فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید خسروی، عبدالرضا اخگر*، پیمان عباس زاده دهجی صفحات 1-13
  مدیریت حاصل خیزی خاک از طریق استفاده از کودهای زیستی یکی از اجزای حیاتی کشاورزی پایدار می باشد. امروزه استفاده از کودهای زیستی به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی با هدف کاهش یا حذف مصرف آن ها با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی کودهای شیمیایی در راستای نیل به کشاورزی پایدار افزایش یافته است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد توام جدایه هایی از باکتری های سودوموناس فلورسنت و ورمی کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال های پسته رقم قزوینی (Pistacia vera L. var. Qazvini) انجام گرفت. آزمون در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی کمپوست در سه سطح (صفر، دو و چهار درصد وزنی)، و باکتری در سه سطح (تلقیح با دو جدایه سودوموناس فلورسنت محرک رشد و بدون باکتری) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد جدایه های باکتری باعث افزایش معنادار وزن خشک بخش هوایی، جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، و عناصر غذایی کم مصرف آهن، روی، منگنز و مس نسبت به شاهد شد. کاربرد جدایه D12 جذب فسفر و کلسیم بخش هوایی را به ترتیب 18 و 23 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین کاربرد ورمی کمپوست سبب افزایش معنی دار جذب فسفر، پتاسیم، منیزیم و روی بخش هوایی در مقایسه با شاهد گردید. کاربرد تیمار چهار درصد وزنی ورمی کمپوست باعث افزایش 20 درصدی جذب پتاسیم و هم چنین افزایش 28 درصدی منیزیم بخش هوایی شد. کاربرد توام جدایه D12 و چهار درصد ورمی کمپوست باعث افزایش معنادار جذب آهن به میزان 85 درصد گردید. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه و کود زیستی ورمی کمپوست و همچنین کاربرد توام آنها توانستند نقش موثرتری در رشد و تغذیه نهال های پسته داشته باشند.
  کلیدواژگان: سودوموناس فلورسنت، کشاورزی پایدار، کود زیستی، کود آلی
 • مرضیه ثقفی، حمید رضا کریمی*، علی اکبر محمدی میریک، مجید اسماعیلی زاده صفحات 14-26
  در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های نیمه خواهری پسته، از 38 ژنوتیپ پسته متعلق به 5 فامیل نیمه خواهری ارقام اکبری و اوحدی از ایران و ازون، سیرت و کرمزی از ترکیه که در سال 1388 از طریق بذر در کلکسیون دانشگاه ولی عصر رفسنجان کشت شده بودند، استفاده شد. این مطالعه در سال های 1393 و 1394 انجام پذیرفت. تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ ها با اندازه گیری 12 صفت کمی و 3 صفت کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه به عامل ها صفات مورفولوژیکی مورد بررسی را به دو گروه عاملی که در مجموع 6/78 درصد از وارایانس کل را توجیه کردند، تقسیم کرد که مهم ترین صفات تفکیک کننده در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه صفات مرتبط به برگ و برگچه می باشد. علاوه براین تجزیه کلاستر صفات مورفولوژیکی توانست ژنوتیپ های ترکیه و ایران را از یکدیگر تفکیک کند اگرچه ژنوتیپ های متعلق به رقم سیرت رابطه ژنتیکی بیشتری با ارقام ایرانی داشت.
