فهرست مطالب

جغرافیا و روابط انسانی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • حسین زینتی فخرآباد*، فرزانه فخرآبادی پور صفحات 1-26

  این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی گردشگری حضور گردشگران در جوامع روستایی بصورت تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفت و با استفاده از ابزارهای جمع آواری داده به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفت . ابزار اصلی بهره مندی از مطالعات و تجربیات پیشینیان ،مصاحبه با صاحب نظران و مدیران محلی و استفاده از پرسشنامه می باشد . جامعه آماری محدوده مطالعاتی 237 خانوار دهستان روشن آباد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 161 نمونه بصورت تصادفی انتخاب شده اند جهت مشخص شدن پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است آلفای کرونباخ  0.73 نشان دهنده مطلوبیت پرسشنامه دارد. نتایج این پژوهش نشان داد، گردشگری می تواند باعث بهبود زیر ساخت های روستایی، ایجاد اشتغال و در آمد زایی شود و درصورت استفاده از نقطه نظرات روستائیان و مشارکت در فرایند برنامه ریزی و اجرا و همچنین حل موانع زیست محیطی شاهد گسترش گردشگری و شکل گیری توسعه پایدار مطلوب خواهیم بود.

  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه پایدار، اشتغالزایی، مشارکت
 • هوشنگ سرور*، سیامک امین زاده صفحات 17-42

  سکونتگاه های غیررسمی به عنوان پدیده ای با ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی گسترده، معلول شهرنشینی مدرن و گفتمان پیشرفت در عصر روشنگری است که الگوی توسعه پایدار شهری را به چالش می کشد و سبب توسعه ناهمگون و نابرابری مناطق شهری نسبت به امکانات و تسهیلات موجود می شود. در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان، این پدیده رو به رشد می باشد و شهرهای کشور را با مسایل جدی روبرو ساخته است. شهر بوکان نیز از این قاعده مستثنی نیست. از جمله سکونتگاه های غیررسمی در بوکان محله علی آباد می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین علل شکل گیری این محدوه اسکان غیررسمی می باشد. روش تحقیق علی- پیمایشی است و داده ها از طریق مطالعات اسنادی و میدانی به دست آمده اند. به منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش از روش های آماری (تی تک نمونه ای، رگرسیون گام به گام، تحلیل مسیر) و مدل سوات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 4259 خانوار می باشد که 360 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ 73/0 به دست آمد. نتایج حاکی از آن است که عوامل اقتصادی به ویژه اشتغال و وضعیت توزیع درآمد، با بتای 78% دارای بیشترین تاثیر، عوامل اجتماعی با بتای 49% و عوامل سیاسی با بتای 28% در شکل گیری محله علی آباد نقش داشته اند. همچین این پژوهش با استفاده از مدل سوات پس از شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی عوامل (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (با امتیاز694/2) و عوامل خارجی (با امتیاز427/2) استراتژی بازنگری را جهت ساماندهی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهر، ارائه می کند.

  کلیدواژگان: اسکان غیررسمی، مدیریت شهری، ساماندهی، محله علی آباد، مدل SWOT
 • سحر عسگری* صفحات 43-59
  با گسترش معنای مشارکت و راه یافتن آن به تمام عرصه های زندگی، امروزه سخن از آن است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیدا کنند. در کشور ما مفهوم مشارکت پدیدهای تازه تلقی نمی شود و در قالب های سنتی خود نظیر همیاری و یاریگری سابقه ای طولانی در حیات اجتماعی مردم دارد. گسترش شهرها و افزایش جمعیت آن موجب افزایش تولید پسماندهای خانگی شده است و عدم مدیریت صحیح آن مشکلات زیادی را ایجاد نموده است. چگونگی دفع پسماندهای تولید شده شهری، همواره از سال های دور، یکی از معضلات جامعه بشری بوده است. ساده ترین و عملی ترین روشی که برای رفع این مشکل در ابتدا صورت گرفته است، پراکنده کردن و تلنبار نمودن پسماند ها در زمین های بایر خارج از محدوده شهرها و یا سوزاندن آن به منظور جلوگیری از آلودگی بوده است. هدف اصلی این پژوهش سنجش تاثیر مشارکت پذیری شهروندان در مدیریت پسماند شهری است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر آمل می باشد که تعداد آنها نامحدود بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 385 نفر برآورد شده است و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که احساس تعلق اجتماعی، رضایت از خدمات شهری، اعتماد اجتماعی، رسانه های گروهی، فایده مندی و باور به سودمندی در مشارکت پذیری شهروندان بر مدیریت پسماندهای شهری تاثیر مثبت داشته اند.
  کلیدواژگان: مشارکت پذیری شهروندان، مدیریت پسماند شهری، رضایت از خدمات شهری
 • معصومه مومنی*، سید سعید هاشمی صفحات 60-79

  بناهای تاریخی در عین حال که سند گویای تمدن کهن به حساب می آیند جلوه گاه ارزش های دیرین اند که انتقال پیام فرهنگ و تمدن میان نسل ها هستند ماست. حفظ و احیای آن ها می تواند منبع فرهنگی و اجتماعی گران بهایی برای نسل های آینده باشند. این امانات ترکیبی از دانش، هنر، هویت و تجربه اند و قابلیت احیا و تغییر کاربری در راستای توسعه پایدار دارند. چنانچه حلقه اتصال بین مالک، شهرداری، میراث فرهنگی و سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورتی منسجم ایجاد شود و گام هایی سازنده در این راستا برداشته شود حفظ آن به عنوان یک مولفه فرهنگی، دغدغه مسئولان و مردم خواهد شد و کمتر شاهد تخریب این داشته های گران بها خواهیم بود. استفاده فرهنگی و اقتصادی موثر از این میراث تاریخی و فرهنگی و توجه به صنعت گردشگری به منزله فرصتی برای توسعه اقتصادی است. ازجمله مهم ترین این رویکردها بازآفرینی و احیا و مرمت است که رویکردی ست جامع و یکپارچه و دیدی کلی دارد. خیابان شریعتی شهر همدان موضوع پژوهش ما بوده است که با دارا بودن بناهای تاریخی ارزشمند و قرار گیری در رینگ اول مستعد بازآفرینی و احیا می باشد. در این پژوهش محوریت بناهای تاریخی با رویکرد احیا و به سازی خیابان و ایجاد یک مسیر فرهنگی- گردشگری است که با روش توصیفی انجام شده و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی به بررسی منطقه پرداخته و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک swot است.

  کلیدواژگان: احیا، بناهای تاریخی، گردشگری فرهنگی، توسعه شهری و گردشگری
 • بهمن صحنه*، علی اکبر نجفی کانی، لیلا نظری صفحات 80-103

  رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای نوین در زمینه توسعه روستایی است که با توجه به ناکارآمدی رویکردهای کلاسیک به منظور توسعه روستایی و کاهش فقر جامعه روستایی مطرح شده است. از جمله راهبردهای معیشتی، گردشگری روستایی و نمود آن ساخت خانه های دوم برای گردشگری در این نواحی می باشد. با توجه به اینکه خانه های دوم خود جنبه کالبدی داشته و به صورت فیزیکی بر روستا تاثیر می گذارند لذا منظره آن ها در نواحی روستایی در نخستین نگاه، توجه انسان را به خود جلب می کند. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار در نواحی روستایی کوهستانی دهستان استرآباد شهرستان علی آباد کتول می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری شامل 6 روستا با جمعیت 815 خانوار که در قالب 158 پرسشنامه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. بر اساس فرضیات این پژوهش در قالب مولفه های کالبدی - زیست محیطی، آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس، فریدمن، مان وایتنی، فای/کرامر و آزمون پارامتریک f مستقل انجام گرفت که نتایج حاصل از آزمون ها، بیانگر آن است که آثار کالبدی - فیزیکی خانه های دوم در نواحی روستایی از دید جامعه محلی مثبت و مناسب است. همچنین میل به مشارکت در میان روستاییان در حد مطلوبی است. از طرفی دیگر گسترش گردشگری، زمینه های آسیب پذیری جدیدی هم در روستاها ایجاد نموده است که مهم ترین آنها تضاد و ناهمگونی در بافت قدیمی روستا و بافت جدید خانه های دوم، افزایش میزان ساخت و سازهای کنترل نشده و بی رویه در سطح روستاهای گردشگرپذیر منطقه و تخریب محیط طبیعی و حرکت به سمت شهری شدن چشم انداز روستایی به ویژه در ساخت و ساز خانه های دوم می باشد.

