فهرست مطالب

دانش سیاسی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز و زمستان 1398)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیداسدالله اطهری، رامین ولی زاده میدانی* صفحات 297-316
  احزاب سیاسی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جمهوری ترکیه شکل گرفتند و فضایی از رقابت دموکراتیک علی رغم فضای تک حزبی در سال های نخست جمهوری بین این احزاب به وجود آمد. حزب حرکت ملی چهارمین حزب سیاسی بزرگ ترکیه محسوب می شود که در فضای سیاسی ترکیه تاثیرگذار است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
  کلیدواژگان: حزب، حرکت ملی، جمهوری اسلامی ایران، انگاره ها، هویتی، ترکیه
 • اصغر افتخاری، حسن شهباز* صفحات 317-346

  امنیت از مهم ترین و ابتدایی ترین مولفه های مبنایی هر دولت به شمار می رود. اکثر مبانی نظری در حوزه مطالعات امنیت برگرفته از متون غربی است. البته در سال های اخیر تلاش هایی جهت بومی سازی این مطالعات صورت گرفته اما هنوز جای کار فراوانی دارد. هدف این مقاله کوشش در جهت هدف مذکور است که با روش تحلیل محتوا در سیره آیت الله مهدوی کنی (ره)، سعی شد قدمی در این مسیر مهم برداشته شود. علت انتخاب آیت الله مهدوی کنی، این است که ایشان در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت تامین امنیت کشور را در دو سازمان مهم یعنی کمیته انقلاب اسلامی و وزارت کشور، بر عهده داشتند. محققین به دنبال پاسخ به این سوال اند که در اندیشه آیت الله مهدوی کنی در خصوص امنیت، چه ابعادی وجود داشته و کدام یک از اولویت برخوردارند؟ برای پاسخ به این سوال دو دسته از منابع بررسی شد که هرکدام از این دو صرفا یک قسمت از کار را پیش می برد. نگارندگان با بررسی دقیق منابع نظری حوزه امنیت و منابع مربوط به سیره آیت الله مهدوی کنی، نهایتا موفق به کالبدشکافی ابعاد امنیت از دیدگاه ایشان گشته به طوری که خروجی حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به مطالعات بومی امنیت خواهد نمود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که: آیت الله مهدوی کنی، در کنار اینکه ابعاد رایج از امنیت را پذیرفته اند اما معتقدند که پایه و اساس این ابعاد باید اسلام و فرهنگ اسلامی و از همه مهم تر بعد اخلاقی اسلام باشد، چراکه اگر این طور نشود بسیاری از برنامه ریزی های کلان، به سرمنزل حقیقی خود نخواهند رسید و بجای اینکه بر مبنای اخلاق بنا شوند، بر اساس سیاست بازی های ناصواب شکل خواهند گرفت.

  کلیدواژگان: امنیت، ابعاد امنیت، آیت الله مهدوی کنی، امنیت اخلاقی
 • سجاد باباخانی*، اکبر صالحی، یحیی قائدی، سوسن کشاورز صفحات 347-368

  بعداز انقلاب اسلامی در ایران گفتمان های مختلفی ظهور یافته است و هر گفتمان اهداف و برنامه های خاصی در زمینه تربیت شهروندی ارائه نموده است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل انتقادی جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های عدالت محوری و اعتدال تدوین شده است. جامعه پژوهش شامل اسناد مرتبط با تربیت شهروندی در هر دو گفتمان می باشد. یافته ها نشان داد که برای تربیت شهروندی از دید گفتمان عدالت محوری، رعایت حقوق اجتماعی- اقتصادی، و از نظر گفتمان اعتدال، رعایت حقوق سیاسی و مدنی، مهمترین مطالبات شهروندان را تشکیل می دهند. متون مورد بررسی در هر دو گفتمان به نقش شهروندان در فرآیند برآورده شدن حقوق توجه چندانی نمی کنند، بلکه تمرکز آنها بر وظیفه دولت برای تحقق بخشیدن به حقوق و زمینه های دستیابی به تربیت شهروندی است. شهروند بازنمود شده در این دو گفتمان موجودی است تک بعدی که تنها در هر دوره در یکی از ابعاد رشدی سریع و نامتوازن را تجربه کرده است. در غالب موارد، اسناد مورد بررسی از الگوی تک گفتمانی پیروی می کنند و علاقه ای به استفاده از عناصر گفتمان های رقیب ندارند.

