فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و هفتم شماره 5 (پیاپی 118، دی 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 5 (پیاپی 118، دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدنبی صالحی*، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی صفحات 1-14
  مقدمه

  افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی در سراسر طول عمر می باشد که یکی از پیامدهای مهم آن، افزایش میزان خودکشی و اقدام به خودکشی می باشد. بنا بر این پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام در سال 1397 بودند. که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نهایتا 45 نفر به عنوان اعضاء نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک، گروه رفتاردرمانی دیالکتیکی و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل مقیاس انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال)، مقیاس تکانشگری (بارات) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.21 توسط آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته های پژوهش

   نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در گروه های آزمایشی (گروه پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی) و گروه کنترل تفاوت معنی داری به لحاظ آماری مشاهده می شود (P<0.001, F=132.141). هم چنین نتایج آزمون بونفرونی نشان داد که گروه رفتاردرمانی دیالکتیکی نسبت به گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میزان تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی را بیشتر کاهش داده است (P<0.001). ولی در میزان انعطاف پذیری شناختی بین گروه رفتاردرمانی دیالکتیکی و گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.474).

  بحث و نتیجه گیری

  هر دو درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی می توانند برای درمان اختلالات طیف افسردگی و مداخله در شرایط بحرانی نظیر اقدام به خودکشی سودمند و کارآمد باشند.

  کلیدواژگان: درمان پردازش مجدد هولوگرافیک، رفتاردرمانی دیالکتیکی، انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری، افسردگی، اقدام به خودکشی
 • جلال رضایی نور*، غفران سعدی، میثم جهانی صفحات 15-23
  مقدمه

  پیش بینی صحیح بیماری قلبی افراد از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا برای این پیش بینی بایستی از آن دسته مدل هایی استفاده کرد که دارای حداقل خطا و حداکثر اطمینان باشد .از این رو در این مطالعه از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم ژنتیک جهت ارزیابی مبتلا بودن افراد به سکته قلبی و نارسایی احتقانی استفاده شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس انتشار خطا که با الگوریتم ژنتیک ترکیب شده جهت ارزیابی وضعیت دو بیماری قلبی استفاده شد. در این مقاله با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اطلاعات بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم که شامل 497 بیمار قلبی بود جمع آوری شد و نتایج با استفاده از نمودار راک مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت داده ها که مشتمل بر متغیرهای فردی و بالینی مانند سن، جنسیت، تنگی نفس، تغییرات فشارخون و تعدادی آزمایش خون بود توسط تابع انتقال سیگموئید و تانژانت سیگموئید انتخاب و با تعداد 19 نرون ورودی و پنج نرون لایه میانی شبکه عصبی آموزش داده شد.

  یافته های پژوهش

  بررسی ها نشان داد که شبکه عصبی با پنج نرون لایه میانی دارای دقت بالاتری نسبت به سایر حالت ها می باشد و می توان با ارائه این شبکه عصبی با دقت 7/97 درصد بیماران سکته قلبی را پیش بینی کرد.

  بحث و نتیجه گیری

  در این مطالعه با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک مدلی جهت پیش بینی بیماری قلبی ارائه شد. در این پژوهش سعی شد که از  فاکتورهای مهم و کم هزینه جهت پیش بینی بیماری قلبی استفاده شود به طوری که با کمترین هزینه شخص از بیماری خود آگاهی پیدا کند.

  کلیدواژگان: پیش بینی، بیماری قلبی، داده کاوی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک
 • حسین هنری*، سید مجتبی آقایی، مهدی حسین زاده صفحات 24-36
  مقدمه

  گزش عروس دریایی جعبه ای دردناک بوده و می تواند مهلک باشد. زهر گونه C. fleckeri حاوی انواع پروتئین های فعال زیستی است. دو مورد از فراوان ترین پروتئین های موجود در این گونه، CfTX-1 و CfTX-2 است که با استفاده از روش الکتروفورز یا کروماتوگرافی به راحتی قابل جداسازی نمی باشند. فناوری بیان نوترکیب، جایگزینی مناسب برای جداسازی پروتئین طبیعی زهر می باشد. هدف از این مطالعه، بیان پروتئین C-CfTX1-STxB در E.coli و بررسی آنتی ژنیسیتی آن در موش سوری می باشد.

  مواد و روش ها

  ژن کامل CfTX1 صناعی در پلاسمید pUC57 تهیه شد. قطعه CfTX-1 C- به وسیلهPCR  تکثیر و با جایگاه های آنزیمی BamHI وSalI  در وکتور بیانی pET28a-stxB زیر همسانه سازی و به باکتری E.coli ترانسفورم شد. بیان ژن تحت القایIPTG  انجام گردید. پس از تخلیص پروتئین و تزریق به موش سوری، میزان آنتی بادی تولید شده در سرم اندازه گیری شد. هم چنین موش ها به وسیله زهر عروس دریایی Rhopilema nomadica چالش شدند.

