فهرست مطالب

روانشناسی نظامی - پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد خدادادی سنگده*، خدابخش احمدی صفحات 5-14
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی انجام شد.

  روش

  پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی خانواده های نظامی شهر تهران بودند. نمونه پژوهش شامل337 نفر از والدین خانواده های نظامی شهر تهران و به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شد. ابزارهای مورداستفاده عبارت بودند از مقیاس عملکرد خانواده (FAD)، رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) و پرسشنامه محقق ساخته خانواده سالم نظامی ایرانی (IMHFQ). برای بررسی روایی سازه از همبستگی درونی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به منظور بررسی پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از دو هفته استفاده شد.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد این پرسشنامه از روایی همگرایی و پایایی قابل اطمینان و مناسبی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه 70 سوالی به ترتیب میزان واریانس تبیین شده دارای 5 خرده مقیاس زناشویی، فردی، والدگری، اجتماعی و معنوی بود.

  بحث

  باتوجه به نتایج این مطالعه، پرسشنامه ساخته شده خانواده سالم نظامی جهت نیل به اهداف پژوهشی و درمانی در جمعیت نظامی قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: خانواده سالم، ساختار عاملی، مشخصات روان سنجی، خانواده نظامی
 • محمدتقی یازرلو*، نظام هاشمی، رابعه باشقره، زهرا ممشلو صفحات 15-26
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش قدردانی و بخشش در پیش بینی سلامت روان شناختی کارکنان یک واحد انتظامی است.

  روش

  طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را، کلیه کارکنان مرد یک واحد انتظامی که در سال 1396 مشغول به کار بودند، شامل می شد که 234 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چک لیست (بازبینه) نشانه های مرضی (SCL-90-R)، پرسشنامه قدردانی مک کالوگ و ایمونز و پرسشنامه بخشش هارتلند بود.

  نتایج

  یافته های حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین قدردانی و بخشش با سلامت روان شناختی، رابطه منفی معنی داری وجود دارد (005/0<p) و این دو متغیر می توانند سلامت روان شناختی را پیش بینی کنند.

  بحث

  یافته های این پژوهش نشان می دهد قدردانی و بعد بخشش خود و بخشش دیگران می توانند سلامت روان شناختی کارکنان نیروی انتظامی را پیش بینی کنند. یافته های پژوهش می تواند برای بهبود سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی، مورد استفاده قرارگیرد.

  کلیدواژگان: قدردانی، بخشش، سلامت روان شناختی، کارکنان نیروی انتظامی
 • میترا شعبانپور، رضا حسین پور* صفحات 27-41
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری، سلامت روان و شادابی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شاهد آموزش و پرورش در شهر تهران انجام شد.

  روش

  تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون بود. از 3600 نفر اعضای جامعه تحقیق طبق جدول مورگان 350 نفر نمونه اولیه با شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب و از آنها آزمون پرخاشگری گرفته شد. از این تعداد 50 نفر نمره پرخاشگری بالاتری داشتند که 30 نفر اعضای نمونه نهایی از بین آنها به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بسته آموزشی مدیریت خشم براساس رویکرد شناختی رفتاری در 12 جلسه 60 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. پرسشنامه های استاندارد پرخاشگری باس و پری (1992)، سلامت روانی گلدبرگ (1972) و شادابی آکسفورد (2002)، قبل و بعد از جلسات آموزشی بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. برای توصیف داده ها از آماره های توصیفی و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد آموزش گروهی مدیریت خشم، پرخاشگری دانش آموزان را کاهش، سلامت روان و شادابی آنها را افزایش داده است.

  بحث

  باتوجه به یافته های این تحقیق برنامه ریزی برای آموزش مدیریت خشم به دانش آموزان، راهکار مناسبی برای کاهش این آسیب ها خواهد بود.

  کلیدواژگان: آموزش گروهی مدیریت خشم، پرخاشگری، سلامت روانی و شادابی
 • حجت الله مرادی، احمد باصری، راضیه معاون جولا* صفحات 43-49
  مقدمه

  در سال های اخیر مهارت های زندگی و آموزش آن توانسته است اهمیت خود را در میان اقشار مختلف پیدا کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 15 نفر بعنوان گروه کنترل و 15 نفر بعنوان گروه آزمایش از فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر تهران بوده است که به صورت داوطلبانه انتخاب و در جلسات آموزش مهارت های زندگی شرکت داشته اند. مداخلات به شکل 8 جلسه آموزش گروهی، هر جلسه به مدت 90 دقیقه اجرا شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود.

  نتایج

  یافته های تحقیق نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی تاثیر مثبت داشته و به طورمعناداری میزان شادکامی گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل گردید.

