فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایمان سلیمانی، حسن ذکی دیزجی*، محمد جواد شیخ داودی صفحات 1-10

  در این پژوهش، امکان کاشت دقیق قلمه نیشکر مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور دستگاهی به نام "شبیه‌ساز کاشت قلمه‌نیشکر" ساخته شد و دو نوع موزع به‌وسیله این دستگاه مورد آزمون قرار گرفت. آزمون کارگاهی با سه تیمار مختلف شامل سرعت پیشروی در سه سطح 1، 2 و 3 کیلومتر بر ساعت، مکانیسم انتقال قلمه شامل دو سطح تسمه‌نقاله و سطح شیب‌دار و نوع موزع شامل موزع استوانه‌ای دندانه‌دار و موزع چرخ ستاره‌ای انجام شد. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. دو نوع موزع تحت تیمارهای مختلف با چهار شاخص شامل نکاشت، بیش کاشت، کیفیت تغذیه و دقت کاشت ارزیابی شدند. از لحاظ عددی شاخص بیش کاشت در موزع استوانه دندانه‌دار و شاخص نکاشت در موزع چرخ ستاره‌ای بیشتر بود. دو موزع در شاخص کیفیت تغذیه اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. در تیمار سرعت مشخص شد که سرعت بالاتر، تقریبا در تمامی آزمایش‌ها تاثیر نامطلوب بر کیفیت توزیع قلمه که مجموعی از شاخص‌های مورد آزمون است، می‌گذارد. نتایج بررسی مکانیسم‌های انتقال قلمه نشان داد که تسمه‌نقاله که قلمه‌ها را به شکل فعال به موزع تغذیه می‌نماید، افزایش معنادار کیفیت کاشت قلمه مشاهده می‌شود. با استفاده از موزع ستاره‌ای، انتقال قلمه توسط تسمه‌نقاله و در سرعت 2 کیلومتر بر ساعت می‌توان به مطلوب‌ترین کشت ازنظر دقت کشت و کیفیت تغذیه در بین حالت‌های مختلف مورد آزمون دست‌یافت.

  کلیدواژگان: موزع، دقیق کار، نیشکر، کاشت، قلمه کار
 • محسن حیدری سلطان آبادی* صفحه 2

  در تحقیق حاضر عملکرد چهار دستگاه درجه‌بندی پیاز شامل سرندی، غلتک ثابت واگرا، غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای و غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی به روش تحلیل سلسله مراتبی در دو حالت قطعی و فازی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. به این منظور 8 معیار اصلی استقرار صحیح پیاز، ظرفیت دستگاه، درصد آسیب به محصول، سهولت جابجایی، قابلیت افزایش دسته‌ها‌، قابلیت تنظیم هر دسته، قیمت اولیه و خدمات پس از فروش به عنوان معیارهای تعیین اولویت دستگاه درجه‌بندی مناسب در نظر گرفته شد. طبق نتایج حاصل از تلفیق معیارها و گزینه‌ها‌ی مختلف در تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی، به ترتیب دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای با اختصاص وزن‌های 317/0 و 412/0، دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی با وزن‌های 315/0 و 291/0، دستگاه درجه‌بند سرندی با وزن‌های 218/0 و 189/0 و دستگاه درجه‌بند غلتک ثابت واگرا با وزن‌های 150/0 و 106/0 رتبه‌بندی شدند. بدین ترتیب دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای، دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی، دستگاه درجه‌بند سرندی و دستگاه درجه‌بند غلتک ثابت واگرا در اولویت انتخاب قرار گرفتند. این نتایج نشان داد که تحلیل سلسله مراتبی فازی با حذف احتمالات ضعیف در وزن‌دهی معیارها و گزینه‌ها قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

  کلیدواژگان: پیاز، تحلیل سلسله مراتبی، درجه بندی، دستگاه درجه بند سرندی، دستگاه درجه بند غلتکی
 • مرضیه حسنی، محمود رضا تدین*، پیام دانا صفحات 3-15

