فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • 212 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/11/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکان کله بستی* صفحات 5-22

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات نامشهود، انجام گرفته است. منظور از اطلاعات نامشهود، اطلاعاتی است درمورد عملکرد آینده شرکت، مانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور آینده، که از طریق ارقام حسابداری نظیر نسبت ارزش دفتری به بازار سهام، منعکس نمی‌شوند.  بدین منظور با استفاده از داده‌های 6 ماهه و سالانه 198 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1392، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. بدین منظور رابطه بازده نامشهود گذشته و بازده های ماهانه 12 ماه آتی شرکت ها و نقش تعدیل کنندگی متغیرهای اندازه و نوسانات وجه نقد عملیاتی بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد، در بازه زمانی یک‌ساله، بطور متوسط، شرکت‌های بزرگتر در کوتاه مدت بازگشت بازده بیشتری را تجربه می‌کنند. اما شرکت‌های دارای نوسانات وجه نقد عملیاتی بیشتر، در کوتاه مدت تداوم حرکت بیشتر بازده را تجربه خواهند نمود.

  کلیدواژگان: واکنش بازار، اطلاعات نامشهود، اطلاعات مشهود، بازده نامشهود
 • غلامرضا کردستانی، مصطفی عبدی*، مهدی کاظم علوم صفحات 23-44

  با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حق‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. محافظه‌کاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش می‌دهد و از این طریق بر حق‌الزحمه حسابرسی اثر منفی می‌گذارد. در واقع گزارشگری محافظه‌کارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آن‌ها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظه‌کارانه‌تر روی می‌آورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظه‌کاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظه‌کاری مشروط و حق‌الزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور داده‌های 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدل‌های پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری مشروط با حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قوی‌تر، این تاثیر منفی را تضعیف می‌کند. در واقع در شرکت‌های دارای نظام راهبری قوی‌تر، محافظه‌کاری نقش کمتری در کاهش حق‌الزحمه حسابرسی دارد.

  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، محافظه کاری مشروط، نظام راهبری، ریسک دعاوی حقوقی
 • رضا جامعی*، هه وار نوربخش صفحات 45-62

  بر اساس تیوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه‌های نمایندگی را سبب می‌شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه‌ها هستند. از ابزارهای بااهمیت در این حوزه می‌توان به استقلال هیات مدیره‌، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی و غیره اشاره کرد. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین مکانیزم-های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو، تعداد 128 شرکت در طی دوره 1387 تا 1392 بررسی شدند. در ابتدا با استفاده از مدل تعدیل شده آلتمن شرکت‌های آشفته مالی از شرکت‌های سالم مالی تفکیک شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزارSPSS، Eviews و Excel بهره گرفته شد. سپس آزمون فرضیه‌های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) از طریق داده‌های ترکیبی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درصد استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت نهادی رابطه معنادار و منفی با به موقع سود و تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت رابطه معنادار و مثبتی با به موقع بودن سود دارند. همچنین در شرکت‌های درمانده مالی، درصد استقلال هیات مدیره‌، درصد مالکیت نهادی و درصد تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با به موقع بودن سود دارند و رابطه‌ی معناداری بین ساختار مالکیت و به موقع بودن سود مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: مکانیزم های حاکمیت شرکتی، به موقع بودن سود، آشفتگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی لطیفی، آزیتا جهانشاد* صفحات 63-90

  افزایش چشمگیر تجدید ارایه حسابداری، توجهات آکادمیک، قانونی و عمومی زیادی را با در نظر گرفتن تمامی عواقب آن، به خود جلب کرده است. در همین راستا، هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارایه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1395 انتحاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون لوجستیک بهره گرفته شد.
  یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرسی بر تجدید ارایه صورت های مالی تاثیر منفی دارد در حالی که، مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارایه صورت های مالی تاثیر مثبت دارند. به عبارت دیگر می توان گفت در صورت بالا بودن کیفیت حسابرسی، احتمال تجدید ارایه صورت های مالی کاهش و در صورت افزایش مدیریت سود تعهدی و واقعی، احتمال تجدید ارایه صورت های مالی نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تهعدی، تجدید ارائه صورت های مالی
 • حسن همتی*، اسماعیل امیری، صفدر علی پور صفحات 91-106

  مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ می کنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید می کند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاش های بیشتری را از طریق حق الزحمه حسابرسی بالاتر جبران می کنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصت های رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط می شود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافته های پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصت های رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی می شود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار می شود و بویژه در شرکت های با رشد بالا، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر می شود و حق الزحمه حسابرسی بر اثر تلاش های حسابرسان افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: فرصتهای رشد، تضاد نمایندگی، حق الزحمه حسابرسی، نگهداشت وجه نقد
 • یدالله نوری فرد، ژاله کاظمی* صفحات 107-124

  قابلیت مقایسه مفهومی نسبی یا تطبیقی است و باعث کاهش انگیزه مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی می‌شود که یکی از دلایل ریزش قیمت سهام است. هدف این پژوهش تبیین رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال‌های 1389 تا 1395، به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفته‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار و منفی بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهاممی‌باشد.

  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه، صورت های مالی، گزارشگری مالی، ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام
 • محمد غفاری فرد، جمشید زاهدی* صفحات 125-144

  در سال های اخیر به‌دنبال رقابتی شدن اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی عمومی از مسایل مالی و سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه نگاه‌ها را بیش از پیش به خود معطوف کرده است و اغلب شرکت‌ها به‌منظور جلب توجه سرمایه‌گذاران اقدام به تولید کالا و خدمات دارای کیفیت بالا و بهای تمام‌شده پایین می کنند. در این بین تعدادی از شرکت‌ها نیز سعی می‌کنند با ارایه اطلاعات غیرواقعی و گمراه‌کننده تصویر مطلوبی از وضعیت شرکت نشان داده و خود را در سطح رقابت برای جذب سرمایه‌گذاران حفظ کنند. از این‌رو ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با شاخص‌های مناسب و گوناگون و همچنین رتبه‌بندی آنها با در‌ نظر گرفتن این شاخص‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای سرمایه‌گذاران مطلوبیت دارد.
  هدف از انجام پژوهش، نگاه متوازن به معیارهای حسابداری(نسبت های مالی) و معیارهای مبتنی بر ارزش آفرینی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مالی شرکت ها است تا با استفاده از آن ، قضاوت بهتری از توانمندی اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار انجام گیرد. برای این منظور، از نظرات خبرگان مالی و اقتصادی با استفاده از پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی بهره گرفته شده است. در ادامه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیFAHP ، وزن هر معیار تعیین و در پایان با استفاده از روشTOPSIS رتبه بندی شرکت های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
  نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که شرکت های : پتروشیمی فناوران، پتروشیمی شازند، پتروشیمی‌ آبادان‌، معدنی‌ املاح‌ و پتروشیمی ‌فارابی، به ‌ترتیب در رتبه ‌های اول تا پنجم شرکت‌های برتر صنعت شمیایی در دوره 5 ساله 1389 تا 1393 قرار می‌گیرند.

  کلیدواژگان: شاخص های مالی و ارزش آفرینی، سلسله مراتب فازی، تاپسیس، ارزیابی عملکرد مالی
 • حدیث جوانمرد*، فردین منصوری، کاظم وادیزاده صفحات 145-160

  افزایش سرمایه یکی از راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها برای اجرای طرح‌های توسعه ای یا تولیدی جدید است. مهم ترین اهداف ناشی از افزایش سرمایه شرکت ها شامل اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش، افزایش ثروت سهامداران و افزایش ظرفیت تولید عنوان می شود[1]. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی میزان توفیق شرکت ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه می باشد. جامعه ی مورد مطالعه تحقیق، بورس اوراق بهادار بوده و شرکت‌هایی در بازه ی زمانی 1380 تا 1394 اقدام به افزایش سرمایه نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از روش غربالگری (حذفی) انجام شده است. بر اساس نمونه گیری مزبور نهایتا 37 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب گردید. پس از جمع‌آوری، داده‌های آماری تحقیق از طریق آزمون ویلکاکسون[2] و آزمونT[3] مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد؛ شرکت ها در دستیابی به اصلاح ساختار مالی، افزایش ثروت سهامداران و ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه موفق نبوده ولی فرضیه مربوط به تامین سرمایه در گردش تایید گردید.

