فهرست مطالب

مطالعات مدیریت راهبردی - پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شکرالله خواجوی*، علی غیوری مقدم، زعیمه نعمت الهی صفحات 19-43

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران و بررسی عوامل موثر بر آن است. به منظور اندازه گیری تغییرات بهره وری، از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها و  به منظور بررسی عوامل موثر بر آن، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره 8 ساله منتهی به سال 1396 و نمونه مورد بررسی شامل 10 بانک فعال در ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور میانگین واحدهای مورد بررسی با رشد در بهره وری همراه و این رشد را مدیون رشد کارایی فنی خود هستند. بنابراین، نوسازی نقش فزاینده ای در بهبود بهره وری و عملکرد واحدهای مورد بررسی خواهد داشت. البته، از نقش بهبود در کارایی فنی و الگو برداری از واحدای مرجع نیز نباید غافل شد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که اندازه به صورت مستقیم، نسبت هزینه به سود به صورت معکوس و رقابت در بازار جذب سپرده به طور مستقیم می تواند بهره وری و عملکرد بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، تغییرات بهره وری، شاخص مالم کوئیست، رقابت در بازار جذب سپرده
 • حسام کرامتی*، مسعود حسنی، حنیف کازرونی، حسین حسن پور، حسین محمدخانی غیاثوند صفحات 45-64
  سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.
  کلیدواژگان: نظام نوآوری، نگاشت نهادی، توسعه علم و فناوری، پزشکی بازساختی
 • غلامرضا سلیمی، داریوش طهماسبی آقبلاغی*، امیر حسین فرمهینی فراهانی صفحات 65-88

  با شدت یافتن تغییرات فناورانه و کاهش چرخه زندگی محصول شرکت ها با افزایش فشار بر توسعه محصول جدید مواجه شده اند. از این رو سازمان ها نیازمند روش های نوینی برای توسعه محصولات خود هستند تا آنها را در کوران رقابت با رقبای خود در سطح قابل قبولی از موفقیت قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر توسعه محصولات جدید با توجه به نقش میانجی تفکر استراتژیک پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی  است و جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه محدود است که حدود 1100 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت فرش کاشان است و نمونه آماری متشکل از 285نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه گیری  پرسشنامه است. روایی آن با روش محتوا و صوری در حد قابل قبول تایید گردیده است و پایایی ابزار اندازه گیری، از طریق فرمول آلفای کرونباخ (942/0) تایید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار لیزرل صورت پذیرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که نقش معناداری رهبری تحول آفرین در تفکر استراتژیک و نیز نقش معناداری تفکر استراتژیک در توسعه محصولات جدید تایید شد، اما نقش معناداری رهبری تحول آفرین در توسعه محصولات جدید تایید نشد.

  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، رهبری تحول آفرین، توسعه محصولات جدید
 • مهدی حقیقی کفاش*، محسن جلالی، مهدی ابراهیمی، وحید خاشعی صفحات 89-119
  اجرای استراتژی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیک است. با این حال به اجرا در مقایسه با تدوین کمتر پرداخته شده است. هدف مقاله، تبیین مدل کاربردی اجرای استراتژی در بانک های تجاری است که شامل شناسایی، اولویت بندی متغیر های موثر آن، تشریح فرآیند، چگونگی اجرا و بررسی پیامد ها و چالش های اجرا است. روش پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی، از حیث هدف، توصیفی و از نظر داده، کمی-کیفی است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسه های زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه، خبرگان بانک های تجاری و نمونه، تعداد 46 نفر از مدیران و کارشناسان 11 بانک تجاری (خصوصی و دولتی) است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسش نامه است. نتایج پژوهش، مدلی در قالب 105 کد اولیه، 33 مفهوم و 5 مقوله اصلی متغیر های علی، زمینه ای، موانع (مداخله گر)، فرآیند (نحوه اجرا) و نیز پیامد های آن طراحی و اعتباریابی شده و اولویت (جایگاه) هر یک تعیین گردیده است.