  کاملینا (Camelina sativa L) از خانواده براسیکاسه، گیاه دانه روغنی جدید، دارای ویژگی‌های زراعی مطلوب، سازگار به شرایط آب و هوایی معتدل و به عنوان ماده اولیه تولید بیودیزل می‌باشد. به منظور بررسی اثر کود زیستی و کود شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از کاملینا، پژوهشی مزرعه‌ای در سه تکرار در سال زراعی 1395 در مزرعه‌ای واقع در کازرون و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل کود زیستی بارور2 حاوی باکتری افزایش دهنده حلالیت فسفات (باکتریPseudomonas putida Strain 13P وStrain 5P agglomerans Pantoea) به عنوان عامل اول در 2 سطح (مصرف و عدم مصرف) و کود شیمیایی به عنوان عامل دوم شامل تیمارهای شاهد، کودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد به تنهایی و دو مقدار در حد توصیه شده (به ترتیب 200، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و 30 درصد کمتر از حد توصیه شده بودند. با ایجاد شرایط تغذیه‌ای برای گیاه کاملینا، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و پروتئین دانه و همچنین صفات بیودیزل شامل: چگالی، عدد یدی و عدد صابونی و درصد گوگرد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمار نیتروژن+فسفر+گوگرد با مصرف کودزیستی بیش از سایر تیمارها بوده است. تیمارکودهای شیمیایی گوگرددار در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی و تیمار نیتروژن+فسفر+گوگرد بدون مصرف کود زیستی به ترتیب بیشترین افزایش درصد روغن و پروتئین دانه را داشته‌اند. بیشترین چگالی، عدد یدی و عدد صابونی و گوگرد (به ترتیب 9248/0 کیلوگرم بر مترمکعب، 94/26 میلی‌گرم ید بر 100 گرم روغن و 1/227 میلی‌گرم هیدروکسید سدیم بر گرم روغن و 027/0 درصد وزنی) در بیودیزل تولیدی تحت تیمارهای نیتروژن و فسفر و نیز تیمار کودزیستی و گوگرد در حد مطلوب و تیمار نیتروژن+گوگرد و فسفر در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی، به دست آمد در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای زیستی به همراه کودهای شیمیایی باعث بهبود ویژگی‌های روغن و بیودیزل تولیدی از دانه کاملینا می‌شود.

  کلیدواژگان: کاملینا، درصد روغن، پروتئین دانه، عدد یدی، عدد صابونی، گوگرد
 • فریدون کشاورزپور*، یحیی عجب شیرچی، محمدعلی میسمی صفحه 4

