فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 80 (پاییز 1398)
 • پیاپی 80 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحات 394-398
 • مهدی عباسی شاهکوه، شهروز شریعتی* صفحات 395-414
  هدف

  هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه مهم‏ترین الزامات برای ایجاد دانشگاه اسلامی و بیان وظایف دانشگاه اسلامی در شرایط حاکمیت جهالت مدرن بر جهان بود.

  روش

  این مقاله با روش شناسی تفسیری بر مبنای آموزه های نظری تاویل متن و روش تحلیل گفتمان، ابتدا به تبیین نظری پدیده جاهلیت در کلام و اندیشه علمای اسلامی پرداخته، سپس با بررسی گفتارها و متون مکتوب امام خمینی و آیت الله خامنه ای، ضرورت پردازش مفهوم جاهلیت مدرن را برای صورتبندی و بازسازی گفتمان دانشگاه اسلامی نشان داده است.

  یافته ها

  دانشگاه اسلامی بر مبنای تکلیف تمدنی و رسالت الهی باید حساسیت زیادی را برای ترویج باورهای خود به صورت عمیق و نه سطحی قائل باشد و ضمن توجه به پیچیدگی و ظرافتهای خاص در جهان معاصر باید بتواند افزون بر تبیین بیان مسئله، گامهای عملی برای نفی جهالت مدرن بردارد. دانشگاه اسلامی همچنین باید خود را مکلف به تدارک و تهیه نقشه راهی کند که متناسب با پیچیدگی های مناسبات بین المللی الگویی اثربخش در میان‏‏مدت و بلندمدت محسوب شود.

  نتیجه گیری

  نسخه موفق دانشگاه اسلامی را در مواجهه با «دگر» غربی، باید دانشگاهی توصیف کرد که بتواند با اتکا به عقل بومی، آموزه های حکمت متعالیه و نفی جهل مدرن، منشا و مقصدی الهی داشته و غایتش هدایت جامعه به سمت نزدیکی و تقرب به ساحت الهی و زندگی و زیست مومنانه باشد. در حقیقت؛ دانشگاه اسلامی باید نقشی را برای دانشجویان به عهده گیرد که پیش‏تر پیامبران الهی ایفا می کردند.

  کلیدواژگان: ایران، انقلاب اسلامی، فرهنگ سیاسی، جاهلیت مدرن، دانشگاه اسلامی
 • عبدالله غلامی گنجوی، مریم شمسایی* صفحات 415-428
  هدف

  هدف از نگارش پژوهش حاضر، به ‏روزرسانی، اصلاح رویکرد و کارامدی درورس معارف اسلامی به طور کلی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به طور خاص بررسی میدانی این معضلات و مسائل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

  روش

  فرایند حاضر با مشارکت 241 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است که در سال تحصیلی 96-1395 در رشته تحصیلی‏شان دروس ارائه شده گروه معارف را اخذ و گذرانده ‏اند.کلیه آزمودنی‏ ها در بخش پرسشنامه جمعیت‏ شناختی برای ارزیابی سن، جنسیت و دانشکده ‏ها است و پرسش ها در چهار بعد، شامل محتوای آموزشی، روش تدریس و حوزه ساختاری مطرح شده است. عوامل درگیر در فرایند آموزش از دید دانشجویان، سنجش و داده ‏ها با استفاده از روش های توصیفی (میانگین انحراف معیار و درصد) توسط نرم‏افزار اس.پی.اس.اس-19 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ‏ها

  نتایج پژوهش در ابعاد چهارگانه پرسشنامه نشان داد که در ابعاد محتوا و متون آموزشی، حوزه ساختاری، اولویت‏ گذاری اهداف و حوزه اساتید، اشکالات اساسی وجود دارد که به منظور اصلاح، برخی راهکارها و پیشنهادها ارائه شده است.

  نتیجه ‏گیری

   با برطرف شدن مشکلات و حل معضلات پیش روی دروس معارف، می‏توان برای جهت‏دهی و هدفمند کردن علم‏ آموزی در رشته ‏های تخصصی و ایجاد انگیزه در دانشجویان امیدوار بود.

