فهرست مطالب

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) - پیاپی 94 (زمستان 1398)
 • پیاپی 94 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب طولابی، اسفندیار محمدی، برومند خدادادیان* صفحات 1-38

  این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای درک هزینه های وجود بدرفتاری کارکنان شعب بانک ها، با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل آن نیز با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه حاضر در این پژوهش کارکنان سرپرستی ها و شعب بانکهای سطح شهر ایلام بوده اند؛ که با انتخاب روش نمونه گیری هدفمند، با 40 نفر از آنان مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای تایید صحت داده ها از روش های متعددی همچون: تطبیق توسط اعضا، مشارکتی بودن پژوهش، تثلیث و بازنگری روند استفاده شده. یافته های این پژوهش نشان داد که منظور از بدرفتاری کارکنان در الگوی ارائه شده ابعاد زیر می باشد: سرقت زمان، مسائل اخلاقی، تبعیض و مسائل کاری که دارای عوامل علی همچون: بدرفتاری مشتری، عوامل فردی، درون سازمانی و عوامل برون سازمانی است. همچنین عوامل محیطی این الگو شامل: عوامل جمعیت شناختی، شرایط اقتصادی- فرهنگی، اقتضائات محیط بانک بوده است. راهبردهایی که برای کاستن از بدرفتاری در بانک ها ارائه گردیده: عوامل بهداشتی، طراحی مجدد، عوامل انگیزشی، توانمندسازی، و مدیریت منابع انسانی است. طبق این الگو هزینه های بدرفتاری کارکنان، شامل هزینه هایی است که برای سازمان، کارمند خاطی، همکاران، مشتریان، و در نهایت برای کل جامعه دارد.

  کلیدواژگان: بدرفتاری، هزینه های بدرفتاری کارکنان، کارکنان شعب بانکها
 • مهدی دیهیم پور* صفحات 39-62
  ذی نفعان هر سازمان جهت تحقق اهداف خودشان از هر ابزاری استفاده می نمایند که یکی از این ابزارها، جنجال آفرینی جهت نیل به نتیجه مطلوب است؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف مدیریت جنجال - نتیجه افراد با تاکید بر متغیرهای شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی انجام شده که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان سازمان های دولتی استان مازندران تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مدیریت جنجال نتیجه و همچنین از مسیر شفافیت سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بر جنجال - نتیجه معنادار بوده و روابط بین آن ها تائید می شود و می توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری بر سرمایه اجتماعی در کنار شفافیت سازمانی می تواند به مدیریت جنجال- نتیجه افراد کمک کند.
  کلیدواژگان: نتیجه، شفافیت سازمانی، سرمایه اجتماعی
 • هادی تیموری*، فرخنده فروزان، علی صفری صفحات 63-84
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با بهره گیری از رویکرد ترکیبی و استفاده از طرح نظام‏مند نظریه داده بنیاد در بخش کیفی انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بیمارستانهای منتخب شهر شیراز؛ مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کد گذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری؛ پیوند میان این مقوله ها در قالب عناوین شرایط علی؛ پدیده محوری؛ راهبردها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای و پیامدهای مدیریت اوقات فراغت در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی؛ یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. در بخش کمیبا استفاده از الگوی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Amos 22، روابط حاکم و برازش تمامی عوامل اصلی الگوی کیفی طراحی شده، مورد سنجش و تایید نهایی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، فعالیت اوقات فراغت، مدیریت اوقات فراغت، تئوری زمینه ای
 • بلال پناهی* صفحات 85-107

  در سال های اخیر موضوع سکوت سازمانی جایگاه مهمی را در بین پژوهش های مربوط به حوزه سازمان و مدیریت بدست آورده است. سکوت سازمانی پدیده ای اجتماعی محسوب می شود که در اثر عوامل متعددی در سازمان بروز کرده و نتایج مهم سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با بکارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر سکوت سازمانی و پیامدهای آن در ایران و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل CMA انجام شده است. در این بررسی از تعداد 51 مطالعه منتخب، تعداد 30 متغیر مستقل و 21 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه این بررسی فراتحلیل نشان داد که متغیرهای هویت سازمانی، ارتباط اثربخش، رفتار سازمانی مثبت گرا، عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی و نگرش های مدیریتی بیشترین تاثیرگذاری بر سکوت سازمانی در سازمان های ایرانی داشته اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که سکوت سازمانی، متغیرهای مهم سازمانی مثل کارآفرینی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، اشتیاق شغلی، استرس شغلی، کارتیمی، حمله عاطفی و شادی در کار را به عنوان پیامدهای آن تحت تاثیر قرار می دهد