  کلیدواژگان: بانک، استراتژی، اجرا، مدیریت استراتژیک
 • سید محمد میرجوادی*، حمیدرضا سعیدنیا، احسان عابدی صفحات 121-151
  هدف مقاله، الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تاکید بر کیفیت خدمات است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی است. در جمع آوری داده ها و تحلیل و بررسی آن ها، در مرحله اول (روش کیفی) از روش نظریه زمینه ای با بهره‎گیری از نظر 15 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی صنعت غذایی و فعالان صنایع غذایی متشکل از سرمایه گذاران ، سهام داران و مالکین تهیه غذا و منابع مطالعاتی استفاده شد، چارچوب الگو، ارائه و تحلیل محتوا صورت گرفت البته با استفاده از روش کدگذاری ؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی و پالایش و انتخاب، سپس روابط میان متغیرها تعیین گردید و در نهایت الگوی پژوهش ارائه شد. در مرحله دوم (روش کمی) الگوی پژوهش با نمونه 384 نفری از مشتریان و مخاطبان برند صنایع غذائی در زمینه تهیه غذا در شهر تهران با تهیه پرسشنامه و اخذ نظرات با بهره گیری از مدل‎سازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل داده‎ها نشانگر تایید فرضیه ها و برازش الگوی پژوهش است. بر اساس نتایج، برندگرایی یا وابستگی و ترجیح برند می تواند متاثر از ارزش دریافتی که از طریق ارزش آفرینی برند ایجاد شده است باشد، ارزش آفرینی نیز متاثر کیفیت خدمات دریافتی است.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، کیفیت خدمات، ارزش آفرینی برند، ترجیح برند، وابستگی به برند
 • حسین علی احمدی جشفقانی* صفحات 153-177
  بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست های قانون گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی و دسته بندی تحلیلی سیاست های قانون گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر  تحقیقات انجام شده از یکسو  و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می دهد و در بخش دوم با بهره مندی از سیاست های قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته بندی آن ها می پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: عوامل قانون گریزی، سیاست های ابلاغی قانون گذاری، قلمرو اختیارات مدیران عالی و میانی
 • مجید گودرزی* صفحات 179-207
  بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده دارد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر تصمیم گیری گروهی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستان بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، این سوال مطرح هست که راهبردهای توسعه گردشگری استان خوزستان کدامند؟ و کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد؟ جهت پاسخگویی به این سوال، پس از بررسی پیشینه پژوهش، از نظرات تعداد 30 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در جهت نیل به توسعه گردشگری در استان خوزستان، می بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویت: راهبرد تنوع (با امتیاز وزنی 28/33%)؛ راهبرد تهاجمی (با امتیاز وزنی 43/26%)؛ راهبرد تدافعی (با امتیاز وزنی 12/21%) و راهبرد بازنگری (با امتیاز وزنی 17/19%)، در راس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد. نتایج مذکور حاکی از غلبه نقاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف ها و فرصت های موجود در توسعه گردشگری استان است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، تصمیم گیری گروهی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، گردشگری، استان خوزستان
 • محمد صادق حسن زاده، میرهادی موذن جمشیدی، مجید مشرقی* صفحات 209-230
  بدبینی سازمانی از رفتارهای سازمانی منفی منبعث از در دست نداشتن اطلاعات لازم در سازمان است. رهبری اصیل از رویکردهای رهبری اخلاقی است که منجر به بهبود توانمندی کارکنان و کاهش دیدگاه های مخرب سازمانی می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تاثیر رهبری اصیل درک شده  بر بدبینی سازمانی با میانجی گری توانمندسازی ساختاری در کارکنان شرکت پارس حیان است. پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و جامعه آن، کارکنان شرکت پارس حیان در شعب سراسر کشور، با حجم نمونه برآورد شده 200 نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن به روش روایی محتوا و روایی هم گرا و واگرا تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. مطابق یافته های پژوهش رهبری اصیل بر توانمندسازی ساختاری و بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری نیز بر بدبینی سازمانی تاثیرمعناداری دارد. همچنین نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در تاثیر رهبری اصیل درک شده بر بدبینی سازمانی مورد تایید قرار گرفت. لذا با ارتقاء توانمندسازی ساختاری و رهبری اصیل درک شده، میزان بدبینی سازمانی در شرکت پارس حیان کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، توانمندسازی ساختاری، بدبینی سازمانی، کارکنان شرکت پارس حیان
 • ناصر شکری، عادل صلواتی*، رفیق حسنی صفحات 231-250