  کلیدواژگان: افزایش سرمایه، اهداف افزایش سرمایه، توفیق شرکتها در پوشش اهداف
 • حسین جهانگیری* صفحات 161-174

  یکی از مشکلات اساسی هر شرکت در زنجیره تامین نحوه مدیریت و کنترل گردش پول در زنجیره به منظور بهبود عملکرد مالی و به طبع آن عملکرد زنجیره می باشد. به منظور بهبود عملکرد مالی هر شرکت در زنجیره تامین باید گردش محصولات در زنجیره و تاثیرات را آن بر گردش پول بررسی کرد. در این مقاله ابتدا یک مدل ریاضی برای گردش پول در هر شرکت عضو زنجیره تامین تعریف می شود سپس تاثیرات اعوجاج ناشی از گردش محصول شامل نوسانات تقاضا و زمان انتقال را برروی گردش پولی شرکت بررسی می کنیم. اعوجاج های ناشی از گردش محصول به دلیل تحمیل کردن هزینه های اضافه مانند هزینه ذخیره سازی و یا هزینه عدم رضایتمندی مشتریان بر روی گردش پول شرکت تاثیر می گذارد و تاثیرات در طول زنجیره و بین دیگر اعضا منتقل می شود. تاثیرات این اعوجاج ها به صورت یک مدل ریاضی بیان می شود و به مدل ارایه شده برای گردش پولی شرکت اضافه می شوند. از انجایی زمان و میزان بهینه هر صورتحساب جهت پرداخت به دیگر اعضای زنجیره به مقدار پول موجود در هر شرکت در دوره های زمانی مختلف بستگی دارد لذا این اعوجاج ها برروی زمان و میزان پرداخت هر صورتحساب تاثیر می گذارند و این تاثیرات تقویت می شوند زمانیکه در طول زنجیره منتقل می شوند.

  کلیدواژگان: نوسانات تقاضا، زمان انتقال، اعوجاج، عملکرد مالی، مدیریت زنجیره تامین
 • علی پور طبرستانی، ایمان داداشی*، محمد جواد زارع بهمنیری صفحات 175-194

  کارایی تصمیمات سرمایه‌گذاری به صحت و درستی اطلاعات در دسترس سرمایه‌گذاران بستگی دارد و حسابرسی وسیله‌ای است برای اطمینان از اینکه شرکت‌ها اطلاعات خود را به‌درستی ارایه می‌نمایند. زمانی که یک شرکت با احتمال ورشکستگی قابل توجهی روبرو است، یکی از وظایف اصلی حسابرس هشدار به سرمایه‌گذاران در مورد خطر ورشکستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی محتوی اطلاعاتی گزارش‌های حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی است. بدین منظور از داده‌های 192 شرکت طی دوره زمانی 1391 تا 1395 و رگرسیون لاجیت ترکیبی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بین نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود در آن با شاخص ورشکستگی در سال جاری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. لذا می‌توان بیان نمود که گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیش‌بینی ورشکستگی فاقد محتوی اطلاعاتی است. از میان اطلاعات مالی عمومی، بین بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه منفی و بین اهرم مالی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: محتوی اطلاعاتی، شاخص ورشکستگی، اطلاعات مالی عمومی، گزارش حسابرسی
 • خاطره صفدری*، مهدی بشکوه صفحات 195-210

  یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجا که این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارند، بنابراین مطلوبیت آن ها در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. مهم ترین عاملی که نقش مهمی درسرمایه گذاری دارد فرصت های سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای مربوط به شرکت هاست. بنابراین این پژوهش به بررسی نقش حجم معاملات و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره
  1390-1394 پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد، بین حجم معاملات بر فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین بین نقدشوندگی و فرصت های سرمایه گذاری بر مخارج سرمایه ای ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین به استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی مبنی بر اینکه در چه شرکتی سرمایه گذاری کنند، فرصت های سرمایه گذاری شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و شرکت هایی را انتخاب کنند که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری هستند.