  کلیدواژگان: دروس معارف اسلامی، آسیب‏شناسی، راه های کارامدی
 • محمد مزیدی، زهرا لهبی*، سید سعید زاهد زاهدانی، سید محمدرضا تقوی صفحات 429-444
  هدف

  این پژوهش با هدف فهم و سنجش پتانسیلهای فلسفه چگونگی اسلامی در مسیر کاربردی شدن انجام شده است.

  روش

  این پژوهش کیفی با روش اسنادی انجام شده و طرح پژوهش از نوع حدوثی و پیدایشی است.

  یافته ها

  با توجه به قرار گرفتن مفاهیم نیاز و ارضا ذیل رفتار انسان و در قالب مفاهیم مرتبط با انگیزش، ابتدا جایگاه نسبی علوم تربیتی با نظر به تحلیل حرکت و رفتار انسان، در دو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی تشریح شده؛ سپس ابعاد فلسفی فلسفه چگونگی اسلامی معرفی شده و با استفاده از حد اولیه فلسفه (اصالت فاعلیت) و سه مسئله اصلی آن (وحدت و کثرت، زمان و مکان، اختیار و آگاهی)، تعریف نیاز وارضا و همچنین قواعد اولیه طراحی نظام نیاز و ارضا(نظام مندی و سطح بندی نیازها و سازوکار نیاز و ارضا) بر اساس تحلیل فلسفه از حرکت انسان ارائه شده است.

  نتیجه گیری

  جایگاه علوم تربیتی به عنوان فاعل مادون نسبت به فلسفه مضاف خود (تعلیم و تربیت) و فاعل مافوق نسبت به سطوح کاربردی خود (برنامه ریزی تربیتی) در ارائه نظام نیاز و ارضا تشریح و سه مسئله اصلی فلسفه چگونگی اسلامی به عنوان مسائل اصلی علوم تربیتی برخاسته از این فلسفه مطرح شد. از دستاوردهای مهم پژوهش این است که بر خلاف معمول که حرکت و فاعلیت انسان ذیل نیازها و قوه های او به عنوان علت حرکت تحلیل می شود، جریان و نظام نیاز و ارضا ذیل قواعد فاعلیت و حرکت انسان تحلیل شده که بی سابقه بوده است و می توان علوم تربیتی برخاسته از فلسفه شدن اسلامی را متکفل تحلیلهایی از نوع تحلیلهای متکی بر فاعلیت دانست.

  کلیدواژگان: علوم تربیتی، نظام نیاز و ارضا، فلسفه چگونگی اسلامی
 • فاطمه کریمی اعتماد*، جعفر یعقوبی صفحات 445-460
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی بود.

  روش

  برای انجام این تحقیق کاربردی، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی و پایایی آن نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (78/0 تا 91/0=α) تایید شد. جامعه آماری تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان (306 نفر) بود. حجم نمونه تحقیق (120 نفر) با استفاده از رابطه کوکران تعیین شد و نمونه ها به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.

  یافته ها

  میانگین همه مولفه های بررسی شده اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، کمتر از چهار و قابلیت اجرای آنها در وضعیت مطلوب، بالاتر از هفت در مقیاس 10 سطحی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مقایسه وضعیت موجود و مطلوب رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی با استفاده از آزمون تی، نشان داد وضعیت موجود به کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور معناداری پایین تر از وضعیت مطلوب و نشان دهنده عدم استفاده از ظرفیتهای موجود اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود دانشگاه های کشور است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، آموزش عالی، دانشگاه، نخبگان علمی
 • منا تکاورنژاد، وحیده فخار نوغانی*، سید حسین سیدموسوی صفحات 461-478
  هدف

  ایمان و عشق، دو ویژگی منحصر به فرد انسان است. هدف از نوشتار حاضر، شناسایی و بررسی عمیق تر ایمان و عشق از رهگذر مقایسه تطبیقی این دو ویژگی انسانی بر اساس دیدگاه ملاصدرا بود تا از رهگذر این مطالعه تطبیقی به شناسایی وجوه اشتراک و اختلاف آنها دست یابد.

