فهرست مطالب

میکروب شناسی پزشکی ایران - سال سیزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • سال سیزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه میرحسینی*، عظیمه کارگران بافقی صفحات 233-250
  زمینه و اهداف

  بروز بیماری های عفونی ناشی از غذا پایدار بوده و حتی در بسیاری از کشورها میزان این بیماری ها افزایش یافته است. استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک ها به علت شیوع بیماری های میکروبی باعث ایجاد مقاومت های دارویی می شود. بنابراین کاربردهای نانوتکنولوژی توجه زیادی را در صنایع غذایی مانند محافظت مواد غذایی و کنترل کیفیت مواد غذایی به خود جلب کرده است. به همین دلیل، خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدمس در ترکیب با نانوذرات اکسیدمنیزیوم برای کشتن باکتری ها بررسی شدند.

   مواد و روش کار

   خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدمس در ترکیب با نانودرات اکسیدمنیزیوم علیه باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت و آب میوه (انبه، انار و هلو) به روش انتشار در آگار و کلنی کانت بررسی شد. برای توصیف تغییرات مورفولوژیک باکتری های اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس در اثر مواجهه با این نانوذرات بعد از تیمار ضدمیکروبی با این نانوذرات، عکس های میکروسکوپ الکترونی استفاده شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل آماری ANOVA یک طرفه با درجه اطمینان 95 درصد نشان داد نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیوم، خاصیت ضدمیکروبی علیه این پاتوژن های غذایی دارند. یک اثر سینرژیسیم هنگام ترکیب نانوذرات اکسیدمس و نانوذرات اکسیدمنیزیوم مشاهده شد. عکس های میکروسکوپی SEM نشان داد تیمار با ترکیب نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیوم سبب تخریب و آسیب غشای سلولی شده و در نتیجه نشت محتویات داخل سلولی منجر به مرگ سلول های باکتریایی شده است.

  نتیجه گیری

   استفاده از تیمار ترکیب نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیوم می تواند در محیط کشت مایع و آب میوه، رشد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس را با موفقیت کنترل کند. همچنین این تیمار ترکیبی می تواند سبب کاهش حداقل مقدار مورد نیاز نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیوم درطول فرایند کنترل پاتوژن ها در صنایع غذایی شود.

  کلیدواژگان: نانوذرات اکسیدمس (CuO)، اکسیدمنیزیم (MgO)، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، آب میوه
 • کیوان بهشتی مآل*، نوشین شفیعی صفحات 251-265
  زمینه و اهداف

  استفاده از سویه های استوباکتر مقاوم به اتانول و دما برای تولید سرکه در مقیاس صنعتی اهمیت دارد. هدف از این بررسی جداسازی و شناسایی سویه های استوباکتر مقاوم به میزان بالای دما و اتانول به عنوان استارتر تولید سرکه بود.

  مواد و روش کار

  عصاره الکلی موز به محیط فراتیور منتقل و پس از 24 ساعت انکوباسیون در دمای 30 درجه سلسیوس، کلنی های دارای هاله شفاف به عنوان باکتری های اسیداستیک، خالص و از نظر میکروسکوپی و ماکروسکوپی بررسی شدند. مقاومت نسبت به دمای بالا در میزان اتانول و زمان ثابت و مقاومت نسبت به میزان بالای اتانول در دما و زمان ثابت بررسی شدند.

  یافته ها

  بررسی های جدایه در محیط کارر (Carr) نشان داد که این باکتری، گونه ای از استوباکتر است. با توجه به نتایج بهینه سازی  به روش تک فاکتوره، این گونه قادر به رشد در محیط کارر حاوی  9 درصد اتانول در دمای  40 درجه سلسیوس پس از 72 ساعت بود.