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی راهبردی برای ارتقای کیفیت آموزش مراکز آموزش علمی-کاربردی استان کردستان است. روش پژوهش کمی-کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق شامل مدیران، سیاست گذاران، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی بودند، که با 18 نفر از این افراد به صورت هدفمند مصاحبه انجام شد. جامعه آماری بخش کمی نیز کلیه دانشجویان مراکز علمی-کاربردی استان کردستان بودند، که 348 نفر بر اساس شیوه نمونه گیری کوکران نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت بررسی مولفه های پرسشنامه از نظر اساتید و برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرانباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها شاخص های کیفیت سنجی در نظام آموزش عالی در 71 کد باز مشخص شد، که در قالب 4 کد محوری (زمینه، درون داد، فرایند و برون داد) و 11 گروه دسته بندی شدند. نتایج به دست آمده در بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که مدل مشخص شده در بخش کمی، از لحاظ شاخص های برازش، مناسب بود.
  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، مراکز آموزش علمی کاربردی، استان کردستان، ارائه مدل
|
 • Shokrollah Khajavi *, Ali Ghayouri Moghadam, Zaemeh Neamatollahi Pages 19-43

  The main purpose of this study is to evaluate the changes in the productivity of commercial banks in Iran and to examine the factors affecting it. Malmquist index and data envelopment analysis were used to measure changes in the productivity, and to evaluate the factors affecting productivity, the multivariate regression was utilized. The research time-period consisted of an 8-year period ending in 2018. The sample consists of 10 operating banks in the banking industry of Tehran Stock Exchange. The Research findings show that indicate that in total (average of the periods under study) investigated units experienced a growth in productivity and this growth was due to their technical efficiency growth. On the other hand the findings, also, indicate a significant effect of size, the ratio of cost to income and competition in the market of bank deposits on the productivity. And these observed relationships were direct, indirect and direct respectively.

  Keywords: Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, changes in productivity, Malmquist Index, and competition in the deposits market
 • Hesam Keramati *, Masoud Hasani, Hanif Kazerooni, Hosein Hasanpoor, Hosein Mohamadkhani Ghiasvand Pages 45-64
  Policymaking in order to develop new science and technologies (S&T) requires a good perception of the current status based on the special situations in the country. Regenerative medicine as a new S&T field with its enormous impacts on health and its sizable and fast-growing market is not an exception. Thus, the aim of this article, is to propose some strategies to develop S&T in regenerative medicine in Iran that are aligned with the upstream documents for developing S&T. To achieve this goal, at the first step, SWOT analysis is applied using experts' comments to reach to some insights of the current situation and some proportional strategies from crossing strengths and weaknesses against threats and opportunities. These strategies seem to be the missing link of implementing the policies in the upstream documents. At the second step, institutional mapping is used according to the innovation system functions to determine roles and responsibilities of the related actors and institutions in order to perform these strategies in practice. Thus, strategies are presented in policymaking, regulatory, providing services, and facilitating contexts and the trustee instituations of each strategy are identified according to their functions in innovation system. This is considered as the first step towards implementing these strategies.
  Keywords: science, technology development, Institutional Mapping, Innovation System, Regenerative medicine, SWOT
 • Gholamreza Salimi, Dariush Tahmasebi * Pages 65-88

  As technology changes and product life cycles decline, companies face increasing pressure on new product development. Therefore, organizations need new ways to develop their products to keep them at an acceptable level of success with their competitors. The present study investigates the role of transformational leadership in the development of new products with regard to the mediating role of strategic thinking. This research is a descriptive-correlational study and the statistical population of the study is limited society. About 1100 managers and experts of Kashan carpet industry were selected and the statistical sample consisted of 285 people was selected by available sampling method. The method of data collection was field survey and questionnaire measurement tool. Its validity was confirmed by content and face validity method and reliability of the measuring instrument was confirmed by Cronbach's alpha formula (0.942). Data analysis was performed using structural equation modeling of LISREL software. The results of data analysis showed that the significant role of transformational leadership in strategic thinking and strategic role in new product development was confirmed but the role of transformational leadership in new product development was not confirmed.