  روش

  روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است.

  یافته ‏ها

  یافته ‏های پژوهش حاکی از شباهتهای وجودی مانند عوامل مشترک ظهور، محل ظهور، موهبتی بودن، ذاتی بودن، شک ناپذیری، زوال ناپذیری، نهانی و شهودی بودن میان ایمان و عشق بود. همچنین تفاوتهای اساسی نظیر اختلاف در مفهوم، عینیت وجود با عشق و مغایرت وجود با ایمان، ماهیت زیباشناسی ایمان و ماهیت زیبابینی عشق، حاکی از عدم عینیت ایمان و عشق بود.

  نتیجه گیری

  شباهتها و تفاوتها بیانگر این نتیجه است که با وجود تاثیرات مشترک ایمان و عشق بر رشد و تعالی انسانی، هر کدام اثرات منحصر به فرد و ویژه خود را در ظهور کمالات انسانی دارد.

  کلیدواژگان: ایمان، عشق، محبت، قلب، ملاصدرا
 • حمیدرضا شریعتمداری، سید باقر حسینی کریمی* صفحات 479-496
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی تطبیقی آرای سید مرتضی و علامه طباطبایی در چیستی عقل و کارکردهای آن از دیدگاه این دو بزرگوار بود.

  روش

  برای بررسی عنوان این پژوهش تا رسیدن به نتیجه مطلوب، از شیوه توصیفی و تحلیلی استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به جایگاه مهم و حجیت عقل نزد سید مرتضی و علامه طباطبایی، می‏توان شش کارکرد مهم برای عقل از دیدگاه ایشان در نظر گرفت: 1. اثبات اصول و مبانی تشیع، 2. عقل به عنوان منبع و مدرک، 3. تاویل و توجیه آیات و روایات ناسازگار با اصول عقلی، 4. عقل و معتبر دانستن یک خبر یا ابطال آن، 5. عقل به عنوان ابزار فهم، استنباط و تبیین متون دینی، 6. عقل و خرافه ستیزی.

  نتیجه ‏گیری

  اگرچه سید مرتضی و علامه طباطبایی در حجیت عقل و تبیین بسیاری از کارکردهای عقل، اشتراک نظر داشته‏اند؛ ولی به نظر می‏رسد در تعریف عقل، تبیین برخی از کارکردها، مثل تاویل و توجیه آیات و روایات ناسازگار با اصول عقلی و نوع رویکردشان نسبت به تبیین مسائل دینی با یکدیگر تفاوت هایی نیز داشته ‏اند. رویکرد سید مرتضی، کلامی بود؛ ولی علامه طباطبایی بیشتر با روش فلسفی با مسائل دینی مواجهه داشته است.

  کلیدواژگان: سید مرتضی، علامه طباطبایی، عقل، کارکردها
 • محمود آزادی*، مسعود آذربایجانی، محمدصادق شجاعی، سید کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 497-512
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی مفهوم کرامت بر اساس قرآن و روایات بود.

  روش

  برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش کیفی معناشناسی زبانی و همچنین تحلیل محتوای متون دینی استفاده شد.

  یافته ها

  کرامت از موسع ترین مفاهیم دینی و شامل دو نوع ذاتی و اکتسابی است. کرامت اکتسابی بیشتر در علم روان شناسی مورد توجه قرار می گیرد. کرامت با مفاهیم متعددی مرتبط است. حس کرامت قابل آسیب و افزایش است. همچنین، کرامت صفت و ویژگی کلی است که به خود مرتبط است. عزت نفس به عنوان مولفه کرامت، به حریم خود و صفت لینت به چگونگی این حریم اشاره دارد.

  نتیجه گیری

  کرامت مرتبط با خود است و به همین دلیل، از دیدگاه اسلامی با نظریه های روان شناسی خود و انسانگرایی راجرز شباهت ها و تفاوت هایی دارد. نتایج این مقاله می تواند موجب غنای حوزه روان شناسی خود شود و توسط درمانگران در حوزه پیشگیری و درمان استفاده شود.