  کلیدواژگان: تحلیل انتقادی، انقلاب اسلامی، تربیت شهروندی، گفتمان اعتدال، گفتمان عدالت محوری
 • رسول بلاوی*، زهرا ماهوزی صفحات 369-388
  نظریه کنش کلامی یکی از نظریات مطرح در زمینه تحلیل گفتمان و متن شناسی است. این نظریه که شاخه ای از فلسفه زبان است به بررسی افعال و جملات در موقعیت های مختلف می پردازد. نظریه کنش کلامی برای اولین بار توسط آستین مطرح شد و پس از او، سرل کار ناتمام او را در پنج الگو به صورت ترغیبی، اظهاری، عاطفی، تعهدی و اعلامی به پایان رساند. در الگوی که سرل ارائه کرد اطلاعاتی که توسط افعال و جمله های معادل آن ها تبادل می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد. این نظریه با بررسی و واکاوی افعال و جملات در متون دینی اعم از قرآن و نهج البلاغه و کشف لایه های زیرین و عمیق کلام به تولید شاکله نو می پردازد. هم چنین نهج البلاغه به عنوان یکی از شاهکارترین متون ادب دینی دارای فصیح ترین و بلیغ ترین جملات و کلمات است. این کتاب ارزنده شامل خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امام علی (ع) در همه زمینه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دایره المعارفی کامل و راهبردی در همه ادوار بوده است. بعد سیاسی نهج البلاغه یکی از ابعاد مهم آن است زیرا عدالت اجتماعی، مساوات و برابری و مدیریت صحیح نظام اداری از دغدغه های اصلی حضرت علی (ع) بوده است.
  کلیدواژگان: حضرت علی (ع)، نهج البلاغه، کنش های کلامی، اندیشه های سیاسی، سرل
 • محمدرضا حافظ نیا، ریحانه صالح آبادی*، سید هادی زرقانی، سیروس احمدی صفحات 389-416
  قدرت اجتماعی با توجه به اهمیتی که در عرصه زندگی فردی و عمومی افراد دارد از اهمیت بسزایی بین صاحب نظران علوم مختلف برخودار است. از سویی دیگر این نوع قدرت را می توان یکی از ابعاد قدرت نرم و تاثیرگذار بر قدرت ملی سازه های سیاسی-فضایی دانست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قدرت اجتماعی و تعیین ضریب اهمیت هریک از متغیرها و در نهایت رتبه بندی کشورها بر این اساس است. روش تحقیق دارای سه مرحله اصلی می باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به مقالات، کتب ها و... مبانی نظری تحقیق نوشته شد. در مرحله دوم در بخش یافته های میدانی برای سنجش ضریب اهمیت متغیرهای اجتماعی موثر بر قدرت ملی به 77متخصص داخلی و خارجی مراجعه شد. سپس برای سنجش متغیر کیفی روحیه ملی 30متخصص خارجی در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و... از کشورها هند، فرانسه، چین، کانادا و... پرسشنامه ای را که به صورت آن لاین طراحی شده بود را پر نمودند. برای تبدیل متغیرهای کیفی به کمی از روش حداکثر درست نمایی فیشر بهره گرفته شد. و سپس با توجه به دارا بودن رویکرد سیستمی و یکپارچه قدرت از تکنیک دیمتل نیز جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای استفاده شد. و در نهایت 69کشور براساس روش تاپسیس براساس داده های کتابخانه ای و آماری رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد کشور ایالات متحده آمریکا با میانگین (0.575)، سوئیس (0.570)، نروژ (0.566)، سوئد (0.526)، هلند (0.522)، نیوزیلند (0.487)، انگلیس (0.482)، قطر (0.477)، چین (0.475) و هند (0.468) در رتبه اول تا دهم قرار دارند. کشورهای ویتنام (0.33)، نیجریه (0.340)، آفریقای جنوبی (0.347)، ونزوئلا (0.353)، غنا (0.371)، اکراین (0.3718)، پاکستان (0.376) دارای کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیز با میانگین (0.394) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت.
  کلیدواژگان: قدرت اجتماعی، قدرت ملی، روش حداکثر نمایی فیشر، دیمتل، تاپسیس
 • سید حمید حسینی، وحید رضا میرابی*، محمد حسین رنجبر، اسماعیل حسن پور صفحات 417-442