  کلیدواژگان: معیشت پایدار، خانه های دوم، توسعه کالبدی - فیزیکی، دهستان استرآباد، علی آباد کتول
 • عصمت انصاری* صفحات 104-119
  به اعتقاد کارشناسان و متخصصان، در شرایط فعلی کشور، بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری، توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه است. بنابراین بسیاری از محققان با پررنگ نمودن نقش ساختارهای اقتصاد، تاکید ویژه بر کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر توانمندی سازی گروه ها و قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان دارند. امروزه کارآفرینی بعنوان یک استراتژی و راهبرد در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین بی بدیلی تبدیل گشته است که از طریق آن همه ی عوامل و منابع و امکانات یک جامعه بصورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمانهای بلند اجتماعی بسیج گردیده تا منشا بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی- اجتماعی گردند. لذا با در نظر گرفتن اهمیت نقش توسعه و کارآفرینی در روستاها، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی بپردازد. در این راستا برای دستیابی به نتیجه از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان داد که کارآفرینی در توسعه روستایی نقش بسیار موثری به همراه دارد و با بکارگیری استراتژی های اساسی توسعه کارآفرینی روستایی می توان به بهبود توسعه در مناطق روستایی به ویژه در زمینه اقتصادی، ایجاد شغل در بخش های غیر کشاورزی، بالا رفتن سطح رفاه ، کاهش فقر، توسعه اشتغال زایی در روستاها از طریق حاکم سازی فضای کارآفرینی و... دسترسی پیدا کرد.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه پایدار، توسعه روستایی، کارآفرینی روستایی
 • ساجده دین پرست*، لقمان فرشاد، ئاشتی قادر زاده صفحات 120-137

  امروزه صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها جایگاه مهمی دارد. در این میان سکونتگاه های روستایی با مسائلی مانند مهاجرت های روستاییان، پایین بودن سطح درآمد، فقر فزآینده و... مواجه اند. تعدادی از سکونت گاه های روستایی در کشور به لحاظ موقعیت مکانی و داشتن جذب گردشگر بخصوص گردشگری مذهبی دارای زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت های گردشگری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی روستای نوجه مهر شهرستان جلفا است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل روستاییان ساکن در منطقه روستایی نوجه مهر شهرستان جلفا است بر اساس سرشماری سال 1395 ، دارای 55 نفر جمعیت و 157 خانوار است. در جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 22/220 برای دقت بیشتر حجم نمونه 221 انتخاب شد. برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا برای قسمت های مختلف پرسش نامه 70/0 تا 83/0 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین گردشگری مذهبی و مولفه های اقتصادی پژوهش وجود دارد. بیشترین بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی منطقه روستایی به این ترتیب است مولفه سرمایه گذاری با میانگین (74/22) بیشترین تاثیر و مولفه اشتغال با میانگین (56/8) کمترین تاثیر را از گردشگری مذهبی داشته است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان گر مطلوب بودن و تاثیرگذاری مثبت گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، توسعه، توسعه اقتصادی، روستای نوجه مهر، امامزاده سید محمد
 • محمد حسن خامسی میبدی* صفحات 121-136

  انسان ذاتا به دنبال زندگی در مکان هایی است که بالاترین استانداردهای زندگی را برای او ارائه دهد، اما اغلب به دلایل متفاوت و عمدتا اقتصادی مجبور به راضی شدن به حداقل های زندگی است. در این تحقیق به رتبه بندی محلات منطقه 8 شهر تبریز از لحاظ کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین پرداختیم. بر این اساس ابتدا با استفاده از فرمول کوکران مشخص گردید که تعداد 380 پرسشنامه در اختیار ساکنین قرار گیرد تا نظرات آنها در ارتباط با کیفیت زندگی شان مشخص گردد. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمت مسکن (اجاره/خرید)، آلودگی محیطی، فاصله تا مراکز خرید، تراکم جمعیت، کیفیت مساکن، فضای تفریحی، دسترسی به مراکز درمانی و آینده شهری بود. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی میزان تاثیرگذاری هر یک از این معیارها در کیفیت زندگی محیط مشخص گردید که معیاره آینده (نگری) شهری با 20.9 درصد تاثیرگذارترین عامل بود. در نهایت با ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس از خروجی های پرسشنامه ها، به ترتیب محلات بالاحمام و تپلی باغ بالاترین کیفیت زندگی را برای ساکنان خود ارائه می دهند.

  کلیدواژگان: تاپسیس، منطقه 8 تبریز، کیفیت زندگی، تحلیل سلسله مراتبی، محله بالاحمام
 • سعدی صالحی*، گلان معماری صفحات 137-155

  بخشی از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فرا گرفته است،یکی از مخاطراتی که همواره این مناطق را تهدید می کند ناپایداری های دامنه است وقوع این پدیده سالیان سال است که خسارات زیادی به اراضی دامنه ای و مورد بهره برداری انسان وارد می کند، در این میان یکی از مخاطره آمیز ترین این ناپایداری ها پدیده لغزش می باشد،شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش موجود در یک حوضه و پهنه بندی خطر آن یکی از ابزارهای اساسی جهت دستیابی به راهکارهایی کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین و کاربردی ترین گزینه موثر می باشد،در این تحلیل سعی بر شناسایی پهنه بندی عوامل در ایجاد پدیده زمین لغزش و مشخص کردن مناطق دارایی پتانسیل جهت پهنه بندی زمین لغزش در شهرستان سروآباد به روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزارGIS مهم ترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزش را با استفاده از نرم افزار Choice Export ارزش معیارها و زیر معیارها به دست اورده ایم و سپس به تجزیه و تحلیل و تهیه نقشه ی پهنه بندی زمین لغزش پرادختیم که 20.48 درصد از سطح شهرستان سروآباد امکان رخ دادن زمین لغزش خیلی زیاد می باشد و 7.64درصد امکان رخ دادن زمین لغزش خیلی کم می باشد

