فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 5 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاروق فهیمی خویردی*، محمد حسین شمشیری صفحات 1-21

  به منظور بررسی صفات فیزیکی بذر و ارتباط آن با مقاومت به تنش خشکی چند ژنوتیپ پسته در مرحله رشد دانهالی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل با دو فاکتور خشکی در چهار سطح (0، 5/0-، 1- و 2- مگاپاسکال) و ژنوتیپ در چهار سطح (ابارقی، بادامی ریز زرند، قزوینی و سرخس) به اجرا درآمد. بعد از جمع آوری بذور ژنوتیپ های مورد نظر، صفات وزن بذر، وزن مغز، طول و قطر بذر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت هایی از نظر ابعاد بذر بین ژنوتیپ ها وجود دارد به طوری که ژنوتیپ ابارقی و بادامی ریز زرند بیشترین وزن بذر و وزن مغز بذر را دارا بودند درحالی که ژنوتیپ سرخس کمترین مقدار را داشت. ضرایب همبستگی بین صفات فیزیکی بذر و پارامترهای رویشی (ارتفاع، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن خشک و...) نشان داد که همبستگی بالایی بین صفت وزن بذر با تعداد برگ (R2=0.93) در ژنوتیپ ابارقی و بین صفت وزن مغز با وزن خشک شاخساره  (R2=0.95) در ژنوتیپ بادامی ریز زرند وجود دارد. بین صفات فیزیکی بذر و صفات رویشی (ارتفاع، قطر ساقه، تعداد برگ) در ژنوتیپ سرخس همبستگی معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که تفاوت در رشد ژنوتیپ ها در مرحله رشد دانهالی می تواند به تفاوت در اندازه بذر ژنوتیپ ها مربوط باشد به طوری که ژنوتیپ ا بارقی و بادامی ریز با اندازه بذر بزرگتر، رشد بیشتری را نسبت به ژنوتیپ سرخس دارا بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش وزن خشک دانهال ها گردید، به طوری که وزن خشک در ژنوتیپ سرخس در سطح خشکی 2- مگاپاسکال با 68 درصد نسبت به تیمار شاهد بیشترین کاهش را نشان داد و ژنوتیپ بادامی ریز زرند در سطح خشکی 2- مگاپاسکال با 54 درصد کمترین کاهش وزن خشک را نسبت به تیمار شاهد دارا بود. با توجه به اینکه ژنوتیپ بادامی ریز زرند وزن خشک بیشتر و صفات رویشی بهتری در مرحله رشد دانهالی در سطح خشکی 2- مگاپاسکال نشان داد، مقاوم ترین ژنوتیپ به تنش خشکی در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه می باشد.

  کلیدواژگان: پسته، تنش خشکی، صفات فیزیکی بذر، رشد رویشی
 • صمد عبدی*، احمد تاج آبادی پور، محسن حمیدپور صفحات 22-38
  پارامترهای کمیت-شدت اطلاعات مفیدی را در ارتباط با قابلیت استفاده پتاسیم فراهم می‎کنند. اطلاعات مربوط به روابط کمیت-شدت در خاک‎های تحت کشت پسته مناطق رفسنجان و انار موجود نیست. لذا این مطالعه به منظور بررسی وضعیت و شکل‎های شیمیایی پتاسیم با استفاده از عصاره‎گیرهای رایج و هم‎چنین مطالعه روابط کمیت-شدت در اراضی مذکور انجام گردید. برای این منظور در 20 نمونه خاک از مناطق رفسنجان، انار، نوق و کبوترخان پتاسیم خاک توسط عصاره‎گیرهای استات‎آمونیم یک مولار، استات‎سدیم یک مولار، کلریدکلسیم 01/0 مولار، اسیدنیتریک 1/0 مولار، کلریدسدیم دو مولار، آب و اسیدنیتریک یک مولار جوشان استخراج شد و شکل‎های شیمیایی و همبستگی این عصاره‎گیرها با غلطت پتاسیم برگ تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان پتاسیم محلول در این خاک‎ها بین 9/33 تا 6/193، پتاسیم تبادلی بین 8/71 تا 6/683 و پتاسیم غیرتبادلی بین 1/250 تا 6/1112 میلی‎گرم در کیلوگرم خاک می‎باشد. عصاره‎گیرهای مورد بررسی همبستگی معنی‎داری با غلظت پتاسیم برگ درختان پسته نشان ندادند. مطالعه کانی‎شناسی نشان داد که