  بازاریابی سیاسی به عنوان یکی از علوم اجتماعی، ترکیبی از علوم بازاریابی ، علم سیاست وعلوم اجتماعی است . با توجه به این موضوع که بازاریابی سیاسی از رفتارهای موجود در واقعیت امور سیاسی به دانشگاه ها آمده است، و در دانشکده های علوم سیاسی تئوری سازی شده است، بنابراین تئوری های موجود معمولا تنها تبیین کننده واقعیت ها هستند و معمولا لایه های پنهان و عمیق تر این علم در این تئوری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته دارد. محقق در این پژوهش ابتدا تئوری های موجود بازاریابی سیاسی را از منظر و دیدگاه خود نقد و سپس اقدام به ارائه یک مدل عصب پایه بازاریابی سیاسی که بر اساس پژوهش بدست آمده است می نماید.نگاه نویسنده در نقد مدلهای بازاریابی بین الملل بر اساس نگاه بازاریابی بوده و بر اساس این نگاه مدلها بررسی شده اند.در نهایت محقق مدل بازاریابی عصب پایه را به عنوان یک مدل کاربردی که بر اساس عملکرد عصب ها و روش کارکرد مغز انسانها شکل گرفته است ارائه می نماید. امدل به دست آمده در این پژوهش در سه سطح ارایه شده است: سطح یک سطح رای دهندگان و رای گیرندگان ،سطح دوم سطح محیط نزدیک داخل کشور که شامل رسانه داخلی و قوانیین داخلی است، می باشد و سطح سوم سطح محیط سیاسی خارج کشورکه شامل رسانه های بین المللی و نهاد های سیاسی بین الملل می باشد.در تدوین مدل از روش دلفی استفاده شده است و البته با توجه به اینکه مدل باید آزمون گردد محقق با استفاده از ابزار pls اقدام به آزمون مدل با 384 نفر پاسخگو و به روش پرسشنامه در بخش رای دهندگان نموده است.سایر قسمتهای مدل این پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، علوم اعصاب، بازاریابی سیاسی عصب پایه، انتخابات، رقابت سیاسی، علوم شناختی
 • مهدی رسولی قهرودی*، علیرضا علوی تبار، ساحل زابلی صفحات 443-464

  از مهم ترین کاربردهای تبلیغات سیاسی منفی بسیج کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و افزایش میزان رای دهی در زمان انتخابات می باشد. نامزدها و احزاب سیاسی از این نوع تبلیغات برای تضعیف جایگاه رقیب استفاده می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ادراک از تبلیغات سیاسی منفی بر میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات است. جامعه آماری شامل تمامی افراد واجد شرایط رای دادن در سطح شهر تهران در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در نهایت تعداد 455 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات سیاسی منفی بر تمایل به رای دهی رای دهندگان تاثیر دارد. هرچند این تاثیر در تمامی ابعاد تبلیغات سیاسی منفی دیده نشده است. همچنین احتمال رای دادن و مشارکت در انتخابات در مردان نسبت به زنان بیشتر است.

  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، تبلیغات سیاسی منفی، تمایل به رای، مشارکت، انتخابات، مجلس شورای اسلامی
 • هادی طحان نظیف، سجاد قلیچ پور*، امین الله پاک نژاد صفحات 465-488
  مساله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مساله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفا در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.
  کلیدواژگان: ولایت فقیه، مهدوی کنی، حکومت اسلامی در عصر غیبت، نظریه نصب، ولایت مطلقه فقیه، نظارت بر قدرت
 • حسین مسعودی پور*، حسین کریمی فرد، بهرام یوسفی، فریدون اکبرزاده صفحات 489-514
  مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تاثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، انرژی، نفت و گاز، سیاست خارجی، ایران، خلیج فارس
 • حسین مسعودنیا، محمودرضا رهبرقاضی*، مریم قربانی صفحات 515-538