  تجزیه و تحلیل شاخص های مهم انرژی در کشت پنبه شامل کلیه مراحل در تولید بذر پنبه‌دانه از مرحله تهیه بستر بذر تا پس از برداشت (کرک‌گیری دانه‌پنبه) است. در ایران پژوهش‌هایی تا مرحله برداشت در روش خاک‌ورزی مرسوم انجام شده است و پژوهش از مرحله تهیه بستر بذر تا مرحله پس از برداشت در روش‌های مختلف خاک‌ورزی انجام نگرفته است. در این مطالعه مقدار مصرف انرژی از مرحله بستر بذر تا مرحله پس از برداشت (کرک‌گیری کردن بذر) در روش‌های مختلف خاک‌ورزی انجام گردیده است. تیمارهای خاک‌ورزی که بر اساس کاهش مقدار مصرف انرژی تقسیم‌بندی شده‌اند، شامل خاک‌ورزی مرسوم، کم‌خاک‌ورزی، حداقل-خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی (کاشت مستقیم) بودند که در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که خاک‌ورزی مرسوم با میانگین عملکرد 4/3636 کیلوگرم در هکتار دارای بیش‌ترین مقدار و تیمار بی‌خاک‌ورزی با میانگین عملکرد 3/1753 کیلوگرم در هکتار دارای کم‌ترین مقدار تولید وش پنبه گردید. نتایج تحقیقاتی این پژوهش نشان داد که خاک‌ورزی مرسوم دارای بیش‌ترین مقدار مصرف انرژی (MJ/ha 44/38942) و تیمار بی‌خاک‌ورزی دارای کم‌ترین مقدار مصرف انرژی (MJ/ha 02/32063) است. بیش‌ترین انرژی مستقیم در روش خاک‌ورزی مرسوم با مقدار MJ/ha99/19302 و کم‌ترین آن در روش بی‌خاک‌ورزی با مقدار MJ/ha57/12423 به‌دست آمد. بیش‌ترین انرژی مصرفی مستقیم مربوط به نهاده آبیاری و سپس سوخت به‌ترتیب با مقادیر انرژی مصرفی (MJ/ha 5850 و 4/4704) بود. مقدار کل انرژی صرف شده غیر‌مستقیم که شامل سموم و کودهای شیمیایی است، معادل MJ/ha 45/19639 محاسبه شد. بیش‌ترین کارایی و بهره‌وری انرژی در روش خاک‌ورزی مرسوم به ترتیب با مقادیر MJ/ MJ99/1 و kg/MJ 09/0 و کم‌ترین آن در بی‌خاک‌ورزی MJ/ MJ 17/1 وkg/MJ 05/0به‌دست آمد. با توجه به نتایج تحقیقات و بیش‌تر بودن کارائی و بهره‌وری انرژی در روش خاک‌ورزی مرسوم، می‌توان این روش را به عنوان روش خاک‌ورزی در این منطقه توصیه نمود.

  کلیدواژگان: انرژی، پنبه، تهیه بذر، خاک ورزی، کارائی انرژی، چرخه حیات
 • سید احمد نادری، امین لطفعلیان دهکردی*، مرتضی تاکی صفحه 5

  تولید محصولات گلخانه‌ای به عنوان قسمتی از نظام تولید، مهم‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در گلخانه‌های فلفل دلمه‌ای شهرستان تیران و کرون،استان اصفهان پرداخته، تا بهترین نوع سازه گلخانه، مناسب شرایط اقلیمی منطقه را تعیین نماید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه یه صورت کاملا تصادفی از 39 واحد گلخانه در سه تیمار با 13 تکرار، در سال زراعی97-96 جمع‌آوری گردید. انرژی ماشین‌آلات، سوخت، کود شیمیایی، کود دامی، سموم، نیروی کارگری، آب و الکتریسیته به عنوان نهاده و محصول فلفل به عنوان ستانده محاسبه گردید. مقدار کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر با 22689491 مگاژول بر هکتار و 94462 مگاژول بر هکتار بدست آمد. بیشترین و کمترین انرژی مصرفی به ترتیب، گاز طبیعی با میزان 21532169 مگاژول بر هکتار (899/94%) و ماشین‌آلات با میزان 1828 مگاژول بر هکتار (008/%) می‌باشد. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌ وری انرژی، انرژی ویژه و افزوده خالص انرژی به ترتیب برابر با 00424/0، 0053/0 کیلوگرم بر مگاژول، 7/201 مگاژول بر کیلوگرم و 22595029- مگاژول بر هکتار محاسبه شد. سهم انرژی‌های مستقیم، غیر مستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب برابر با 22584024 (535/99%)، 105467 (465/0%)، 85216 (376/0%) و 22604275 (624/99%) مگاژول بر هکتار محاسبه گردید. طبق نتایج تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌ بازگشت به مقیاس ثابت و بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب تعداد 12و34 واحد کارا، 27 و 5 واحد ناکارا شدند. میانگین کارایی کل، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برابر با 88/0، 997/0 و 88/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل آماری آزمون لوین (068/0 =sig) مشخص نمود، واریانس کارایی انرژی سازه‌ها با هم برابر هستند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (734/0  =sig)، مشخص شد اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تحلیل واریانس، سازه گلخانه، فلفل، کارایی انرژی
 • نادر ساکنیان دهکردی*، امیر عباسی چرمهینی، شاهین بشارتی صفحات 11-24