  کلیدواژگان: کرامت، کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی، روان شناسی، نظریه حوزه های معنایی، اسلام
 • عمران عباسپور*، حسین احمدی سفیدان صفحات 513-530

  انقلاب اسلامی ایران از مهم ترین پدیده های تاریخ جهان معاصر است که دستاوردهای مهمی داشته و لذا بررسی بازتاب آن در کشورهای اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  هدف

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی برون دادها و درون دادهای تاثیر انقلاب اسلامی ایران در کشور سوریه بود.

  روش

  برای تحلیل داده ها از روش توصیفی- تحلیلی و نظریه سیستمی استفاده شده است.

  یافته ها

  کشور سوریه به خاطر شرایط ویژه، در تعامل آشکار با انقلاب اسلامی بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان برون داد جهانی ایران، در ابعاد مختلف کشور سوریه تاثیرگذار بوده است.

  نتیجه گیری

  درون داد انقلاب اسلامی ایران در سوریه، کنترل و مهار جنبش های اسلامی سوریه و برون داد آن، شکل گیری خط مقاومت قوی برای کنترل و مهار رژیم صهیونیستی و عراق و جلب حمایت ایران برای مقابله با گروه های تکفیری- سلفی است.

  کلیدواژگان: بازتاب، انقلاب اسلامی ایران، سوریه، نظریه سیستمی، درون داد، برون داد
 • یعقوب قاسمی خوئی*، رحیم همزبان قراملکی صفحات 531-548
  هدف

  این پژوهش با هدف تبیین ضرورت وجود عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی و توجه به آن در گزینش کارگزاران نظام اسلامی انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‏ ای، با عنایت به منابع اسلامی است.

  یافته‏ ها

  عدالت کارگزاران نظام اسلامی از شاخصه‏ های اصلی حکومت اسلامی است. عدالت، تنها توصیه اخلاقی نیست، بلکه واجب و لازم شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی است که هم در مراحل گزینش و هم در ادامه انجام مسئولیت در کارگزاران نظام اسلامی باید وجود داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از قرآن و سنت و نظرات فقها و دانشمندان اسلامی و با توجه به بدیهی بودن اینکه نظام حکومتی آرمانگرای واقع ‏نگر اسلامی زمانی می‏تواند در اهداف خود موفق باشد که از مجموعه مدیریت عادل و سالم برخوردار باشد، بر ضرورت وجود عدالت کارگزاران حکومت اسلامی و توجه به گزینش افراد تاکید کرده است.

  نتیجه‏ گیری

  در گزینش کارگزاران نظام اسلامی و نظارت بر عملکرد آنان باید به شایستگی ‏هایی که مهم‏ترین آنها عدالت است، به طور دقیق و حکیمانه و جدی توجه شود تا از نفوذ افراد ناشایست، به خصوص در مراکز سرنوشت ‏ساز جامعه اسلامی پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: عدالت، قانون اساسی، کارگزاران، نظام اسلامی
 • محمد مهدوی*، صفیه جعفرپور صفحات 549-566
  هدف

  محققان در این مقاله، در پی شناسایی نقش انقلاب اسلامی ایران در رشد و توسعه اندیشه مهدویت و احیای آموزه های مهدویت بودند.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع اسنادی است و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

  انقلاب اسلامی در شناساندن اهداف متعالی به مردم، تبیین معنا و مفهوم صحیح و درست از انتظار، الگوسازی برای نسل منتظر، امیدواری به انقلاب جهانی مهدوی، آماده سازی در حوزه فردی و اجتماعی برای نزدیک ساختن عصر ظهور منجی، خودباوری و تصمیم به زمینه سازی ظهور و...، ایفای نقش کرده است.