  بررسی نگرش سیاسی شهروندان مسئله ای است که در جامعه ما از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چراکه نگرش ها مقدمه شکل گیری رفتارها و کنش های افراد هستند. ازسوی دیگر، موضوع اهمیت یافتن هویت های ملی و قومی در عصر جهانی شدن، مهم ترین موضوع جامعه شناسی سیاسی در محسوب می شود. در این راستا، به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر روی نگرش سیاسی افراد تاثیرگذار باشد، هویت های ملی و قومی افراد می باشد. با توجه به اینکه تاکنون داده مستند تجربی در این خصوص ارائه نشده است، سنجش هرچند اجمالی این موضوع ضروری به نظر می رسد. با توجه به این امر، هدف این پژوهش بررسی تاثیر هویت های ملی و قومی بر روی نگرش سیاسی افراد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است که در حدود 398 نفر از افراد ساکن در این شهرستان با روش نمونه گیری سهمیه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولا منطبق با نظریات مید میان هویت ملی و هویتی قومی، نه تضاد، بلکه نوعی ارتباط مثبت وجود دارد که بالاتر رفتن هر کدام از آنها با تقویت هویت دیگر همراه است. ثانیا هرچند این دو نوع هویت، انطباق خوبی باهم دارند، اما تاثیرات آنها بر روی نگرش سیاسی شهروندان متفاوت می باشد. در این راستا، یافته ها حاکی از آن است درحالیکه افزایش هویت ملی باعث گرایش شهروندان به اصول گرایی می شود، اما هویت قومی احتمال تمایل افراد به گروه های سیاسی اصلاح طلب در جامعه مذکور را تقویت می نماید.

  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت قومی، اصول گرایی، اصلاح طلبی، نگرش سیاسی، شهرستان خوی
 • آسیه مهدی پور* صفحات 539-566
  پیروزی انقلاب اسلامی مرهون به کارگیری استعداد رهایی بخش روایت شیعی از اسلام سیاسی در ارائه الگوی مقاومت در برابر سلطه استکباری غرب و ارزش های استعلایی مدرنیته غربی در برابر ارزش های دینی در قرن جدید محسوب می شود. ظرفیتی که به تدریج به الگوی تاثیرگذار و ساختارشکن در معادلات نظام قدرت جهانی تبدیل شد.بررسی چیستی مفهوم مقاومت، ابعاد، زمینه ها، پیامد و چشم انداز مقاومت و ارائه مدل مفهومی آن در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان مولفه ای تعیین کننده در پیشرفت جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه موضوع این مقاله است. در این میان بررسی بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 تاکنون نشان می دهد که این مفهوم در اندیشه ایشان از اهمیت حیاتی در تداوم انقلاب اسلامی و رسیدن به افق تمدن اسلامی و الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی دارد. روش مورداستفاده در این پژوهش استراتژی پژوهشی داده بنیاد و تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده بیانات مقام معظم رهبری درباره مقاومت است که یک مدل مفهومی و یک نقشه راه برای الگوی مقاومت در اندیشه رهبری ارائه می دهد. بر مبنای این روش از میان 93 سخنرانی، طی سال های 1368 تا بهار 1398، در دو گام اول کدگذاری باز و محوری 146 کد و 11 مقوله مشخص شد و در گام بعدی با تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده و ارتباط میان نکات، مفاهیم و مقوله ها؛ زمینه مقاومت، ابعاد، موانع، راهکارها، پیامدها و چشم انداز آن در مدل مفهومی با استفاده از شیوه پارادایمی طراحی شده است. نفی سلطه،استقلال،بازدارندگی چندبعدی و دست یابی به تمدن نوین اسلامی طرح کلی مفهوم مقاومت در این بررسی است.
  کلیدواژگان: مقاومت، نظریه داده بنیاد، مقام معظم رهبری، تمدن اسلامی، بازدارندگی
 • سارا نجف پور، علی تدین راد* صفحات 567-590