  یافته های پژوهش

   در این مطالعه تجربی، ژن C-CfTX1-STxB، کلون شده در وکتور بیانی pET28a (+) به وسیله PCR، توالی یابی و با آنالیز آنزیمی تایید گردید. هم چنین پروتئین نوترکیب تولید شده به وسیله وسترن تایید شد. آنتی بادی تولید شده در سرم، توسط تست الایزا کمیت سنجی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  موش های ایمن شده در چالشی پس از 60 روز، 50 برابر LD50 زهر عروس دریایی را تحمل می نمایند. با توجه به عدم خاصیت کاردیوتوکسیستی و نوروتوکسیستی پروتئین نوترکیب، این پروتئین تولید شده می تواند به عنوان کاندید واکسن زهر عروس دریایی در موش سوری یا در مراحل بعدی کارآزمایی بالینی برای انسان پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: Chironex fleckeri، زهرعروس دریایی، آنتی ژن کایمر C-CfTX-1-STxB، آنتی ژنیسیتی
 • جهانشاه محمدزاده* صفحات 37-43
  مقدمه

  معلولیت واقعیت انکارناپذیری است و به عنوان یک پدیده اجتماعی از ادوار گذشته تاکنون در جوامع وجود داشته است، این پدیده علل و عوامل گوناگونی دارد که با شناسایی و پیشگیری از آن ها می توان شاهد بروز معلولیت های کمتری در جامعه بود. هدف این پژوهش توصیفی تحلیلی، بررسی علل معلولیت ها در نوجوانان زیر 14 سال استان ایلام بود.

   مواد و روش ها

  در این پژوهش 694 نفر(270 دختر و 366 پسر) که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند، شرکت داشتند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید و سپس از طریق روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و استنباطی (خی دو)، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته های پژوهش

  نتایج نشان داد که ازدواج فامیلی و عوامل مادرزادی، سواد و جنسیت با معلولیت رابطه معنی داری دارد (P<0.0001). 8/74 درصد معلولیت های افراد مربوط به عوامل مادرزادی است.

  بحث و نتیجه گیری

   با عنایت به این که درصد خیلی زیادی از معلولیت ها مربوط به عوامل مادرزادی است لذا باید به شرایط و وضعیت سلامت مادر، بیماری مادر در دوران بارداری، تغذیه مناسب و کافی از سوی مادر، وجود انواع بیماری و عفونت ها در دوران بارداری و مشکلات و مسائل عاطفی و روان شناختی مادر در دوران بارداری و آلودگی هوا و محیط که بر رشد کودک تاثیر دارد توجه شود.

  کلیدواژگان: علل معلولیت، سازمان بهزیستی، زیر 14 سال، ایلام، نوجوانان
 • مهدی مهری، فریدا بهزادیان، شهلا شاهسوندی*، سینا سلیمانی صفحات 44-53
  مقدمه

  شیوع همه گیری های بیماری آنفلوانزا و انتقال مستقیم سویه های نوپدید ویروس پرندگان به انسان، ضرورت بهبود برنامه های ایمن سازی علیه این بیماری را برجسته نموده است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثر یاور زیستی هموکینین-1 (HK-1) بر افزایش پاسخ ایمنی القاء شده با واکسن نوترکیب آنفلوانزا بر پایه پروتئین NP ویروس آنفلوانزا H1N1 می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی تعداد چهل سر موش ماده BALB/c با سن شش هفته در دو گروه کنترل (هر گروه پنج سر) و سه گروه تیمار (هر گروه ده سر) تقسیم بندی شدند. گروه های کنترل شامل دریافت کننده سرم فیزیولوژی و دریافت کننده یاور الیگونوکلئوتیدی HK-1، و گروه های تیمار شامل دریافت کننده دو نوبت پروتئین نوترکیب NP، دریافت کننده یک نوبت NP همراه با HK-1، و دریافت کننده دو نوبت NP و HK-1 بودند. بر اساس گروه بندی ها، تزریق نمونه به میزان ml 1/0 در عضله چهار سر ران موش انجام شد. گروه های تیمار نسبت حجمی یک به ده پروتئین NP به HK-1 را دریافت کردند. نمونه های سرم پیش از واکسیناسیون های اولیه و یادآور، و در فواصل زمانی معین جمع آوری شد. پاسخ های ایمنی با آزمایش های الایزا و تزاید لنفوسیتی ارزیابی شد.

  یافته های پژوهش

  افزایش عیار آنتی بادی در گردش علیه آنفلوانزا در موش های ایمن شده با واکسن نوترکیب بر پایه NP که یاور HK-1 را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه های کنترل چشمگیر (P<0.05) بود. پیامد واکسیناسیون یادآور تغییری در پاسخ ایمنی هومورال علیه آنفلوانزا مشاهده نشد. در پاسخ به پروتئین NP ویروس، لنفوسیت های موش های دریافت کننده NP همراه با HK-1 همانند گروه دریافت کننده NP به تنهایی، تزاید یافتند.