  نتیجه گیری

  تحقیق حاضر نشان داد که انقلاب اسلامی یک گام بسیار اساسی به سمت ظهور است؛ حرکتی متکی بر قرآن، سنت و امامت که با وقوع آن، توجه جهانی به مهدویت و موعود وارد فضای جدیدی شده است؛ زیرا با ابتنا بر مبانی دینی و شیعی، نگرشی نو و ابتکارگونه به موضوع مهدویت ارائه کرده است که در گذشته تفکر و اندیشه اسلامی مغفول واقع شده بود یا لااقل برجستگی کنونی را نداشت.

  کلیدواژگان: مهدویت، انقلاب اسلامی، آموزه های مهدویت، امام خمینی (ره)
|
 • Pages 395-414
  Objectives

  The main purpose of this article is to show the implications of the establishment of Islamic University with an emphasis on the issue of the modern ignorance concept.

  Method

  In present study, this essay is written using an interpretive method based on the theoretical doctrine of text interpretation and discourse analysis.

  Result

  The concepts, culture and university are closely related, from this point of view Islamic university as a semantic system based on the principle of divine spirituality and monotheism, must save contemporary man from neglect and ignorance because the thought of modernity and modernism, like the Arab community, before the advent of Islam, is "ignorance.", And this modern ignorance, which is based on the survival struggle, will bring the world to ruin and must be harnessed.

  Conclusion

  The author of the survey concludes in paying attention to the variables such as the role of modern ignorance for understanding the reconstruction of Islamic University.

  Keywords: iran, islamic revolution, political culture, modern ignorance, islamic university
 • Pages 415-428
  Objectives

  The main theme of the article is to analyse the damages and at the same time to find effective strategies in Islamic Education Courses at Shiraz Medical Sciences University.

  Method

  The present study is conducted in a sectional way on 241 students of Medical Sciences of Shiraz University in the second academic semester of 2016-2017, who have taken the courses of Islamic Sciences 1 and 2 and the subject of the interpretation of Koran. All the tested ones answered the questions through the tools of research in two parts ;(1) the questionnaire of demography for the evaluation of age, gender, and the academic semester. The data was analyzed through the use of descriptive methods by the software spss-19.

  Results

  The results of the research in four dimensions of the questionnaire indicated that in terms of content and educational texts, structural area, prioritizing the goals, and the field of professors, there are some suggestions in this research for providing a solution and modifying them.

  Conclusion

  By solving the problems of the study courses of Islamic education, it is possible to orientate and target learning science, became effective in specialized fields and motivating students.

  Keywords: “islamic education courses”, “damages”, “effective strategies”
 • Pages 429-444
  Objectives

  The issue of research recognizes the status of educational sciences in providing a system of need and satisfaction based on the -Islamic becoming philosophy-. This research is aimed at understanding and assessing the potential of Islamic becoming philosophy in the path to application.

  Method

    This qualitative research has been done by documentary method. The research plan is also a kind of emergent.

  Results

  Given that the concepts of need and satisfaction are subjected to human behavior in the context of motivation-related concepts, we first briefly describe the relative position of educational science, in terms of the analysis of human behavior and movement, in the two areas of scientific sociology and psychology. . The next section of the study has been devoted to the introduction of the philosophical dimensions of the " becoming philosophy of Islam", using the initial limit of philosophy (the principality of the subject), as well as the three main issues of philosophy, namely, the relationship of unity and plurality, the relationship of time and place, and the relationship of discretion and consciousness. The definition of the need for the requirements as well as the initial rules for designing the system of need and satisfaction (systematization and leveling of needs as well as the mechanism of need and satisfaction) are based on the analysis of philosophy of human movement.

  Conclusion

    Finally, the status of educational sciences as a subordinate subject to his complementary philosophy (philosophy of education) and as a supra-subject toward his applied levels (educational planning) was described in the presentation of the system of need and satisfaction, and the three main issues of the becoming philosophy of Islam as the three main issues of education in education, this philosophy emerged. In addition, the important achievements of this research can be noted that in this study, unlike the usual way that human movement and activity are analyzed in terms of its needs and powers as the cause of movement, the current and system of need and satisfaction under the rules The subject matter and the human movement have been analyzed so far and unprecedented, and it is possible to interpret the science of education derived from Islamic philosophy as analyzes of this (subject-based analyzes).