  کلیدواژگان: فرصت های سرمایه گذاری، نقد شوندگی، بورس اوراق بهادار
|
 • Hamid Reza Bazzaz zadeh Torbati, Esfandiar Malekian Kalebast*i Pages 5-22

  The aim of this study is investigation of factors affecting investors’ reaction to intangible information include size and cash flow volatility in firms listed in Tehran Security Exchange. Intangible information is such as information about future profitably investment opportunity that get news about future firms’ performance, but may not to be measured by accounting digits or measures such as Book to Market ratio. For this, using 198 firms’ semi and yearly data in time period of 2008 to 2012 and annual return information ended to 06/31 and 12/29, the hypothesizes are investigated. In this regard, the relationship between past intangible return and future monthly returns and the modifying role of size and cash flow volatility are examined. The results show that, in short term, bigger firms experience more reversal. But firms with more cash flow volatility experience more momentum.

  Keywords: Intangible Return, Market Reaction, Intangible Information, cfo Volatility
 • Gholamreza Kordestani, Mostafa Abdi*, Mahdi Kazemi Olum Pages 23-44

  Audit fees raises By increasing litigation risks. Conditional conservatism reduces litigation risks and thereby has the negative impact on audit fees. In fact, both conservatively reporting and corporate governance are involved in reducing the uncertainty and their relationship is alternative, so whatever companies have weaker corporate governance, use more conservatism on their reporting. To reduce their risk. In this study, first, the relationship between Conditional conservatism and audit fees has been examined and then the effect of corporate governance on the relationship between conditional conservatism and audit fees have been investigated. For this purpose 1496 year- firm observations of companies listed on the Tehran Stock Exchange were analyzed. The findings shows that conditional conservatism is negatively correlated with audit fees and stronger Corporate governance undermines this negative effect. In fact, firms with stronger corporate governance, conservatism has less important role in reducing audit fees.

  Keywords: Audit Fees, Conditional Conservatism, Corporate Governance, Litigation Risk
 • Reza Jamei*, Hawar Noorbakhsh Pages 45-62

  Based on agency theory, the conflict of interest between owners and managers leads to agency costs. Laws related to corporate governance seek to mitigate these costs. Among Important tools in this area, the independence of the broad, ownership concentration, ownership structure and institutional ownership can be noted. This study aims to identify the relationship between corporate governance mechanisms and the timeliness of earnings, with an emphasis on financial distress in listed companies on the Stock Exchange in Tehran. Thus, 128 companies were investigated from 1387 to 1392. The timeliness of corporate earnings was measured by a stock price-based timeliness metric. At First, firms with financial distress of healthy financial firms were separated, using by the adjusted model of Altman. SPSS, Eviews, and Excel have been used to analyze data and testing research hypothesis. Then the test of the research hypotheses by multiple regression analysis using generalized least squares (GLS) through a combination of data was performed. The results show that the percentages of independence of the board and institutional ownership have a negative signifcant relationship with timeliness of earnings. And concentrations of ownership, ownership structure have significant and positive relationship with the timeliness of earnings. Also in firms with financial distress, the percentage of independence of the board, the percentage of institutional ownership and concentration of ownership have significant positive relationship with the timeliness of their earnings but there isn’t any significant relationship between ownership structure and timeliness of earnings.