  نتیجه گیری

   این اولین گزارش از جداسازی باکتری اسیداستیک از موز در ایران است. ترادف ژنومی 16s-rDNA این باکتری، به عنوان یک سویه جدید مقاوم به میزان بالای اتانول و دما، به نام استوباکتر گاننسیس KBMNS-IAUF-6 تحت شماره دسترسی MK968570 در بانک جهانی ژن در پایگاه NCBI ثبت شد. این سویه جدید می تواند به عنوان یک سویه مقاوم به میزان بالای دما و اتانول، برای تولید سرکه موز در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: استوباکتر گاننسیس، باکتری های مولد اسیداستیک، بیوتکنولوژی صنعتی و غذایی، سویه مقاوم به دما و اتانول
 • فرشید دانش، سمیه قویدل* صفحات 266-278
  زمینه و هدف

  تحلیل هم واژگانی، براساس هم رخدادی واژگان، به عنوان یکی از تکنیک های مهم علم سنجی و کتابسنجی، امکان تحلیل محتوای مدارک علمی قلمروهای مشخص پژوهشی را فراهم می آورد. هدف از پژوهش حاضر دیداری سازی خوشه ها و پویایی قلمروی موضوعی HPV است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش تحلیل هم رخدادی واژگان که از روش های علم سنجی است با رویکرد تحلیلی انجام شده است. کلیدواژه‏های مقالات نمایه شده در وب‏گاه علم در قلمروی موضوعی HPV بین سال‏های 1392 تا 1396، جامعه مقاله حاضر هستند. تحلیل‏های آماری و هم رخدادی واژگان روی 17278 کلیدواژه 13249 مقاله انجام گردید. پس از انجام فرآیند یکدست‏سازی واژگان، نقطه برش مشخص و برای تحلیل و آماده سازی داده ها و نیز ترسیم نقشه ها، از نرم افزارهای یو.سی.آی.نت (UCINET)، VOSviewer (نسخه 1.6.11) و SPSS  نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  کلیدواژه «CERVICAL CANCER» دارای بیشترین فراوانی و با CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA زوج هم واژگانی است. بیشتر مطالعات HPV در ناحیه 3 نمودار راهبردی یعنی موضوعات نوپدید و یا روبه زوال قرار دارد.

  نتیجه گیری

   تحلیل هم رخدادی واژگان، ابزار مناسب و قدرتمندی است که در کشف و دیداری سازی علم و دانش، ردیابی علوم، سیر پویایی مفهومی و تعیین و تحلیل نواحی مورد پژوهش در قلمرو های موضوعی کمک بسیاری به برنامه ریزان و سیاست گذاران پژوهشی می کند.

  کلیدواژگان: کتابشناسی، علم سنجی، هم رخدادی واژگان، تحلیل هم واژگانی، ویروس پاپیلوم انسانی، نمودار استراتژیک، دیداری سازی
 • صفحات 279-283
 • خاطره مختاری، کیومرث امینی* صفحات 294-301
  زمینه و اهداف

  سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی در سراسر جهان می باشد. مشکل اساسی در درمان عفونت های ناشی از این باکتری، ظهور سویه هایی با مقاومت چند گانه (MDR) می باشد. از این رو هدف از انجام تحقیق، شناسایی ژن های حدت lasB , toxA، algD ,exos در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های انسانی و دامی با روش Multiplex-PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بوده است.

   مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 120 نمونه (60 نمونه بالینی انسان و 60 نمونه بالینی دامی) غیر تکراری در تهران انجام گردید. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار از دیسک انجام شد. روش Multiplex-PCR به منظور شناسایی ژن های حدت انجام گردید.

  یافته ها

  ژن های lasB و exoA به ترتیب بیشترین میزان شیوع را در نمونه های انسانی و دامی داشتند. ژن lasB با 30 درصد فراوانی داشته است. بیشترین میزان مقاومت در هر دو نوع نمونه ها مربوط به آموکسی سیلین و آمیکاسین داشته اند.

