فهرست مطالب

علوم حرکتی و رفتاری - سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سحر زارعی*، زهرا سلمان، محمود محبی صفحات 262-271
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه بود.

  روش شناسی

  طرح این پژوهش همبستگی مقطعی و جامعه آماری آن تکواندوکاران شهرستان اسلام شهر بودند نمونه پژوهش 80 ورزشکار با میانگین سنی (50/4 ± 50/20) بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های سرسختی ذهنی (شیرد و همکاران، 2009) و مهارت های روانی (بوش و سالملا، 2002) را تکمیل نمودند. داده ها از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم زمان تحلیل شد.

  نتایج

  تحلیل داده ها نشان داد که بین سرسختی ذهنی و مهارت های روانی (پایه، روان تنی و شناختی) همبستگی مثبتی وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرسختی ذهنی 50 درصد از واریانس مهارت های روانی کل را پیش بینی می کنند (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های حاضر به نظر می رسد، سرسختی ذهنی نقش مهمی در انتخاب مهارت های روانی ایفاء می کنند و سطوح مهارت های روانی مورداستفاده تکواندوکاران متناسب با این ویژگی می باشد.

  کلیدواژگان: مهارت های پایه، مهارت های روان تنی، مهارت های شناختی، ورزشکاران تکواندو، سرسختی ذهنی
 • محمد سعید کیانی*، کیوان شعبانی مقدم، لیلا نظری، نبیل موسی صفحات 272-282
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق نسبت به درس تربیت بدنی و نرخ مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی مدارس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق تشکیل می داد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. نمونه مورد بررسی شامل 826 نفر بود که از این تعداد 389 نفر پسر و 437 نفر دختر بودند. از یک پرسشنامه محقق ساخته سه بخشی برای گردآوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، خی دو، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت در رویدادهای ورزشی با نگرش به درس تربیت-بدنی رابطه وجود دارد، ولی بین میزان مهارت در فعالیت های ورزشی و همچنین، بین علاقه مندی به فعالیت های ورزشی و نگرش به درس تربیت بدنی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت، بین میزان تمرین ورزشی در خارج از مدرسه و نگرش به درس تربیت بدنی، همبستگی معناداری مشاهده شد و گروهی که به شکل روزانه در خارج از مدرسه تمرین ورزشی داشت، نسبت به گروهی که تمرین نداشتند، نگرش مناسب تری به درس تربیت بدنی داشتند.
  کلیدواژگان: نگرش، دانش آموزان، تربیت بدنی، مشارکت، رویدادهای ورزشی
 • رضا حیدری، امین دهقان قهفرخی*، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 283-298
  مقدمه و هدف

  امروزه تمام کسب کارها به نحوی با آمیخته بازاریابی در ارتباط هستند و کسب و کارهای ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند و لذا هدف از انجام این پژوهش مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی است.

  روش شناسی

  روش انجام تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری شامل مشتریانی است که حداقل یکبار از نمایندگی های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی پوشاک ورزشی خرید کرده اند. با توجه فرمول کوکران حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 363 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه و همکاران (1394) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در نهایت ضریب آلفای کروباخ برای عناصر محصول (77/.)، قیمت (85/.)، توزیع (80/.) و ترویج (78/.) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و آزمون آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها) انجام شد. تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که با توجه به میانگین ها برندهای خارجی از وضعیت بهتری برخوردارند. نتیجه گیری: تولیدکنندگان داخلی می توانند با الگوبرداری از برندهای خارجی و تولید پوشاک باکیفیت و متنوع، قیمت گذاری منصفانه، تبلیغات متنوع و تاسیس فروشگاه های انحصاری، برند خود را ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، برند، پوشاک ورزشی، قیمت گذاری، تبلیغات
 • مریم احمدی، ناهید شتاب بوشهری*، محمد رضا دوستان صفحات 299-316
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر، تاثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی می باشد.