  کلیدواژگان: زمین لغرش، پهنه بندی، GIS، سروآباد
 • میترا چراغی* صفحات 157-167
  آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل محیطی مهم در ابتلا به بیماری آنتراکوزیس از یکسو و اخبار نگران کننده از وضعیت شاخص کیفیت هوا خصوصا در کلان شهرها از سوی دیگر سبب گردید که این مساله به عنوان یکی از معضلات جدی در ایران و برخی نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته شود. آلودگی هوا در کلان شهرها به یکی از مهمترین چالش های روز تبدیل شده است. یکی از نگرانیهای جدید، خبر ابتلای مردم تهران به یک بیماری نادر تنفسی است. به گونهای که در شهری که حتی یک معدن زغال سنگ هم وجود ندارد، گزارش شده که تهرانی ها به بیماری آنتراکوزیس گرفتار شده اند که تنها در میان کارگران معادن زغال سنگ شایع میباشد. آنتراکوزیس یک بیماری ریوی است که از رسوب پیگمانهای سیاهرنگی که مشابه لکه های خالکوبی بوده و در روی سطح مخاط برونش ایجاد و تشخیص آن اغلب با برونکوسکوپی اتفاق می افتد. درواقع زمانی که با برونکوسکوپ داخل ریه و راه های هوایی را می بینند که پر از دانه ها و ذرات سیاه است، این بیماری تشخیص داده می شود و از این جهت بیماری خطرناکی است که می تواند بافت ریه را تخریب کند. آنتراکوز می تواند سال ها بدون علامت بماند و در مراحل اولیه بی خطر باشد اما اگر علامتی داشته باشد اغلب خود را با تنگی نفس نشان می دهد. ممکن است پس از تشخیص، پزشکان بتوانند بخشی از عوارض این بیماری را تسکین یا کاهش بدهند اما هیچ درمان قطعی ندارد و شش هایی که سیاه شدند همچنان سیاه می مانند. از اینرو لازم است این بیماری مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات لازم جهت تشخیص، پیشگیری و کنترل آن به عمل آید. لذا در این گزارش سعی خواهد شد که علل و عوامل ایجاد بیماری آنتراکوزیس بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و سایر نقاط جهان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، آنتراکوزیس، بیماری تنفسی، تهران
 • زینب کرکه آبادی، زهرا نظری* صفحات 168-180
  ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند..هدف از این تحقیق بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری در ادارات برای معلولین در شهر اهوازاست. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. در تحلیل اطلاعات بیشتر از روش های تحلیل کمی و کیفی و تکنیک swot استفاده شده است. یافته های پزوهش نشان می دهد: میانگین شاخص کالبدی 5/2، میانگین شاخص مدیریتی 5/2 است. همچنین، نتایج تحقیق حاصل از مدل SWOT نشان می دهد مولفه هایی مانند شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه، نصب علایم هشداردهنده در فضاهای عمومی برای معلولین با امتیاز وزنی یکسان (126/0) در اولویت های بعدی از لحاظ مناسب سازی فضاهای ادارات دولتی برای معلولین و جانبازان است. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب سازی برای ارگان ها و ادارات و دستگاه های دولتی و خصوصی هر دو با امتیاز وزنی (340/0) مهم ترین نقاط فرصت پیش روی فضاهای شهری در شهر اهواز از دیدگاه کارشناسان و مسئولین ذی ربط شناخته شد. نتیچه گیری کلی اینکه در اکثر اماکن عمومی شهری، ادارات و ساختمان های دولتی تجهیزات خاصی برای معلولان فراهم نشده است مجموع این عوامل، فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را جهت گروه های مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولین می باشد.
  کلیدواژگان: مناسب سازی فضاهای شهری، معلولین، جانبازان، دسترسی، ادارات دولتی
 • لیدا برسم*، بهنام مغانی، مصطفی خبازی صفحات 181-203

  وابستگی شدید شهرها به منابع ناپایدار، تبعات نامطلوب بسیاری را گریباگیر شهرها کرده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کند. در واقع منابع درآمد پایدار، حلقه مفقوده است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. روش پژوهش حاضر کاربردی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری جیرفت می باشد که براساس مطالعات توصیفی- تحلیلی در طی سال های 1395 تا 1397 انجام شده است. در این پژوهش، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر جیرفت، تهیه شد و در میان متخصصان توزیع گردید و سپس داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و در پایان با تحلیل نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی در راستای لزوم استمرار و افزایش درآمدهای پایدار ارائه شد. نتایج نشان داد که میانگین پایداری دریافت بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان بیشتر از سایر منابع مالی می باشد. پس از آن استفاده مالیات بر املاک و دارایی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، سایر عوارض، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جهت تامین مالی، کمک های بلاعوض دولت، مشارکت بخش غیردولتی جهت تامین پروژه های انتفاعی شهری قرار دارند و همچنین امکان اجرایی نمودن بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان بیشتر از سایر روش های درآمدی است و پس از آن مالیات براملاک و دارایی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، تامین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری، کمک های بلاعوض قرار دارد.

  کلیدواژگان: درآمدهای پایدار، درآمدهای ناپایدار، شهرداری، عوارض
 • سعید ملکی، عفت بوشهری* صفحات 204-220
  امروزه به توسعه وگسترش صنایع مرتبط با کشاورزی بالاخص صنایع کوچک و پر بازده در بخش کشاورزی توجه بیش تری گردیده است. با توجه به این که توسعه صنایع در مناطق روستایی کشور موجب اشتغال زایی و جذب نیروهای کار مازاد در بخش کشاورزی گردیده و هم چنین موجب ارزآوری و افزایش صادرات برای کشور میگردد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر ایجاد صنایع تبدیلی،در مناطق روستایی دهستان ویس، شهرستان باوی می باشد؛ که روش پژوهش«توصیفی- تحلیلی»،. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونT، انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارزیابی کارکردی توسعه صنایع روستایی در روستاهای دهستان ویس، اثرگذاری نسبی و متوسطی در توسعه روستایی منطقه داشته است.به عبارتی اثرات مثبت توسعه صنعتی در روستاها آنچنان فراگیر و چشمگیر نبوده؛ این در صورتی است که در زمینه اثرات منفی در بعد زیست محیطی با وجود نسبی بودن نتایج، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در نتیجه ارزیابی نشان میدهد که اثرات توسعه صنایع روستایی در منطقه مورد مطالعه در بعد اقتصادی به صورت متوسط بوده است.
  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی، اشتغالزایی، توسعه روستایی، دهستان ویس
 • عقیل خالقی* صفحات 221-261
  برنامه ریزی به معنای کار عقلایی، منظم و سنجیده در زمینه فرایندهای منطقی دستیابی به سیاست های مناسب و نیز فرایندهای سیاسی - اداری است که از طریق آن سیاست های نهایی انتخاب و به اجرا گذاشته شود. پیدایش ایده های برنامه ریزی در ایران قدمتی بیش از سایر کشورهای توسعه نیافته داشته و پس از جنگ جهانی دوم نیاز به یک برنامه کلان اقتصادی در ایران احساس شد. از پایان دهه 1320 به بعد که برنامه های عمرانی مطرح شدند، مباحث مربوط به عمران روستایی و برنامه های آن نیز در قالب شش برنامه عمرانی کانون توجه قرار گرفت که در تحقیق حاضر به نقد و ارزیابی ساختاری این برنامه ها، پرداخته شده است. نتیجه آسیب شناسی برنامه های پنج ساله توسعه درباره عمران روستایی نشان می دهد که اقدامات حاصل از این برنامه ها نتوانستند زمینه توسعه روستایی را فراهم کنند. به طورکلی پیش از انقلاب با توجه به دیدگاه حاکم مدرنیستی و مایل به توسعه صنعتی، از یک سو بخش کشاورزی و روستایی، سنتی تلقی می شد و از سوی دیگر دولت به مازاد محصولات کشاورزی وابسته نبود. در دوره پس از انقلاب نیز از خصلت رانتیر دولت، کاسته نشد و بخش کشاورزی پیامدهای نسبتا مشابهی داشت. سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران نیز نتوانسته است به اموری همچون مشارکت عوامل منطقه ای، شناخت پتانسیل ها، طراحی سیاست های مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقه ای توسعه و... بپردازد. نتایج نشان می دهد که رویکرد ارتباطی در برنامه ریزی به دوراز کاستی های رویکرد عقلایی گرایی، واجد ارزش های لازم جهت تحقق فرایند مطلوب برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور بوده است. نهایت اینکه عدم توفیق برنامه های توسعه روستایی همه جانبه روستایی بیشتر ناشی از غفلت سیستم قانون گذاری و برنامه ریزی نسبت به جایگاه روستا و کشاورزی بوده و این طرح ها در غیاب مردم برنامه ریزی شده و بدون کمک مردم اجرا می شوند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی محلی، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی ارتباطی
 • عباس فخرایی*، علی اصغر ملک افضلی صفحات 262-279
  در حال حاضر بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های توسعه در یک جامعه و نشانه ای از رتبه و منزلت اجتماعی زندگی افراد و ازجمله مهمترین کاربری های شهری به حساب می آید و میزان کمیت و کیفیت آن بیانگر وضعیت اقتصادی- اجتماعی شهرها است. بخش مسکن از شاخص های تعیین کیفیت زندگی و سطح رفاه در جامعه است و فعالیت های این بخش نه تنها به رفع نیاز مردم به مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و حیاتی کمک می کند، بلکه در توسعه اقتصاد و ایجاد امکان اشتغال برای جمعیت رو به رشد کشور، نقش مهمی را ایفا می کند. در این نوشتار به بررسی وضعیت مسکن و تعیین نیازها و الویت های سکونتی در استان همدان و رتبه بندی شهرهای استان به لحاظ وضعیت کمی و کیفی مسکن جهت برنامه ریزی مسکن در سطح استان پرداخته می شود. متغیرهای بررسی شده در این تحقیق، رتبه بندی شهرها بر اساس شاخص های مسکن، محاسبه تخریب واحدهای مسکونی، برآورد نرخ تخریب مسکن، محاسبه شاخص شکاف درون منطقه ای، تعیین نقاط بحرانی استان به لحاظ شاخص های مسکن است. نوع تحقیق از نوع کاربردی- بنیادی بوده و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و ویلیامسون است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میان شهرستان های بهار، کبودرآهنگ، فامنین و تویسرکان در بدترین وضعیت مسکن و شهرستان های همدان، ملایر و اسدآباد دارای بهترین وضعیت مسکن در استان همدان می باشند. همچنین میزان نرخ تخریب مسکن در استان همدان 6/2 درصد، در مناطق شهری 2درصد و در نقاط روستایی 3 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: بخش مسکن، شاخص های کمی وکیفی، شکاف درون منطقه ای، نقاط بحرانی مسکن، استان همدان
 • مصطفی خزایی* صفحات 280-291

