فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 84 (اسفند 1398)
 • پیاپی 84 (اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا خانی، محمدعلی بشارت*، حجت الله فراهانی صفحات 2235-2245
  زمینه
  نشانه های افسردگی موجب کاهش کیفیت زندگی می شوند و افراد را برای ابتلا به اختلالات افسردگی مستعد می سازند. اما سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دشواری نظم جویی هیجان در این رابطه نقش واسطه ای ایفا می کند؟
  هدف
  تعیین نقش واسطه ای دشواری نظم جویی هیجان در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و نشانه های افسردگی بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود. برای این منظور، 300 دانشجو (158 زن، 142 مرد) به روش در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزار عبارت بودند از: پرسشنامه روان سازه یانگ (یانگ، 1998)، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (لاویباند و لاویباند، 1995) و مقیاس دشواری نظم جویی هیجان (گرتز و رومر، 2004). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  بین روان سازه های ناسازگار اولیه، دشواری نظم جویی هیجان و نشانه های افسردگی رابطه مثبت معنادار وجود داشت (0/01>p) و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده نقش واسطه ای دشواری نظم جویی هیجان در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و نشانه های افسردگی بود (0/05>p).
  نتیجه گیری
  روان سازه های ناسازگار اولیه از طریق دشواری نظم جویی هیجان، نشانه های افسردگی را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا به منظور پیش گیری از ایجاد نشانه های افسردگی علاوه بر کاهش ویژگی های منفی روان سازه های ناسازگار اولیه، لازم است زمینه های بازسازی فرآیندهای نظم جویی هیجان با هدف افزایش سطح سلامت روانی فراهم شود
  کلیدواژگان: افسردگی، دشواری نظم جویی هیجان، روان سازه ناسازگار اولیه
 • عباس رحیمی نژاد، رضا رضازاده، نیما قربانی، مرضیه درخشان* صفحات 2247-2255
  زمینه

  خودشیفتگی از عواملی است که باعث به وجود آمدن اختلاف میان زوجین می شود. اما مسئله اصلی این است، آیا بین ابعاد سازش یافته، سازش نایافته خودشیفتگی و عشق با نقش واسطه ای بهوشیاری و خودمهارگری رابطه وجود دارد؟

  هدف

  بررسی ارتباط ابعاد سازش یافته و سازش نایافته خودشیفتگی با عشق: نقش واسطه ای و بهوشیاری و خودمهارگری مردان و زنان متاهل شهر قزوین بود.

  روش

  پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل افراد متاهل 20 الی 55 ساله ساکن در شهر قزوین بود، 278(139 نفر مرد و 139 نفر زن) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از، مقیاس های مشکلات بین شخصی (هروتیز، روزنبرگ، بئر، آرنووویلاسنوز، 1998)، بهوشیاری (براون وریان،2003)، عشق سه وجهی استنبرگ (1987) و نارسیسیزم بزرگ منش (راسکین و هال، 1981-1979). داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری به روش بیشینه احتمال یا SEM تحلیل شد.

  یافته ها

  ابعاد سازش یافته خودشیفتگی (اقتدار، کفایت، برتری، خودبینی و نمایشگری) باعشق همبستگی مستقیم و مثبت معنی داری دارد (P<0/05)، ابعاد سازش نایافته (محق بودن و بهره کشی) نیز با عشق ارتباط منفی معنی دار و مستقیم دارند (P<0/05)، بهوشیاری و خودمهارگری نقش واسطه ای در ارتباط میان ابعاد سازش یافته و سازش نایافته خودشیفتگی با عشق دارند (P<0/05).

  نتیجه گیری

  می توان برای کاهش خودشیفتگی از بهوشیاری و خودمهارگری بهره جست.

  کلیدواژگان: سازش یافته، سازش نایافته، خودشیفتگی، عشق، بهوشیاری، خودمهارگری
 • حسن غرایاق زندی*، پیمان هنرمند، مهدی رحیم زاده، سلیمان عبداله زاده، فرشته عموزاده صفحات 2257-2264
  زمینه

  موضوع اضطراب، یکی از کشاکش های اصلی مسائل روانشناختی است که از سوی ورزشکاران رقابتی مطرح شده و باعث ضعف در عملکرد می گردد. آموزش توانش های روانشناختی می تواند یکی از مداخلات موثر در زمینه اضطراب باشد. اما مسئله اصلی این است آیا آموزش توانش های روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتماد به خود در دانش آموزان ورزشکار تاثیر دارد؟

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتماد به خود در دانش آموزان ورزشکار بود.