  روش شناسی

  روش انجام این پژوهش نیمه تجربی با 6 گروه (گروه آموزش نوروفیدبک ، گروه آموزش نوروفیدبک همراه توجه بیرونی، آموزش نوروفیدبک همراه با توجه درونی، گروه کانون توجه درونی، گروه کانون توجه بیرونی، گروه خنثی بدون دستورالعمل کانون توجه و آموزش نوروفیدبک) به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش یک دستگاه نوروفیدبک چهار کاناله و دیسک مخصوص فریزبی بود. برای این منظور تعداد 60 نفر دانشجوی دختر دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحقیق شامل، پیش آزمون، پس آزمون، یادداری و انتقال بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در همه مراحل بین گروه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد. در بعد مسافت، در همه مراحل، گروه توجه درونی عملکرد بهتری را از خود نشان داد؛ اما در بعد دقت در همه مراحل گروه نوروفیدبک+توجه درونی بهتر از سایر گروه ها بود.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج این تحقیق نشان داد که، تعامل نوروفیدبک+کانون توجه نیز بر یادگیری پرتاب فریزبی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری، نوروفیدبک، کانون توجه، مسافت، پرتاب فریزبی
 • بهمن حسنوند، یونس سیف* صفحات 317-328
  مقدمه

  از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف پروپولیس بر پراکسیداسیون لیپیدی بر روی مردان چاق بود.

  روش تحقیق

  از نوع نیمه تجربی و با طرح سه گروه تجربی و یک گروه کنترل به روش پیش آزمون و پس آزمون بود. تعداد 38 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که به طور تصادفی به چهار گروه نه نفر تمرینات هوازی، مکمل پروپولیس، تمرینات هوازی+ مکمل سازی پروپولیس و گروه کنترل تقسیم شدند. بعد از انتخاب نمونه آماری، ازمودنی ها به طور تصادفی در چهار گروه (گروه تمرینات هوازی، گروه دارونما، گروه تمرینات هوازی +مصرف مکمل و گروه کنترل) قرار گرفتند. برای دستیابی به این هدف از پرسشنامه اطلاعات فردی و سوابق پزشکی - ورزشی استفاده شد. سپس قد و وزن اندازه گیری شد بعد از روز جلسه اصلی پس از اخذ اولین نمونه خونی به عنوان پیش آزمون، گروه اول هشت هفته در تمرینات هوازی شرکت کردند. گروه مصرف کننده مکمل و گروه دارونما به ترتیب دو قرص 500 میلی گرم مکمل پروپولیس و دارونما را به صورت دوبار در روز مصرف کردند.

  نتایج

  نشان داد که تمرینات هوازی به همراه مصرف پروپولیس موجب کاهش کلسترول، تری گلیسیرید و مالون دی آلدهید مردان چاق غیرفعال شده است ولی تاثیری بر گلوتاتیون ندارد.

  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، پروپولیس، پروفایل های لیپیدی، مالون دی الدهید، گلوتاتیون
 • محمدهادی رسالتی*، محبوبه غیور، مریم رضایی صفحات 330-337
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش، بررسی رابطه جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته های تیمی و انفرادی دختران شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی (1396) که در استان چهار محال بختیاری برگزار شد، بود.

  روش شناسی

  131 نفر آزمودنی با متوسط سن (3/2 2/22) تصادفی انتخاب شدند. آزمون ها، جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی را پیش بینی می کرد. این آزمودنی ها شرکت کنندگان در المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی بودند.

  نتایج

  بین سن و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه با افزایش سن اضطراب رقابتی کاهش می یابد. از نتایج آماری مشخص شد که بین سن و اضطراب رقابتی رابطه معناداری وجود دارد و تعیین شد گروه های انفرادی و تیمی از نظر اضطراب رقابتی و نوع جهت گیری ورزشی باهم متفاوتند. هم چنین بین سن و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود دارد و بین اضطراب رقابتی و هدف مندی نیز اختلاف معناداری وجود دارد. در نتیجه بین اضطراب رقابتی و فاکتورهای جهت گیری ورزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: جهت گیری ورزشی، اضطراب رقابتی، رقابت طلبی، تمایل به پیروزی، هدف گرایی
 • محمد جلیلوند*، رضوان سوری صفحات 338-348
  مقدمه و هدف

  اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با مشکلات زیادی در کارکردهای اجرایی همراه است. اثر فعالیت های بدنی با نیازهای ادراکی متفاوت بر بهبود این فاکتورها بررسی نشده است. با توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و شناختی متفاوت تمرینات حرکتی باز و بسته، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات باز و بسته بر توجه پایدار و حافظه کاری این کودکان بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. 30 کودک دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شهرستان کرمانشاه به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی باز و بسته قراد گرفتند. قبل از اجرای پروتکل تمرینی از کلیه شرکت کنندگان آزمون هوش وکسلر و پیش آزمون توجه پایدار و حافظه کاری گرفته شد. شرکت کنندگان هر گروه به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه یک ساعته تمرینات مخصوص به خود را انجام دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل آزمون هوش وکسلر کودکان، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری ان-بک بود. چهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس در spss23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه تمرینی در نمرات توجه پایدار و حافظه کاری در پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان گفت تمرینات مهارت باز باعث بهبود توجه پایدار و حافظه کاری نسبت به تمرینات مهارت بسته شد.

  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، مهارتهای باز، مهارتهای بسته، توجه پایدار، حافظه
 • عبدالحمید دانشجو*، اسماء شمس الدینی فرد، منصور صاحب الزمانی صفحات 349-362
  سابقه و هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند بر زاویه کرانیوورتبرال گردنی و فاکتورهای منتخب سردردهای گردنی در زنان شهر کرمان می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی 24 بیمار مبتلا به سردرد گردنی که دارای پوزیشن سر به جلو بودند (میانگین ± انحراف استاندارد: سن 9/8 ± 4/33 سال، وزن 10 ± 7/63 کیلوگرم، قد 1/0 ± 6/1 متر) به صورت هدفمند انتخاب و تصادفی در دو گروه تمرینات اصلاحی و تمرینات الاستیک باند قرارگرفتند. زاویه کرانیوورتبرال، تواتر، شدت، مدت زمان سردرد و ناتوانی ناشی از درد گردن قبل و یک هفته بعد از مداخله ارزیابی شد. برای اندازه گیری داده ها از آزمون های آماری اندازه گیری مکرر ترکیبیآنوا، ویلکاکسون و یو من ویتنی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون ها نشان داد که فاکتور های تواتر، شدت، مدت زمان، ناتوانی ناشی از دردهای گردنی و زاویه کرانیوورتبرال تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون داشتند (05/0>P). در تمامی فاکتورها به جز مدت زمان، تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد (05/0 P>).

  نتیجه گیری

  تمرینات الاستیک باند و تمرینات اصلاحی هر دو روش های مناسب برای بهبود فاکتور های سردرد و ناتوانی ناشی از دردهای گردنی و زاویه کرانیوورتبرال می باشند. اما به نظر می رسد چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند نمی تواند تفاوت مشهودی در بین گروه ها ایجاد کند و توصیه می شود که اینگونه تمرینات با مدت زمان بیشتر از چهار هفته مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: سردرد گردنی، وضعیت سر به جلو، زاویه کرانیوورتبرال
|
 • Sahar Zarei *, ZAHRA SALMAN, Mahmoud Mohebi Pages 262-271
  Introduction & Purpose

  The purpose of this study was to investigate the relationship between mental toughness and mental skills in non-elite Taekwondo athletes.

  Methodology

  In this study a cross-sectional correlational design was employed. Statistic population was included all Taekwondo athletes from Islamshahr city. Samples were and 80 athletes with average age of (20/50 ± 4/50) selected by purposive sampling, and completed Questionnaires of mental toughnessand (sheard et al, 2009) and mental skills (Bush & Salmela, 2001). The data was analyzed by Pearson correlation and multiple regression (inward method) tests.