  Keywords: educational sciences, system of need, satisfaction, the becoming philosophy of islam
 • Pages 445-460
  Objectives

  The purpose of this study is to investigate the observance of resistive economy policies in higher education. 

  Method

  Descriptive-correlational method is used in this applied research. The main tool of data collection is a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by using the opinions of faculty members and its reliability was confirmed by pre-test and Cronbach's alpha coefficient (0.78-0.99 = α). The faculty members of Zanjan University formed the statistical community (N = 306). The sample size was determined using Cochran's relationship (n = 120) and the samples were selected randomly. 

  Results

  The results showed that the average of all studied components of Resistive economy in the current state of educational, research, student and cultural fields of university was less than 4 and the ability to implement them in a desirable situation was higher than 7 in the 10-level scale.

  Conclusion

  The results of comparing the existing and desired situation of observance of Resistive economy policies in educational, research, student and cultural areas by using t-test showed that the existing status of applying Resistive economy policies is significantly lower than the optimal situation, which indicates non-use Of the existing capacities, the Resistive economy is in the status of existing universities in the country.

  Keywords: resistive economy, higher education, university, scientific elite
 • Pages 461-478
  Objectives

  Faith and love are two unique attributes of mankind. The present article aimed to a deeper identification and review of the faith and love based on Mulla Sadra's viewpoint in order to identify the commonalities and differences between them.

  Method

  The method of the present article is comparative descriptive-analytic.

  Results

  The findings of this study indicate the existential similarities between faith and love including the common factors of emergence, the place of emergence, being blessing, innate, unquestionable, immortality, secret and intuitive. There are also some fundamental differences, such as those in the concept of objectivity with love, the contradiction of existence with faith, the aesthetic nature of faith and the aesthetic nature of love which indicate the non-objectivity of faith and love.

  Conclusion

  The authors of the survey conclude that these similarities and differences indicate that despite the common effects of faith and love on human growth and excellence, each has its own unique effects on the emergence of human perfection.

  Keywords: faith, love, Affection, heart, mulla sadra
 • Pages 479-496
  Objectives

  The purpose of this study is to compare the views of Seyed Morteza and Allameh Tabataba'i on the nature of reason and its functions from the perspective of these two nobles.

  Method

  Descriptive and analytical method is used to study the title of this research until it reached the desired result. 

  Results

  Considering the important position and authority of reason in Seyyed Morteza and Allameh Tabataba'i, six important functions of reason can be considered from their point of view: 1.proving Shiite philosophical Doctrrine 2.Reason as Source and Evidence 3. Interpretation and justification of verses and traditions incompatible with rational principles, 4. Wisdom and validation of a news or its refutation 5. Reason as a means of understanding, deducing, and explaining religious texts 6. Intelligence and anti-Superstition.

  Conclusion

  Although Seyyed Morteza and Allameh Tabataba'i have shared many of the functions of reason in explaining reason, but it seems to explain some functions in the definition of reason, such as the interpretation and justification of verses and traditions incompatible with rational principles and their approach to explanation. Religious issues also differ. Seyed Morteza's approach was verbal, but Allameh Tabatabai had a more philosophical approach to religious issues.

  Keywords: seyyed morteza, allameh tabatabaee, intellect, functionalities
 • Pages 497-512
  Objectives

  The purpose of this research is to "examine the concept of dignity" based on Quran and Islamic Narrations.

  Method

  The qualitative method of language semantics and the content analysis of religious texts were used to collect and analyze the data. 

  Results

  The results showed that: a) dignity is one of the most complex religious concepts, as well as the most used concept in religious literature. B. Dignity includes two types of intrinsic and acquired, which is the acquired one used most in psychology. C: the sense of dignity can be damaged and can be increased, dignity is a general attribute that is related to the “Self”, and self-esteem as a component of dignity refers to the privacy and the attribute of “Linat” refers to the quality of this privacy.