  روش

  تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. بدین منظور از بین دانش آموزان پسر بسکتبالیست شهرستان بوکان، تعداد 48 دانش آموز با میانگین سنی 14.9 انتخاب شده و به شکل تصادفی به چهار گروه 12 نفری آموزش تصویرسازی ذهنی، آموزش خود گفتاری و ترکیبی (خود گفتاری و تصویرسازی ذهنی) و گواه تقسیم شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: تمرین توانش های روانشناختی برتون و ردیک (2010) و سیاهه اضطراب حالتی رقابتی-2 فرناندس و همکاران (2013). برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش توانش های روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتماد به خود دانش آموزان تاثیر داشت، همچنین بین گروه ها از لحاظ تاثیرپذیری تفاوت معناداری وجود داشت (P<0/001).

  نتیجه گیری

  می توان برای کاهش اضطراب شناختی و جسمانی و افزایش اعتماد به خود در دانش آموزان ورزشکار از آموزش تصویرسازی ذهنی و خود گفتاری بهره برد.

  کلیدواژگان: توانش های ذهنی، اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی، اعتماد به خود
 • شیما داوده، محمود شیخ*، داود حومنیان شریف آبادی، فضل الله باقرزاده صفحات 2265-2271
  زمینه

  سلامت روانی دختران دارای شاخص توده بدنی طبیعی و بالای 30 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما مسئله اینست، آیا بازی های واقعیت مجازی بر سلامت روانی بر سلامت روانی دختران دارای شاخص توده بدنی طبیعی و بالای 30 تاثیر دارد؟

  هدف

  تعیین اثر بازی های واقعیت مجازی بر سلامت روانی دختران دارای شاخص توده بدنی طبیعی (BMI) و بالای 30 (چاق) بود.

  روش

  پژوهش از نوع مطالعه نیمه تجربی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر غیرتربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی بود. از این افراد 20 دختر با BMI طبیعی و 20 دختر با BMI بالای 30 با دامنه سنی 18 تا 20 سال به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. هر گروه به دو زیرگروه گواه و آزمایش (10 نفره) تقسیم شد. ابزار عبارتند از: پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و 6 هفته بازی های واقعیت مجازی با صفحه تعادل وی. تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس انجام شد.

  یافته ها

  بازی های واقعیت مجازی بر سلامت روانی دختران با BMI بالای 30 تاثیر دارد (P<0/05)، اما بازی های واقعیت مجازی بر سلامت روانی دختران با BMI طبیعی تاثیر ندارد (P<0/05).

  نتیجه گیری

  جهت بهبود سلامت روانی دختران دارای BMI بالای 30 (چاق) می  توان از بازی های واقعیت مجازی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، وی فیت، صفحه تعادل وی، سلامت روانی، شاخص توده بدن
 • الهه ذبیحی جلالی زواره، سمیه کاظمیان*، عبدالرحیم کسایی صفحات 2273-2278
  زمینه
  رشد شغلی به عنوان یکی از عناصر اثرگذار بر رفتار و تصمیمات فرد در زمینه شغلی می باشد. اما مسئله اصلی اینست، باورهای مسیر رشد شغلی دانش آموزان چه می باشد؟
  هدف
  بررسی کیفی باورهای مسیر رشد شغلی دانش آموزان دبیرستان بود.
  روش
  پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان در آستانه انتخاب رشته یکی از دبیرستان های منطقه 2 شهر تهران بود. 16 نفر از دانش آموزان پایه نهم به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده با روش اشتراوس و کوربین انجام گرفت.
  یافته ها
  4 کد باز پیرامون باور های فرد و 2 کد محوری باورهای شکل گرفته فرد پیرامون انتخاب رشته تحصیلی و شغل و عاملیت (منبع کنترل) از باورهای مسیر رشد شغلی بودند.
  نتیجه گیری
  باور به درونی یا بیرونی بودن عاملیت از عوامل مهمی است که می   تواند تصمیمات فرد را در این زمینه تحت تاثیر قرار دهد
  کلیدواژگان: باورها، دانش آموزان دبیرستان، مسیر رشد شغلی
 • محمد رضا بلیاد، حفیظه مجیدآو*، حسن احدی صفحات 2279-2284
  زمینه