  بحث

  به نظر میرسد آموزش مهارت های حل مسئله، تصمیم گیری و تفکرخلاق تاثیر به سزایی در شادکامی افراد دارد و افراد را در ارتباط با حل مشکلات احتمالی که در زندگی پیش رو دارند یاری می رساند

  کلیدواژگان: شادکامی، مهارت های زندگی، فرزندان شاهد و ایثارگر
 • نجمه امیری*، محمد باقر حبی، وحیده دهاقین، مهناز سادات آقا امیری، سید ابوالفضل موسوی صفحات 51-64
  مقدمه

  همسران جانبازان ازنظر تعامل و ارتباط با جانباز از ویژگی های روان شناختی و اثرات نامطلوب رفتاری و شناختی او متاثر می شوند که این امر می تواند به طور جدی، انعطاف‎ پذیری روان شناختی همسران جانباز را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی در همسران جانبازان انجام شد.

  روش

  در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، 32 نفر از همسران جانباز مراجعه کننده به کلینیک شهر تهران  در سال 1396 که از میزان انعطاف پذیری شناختی ضعیفی برخوردار بودند، به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده و به طور  تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 16 نفر). مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، طی 8 جلسه (هرجلسه 120دقیقه) برای گروه آزمایش انجام شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) استفاده شد و داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با تعدیل اثر پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که فرضیه‏های پژوهش مبنی بر تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش انعطاف پذیری شناختی همسران جانبازان مورد تایید قرار گرفته است و همسران جانبازان گروه آزمایش نسبت به جانبازان گروه کنترل در پس آزمون به طور معنی داری، انعطاف پذیری شناختی بیشتری داشتند (05/0 < p).

  بحث:

  آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش انعطاف پذیری شناختی همسران جانبازان، اثربخش است و باعث افزایش انعطاف پذیری شناختی در آنان می شود.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی، همسران جانبازان
 • بهشته نیوشا*، علی اکبر رجبی صفحات 65-82
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تنظیم شناختی هیجان،  شادکامی و عدم تحمل آشفتگی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پایین بود.

  روش

  این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده و جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان وظیفه (سربازان) مشغول به خدمت در یکی از یگان های نظامی غرب شهر تهران تشکیل دادند (تعداد 139 =N). نمونه این پژوهش نیز شامل 60 نفر از کارکنان وظیفه بود که به روش نمونه گیری دردسترس، انتخاب و سپس در دو گروه با رفتارهای پرخطربالا و پایین جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رفتارهای پرخطر، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و مقیاس تحمل آشفتگی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد بین تنظیم شناختی هیجان در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و رفتارهای پرخطر پائین، تفاوت وجود دارد. همچنین بین تحمل آشفتگی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پائین، تفاوت وجود دارد و همچنین، مشخص شد بین شادکامی در کارکنان وظیفه با رفتارهای پرخطر بالا و پائین، تفاوت وجود دارد.

  بحث

  می توان نتیجه گرفت کارکنان وظیفه با رفتار پرخطر پایین، از "تنظیم شناختی هیجان"، "تحمل آشفتگی" بالاتر و "شادکامی" بیشتری نسبت به گروه دیگر برخوردارند.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، شادکامی، تحمل آشفتگی، رفتارهای پرخطر
|
 • Javad Khodadadi *, Khodabakhsh Ahmadi Pages 5-14
  Introduction

  The current research was aimed at constructing and validating the Iranian military family health questionnaire.

  Method

  This is a correlational research work. The research population included all military families in Tehran, Iran. The sample consisted of 337 parents of military families in Tehran selected through the purposive sampling method. The instruments used were the Family Assessment Device, the Enrich Marital Satisfaction Scale and the Iranian Military Family Health Questionnaire which was constructed by the researchers. The construct validity of this questionnaire was evaluated by internal correlation and exploratory factor analysis, and its reliability was verified using Cronbach's alpha coefficient and retest after two weeks.

  Results

  The findings revealed that the questionnaire has sufficient reliability and convergent validity. Factor analysis results further showed that this 70-item questionnaire has the 5 marital, individual, parenting, social and spiritual subscales.

  Discussion

  Based on the results of this study, it can be concluded that the constructed questionnaire can be used for research and treatment purposes in military communities.

  Keywords: healthy family, factor structure, psychometric properties, military family
 • Mohamad Taghi Yazarloo *, Nezam Hashemi, Rabehe Bashghareh, Zahra Mamashlo Pages 15-26
  Introduction

  The purpose of this study is to determine the role of gratitude and forgiveness in predicting the mental health of the Personnel of a Law Enforcement Unit in Iran.

  Method

  This is a correlational descriptive study. The statistical population of the present study included all the male personnel of a Law Enforcement Unit, who were at work in 2017. From among them, a group of 234 subjects was selected using the multistage random sampling method. The research instruments were the Symptom Check List Questionnaire (SCL-90- R), the McCullough and Immunes Gratitude Questionnaire and the Hartland Forgiveness Questionnaire.

  Results

  The results of Pearson correlation showed that there is a significant negative relationship between gratitude and forgiveness, on the one hand, and mental health, on the other, (P<0.005), which implies that these two variables can predict mental health.

  Discussion

  The findings of this research reveal that gratitude and self-forgiveness and forgiveness of others can predict the mental health of the Law Enforcement Force personnel. This finding can be used to improve the mental health of the Law Enforcement Force personnel.