  به طورکلی توسعه پایدار شهر مرهون تعاملات پایدار و سازنده انسان با انسان و انسان با محیط می باشد. تعاملاتی که بر اثر آن در طول زمان، شهر از نظر زیست محیطی قابل سکونت، از نظر اقتصادی بادوام، از نظر اجتماعی همبسته و از نظر کالبدی زیبا و دیدنی می گردد. بر پایه وجود ارتباط دوطرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود. هدف این تحقیق بررسی تحلیلی مناسبات گردشگری و توسعه پایدار شهری می باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی - کتابخانه ای می باشد. در واقع با مطالعه و بررسی آثار علمی داخلی و خارجی که در مورد گردشگری و توسعه پایدار شهری انتشار یافته، سعی در استنتاج این مطالعات در قالب یک مقاله کاربری نمودیم. امید است که بتواند در راستای فهم دقیق این موضوع به مخاطبین خود مطالب درخوری را ارائه نماید.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری شهری، توسعه پایدار شهری
 • علی اصغر ملک افضلی، تقی قاسم شریفی* صفحات 292-308

  در سراسر نیم قرن گذشته، تقاضای مداوم وروبه رشدی ازگسترش رویکردهای یکپارچه ترجهت برنامه ریزی بعنوان روشی برای مقابله با مشکلات شدیدا پیچیده وحادشهری وجودداشته است.باآگاهی ازاین نیاز،این مقاله با ارائه توجیهی برای چنین رویکرد برنامه ریزی،جنبه های مشکل آفرین فعالیت های برنامه ریزی حال حاضر را مورد بحث قرار می دهد و بر دروس کلیدی و موارد مشابه آنها از تجربیات گذشته در مورده ایده درک برنامه ریزی، عقلانیت در برنامه ریزی ونقش قدرت وسیاست در برنامه ریزی و اجرای برنامه رامورد تاکیدقرار می دهد.بابخاطر داشتن بحث ها ومناظرهای اخیردرمورد نظریه برنامه ریزی، این مقاله علاوه برآن دستورکاری رابرای ساخت یک رویکرد ترکیبی جدید در برنامه ریزی ارائه می کند، مسائل عمده ای که نظریه پردازان برنامه ریزی احتیاج دارند تا به آن ها از نظر یکپارچه سازی عملکردی بپردازند را مورد بحث قرارمی دهد،به مقوله فرآیندهای تصمیم گیری در برنامه ریزی، و چالش های سیاسی و سازمانی برای چنین رویکردهای برنامه ریزی یکپارچه نیز می پردازد.مجموعه ای از برنامه های پیشنهادی را برای درمان این چالش ها ارائه می کند.مدل برنامه ریزی پایدار تطبیقی پیشنهاد شده است و به تفصیل بعنوان یک چهارچوب هنجاری فراگیر موثر برای توسعه یک رویکرد یکپارچه برنامه ریزی مشخص شده است که سازماندهی رابرای این زمینه فراهم می آورد و متخصصان را برای درک نقششان بعنوان تصمیم گیرندگان اثرگذار راهنمایی می کند.سهم مهم این مقاله تکیه اش بر مفهوم رایج پایداری به تنهایی نیست بلکه رویکرد منحصر و دشوارش از این خواهد بود که چگونه باید بعنوان روشی برای حرکت به سمت جلوبا برنامه ریزی وسیاست گذاری مورد استفاده قرارگیردتادرنهایت یک شهرسازی بهتر را ارتقاء دهد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی یکپارچه، پایداری، فهم، عقلانیت، قدرت
 • محمد ملکی*، زهرا احمدی، رحمن دوستی صفحات 309-319

  دمای سطح زمین بر اثر تغییرات ساختار محیط، کاربری، مواد تشکل دهنده سطح و... در طول زمان قابل تغییر است. آگاهی از وضعیت دما سطح کمک زیادی به برنامه ریزی محیطی می کند (شامل چگونگی مصرف انرژی، آسایش حرارتی شهروندان و...). در این تحقیق به بررسی تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در فاصله بین سالهای 1393-1397 پرداخته شد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست 8 و روش الگوریتم تک کانال برای برآورد دمای سطح زمین استفاده شد. نتایج نشان داد در هر دو سال 1393 و 1397 بیشترین سطح شهر را ابتدا محدود دماهای 45-50 درجه سانتیگراد و سپس دمای 40-50 درجه دربر گرفته است. اما در سال 1397 محدوده دمایی تا حداکثر 40 درجه به شدت افزایش یافته است و محدوده بقیه طبقات دمایی کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش مربوط به طبقه بالاتر از 55 درجه سانتیگراد است. نتایج نشان دهنده استفاده هرچه بیشتر از پشت بام های انعکاسی در انتهای دوره مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: دمای سطح، الگوریتم تک کانال، لندست 8، کرمانشاه، پشت بام های انعکاسی
 • هومان گودرزی، سعید یوسفی بابادی*، امید لطیفی صفحات 320-334