  رشد شناختی و اجتماعی کودکان 5 تا 7 ساله در زندگی کودکان و آینده آنها تاثیر بسزایی دارد. اما مسئله اصلی این است که آیا بین رشد اجتماعی و شناختی کودکان 5 تا 7 ساله بر اساس سبک های فرزند پروری تفاوت وجود دارد؟

  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه رشد اجتماعی و شناختی کودکان 5 تا 7 ساله بر اساس سبک های فرزند پروری بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 5 تا 7 ساله مراکز پیش دبستانی و دبستانی شهر کرج و مادران آنان درسال 97-98 بود. تعداد 120 نفر از کودکان سنین 5 الی 7 ساله و مادران آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: آزمون ماتریس های پیشرونده ریون رنگی (دنگی ریون،1947)، آزمون رشد اجتماعی وایلند (ادگار،1953) و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند (بامریند،1991). داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس (آنووا) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین رشد اجتماعی و شناختی کودکان بر اساس سبک های فرزند پروری تفاوت وجود دارد، رشد شناختی و اجتماعی کودکان والدین دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه بیشتر از کودکان والدین دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و آزادگذار است (P<0/05).

  نتیجه گیری

  می توان برای رشد اجتماعی و شناختی کودکان از سبک های فرزند پروری صحیح استفاده کرد و هر چه والدین سبک فرزند پروری مقتدرانه را پیش بگیرند رشد شناختی و اجتماعی کودکانشان بیشتر می شود.

  کلیدواژگان: شیوه های فرزندپروری، رشد شناختی، رشد اجتماعی
 • زهرا یوسفیان، حسن احدی*، آدیس کراسکیان موجمناری صفحات 2285-2293
  زمینه

  بروز بیماری های جسمانی مزمن همچون تالاسمی موجب ایجاد پریشانی روانشناختی و کاهش تاب آوری بیماران می شود. پژوهش حاضر در پی آن است که آیا معنویت درمانی می تواند منجر به کاهش پریشانی روانشناختی و بهبود تاب آوری بیماران تالاسمی شود؟

  هدف

  بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران تالاسمی شهر شیراز در سه ماهه زمستان سال 1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 بیمار تالاسمی با روش نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه و هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 بیمار در گروه آزمایش و 15 بیمار در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله معنویت درمانی (بوالهری و همکاران، 1391) را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پریشانی روانشناختی (کسلر و همکاران، 2003) و پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس مختلط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی تاثیر معنادار دارد (P<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش پریشانی روانشناختی و بهبود تاب آوری بیماران شود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که معنویت درمانی با بهره گیری از فنونی همانند، خودآگاهی و ارتباط با خود و خدا، نوع دوستی، بخشش خود و دیگران، قدردانی و شکرگزاری می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش پریشانی روانشناختی و بهبود تاب آوری بیماران تالاسمی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پریشانی روانشناختی، تاب آوری، تالاسمی، معنویت درمانی
 • هانیه سادات میری، حبیب الله زنجانی، خدیجه ذوالقدر* صفحات 2295-2302
  زمینه

  سلامت اجتماعی زنان از مهمترین مسائلی است که بر سلامت روانی و سلامت جسم زنان تاثیرگذار است. اما مسئله اصلی این است آیا بین میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار، تفاوت وجود دارد؟ و آیا حمایت های اجتماعی (عاطفی، اطلاعاتی، ابزاری و ارزیابانه) بر سلامت اجتماعی زنان تاثیر دارد؟

  هدف

  مقایسه تاثیر حمایت های اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار بود.

  روش

  پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست شهر مقدس بود، که به روش خوشه ای چند مرحله ای 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از: پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004) و پرسشنامه حمایت اجتماعی محقق ساخته (1398). نتایج با روش آنالیز ماتریس ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.

  یافته ها

  ابعاد سلامت اجتماعی، غیر از انسجام اجتماعی، همگی بالاتر از حد متوسط بودند. در بین ابعاد حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی و ابزاری، بالاتر از حد متوسط و حمایت ارزیابانه و اطلاعاتی، پایین تر از حد متوسط بودند. در روابط دو متغیره، بین متغیرهای حمایت اجتماعی (و ابعاد چهارگانه آن)، سن و تحصیلات با سلامت اجتماعی زنان شهر مشهد، رابطه معنادار وجود دارد (0/05>p) نتایج روابط چند متغیره براساس تحلیل رگرسیون، رابطه متغیرهای حمایت اجتماعی و تحصیلات با متغیر سلامت اجتماعی زنان، را تایید کرد، به طوری که 47 درصد از تغییرات متغیر سلامت اجتماعی زنان در شهر مشهد، توسط متغیرهای حمایت اجتماعی و تحصیلات، تبیین شدند.