  بحث و نتیجه گیری

  این دستاورد نشان می دهد که HK-1 قابلیت افزایش پاسخ ایمنی هومورال اختصاصی حاصل از واکسن نوترکیب آنفلوانزا بر پایه NP را دارد. افزودن این یاور اثر شایان توجهی بر افزایش شاخص تحریک پذیری لنفوسیتی ندارد.

  کلیدواژگان: آنفلوانزا، واکسن نوترکیب، پروتئینNP، یاور HK-1
 • ماندانا مطیعی حقیقی، رحمان سوری، فاطمه شب خیز*، سیروس چوبینه صفحات 54-64
  مقدمه

  افزایش سن با روند افزایش التهاب در بافت های بدن همراه می شود که بافت ریه را نیز متاثر می کند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثرات دو شیوه تمرین تناوبی شدید و تداومی شدت متوسط بر بیان ژن NF-κB و IL-6 در بافت ریه موش های پیر و جوان می باشد.

  مواد و روش ها

  چهل و دو سر موش نر نژاد ویستار جوان و پیر به 6 گروه شامل کنترل جوان، کنترل پیر، تمرین تداومی جوان، تمرین تداومی پیر، تمرین تناوبی شدید جوان و تمرین تناوبی شدید پیر تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 6 هفته، 5 روز در هفته تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی شدت متوسط بود. جهت اندازه گیری بیان ژن های NF-κB و IL-6 ریه ها از روش Real Time-PCR و آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه همراه با تست تعقیبی شفه استفاده گردید (P<0.05).

  یافته های پژوهش

  اختلاف معناداری در بیان ژن NF-κB بین گروه کنترل پیر و تمرین تداومی پیر (P<0.001) و بین گروه کنترل پیر و تمرین تناوبی شدید پیر (P<0.001) و بین گروه تمرین تداومی پیر و تمرین تناوبی شدید پیر (P=0.007) وجود داشت. به علاوه اختلاف معناداری در بیان ژن IL-6 بین گروه کنترل پیر و تمرین تداومی پیر (P<0.001) و بین گروه کنترل پیر و تمرین تناوبی شدید پیر (P=0.006) مشاهده شد. هم چنین اختلاف معناداری در بیان ژن IL-6 بین گروه تمرین تناوبی شدید جوان و تمرین تناوبی شدید پیر مشاهده شد (P=0.035).

  بحث و نتیجه گیری

  هر دو شیوه تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی شدت متوسط می توانند موجب کاهش فاکتورهای التهابی در ریه هنگام پیری شوند و از بروز اختلالات و بیماری های ناشی از پیری جلوگیری کنند. با این حال به نظر می رسدکه تمرینات تداومی شدت متوسط موثرتر از تمرینات تناوبی شدید باشد.

  کلیدواژگان: پیری، تمرینات ورزشی، التهاب، اینترلوکین-6
 • سید صالح سجادی، محمد مهدی مغنی باشی منصوریه*، سیروس نعیمی صفحات 65-72
  مقدمه

  یکی از ژن هایی که در سرطان ها و بیماری های مختلفی از جمله سرطان دهانه رحم، نوروبلاستوما و پستان نقش آن به اثبات رسیده است LIN28B می باشد. هم چنین ژن LIN28B یک سرکوبگر کلیدی MicroRNA های خانواده let-7 می باشد و می تواند بیانLet-7 را مهار کند. در این مطالعه ارتباط نقش چند شکلی عملکردی rs17065417 در ژن LIN28B با خطر ابتلا به سرطان پستان بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق مورد-شاهدی، DNA ژنومی از نمونه خون 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 100 فرد سالم، استخراج گردید و برای تکثیر ناحیه دربرگیرنده چند شکلی مورد نظر از تکنیک PCR استفاده گردید. در پایان محصولات PCR توالی یابی شد و با استفاده از نرم افزار Chromas تعیین ژنوتیپ شدند.

  یافته های پژوهش

  بر اساس نتایج آزمون آماری بیشترین فراوانی در دو گروه کنترل و بیمار مربوط به ژنوتیپ AA به ترتیب 80 درصد و 73 درصد بود و کمترین فراوانی در گروه کنترل مربوط به ژنوتیپ AC برابر با 8 درصد بود و در گروه بیمار مربوط به ژنوتیپCC  برابر با 5 درصد بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ژنوتیپ AC خطر ابتلا به سرطان پستان را بیش از 6 برابر افزایش می دهد (P=0.005, OR=6.600, CI=1.24-763.714).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد چند شکلی rs17065417 در ژن LIN28B با خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، ژن LIN28B، چند شکلی rs17065417
 • محمد آهنگرکانی، اسحق رحیمیان بوگر*، شاهرخ مکوند حسینی صفحات 73-84
  مقدمه