کانی‎های غالب در این منطقه مونت‎مویلونیت، ایلیت، کلریت، کائولینیت و پالیگورسکایت می‎باشند. مطالعه روابط کمیت-شدت نشان داد که دامنه مقادیر پارامترهای پتانسیل بافری (PBC) در این خاک‎ها از 7/30 تا 8/78، دامنه نسبت فعالیت تعادلی (ARke)  002/0 تا 022/0 و پتاسیم به سهولت قابل تبادل (ΔK) از 088/0 تا 66/1 می‎باشد. پارامتر ΔK همبستگی معنی‎داری با شکل‎های محلول، تبادلی و غیر‎تبادلی و پارامتر ARke همبستگی معنی‎داری با شکل‎های محلول و تبادلی نشان دادند اما پارامتر PBC با شکل‎های شیمیایی پتاسیم و ویژگی‎های خاک همبستگی معنی‎داری نشان نداد.
  کلیدواژگان: پتانسیل بافری، عصاره‎گیر، قابلیت استفاده، نسبت فعالیت پتاسیم
 • وحید مظفری*، عاطفه خورشیدی جلالی صفحات 39-56
  به منظور بررسی تاثیر روی، بنزیل آدنین و شوری بر برخی از خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی دانهال های پسته، یک آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تیمار شوری (0، 1200 و 2400 میلی گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک)، روی (0، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و بنزیل آدنین (0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) با سه تکرار بر روی رقم بادامی ریز زرند صورت گرفت. نتایج نشان داد، تنش شوری موجب کاهش معنی دار وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول سیستم ریشه ای، ارتفاع ساقه، سطح برگ و محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها گردید. هم چنین تنش شوری فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm)، شاخص فتوسنتز (PI) و سبزینگی برگ را نیز کاهش داد. لیکن مصرف توامان 100 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و 10 میلی گرم روی در کیلوگرم خاک، مقدار این پارامترها را با افزایش مواجه ساخت، به گونه ای که وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و طول سیستم ریشه ای را به ترتیب 39، 43 و 31 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد، در شرایط شور، مصرف بنزیل آدنین و روی به تنهایی و یا توامان از طریق بهبود پارامترهای رویشی و فتوسنتزی، عملکرد گیاه پسته را در شرایط تنش شوری بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: بنزیل آدنین، سبزینگی، شاخص فتوسنتز، فلورسانس کلروفیل، کلریدسدیم
 • امان الله جوانشاه*، حمید علیپور، نجمه پاکدامن، ماریه نادی صفحات 57-73
  گرم شدن کره زمین در سال های اخیر و نا کافی بودن سرمای زمستان و عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته، منجر به کاهش قابل ملاحظه کمیت و کیفیت محصول تولیدی شده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاربرد مواد شیمیایی در غلبه بر عوارض عدم تامین نیاز سرمایی درختان بارور پسته رقم اکبری، در دو سال، در مناطق انار و کشکوئیه شهرستان رفسنجان، استان کرمان، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل روغن ولک 4 و 6%، روغن سویا 4 و 6%، نیترات پتاسیم 4 و 8 در هزار، روغن ولک 4% + بنزوات سدیم 4 در هزار، روغن ولک 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 4% + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 2% + روغن سویا 2% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 5/0 در هزار، روغن ولک 3% + روغن سویا 3 %، روغن ولک 4% + نیترات پتاسیم 5 در هزار، روغن سویا 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار و نیز شاهد بودند. پارامترهای میزان عناصر سدیم