  نتیجه گیری

  حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان تاثیر داشت

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، تحصیلات، زنان، سرپرست، غیر سرپرست، مشهد
 • حمید کاظمی زهرانی، فرزانه ابراهیمی جوزدانی*، سعیده السادات هاشمی نجف آبادی، هادی فرهمند صفحات 2303-2309
  زمینه

  مطالعات متعددی در مورد نگرانی از تصویر تن و دوسوگرایی ابراز هیجان صورت گرفته است، اما مساله این پژوهش این است که آیا ناگویی طبعی می تواند دررابطه با نگرانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجان نقش واسطه ای دارد؟

  هدف

  بررسی نقش واسطه ای ناگویی طبعی در پیش بینی نگرانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجان بود.

  روش

  پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود و بر روی 130 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اجرا شد. ابزار عبارتند از، مقیاس ناگویی طبعی تورنتو (1994)، پرسشنامه ترس از تصویر تن لیتلتوم، آکسم و پری (2005) و پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) بود. داده های بدست آمده با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  مشاهده شد ضرایب مسیر غیر مستقیم بین متغیر پیش بین (دوسوگرایی ابراز هیجانی) و متغیر ملاک (نگرانی از تصویر تن) با میانجی گری ناگویی طبعی معنادار می باشد (P<0/05).

  نتیجه گیری

  ناگویی طبعی می تواند در پیش بینی نگرانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجانی نقش واسطه ای ایفا می کند.

  کلیدواژگان: ناگویی طبعی، نگرانی از تصویر تن، دوسوگرایی ابراز هیجان
 • روح الله میرزاآقاسی، معصومه بهبودی*، فریده دوکانه ای فرد صفحات 2311-2318
  زمینه

  کارکرد خانواده و سبک های دلبستگی از متغیرهای مهم در زمینه مشکلات رفتاری کودکان می باشد. اما مسئله اصلی اینست، آیا می توان بر اساس سبک های دلبستگی و کارکرد خانواده مشکلات رفتاری درونی سازی در دانش آموزان را پیش بینی کرد؟

  هدف

  پیش بینی مشکلات رفتاری درونی سازی بر اساس سبک های دلبستگی و کارکرد خانواده در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران بود.

  روش

  پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران در سال 97-1396 به همراه خانواده های آنها بود، تعداد 341 نفر (175 دختر و 166 پسر) با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از: پرسشنامه سنجش خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983)، سیاهه رفتار کودک (آخنباخ، 1991) و پرسشنامه سبک دلبستگی (کولینز و رید، 1990). تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کارکرد خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق سبک دلبستگی، مشکلات رفتاری درونی سازی را پیش بینی می کند، و هر سه نوع سبک دلبستگی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری درونی سازی هستند و متغیر دلبستگی ایمن تاثیر منفی بر مشکلات رفتاری درونی سازی شده دارد (P≤0/05).