  بیماری های قلبی-عروقی، اصلی ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان است و از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامت انسان ها محسوب می شود. مواجهه با این بیماری موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. بنا بر این بهزیستی معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است.لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل بافتاری و نیازهای مذهبی با بهزیستی معنوی در بیماران قلبی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که بر روی بیماران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1397 انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این کلیه بیماران قلبی شهرستان ساری بودند که 137 نفر (79 زن، 58 مرد) از بیماران قلبی شهرستان ساری که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده شدند بود. جهت ارزیابی از ابزار بهزیستی معنوی پیترمن، مقیاس نیازهای مذهبی بسینگ و مقیاس عوامل بافتاری هیلمیر استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی  و نرم افزار SPSS vol.19 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته های پژوهش

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج بررسی های آماری نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین مولفه نیاز به آرامش، نیاز وجودی، نیاز به بخشش فعال و نیاز مذهبی با بهزیستی معنوی بیماران می ‏باشد. به ‏طوری ‏که از بین خرده مقیاس ‏های نیازهای معنوی خرده مقیاس های نیاز وجودی، نیاز به آرامش، نیاز مذهبی و نیاز به بخشش (P<0.001) به صورت مثبت و معنی دار بیشترین سهم (R2=0.49) را در پیش بینی بهزیستی معنوی داشت. هم چنین نتایج نشان داد که ابعاد سیاست، پزشکی، بهداشت با بهزیستی معنوی بیماران همبستگی مثبت و معنی داری و با ابعاد اقتصادی، تحصیلی، محیطی، مسکن، دولت، روانی-اجتماعی، رفتاری و حمل و نقل همبستگی منفی و معنی داری وجود داشتند. به طوری که از بین این مولفه‏ ها هفت بعد رفتاری رفتاری، محیطی، بهداشت، پزشکی، سیاست، مسکونی و حمل و نقل (P<0.01) به صورت معنی دار بیشترین سهم (R2=0.51) را در پیش بینی بهزیستی معنوی داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  بنا بر این می توان گفت که مولفه های نیازهای معنوی و عوامل بافتاری به عنوان دو سازه روان شناختی می توانند در بهزیستی معنوی بیماران نقش داشته باشند.

  کلیدواژگان: نیازهای مذهبی، عوامل بافتاری، بهزیستی معنوی، بیماران قلبی
 • میلاد بنی طالبی دهکردی، نوشا ضیاء جهرمی*، حسین سازگار صفحات 85-96
  مقدمه

  در سال های اخیر بسیاری از مطالعات علمی و پزشکی نشان می دهند که اوژنول با فعالیت ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، تاثیرگذاری بر چرخه سلولی و القاء آپوپتوز می تواند در پیشگیری و کاهش سرعت پیشرفت سرطان مفید واقع شود. در همین راستا پژوهش حاضر نیز اثر اوژنول بر قابلیت زیست پذیری و میزان بیان ژن های CASP8 و CASP9 در سلول های رده سرطان کولون انسان (HT-29) را مورد بررسی قرار داده است.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر سلول های رده سرطان کولون انسان (HT-29) در محیط کشت RPMI-1640 غنی شده با 10 درصد سرم جنین گاوی کشت داده شدند. با تیمار سلول ها در غلظت های 250، 500، 750، 900 و 1000 میکرومولار اوژنول و انکوبه شدن در زمان های 24، 48 و 72 ساعت، میزان قابلیت زیست پذیری سلول ها با استفاده از آزمون MTT بررسی شد. بیان ژن های CASP8 و CASP9 نیز به وسیله تجزیه و تحلیل Real-time PCR در سلول های تیمار شده در غلظت 750 میکرومولار و در سه زمان مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته های پژوهش

  همگام با افزایش غلظت و مدت زمان تیمار، هر دو رده سلولی با کاهش درصد سلول های زنده مواجه شدند که البته این کاهش در سلول های سرطانی بسیار بیشتر از سلول های فیبروبلاستی مشاهده شد. هم چنین در رده تیمار شده با غلظت 750 میکرومولار، بیان ژن های CASP8 و CASP9 به صورت معنی داری نسبت به گروه های کنترل افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

  اوژنول احتمالا دارای اثر مهاری بر رشد، تکثیر و تهاجم سلول های رده سرطان کولون از طریق افزایش بیان ژن های CASP8 و CASP9 دارد و آپوپتوز را در سلول های دودمان سرطانی HT-29 القاء کرده و موجب کاهش خطر سرطانی شدن سلول های عادی شود.

  کلیدواژگان: اوژنول، آپوپتوز، HT-29، CASP8، CASP9
 • زوفا زنجیریان، محمد اسماعیل افضل پور، هادی سریر، محسن محمدنیا احمدی* صفحات 97-107
  مقدمه

  سیرتوئین-3 (SIRT3)، آنزیم های میتوکندریایی را استیل زدایی و فعال کرده و با تنظیم اگزو-گوانین گلیکوسیلاز-1 (OGG1) در حفظ یکپارچگی میتوکندری و جلوگیری از آپوپتوز ایفای نقش می نماید. رزوراترول محرک SIRT3 بوده و ورزشکاران از این مکمل به منظور تقویت تمرین بهره می برند. در مطالعه حاضر تاثیر تمرین تداومی و مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئینی SIRT3 و OGG1 بافت کبد موش های صحرایی نر بررسی شد.