  ماشین‌های خاصی که در فرایند شستشوی برخی محصولات کشاورزی غده‌ای به‌کار گرفته می شوند، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند. در طراحی این‌گونه ماشین‌ها استفاده بهینه از آب و کاهش انرژی و توجه به جنبه‌های اقتصادی، فاکتور‌های مهمی محسوب می‌شوند. با توجه به این ویژگی‌ها دستگاهی طراحی و ساخته شد و مورد آزمون قرار گرفت. با انجام آزمایش‌ها میزان مواد زائد و میزان درصد آسیب‌دیدگی به طور جداگانه اندازه‌گیری شدند و به‌عنوان داده‌های آزمایش براساس طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل با فاکتورهای نوع محصول در دو سطح، وزن محصول ورودی در سه سطح، سرعت تسمه نقاله در سه سطح و در چهار تکرار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر این بود که وزن محصول ورودی و افزایش سرعت تسمه نقاله بر میزان مواد زائد جدا‌ شده در هر کیلوگرم از محصول اثر معنی‌داری نداشته ولی بر میزان در صد آسیب‌دیدگی آن اثر معنی‌دار دارند. میزان آسیب‌دیدگی در محصول سیب‌زمینی بیشتر از محصول هویج بود. سرعت بهینه تسمه نقاله دستگاه 4/2 متر بر ثانیه به ازای 5 کیلوگرم از محصول در دقیقه به دست آمد. میزان آب صرفه‌جویی شده توسط ماشین بر حسب لیتر بر دقیقه اندازه‌گیری و مقدار آن 1 لیتر بر دقیقه به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده با قرار گرفتن صافی در سیستم چرخش و استفاده دوباره از آب، به میزان 50 درصد در آب مصرفی صرفه‌جویی شد.

  کلیدواژگان: طراحی و ساخت، ماشین شستشوی محصول، محصولات غده ای، صرفه جویی آب
 • عباس تقی پور، فاطمه خدائی چگنی صفحات 25-31

  استفاده روزافزون از سوخت‌های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود و همچنین روند رو به رشد آلودگی محیط زیست توسط سوخت‌های فسیلی محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیرنفتی ترغیب نموده است. عمده‌ترین مصرف سوخت‌های فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می‌باشد. بیواتانول یکی از مهم‌ترین و پرمصرف-ترین سوخت‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود. در این میان کشورهای زیادی در راستای رفع بحران آلودگی‌های زیست محیطی و کاهش منابع سوخت‌های فسیلی اقدام به تولید این سوخت‌ها از روش‌های مختلفی کرده‌اند. موتورهای دیزل به‌عنوان یک بخش اساسی در تامین نیروی محرکه خودروهای جاده‌ای و غیر جاده‌ای به‌حساب می‌آیند. سوخت‌های بیولوژیک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آن‌ها را در عمل، پاک‌تر از سوخت‌های دیگر می-نماید. در این تحقیق تاثیر تلفیق سوخت دیزل، بیواتانول و ذرات نانو اکسیدسریم بر روی میزان گشتاور، توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور بررسی شد.در فاز اول آزمایش‌ها، به‌منظور پایداری ترکیب‌های سوخت دیزل-بیواتانول با ذرات نانواکسیدسریم آزمایش‌های متعددی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از حمام آلتراسونیک می‌تواند مفید باشد. در فاز دوم به‌منظور بررسی تاثیر ترکیب‌های مختلف سوخت بر میزان گشتاور، توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور آزمایش‌های مربوطه بر روی موتور دیزل تک سیلندر چهارزمانه انجام شد. داده‌های موردنظر در سرعت‌های مختلف (از1800 تا rpm2600) برای مخلوط‌های مختلف سوخت بیواتانول (0-12)%، دیزل (88-100)% و ذرات نانو بین PPm (15-5)  به دست آمد. نتایج نشان داد که توان حاصل از سوختی که حاوی PPm 5 نانواکسید سریم است بالاترین است. افزودن نانو ذرات به سوخت، انتقال حرارت به سوخت را افزایش داده و با تسریع سوختن، زمان تاخیر در اشتعال را کاهش می‌دهد. همچنین نانو ذرات، مکانسیم اشتعالی سوخت را بهبود و سبب نفوذ بهتر جت سوخت به داخل هوای فشرده ‌گردید که باعث احتراق کامل‌تر و افزایش توان موتور گردید.