  نتیجه گیری

  برای پیشگیری از اختلالات درونی سازی مانند اضطراب و افسردگی می توان از دلبستگی ایمن و کارکرد خانواده موثر با رفتارهای همدلانه و درگیری عاطفی مناسب، مراقبت های محافظتی و والدگری مثبت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، عملکرد خانواده، مشکلات درونی سازی، اضطراب، افسردگی
 • ناهید عظیمی، سعیده سادات حسینی*، مختار عارفی، شیما پرندین صفحات 2319-2328
  زمینه
  طلاق عاطفی و تعارضات زناشویی خطرسازترین عوامل در اختلافات زناشویی به حساب می آیند. همچنین سرسختی روانشناختی از مولفه های مهم شخصیت و تعیین کننده آسیب پذیری در مقابل تنیدگی و مشکلات خانوادگی است. لذا مساله تحقیق حاضر این است که آیا سرسختی روانشناختی قادر است نقشی میانجی گر را در ارتباط بین سبک های کنترل تعارض و طلاق عاطفی ایفا کند؟
  هدف
  پژوهش بررسی نقش میانجی گر سرسختی روانشناختی در ارتباط بین سبک‫های کنترل تعارض و طلاق عاطفی در زوجین بود.
  روش
  پژوهش از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه زوجین دارای اختلاف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1396 بود. 200 نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از:  پرسشنامه‫ی سخت رویی اهواز (1377)، پرسشنامه سبک های کنترل حل تعارض (موری و اشتراس ، 1990) و آزمون طلاق عاطفی (رازقی، غباری بناب و مظاهری، 1387). تحلیل داده ها با  استفاده از آزمون بارتلت و معادلات ساختاری انجام شد.
  یافته ها
  نقش سرسختی روانشناختی در ارتباط با سبک های حل تعارض و طلاق عاطفی زوجین معنی دار است و بین سبک های کنترل تعارض و طلاق عاطفی زوجین، بین سبک های کنترل تعارض و سخت رویی و  بین سخت رویی و طلاق عاطفی زوجین رابطه معنی داری وجود دارد(0/01>P).
  نتیجه گیری
  می توان گفت زوجینی که از سرسختی روانشناختی و مهارت کنترل تعارض  بالاتری برخوردارند طلاق عاطفی کمتری را تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: سرسختی، سبک‫های کنترل تعارض، طلاق عاطفی، زوجین‬‬‬‬‬
 • حسین ذوالفقاری* صفحات 2329-2336
  زمینه
  «تفکر انتقادی» فرآیندی است که به منظور تفسیر و ارزیابی اطلاعات و تجربیات مورد استفاده قرار می گیرد. اما مسئله اصلی اینست، آیا آموزش راهبردهای فراشناختی بر ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان آموزش از راه دور تاثیر دارد؟
  هدف
  بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر ارتقاء «تفکر انتقادی» دانشجویان آموزش از راه دور بود.
  روش
  پژوهش از پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه شامل کلیه دانشجویان آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور استان همدان در سال تحصیلی 98-97 بود، تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار عبارتند از: پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فاسیون و فاسیون، 1990) و جلسات آموزشی راهبردهای فراشناختی (نادی، گردان شکن و گلپرور، 1390). نتایج با روش آنالیز کواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  آموزش راهبردهای فراشناختی بر تفکر انتقادی دانشجویان اثربخش بود (0/01>P).
  نتیجه گیری
  برای افزایش تفکر انتقادی دانشجویان می توان از آموزش راهبردهای فراشناختی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، تفکر انتقادی، دانشجویان
|
 • Zahra Khani, Mohammad Ali Besharat*, Hojjatollah Farahani Pages 2235-2245
  Background
  Symptoms of depression decrease the quality of life and make people susceptible to depressive disorders. But the main question of the present study is whether the difficulty of emotion regulation plays a mediating role in this regard?
  Aims
  To determine the mediating role of emotion regulation difficulty in the relationship between early maladaptive psychosis and depressive symptoms.
  Method
  This study was a correlational study. For this purpose, 300 students (158 females, 142 males) were selected through convenience sampling from Tehran University students. The instruments were: Young's Psychosis Questionnaire (Young, 1998), Depression Scale, Anxiety, Stress (Lovebound & Lovebird, 1995) and Emotion Regulation Difficulty Scale (Gertz & Romer, 2004). Path analysis was used to analyze the data.
  Results
  There was a significant positive relationship between early maladaptive psychosis, emotion regulation difficulty, and depressive symptoms (p<0/01). There were early maladaptations and symptoms of depression (p<0/05).
  Conclusions
  Early maladaptive psychosis affects the symptoms of depression through the difficulty of emotion regulation. Therefore, in order to prevent the development of depressive symptoms, in addition to reducing the negative features of early maladaptive psychoses, it is necessary to provide backgrounds for the regeneration of emotional regulation processes in order to increase mental health
  Keywords: Depression, emotion regulation difficulty, early maladaptive psychosis
 • Abass Rahiminezhad, Reza Rezazadeh, Nima Ghorbani, Marzieh Derakhshan* Pages 2247-2255
  Background

  Narcissism is one of the factors that causes divisions between couples. But the key question is, is there a relationship between the adapted, the non-adapted dimensions of narcissism and love with the mediating role of self-awareness and self-control?

  Aims

  To investigate the relationship between adapted and non-adapted dimensions of narcissism with love: The mediating role of self-care and self-control of married men and women in Qazvin.