  مواد و روش ها

  32 سر موش نر به صورت تصادفی در گروه های 1.کنترل، 2.رزوراترول، 3. تمرین تداومی و 4. تمرین تداومی و رزوراترول تقسیم شدند. تمرین تداومی 6 هفته (6 روز) با شدت 80 درصد max VO2 روی نوار گردان اجرا گردید. رزوراترول به میزان 50 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن/روز توسط گروه های 2 و 4 مصرف شد. در انتهای 6 هفته، حیوانات با ترکیب کتامین-زایلازین بی هوش و نمونه کبدی آن ها جهت اندازه گیری سطوح پروتئینی SIRT3 و OGG1 به روش الایزا برداشته شد. تحلیل آماری داده ها نیز با روش آنوا یک طرفه و در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

  یافته های پژوهش

  مصرف رزوراترول موجب افزایش سطوح SIRT3 گروه های رزوراتول (P=0.01) و تمرین تداومی و مصرف رزوراتول (P=0.0001) و افزایش سطوح OGG1 گروه تمرین تداومی و مصرف رزوراتول (P=0.0001) شد؛ اما بر سطح OGG1 گروه رزوراتول (P=0.91) تاثیر نداشت. به علاوه، سطح SIRT3 و OGG1 نیز با افزایش معنی داری در گروه تمرین تداومی (P=0.0001) در مقایسه با گروه رزوراتول همراه بود.

  بحث و نتیجه گیری

  احتمالا ترکیب تمرین تداومی با مصرف مکمل رزوراترول اثر مثبت بیشتری بر شاخص های SIRT3 و OGG1 در مقایسه با تمرین تدوامی یا مصرف مکمل تنها دارند، از این رو مصرف این مکمل همراه با تمرین تداومی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: رزوراترول، تمرین تداومی، آنزیم سیرتوئین-3 (SIRT3)، آنزیم 8- اگزو گوانین DNA گلیکوسیلاز(OGG1)
|
 • Mohammadnabi Salehi*, Najmeh Hamid, Kioumars Beshlideh, Nasrin Arshadi Pages 1-14
  Introduction

  Depression is the most common psychiatric disorder throughout life. One of its major consequences is an increase in suicide rates and suicide attempts. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of holographic reprocessing and dialectical behavioral therapy on cognitive flexibility and impulsivity in depressed patients who have attempted suicide.

  Materials & Methods

  This experimental study was conducted based on a pre-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all depressed patients who attempted suicide in Ilam during 2018. In total 45 participants were selected through a simple random sampling and assigned randomly into three groups of holographic reprocessing, dialectical behavior therapy, and control group (15 cases per group). The data were collected using Denis and Vendoral Cognitive Flexibility Scale and The Barratt Impulsiveness Scale. The data were analyzed in SPSS software (version 21) through a multivariate analysis of covariance and the Bonferroni test. Ethics code: Ee/98.24.3.57583/SCU.ac.ir

  Findings

  The results obtained from the multivariate covariance analysis showed a statistically significant difference between the experimental groups (i.e., holographic reprocessing group and dialectical behavioral therapy group) and the control group (F=132.141, P<0.001) regarding the cognitive flexibility and impulsivity. Moreover, according to the results of the Bonferroni test, the dialectical behavior therapy reduced the amount of impulsivity of depressed patients who attempted suicide more than the holographic reprocessing group (P<0.001). However, there was no significant difference between the dialectical behavioral therapy group and the holographic reprocessing group in terms of the level of cognitive flexibility (P>0.447).

  Discussion & Conclusions

  Both holographic reprocessing and dialectical behavior therapy can have remarkable effects on the treatment of depressive disorders. In addition, they are considered useful and can be employed as interventions in critical situations in which individuals attempt to commit suicide.

  Keywords: A suicide attempt, Cognitive flexibility, Depression, Dialectical behavioral therapy, Impulsivity, Holographic reprocessing therapy
 • Jalal Rezaeenoor*, Ghofran Saadi, Meysam Jahani Pages 15-23
  Introduction

   It is of utmost importance to predict cardiovascular diseases correctly. Therefore, it is necessary to utilize those models with a minimum error rate and maximum reliability. This study aimed to combine an artificial neural network with the genetic algorithm to assess patients with myocardial infarction and congestive heart failure.

  Materials & Methods

  This study utilized a multi-layer perceptron artificial neural network and a backpropagation algorithm combined with a genetic algorithm to assess the condition of two patients with cardiovascular diseases. The medical records of 497 patients with cardiovascular diseases at Ayatollah Golpayegani Hospital, Qom, Iran, were collected using a clustering sampling method. The data were analyzed using a Receiver Operating Characteristics Curve. Eventually, the data, including personal and clinical variables of patients (i.e., age, gender, dyspnea, blood pressure variations, and blood test results) were selected using sigmoid-transfer and tangent-sigmoid functions. Following that, the neural network was trained with 19 input neurons and 5 middle-layer neurons.