  بحث

  نتایج آزمون حساسیت آنتی بیوتیک نشان داد که مقاومت در سویه های انسانی به مراتب بیشتر از دامی بوده و این می تواند در نتیجه تجویز خودسرانه دارو باشد. فراوانی بالای ژن های lasB، algD و ToxA در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های سوختگی نشان می دهد که این ژن ها به عنوان فاکتورهای مهم ویرولانس در عفونت های حاصل از سوختگی می باشد.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، فاکتورهای ویرولانس، Multiplex-PCR
 • رضا محمدزاده*، علی محمدی گللو، یاسر صالح آبادی صفحات 302-309
  زمینه و هدف

  عفونت مجاری ادراری (UTI) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی است و مطالعات متعددی، شیوع UTI  ناشی از سویه های E.coli  مولد بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBL) را در شهرهای مختلف ایران گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل UTI مقاوم به آنتی بیوتیک در بیماران سرپایی و تعیین شیوع ژن ctx-m در سویه های مولد ESBL شهر بناب (آذربایجان شرقی، ایران) است.

  روش بررسی

   تعداد 266 نمونه کشت مثبت ادرار مشکوک به اشریشیاکلی از آزمایشگاه های شهر بناب در سال 1394 جمع آوری و با کمک تست های استاندارد میکروبیولوژی و بیوشیمی تایید شد. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و تست تاییدی به روش دیسک ترکیبی برای شناسایی سویه های مولد ESBL انجام شد. DNA ایزوله های مولد ESBL استخراج گردید و آزمایش PCR برای ژن ctx-m انجام شد.

  یافته ها و بحث

   بیشترین میزان مقاومت سوش ها در برابر آمپی سیلین (67/3درصد) و بیشترین میزان حساسیت آنها در برابر ایمی پنم (92/5 درصد) دیده شد. در این مطالعه، فراوانی جدایه های مقاوم به چند دارو زیاد بود که در بین آنها، 45 درصد از جدایه ها به سه یا بیشتر از سه آنتی بیوتیک مقاوم بودند. همچنین از 154 سویه E.coli تحت بررسی 58 سویه (37/7 درصد)، تولید کنند ESBL بودند. در نهایت، 94/8 درصد از سویه ها حاوی ژن bla CTX-M بودند. میزان شیوع ژن  ctx-m  مانند سایر نقاط ایران و جهان، در شهرستان بناب نیز بالا است. برای درمان عفونت های مشکوک به تولیدکنندهESBL ، باید آنتی بیوتیک مناسب انتخاب شود. همچنین سویه هایی که حساسیت آن ها در برابر سفتازیدیم، سفوتاکسیم و سفتریاکسون کاهش پیدا کرده است باید از نظر داشتن ژن های ESBL بررسی شوند.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، UTI، ESBLs، CTX-M
 • محدثه شجاعی مهر، مصطفی علم هولو* صفحات 310-320
  زمینه و هدف

  گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر برای ساخت آنالوگ هایسنتزی در صنعت داروسازی به کار می روند. هدف از این تحقیق، بررسی فعالیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره های پوست بالنگ علیه 10 باکتری بیماری زای انسانی و بررسی فیتوشیمیایی متابولیت های ثانویه عصاره ها در شرایط آزمایشگاهی بود.

  روش بررسی

   پوست رنگی و پوست سفید گیاه بالنگ (Citrusmedica) از شهر رامسر، استان مازندران، ایران زیر نظر کارشناسان مرکز تحقیقات مرکبات در سال  1393 جمع آوری شدند.  فعالیت آنتی باکتریایی به روش انتشار چاهک در آگار، مقدار فنول کل با روش فولین سیوکالتو، مقدار فلاونوئید کل با روش کلرید آلومینیوم و خواص آنتی اکسیدانی با روش DPPH بررسی شدند. بررسی فیتوشیمیایی متابولیت های ثانویه انجام شد. 