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، فراتحلیل، پیامدهای سکوت سازمانی، پیشایندهای سکوت سازمانی
 • محمدرضا جباری*، کمال درانی، عباس رحیمی نژاد صفحات 109-135
  زمینه و هدف

  جایگاه و نقش مدیران به علت تاثیری که بر افراد زیردست و همچنین بر عملکرد یک سیستم و به طور خاص یک سازمان می گذارند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این میان، ساختار های بنیادین شخصیتی، رفتار ها و سبک های ارتباطی افراد از جمله مدیران را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این ساختارهای بنیادین، طرح واره های شناختی هستند. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین طرح واره های شناختی مدیران با سبک رهبری و مهارت های ارتباطی آنها است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های خصوصی شهر تهران بودند که در دوره های اجباری سازمان برای ارتقای مهارت های مدیریتی که توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شد شرکت نموده بودند (از جمله مدیران هلدینگ فناوا، شاتل، بیمه پارسیان، فرمند، داروسازی سبحان و گروه هتل های هما) که از میان آن ها 185 نفر در پژوهش شرکت داشته و به پرسش نامه های سبک رهبری فیدلر، مهارت های ارتباطی بارتون و فرم کوتاه طرح واره یانگ پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  طرح واره های نقص و شرم، اطاعت، بی اعتمادی و محرومیت هیجانی، سبک رهبری مدیران و همچنین طرح واره های استحقاق، ایثار، نقص و شرم و معیارهای سرسختانه، مهارت های ارتباطی آنان را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  برای پیش بینی سبک رهبری و مهارت های ارتباطی مدیران می توان از بررسی ساختار های شخصیتی بنیادین و به طور خاص طرح واره های شناختی بهره برد.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، مهارتهای ارتباطی، طرحواره های ناسازگار شناختی، مدیران
 • علی حمیدی زاده*، جبار باباشاهی، مریم کنف چیان صفحات 137-158
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با تبیین نقش متغیرهای تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی و تعهد سازمانی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری موردمطالعه بانک صادرات ناحیه شرق استان گیلان است که از بین آن ها تعداد 183 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت متغیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی است. نتایج پژوهش همچنین بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با لحاظ نمودن نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر منفی جبران خدمات انگیزه محور بر عدم تقارن اطلاعاتی و هم چنین عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی را بیان می کند
  کلیدواژگان: جبران خدمات انگیزه محور، عملکرد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، تعهد سازمانی
|
 • Zaynab Tolabi, Esfandyar Mohammadi, Boroumand Khodadadian * Pages 1-38

  This study intended to present a pattern for comprehending the cost of misbehaviors of staffs in banks’ branches, by qualitative Approach and grounded theory. The population of this study was the staffs and managers of bank branches in Ilam city. By applying purposeful model of sampling, 40 person were selected from total population. Semi-structured interview and profound interview were used to collect data from the participants. For assessing the quality of the data, different methods were used, such as participatory research, triangulation, and the review process. Qualitative approaches were used for analyzing the data. The findings of this study showed that misbehavior of staffs in the proposed pattern have the following dimensions: Time theft, ethical issues, discrimination, and work issues. The causes of this pattern are factors, such as customer behavior, individual factors, internal organization, and outsourcing factors. In addition, the environmental factors of this pattern are demographic factors, socio-cultural conditions, and the bank's requirements. This study suggested some strategies for reducing misbehaviors in banks, including: Health factors, redesigning, motivation, empowerment, and human resources management. According to this pattern, the costs of the misbehaviors of staffs have to do with the cost to the organization, the perpetrator, colleagues, customers, and ultimately the entire community.