  Method

  This was a correlational study. The statistical population included married people aged 20-55 years living in Qazvin city, 278 (139 males and 139 females) were selected by convenience sampling method. Instruments include the Interpersonal Problem Scales (Herotis, Rosenberg, Beyer, Arnovovilenosen, 1998), Bushyari (Brown Verian, 2003), Stenberg's Triple Love (1987), and The Great Narcissism of Character (Raskin & Hall, 1981-1979). The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling by SEM.

  Results

  Compromised aspects of narcissism (authority, adequacy, superiority, arrogance, and display) were significantly correlated with love (P<0/05), and non-compromised dimensions (rightfulness and exploitation) were also negatively correlated with love. Directly (P<0/05), self-awareness and self-control have a mediating role in the relationship between adapted and non-adapted dimensions of narcissism with love (P<0/05).

  Conclusions

  Self-control and self-control can be used to reduce narcissism

  Keywords: Compromised, uncompromised, narcissism, love, self-awareness, self-control
 • Hassan Gharayagh Zandi*, Peyman Honarmand, Mehdi Rahimzadeh, Soleyman Abdollahzadeh, Fereshte Amouzadeh Pages 2257-2264
  Background

  The subject of anxiety is one of the major psychological issues raised by competitive athletes and causes poor performance. Training of psychological abilities can be one of the effective interventions in the field of anxiety. But the key question is whether training in psychological abilities affects competitive anxiety and self-esteem in athletic students?

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effect of psychological skills training on competitive anxiety and self-confidence in athletic students.

  Method

  This was a quasi-experimental study. For this purpose, 48 students with the mean age of 14.9 were selected and divided into four groups of 12 subjects each consisting of 12-subject mental imagery training, self-talk and blended learning (self-talk and mental imagery) and The evidence was divided. Research tools include: Burton & Redick (2010) Psychological Abilities Practice and Competitive State Anxiety Inventory-2 Fernandez et al. (2013). Covariance analysis and Bonferroni post hoc test were used for data analysis.

  Results

  The results showed that psychological abilities training had a significant effect on students' competitive anxiety and self-esteem. Also, there was a significant difference between the groups in terms of effectiveness (P<0/001).

  Conclusions

  Mental and speech imagery training can be used to reduce cognitive and physical anxiety and increase self-esteem in athletic students.

  Keywords: Mental abilities, cognitive anxiety, physical anxiety, self-confidence
 • Shima Davoodeh, Mahmoud Sheikh*, Davood Homanian Sharif Abadi, Fazllolah Bagherzadeh Pages 2265-2271
  Background

  Mental health of girls with normal body mass index (BMI) and over 30 is of particular importance. But the question is, do virtual reality games affect mental health on the mental health of girls with a BMI above 30?

  Aims

  To determine the effect of virtual reality games on mental health of girls with BMI and over 30 (obese).

  Method

  This was a quasi-experimental study. The statistical population was all female non-literate female students of Dr. Shariati Technical and Vocational School. Twenty girls with normal BMI and 20 girls with BMI above 30 with age range of 18-20 years were selected as the sample. Each group was divided into two subgroups of control and experimental (10 persons). Tools include a General Health Questionnaire (GHQ) and 6 weeks of virtual reality games with his balance sheet. Data analysis was performed using covariance analysis method.

  Results

  Virtual reality games had an impact on mental health of girls with BMI above 30 (P<0/05), but virtual reality games did not affect mental health of girls with normal BMI (P<0/05).

  Conclusions

  Virtual reality games can be used to improve the mental health of girls with a BMI over 30 (obese).

  Keywords: Virtual reality, fitness, balance sheet, mental health, body mass index
 • Elahe Zabihi Jalali Zavareh, Somaye Kazemian*, Abdorrahim Kasaee Pages 2273-2278
  Background
  Job growth is one of the factors influencing one's behavior and decisions in the field of work. But the key question is, what are the students' career path beliefs?
  Aims
  The aim of this study was to evaluate the quality of career development beliefs of high school students.
  Method
  This was a qualitative study. The statistical population of this study was students on the threshold of choosing one of the high schools in district 2 of Tehran. Sixteen ninth grade students were selected through purposive sampling. Data were analyzed using Strauss and Corbin method.
  Results
  4 open source codes on individual beliefs and 2 core codes on individual beliefs about discipline choice and job and agency were the source of career growth beliefs.
  Conclusions
  Belief in the internal or external factor is one of the important factors that can influence one's decisions in this field.
  Keywords: Beliefs, high school students, career growth path
 • Mohammad Reza Baliad, Hafizeh Majidav*, Hassan Ahadi Pages 2279-2284
  Background

  Cognitive and social development of 5-7 year-old children has a significant impact on children's lives and their future. But the key question is whether there is a difference between the social and cognitive development of 5 to 7 year olds based on parenting styles.