  Results

  The results revealed that mental toughness was positively associated with mental skills (foundation, psycho-somatic and cognition) (p

  Keywords: fundamental skills, Psychosocial Skills, Cognitive skills, Taekwondo Athletes, mental Toughness
 • Mohammad Saeid Kiani *, Keyvan Shabanimoghadam, Leila Nazari, Nabil Mosa Pages 272-282
  The aim of this study was to investigate the attitudes of high school students in the Kurdistan Region of Kurdistan regarding their education and their participation in school sports events. The statistical population of this study was all students of middle school and high school in the Kurdistan region of Iraqi Kurdistan. For cluster random sampling, sampling was used. The sample consisted of 826 people, of which 389 were boys and 437 were girl. A researcher-made three-part questionnaire was used to collect data. For analyzing the data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov, Khyndo, Pearson correlation coefficient, analysis of variance and Tukey post hoc test) were used. The results of the research showed that there is a relationship between participation in sporting events with the attitude toward physical education, but between the amount of skill in sports activities as well as between the interest in sports activities and attitudes toward the training course Students did not have a meaningful relationship. Finally, there was a significant correlation between the amount of exercise outside the school and the attitude toward the education, and the group that exercised daily exercise outside the school had a better attitude toward the lesson than the non-practitioner group They had no education.
  Keywords: Attitude, Students, Education, participation, Sport events
 • Reza Heydari, Amin Dehghan Ghahfarokhi *, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi Pages 283-298
  Introduction & Objective

  Nowadays, all businesses are somehow associated with marketing mix and sports businesses are no exception. The purpose of this study is to compare the marketing mix of domestic and foreign sports apparel.

  Methodology

  The research method is descriptive-survey and applied. The population and sample consist of customers who have purchased at least one of the indoor and outdoor sports apparel authorized dealers. According to Cochran's formula, the minimum required sample size was 363. Data were collected using a questionnaire by Zadad et al. (2015). The validity of the questionnaire was evaluated by 7 sport management professors. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. Finally, Cronbach's alpha coefficient was obtained for product (0.77), price (0.85), distribution (0.80) and promotion (0.78). Data were analyzed using descriptive statistics (frequency tables, mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and Kolmogorov-Smirnov test for normal distribution of data). Statistical analysis was performed by SPSS software.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between the marketing mix of domestic and foreign sports apparel brands, so that the external brands are better than the average.

  Conclusion

  Domestic manufacturers can promote their brand by modeling foreign brands and producing high quality and diverse apparel, fair pricing, diverse advertising, and the establishment of exclusive stores.

  Keywords: Marketing mix, Brand, sport apparel, pricing, advertising
 • Maryam Ahmadi, Seyedeh Nahid Shetab Booshehry *, Mohammad Reza Dostan Pages 299-316
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players.

  Methodology

  For this purpose, 70 participant were selected as the sample. The method of this research was quasi-experimental study with 7 groups (neurofeedback, external focus+neurofeedback, internal focus+ neurofeedback, make neurofeedback, internal focus, external focus, control group) with pre-test and post-test. The pre-test included 10 launches. After the pre-test, the subjects trained 10 blocks of 10 attempts at the acquisition stage. 24 hours after completing acquisition stage, the retention and transfer tests were performed in 10 attempts. The neurofeedback protocol included a beta-1 increase, theta reduction in the CZ region (according to the 10-20 system), which was 10 sessions and each session was 15 to 20 minutes.

  Results

  The results of this study showed that there is a significant difference between the research groups at all stages. In the distance dimension, at all stages, the internal focus group showed better performance, but in the dimension of accuracy, at all stages of the neurofeedback+ internal attention group was better than the other groups. Conclusion Overall, the results of this study showed that neurofeedback and interaction between neurofeedback + attentional focus had a significant effect on the learning of frisbee throwing.

  Keywords: Learning, Neurofeedback, attentional focal, Distance, frisbee throw
 • Bahman Hasanvand, Younes Seif * Pages 317-328
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training combined with propolis on lipid peroxidation in obese men.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with three experimental groups and one control group with pre-test and post-test. Thirty-eight subjects were selected by simple random sampling. They were randomly divided into four groups of nine individuals: aerobic exercise, propolis supplement, aerobic exercise + propolis supplement and control group. After selecting the statistical sample, the subjects were randomly divided into four groups (aerobic exercise group, placebo group, aerobic exercise + supplementation group and control group). To achieve this goal, a demographic questionnaire and medical-athletic history questionnaire were used. Then height and weight were measured. After the main session day after the first blood sample was taken as a pretest, the first group participated in aerobic training for eight weeks. The placebo group and the placebo group received two 500 mg propolis and placebo tablets, respectively, twice daily.