  زیست پذیری به عنوان زیر مجموعه ای از توسعه پایدار می باشد که به تازگی وارد ادبیات شهرسازی شده است و شامل مجموعه متنوعی از موضوعات است و به وسیله یک سری اصول راهنما بیان می شوند. در این راستا دسترسی، برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط به زیست پذیری است بر مبنای آنها شکل می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های زیست پذیری در مناطق 22 شهرداری تهران است. این تحقیق به لحاظ از نوع تحقیقات تحلیلی-کاربردی می باشد و از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از محلات منطقه 22 تهران که جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال 1390 ایران، 128٬958 نفر (38٬106 خانوار) شامل 65٬476 مرد و 63٬482 زن می باشد روش نمونه گیری تصادفی و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران و 384 نمونه است. ابزار تجزیه و تحلیل از طریق آزمون تی تک نمونه در محیط نرم افزار spss و مدل تاپسیس هستند. نتایج نشان میدهد که از نظر ساکنین بجز شاخص های زیست محیطی در ابعاد دیگر محلات منطقه بیست و دو شرایطی کمتر از حد متوسط دارند همچنین در بین محلات منطقه بیست و دو محله شهدای خلیج فارس در مطلوب ترین وضعیت و محله هوا نیروز در نامطلوب ترین وضعیت قرار دارد.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، توسعه پایدار، محلات شهری، منطقه 22 تهران
 • امید لطیفی* صفحات 335-354

  تحلیل و مقایسه سطح برخورداری از امکانات و شناخت نابرابری ها و بی تعادلی ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف و در نتیجه پی بردن به ضعف ها و اختلافهای موجود و سیاست گذاری برای رفع آنها از اهمیت بسیاری برای شناخت مناطق مختلف از لحاظ توسعه یافتگی برخوردار است. در همین راستا رتبه بندی صنعتی یکی از راه های بررسی روند تغییرات در توسعه صنعتی استان های کشور است که سالهاست از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن انجام گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی صنعتی در سطح شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و SAW می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کاربردی می باشد و برای انجام پژوهش از داده های سالنامه آماری سال 1395 استفاده گردیده است. و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری EXCEL استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک TOPSIS گویای آن است که شهرستان شهرکرد با امتیاز (1) به عنوان توسعه یافته-ترین ناحیه از لحاظ شاخص های صنعتی در سطح شهرستان ها و شهرستان بن با امتیاز (0.00) به عنوان محرومترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری می باشند. نتایج با استفاده از تکنیک SAW نیز نشان دهنده توسعه یافتگی شهرکرد با امتیاز (0.679) و محرومترین شهرستان بن با امتیاز (0.00) است. در این میان شهرستان شهرکرد دارای بهترین وضع از نظر شاخص های یاد شده است.

  کلیدواژگان: توسعه، نابرابری فضایی، صنعت، چهارمحال بختیاری
 • ناهیده عبدی*، علی مهرافروزی صفحات 355-373
  به واسطه ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود و در صورت مدیریت، برنامه ریزی منسجم و کارآمد و در کنار آن با نظر گرفتن مشارکت ساکنان محلی می توان از پتانسیل های آن جهت بهره مندی بیشتر برای دستیابی به توسعه پایدار شهری استفاده کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی توسعه گردشگری پایدار شهری در شهرگرگان با استفاده از مدل استراتژیکSOAR صورت گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی_ تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که وجود جاذبه های ملی و بین المللی، وجود مناظرو چشم اندازهای طبیعی با آب و هوای مناسب و مطبوع، آثار و میراث تاریخی- فرهنگی متنوع و پرجاذبه، در کنار سایر مزیت ها و قوت های دیگر در این شهر علاوه بر توسعه گردشگری می تواند درآمد پایداری برای شهر به ارمغان بیاورد. در نهایت عواملی مانند: برنامه-ریزی برای افزایش دادن تعداد مراکز خدماتی، تقویت زیرساخت های گردشگری، امکانات زیربنایی و خدمات-گردشگری، بازاریابی و افزایش فرهنگ پذیرش گردشگر از نتایج مورد انتظار می باشد
  کلیدواژگان: امکان سنجی، گردشگری پایدار شهری، مدل استراتژیکSOAR، شهر گرگان
 • محمد رضا منصوری* صفحات 374-382

  زیست پذیری مجموع عواملی است که به کیفیت زندگی اجتماعی، ازجمله محیط ساخته‌شده و طبیعی، رونق اقتصادی، ثبات اجتماعی و عدالت، فرصت آموزشی و امکانات تفریحی می‌افزاید، زیست پذیری در کنار پایداری، به عنوان یک اصل راهنما برای برنامه‌ریزی و سیاست برنامه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان یک مفهوم ملموس، زیست پذیری شکل عمومی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری و همچنین رقابت بین شهرها برای جذب مردم، جوامع سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی متحرک می‌باشد. در راستای موارد ذکر شده پژوهش حاضر با هدف، بررسی مفاهیم پایه ای زیست پذیری در حوزه شهری با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد توصیفی تدوین شده است. زیست پذیری مجموع عواملی است که به کیفیت زندگی اجتماعی، ازجمله محیط ساخته‌شده و طبیعی، رونق اقتصادی، ثبات اجتماعی و عدالت، فرصت آموزشی و امکانات تفریحی می‌افزاید، زیست پذیری در کنار پایداری، به عنوان یک اصل راهنما برای برنامه‌ریزی و سیاست برنامه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان یک مفهوم ملموس، زیست پذیری شکل عمومی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری و همچنین رقابت بین شهرها برای جذب مردم، جوامع سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی متحرک می‌باشد. در راستای موارد ذکر شده پژوهش حاضر با هدف، بررسی مفاهیم پایه ای زیست پذیری در حوزه شهری با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد توصیفی تدوین شده است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، مفاهیم و الزامات، راهکارها
|
 • Hossein Zinati Fakhrabad *, Farzaneh Fakhrabadi Poor Pages 1-26

  This research was carried out with the aim of investigating the economic effects of tourism on the presence of tourists in rural communities in an analytical-descriptive manner and using data collection tools in both library and field. The main tool is to use the experiences and experiences of the ancients, interview with local experts and managers and use the questionnaire. The statistical population of the study is 237 households in Roshan Abad village. Using Cochran formula, 161 samples were randomly selected. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha of 0.73 indicates the desirability of the questionnaire. The results of this study showed that tourism can improve rural infrastructure, create employment and generate income, and if we use the views of the villagers and participate in the planning and implementation process as well as solving environmental barriers, we can see the development of tourism and formation. Sustainable development will be desirable.

  Keywords: Tourism, sustainable development, participation, employment
 • Houshang Sarvar *, Siamak Aminzadeh Pages 17-42

  Informal settlements, as a phenomenon with physical, social, economic and wide spatial dimensions, are the results of modern urbanization and the discourse of progress in the Enlightenment age which challenges the pattern of sustainable urban development and causes heterogeneous development and inequality of urban areas in relation to existing facilities and convenience. This phenomenon in Iran as many other countries in the world, is growing and encountered the cities of the country with serious problems. Boukan is not exceptional. One of the informal settlements of Boukan is Aliabad Neighborhood. The aim of this study is to identify and explain the reasons for the formation of these informal settlements. The research method of Aliabad is survey and the data are obtained through documentary and field studies. To answer the research hypothesis, statistical methods (single sample t-test, stepwise regression, path analysis) and SWOT model have been used. The Statistical Society of the study consisted of 4259 households which 360 households were selected as sample. The reliability of the main scale of the questionnaire was obtained by calculating Cronbach's alpha of 0.73. The results indicate that economic factors, especially employment and income distribution, have the highest impact with beta 78%, social factors with beta of 49% and political factors with beta of 28% in the formation of Aliabad Neighborhood. Also this study, using Swat model after identification, evaluation and classification of factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats), and the formation of internal factors evaluation matrix (with a score of 2/694) and external factors (with a score of 2/427) Provides a review strategy for organizing the city's economic, social and political dimensions.