  کلیدواژگان: اکسید سریم، موتور، بیواتانول، مصرف، سوخت ویژه
 • محمدرضا مستوفی سرکاری*، محمود صفری صفحات 33-40

  در سال زراعی 95-1394، سطح زیر کشت نخود کشور حدود 787 هزار هکتار بوده است که معادل 69/6 درصد از کل سطح زیر کشت محصولات زراعی است. برداشت نخود دیم به دلیل عدم دسترسی به ماشین مناسب برداشت، غالبا به صورت دستی و با صرف وقت و هزینه‌ی زیاد انجام می‌شود. لذا ارزیابی فنی و اقتصادی میزان انطباق فناوری کمباین کششی، با شرایط کشت محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش در سال 1397، عملکرد مزرعه‌ای کمباین کششی (ONER) حبوبات در مزارع مهاباد مورد ارزیابی قرار ‌گرفت. ارزیابی عملکرد مزرعه‌ای کمباین برای برداشت نخود دیم در رطوبت مشخص و در قالب طرح آزمایشی کرت‌های نواری (استریپ پلات) با دو عامل سرعت پیشروی کمباین و نوع رقم با پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد حداقل تلفات کلی کمباینی در سرعت پیشروی 5/3-3 کیلومتر بر ساعت 37/4 درصد است. تلفات کلی و کیفی برداشت محصول به ترتیب 42/10 و 88/4 درصد بود که نشان دهنده بالا بودن تلفات طبیعی در این منطقه است. ظرفیت عملکردی کمباین برای دو رقم سعید و محلی به ترتیب 3/627 و 64/440 کیلوگرم بر ساعت بود. نتایج بررسی اقتصادی نشان داد هزینه‌های برداشت روش دستی 8/4 برابر هزینه برداشت با کمباین است. همچنین درآمد و هزینه سالیانه استفاده از کمباین در سال 97، به ترتیب 84 و 97/24 میلیون تومان برآورد شدند؛ لذا، نسبت سود به هزینه 36/3 بود، بنابراین، استفاده از این کمباین با فناوری نوین از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه و هزینه خرید کمباین در دو سال زراعی مستهلک می شود.

  کلیدواژگان: برداشت مکانیزه، حبوبات، کمباین کششی برداشت نخود، نخود دیم
|
 • Iman Soleimani, Hassan ZakiDizaji*, Mohammad Javad Sheikh Davoodi Pages 1-10

  In this project precision planting method has been tested and evaluated for planting sugarcane billet. For this purpose a single devise known as “billet planting simulator” built and two metering devise were tested. For this research three different treatments that were applied: forward speed in three levels of 1, 2 and 3 Km/h, Billet transferring system in two levels of angled surface and conveyor and metering devices in two levels of toothed shaft and star wheel model. Factorial design based on Randomized complete design with three repetition were used. Four indexes had been measured and calculated which consist of: quality of feed index, precision index, multiple index and miss index. Teethed Shaft showed higher multiple indexes while star wheel showed higher miss index. Two metering devise had no significant differences in quality of feed index. In forward speed has been found that higher speed means less desirable planting. It also cleared that using conveyor with positive billet feed to metering devise, had significant rising in good planting indexes. Best mode can be found with QFI index and precision index. By using star wheel devise and conveyor with 2 Km/h speed the best planting can be reached. In fact it seems that using star wheels, conveyor and low speed is essential properties of a suitable precision billet planting system.

