرت پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران بسیار موثر و نقش آفرین بوده و ارتقای آن موجب ارتقای حتمی توان دفاعی در شرایط زمانی متفاوت خواهد شد و از کارآمدترین ارکان دفاع ملی در تقابل با سایر کشورها به شمار می رود؛ به گونه ای که ضریب اثرگذاری پدافند هوایی در زمان صلح 48% و در زمان بحران 52% به دست آمده است.
  کلیدواژگان: پدافند هوایی، توان دفاعی، دفاع ملی، کسب برتری هوایی، حفظ برتری هوایی
 • حسین شکوهی* صفحات 37-59

  یکی از تاکیدهای مهم و اصلی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، تداوم و پیشرفت کارها در جهت دستیابی به موفقیت است. رسیدن به این امر مهم نیاز به شناخت و بررسی دقیق عوامل و شاخص هایی دارد که آثار زیادی بر روی این هدف می گذارد. شناخت این عوامل کلیدی وشاخص های اثرگذار می تواند منجر به بازخوردگیری مثبت از کار و واپایش کیفیت فعالیت ها و پروژه ها شده و نتیجه نهایی را به سمت موفقیت و پیشرفت کار هدایت نماید که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. هدف از انجام تحقیق، تعیین عوامل و شاخص های اثرگذار تداوم کارها و پیشرفت آن در نیروهای مسلح ج.ا.ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از دو رویکرد اکتشافی و تبیینی استفاده شده است. جامعه نمونه این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، طبقه ای درسطح هر سازمان و نیروهای تابعه تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق را می توان در قالب ابعاد چهارگانه (1) روش های کسب موفقیت؛ (2) روندهای گسترش موفقیت؛ (3) روندهای پیشبرد و پیشرفت کارها و (4) چگونگی تداوم موفقیت ارائه نمود.