  Keywords: Informal Settlement, urban management, Organizing, Aliabad, SWOT
 • Sahar Asgari * Pages 43-59
  By spreading the meaning of participation and reaching it in all walks of life, it is now commonplace for all people to intervene consciously and truly in determining their destiny. In our country, the concept of participation is not considered a new phenomenon and in its traditional forms such as assistance and assistance has a long history in people's social life. The expansion of cities and the increase of its population have increased the production of household waste and its inadequate management has caused many problems. How waste disposal is produced has always been one of the problems of human society for many years. The simplest and most practical way to address this problem initially was to disperse and flush waste out of urban areas or burn it to prevent contamination. The main purpose of this study is to measure the impact of citizen participation on municipal waste management. The method of data collection in this research was a researcher-made questionnaire survey. Statistical population of this study is citizens of Amol city whose number is unlimited and the sample size is estimated using 385 Morgan table. The results indicate that the sense of social belonging, satisfaction with municipal services, social trust, mass media, utility and belief in the usefulness of citizens' participation have a positive impact on municipal waste management.
  Keywords: Citizen participation, Municipal Waste Management, Satisfaction with Municipal Services
 • Masoumeh Momeni *, Seyed Saeed Hashemi Pages 60-79

  Monuments have the ability to reconstruction. Authorities must carry out basic follow-up in order to communicate with the owners, maintain, restore, the connection loop between the owner, the municipality, the cultural heritage and the private sector investors in a coherent way and take constructive steps in this direction.As long as the preservation of monuments as a cultural component is not concerned with all offices and people, we will see more destruction of this precious deposit every day. It is necessary to undertake integrated planning and the attention of senior managers and officials to ensure that these values are removed from the slogans stage.The effective economic use of this historical heritage and attention to tourism industry constitutes an opportunity for development and economic growth. The most important of these approaches is the creation of an integrated and integrated approach to the context. Shariati street in Hamedan is the subject of our research, which has valuable historic buildings such as the iran's House, the Naraqi's house, the Bijan's House (Iranian Studies Foundation), the Tabatabai's House, the building of the forming Kargosha bank and Bank Sepah Placing in the first ride is prone to regeneration but handles bump like traffic congestion and traffic jams and Abandoned and inappropriate use as well as crowds of handicapped people. The aim of this study is the centrality of historical monuments and the open approach of creating and improving the street and creating a cultural path for tourism. Our research methodology is “swot” technique.

  Keywords: Resuscitation, Historic Monuments, Cultural Tourism, Urban Development, Tourism
 • Bahman Sahneh *, Ali Akbar Najafi Kani, Leyla Nazari Pages 80-103

  Sustainable livelihood approach is one of the new approaches in rural development that has been proposed due to the inefficiency of classical approaches to rural development and poverty reduction in rural society. One of the strategies for livelihoods is rural tourism and its construction of second homes for tourism in these areas. Given that their second homes are physical and physically affect the village, their view of rural areas at first glance draws human attention. The overall objective of the present study is to investigate the role of second homes in the physical-spatial development of rural settlements based on the sustainable livelihood approach in the mountainous rural areas of Esterabad rural area of ​​Aliabad Katoul city. The present study was an applied one and for this purpose two methods of library and field research were used. The statistical population consisted of 6 villages with a population of 815 households that were studied in 158 questionnaires. Data were analyzed using SPSS software. Based on the assumptions of this study in the form of physical-environmental components, non-parametric tests of Kruskal-Wallis, Friedman, Mann-Whitney, WiFi / Kramer and independent parametric f test showed that the results of the tests indicate that the physical-physical effects of the second homes The community view is positive and appropriate. The willingness to participate among the villagers is also favorable. On the other hand, the expansion of tourism has created new vulnerabilities in the villages, most notably the contradiction and heterogeneity in the old texture of the village and the new texture of the second homes, the increase in the amount of uncontrolled and irregular construction in the area and the demolished tourist villages. The natural environment and the move towards urbanization are the rural landscape, especially in the construction of second homes.

  Keywords: Sustainable Livelihoods, Second Homes, Physical-Physical Development, Esterabad District, Aliabad Katul
 • Esmat Ansari * Pages 104-119
  According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship as a strategy and strategy in the development and prosperity of human societies has become an alternative to the inevitable, through which all the factors and resources and capabilities of a society are spontaneously engaged in an evolutionary process to achieve High social aspirations have been mobilized to be the source of many positive socio-economic impacts and consequences. There fore, considering the importance of the role of development and entrepreneurship in rural areas, the present study attempts to investigate the importance and role of rural development and entrepreneurship. Descriptive-analytical methodology and library and documentary sources have been used to reach this conclusion. The results showed that entrepreneurship plays a very effective role in rural development and by applying the basic strategies of rural entrepreneurship development can improve rural development especially in the economic field, create jobs in non-agricultural sectors, raise the level Prosperity, poverty alleviation, rural employment development were achieved through the dominance of the entrepreneurial environment, and so on.
  Keywords: Development, sustainable development, Rural Development, Rural Entrepreneurship
 • Sajedeh Dinparast *, Loghman Farshad, ASHTI Ghaderzade Pages 120-137

  Today, the tourism industry plays an important role in the economies of countries. In the meantime, rural settlements are facing issues such as rural migrations, low income levels, increasing poverty, and so on. There are a number of rural settlements in the country in terms of location and attraction of tourists, especially religious tourism, which have a good potential for developing tourism activities. The purpose of this study was to investigate the role of religious tourism in the economic development of rural settlements. This is a descriptive-analytical study using survey and library methods. The population of the study includes rural residents of Nojah Mehr rural area of Jolfa city according to the Census of 2016, with 55 population and 157 families. Cochran's formula was used in the study population and sample size was 220/22 for more accuracy of sample size 221. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the quantitative reliability of the questionnaire. The alpha value for different parts of the questionnaire was 0.70 to 0.83. In order to obtain the residents' viewpoints about the mentioned components, statistical tests of mean responses and variance and one-sample T-test were used. The results showed that there is a significant relationship between religious tourism and economic components of research. Most of the study of the role of religious tourism in rural economic development is as follows: investment with average (22.74) had the most impact and employment with average (8.56) had the least impact on religious tourism. The results of the one-sample t-test showed that religious tourism was favorable and had a positive impact on the economic development of rural areas.

  Keywords: Religious tourism, Development, Economic Development, Village of Nojah Mehr, Imamzadeh Seyed Mohammad
 • Mohamadhasan Khamesimaybodi * Pages 121-136

  Man is intrinsically seeking to live in places where he has the highest standards of living, but is often forced to satisfy his living standards for various reasons, mainly for economic reasons. In this study, we ranked the neighborhoods of district 8 of Tabriz in terms of quality of life from the residents' point of view. Accordingly, using Cochran's formula, 380 questionnaires were given to residents to determine their views on their quality of life. The criteria used in this study included housing prices (rent / purchase), environmental pollution, distance to shopping centers, population density, quality of housing, recreational space, access to health centers and urban future. Using hierarchical analysis, the effect of each of these measures on the quality of life in the environment was determined, which was the most influential factor of urban (20.9%). Finally, by combining the hierarchical analysis method and the TOPSIS method of the outputs of the questionnaires, Hammam and Taplagh neighborhoods provide the highest quality of life for their residents, respectively.

  Keywords: TOPSIS, Tabriz Region 8, Quality of Life, hierarchical analysis, Balam Hammam Neighborhood
 • Saadi Salehi *, Gelan Meemari Pages 137-155

  Part of the territory of Iran is occupied by mountainous areas, one of the dangers that constantly threatens these areas is the volatility of the slopes. This phenomenon has been causing many damages to the slopes and human exploitation for many years. Among the most dangerous of these instabilities is landslides, identifying the factors that cause landslides in a basin and its hazard zoning is one of the essential tools for achieving strategies to control this phenomenon and selecting the most appropriate and practical option. isIn this analysis, we try to identify the zoning factors in landslide phenomenon and determine the potential asset areas for landslide zoning in Saroabad city using hierarchical analysis method in GIS software using the most important factors in landslide occurrence using software. Choice Export We have obtained the values of the criteria and sub-criteria andThen we analyzed and prepared landslide zoning map that 20.48% of Sarvabad city is very likely to have landslide and 7.64% is very likely to have landslide.