  کلیدواژگان: پسته، کلاستر، ژنوتیپ، تنوع مورفولوژیکی
 • مریم دهجی پور حیدرآبادی* صفحات 27-40
  در اثر بروز عارضه زودخندانی در پسته نفوذ اسپور قارچ آسپرژیلوس به مغز تسهیل و با فراهم شدن شرایط مناسب رشد و تکثیر قارچ مقادیر قابل ملاحظه ای آفلاتوکسین در توده پسته تولید خواهد شد. از آنجایی که هر نوع تنش زیستی یا غیرزیستی متوجه پوست میوه است، بنابراین رشد سلول های پوست و انعطاف پذیری آن، در مقاومت پوست در برابر این تنش ها نقش مهمی به عهده دارد. به منظور بررسی ویژگی های آنزیمی و بیوشیمیایی مرتبط با انعطاف پذیری پوست نرم، نمونه های سالم و زودخندان رقم کله قوچی در زمان برداشت به آزمایشگاه منتقل گردید. فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و پراکسیداز و میزان لیگنین، ترکیبات فنلی، پروتئین تام و کلسیم و منیزیم محلول و باند شده در نمونه ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، افزایش فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، پراکسیداز و میزان فنل های متصل به دیواره در نمونه های زودخندان نسبت به نمونه های سالم افزایش نشان داد. همچنین میزان کلسیم و منیزیم محلول در نمونه های زودخندان نسبت به نمونه های سالم کاهش یافت. در نتیجه پوست نرم نمونه های سالم به دلیل کاهش فعالیت پراکسیداز و میزان ترکیبات فنلی متصل به دیواره و کاهش کلسیم و منیزیم باند شده به دیواره ی سلولی، در مقابل فشار وارد شده از سوی پوست استخوانی انعطاف پذیری بیشتری نشان داد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پسته، دیواره سلولی، زودخندانی، فنیل آلانین آمونیالیاز
 • سمانه جوادی نژاد، علی عباسپور، حمیدرضا اصغری، حسین میرزایی مقدم* صفحات 41-56

  به دلیل عدم مدیریت صحیح و پایدار خاک و تغذیه گیاه، تعادل عناصر غذایی در خاک و درختان پسته به هم خورده است که این امر یکی از مهمترین دلایل پایین بودن عملکرد پسته در واحد سطح در بسیاری از مناطق کشور می باشد. از این رو تحقیقات روی جنبه های مختلف تاثیر و کاربرد کودهای زیستی بر گیاه پسته ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش به منظور بررسی اثر کود سوپر فسفات تریپل (در سه سطح0 (P0)، 1 (P1) و 2  (P2) گرم در کیلوگرم) در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 (در دو سطح 0 (B0) و 5/2 (B1) گرم در کیلوگرم) بر جذب برخی عناصر غذایی (فسفر و نیتروژن) و صفات رویشی (وزن خشک، ارتفاع و طول ریشه گیاه) نهال پسته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دامغان انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که کاربرد کود زیستی بارور-2 در هر دو سطح کاربرد کود سوپر فسفات تریپل سبب افزایش وزن خشک اندام های هوایی (تا 21%)، فسفر (تا 41%) و نیتروژن اندام های هوایی (تا 93%)، ارتفاع گیاه (تا 14%) و طول ریشه (تا 9%) شد. در سطوح بالای کاربرد کود سوپر فسفات تریپل (2 گرم در کیلوگرم) ارتفاع گیاه، وزن خشک و فسفر اندام های هوایی کاهش یافت. نتایج بیانگر این واقعیت است که کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی فسفردار از تاثیر مثبت کودهای زیستی می کاهد. در نهایت جهت بالابردن عملکرد درختان پسته پیشنهاد می شود از کود زیستی به تنهایی یا همراه با مقادیر بسیار کم کودهای فسفره استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کود بیولوژیکی، فسفر، کود شیمیایی، پسته، حاصلخیزی خاک