  کلیدواژگان: عوامل کلیدی، شاخص های اثرگذار، دستیابی به موفقیت، تداوم و پیشرفت کارها، بازخوردگیری مثبت
 • ناصر شهلائی، عباس منتظری، حسین میرزایی ازندریانی*، کمیل مهجوری کارمزدی صفحات 61-88
  مطالعه حاضر به بررسی تفاوت نسلی و تفاوت در فرهنگ ها و ارزش ها در یکی از سازمان های نظامی پرداخته است. با توجه به اینکه کشور ایران در دهه های اخیر، با حوادث گوناگونی از جمله انقلاب، دوران جنگ و پس از جنگ رو به رو بوده است، بنابراین افراد با سنین و سوابق متفاوت، با شکل های مختلفی از جهت گیری های ارزشی، هنجارها و به دنبال آن الگوهای رفتاری در میان چند نسل مواجه می باشند. به ویژه در سازمان های نظامی که نسل گذشته شاغل در آن با حوادث جنگ و پس از جنگ درگیر بوده و جانشین پروری در این سازمان ها ضرورت دارد. بنابراین شناخت تفاوت در نسل ها موجب شناخت دقیق تر از چگونگی برخورد، مدیریت و تعامل با نسل های جوان تر شده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تفاوت نگرش نسلی بر تعهدهای کارکنان به عنوان یکی از مصداق های رفتاری کارکنان در نسل های مختلف است. در راستای این هدف، از ابزار پرسشنامه و از تعداد 98 نمونه در ستاد یکی از سازمان های نظامی با کارکنانی در سنین و سوابق متفاوت برای گردآوری اطلاعات موردنیاز و در راستای آزمون فرضیه ها، از برازش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی PLS و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده که تفاوت نسلی بر تعهدهای مداوم و هنجاری کارکنان سازمان نظامی موردبررسی اثر مثبت و بر تعهدهای موثر، اثر منفی و معناداری دارد. به عبارتی دیگر، نسل های جوان تر دارای تعهدهای موثر بالاتر و تعهدهای مداوم و هنجاری کمتری نسبت به نسل های باتجربه تر هستند.
  کلیدواژگان: تفاوت نسلی، تعهدهای مداوم، تعهدهای موثر، تعهدهای هنجاری، سازمان نظامی
 • امین پاشایی هولاسو، حسین دهقانی پوده*، ابوطالب شفقت، سیدمجید ابن الرضا صفحات 89-122
  اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان، بهره ور، مولد، فزاینده ارزش افزوده و کاهنده خطرهای اقتصادی در جهان پرتلاطم امروز بوده و به مجموعه ای از رفتارهای اقتصادی دلالت می کند که منجر به تقویت زیرساخت های حکومت اسلامی شده، به گونه ای که از همه ظرفیت های بالقوه و بالفعل برای ارتقای رفاه عادلانه در جامعه استفاده شده باشد. یکی از بخش هایی که به دلیل شرایط و امکانات می تواند باعث تحقق هدف های اقتصاد مقاومتی گردد، بخش کشاورزی است و این مهم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دلیل دارابودن شرایط و امکانات مستعد، تحقق آن به راحتی می تواند صورت گیرد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه فعالیت های کشاورزی سازمان اتکا با رویکرد اقتصاد مقاومتی به رشته تحریر درآمد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1397 بود که با الگوی SWOT از راه بررسی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و با مشارکت 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران موضوع به شیوه هدفمند انجام گرفت. گردآوری داده ها به وسیله مرور اسناد، برگزاری جلسه های بحث گروهی متمرکز و پرسشنامه های استاندارد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و آمار توصیفی در قالب الگوی SWOT تجزیه و تحلیل شدند. با امتیازبندی به دست آمده، تعداد 13 راهبرد موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در سازمان اتکا تدوین شد. همچنین راهبرد «ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان اتکا در راستای خودکفایی اقتصادی به منظور موفقیت بخش کشاورزی در گذر از بحران های ناشی از تحریم از راه ایجاد و تقویت باور علمی و عملی در مسئولان و مدیران وزارت دفاع ج.ا.ایران» اولویت اول را به خود اختصاص داد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، کشاورزی، سازمان اتکا، راهبرد، الگوی SWOT، توسعه - بهینه سازی
 • جاسم منوچهری*، مهرعلی باران چشمه، محمدقاسم منوچهری صفحات 123-150
  راهبرد یک سازمان، ساختارهای اساسی، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های اصلی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. راهبرد رویکردی تحول آفرین است، اما یکی از دلایل عدم به کارگیری این رویکرد در سازمان ها پرهیز مدیران از خطر بالای آن است. چنانچه عوامل موثر در این خطر بهتر شناخته شده و تدابیری برای واپایش و مهار آن فراهم گردد، بدون شک فضای موثرتری برای بهره گیری از مزایای این رویکرد ایجاد خواهد شد. درحالی که سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران، با به کارگیری فرایند برنامه ریزی راهبردی توانسته به خوبی به رسالت خود عمل کند، این مسئله مطرح است که آیا آن برنامه ها نیازمند بازنگری و اصلاح محتوایی و ساختاری می باشند؟ در همین راستا، هدف تحقیق حاضر این بود که با بهره گیری از فراتحلیل با ترکیب یافته های همه منابع موجود، راهبردهای اصلی توسعه ورزش نیروهای مسلح را شناسایی نماید. تحقیق حاضر به روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه طرح ها، برنامه ها و اسناد راهبردی سازمان های ورزشی نیروهای مسلح ج.ا.ایران است که برای نمونه تحقیق و فراتحلیل کیفی انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان داد، هدف های کلان و راهبردهای مرتبط در ورزش نیروهای مسلح می تواند در پنج گروه همگانی، قهرمانی، فرهنگی، دانش افزایی و توسعه منابع جای گرفته و در افق 1404، سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران را در مسیری صحیح و با تاکید بر تقویت سهم خانواده نظامیان در ورزش قهرمانی، به سوی تعالی پیش براند.
  کلیدواژگان: ج، ا، ایران، فراتحلیل، مدیریت راهبردی، نیروهای مسلح، ورزش
 • احسان کاظمی* صفحات 151-183