  Conclusion

  According to Islamic literature, dignity is related to the “Self”, and for this, dignity is similar to Rogers' humanistic psychology, so that to enrich the field, it is suggested that the findings of this research should be used in prevention and treatment of dignity health.

  Keywords: dignity, self, worshiping, linat, self-esteem
 • Pages 513-530

  The Islamic revolution of Iran is one of the most important events in contemporary world history, which has made significant achievements and it is important to study the reflections of Islamic revolution in Islamic countries. 

  Objectives

  The purpose of this study is to investigate the input and output of the impact of Islamic Revolution in Syria.

  Method

    The theoretical framework used to analyze collected data is descriptive - analytical method and system theory.

  Results

  The findings of the study showed that Syria has obvious interactions with the Islamic Revolution due to its special circumstances.The victory of the Islamic revolution as a global output has had an impact on different aspects of Syria. 

  Conclusion

  The input of the Islamic Revolution in Syria was the control of the Islamic movements in Syria .The output of the Islamic revolution in Syria was formation of a strong resistance line to control Israel and Iraq.

  Keywords: reflection, islamic revolution of iran, syria, system theory, input, output
 • Pages 531-548
  Objectives

  The purpose of this study is to explain the necessity of the justice of the Islamic system's agents in the constitution of the Islamic Republic of Iran from the point of view of Islamic sources and to pay attention to the selection of agents of the Islamic system.

  Method

    Using descriptive-analytical method and library study, and considering the Islamic sources, the necessity of justice for the agents of the Islamic system in the constitution of the Islamic Republic of Iran has been discussed.

  Results

  The findings of the present article indicate that justice of Islamic system agents is one of the main characteristics of the Islamic state. And justice is not just an ethical recommendation; it is an obligatory legal, legal, customary and ethical imperative that must exist both in the selection process and in continuing the responsibility of the agents of the Islamic system. And the constitution of the Islamic Republic of Iran, following the Qur'an and Sonnat, and the views of the jurists and Islamic scholars, and given the obvious fact that the realistic Islamic idealitarian regime can be successful at its own ends, which has a fair and healthy management set, Emphasizes the necessity of the justice of Islamic government agents and attention to the selection of individuals.

  Conclusion

  The authors of the article conclude that in choosing the agents of the Islamic system and monitoring their performance, the merits of the most important of them, justice, must be carefully and wisely and seriously addressed, in order to influence the influence of inferior persons, especially in the crucial centers of the Islamic society.

  Keywords: justice, constitution, brokers, islamic government
 • Pages 549-566
  Objectives

  Considering that the basic purpose of the Islamic Revolution of Iran is to provide the preconditions and conditions for the reappearance of Imam of the Time (a.j.), therefore, every movement and plan in the Islamic Revolution should be in line with this goal. Therefore, in order to assess the achievements of the Islamic Revolution, we have to examine whether there are any movements in this direction or not? Hence, this article seeks to identify the role of the Islamic Revolution of Iran in the development of Mahdawiyyah (messianic) and the revival of the teachings of Mahdawiyyah.

  Method

  The present study is conducted using descriptive-analytical method.  

  Results

  The findings of the research indicate that the Islamic Revolution has played a key role in the following aspects of Mahdawiyyah:  describing the transcendental goals of the people, explaining the meaning and correctness of the expectation, modeling for the expected generation, the hope for a world-wide Mahdavi revolution, preparation the individual  and social atmospheres  for getting closer to the age of the reappearance of Savior, self-confidence, and the decision to cause the reappearance and ....

  Conclusion

  The present study showed that the Islamic Revolution is a major step towards the reappearance; a movement based on the Qur'an, tradition and Imamat (religious leadership) , with its occurrence, global attention has come to Mahdawiyyah and the promised one. Because Imam Khomeini (P.B.U.H) based on the religious and Shi'a principles, presented a new and innovative approach to the issue of Mahdawiyyah, which was neglected in the past of Islamic thought or at least was not the center of attention as the current age.

  Keywords: mahdawiyyah (messianic), islamic revolution, teachings of mahdawiyyah, imam khomeini (P.B.U.H)