  Keywords: Misbehavior”, “The Cost of Misbehavior’s of Staffs”, “Bank Branch Staff”
 • Mehdi Deyhimpuor * Pages 39-62
  Each stakeholder of each organization uses any means to achieve their goals, one of which is controversy in order to achieve the desired result. Therefore, the present study aims to manage Commotion-Goal with emphasis on organizational transparency and social capital variables that are applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-survey is. The statistical population of the study consisted of 385 employees of governmental organizations of Mazandaran province. They were selected using simple random sampling method and based on Morgan table, 191 individuals were selected. The data collection tool was a questionnaire whose reliability and validity were confirmed by Cronbach's alpha and combined reliability, and confirmed by professors and experts familiar with the subject. Data analysis was done by SPSS and PLS software. The findings of structural equation modeling showed that all the paths from organizational transparency and social capital to the management of commotion-goal as well as the path of organizational transparency through the mediating variable of social capital on the commotion-goal are significant and the relationships between them are confirmed and it can be concluded that investment on social capital along with organizational transparency, it can help manage the commotion-goal of individuals.
  Keywords: Commotio-Goal, organizational Transparency, Social Capital, governmental organizations
 • Hadi Teimouri *, Farkhondeh Forouzan, Ali Safari Pages 63-84
  The present study aims to explain the model for employees' leisure management at the Workplace using the mix method approach and systematic grounded theory in its qualitative aspect. To this end, besides open interviewing with 16 university experts and managers of the selected hospitals in Shiraz City, a set of initial themes were collected via open coding process and some categories were extracted. Then, the connection among these categories was determined in axial coding stage under the titles such as causal conditions, the central phenomenon, strategies, intervening conditions, ground conditions, and consequences of leisure management in the framework of coding paradigm. In the selective coding stage, each element of the coding paradigm was explained and the model for employees' leisure management at the workplace was created. The fitness and   existing relationship of that qualitative pattern are evaluated with Amos 22 software with structural equation pattern and it is confirmed at the end.
  Keywords: Leisure time, Leisure activities, Leisure management, Grounded Theory
 • Belal Panahi * Pages 85-107

  In recent years, the subject of organizational silence has become an important part of research in the field of organization and management. Organizational silence is considered to be a social phenomenon that is happened by several factors in the organization and influences the important organizational results. This research has been done with using a meta-analysis method and with the aim of quantitative compilation of the results of done researches on the factors affecting organizational silence and its implications in Iran and using the comprehensive meta-analysis software (CMA) for analyzing the data. In this study, were selected and and 21 dependnt different variables from these studies 30 independnt were Indentified. The results of this study showed that the variables of organizational identity, effective communication, positive organizational behavior, individual factors, management factors, social factors, organizational factors and managerial attitudes had the most effect on organizational silence in Iranian organizations. Also, the results of this study showed that organizational silence affects important organizational variables such as organizational entrepreneurship, employee psychological empowerment, job engagement, occupational stress, cardiacity, emotional attack and work happiness

  Keywords: Organizational silence, Meta-analysis, Consequences of Organizational Silence, antecedents of Organizational Silence
 • Mohammadreza Jabbari *, Kamal Dorrani, Abbas Rahiminezhad Pages 109-135
  Aims and objectives

  Managers are of a great importance to the population because of their position and the influence they usually have on subordinates and in general on organizational performance. Fundamental personality structures, behaviours, communication skills have a significant effect on individuals. One of these fundamental structures is cognitive schemas. Moreover, Hence, the purpose of this study is to investigate the relationship between managers’ cognitive schemas and leadership style with their communication style.

  Method

  the current study is a descriptive-survey study. The statistical population includes all the senior managers in non-governmental organizations. 185 senior managers were selected through convenience sampling method and completed Fideller Leadership Style Questionnaire, Barton Communication Skills and Yang Schema questionnaires. Data were analyzed utilizing stepwise multiple regression methods.

  Results

  Results showed that schemas such as defectiveness/shame, obedience, mistrust and emotional deprivation can predict managers’ leadership style. Additionally, some of the schemas including entitlement, sacrifice, defectiveness/shame and unrelenting standards anticipate their communication skills.

  Conclusion

  In order to assessing managers cognitive and fundamental personality structure can help to predict his/her leadership style and communication skills

  Keywords: leadership style, Communication skills, Cognitive Schemas, managers
 • Ali Hamidizadeh *, Jabar Babashahi, Maryam Kanafchian Pages 137-158
  This study examines the effect of incentive-based compensation schemes on managerial performance by clarifying the role of information asymmetry and organizational commitment as mediator. The research method in terms of purpose is among the descriptive and survey research data collection tool is questionnaire. The population of the study area was East Bank Saderat Gilan province. 183 people are selected with cluster way as sampling. Data is analyzed using structural equation modeling. The results suggest a positive effect of incentive - based compensation variable on managerial performance. The results also showed the positive effect of incentive - based compensation variable on managerial performance with considering the moderating role of organizational commitment. The results also reflect the negative impact of incentive- based compensation on information asymmetry as well as information asymmetry on the managerial performance.
  Keywords: incentive-based compensation, managerial performance, Information Asymmetry, organizational commitment