  Keywords: precision metering device, Sugarcane, planting, Sugarcane billet planting machine
 • M. Heidarisoltanabadi* Page 2

  Grading of agricultural products, especially fruits and vegetables, improves packaging, transportation and marketing processes, reduces losses, and leads to an added value of the product. It is therefore important that the appropriate technology is adopted for this purpose. In this study, performance of four onion sorting mechanism, namely sieving screen, fixed divergent rollers, expandable rollers with plate spacer and expandable roller with roller spacer were compared by both Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy analytical hierarchy process (FAHP). 8 main criteria including proper grouping of onions, machine capacity, mechanical damages, machine portability, member of outlet groups, adjustment of outlet group size range, initial price and after-sales services were considered for determining the priority of onion sorters. The results showed that among the 8 main criteria, the highest and lowest weights were allocated to mechanical damage and initial price, respectively. According to the results of the integration of different criteria and options, Both methods showing the same order determined that the expandable rollers with plate spacer with 0.317 (AHP) and 0.412 (FAHP) have the highest weight following by expandable roller with roller spacer with 0.315 (AHP) and 0.291 (FAHP), sieving screen with 0.218 (AHP) and 0.189 (FAHP) and fixed divergent rollers with 0.150 (AHP) and 0.106 (FAHP) respectively. In this way, expandable rollers with plate spacer, expandable roller with roller spacer, sieving screen and fixed divergent rollers were selected as the priority. These results showed that FAHP eliminating weak probabilities improved the decision-making ability.

  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Onion, Roller sorter, Sieving sorter, Sorting
 • marzieh hasani, mahmoud reza tadayon*, payam dana Pages 3-15

  Camelina sativa L. is from the family of Brassicaceae, new oilseed crops, has desirable agronomic characteristics, adapted to temperate climates and as raw material for biodiesel production. In order to evaluate the effect of bio-fertilizer and chemical fertilizer on yield and some characteristics of biodiesel from Camelina sativa L., field experiment with three replications during 2017 in a field located in Kazeroun, a factorial in a randomized complete block design was applied. Treatments biofertilizerBarvar 2 containing phosphate solubilityenhancing bacteria (bacteria Pseudomonas putida Strain 13P and Strain 5P agglomerans Pantoea) as the first factor in 2 levels (consuming and not consuming) and chemical fertilizer as the second factor included control treatments, nitrogen fertilizers, phosphorus, sulfur alone and two values were recommended at the considered levels (200, 50 and 100 kg / ha, respectively) and 30% lower than recommended levels. Camelina sativa L. by creating conditions for plant nutrition, grain yield, oil percentage, oil yield and protein content lso, biodiesel characteristics including density, iodine number and saponification number and percentage of sulfur were studied. The results showed that grain yield and oil yield were higher in fertilizer phosphorus nitrogen than in other treatments. Sulfur chemical treatments had the highest increase in seed oil and protein content without using biofertilizers and nitrogen + phosphorous + sulfur without fertilizer application, respectively. The highest density, iodine number and saponification number and percentage of sulfur (0.9248 kg / m3, 26.94 mg iodine per 100 g oil and 227.1 mg sodium hydroxide per gram of oil and 0.027 % by weight) The production of biodiesel was carried out under nitrogen and phosphorus treatments, as well as bio fertilizer and sulfur treatment, and nitrogen + sulfur and phosphorus treatments were optimum without using bio fertilizer. In general, the results of this study showed that the application of biological fertilizers with chemical fertilizers improves the oil and biodiesel characteristics of whole grains is Camelina sativa L.