  Aims

  The purpose of the present study was to compare the social and cognitive development of 5-7 year old children based on parenting styles.

  Method

  The research method was causal-comparative. The statistical population of the study included all children 5-7 years old in preschool and preschool centers in Karaj and their mothers in 2018-2019. A sample of 120 children aged 5 to 7 years and their mothers were selected using single-stage cluster random sampling. Research tools include the Color Raven Progressive Matrices Test (Deng Raven, 1947), the Wildland Social Growth Test (Edgar, 1953), and the Bamrind Parenting Practices Questionnaire (Bamrind, 1991). Data were analyzed using ANOVA.

  Results

  There is a significant difference between social and cognitive development of children based on parenting styles.

  Conclusions

  Correct parenting styles can be used for the social and cognitive development of children, and the more parents adopt a strong parenting style, the more their children's cognitive and social development will increase.

  Keywords: Parenting styles, cognitive development, social development
 • Zahra Yoosefian, Hassan Ahadi*, Adis Keraskian Mojmanari Pages 2285-2293
  Background

  The emergence of chronic physical diseases such as thalassemia causes psychological distress and decrease of resilience in the patients with thalassemia. The present study aims to prove if spirituality therapy can lead to the decrease in the psychological distress and improvement of resilience of the patients with thalassemia?

  Aims

  Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of spirituality therapy on the psychological distress and resilience of the patients with thalassemia.

  Method

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, and control-group with a two-month follow-up design. The statistical population of the present study included the patients with thalassemia in the city of Shiraz in the fourth quarter of 2018. 30 patients with thalassemia were selected through non-random voluntary and purposive sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (15 patients in the experimental and 15 in the control group). The experimental group received ten ninety-minute spirituality therapy intervention sessions during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study were psychological distress questionnaire (Kesler, et.al, 2003) and resilience questionnaire (Conner and Davidson, 2003). The data from the study were analyzed through ANOVA by mixed design.

  Results

  The results showed that spirituality therapy significantly influences psychological distress and resilience in the patients with thalassemia (P˂0/001). That way this treatment can reduce psychological distress and improve patient resilience.

  Conclusions

  The findings of the present study implied that spirituality therapy can be used as an efficient therapy to decrease the psychological distress and resilience of the patients with thalassemia via techniques such as self-awareness and self-communication, altruism, forgiving the self and others, appreciation and gratefulness.

  Keywords: Psychological distress, resilience, thalassemia, spirituality therapy
 • Haniye Sadat Miri, Asemeh Ghasemi, Khadijeh Zolghadr* Pages 2295-2302
  Background

  Women's social health is one of the most important issues affecting women's mental and physical health. But the key question is whether there is a difference between the social health status of female and non-female caregivers. And do social supports (emotional, informational, instrumental, and evaluative) affect women's social health?

  Aims

  To compare the effect of social support on the social health of female and non-guardian households.

  Method

  The study was a survey. The statistical population consisted of all women heads of holy city who were selected by multistage cluster sampling method. The tools are: Keys Social Health Questionnaire (2004) and Researcher-Made Social Support Questionnaire (1398). The results were analyzed by Pearson correlation coefficient.

  Results

  All dimensions of social health except social cohesion were above average. Among the dimensions of social support, emotional and instrumental support were above average and evaluative and informational support were below average. There was a significant relationship between variables of social support (and its four dimensions), age and education with social health of women in Mashhad (p<0/05). Education with the variables of women's social health confirmed that 47% of the variables of women's social health in Mashhad were explained by social support and education variables.

  Conclusions

  Social support had an impact on women's social health.

  Keywords: Social Health, Social Support, Education, Women, Supervisor, Non-Supervisor, Mashhad
 • Hamid Kazemi Zahrani, Farzaneh Ebrahimi Joozdani*, Saeedeh Alsadat Hashemi Najaf Abadi, Hadi Farahmand Pages 2303-2309
  Background

  There have been several studies of body image and ambivalence anxiety, but the question is whether natural cognition can mediate body image anxiety based on ambivalence? 

  Aims

  The aim of this study was to investigate the mediating role of natural imagination in predicting anxiety based on ambivalence.