  هانا آرنت از متفکرانی است که بیشتر در حوزه اندیشه سیاسی با «ریشه های توتالیتاریسم»، «خشونت»، «انقلاب» و «وضع بشر» شناخته می شود اما همزمان نگاهی عمیقا فلسفی با گرایشهای زیستمانی و پدیدارشناسانه برآمده از همنشینی با هایدگر در این آثار نشان می دهد که در «میان گذشته و آینده» و «حیات ذهن» به اوج می رسد و بیش از سیاست، به فلسفه محض و با تاکید بر مقوله فهم و هرمنوتیک نزدیکتر می شود. در این پژوهش می کوشیم به فهمی از نسبت این دو بعد فلسفی و سیاسی اندیشه ها و آرای آرنت دست یابیم و به این مسئله پاسخ گوییم که چه نسبتی میان هرمنوتیک، فهم و پدیدارشناسی از یکسو و سیاست از سوی دیگر، در اندیشه آرنت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، رویکرد آرنت به «فهم» و «امر سیاسی» و نسبت این دو را با روشی توصیفی و تحلیلی در آثار برجسته او مورد بررسی قرار می دهیم.در فرجام این تحقیق به نظر می رسد آرنت انسان و امر سیاسی و نیز مقوله فهم را در دل چارچوبی واحد و از منظر و رویکردی فراگیرتر می بیند و نگاهی پدیدارشناسانه و تفسیری نسبت به انسان، جهان، فهم جهان و نیز امر سیاسی دارد. منظومه فکری هانا آرنت پیوندی است میان پدیدارشناسی و نظریه سیاسی و به عبارتی گونه ای سیاسی کردن پدیدارشناسی هرمنوتیک و بسط رویکردی پدیدارشناسانه-هرمنوتیک در حوزه نظریه و فکر سیاسی. از آنجا که رویکرد پدیدارشناسانه هرمنوتیک آرنت به امر سیاسی در درجه اول و بیش از هرچیز در فهم «جهانیت» وجود بشری به کار گرفته شده است، می توان آن را نوعی پدیدارشناسی وجودگرا یا انسان شناسی پدیدارشناسانه امر سیاسی خواند.
  کلیدواژگان: آرنت، امر سیاسی، فهم، هرمنوتیک، عمل
|
 • Athari Sayyed Asadollah, Ramin Valizadeh Meidani * Pages 297-316
  Political parties were formed after the collapse of the Ottoman Empire in the Turkish Republic, and there was an atmosphere of democratic competition, despite the one-party atmosphere in the early years of the Republic between the parties. The National Movement Party is Turkey's fourth largest political party that has an impact on Turkey's political environment. The presence of this party in the Republican alliance and its role in the political sphere of Turkey highlights the necessity of analyzing its political behavior towards the Islamic Republic of Iran. The purpose of this article is to explain the positions of the National Movement Party in relation to the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the main question of this study is: what role do the National Movement Party's identity ideas play in its position towards the Islamic Republic of Iran? This paper investigates the role of identity paradigms in the positions of the National Movement Party using a descriptive-analytical approach and using documentary technique. This research is of practical purpose. The findings of the article show that the National Movement Party seeks to adopt cooperative policies towards the Islamic Republic of Iran.The presence of this party in the Republican alliance and its role in the political sphere of Turkey highlights the necessity of analyzing its political behavior towards the Islamic Republic of Iran. The purpose of this article is to explain the positions of the National Movement Party in relation to the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the main question of this study is: what role do the National Movement Party's identity ideas play in its position towards the Islamic Republic of Iran? This paper investigates the role of identity paradigms in the positions of the National Movement Party using a descriptive-analytical approach and using documentary technique. This research is of practical purpose. The findings of the article show that the National Movement Party seeks to adopt cooperative policies towards the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: National Movement, Party, Islamic Republic of Iran, Identity, Ideas, Turkey
 • Asghar Eftekhari, Hasan Shahbaz * Pages 317-346