 • حمید علیپور، اعظم رضوی نسب* صفحات 57-72

  از آنجایی ‎که درحال حاضر کلیه پایه های پسته در مناطق پسته کاری ایران به صورت بذری می‎باشند و ناهمگنی پایه‎ها باعث تفاوت در ویژگی های کمی و کیفی درختان مربوط به هر رقم شده و همچنین امکان تکثیر پایه‎های برتر به صورت بذری میسر نمی‎باشد، لذا گسترش پایه های کشت بافتی و نیز بررسی سازگاری ارقام با این پایه‎ها از اولویت‎های تحقیقاتی مراکز پژوهشی پسته کشور است. هدف از این پژوهش بررسی سازگاری شش رقم تجاری پسته با پایه کشت بافتی رقم بادامی زرند بود. این آزمایش در چهار سال متوالی (1390-1386) در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با شش رقم پسته (کله‎قوچی، رضایی زودرس، فندقی، فروتنی، اکبری و احمدآقایی) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان اجراء شد. نتایج مقایسه میانگین مشخص نمود از بین ارقام مورد مطالعه رقم احمدآقایی از نظر ویژگی‎های رشدی دارای بیشترین رشد و بیشترین سازگاری با پایه کشت بافتی و نیز دارای بیشترین غلظت عناصر غذایی برگ بود و رقم اکبری کمترین سازگاری را با پایه کشت بافتی داشت. به‎طوری‎که طول شاخه سال جاری و پیوندی و قطر زیر پیوند و بالای پیوند رقم احمد آقایی به ترتیب 36، 84، 67 و 39 درصد بیشتر از رقم اکبری بود و غلظت فسفر  و آهن در برگ رقم احمدآقایی نسبت به اکبری به ترتیب 85/42 و 101 درصد افزایش نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون، وجود ضرایب همبستگی معنی‏داری را بین صفات مورد مطالعه در این تحقیق نشان داد. از جمله درصد پتاسیم برگ با طول شاخه سال جاری و طول شاخه پیوندی و همچنین درصد کلسیم برگ با قطر شاخه و قطر شاخه با تعداد شاخه‎های جانبی و شعاع تاج درخت دارای همبستگی مثبت بود. با توجه به نتایج بدست آمده این‎گونه به نظر می‎رسد که در منطقه کرمان رقم احمدآقایی سازگاری مطلوب‏تری نسبت به بقیه ارقام با پایه کشت بافتی بادامی زرند دارد.

  کلیدواژگان: ارقام پسته، پایه کشت بافتی، صفات مورفولوژیک، غلظت عناصر غذایی، کرمان
 • محمد صالح برقی جهرمی*، مسعود ایرانمنش صفحات 73-87
  یکی از کاربردهای مهم و گسترده ی انرژی خورشیدی،  استفاده از خشک کن های خورشیدی برای خشک کردن محصولات کشاورزی جهت نگهداری طولانی مدت آن است. پسته یکی از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران است. با توجه به اهمیت روش خشک کردن در حفظ خصوصیات کیفی محصولات تولیدشده از مغز پسته و همچنین بهره گیری از منابع انرژی تجدید پذیر، یک خشک کن خورشیدی غیرمستقیم سینی دار با استفاده از ماده تغییر فاز دهنده پارافین با نقطه ذوب 55 درجه سانتی گراد و کلکتور لوله گرمایی تحت خلا با بازده 42/62 درصد طراحی و ساخته شد که دارای بازده عملکرد 42/38 درصد بوده است. محصول خشک شده از نظر ظاهری با پسته خشک شده از نوع ممتاز مقایسه شد که از کیفیت مطلوبی برخوردار است. پارامتر هایی همچون دمای محفظه خشک کن، دمای ورودی و خروجی کلکتور، رطوبت داخل محفظه خشک کن و رطوبت محیط، شدت تابش خورشیدی و نمودار کاهش رطوبت بر حسب زمان برای دوحالت، با استفاده از مواد PCM و بدون استفاده از PCM اندازه گیری و مقایسه شد. با توجه به طولانی بودن روند خشک شدن محصول، استفاده از ماده تغییرفاز دهنده راه حل مناسبی برای افزایش مدت زمان کارکرد خشک کن خورشیدی تا 2 ساعت بعد از غروب خورشید است.