   یافته ها و بحث

   بیشترین اثر بازدارنگی مربوط به عصاره متانولی پوست رنگی بر روی باکتری  باسیلوس سرئوس مشاهده شد. IC50 عصاره متانولی پوست رنگی، سفید و آسکوربیک اسید به ترتیب 0/1505، 0/1738 و 0/1095 میلی گرم در میلی لیتر محاسبه گردید. مقدار فنول کل پوست رنگی و سفید به ترتیب 109/5 و 105/6 (mgGAE/g) و فلاونوئید 3/53 و 3/02 (mgQ/g) بدست آمد. حضور آلکالوئید در عصاره متاولی پوست رنگی و حضور ساپونین و تانن در عصاره متانولی پوست سفید تایید شد. از این گیاه دارویی به دلیل خواص آنتی باکتریایی می توان جهت تولید آنتی بیوتیک های کنترل کننده پاتوژن های بیماریزای انسانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بالنگ، متابولیت های ثانویه، آنتی باکتریایی
|
 • Mahboubeh Mirhosseini*, Azimeh Kargaran Bafghi Pages 233-250
  Background

  The incidence of foodborne infectious diseases has been stable and even increased in many countries. Improper use of antibiotics due to the prevalence of microbial diseases has caused drug resistance. So nanotechnology has many attractive applications in the food industry, such as food preservation and food quality control. By the reason, the absorptive and antibacterial features of copper oxide nanoparticles combining with magnesium oxide nanoparticles in killing the bacteria were investigated.

  Materials and Methods

  The antibacterial activities of CuO NP in combination with MgO NP against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in culture media and fruit juice (mango, pomegranate, and peach) by agar diffusion and colony count method were explored. Electron microscopy was used to characterize the morphological characteristics of the bacteria tested after treatment with CuO and MgO NPs.

  Results

  The results of one-way ANOVA by 95% confidence showed that CuO and MgO NPs have antimicrobial activity on E. coli and S. aureus. An effect of synergism was observed when combining CuO and MgO NP. Electron microscopy photographs showed that treatment with the combination of MgO and CuO caused damage to the cell membrane. As a result, the leakage of intracellular contents kills the bacteria.

  Conclusion

  The combination of CuO and MgO nanoparticles can successfully control the growth of E. coli and S. aureus in liquid and juice medium. So, this combination treatment can reduce the required amount of CuO and MgO nanoparticles during the pathogen control process in the food industry.

  Keywords: Nanoparticles, Copper Oxide (CuO), Magnesium Oxide (MgO), Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Fruit Juice
 • Keivan Beheshti Maal*, Noushin Shafiee Pages 251-265
  Background and Aims

  The use of ethanol- temperature-resistant Acetobacter strains are of importance in vinegar industry. The aim of this study was to isolate and identify high temperature and ethanol resistant Acetobacter strains as starter for production of vinegar.

  Materials and Methods

  The banana alcoholic extract was transferred to the fermenter medium and after 24 h of incubation at 30°C, colonies with transparent zone were purified as acetic acid bacteria and examined macroscopically and microscopically. The resistance to high temperature in constant ethanol and time as well as resistance to high ethanol in constant temperature and time were investigated.

  Results

  The studies of AAB isolate grown in the Carr medium showed that it was an Acetobacter strain. According to the single-factor optimization, this species was able to grow in a Carr medium containing 9% ethanol at 40°C after 72 h.

  Conclusion

  This is the first report of an AAB isolation from banana in Iran. This bacterium, as a new resistant strain to high levels of ethanol and temperature, was identified as Acetobacter ghanensis KBMNS-IAUF-6 and its 16s-rDNA sequence was deposited in GenBank, NCBI, under the accession number of MK968570. This new strain can be suggested as a high temperature and ethanol resistant strain for producing banana vinegar on a semi-industrial and industrial scale.

  Keywords: Acetic acid bacteria, Acetobacter ghanensis, Industrial, food biotechnology, Temperature, ethanol resistant strain
 • Farshid Danesh, Somayeh Ghavidel* Pages 266-278
  Background and Aims

  Co-word analysis, based on Co-occurrence, as one of the important techniques of Scientometrics and bibliometrics, enables the analysis of the content of scientific documents of the specific Research Area. The purpose of the present study is visualize HPV clusters relationships and thematic trends in the world.

  Materials and Methods

  The research type is an applied one with analytical approach and it has been done using co-word analysis. The population of this study consists of articles’ keywords indexed during 2014-2018 in the Web of Science (WoS) in HPV subject area. The total numbers of the retrieved and analyzed keywords in this study were 13249. Some software like SPSS, UCINET and VOSViewer were used for data integration and analysis.