  Security is one of the most important and basic elements of any government. Most theoretical foundations in the field of security studies are from Western texts. There have been some attempts to localize these studies in recent years, but there is still much work to do. The purpose of this article is to attempt to reach this goal by attempting to take a step in this important direction by content analysis method of Ayatollah Mahdavi Kenny. The reason for Ayatollah Mahdavi Kenny's election is that in the early years of the victory of the Islamic Revolution, he was responsible for securing the country in two important organizations, the Islamic Revolutionary Committee and the Ministry of the Interior. Researchers seek to answer the question of what dimensions and priorities should be found in Ayatollah Mahdi's conception of security. To answer this question, two sets of sources were examined, each of which merely promoted one piece of work. By carefully examining the theoretical sources in the field of security and the sources related to Ayatollah Mahdavi Kani, the authors have finally succeeded in dissecting the dimensions of security from their point of view so that the output of this research will greatly contribute to indigenous security studies. The result shows that: Ayatollah Mahdavi Kenny, while accepting the common dimensions of security, but believes that the basis of these dimensions must be Islam and Islamic culture and, above all, the ethical dimension of Islam, because if not so many grand plans, They will not reach their true home, and instead of building on ethics, they will be shaped by inappropriate policies.

  Keywords: Security, Security Dimensions, Ayatollah Mahdavi Kenny, Ethical Security
 • Sajad Babakhani *, Akbar Salehi, Yahya Ghaedi, Sousan Keshavarz Pages 347-368

  After the Islamic Revolution in Iran, various discourses have emerged. and each discourse has provided specific goals and programs in the field of citizenship education.the present article aims to critical analysis of the citizenship education position in Justice oriented and moderate discourses. The research community includes documents related to citizenship education in both discourses. the findings showed that for the education of citizenship, from the perspective of the Justice oriented discourse, the observance of socio-economic, and in terms of moderation discourse, observance of political and civil rights, constitute the most important demands of citizens. the texts examined in both discourses do not pay much attention to the role of citizens in the process of meeting the rights, but their focus is on the government's responsibility to realize the rights and the grounds for achieving citizenship education. A citizen represented in these two discourses is a single-dimensional inventory that has experienced rapid and unbalanced growth in only one era in each era. In most cases, the documents examined follow a single-discourse pattern and are not interested in using elements of competing discourses.

  Keywords: citizenship education, Islamic Revolution, Critical Analysis, Moderation discourse, Justice oriented Discourse
 • Rasoul Balavi *, Zahra Mahozi Pages 369-388
  Speech Act Theory is one of the significant ideas in the field of discourse and textual analysis. This theory, which is a branch of the philosophy of language, examines verbs and sentences in different situations. The Speech Act Theory was first introduced by Austin, and then, Searle completed his unfinished work in five persuasive, declarative, effective, commissive, and declarative speech acts. In the model presented by Searle, the information exchanged by verbs and their equivalent sentences is evaluated. This theory addresses investigating verbs and sentences in religious texts, including the Qur'an and Nahj al-Balagha, as well as discovering the underlying layers and the deepening of the word in the production of new chapters. Moreover, Nahj al-Balagha, as one of the most masterful texts of religious literature, has the most eloquent sentences and words. This invaluable book, including sermons, letters, and the words of Imam Ali (AS) in political, social, economic and cultural fields, has been a complete and strategic encyclopedia of all time. Political aspects of Nahj al-Balagha is one of its important dimensions because social justice, equality and equality and the proper management of the administrative system have been the main concerns of Imam Ali (AS).
  Keywords: Imam Ali (AS), Nahj al-Balagha, speech acts, political thoughts, Searle
 • Mohammad Reza Hafez Nia, Reyhane Salehabadi *, Seyed Hadi Zarghani, Sirous Ahmadi Pages 389-416
  Social power is of great importance among scholars of different sciences due to its importance in the sphere of individual and public life. On the other hand, this type of power can be considered as one of the dimensions of soft power that influences the national power of political-spatial structures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting social power and determine the coefficient of importance of each variable and finally rank countries accordingly. The research method has three main stages. In the first phase, library studies were written with reference to articles, books, and theoretical foundations of research. In the second phase, 77 internal and external experts referred to the field findings section to assess the significance of social variables affecting national power. Then, to measure the national qualitative variables, 30 foreign experts in social sciences, political sociology, etc. from India, France, China, Canada, etc. filled out a questionnaire designed online. Fischer maximum likelihood method was used to convert qualitative variables to quantitative. Then, considering the systematic and integrated approach of power, DEMATEL technique was used to determine the cause and effect relationships of the variables. Finally, 69 countries were ranked based on TOPSIS based on library and statistical data. The results showed that the United States with average (0.575), Switzerland (0.570), Norway (0.566), Sweden (0.526), Netherlands (0.522), New Zealand (0.487), England (0.482), Qatar (0.477), China (0.475) and India (0.468) rank first to tenth. The least significant were Vietnam (0.33), Nigeria (0.340), South Africa (0.347), Venezuela (0.353), Ghana (0.371), Ukraine (0.3718), Pakistan (0.376). Iran also ranks forty nine out of sixty-nine with an average (0.394).
  Keywords: Social Power, National Power, Fisher Maximization Method, Dimtel, Topsis
 • Sayed Hamid Hosseini, Vahid Reza Mirabi *, Mohamad Hossein Ranjbar, Esmael Hasanpour Pages 417-442