و پتاسیم در جوانه گل و گل کامل باز شده، میزان آهن، مس، روی، فسفر، سدیم، پتاسیم و منگنز موجود در بافت برگ، وزن صد دانه، انس، درصد خندانی، درصد دهان بسته، درصد پوکی و وزن محصول تر هر درخت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمارهای روغن ولک 4%، روغن ولک 6% و نیز تیمار روغن ولک 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار دارای بیشترین درصد خندانی و کمترین درصد پوکی بودند. از نظر میزان عناصر آهن، مس، روی، فسفر، سدیم، پتاسیم و منگنز در برگ پسته، اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت. به طور کلی می توان بیان داشت که بهترین محلول پاشی جهت غلبه بر عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته، محلول پاشی روغن سویا 6% و تیمار روغن ولک 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار بود که به ترتیب با کاهش انس به میزان 38/1و 01/1، کاهش درصد پوکی به میزان 5/3 و 28/2 درصد و در مقابل، افزایش وزن صد دانه به میزان 1/7 و 6/5 گرم، در نهایت منجر به افزایش وزن محصول تر در هر درخت به میزان 83/2 و 7 کیلوگرم در مقایسه با شاهد گردید.
  کلیدواژگان: درصد پوکی، درصد خندانی، نیاز سرمایی
 • راضیه نامدار* صفحات 74-92

  لزوم تغییر در ساختار سازمانی ترویج کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از دیدگاه صاحب نظران، موضوعی حائز توجه است و این نکته توسط اندیشمندان این حیطه مورد توجه قرار گرفته است. ترویج کشاورزی یکی از ابزارهای توسعه کشاورزی است که بر سرمایه های انسانی تکیه دارد. در تحقیق حاضر که به منظور بررسی ترجیحات و راهکارهای خصوصی سازی ترویج در میان پسته کاران استان کرمان انجام شده، از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. روائی صوری آن به تایید صاحب نظران رسید و به روش کرونباخ آلفا، پایائی شاخص های آن بین 80/0 تا 89/0 محاسبه گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل پسته کاران پنج شهرستان پسته خیز استان کرمان بود. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود و حجم نمونه 382 نفر تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد از میان انواع شیوه های خدمات خصوصی، شرکت خصوصی و مشاوره ای ترویجی و قرارداد با یک نفر کارشناس کشاورزی اولویت های اول و دوم پسته کاران را تشکیل می دادند. مباحث اولویت دار مربوط به دریافت خدمات از دیدگاه پسته کاران عبارتند از «تمام مباحث باغ پسته» و «مبحث آفات و بیماری های پسته» قرار دارد. دو حالت قرارداد فیمابین تعدادی از پسته کاران با یک شرکت خصوصی و مشاوره ای ترویجی و قرارداد با یک کارشناس کشاورزی از دیدگاه پسته کاران بهترین شرایط خصوصی سازی بودند. با توجه به اولویت های معرفی شده توسط پسته کاران پیشنهاد می شود شرایط قرارداد با شرکت های خصوصی ترویجی در اولویت اول و قرارداد با یک کارشناس کشاورزی در اولویت دوم محقق گردد. اکثریت افراد، مدیریت های جهاد کشاورزی را مرجع صلاحیت دار دانسته داده اند لذا پیشنهاد می شود کارشناسان/شرکتهای خصوصی و مشاوره ای ترویجی مورد تائید مدیریت جهادکشاورزی به پسته کاران معرفی شوند.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، ترویج کشاورزی، پسته کاران، استان کرمان
 • حسین سجادیان، منصوره شمیلی*، حسین حکم آبادی، علی تاج آبادی پور، حجت هاشمی نسب صفحات 93-113