  Keywords: Camelina sativa L., oil percentage, grain protein, iodine number, soap number, sulfur
 • fereydoun keshavarzpour* Page 4

  Analysis of important energy indices in cotton cultivation is includes all stages in seed production of cotton seed from the stage of seed bed preparation until after harvest (cotton seed cracking). In Iran, up to harvesting studies have been done in conventional tillage method, and no research has been done from seed preparation till post harvest stage in different tillage methods. In this study was investigated the amount of energy consumed from seed bed stage to post harvest stage (seed cracking) in different tillage methods. Tillage treatments that were divided by reduction in energy consumption included conventional tillage (CT), low tillage(RT), minimum tillage (MT) and no tillage (direct planting) that were evaluated in a completely randomized block design. The results showed that conventional tillage with average yield of 3636.4 kg/ha had the highest yield and tillage treatment with average yield of 1753.3 kg/ha had the least amount of cotton yield. The results of this study showed that conventional tillage had the highest energy consumption (38942.44 MJ/ha) and no tillage treatment had the lowest energy consumption (32063.02 MJ/ha). The highest direct energy consumption were in conventional tillage method (19302.99 MJ/ha) and the no tillage method had the lowest direct energy consumption (12423.57 MJ/ha). The highest direct energy consumption was related to irrigation input and then fuel consumption respectively with 5850 and 4704.4 MJ/ha. The total amount of indirect energy consumed, including pesticides and fertilizers, was calculated to be 19639.45 MJ/ha. The highest Energy Ratio and energy Productivity were obtained in conventional tillage respectively values of 1.99 MJ/MJ and 0.09 kg/MJ and the lowest values were obtained in no tillage respectively with 1.17 MJ/MJ and 0.05 kg/MJ. According to the results of researches and the higher Energy Ratio and energy Productivity in conventional tillage method, this method can be recommended as a tillage method in this area.

  Keywords: Energy, Cotton, Seed Preparation, Tillage, Energy Ratio, Life Cycle
 • S. A. Naderi, A. Lotfalian Dehkordi*, M. Taki Page 5

  Production of greenhouse products as a part of the production system is considered to be the most important energy consuming sector in agricultural sector. The present study investigates the energy consumption in sweet pepper greenhouses in Tiran and Karvan county, Isfahan province, to determine the best type of greenhouse structure suitable for the climatic conditions of the area. The required data were collected through a completely randomized questionnaire from 39 greenhouse units in three treatments with 13 replications, in the 20172018 crop year. The energy of machinery, fuel, chemical fertilizer, manure, poisons, labor force, water and electricity were considered as inputs and the yield of pepper was considered as an output. In this study, the total amount of input and output energy was 22689491 MJ/ha and 94462 MJ/ha, respectively. The highest and lowest energy consumption was natural gas with 21532169 MJ/ha (94.89%) and machinery with 1828 MJ/ha, respectively (0.008%). Energy indices including energy ratio, energy efficiency, specific energy and net energy added were calculated as 0.004, 0.005 kg/MJ, 201.7 MJ/kg and -22595029 MJ/ha, respectively. The share of direct, indirect, renewable and non-renewable energy was 22584024 (99.5%), 105467 (0.5%), 85216 (0.4%) and 22604275 (99.6%) MJ/ha was calculated. According to the results of data envelopment analysis, the return to fixed-scale model and return to variable scale were 12 and 34 efficiency units respectively, 27 and 5 units respectively. The average total efficiency, net technical efficiency and scale efficiency were calculated to be 0.88, 0.997, and 0.88 . The results of statistical analysis of Levin's test showed that the variance of the energy efficiency of the structures were equal. Also, according to the results of one-way ANOVA , there was no significant difference between the treatments

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Analysis of Variance, Structure, Green House, Pepper, Energy Efficienc
 • nader sakenian dehkordi*, amir abbasi chermhini, shahin besharati Pages 11-24

  There is an especial importance in machines used for washing the agricultural tuber products. Optimized use of water, energy and attention to the economical aspects are important factors in design of these machines. Regarding these factors, a device was designed, constructued and tested. Experiments were carried out to measure and analyze the amount of impurities and wastes, and the percentage of damage based on a randomized complete block design with factorial experiment with two products, three levels of input weight; three levels of speed of conveyor belt each with four replications. The results showed that the weight of the input product and the speed of the conveyor belt had no significant effect on the amount of waste materials per kg of product, but had a significant effect on the percentage of damages. The damage for potato was significantly higher than carrot. The optimum speed of the conveyor belt was found at 2.4 m s-1 for 5 kg min-1 feeding. The amount of water saved by the machine was one l min-1. Based on the results, with use of a filter in water circulation system and recycling the water, water saving of 50% was obtained.