  Keywords: Strategic Thinking, transformative leadership, new product development
 • Mahdi Haghighi *, Mohsen Jalali, Mahdi Ebrahimi, Vahid Khashei Pages 89-119
  Strategy implementation is one of the most important stages of strategic management. However, implementation is less than compiled. The purpose of this paper is to explain the applied model of strategy implementation in commercial banks, which includes identifying, prioritizing its effective variables, describing the process, how it is implemented and examining the implications and challenges of implementation. The research method is applied, result-oriented, descriptive, quantitative-qualitative. The research strategy in the qualitative part is the Grounded Theory and in the quantitative part, the Analytical Hierarchy Process. The qualitative analysis method is based on the Strauss and Corbin paradigm coding and in the quantitative part is based on pairwise comparisons and inconsistency rate analysis. The community, the commercial bank experts and the sample, comprises 46 managers and experts of 11 commercial banks (private and public). Sampling method is purposeful judgment with snowball technique and its tools in qualitative part of interview and document analysis and in quantitative part of questionnaire. As a result of the study, a model was designed in the form of 105 initial codes, 33 concepts and 5 main categories as causal variables, contextual, barriers (intervention), process and its consequences and design and validation (priority), Each is determined.
  Keywords: Bank, strategy, Analytical Hierarchy Process, Grounded theory
 • Mohammad Mirjavadi *, Hamid Reza Saidnia, Ehsan Abedi Pages 121-151
  The purpose of this study is to model brand value creation in brand orientation with emphasis on service quality. The research method used in this research is exploratory mixed and qualitative-quantitative. For gathering information and analyzing data analysis, in the first phase (qualitative method), a grounded theory based approach utilizing the viewpoints of 15 masters and PhDs with marketing orientation of at least 5 years Has a background in consulting and working in the food service industry or has undertaken research in these fields as well as experts, experts, managers and activists of the food industry consisting of investors, shareholders and owners of food preparation and relying on study resources, model frameworks. The content was presented and analyzed in such a way as to identify the dimensions, components and indices using the coding method. Selected and refined, then the relationships between the variables were determined and finally the research model was presented. Then, in the second phase (quantitative method), the research sample in the statistical population of 384 customers and audiences of a food brand in food supply in Tehran (Persian Food Industries Group) was evaluated and evaluated using structural equation modeling. has taken. The results of the data analysis indicated that the hypotheses and the fitting of the research model were confirmed. According to the results of this study, branding or affiliation and brand preference can be influenced by the perceived value created through brand value creation, and value creation is also influenced by the quality of service received.
  Keywords: Consumer Behaviour, Service Quality, brand equity, brand preference, brand affiliation
 • Hosein Aliahmadi Jeshfaghani * Pages 153-177
  According to upstream documents in the Islamic Republic of Iran, the law is rooted in the Sharia, and the law of escaping is a manifest corruption in society. At the beginning of the fifth decade of the Islamic Revolution, 17 clauses of legislative policy were communicated to the three powers after the approval of the Expediency Council. The main purpose of this study is to investigate the factors affecting law-making and analytical classification of legislative policies by meta-analysis and interpretation of research conducted on the one hand and categorization of general policies by content analysis. This study identifies some of the social, cultural, political and economic factors of law-abiding in Iran by using 14 authoritative scientific research articles in journals and in the second part by applying the legislative policies of the Supreme Leader to the category it pays them and arranges them in 12 categories. The results show that the need for laws, regulations, constitutions, circulars, and ratifications on Islamic law, constitution, and communicative policy are two categories of communicative policies that have received special attention.