  Results

  The results showed that aerobic exercise combined with propolis reduced cholesterol, triglyceride and malondialdehyde in obese men but had no effect on glutathione.Keywords: Aerobic exercise, Propolis, Lipid profiles, Malondialdehyde, Glutathione

  Keywords: Aerobic Exercises, propolis, Lipid Profiles, Malone Dialdehyde, Glutathione
 • Mohammad Hadi Resalati *, Mahboube Ghayour, Maryam Rezaei Pages 330-337
  Introduction & Purpose

  The purpose of this study was the relationship between sport orientation and competitive anxiety in female athletic team and individual sport Olympiad for medical universities in 1396 that took part in Shahr-e- kord.

  Methodology

  In order to, 131 subjects were selected using systematic sampling.Female students completed a modified version of the competition anxiety (SCAT) and sport orientation (SOQ).

  Results

  Analyzes showed that there was no significant relation between competition anxiety and sport orientation factors but there was significant relation between competition anxiety and age. Also, statistical results showed that there is a significant relationship between age and competitive anxiety and it was determined that individual and team groups differed in terms of competitive anxiety and sport orientation type.

  Conclusion

  The conclusion revealed that competition anxiety decreased with increasing age in both individual sports and sport teams. So completion anxiety has a direct relation with age increase.

  Keywords: Sport Orientation, competition anxiety, Competitiveness, willingness to win, goal orientation
 • Mohammad Jalilvand *, REZVAN SOURI Pages 338-348
  Introduction and Purpose

  Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is associated with many difficulties in executive functions. The effect of physical activity with different perceptual needs on the improvement of these factors has not been investigated. Given the different physiological and cognitive needs of open and closed movement exercises, the purpose of this study was to investigate the effect of open and closed exercises on sustained attention and working memory of these children.

  Methodology

  This study was quasi-experimental with pre-test and post-test design. Thirty children with attention deficit / hyperactivity disorder in Kermanshah city were randomly divided into two groups of open and closed exercise. Prior to the exercise protocol, all participants performed Wechsler Intelligence Test and pre-test of sustained attention and working memory. Participants in each group received their own one-hour training sessions for 12 weeks and three sessions per week. The instruments used in the study included Wechsler Intelligence Test for Children, Continuous Performance and N-Back Working Memory Test. Data analysis was performed using covariance analysis test in spss23.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the two groups in the endurance and working memory scores in the post-test.

  Conclusion

  Therefore, it can be said that open skill training improved sustained attention and working memory over closed skill training.

  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, Open Skills, Closed Skills, sustained Attention, Memory
 • Abdolhamid Daneshjoo *, Asma Shamsaddini, Mansour Sahebozamani Pages 349-362
  Background and Purpose

  The purpose of this study was to compare the effect of 4 weeks corrective and elastic band exercises on frequency, intensity, duration and quality of cervicogenic headache.

  Material and methods

  Twenty four female with forwarded head position (Mean ± SD; age 33.4 ± 8.9 y, weight 63.7 ± 10 kg, height 1.6± 0.1 m) were objectively selectead and randomly divided equally into 2 groups; elastic band and corrective exercises. Frequency, intensity, duration of headache, neck disability index and angle before and one week after intervention were evaluated as a dependent variable. Mixed repeated measure ANOVA, Willcoxan and U-Mann Whitney methods were used for data analysis.

  Results

  Result of this study showed significant reduction in headache frequency, intensity, duration of headache, neck disability index and angle in both groups (P0.05).

  Conclusion

  It can be included that corrective and elastic band exercises can reduce the symptoms of cervicogenic headache and consequently treat the cervicogenic headache. It seems that 4 weeks of corrective and elastic band exercises is not enough to show differnces between groups, so it suggestive that use this training during more than 4 weeks.

  Keywords: Cervicogenic headache, Forward head posture, Craniovertebral Angle