  Keywords: design, construction, agricultural products machine washing, tubers products, water saving
 • abbas taghipoor*, fatemeh khodaei chegeni Pages 25-31

  Increasing use of fossil fuels, rising oil prices and reducing existing reserves, as well as increasing environmental pollution by fossil fuels, have encouraged researchers to find new sources of non-oil energy. The main use of fossil fuels is in internal combustion engines. Bioethanol is one of the most important and most used alternative fossil fuels. As a result, many countries have been developing various methods for the elimination of the environmental pollution and the reduction of fossil fuels.Diesel engines are considered as an essential part in providing power to road and off-road vehicles. Biological fuels have intrinsic physical and chemical properties that make them in practice more clean than other fuels. In this study, the effect of blend diesel fuel, bioethanol and nano oxide cerium particles on the torque, power and fuel consumption of the engine was investigated. In the first phase of experiments, several experiments were carried out to stabilize the combustion of diesel-bioethanol with nano-oxide cerium particles. The results showed that ultrasonic bathing can be beneficial. In the second phase, the effect of different blend of fuels on the torque, power and specific fuel consumption of the engine was tested on a four-stroke single-cylinder diesel engine. The data were obtained at different speeds (1800 - 2600 rpm) for various fuels, bioethanol (0-12%), diesel fuel(88-100%) and nano oxide cerium between (5-15) PPm. Results showed power of fuel containing 5 PPm nano particles is the highest. It also has an impact on diesel fuel consumption × speed and diesel fuel × nano Became meaningfulon power and torque at 1% level. The results showed that the addition of nanoparticles to fuel increases heat transfer to fuel and, by accelerating burning, reduces the flame retardation time. Nanoparticles also improve the fuel-injection mechanism, resulting in better penetration of fuel jets into compressed air, resulting in more complete combustion and increased power.

  Keywords: engine, Bioethanol, Cerium oxide, brake specific fuel
 • Mohammad, Reza Mostofi Sarkari*, Mahmood Safari Pages 33-40

  Legumes with more than 700 thousand hectares are the most important crops in the country. Currently, legumes have a mean consumption of 4.8 kg, although their consumption is lower than the average world (6.6 kg) and is 7.8 kg promising a head, but at the same time plays an important role in Feeding people. Harvesting grains and especially rain-fed chickpeas are often harvested manually and with great time and money because of lack of access to a suitable machine. Crop losses because of plant characteristics, farm conditions and nonconformity of machines with product conditions. Therefore, to assess complying the new ONER combine harvester imported from Turkey is important for the harvesting of rain-fed chickpeas. In this research, to perform a new combine harvester for rain-fed chickpea harvest in the fields of farmers in the region is studied and evaluated. Experiments were carried out in strip plot design with five repeats. The horizontal factor is combine speed, and vertical factor is variety. The test will be on the farmland and the minimum length of the plantations is 25-30 meters. The crop features that are measured and considered are: plant height, plant width, number of plants per hectare, 100 seed weight, height of the first pod of soil, and grain moisture content. Cropping density, harvest coefficient. The technical evaluation features are: harvesting rates in machine and hand harvesting; gathering and processing loss, quality losses, distance between threshing cylinder and concave, forward speed and drum speed, and combine capacity. The results show that minimum total combine loss is 4.37% in engine speed of 1500 rpm or 3-3.5 km/s traveling speed. Also, total harvest loss is 10.42%. Minimum quality loss is gained 4.88%. The results of economical features analysis show the cost of hand harvesting is 4.8 times more than combine harvesting. Annual income of combine harvesting is 84 and cost of it, is 249.69 million Rails. Finally the profit/cost ratio is 3.36 so mechanized harvesting using the chickpea combine have economical affect and its purchase price will be depreciated during two crop years.

  Keywords: Combine, chickpea, harvesting, Legumes, Mechanized, Trailed