  Method

  The study was descriptive-correlational and was performed on 130 students of Payam Noor Najafabad University who were selected by convenience sampling method. The instruments were the Toronto Natural Intelligence Scale (1994), the Ton Littletom Fear Questionnaire, Axm & Perry Questionnaire (2005), and the Ambiguity Questionnaire on King and Ammons Emotion Expressions (1990). The data were analyzed using structural equation method.

  Results

  The indirect path coefficients between the predictor variable (emotional ambiguity) and the criterion variable (tone image anxiety) were mediated by natural unconscious mediation (p<0/05).

  Conclusions

  Natural misconception can play a mediating role in predicting body image anxiety based on emotional ambiguity.

  Keywords: Natural misunderstanding, body image concerns, ambivalence
 • Roholah Mirzaaghasi, Masoumeh Boubi*, Farideh Dikadeh Fard Pages 2311-2318
  Background

  Family functioning and attachment styles are important variables in children's behavioral problems. But the key question is, can internalization behavioral problems in students be predicted based on attachment styles and family functioning?

  Aims

  To predict internalizing behavioral problems based on attachment styles and family functioning in elementary school students in Tehran.

  Method

  This was a correlational study. The statistical population consisted of all elementary school students in Tehran in 1396-97 with their families, 341 (175 girls and 166 boys) using multistage cluster random sampling. Samples were selected. The tools included: of the Family Assessment Questionnaire (Epstein, Baldwin & Bishab, 1983), Child Behavior Inventory (Achenbach, 1) and Attachment Style Questionnaire (Collins & Reed, 2). Analysis was performed using Pearson correlation test and structural equations.

  Results

  The results showed that family functioning directly and indirectly through attachment style predicts internalizing behavioral problems, and all three types of attachment styles are able to predict internalizing behavioral problems and attachment variable Safe has a negative impact on internalized behavioral problems (P≤0/05).

  Conclusions

  Safe attachment and effective family functioning with empathetic behaviors and appropriate emotional involvement, protective care and positive parenting can be used to prevent internalizing disorders such as anxiety and depression

  Keywords: Attachment style, family functioning, internalizing problems, anxiety, depression
 • Nahid Azimi, Saeedeh Sadat Hosseini*, Mokhtar Arefi, Shima Parandin Pages 2319-2328
  Background
  Emotional divorce and marital conflicts are the most risky factors in marital disputes. Also, psychological hardiness is an important component of personality and determines vulnerability to stress and family problems. Therefore, the question of the present study is whether psychological stubbornness can play a mediating role in the relationship between conflict control styles and emotional divorce?
  Aims
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of psychological hardiness in the relationship between conflict control styles and emotional divorce in couples.
  Method
  The study was a correlational study. The statistical population consisted of all couples who had referred to counseling centers in Kermanshah in 1396. 200 people were selected by voluntary sampling and available as sample. Research tools are: Ahwaz Hardiness Questionnaire (1998), Conflict Resolution Control Style Questionnaire (Murray & Strauss, 1990) and Emotional Divorce Test (Razegi, Ghobari Bonab & Mazaheri, 2008). Data were analyzed using Bartlett test and structural equations.
  Results
  The role of psychological stubbornness in relation to conflict resolution styles and emotional divorce of couples is significant. There is a significant relationship between emotional couple of (p<0/01).
  Conclusions
  It can be said that couples with higher psychological stiffness and conflict control skills experience less emotional divorce.
  Keywords: Hardiness, conflict control Styles, emotional divorce, couples
 • Hossein Zolfaghari* Pages 2329-2336
  Background
  'Critical thinking' is a process used to interpret and evaluate information and experiences. But the key question is, does the impact of teaching metacognitive strategies on promoting critical thinking in distance education students?
  Aims
  The purpose of this study was to investigate the effect of teaching metacognitive strategies on promoting "critical thinking" of distance education students.
  Method
  The research was semi-experimental with pretest and posttest design with control group. The population consisted of all distance education students of Payam-e-Noor University of Hamadan in the school year of 1997-98. Tools include the California Critical Thinking Questionnaire (Fasion & Fasion, 1990) and meta-cognitive strategies training sessions (Nadi, Battalion & Gulpur, 2011). The results were analyzed by covariance analysis.
  Results
  Teaching metacognitive strategies was effective on students' critical thinking (P<0/01).
  Conclusions
  Meta-cognitive strategies training can be used to increase students' critical thinking.
  Keywords: Metacognitive strategies, critical thinking, students