  Given that political marketing has come from the behaviors of reality in political affairs to universities, and has been theorized in the faculties of political science, so existing theories are usually the only ones explaining the facts and usually the deeper and deeper layers of science, the less these theories. Is taken into consideration. Accordingly, and as political market players need a more cognitive and cognitive model for conducting political affairs, in particular, understanding the factors that influence voter behavior, they can both effectively and accurately identify voter behavior. To predict behaviors and ultimately vote to avoid errors in political forecasting and planning, the researcher first criticizes existing political marketing theories and then presents a neural (cognitive) model of political marketing. Based on research by the researcher. The author's point of view in critiquing political marketing patterns is based on the marketing perspective and has been examined on this basis. Finally, the researcher presented the cognitive marketing model (basal nerve) as a functional model based on the function of the nerves and the way the human brain works. The model presented in this study is presented in three levels: Level 1, the level of voters and voters, which focuses more on the internal and psychological issues that have cognitive origins; And there are domestic laws; the third level, the political environment abroad, which includes the international media and international political institutions. The Delphi method was used to design the model. The Delphi panel was comprised of specialists in cognitive and neuroscience, political science, and marketing science. Given that the model should be tested, the researcher used a pls tool to test the model with 384 respondents from over 18 years of Iranian political affairs inside and outside the country using a questionnaire. Other parts of the model in this study have been tested by the Delphi method.

  Keywords: Political Marketing, Neuroscience, Basic Nerve Political Marketing, elections, Political Competition, Cognitive Sciences
 • Mehdi Rasouli Ghahroudi *, Alireza Alavitabar, Sahel Zaboli Pages 443-464

  Political advertising is one of the most important practical tools of political marketing communications, and it can be divided into two forms in terms of content: Positive political advertising and negative political advertising. One of the most significant applications of negative political advertising is to mobilize people to participate in elections as well as increasing the number of voters during elections. In addition, the candidates and political parties use this kind of advertising to weaken their competitor's position. The aim of the study is to investigate the impact of negative political advertising through voting intention on voting preference. We have applied descriptive and inferential analysis methods. The questionnaire has been used for data collection. Our study consisted of all people that are eligible to vote in Tehran. Thus, our samples include 455 people living in different area of the city. Further, we used correlation methods and logistic regression models in order to test the hypotheses. The results show that negative political advertising can have an impact on the willingness of voters to vote. However, this effect has not been seen in all aspects of negative political advertising.

  Keywords: Political advertising, voters' intention, Election, participation, negative advertising, parliament
 • Hadi Tahan Nazif, Sajjad Ghelichpour *, Aminallah Paknejad Pages 465-488
  The issue of velayat-e faqih and its subordinates from the past were the argument of scholars and shiite scholars' discussions. Imam khomeini (pbuh) and its restate and completion were able to form an Islamic state in practice. Through the struggle of the Islamic Revolution and then their pupils, including those of Ayatollah Mahdavi, elaborated on, explaining and promoting the theory. The purpose of this study is to explain the theory of velayat-e faqih, from the viewpoint of Ayatollah Mahdavi, in a method of content analysis. For this purpose, an important aspect of this theory, such as legitimacy of Islamic state, limits of vali-e faqih, vali-faqih traits and supervision over leadership has been analyzed. Ayatollah Mahdavi describes the necessity of forming an Islamic state from sharia and the basis of the Islamic ruling's legitimacy from divine appointment (appointment theory) and recognizes the position of people in Islamic rule only in the stage of reality and implementation of the Islamic state. In addition, in the case of the rule of the jurist, he is regarding the absolute rule of the jurist, and accordingly to, explaining the relation of the constitution and vali-e faqih and regarding “protection Supervision” in the case of supervising the leadership.
  Keywords: theory of velayat-e faqih, Mahdavi kani, Islamic Government in the age of absence, appointment theory, Velayat-e Motlaqe, Power monitoring
 • Hossein Masoodipoor *, Hossein Karimifard, Bahram Yosefi, Feredoun Akbarzadeh Pages 489-514
  The main issue in the present study is to investigate the influence of foreign policy of the Islamic Republic of Iran on geopolitical and geopolitical components on the one hand and how to use and use those components for a more dynamic and efficient foreign policy. This paper aims to study the geopolitics of energy and foreign policy of Iran (1977-1976) by documentary method. In answer to the main research question: What has been the impact of energy geopolitics on Iran's foreign policy (1979-96)? The results show that energy in the 1950s played an important role in regulating Iran's foreign policy relations with the outside world. After the victory of the revolution, the link between energy, economic growth and military reinforcement was severed. In the meantime, energy was viewed not as a tool for strengthening the country's military power or control of the region, but as a lever against "global arrogance". In the 1980s, the approach of interacting with international system actors and de-escalation in Iranian foreign policy topped the agenda of the government, using energy strategy and geopolitics to try to engage with major energy-consuming countries, which also own capital and technology. From 2005 to 2013, this policy of de-escalation has existed in Iran's foreign policy along with pivotal justice and an orientation toward the East; in the geopolitical context of oil and gas energy, this period of leverage has seriously and severely overshadowed Iran. Since 2013, Iran's foreign policy has seen two distinct plans for energy geopolitics. In the first part of the boom in energy interactions, and in the second half, the successive and severe sanctions imposed restrictions on the Islamic Republic of Iran in global energy supply. Is.
  Keywords: Geopolitics, energy, Oil, Gas, Foreign policy, Iran, Persian Gulf
 • Hossein Masoudnia, Mahmoudreza Rahbarghazi *, Maryam Ghorbani Pages 515-538