  با تثبیت انقلاب اسلامی، به منظور دستیابی به آرمان های متعالی انقلاب، هدف های نظام سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی نمود پیدا کرد. با این حال دستیابی به هدف های تعریف شده، به خودی خود ممکن نبوده و نیست، بلکه به گستره اقتدار نظام سیاسی بستگی دارد. اقتدار محصول آنی و مستقیم قدرت ملی می باشد، به بیان دیگر، ابعاد چندگانه قدرت ملی سرچشمه اقتدار ملی می باشند. در این میان بعد سیاسی قدرت ملی به عنوان یک نظام هوشمند، نقش تعیین کننده ای در تقویت اقتدار ملی دارد؛ در همین راستا هدف اصلی این مقاله تدوین راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولویت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری موردمطالعه استادان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشند که از کل جامعه آماری موردمطالعه تعداد 150 نفر با استفاده از نرم افزار Sample Power انتخاب گردید. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و روش SWOT انجام گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که مولفه های کمی پذیر بعد سیاسی قدرت ملی یعنی مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی، انسجام و وحدت ملی، اعتماد سیاسی، بسیج سیاسی و قدرت نرم  بر تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران اثرگذار است. براساس نتایج SWOT وضعیت اقتدار ملی ج.ا.ایران از نظر محیط داخلی و خارجی، از میان چهار راهبرد مشخص شده در موضع راهبردهای تهاجمی قرار دارد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، قدرت ملی، قدرت سیاسی، اقتدار ملی، راهبرد سیاسی
|
 • Reza Shamloo, Behrooz Taslimikar * Pages 13-36
  The air defense, regarding the extent that it can contribute to security, can also play a significant role in the country's defense capability, since it is the most important and most prominent part of the country's defense, and regarding the intention of the supreme leader, it is the front line of defense from country. For this reason, the authors attempted to address the role of air defense in enhancing the defense capability of I.R. of Iran as an independent macro variable and enhancement of the I.R. of Iran's defense capability as a dependent variable in order to address the main objective of the research. This research was an applied one and employed a descriptive-analytical method. Data were collected by library and field methods (interview and questionnaire), then the data collected through the interview were analyzed by discourse analysis and the data obtained by questionnaire were analyzed by software. Validity of the questionnaire was determined by content validity and two-stage distribution and its reliability was determined by Cronbach's alpha method with a score of 0.867. The sample size was 23 individuals. Generally, the results indicate that the air defense capability is very effective and operative in enhancing the defense capability of I.R. of Iran and its enhancement will improve the defensive capability in different conditions and will be considered as one of the most efficient elements of national defense against other countries, in a way that it has a coefficient of 48% in peacetime and 52% in times of crisis.
  Keywords: Air defense, defense capability, national defense, gaining air superiority, air superiority retention
 • Hossein Shokohi* Pages 37-59

  One of the main emphases of the Supreme Leader is the continuity and progress of affairs to achieve success. To achieve this important aim, it requires a careful understanding and review of the factors and indicators that have a great impact on this goal. Recognizing these key factors and influential factors can lead to a positive feedback from the affairs and a control of the quality of the activities and projects and guide the end result to the success and progress of the affairs. The aim of this research is to determine the influential factors and indicators on the continuity of affairs and their progress in I.R. of Iran Armed Forces. This research is an applied one and has employed two exploratory and explanatory approaches. The sample population of this study has been determined using purposeful sampling method, a class at each organization level and subsidiary forces. The results of this research can be presented in four dimensions: 1) Methods of obtaining success, 2) trends of success development, 3) progress and developments of affairs, and 4) continuity of success.