  Keywords: Corporate Governance Mechanisms, Timeliness of Earning, Corporate Financial Distress, Adjusted Model of Altman
 • Ali Latifi, Azita Jahanshad * Pages 63-90

  A significant increase in the accounting restatements has attracted, academic attention, rule and public attention with considering all its consequences,. In this regard, the purpose of this study is to investigate the relationship between of audit quality, real and accrual earnings management on financial statement restatements in listed companies on Tehran Stock Exchange. In this purpose a sample of consisting of 120 listed companies in Tehran stock exchange during the period 2010 to 2016 was selected. In order to analyze the hypothesis was used logistic regression model.. The research findings show that audit quality hast negative impact on restatement, while real and accrual earning management has positive impact on restatement. In other words, we can say the high level of audit quality, reduce the likelihood of restatements and with increase in real and accrual earnings management, increase the likelihood of restatements.

  Keywords: Audit Quality, Real Earnings Management, Accruals Earnings Management, Financial Statement Restatements
 • Hasan Hemati*, Esmaeil Amiri, Safdar Alipour Pages 91-106

  Managers, seeking economic benefits, maintain a high level of cash. Additional cash exacerbates agency problems between shareholders and managers; meanwhile auditors, in order to decrease audit risk related to cash holdings, demand more audit fees by more audit efforts. The current research, aimed to investigate the relationship between cash holdings and audit fees and also examine the role of growth opportunities in the relationship. In this study, the financial information of 65 companies listed in Tehran stock exchange during the period of 2006-2015 has been examined. The results from testing the research hypotheses indicated that there is a significantly positive relationship between cash holdings and audit fees, suggesting that higher level of cash holdings requires more audit efforts and in turn, higher audit fees. The other results suggested that both high and low growth opportunities of firms strengthen the relationship. In fact, due to the emergence of agency conflict resulting from cash holdings, their audit becomes difficult, and opportunistic behavior, especially in firms characterized by high growth level, increase managers’ activities toward gaining their goals and maintaining their positions, and finally, audit fees are increased due to auditors’ efforts.

  Keywords: Cash Holdings, Audit Fees, Growth Opportunities, Agency Conflict
 • Yadollah NouriFard, Zhaleh Kazemi* Pages 107-124

  Comparability is relative or comparative concept, and Reduces manager's motivation to hide negative news. This is one of the reasons for Crash stock prices. The purpose of this study is to explain the relationship between the comparability of financial statements as a qualitative financial reporting feature with the Expected stock Price Crash Risk.The statistical population of this research includes all companies Listed in Tehran Stock Exchange. In order to achieve the research goal, 81 companies have been selected (as a sample) for the period between 2011 and 2017. The research, in terms of the type of purpose is a part of applied research and the research method is correlation in terms of content. To analyze the hypothesis of the research, logistic statistical analysis has been used.The results of the research hypothesis test showed a significant and negative relationship between the comparability of financial statements and the Expected stock Price Crash Risk.

  Keywords: Comparability, Financial Statement, Financial Reporting, Expected Stock Price Crash Risk
 • Mohammad Ghaffari Fard, Jamshid Zahedi * Pages 125-144

  In recent years, following the global economic competitiveness and raise public awareness of financial issues, investment, capital market has attracted the attention more than before and most companies attempt to attract the attention of investors to the production of goods and services are high quality and low cost. Meanwhile, the number of companies providing false information and misleading is also trying to show a good image of your company's status in the competition to attract and retain investors. Thus, with appropriate indicators and evaluate the performance of different companies and their rankings with regard to these indicators is of particular importance and desirability for investors. The aim of the study was to look at balancing accounting standards (financial ratios) and value-based criteria for assessing the financial performance of companies is using its better judgment of economic empowerment companies Stock Exchange done. To this end, the financial and economic experts using the questionnaire, pairwise comparisons were used. Then fuzzy hierarchical analysis FAHP, the weight of each criterion and at the end, using TOPSIS ranking of the chemical industry listed in the Tehran Stock Exchange has been done. The results of the evaluation show that companies: "Petrochemical Fanavaran" ," petrochemical Shazand"," Petrochemical Abadan" , "Madani amlah iran" and "Petrochemical Farabi" , respectively ranked first to fifth chemical industry's top companies are in the 5-year period 1389 to 1393.