  کلیدواژگان: خشک کن خورشیدی، کلکتور لوله گرمایی تحت خلا، مواد تغییر فاز دهنده، ذخیره کننده گرما
|
 • Vahid Khosravi, Abdolreza Akhgar *, Payman Abbaszadeh Dahaji Pages 1-13
  Nowadays the application of organic and biological fertilizers has increased regarding to the destructive environmental impacts of applying chemical fertilizers and the high cost of production of them. One of the essential components to achieve the sustainable agriculture is integrated plant nutrition through using organic and biological fertilizers. An experiment was conducted as completely randomized factorial design in the greenhouse of University of Vali-e-Asr to evaluate the effect fluorescent pseudomonads and vermicompost on growth and nutrition of pistachio (Pistacia vera L. var. Qazvini) seedlings. In this experiment Factors included vermicompost at 3 levels (0, 2 and 4 % w/w) and 3 levels of bacteria (Inoculation with two strains of fluorescent pseudomonads and without bacteria). The results showed that use of bacterial isolates significantly increased shoot dry weight, uptake of phosphorus, potassium, calcium, and micro elements compared to control. Application of strain D12 increased phosphorus and calcium uptake in shoot respectively 18 and 23 percent compared to control. Also the application of vermicompost significantly increased phosphorus, potassium, magnesium and zinc upkake in shoot compared to control. using vermicompost (4%) increased uptake of potassium and magnesium respectively 20 and 28 percent in shoot. The combined use of D12 and vermicompost (4%) increased iron uptake equivalent 85%. Altogether the results indicated that use of plant growth promoting rhizobacteria and vermicompost  as an organic fertilizer and also their combined application could be effective on growth and nutrition of Pistachio seedlings.
  Keywords: Fluorescent pseudomonads, Sustainable agriculture, biofertilizer, Organic fertilizer
 • Pages 14-26
  In order to study morphological diversity of 38 pistachio genotypes belonging to five families half-sib including Akbari and Owhadi from Iran and Uzun, Siirt and Kirmizi from Turkey that cultivated in 2010 in vale e-Asr University of Rafsanjan were used. This study was conducted in the years 2014 and 2015. Twenty morphological traits were evaluated based on IPGRI descriptor. Factor analysis of morphological traits studied in two groups of factors that accounted for a total of 78.6 percent of total variance. Based on factor analysis the most important traits that could divide genotypes was traits associated with the leaves and leaflets. In addition, cluster analysis of morphological traits could separate the genotypes Turkey and Iran, although genotypes belonged to Siirt had more morphological similarity to Iranian genotypes.
  Keywords: Pistachio, Cluster, Genotype, Morphological diversity
 • Maryam Dahajipour Heidarabadi * Pages 27-40
  Penetration of spores of Aspergillus fungi to pistachio kernel was facilitated by Occurrence of Early splitting in pistachio which it provides suitable condition for fungal growth and considerable amount of aflatoxin in pistachio mass will be produced. It is hull that is exposed to any biotic and abiotic stresses; therefore, the growth of hull cells and its flexibility has an important role in the resistance of hull against these stresses. In order to investigation of enzymatic and biochemical characteristics related to the flexibility of hull, intact and early split samples were transported to the laboratory at harvest time. Phenylalanine ammonia-lyase and peroxidase activity, lignin, phenolic compound, total protein content and soluble and bound calcium and magnesium were measured. On the base of results, increased Phenylalanine ammonia-lyase and peroxidase activity and wall--bound phenols were observed in early split hull compared with those of the intact hull. Also soluble calcium and magnesium decreased in early split hull compare to intact hull. As a result, decreasing in peroxidase activity and wall bound phenolic compound and bound calcium was caused increasing in elasticity of intact cell wall hull that it increased hull elasticity against shell pressure.