  Keywords: Law Enforcement Agents, Legislative Communication Policies, Area of Senior Authority, Middle Managers
 • Majid Goodarzi * Pages 179-207
  A large group of development planners and policymakers know the tourism industry as a key pillar of sustainable development, effective on developing economic relations and consequently national development by identifying and planning proper tourism and diagnosing tourism opportunities and constraints and consequently the national and regional development and diversification of national and regional economy. The present study seeks to formulate and prioritize tourism development strategies in Khuzestan Province via an integrated approach of multi-criteria decision-making techniques in Fuzzy environment such as FDEMATEL and Fuzzy Network Analysis Process (FANP). In order to achieve this goal, the main question of the research is what strategies of tourism development in Khuzestan province and which strategy should be of top priority for the concerned managers? To answer this question, a comprehensive overview of the literature related to research has been used by 30 academic experts and officials in the field of tourism.The research results indicated that for obtaining tourism development of in Khuzestan Province, operationalization of priorities should be considered at the top of executive programs of the relevant managers: diversity strategy (ST) (with a weight score as 33.28%); offensive strategy (with a weight score as 26.43%); defensive strategy (WT) (with a weight score as 21.22%) and revision strategy (WO) (with a weight score as 17.19%). The results reveal the strengths and threats of the weaknesses and opportunities in tourism development of the province.
  Keywords: strategic planning, Fuzzy Decision making trial, evaluation laboratory (FDEMATEL), Network Analysis Process (FANP), Tourism, Khuzestan Province
 • Mohammad Sadegh Hasan Zadeh, Mir Hadi Moazen Jamshidi, Majid Mashreghi * Pages 209-230
  Organizational cynicism is one of the negative organizational behaviors that results from not having the necessary information in the organization. Organizational leaders play an important role in clarifying information and staff empowerment. Authentic leadership is one of the ethical leadership approaches that leads to improved employee empowerment and reduced organizational maladaptive perspectives. The purpose of this study was to evaluate the impact of perceived authentic leadership on organizational cynicism by mediating structural empowerment in Pars Hayan employees. The research is descriptive-survey and the statistical population includes all the employees of Pars Hayan branch across the country with an estimated sample size of 200 people. Data were collected using a questionnaire whose reliability was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability and its validity was confirmed by content validity and convergent and divergent validity. Structural equation modeling with partial least squares approach was used for data analysis by Smart PLS software. According to the study sample, the findings of the study showed that . Authentic leadership had a significant effect on structural empowerment and organizational cynicism, and structural empowerment had a significant effect on organizational cynicism. The mediating role of structural empowerment on the impact of perceived authentic leadership on organizational cynicism was also confirmed. In fact, it can be said that by promoting perceived structural empowerment and authentic leadership, the level of organizational cynicism in Pars Hayan Company decreases.
  Keywords: authentic leadership, Structural Empowerment, Organizational Cynicism, Pars Hayan Co
 • Naser Shokri, Adel Salavati *, Rafigh Hasani Pages 231-250
  The aim of this study was Provide a model To Promotion Strategic Quality of training (Case study, applied science centers of Kurdistan province). The research method is quantitative-qualitative (mixed method). The statistical population in the qualitative section of the research was the managers, politicians, academics and professors familiar with the educational and qualitative issues in the field of higher education. On this basis, 18 experts from thes field were interviewed. In the quantitative part, wher all students of Kurdistan province, that Based on the Cochran sampling formula, 348 individuals were selected as samples. To collect data In the qualitative section Semi-structured interview And in the quantitative part Researcher-made questionnaire was used. To examine the components of the questionnaire from the opinion of masters and Cronbach Alpha was used to test the reliability of the questionnaires. To test the hypothesis of the research, t-test and structural equation modeling Lisrel 8.5 software was used. Based on the results of the interviews Qualitative indexes in higher education system were identified in 71 open source codes that were categorized into 4 core codes (field, input, process, and branding) and 11 groups. The results obtained in the quantitative part of the research also showed that the model indicated in the quantitative section was appropriate in terms of fitness indexes.
  Keywords: quality of education, Applied Science Education Centers, Kurdistan province, model presentation