  Keywords: : gratitude, forgiveness, mental health, the Law Enforcement Force personnel
 • Mitra Shabanpour, Reza Hosseinpour * Pages 27-41
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the impact of anger management group training on aggression, mental health and happiness in Shahed Junior High School Girls in Tehran.

  Method

  This is an applied quasi-experimental study with a control group and pretest-posttest design. From among the 3600 members of the statistical population, a sample of 350 individuals was selected according to Morgan's table and using the stratified cluster sampling method and administered the aggression test. From among them, 50 individuals with a higher aggression score were selected and the final sample including 30 subjects was selected randomly from among them and was divided into experimental group (n₌15) and control group (n₌15). The experimental group received twelve 60-minutes sessions of anger management training package based on the cognitive-behavioral approach. The Buss and Perry Aggression Questionnaire (1992), the Goldberg Mental Health Questionnaire (1972) and the Oxford Happiness Questionnaire (2002) were administered to the experimental and control groups before and after the training sessions. Descriptive statistics were used to describe the data and covariance analysis was used to analyze the data and test the hypotheses.

  Results

  The findings revealed that anger management group training reduced the students' aggression and increased their mental health and happiness.

  Discussion

  Given the findings of this study, planning to teach anger management to students would be a suitable way to reduce these impairments.

  Keywords: anger management group training, aggression, mental health, Happiness
 • Hojatolah Moradi, Ahmad Baseri, Raziye Moavenjola * Pages 43-49
  Introduction

  In recent years, life skills and teaching them have gained importance among different classes. The purpose of this study was to determine the impact of life skills training on the happiness of the children of martyrs and Self-Sacrificers in Tehran.

  Method

  The present study is a quasi-experimental research work. The statistical sample of the study included 15 subjects as control group and 15 others as experimental group. The subjects were selected on a voluntarily basis. The subjects in the experimental group participated in life skills training sessions. The interventions included eight 90-minute sessions of group training, and the Oxford Happiness Questionnaire was used as the data collection instrument.

  Results

  The results of the research indicated that life skills training has a positive effect on happiness, and the happiness of the experimental group was significantly higher than that of the control group.

  Discussion

  It appears that receiving training in problem solving, decision making and creative thinking skills significantly affects happiness of individuals and helps them to solve the likely problems they face in life.

  Keywords: Happiness, life skills, children of martyrs, Self-Sacrificers
 • Najmeh Amiri *, Mohammad Bagher Hobbi, Vahideh Dehaaqin, Mahnaz Sadat Aghamiri, Seyed Abolfazl Mousavi Pages 51-64
  Introduction

  In their interaction with their husbands, disabled veterans’ wives are affected by their husbands’ psychological characteristics and adverse behavioral and cognitive effects, which can seriously affect their psychological flexibility. The purpose of this study was to determine the effect of mindfulness-based cognitive therapy on the cognitive flexibility of disabled veterans' wives.

  Method

  In this semi-experimental research with pretest-posttest and control group design, 32  wives of disabled veterans referring to counseling centers in Tehran in 2017 and having low cognitive flexibility were selected through the purposive sampling method and were randomly assigned into an experimental group (n₌16) and a control group (n₌16). Eight 120-minute sessions of mindfulness-based cognitive therapy was performed for the experimental group. The Cognitive Flexibility Questionnaire (CFI) was used to collect the required data, and the data were analyzed using covariance analysis with moderated pre-test effect.

  Results

  Based on the findings, the research hypotheses related to the impact of mindfulness-based cognitive therapy on increasing the cognitive flexibility of disabled veterans’ wives are confirmed, and the disabled veterans’ wives in the experimental group had significantly higher cognitive flexibility than those in the control group in the post-test stage (P

  Discussion

  Mindfulness-based cognitive therapy is effective in enhancing the cognitive flexibility of disabled veterans’ wives and increases their cognitive flexibility.

  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, Cognitive Flexibility, disabled veterans wives
 • Beheshteh Niusha *, Aliakbar Rajabi Pages 65-82
  Introduction

  The purpose of the present study was to compare cognitive emotion regulation, happiness and distress intolerance in conscripts with high and low risk behaviors.

  Method

  This is a causal-comparative study, and its statistical population consisted of all conscripts (n = 139) serving in a military unit in the west of Tehran. The sample included 60 conscripts selected through the availability sampling method and assigned into two groups: with high and low risk behaviors. The High Risk Behaviors Questionnaire, the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, the Oxford Happiness Questionnaire and the Distress Tolerance Scale were used for data collection. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there is a difference between cognitive emotion regulation in the conscripts with high- and low-risk behaviors. Also, there was a difference between the conscripts with high- and low-risk behaviors in distress tolerance. It was further revealed that there was a difference between the conscripts with high- and low-risk behaviors in happiness.

  Discussion

  It can be concluded that conscripts with low risk behaviors have higher cognitive emotion regulation and distress tolerance and more happiness than the other group.

  Keywords: cognitive emotion regulation, Happiness, distress tolerance, risk behaviors