  Findings

  According to the results, a neural network with 5 middle-layer neurons has more precision, compared to other modes. Therefore, it is possible to predict myocardial infarction in the patients using this neural network with a minimum of 97.7% precision.

  Discussion & Conclusions

  An artificial neural network was combined with a genetic algorithm and proposed as a model to predict myocardial infarction in this study. Moreover, it was attempted to utilize important and cost-effective factors for cardiovascular diseases. As a result, the patients can be aware of their disease at the lowest cost.

  Keywords: Artificial neural network, cardiovascular disease, Data mining, Genetic algorithm, Prediction
 • Hossein Honari*, Seyed Mojtaba Aghaie, Mehdi Hosseinzade Pages 24-36
  Introduction

  Box jellyfish stings are painful and may be life-threatening. The venom of Chironex fleckeri contains a variety of bioactive proteins as well as two of the most abundant proteins, namely CfTX-1 and CfTX-2 which cannot be isolated easily using electrophoresis or chromatography techniques. Recombinant expression technology may offer an alternative to the isolation of native C.fleckeri venom protein. This study aimed at expressing C-CfTX1-STxB protein in Escherichia coli and assessing its antigenicity in Syrian mice.

  Materials & Methods

  Synthesis of the artificial CfTX1complete gene was prepared in plasmid pUC57. The C-cftx1 was cloned using a polymerase chain reaction (PCR) and subcloned with BamHI and SalI restriction enzyme sites in pET28a-stxB expression vector and transformed into E.coli. Gene expression was artificially induced by Isopropyl β- d-1-thiogalactopyranoside. After the purification of the protein and its injection into the Syrian mice, the amount of produced antibody was measured in the serum. The rats were also challenged by the venom of the jellyfish (i.e., Rhopilema nomadic).

  Findings

  In this experimental study, the C-CfTX1-STxB gene was cloned in the expression vector pET28a (+), sequenced by PCR, and analyzed by enzymatic analysis. Moreover, the produced recombinant protein was confirmed by Western blotting. The produced antibody in the serum was quantified using an enzyme-linked immunosorbent assay.

  Discussion & Conclusions

  After 60 days, the immunized mice tolerated 50x LD50 of jellyfish venom. Considering the ineffectiveness of cardiotoxicity and neurotoxicity of the recombinant protein, this produced protein can be suggested as a jellyfish venom vaccine candidate in Syrian mice or at a later stage of a clinical trial in humans.

  Keywords: Antigenicity, C-CFTX1-STxB chimeric antigen, Chironex fleckeri, Jellyfish venom
 • Jahanshah Mohammadzadeh* Pages 37-43
  Introduction

  Disability is an unavoidable fact which has been existed as a social phenomenon in communities from the past until now. There are different reasons for the emergence of this phenomenon which can be identified and prevented, thereby lowering the incident rate of disability in communities. This descriptive-analytical study aimed at investigating the causes of disability among adolescents under 14 years of age in Ilam, Iran.

  Materials & Methods

  This study included 694 participants (336 males and 270 females) who were selected using a census sampling method. The data were collected through a researcher-made questioner, and subsequently, they were analyzed using descriptive (i.e., Frequency and Frequency percent) and inferential statistics (i.e., the Chi-square test). 

  Findings

  The results showed that consanguineous marriage, congenital factors, literacy, and gender correlated significantly with disability (P<0.0001). In total, 74.8% of the disability among individuals was related to congenital factors.

  Discussion & Conclusions

  Regarding this fact that the majority of disabilities are related to congenital factors, more attention should be paid to the maternal health, illness, infections, good and efficient nutrition, affective and psychological problems, as well as exposure to air pollution during pregnancy which can have remarkable effects on children.

  Keywords: Adolescents, Causes of disability, Ilam, Under 14 years of age, Welfare organization
 • Mahdi Mehri, Farida Behzadian, Shahla Shahsavandi*, Sina Soleimani Pages 44-53
  Introduction

  The prevalence of influenza epidemics and direct transmission of the emerged avian virus strains to humans have highlighted the necessity of improving the management programs against this disease. The aim of this study was to evaluate the biological adjuvant effect of hemokinin-1 (HK-1) on enhancing the immune response induced by the recombinant influenza vaccine based on the Nucleoprotein protein (NP) of the H1N1 influenza virus.

  Materials & Methods

  In this experimental study, a total of 40 six-week-old female BALB/c mice were divided into two control groups (5 mice per group) and three treatment groups (10 mice per group). The control groups received normal saline and HK-1 oligonucleotide adjuvant. On the other hand, the treatment groups received NP recombinant protein (twice), NP protein with HK-1 (once), as well as NP protein with HK-1 (twice). Based on the grouping, 0.1 ml of each sample was injected into the quadriceps femoris muscle of the mice. The treatment groups received a 1:10 (v/v) ratio of the NP protein and HK-1. The serum samples were collected prior to primary and reminder vaccinations in defined intervals. The immune responses were analyzed using enzyme-linked immunosorbent and lymphocyte proliferation assays. Ethics code: RSVRI.REC.98.010

  Findings

  The rise of the anti-influenza antibody in immunized mice with recombinant NP-based vaccine received HK-1 adjuvant was significant, compared to that in the control group (P<0.05). The results of the vaccination reminder did not indicate any changes in the humoral immune response against influenza. In response to the viral NP protein, the lymphocytes in mice receiving NP protein with HK-1 were proliferated the same as the group received NP alone.