  سرما از جمله عوامل محیطی است که رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را محدود می سازد. این پژوهش به منظور مطالعه سرما بر شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی پایه ها و دورگ های بین گونه ای جنس پسته و غربال کردن پایه های متحمل طراحی و اجرا گردید. فاکتورها شامل شش پایه (پایه بادامی ریز زرند، قزوینی، سرخس، دورگ های بین گونه ای اینتگریما ´ بادامی ریز زرند، اینتگریما ´ قزوینی و اینتگریما ´ سرخس) و چهار رژیم دمائی (4، 0، 2- و 4- درجه سانتی گراد) و سه تکرار بود. دانهال ها جهت سرمادهی در مرحله 6 تا 8 برگی به مدت 2 ساعت در دماهای ذکر شده قرار گرفتند. با توجه به نتایج کمترین محتوای پروتئین و بیشترین میزان نشت یونی، مالون دی آلدهید، قندهای محلول، پرولین، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت پروتئاز در تیمار دمایی 4- درجه سانتی گراد بدست آمد. بیشترین محتوای قندهای محلول، پرولین، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مقدار پروتئین کل در پایه های دورگ اینتگریما ´ قزوینی، قزوینی، دورگ اینتگریما ´ سرخس و سرخس مشاهده شد. به علاوه میزان بالای نشت یونی و مالون دی آلدهید در دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند شاخصی از شدت خسارت وارده بود. در مجموع، از میان پایه های مورد مطالعه، پایه های دورگ اینتگریما ´ قزوینی، قزوینی، دورگ اینتگریما ´ سرخس و سرخس به عنوان متحمل ترین و دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند به عنوان حساس ترین پایه به سرما تشخیص داده شدند.
  کلیدواژگان: ظرفیت آنتی اکسیدانی، نشت یونی، مالون دی آلدهید، پرولین
|
 • Farooq Fahimi Khoyerdi *, Mohammad Hussain Shamshiri Pages 1-21

  To investigate seed physical traits and its relation with drought tolerance of several pistachio genotypes at seedling growth stage, an experiment was achieved based on completely randomized design (CRD) as factorial with two factors of drought stress at four levels (0, -0.5, -1 and -2 Mpa) and genotypes at four levels (Abareqi, Badami-Riz-zarand, Qazvini, and Sarakhs). After seeds collection, seed weight, kernel weight and seed length and diameter were measured. Results showed some differences in seeds dimension between the genotypes since Abareqi and Badami-Riz-Zarand had the highest Weight while sarakhs had the lowest. Correlation coefficients between seed physical traits and growth parameters (height, stem diameter, leaf number, dry weight, …) showed a high correlation between seed weigh and leaf number in Abareqi genotype (R2= 0.93) and between kernel weight and shoot dry weight in Badami-Rize-zarand (R2 = 0.95). There was no significant correlation between seed physical traits and growth parameters in sarakhs genotype. The results indicated that difference in genotypes growth at seedling stage could be due to seeds size since Abareqi and Badami-Riz-zarand with bigger seed size had more growth in comparison with Sarakhs. The results showed that drought stress caused a reduced seedlings dry weight since at drought level of -2 Mpa. Sarakhs genotype had the most growth reduction of 68% and Badami-Rize-zarand had the lowest growth reduction of 54% in comparison with control. Since Badami-Rize-zarand obtained the highest dry weight and growth parameters at drought level of -2 Mpa., It is introduced as the most drought tolerant genotype.