  Keywords: Land leasing, Zoning, GIS, Servoabad
 • Mitra Cheraghi * Pages 157-167
  Air pollution as one of the important environmental factors in anthracosis and worrying news about air quality index especially in metropolises on the other hand has caused this issue as a serious problem in Iran and some parts of the world. Air pollution in metropolitan areas has become one of the most important challenges of the day. One of the new concerns is the news that the people of Tehran are suffering from a rare respiratory disease. In a city where there is not even a single coal mine, Tehran citizens have been reported to have anthracosis, which is common only among coal miners. Anthracosis is a pulmonary disease caused by the deposition of black pigment that resembles tattoo stains on the bronchial mucosal surface and is often diagnosed by bronchoscopy. In fact, when diagnosed with a bronchoscope inside the lungs and the airways that are filled with black grains and particles, the disease is diagnosed and is therefore a dangerous condition that can damage the lung tissue. Anthracosis can remain asymptomatic for many years and is safe in the early stages, but if it does have symptoms, it often manifests itself as shortness of breath. After diagnosis, doctors may be able to alleviate or reduce some of the complications of the disease, but there is no definitive cure and the smokes that become black remain black. Therefore, it is necessary to consider this disease in order to take measures to diagnose, prevent and control it. Therefore, this report will attempt to elaborate on the causes and causes of anthracosis in Iran and elsewhere in the world.
  Keywords: Air pollution, Anthracosis, Respiratory disease, Tehran
 • Zainab .Karkehabadi, ZAHRA NAZARI * Pages 168-180
  Disabled persons, disabled people and veterans are part of the community, who, like others, need access and use of public facilities and services. The purpose of this study is to investigate obstacles to the satisfactory conditions of urban improvement in disability agencies in Ahwaz. The research method is descriptive scrolling. In the analysis of this study, statistical techniques such as swot technique were used. Findings show that: The average physical index is 2/5, the average management index is 2.5 and the average socioeconomic index is 3/1. Also, the research results from the SWOT model indicate that components such as identifying barriers to the social presence of different classes of society, installing warning signs in public spaces for disabled people with the same weight score (0.126), in the next priorities in terms of the suitability of public office spaces For disabled people and veterans. Establishing constructive interaction between the municipality and the well-being, approving the law for the fitting-out of organs, offices and public and private entities both with a weighting (0/340) of the most important points of opportunity for urban spaces in Ahwaz from the point of view of experts and authorities Relation is known. The general conclusion is that in most public places, public buildings and offices, special equipment for the disabled has not been provided, and the total of these factors has created turbulent, unhealthy and unaffordable space for various social groups, especially people with disabilities in these spaces. This undesirable situation requires a precise and coherent planning to improve the status quo and increase safety and comfort, and thus create a lively and happy social environment with the presence of the disabled.
  Keywords: Suitability of Urban Spaces, Disabled, Veterans, Access, government offices
 • Lida Barsam *, Behnam Moghani, Mostafa Khabazi Pages 181-203

  Cities' strong dependence on unstable resources has engulfed them with many undesirable consequences. Municipalities' access to sustainable income sources enables the municipality to play a more active role in the urban environment. Sources of sustainable income are missing the loop which negatively impacts urban management performance. The present research method is applied and its main purpose is to identify the financial resources and sustainable income of Jiroft municipality based on descriptive-analytical studies carried out during the years 1395-1397. In this study, a standard questionnaire for analyzing the sustainability of income sources under inspection, and their applicability in Jiroft, was prepared and distributed among experts, and then the data were entered into SPSS software. Finally through analyzing the data, Suggestions concerning the need for continued growth and sustainable income was made. The results showed that the average sustainability of the municipal services fee, provided by the citizens, is higher than other sources of funding. Subsequently is the movable and immovable property taxes, government provided taxes to the municipality, additional fees, the setting up of investment funds, government grants, and non-governmental participation in financing for-profit urban projects. It is also possible to apply the fee of municipal services to citizens more than other income-generating methods, followed by movable and immovable property taxes,government provided taxes, financing through investment funds and ex gratia donations.

  Keywords: Sustainable Income, Inconsistent Income, Municipality. complications
 • Saeid Maleki, Efat Boshehri * Pages 204-220
  Today, more attention has been paid to the development and expansion of agricultural-related industries, especially small and high-yielding industries in the agricultural sector. As the development of industries in the rural areas of the country creates employment and surplus labor force in the agricultural sector, it also increases the export and export of the country. The purpose of this paper is to evaluate the impact of conversion industries in rural areas of Weis village, Bavi city, using a "descriptive-analytical" research method. Analysis was performed using T-test. The results show that the functional evaluation of rural industrial development in the rural areas of Vis village had a moderate and moderate effect on the rural development of the area. The environmental dimension has increased dramatically compared to the past, despite the relative results. As a result, the evaluation shows that the effects of rural industry development on the study area were moderate in economic aspect.
  Keywords: Conversion Industries, employment, Rural Development, Weiss County
 • AGHIL KHALEGHI * Pages 221-261
  Planning means rational, systematic and thoughtful work on the rational processes of achieving appropriate policies as well as the political-administrative processes through which the final policies are selected and implemented. The emergence of planning ideas in Iran was older than in other underdeveloped countries, and after World War II, a macroeconomic plan was needed in Iran. Since the end of the 1920s, when the development plans were introduced, the issues of rural development and its plans have also been addressed in the form of six focus programs and the structural evaluation of rural development programs is one of the well-known scientific methods. The pathological result of the five-year rural development plans shows that the actions of these programs failed to provide the basis for rural development. In general, before the revolution, according to the ruling modernist view and the desire for industrial development, on the one hand, the agricultural and rural sectors were considered traditional, and on the other hand, the government was not dependent on agricultural surpluses. In the post-revolutionary period, the rentier character of the state did not decline after the revolution, and the agricultural sector had relatively similar consequences. Regional development policy-making in Iran has also failed to address issues such as the involvement of regional actors, the recognition of potentials, the design of policies based on local conditions, and so on. The results show that the Communicative approach in planning away from the shortcomings of the rationalist approach has the necessary values to realize the desirable process of rural development planning in the country. Finally, the failure of all-round rural development programs is more due to the neglect of the legislative and planning system than to the rural and agricultural position, and these projects are planned and implemented without the help of the people.
  Keywords: Pathology, Rural Planning, Local planning, Regional Planning, Communicative Planning
 • Abbas Fakhraee *, Aliasghar Malekafzali Pages 262-279
  Nowadays, housing sector is considered as one of the most important developmental sectors in a society being taken as an indicator of social status and one of the main urban land uses. The quantity and quality of housing indicates the socio-economic status of cities. Housing is an indicator of the quality of life and social welfare. The activities in the housing sector not only contribute to a vital human need, but they also serve an important role in economic development and creation of jobs for the growing population. The present study investigates housing conditions, accommodation needs, priorities, and the ranking of cities in Hamadan province in terms of qualitative and quantitative housing conditions in order to contribute to housing planning in the province. The research variables include ranking of cities based on housing indices, calculation of residential units destruction, estimation of housing destruction rate, computing inter-regional gap index and determination of critical provincial points in terms of housing indices. The type of the research is applied and scientific. The study adopted a descriptive-analytical method using quantitative models. The results showed that the townships of Bahar, Kabudarahang, famenin and Tuyserkan had the worst housing conditions in the province while Hamadan, Malayer and Asadabad had the best housing conditions. Moreover, the housing destruction rate was 2.6 percent in Hamadan province with 2 percent in urban areas and 3 percent in rural areas.
  Keywords: Housing Sector, quantitative, qualitative indices, inter-regional gap, critical housing points, Hamadan province
 • Mostafa Khazaee * Pages 280-291

  Overall, the sustainable development of the city is due to the sustained and constructive interactions of humans with humans and humans with the environment. Interactions that have made the city over time, environmentally sustainable, economically sustainable, socially cohesive, and physically beautiful. Based on the bilateral relationship between sustainable development and sustainable tourism, in order for tourism to contribute to the sustainable development of the city, its impacts on the city must be identified and considered. The purpose of this study is to analyzing the relation of tourism and sustainable urban development. The research method in this article is descriptive-analytical. The method of data collection is document-library. In fact, by the study of domestic and foreign scientific literature that was published about tourism and sustainable urban development, have tried to deduction of these studies for write it. It is hoped that it will be able to provide relevant content to its audiences in order to better understand this issue.