  Results

  The findings showed that the keyword “CERVICAL CANCER” have had the highest frequency and with “CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA” and they were co-word couples. The results of the strategic diagram showed that the most clusters in HPV placed in third area of strategic diagram, it means these subjects (clusters) were emerging or declining.

  Conclusion

  Co-word analysis is suitable method for discover and visualize different sciences and their prominent patterns, hidden relationships and thematic trends research’ subject areas. The results of these analysis and findings of such researches will help research policy makers

  Keywords: Human Papilloma Virus, Papillomavirus, Co-occurrence, Co-Word Analysis, strategic diagram, UCINET, VOSviewer, HPV, bibliometrics, Scientometrics, Knowledge Structure, Visualizing
 • Nawfal Hussein, Eman Sh Al Obeidy, Ibrahim Naqid*, Kais H Abd, Shakir Abdulrahman Pages 279-283
  Objectives

  The aim of this report was to investigate the genotypes of HCV in patients on regular hemodialysis in Iraq

  Methods

  A cross sectional study was conducted to investigate the genotypes of HCV in patients on regular hemodialysis in 7 centers across Iraq. 255 subjects with positive anti-HCV antibodies were recruited in this study.

  Results

  To confirm the positivity, RTPCR was performed. Amongst all samples, 31% (79/255) was positive by RTPCR. Then, we genotyped all the RTPCR positive samples, it was found that 39/79 (49.4 %) of our samples were typed as HCV genotype 1 including 26 samples (66.7%) as HCV 1a and 13 samples (33.3%) as HCV 1b. HCV genotype 4 was found in 34/79 (43%) of the samples while 6/79 (7.6%) of the samples typed as HCV 3

  Conclusions

  HCV genotype 1 was the most prevalent genotype followed by genotype 4. Further population-based study is required to investigate the prevalence of HCV genotypes.

  Keywords: HCV, Genotypes, Hemodialysis Patients, Iraq
 • Jannatul Ferdpus Mitaa, Tasnia Ahmed* Pages 284-293

  Periodontal diseases are very common among the people of all ages and also a proof of oral hygiene maintenance practice. A variety of microorganisms are found in human oral cavity which can often cause periodontitis, cavities, gingivitis, mineralization of tooth and other oral diseases. Current study was carried out to determine which microbes are responsible for dental carries among the patients in Dhaka along with control with no dental disease. After observing the symptoms of dental carries like tooth pain, bleeding gum, bleeding while eating and brushing, weakening of teeth, mobility of teeth, swelling of gum etc.; dental plaque samples were collected and diluted in thioglycollate broth. The diluted sample was then transferred to a series of specific media including Mitis Salivarius Agar (MSA), BD LBS Agar, Actinomycetes Isolation Agar, NOS Spirochete medium, P. GING (Porphyromonas Gingivalis Agar) and VCAT and incubated at 37oC to isolate Streptococcus spp., Lactobacillus spp., Actinomycetes spp.,  Treponema spp. and Capnocytophaga spp. One sample was taken from healthy patient as a control test harboring no pathogenic microbial growth. According to current study, the most common microbes which can initiate these dental diseases include Streptococcus mutans, Lactobacillus spp., Capnocytophaga spp., Porphyromonas gingivitis, Actinomycetes spp. etc. After detecting the mentioned microorganisms, different procedures were prescribed for the patients including scaling, root cannel, surgical removal of teeth (tooth extraction) etc. Oral hygiene should be maintained not only by the patients, but also by every person to lessen the risk of dental disease as well as the early detection of it to prevent the loss of tooth.

  Keywords: Dental plaque, biofilms, carries, periodontitis
 • Khatereh Mokhtari, Kumarss Amini* Pages 294-301
  Background

  Pseudomonas aeruginosa is a leading cause of Hospital-acquired infection worldwide. A major problem in the treatment of bacterial infections is the emergence of strains with multiple resistances (MDR). The aim of this study was to identify virulence genes lasB, toxA, algD, exos in Pseudomonas aeruginosa isolates from human and animal by Multiplex-PCR method and determination of antibiotic resistance.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed on the 120 non-repetitive samples, including, 60 clinical samples of human and 60 animal samples collected from Tehran, Iran. Antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion test. The multiplex - PCR method was performed to identify virulence genes.