  Investigating the political attitude of citizens is an issue that has a special place in our society; Attitudes are the basis for the formation of behaviors and actions of individuals. On the other hand, the issue of the importance of finding national and ethnic identities in the age of globalization is the most important issue in political sociology. In this regard, it seems that one of the factors that can influence people's political attitude is their national and ethnic identities. Given that experimental data has not been provided in this regard, it is necessary to measure the overview of this issue.The purpose of this study is to investigate the effect of national and ethnic identities on the political attitudes of individuals. The statistical population of this research is Khoy city in West Azarbaijan province, which was studied by 398 inhabitants of this city by quota sampling method. The results of the research show that, firstly, according to the Mead views, there is a difference between national identity and ethnic identities, not contradictions, but rather a positive relationship, each of which goes up by reinforcing another's identity. Secondly, although these two types of identities are well-matched, their effects on the political attitudes of citizens are different. In this regard, the findings suggest that while increasing national identity tends to bring citizens closer to fundamentalism, ethnic identity reinforces the likelihood of individuals turning into reformist political groups in the community.

  Keywords: national identity, political attitude, ethnic identity, fundamentalism, reformism, khoy city
 • Assiyeh Mahdipour * Pages 539-566
  The victory of the Islamic Revolution is due to the use of the liberating talents of the Shi'ite narrative of political Islam in providing a pattern of resistance to the domination of the West and the transcendental values of Western modernity against religious values in the new century. The capacity gradually became an influential and deconstructive model in the equations of the world power system.The study of the concept of resistance, and its conceptual model in the thought of the Supreme Leader as components determining the progress of the Islamic society and overcoming the challenges posed by the power-domination system is the subject of this paper. the review of the statements of the Supreme Leader since 1989 shows that this concept in his thought is of vital importance for the continuation of the Islamic Revolution and reaching the horizon of Islamic civilization and the pattern of Iranian Islamic progress. The method used in this research is the research data base Grounded Theory and the analysis of the data collected by the Supreme Leader's Statement of Resistance, which provides a conceptual model and a road map for the pattern of resistance in leadership thought. from 93 lectures, during the years 1368 to the spring of 1398, in the first two steps, the open and axial coding of 146 codes and 11 categories was identified, and in the next step, by analyzing the collected data and the relationship between the points, concepts and categories; the field of resistance Dimensions, obstacles, solutions, consequences and its outlook in the conceptual model is designed using a paradigmatic method.
  Keywords: resistance, Grounded Theory, Supreme Leader, Islamic Civilization, Deterrence
 • Sara Najafpour, Ali Tadayyon Rad * Pages 567-590
  In this essay I want to show common aspects and features between understanding and the political in Hannah Arendt main works including Human Condition, Life of Mind and essay in understanding. In Arendt’s thought, politic and understanding are the other side of each others and in her main exquisite insights and ideas, political activity or action is the same interpretative reality of human beings.Understanding for Arendt is the cognitive or an experiential side of politics, it is the other side of action and particulars of political action. Understanding implies recognizing new dimensions of events and “a complicated process which never produces unequivocal results”.While irreversibility, plurality, unpredictability, creativity are important features of action in Arendt's thought and the political distinct from the social is correlated to human free and spontaneous action, understanding is also in her view an unending activity which contains perception new aspects of events, an endless and complicated process that never produces decisive and ultimate results. Understanding “is the specifically human way of being alive”.
  Keywords: Arendt, Action, understanding