  Keywords: Drought stress, Pistachio, seed physical traits, vegetative growth
 • Samad Abdi *, Ahmad Tajabadi Pour, Mohsen Hamidpour Pages 22-38
  Quantity-intensity parameters provide practical information about potassium availability. Limited information about quantity-intensity relationships in Rafsanjan and Anar regions under pistachio orchards is available. So that this research was conducted to study the status and chemical forms of potassium using common extractants and also study the quantity-intensity relationships. For this purpose in 20 soil samples that were taken from Rafsanjan, Anar, Nough and Kabootarkhan, soil potassium was extracted using ammonium acetate, sodium acetate, 0.01M calcium chloride, 0.1 M nitric acid, 2M sodium chloride, water and boiling nitric acid extractants and chemical forms of potassium and their correlation with leaf potassium concentration were determined. Results showed that amount of soluble potassium in these soils is between 33.9-193.6, exchangeable potassium was in the range of 71.8-683.6 and nonexchangeable potassium was in the range of 250.1-1112.6 mg kg-1. None of these extractants had significant correlation with leaf potassium concentration of pistachio trees. Mineralogical analysis indicated that montmorilonite, illite, chlorite, kaolinite and paligorskite are dominant minerals in this region. Quantity-intensity relationships revealed that the potential buffering capacity (PBC) is in the range of 30.685-78.758, the rang of activity ratio in equilibrium (ARke) is 0.002-0.022 and the readily exchangeable potassium (DK) is in the range of 0.0885-1.66 in studied soils. DK parameter showed a significant correlation with soluble, exchangeable and nonexchangeable forms of potassium. ARke parameterwas correlated with soluble and exchangeable forms significantly but PBC parameter had no correlation with chemical forms of potassium and soil characteristics.
  Keywords: potassium availability, extractant, potential buffering, activity ratio of potassium
 • Vahid Mozafari *, Atefe Khorshidi Jalali Pages 39-56
  In order to evaluate the effect of zinc, benzyladenine and salinity on some morphological and physiological parameters of pistachio seedlings, a greenhouse experiment was conducted based on completely randomized design as factorial with three treatments of salinity (0, 1200, 2400 mg NaCl per kg soil), zinc (0, 5, 10 mg N kg-1 soil) and benzyladenine (0, 50, 100 mg l-1) with three replicates on Cultivar Badami-Riz-Zarand. The results showed that, salinity stress significantly decreased the Shoot and root dry weight, root system length, stem height, leaf area, chlorophyll and carotenoids content. Also salinity stress decreased the chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), Photosynthesis Index (PI) and SPAD value. But combined application of 100 mg.l-1 benzyladenine and 10 mg.kg-1 zinc increased these parameters, so that increased the shoot dry weight, root dry weight and root system length 39, 43 and 31 percent respectively compared to control. Generally, the results of this experiment showed that in saline conditions, the alone or combined application of benzyladenine and zinc by improving the growth and photosynthetic parameters improved yield of pistachio
  Keywords: benzyladenine, chlorophyll fluorescence, Photosynthesis Index, Sodium chloride, SPAD
 • Amanollah Javanshah *, Hamid Alipour, Najmeh Pakdaman, Marieh Nadi Pages 57-73
  The global warming in recent years and chilling requirement deficiency of pistachio trees caused a considerable reduction in quantity and quality of the pistachio nut. To evaluate the role of chemical on overcoming on chilling requirement deficiency of pistachio (Akbari cultivar), this research was carried out in Anar and Koshkooeieh regions, Rafsanjan, Kerman, during two years using a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments included volk oil 4 and 6%, soybean oil 4 and 6%, potassium nitrate 4 and 8 per thousand, volk oil 4% + sodium benzoate 4 per thousand, volk oil 3% + sodium benzoate 1 per thousand, volk oil 4% + sodium benzoate 1 per thousand, volk oil 2% + soybean oil 2% + potassium nitrate 5 per thousand + sodium benzoate 0.5 per thousand, volk oil 3% + soybean oil 3%, volk oil 4% + potassium nitrate 5 per thousand,  soybean oil 5% + potassium nitrate 5 per thousand + sodium benzoate 1 per thousand, volk oil 5% + potassium nitrate 5 per thousand + sodium benzoate 1 per thousand as well as control. The amount of sodium and potassium (in the flower buds and open flower), nutrients in leaves tissue (iron, copper, zinc, phosphorus, sodium, potassium and manganese), weight of 100 nuts, splitting nut percentage, blank nut percentage, ounce rate and fresh crop weight per tree were measured. The results showed that the maximum of splitting nut percentage and the minimum of blank nut percentage were observed in treatments of volk oil 4%, volk oil 6% and volk oil 3% + sodium benzoate 1 per thousand. There was not significant different between experimental treatment in the amount of iron, copper, zinc, phosphorus, sodium, potassium and manganese in pistachio leaves. The final results showed that soybean oil  6% and sodium benzoate 0.1% + potassium nitrate 0.5% + volk oil 5% decreased ounce rate 1.38 and 1.01, blank nut percentage 3.5 and 2.28  and increased weight of 100 nuts 7.1 and 5.6 gr, fresh crop weight per tree 2.8 and 7 kg in comparison with control respectively.