  Discussion & Conclusions

  According to the results, HK-1 has the potential to increase specific humoral antibody response following vaccination with a recombinant NP-based influenza vaccine. The addition of this adjuvant does not have a significant effect on increasing the lymphocyte stimulation index.

  Keywords: Influenza, Hemokinin-1 Adjuvant, Nucleoprotein, Recombinant vaccine
 • Mandana Motiei Haghighi, Rahman Soori, Fatemeh Shabkhiz*, Siroos Choobine Pages 54-64
  Introduction

  Aging is accompanied by an increase in inflammation in the tissues of the body, which also causes lung inflammation. This study aimed to compare the effect of high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training on gene expression of NF-κB and IL-6 in lung tissue of old and young male rats.

  Materials & Methods

  In total, 42 young and old male Wistar rats were randomly divided into 6 groups, namely young control, old control, young continuous training, old continuous training, young high-intensity interval training, and old high-intensity interval training. The training protocol included high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training during six-week (5 sessions per week). The gene expression of NF-κB and IL-6 were evaluated using a real-time polymerase chain reaction technique, and the data were analyzed through a one-way analysis of variance and the Scheffe post hoc test (P<0.05).

  Findings

  There were significant differences between old control and old continuous training (P<0.001), old control and old high-intensity interval training (P<0.001), as well as old continuous training and old high-intensity interval training groups (P=0.007) regarding the gene expression of NF-κB. Moreover, significant differences were observed between old control and old continuous training (P<0.001), as well as old control and old high-intensity interval training groups (P=0.006) in terms of the gene expression of IL-6. In addition, there was a significant difference between young high-intensity interval training and old high-intensity interval training groups (P=0.035) regarding the gene expression of IL-6.

  Discussion & Conclusions

  According to the results, both high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training can result in the prevention of the incidence of aging-related diseases and disorders as well as the reduction of inflammatory factors in lung tissue in aged rats. However, it seems that moderate-intensity continuous training is more effective than high-intensity interval training.

  Keywords: Aging, Exercise training, Inflammation, Interleukin-6
 • Seyed Saleh Sajadi, Mohammad Mehdi Moghani Bashi Mansooryeh*, Sirus Naeimi Pages 65-72
  Introduction

  LIN28B is one of the genes that have been shown to be involved in various cancers and diseases, such as cervical, neuroblastoma, and breast cancers. This gene is a key inhibitor of the let-7 miRNA and can inhibit let-7 expression. This study aimed to investigate the association between the risk of breast cancer and rs17065417 polymorphism in the LIN28B gene.

  Materials & Methods

  In this case-control study, genomic DNA was extracted from whole blood samples of 100 patients with breast cancer and 100 healthy individuals. The polymerase chain reaction (PCR) technique was used to amplify the region containing the polymorphic site. Finally, PCR products were sequenced and genotypes were determined using Chromas software.

  Findings

  Based on the results of the statistical test, regarding the AA genotype, the control (80%) and patient (73%) groups obtained the highest frequency. Moreover, the lowest frequencies in the AC and CC genotypes were reported in the control (8%) and patient groups (5%). In addition, the genotype AC associated with a 6-fold increased risk of breast cancer (P=0.005; OR=6.600; CI=1.763-24.714).

  Discussion & Conclusions

    It seems that there is a relationship between rs17065417 polymorphism and an increased risk of breast cancer in the LIN28B gene.

  Keywords: Breast cancer, LIN28B gene, rs17065417 polymorphism
 • Mohamad Ahangarkani, Isaac Rahimian Boogar*, Shahrokh Makvand Hosseini Pages 73-84
  Introduction

  Cardiovascular diseases are among the major threats to human health which are regarded as the main cause of death and disability worldwide. Encounters with these diseases lead to physical, psychological, and spiritual problems. Spiritual health correlates with different aspects of human life and is necessary to adapt to the diseases. This study aimed to investigate the correlation between spiritual needs and contextual factors with spiritual wellbeing in patients with cardiovascular diseases.

  Materials & Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted based on a correlational design. The study population included all patients referred to teaching hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran in 2018. In total, 137 patients (79 female and 58 male patients) with cardiovascular diseases were selected through convenience sampling. The data were collected using the Spiritual Wellbeing Scale (by Peterman), Spiritual Needs Assessment Scale (by Bussing), and Contextual Dimension Scale (by Hillemeier). Moreover, the data were analyzed using SPSS software (Version. 19) through descriptive and inferential statistics.