  Keywords: Tourism, urban tourism, Sustainable urban development
 • Ali Asghar Malekafzali, Taghi Ghasemsharifi * Pages 292-308

  Throughout the past half century, there has been a growing and persisting demand towards developing more integrated approaches to planning as a way to combat the notoriously complex and chronic urban problems. Cognizant of this need, this paper, while offering justification for such a planning approach, discusses problematic aspects of current planning practice and highlights key lessons and parallels from past experiences regarding the idea of planning comprehension, rationality in planning, and the role of power and politics in plan-making and plan implementation. Drawing upon recent debates in planning theory, this paper further presents an agenda for building a new integrative approach to planning, discusses major issues that planning theorists need to address in terms of functional integration, decision-making processes in planning, and political and institutional challenges to such integrated planning approaches, and offers a series of propositions to remedy these challenges. The adaptive sustainable planning model is suggested and amply delineated as an effective overarching normative framework for the development of an integrated planning approach that provides organization to the field and guides practitioners towards realizing their role as effective decision makers. The key contribution of this paper is not its reliance on the typical notion of sustainability per se but rather its unique and thorny approach of how it ought to be used as a way of moving forward with planning and policy-making to ultimately enhance a better urbanism.

  Keywords: Integrated Planning, Sustainability, comprehension, rationality, Power
 • Mohammad Maleki *, Zahra Ahmadi, Rahman Dosti Pages 309-319

  The land surface temperature can change over time due to changes in the structure of the environment, land use, constituents, etc. Understanding of land surface temperature can a lot helps to environmental planning (Including how energy consumption, citizens' thermal comfort, etc.). In this study, the land surface temperature changes of Kermanshah city between 1393-1397 were investigated. In this study, Landsat 8 satellite images and single channel algorithm method were used to estimate the land surface temperature. The results showed that in both years 1393 and 1397, most of the city was covered by temperatures of 45-50 ° C and then 40-50 degrees. But in 1397 the temperature range to 40 Celsius degrees has increased sharply and the range of other temperature levels has declined, with the highest decrease being above 55 Celsius degrees. The results show the increasing use of more reflective roofs at the end of the study period.

  Keywords: Land surface Temperature, Single Channel Algorithm, Landsat 8, Kermanshah, Reflective Roofs
 • Hooman Goudarzi, Saeed Yousefi *, Omid Latifi Pages 320-334

  livability is a subset of sustainable development that has recently entered the urbanization literature and includes a diverse range of topics and is expressed in a series of guidelines. In this regard, access, equity and participation are based on the concepts of habitat. The purpose of this study was to investigate the indices of habitability in 22 areas of Tehran municipality. This research is of the type of analytical-applied research and it is a type of qualitative research. The statistical population of this study is the neighborhoods of the 22nd District of Tehran, whose population according to the census of Iran in 2011, 128, 958 people (38, 106 households) including 65, 476 men and 63, 482 women. The random sampling method and To estimate the sample size, the Cochran formula is 384 samples. The analysis tools are tested through a single-sample t test in the Spss software and the Topsis model. The results show that, in terms of inhabitants, except for environmental indicators in other dimensions of the region, twenty two conditions are less than average. Also, among the neighborhoods of the region, twenty two ghetto martyrs in the most favorable situation and neighborhood of the air in the most unfavorable situation contract

  Keywords: livability, Sustainability, Urban Neighborhoods, District 22 of Tehran
 • Omid Latifi * Pages 335-354

  Analyzing and comparing the level of opportunities and understanding of inequalities and inequalities within different geographical boundaries and thus identifying existing weaknesses and differences and policymaking to address them are of great importance for identifying areas Different in terms of development. In this regard, industrial ranking is one of the ways to study the trend of changes in industrial development of provinces of the country which has been carried out for many years by the Management and Planning Organization of the country and the Ministry of Industries and Mines. The purpose of the present study is to investigate and analyze the level of industrial development in the cities of Chaharmahal va Bakhtiari province using TOPSIS and SAW Multi Criteria Decision Making Methods. The method of this study is descriptive-analytical and with applied approach and the statistical yearbook data of 2016 has been used. EXCEL statistical software was also used for data analysis. The results of the study using TOPSIS technique show that Shahrekord city with (1) as the most developed area in terms of industrial indices at city level and Bin city (0.00) as the most deprived city ‌ Chaharmahal va Bakhtiari province. Results using SAW technique also show that Shahrekord has the highest score (0.679) and the most deprived city of Bonn (0.00). In the meantime, Shahrekord has the best situation in terms of these indicators.

  Keywords: Development, spatial inequality, Industry, Chaharmahal Bakhtiari
 • Nahideh Abdi *, Ali Mehrafrozi Pages 355-373
  Through the two-way link between sustainable development and sustainable tourism, so that tourism can contribute to the sustainable development of the city, Its impacts on the city must be identified and addressed, and if managed, coherent and efficient planning, and with the participation of local residents, its potentials can be exploited to further benefit sustainable urban development. In this regard, the present study aimed to investigate sustainable urban tourism development in the city of Gorgan using the SOAR strategic model. The type of research in this research is descriptive-analytical and field and library studies were used for data collection. The findings suggest that national and international attractions, landscapes of natural landscapes with appropriate and favorable climate, diverse and attractive historical-cultural monuments and heritage, along with other advantages and strengths Other Places In This City In Addition To Tourism Development Can Provide Sustainable Income For The City. Finally, factors such as: planning to increase the number of service centers, strengthening tourism infrastructure, infrastructure and tourism services, marketing and enhancing the culture of tourism acceptance are the expected results.
  Keywords: Feasibility study, Sustainable Urban Tourism, SOAR Strategic Model, gorgan city
 • Mohhamad reza Mansouri * Pages 374-382

  Sustainability is a set of factors that contribute to the quality of social life, including a natural and built environment, economic prosperity, social stability and justice, educational opportunity and leisure opportunities, as well as sustainability as a guiding principle for planning and urban planning policy. Used. As a tangible concept, sustainability is a general form of urban infrastructure investment as well as competition between cities to attract people, investment communities and mobile human capital. In this regard, the present study aims to investigate the basic concepts of urban sustainability by using descriptive and documentary sources. Sustainability is a set of factors that contribute to the quality of social life, including a natural and built environment, economic prosperity, social stability and justice, educational opportunity and leisure opportunities, as well as sustainability as a guiding principle for planning and urban planning policy. Used. As a tangible concept, sustainability is a general form of urban infrastructure investment as well as competition between cities to attract people, investment communities and mobile human capital. In this regard, the present study aims to investigate the basic concepts of urban sustainability by using descriptive and documentary sources.

  Keywords: viability, ConceptsRequirements, Solutions