  Keywords: Peroxidase, Pistachio, Cell wall, Early splitting, Phenylalanine ammonia-lyase
 • Samaneh Javadi Neghad, Ali Abbaspour, Hamid Asghari, Hossein Mirzaee Moghaddam * Pages 41-56

  Degradation of agricultural ecosystems and the nutritional elements imbalance in the soil are the most important reasons for decreasing yield of Pistachio in Iran. Therefore, it is needed to research on effectiveness of biological manures on the growth and yield of Pistachio. This study was conducted to evaluate the effect of triple super phosphate (at the rates of 0, 1 and 2 g kg-1) and Barvar-2 bio-fertilizer (at the rates of 0, and 2.5 g kg-1) on the growth of pistachio seedling and uptake of nitrogen and phosphorus. The experiment was designed in a factorial form as randomized complete blocks with three replications in Damqan city. The results indicated that Barvar-2 bio-fertilizer application increased significantly (p≤0.01) dry weight(up to 21%), the concentration of nitrogen (up to 93%) and phosphorus (up to 41%) in shoots, seedling height (up to 14%) and root length (up to 9%), in different rates of triple super phosphate application. However, seedling height, shoot phosphorus and dry weight decreased significantly in the highest rate of triple super phosphate application (2 g kg-1). In addition, the application of both treatments had not significant effect on pH values. It is concluded that severe application of P chemical fertilizers causes a decrease on effectiveness of Barvar-2 bio-fertilizer. Finally, in order to improve the growth of pistachio seedlings, the application of Barvar-2 bio-fertilizer, alone or with very low amount of P chemical fertilizer is recommended.

  Keywords: Biological fertilizer, Phosphorus, Chemical fertilizer, Pistachio, Soil fertility
 • Hamid Alipour, Azam Razavi Nasab * Pages 57-72

  Since now all pistachio rootstocks in most Iranian pistachio orchards are seed cultivation and heterogeneity cause differences in the qualitative and quantitative characteristics of each cultivar and it is also impossible to reproduce superior rootstocks with seed cultivation. Therefore, use of tissue culture and research about compatibility of cultivars with tissue culture is one of the research priorities of pistachio research centers in Iran. The aim of this study was the investigation of the compatibility of six commercial pistachio cultivars with tissue culture rootstock of Bademi Zarand. This experiment was carried out in a randomized complete block design with six pistachio cultivars (Kaleh Qouchi, Rezaei Zodras, Fandoghi, Forootani, Akbari and Ahmad Ahaghi) in three replications at Kerman Pistachio Research Station for four years (2012-2016). The results of average comparison showed that Ahmad Aghaei had the highest growth and highest adaptability to the tissue culture and also highest concentration of leaf nutrients and Akbari cultivar had the least compatibility with tissue culture rootstocks. So that the length of this year's branch and the graft branch, stem diameter below and above the graft in Ahmad Aghaei cultivar were 36, 84, 67 and 39% more than Akbari and also P and Fe concentration in Ahmad Aghaei leaves were 42.85 and 101% more than Akbari respectively. Results of Pearson correlation analysis showed significant correlation coefficients among some growth properties and nutrient concentration in this study. There were positive correlations among leaf potassium concentration with length of this year's branch and the graft branch, calcium concentration with stem diameter, stem diameter with the number of lateral branches and radius of the tree crown. According to the results, it seems Ahmad Aghaei cultivar is more compatibility than other cultivars with Badami-Zarand tissue culture rootstocks in Kerman climatic conditions.

  Keywords: Concentration of nutrients, Kerman, Morphological characteristics, Pistachio cultivars, Tissue culture
 • Mohammad Saleh Barghi Jahromi *, Massoud Iranmanesh Pages 73-87
  One of the most important application of solar energy is its utilization in solar dryers in which the agricultural products will maintain for long-term storage. Pistachio is one of the most important non - petroleum exports in Iran. Due to the importance of the drying method in preserving quality properties produced from the pistachio nut by using renewable energy sources, an indirect solar dryer with a vacuum heat pipe solar collector with 62.53 % efficiency was designed and fabricated with application of the paraffin as a phase change material with 55 ° C melting point. The dried product was compared with the dried hazelnut pistachio in terms of shape and good quality. Parameters such as the dryer chamber temperature, inlet and outlet temperature of the collector, humidity inside the dryer chamber and ambient humidity, solar radiation intensity, the moisture reduction curve for two cases was measured. Performance of the dryer was compared with PCM and without using PCM. The results were shown that utilization of phase change material improved the performance and efficiency of the dryer and increase the capability of drying process, around 2 hours after sunset.
  Keywords: Solar dryer, vacuum tube collector (heat pipe), Phase change material, heat storage