  Results

  lasB and exoA genes were the most prevalent virulence determinants in the human and animals samples, respectively. The highest resistance rate was related to amoxicillin and amikacin in the both types of samples.

  Conclusion

  Pseudomonas aeruginosa is an emerging threat to the production of antibiotic resistance genes and create strains of multidrug-resistant (MDR), serious problem growing that it is necessary to control emissions and to replace the antibiotics forever to reduce the prevalence of these genes, necessarily antibiotics new and appropriately.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Virulence genes, Multiplex PCR
 • Reza Mohammadzadeh*, Ali Mohammadi Gollou, Yaser Salehabadi Pages 302-309
  Background

  Urinary Tract Infection (UTI) is one of the most common bacterial infections, and several studies have reported the prevalence of UTI caused by ESBL-producing E.coli strains in different cities of Iran. The aim of this study was to evaluate antibiotic resistant UTI factors in outpatients and determine the prevalence of ctx-m gene in ESBL-producing E. coli strains of Bonab (East Azerbaijan, Iran).

  Materials & Methods

  In 2015, 266 clinical isolates of E. coli were collected from clinical laboratories in Bonab. Phenotypic screening and confirmation tests for extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) were carried out using disk diffusion (Kirby Bauer) method. All of the ESBL producing isolates were tested by PCR using specific primers. A total of 10 PCR products were randomly selected and purified and subsequently sent for sequencing.

  Results & Discussion

   The maximum resistance was seen regarding ampicillin (67.3 %) and the maximum sensitivity was seen regarding imipenem (92.5%). In this study, 45 % of isolates were multidrug resistance, which showed at least resistance for three antibiotics. Out of 154 isolates, 58 (37.7%) isolates were ESBL producers which 94.8% of isolates contained ctx-m gene. The prevalence of the ctx-m gene, as in other parts of Iran and the world, is high in Bonab. For the treatment of infections suspected to be an ESBL producer, appropriate antibiotics should be selected, and strains that have decreased their sensitivity to ceftazidime, cefotaxime, and cefetoxin should be considered for ESBL genes.

  Keywords: Escherichia coli, UTI, ESBLs, CTX-M
 • Mohaddeseh Shojaemehr, Mostafa Alamholo* Pages 310-320
  Background and Aims

  Medicinal herbs are used due to fewer side effects for producing natural drugs in the pharmaceutical industry. The aim of this study was investigation of antibacterial and antioxidant activity of Citrus medica skin extracts against 10 human pathogenic bacterial and investigation of secondary metabolites in vitro.

  Materials and Methods

  The colored and white part of the skin of Citrus medica under the supervision of Citrus Research Center experts were collected from Ramsar city, Mazandaran Province, Iran in 2014. Antibacterial activity by agar well diffusion method, total phenolic content by Folin-Ciocalteu method, total flavonoid by aluminum chloride and antioxidant properties by DPPH method were investigated. Phytochemical investigation of secondary metabolites was performed.
  Results and

  Conclusion

  The highest inhibitory activity was observed on methanol extract of color skin on Bacillus cereus bacteria. IC50 methanol extract of color, white skin and ascorbic acid were calculated 0.1505, 0.1738 and 0.1095 mg/mL respectively. The total phenolic content of colored and white part of the skin was 109.5 and 105.6 (mgGAE/g) and the total flavonoid content was 3.53 and 3.02 (mgQ/g), respectively. The presence of alkaloid in methanol extract of the colored part and the presence of saponin and tannin in methanol extract of the white part was confirmed. Due to its antibacterial properties, this medicinal plant can be used in producing antibiotics, controlling human pathogenic microorganisms.

  Keywords: Citrus medica, Secondary metabolites, Antibacterial