  Findings

  The data were analyzed using stepwise regression analysis. According to the results, the need for inner peace, existential needs, active forgiveness needs, and religious needs correlated significantly with spiritual wellbeing. Out of the spiritual needs, existential needs, the need for inner peace, religious needs, and active forgiveness needs (P<0.001) played the most important roles (R2=0.49) in predicting the spiritual wellbeing. Moreover, politics, medicine, and health correlated significantly with spiritual wellbeing. On the other hand, a negative relationship was observed between spiritual wellbeing and economic, educational, environmental, residential, governmental, psycho-social, and behavioral dimensions, as well as transportation. Out of these factors, behavioral, environmental, medical, political, and residential dimensions along with health and transportation had the most important roles (R2=0.51) in predicting spiritual wellbeing.

  Discussion & Conclusions

  It can be concluded that religious needs and contextual factors, as two psychological constructs, can play significant roles in creating spiritual wellbeing.

  Keywords: Contextual Factors, Patients with Cardiovascular Diseases, Spiritual Needs, Spiritual Wellbeing
 • Milad Banitalebi Dehkordi, Noosha Zia Jahromi*, Hosein Sazgar Pages 85-96
  Introduction

  Many scientific and medical studies in the recent years have shown that Eugenol could be an effective reagent in preventing and reducing cancer progression by antioxidant and anti-inflammatory activities and induction of apoptosis in cancer cells. In this regard the present study also examined the effect of Eugeonl on the viability and expression of CASP8 and CASP9 genes in human colorectal cancer cell line (HT-29).

  Materials & Methods

  In the present study, human colorectal cancer cell line (HT-29) was cultured in RPMI-1640 medium enriched with 10% bovine serum. The cells were treated in different concentration (250, 500, 750, 900, 1000 μM) of Eugenol and incubated for 24, 48 and 72 hours. After that cell viability was analyzed by MTT assay. The expression of CASP8 and CASP9 genes was also evaluated by Real-time PCR analysis in treated cells at 750 μM concentration of Eugeonl and during 24, 48 and 72 hours, incubation.

  Findings

  Along with increasing concentration and duration of Eugenol treatment, both cell lines encountered a decrease in the percentage of live cells. Although this reduction was found to be much higher in the cancer cells than in fibroblastic cells. Also, in the treated group with a concentration of 750 μm, expression of CASP8 and CASP9 genes significantly increased compared to control groups.

  Discussion & Conclusions

  Eugenol may have an inhibitory effect on the growth, proliferation and invasion of colon cancer cells by increasing the expression of CASP8 and CASP9 genes, and inducing apoptosis in HT-29 cancer cells and reducing the risk of cancerous cell proliferation it turns out.

  Keywords: Eugenol, Apoptosis, HT-29, CASP8, CASP9
 • Zufa Zanjirian, Mohammad Esmaeil Afzal Pour, Hadi Sarir, Mohsen Mohammadnia Ahmadi* Pages 97-107
  Introduction

  Sirtuin-3 (SIRT3) acetylates and activates the mitochondrial enzymes and helps to preserve mitochondrial integrity and prevents apoptosis through regulating Oxo-Guanine Glycosylase-1 (OGG-1). Resveratrol could stimulate SIRT3 and the athletes use this supplement to support the effects of training. This study aimed to evaluate the effect of continuous training and Resveratrol consumption on SIRT3 and OGG1 proteins in the liver tissue of male rats.

  Materials & Methods

  In total, 32 adult male rats were divided randomly into four equal groups of control (1. Con), Resveratrol supplement consumption (2.R), Continuous exercise training (3.C), and Continuous exercise+Resveratrol (4.C+R). Continuous exercise training was performed for 6 weeks (6 days per week) at 80% of VO2max on a treadmill.  In addition, groups 2 and 4 received 50 mg/kg body mass/day of Resveratrol. At the end of the protocol, the rats were anesthetized with   Ketamine/Xylazine, and their liver samples were removed to evaluate the protein levels of SIRT3 and OGG1 using an enzyme linked immunosorbent assay. The data were analyzed through a one-way Anova test. A pvalue less than 0.05 were considered statistically significant.

  Findings

  The results indicated that Resveratrol consumption was significantly increased the SIRT3 levels in the second group (i.e., R) (P=0.01) and the fourth group (i.e., C+R) (P=0.0001); moreover, it led to an increase in the OGG1 level in the fourth group (i.e., C+R) (P=0.0001); however, it had no effects on the OGG1 levels in the R group (P=0.91). In addition, SIRT3 and OGG1 levels were significantly increased in the third group (i.e., C) (P=0.0001), compared to the R group.

  Discussion & Conclusions

  A combination of Resveratrol supplement with continuous exercise training would have probably more positive effects on SIRT3 and OGG1 levels, compared to the training or the consumption of the supplement alone; therefore, this supplement is recommended to be used with continuous exercises.

  Keywords: Continuous training, Oxo-guanine glycosylase-1, Resveratrol, Sirtuin-3