  Keywords: evaluating financial performance, TOPSIS, Fuzzy AHP, financial indicators, value creation
 • Hadis Javanmard*, Fardin Mansouri, Kazem Vadizadeh Pages 145-160

  Increasing capital is one of the means of financing the companies needed to implement new development or production projects. The most important goals of increasing corporate capital include improving financial structure, providing working capital, increasing shareholder wealth and increasing production capacity. The main goal of this study is to assess the extent to which companies succeed in achieving the goals of increasing capital. The population of this research is the stock exchange and companies that have been increasing their capital during the period from 1380 to 1394 have been investigated. Sampling in this research was performed using screening (knockout) method. Based on the above sampling, 37 companies were selected as sample companies. After collecting, the statistical data of the research were analyzed by Wilcoxon test and T test. The results of the hypothesis test show that companies have not succeeded in achieving a reform of the financial structure, increasing the stockholders' wealth and production capacity through capital increase, but the hypothesis of working capital financing has been verified.

  Keywords: Increasing Capital, Goals of Capital Increase Company Success in Covering Objectives
 • Hossein Jahangiri * Pages 161-174

  One of the fundamental problems of any firm in the supply chain is how to manage and control the flow of cash in the firm to improve the financial performance of the firm and hence the performance of the chain. In order to improve the financial performance of any firm in the supply chain, the flow of products in the whole supply chain and its effects on the cash flow should be examined. This paper first defines a mathematical model for the cash flow of a firm in the supply chain and then examines the effects of bullwhip caused by demand variations and delivery time on the cash flow. Demand variations and delivery time as result of product flow affect the cash flow of a firm by imposing additional costs such as storage costs and customer dissatisfaction costs while these effects are transmitted along the chain among other members. Since the optimal time and amount of each outgoing invoice depends on the amount of cash available in the firm over time, these bullwhip affect cash flow by changing the time and amount of payment, and these effects are enhanced moving through the chain.

  Keywords: Supply Chain Mmanagement, Financial Performance, Bullwhip, Demand Variation, Delivery Time
 • Ali Pourtabarestani, Iman Dadashi*, Mohammad Javad Zare Bahnamiri Pages 175-194

  The efficiency of investment decisions depends on the accuracy of information available to investors and auditing is a means to ensure that companies provide their information accurately. When a company faces a significant bankruptcy probability, one of the main duties of the auditor is to alert investors to the risk of bankruptcy. The purpose of this study is to investigate the information content of audit reports in predicting bankruptcy. For this purpose, during the period 2012 to 2016 data from 192 companies and mixed logit regression have been used. Results showed that there is no significant relationship between the type of the previous year audit report and the paragraphs related to the going concern problems and the legal claim therein with the bankruptcy index this year. Therefore, it can be argued that in order to predict the bankruptcy, the previous year audit report and the going concern paragraphs in it, is lacking in information content. Among the public financial information, there is a negative relationship between equity returns and operating profit margin last year with a bankruptcy index and there is a positive and significant relationship between the previous year financial leverage and the bankruptcy index.

  Keywords: Audit Report, Public Financial Information, Bankruptcy Index, Information Content
 • Khatereh Safary*, Mehdi Beshkoh Pages 195-210

  One way to secure capital for investment is through the issuance of bonds and stocks through the stock market. The securities market plays a vital role in attracting low capital and financing companies. Since these markets have a constructive role in the allocation of resources and the national capital, so their utility will be in the economic development of society. The most crucial factor that plays an important role in investing is the investment opportunities and capital expenditures of the companies. Therefore, this study investigates the role of trading volume and liquidity on investment opportunities and capital expenditures in listed companies in Tehran Stock Exchange using panel data method during 1390-1394. The results of the data analysis showed that there is a direct and significant relationship between liquidity on investment opportunities, a direct and significant relationship between the volume of transactions on investment opportunities, and also a relationship between liquidity and investment opportunities on capital expenditure. Therefore, users of financial statements, including investors, are advised to analyze the investment opportunities of the company and select the companies before making any decision on which company to invest.

  Keywords: Investment Opportunities, Liquidity, Stock Exchange