  Keywords: Blank percentage, splitting percentage, Chilling requirement
 • Razieh Namdar * Pages 74-92

  The need for changes in extension organizational structure to promote developing countries, including Iran, is noteworthy from expert’s opinion and this is considered by scholars in this field. Agricultural extension is one of the agricultural development tools, that rely on human capital. This survey is conducted to investigate preference and approaches in privatization strategies of pistachio growers in Kerman province. Questionnaire was used as research tools for data collection. Face validity of questionnaire was verified by three experts and Cronbach's alpha computation showed that reliability of the questionnaire was between 0.8 and 0.89. The study ran among pistachio farmers of five cities. Random cluster sampling method, with a sampling size of 382 responders was determined as the method and size of the investigation. Finally collected data was analyzed using SPSS software. Results revealed that among the types of privatization services methods, private and extension consultant company and contract with agricultural experts constituted in the first and second priority of pistachio growers. Preferences issues related to receiving services from the perspective of pistachio growers include "all issues of pistachio orchards" and pests and diseases of Pistachio". Two model contract among the number of pistachio growers with a private company and consultancy extension contract with an agricultural expert from the perspective of these farmers were the best privatization options.According to the priorities identified by the pistachio farmers it is proposed that contract with the extension private company will be the first and contract with agricultural experts the second priority. The majority of respondents verify agricultural organization as special accident and reference to the proposed. So, it is proposed that experts /private companies approved and introduced by the director of agricultural organization

  Keywords: Privatization, Agricultural Extension, Pistachio Growers, Kerman province
 • Hosein Sajadian, MANSOORE SHAMILI *, Hossein Hokmabadi, Ali Tajabadi, Hojat Hashemi Nasab Pages 93-113
  Chilling is an environmental factor that limits the growth and yield of agricultural productions. This research was conducted to investigate the impacts of chilling on physiological and biochemical indices in rootstocks and interspecific hybrids of pistachio and screening of tolerant rootstocks. The factors included six rootstocks (Badami-Riz-e-Zarand, Ghazvini, Sarakhs and interspecific hybrids Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand, Integerrima × Ghazvini and Integerrima × Sarakhs) and four temperature regimes (4, 0, -2 and -4 °C) With three repetitions. Seedlings were placed in cold temperatures at the 6th to 8th stage of foliation, and cold treatments were applied to them for two hours. According to results showed the least protein content and the most ionic leakage, MDA, soluble carbohydrate, proline, total phenol, antioxidant capacity and protease activity were obtained under -4 °C. The most soluble carbohydrate, proline, total phenol, antioxidant capacity and total protein content were observed in Integerrima × Ghazvini hybrid, Ghazvini, Integerrima × Sarakhs hybrid and Sarakhs. Furthermore, the high ionic leakage and MDA in Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid were an indicate of damage severity. In addition, Integerrima × Ghazvini, Ghazvini, Integerrima × Sarakhs and Sarakhs were identified as the most tolerant rootstocks and Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid as the most sensitive rootstock.
  Keywords: Antioxidant Capacity, Ionic leakage, MDA, Proline