  Keywords: Key factors, influential indicators, achieving success, continuity, progress of affairs, positive feedback
 • Naser Shahlayi, Abbas Montazeri, Hossein Mirzaei Azandaryani *, Komeil Mahjouri Karmazdi Pages 61-88
  The present study tried to inspect the generational differences and differences in cultures and values ​​within one of the military organizations. Regarding the fact that in recent decades Iran has been confronted with a variety of events such as the revolution, the postwar and postwar periods; individuals with different ages and backgrounds face with different forms of value orientations, norms and patterns of behavior across generations. In particular in military organizations where the previous generation has been involved with post-war events and there is a need for nurturing successors in these organizations. Therefore, recognizing the differences in generations gives us a better understanding of how to deal with, manage, and interact with younger generations, and this case is of paramount importance. The aim of this study was to investigate the impact of difference in generational attitudes on the staff commitment as one of the behavioral patterns of employees in different generations. To this end, a questionnaire and 98 samples from a military organization with staff at different ages and backgrounds were used to collect the required data. In order to test the hypotheses, fitting the structural equations and the partial least squares (PLS), SPSS and Smart PLS softwares were used. The results indicated that the generational difference had a positive effect on the continuous and normative commitments of the military personnel under study, and a significant negative effect on the effective commitment. In other words, the younger generations have higher effective commitments and lower normative and continuous commitments in comparison with the more experienced ones.
  Keywords: Generational difference, continuous commitments, effective commitments, normative commitments, military organization
 • Amin Pashaei Houlaso, Hossein Dehghani Poodeh *, Abutaleb Shafaqat, Seyyed Majid Ibn Al, Reza Pages 89-122
  Resistant economics is a knowledge-based, industrious, productive, increasingly value-added, and risk-averse economic in today's turbulent world and indicate a set of economic behaviors that have led to the strengthening of Islamic governance infrastructure, so that it has used all the potential and active capacities to promote impartial welfare in society. One of the sectors that due to its conditions and facilities can meet the objectives of the Resistance Economy is the agricultural sector and this important affair can easily be accomplished in the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics because of the available conditions and facilities. In this regard, the present study aimed to formulate strategies for the development of agricultural activities of Etka Organization based on the approach of Resistance Economy. This research was a descriptive-analytical study in 2018 that was done by SWOT model through purposeful investigation of internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) and with the participation of 20 elites and experts in this area. Data collection was done through document review, holding focused group discussion sessions, and standard questionnaires of strategic planning. The collected data were analyzed using content analysis and descriptive statistics in the form of SWOT model. Based on the obtained scores, 13 strategies have been formulated in Etka organization for effective resistance economy in agricultural sector. Also, the strategy of "creating competitive advantage for Etka organization regarding reliance on economic self-sufficiency in order to succeed in the agricultural sector in passing the sanctions crisis through creating and enhancing scientific and practical belief in I.R. of Iran ministry of defense officials and managers" was given the first primacy.
  Keywords: Resistance economics_Agriculture_Etka organization_Strategy_SWOT model_development – optimization
 • Jassem Manouchehri *, Mehrali Baran Cheshmeh, Mohammad Qasem Manouchehri Pages 123-150
  Strategy of an organization affects the underlying structures, policies, programs, and core activities of the organization. Strategy is a transformational approach, but one of the reasons for lack of its usage in organizations is that managers avoid its high risk. If the operational factors regarding this risk are better understood and measures are taken to control and curb it, there will undoubtedly be more effective space to take advantage of the benefits of this approach. While I.R. of Iran's Armed Forces Physical Education Organization has been able to perform its liabilities well by employing the strategic planning process, the question is: Is it necessary for those programs to be revised and modified regarding their content and structure? In this regard, the aim of the present study was to identify the main strategies for the development of the Armed Forces by utilizing meta-analysis and combining the findings of all available sources. The present study was a meta-analysis. The statistical population of the study consists of all plans, programs and strategic documents of Iranian Armed Forces sport organizations that were selected for the research sample and meta-analysis. The findings of this study showed that the major goals and related strategies regarding sport in the Armed Forces can be grouped into five groups: Public, championship, cultural, knowledge development and resource development, and in the horizon of 1404, directs the Iranian Armed Forces Physical Education Organization on the right track by emphasizing the strengthening of the military family's shares in championship sport.
  Keywords: I.R. of Iran, meta-analysis, Strategic Management, Armed forces, sport
 • Ehsan Kazemi* Pages 151-183

  As the Islamic Revolution was consolidated, the goals of the political system at the national, regional and global levels developed in order to achieve the ambitions of the revolution. Achieving the defined goals, however, was not possible by itself and is not possible, but depends on the extent of the authority of the political system. Authority is the direct product of national power, in other words, the multiple dimensions of national power are the source of national authority. Meanwhile, the political dimension of national power as an intelligent system plays a decisive role in strengthening national authority. In this regard, the main purpose of this study is to formulate political strategies to strengthen the national authority of the Islamic Republic of Iran by emphasizing the prioritization of the components of political power. This study employed a survey method and was done using questionnaires. The statistical population included professors of Shahid Chamran University of Ahwaz, among whom 150 individuals were selected using Sample Power software. Statistical analysis was performed using SPSS software and SWOT method. The results of the analysis show that the quantifiable components of the political dimension of national power, i.e. political legitimacy, political participation, social capital, national cohesion and unity, political trust, political mobilization and soft power are influential upon enhancing national authority of I.R. of Iran. According to SWOT results, the status of the I.R. of Iran's national authority in terms of internal and external environment among the four identified strategies is considered as aggressive strategies.

  Keywords: Islamic Revolution of Iran, national power, political power, national authority, political strategy