فهرست مطالب

علوم و فنون دریایی - سال هجدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هجدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسرین سخایی*، معصومه شیامی زاده، بابک دوست شناس، احمد سواری، سید محمد باقر نبوی صفحات 1-13

  هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش پاروپایان و کلادوسرا و بررسی ساختاری گونه های غالب آنها در رودخانه اروند به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM است. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون گیری 50 میکرومتر در 6 ایستگاه با 3 تکرار و در چهار نوبت (فصل های مختلف) انجام گردید. نمونه ها بوسیله میکروسکوپ تباین فاز مورد شناسایی اولیه و توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد شناسایی فراساختاری قرار گرفتند. 15 گونه پاروپا و 5 گونه کلادوسرا در رودخانه اروند شناسایی شدند. بیشترین تراکم سخت پوستان پلانکتونیک شامل پاروپایان و کلادوسرا با میانگین تراکم 9481 و 3155 فرد در متر مکعب در فصل تابستان محاسبه گردید. از گروه پاروپایان گونه های Acartia faoensis، Canthocalanus pauper ، Subecalanus flemingeri، Labidocera acuta که 61% در صد از کل جمعیت را به خود اختصاص دادند و از گروه کلادوسرا گونه های Moina macrocopa و Daphnia longisoina 54% از کل جمعیت کلادوسرا به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از شاخص Saprobic نشان داد که میانگین ایستگاهی این شاخص در رودخانه اروند 48/2 می باشد که نشان دهنده ی قرار گرفتن این رودخانه در رده های  mesosaprobic-β (آلودگی متوسط) می باشد.

  کلیدواژگان: سخت پوستان پلانکتونیک، رودخانه اروند، میکروسکوپ SEM، شاخص SaprobicSaprobic
 • اصغر رشنودی، مرتضی سلطانی*، اسدالله کردنائیج، علی حمیدی زاده صفحات 14-42

  رقابت یک عامل بیرونی و محیطی و رقابت‏ پذیری خصیصه‏ ی درون‏ ماهیتی است،یکی از سیاست‏ های اقتصادی مورد توجه تصمیم‏ گیران و سیاست گذاران کلان کشورها،در راستای افزایش رقابت‏ پذیری اقتصاد‏ملی،توسعه منطقه‏ ای، رفع محرومیت‏ ها، جذب سرمایه‏ های خارجی و داخلی،ایجاد فرصت‏ های شغلی جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و افزایش صادرات، مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهش‏ های انجام شده در حوزه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت رقابت‏ پذیری مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین‏ المللی است. بدین منظور با به کارگیری روش فرا‏ترکیب تعداد 74 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. پیش از کدگذاری متون، با بهره‏ گیری‏ متدولوژی کسپ (CASP) اسناد فیلتر شدند. در پژوهش حاضر 1097 کد به وسیله نرم‏ افزار مکس کیو-دی-ای (MAXQDA) ارجاعی شناسایی شد. در میان عوامل شناسایی شده،به ترتیب به کارگیری مدیران متخصص (39 ارجاع)،ثبات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانایی (34 ارجاع)،ثبات سیاسی و سیاست‏های خارجی سازنده (33ارجاع)،بسترهای نهادی (30 ارجاع)،اجرای رویکردهای مبتنی بر فناوری،شایستگی و ساختار (27 ارجاع)،همکاری هوشمندانه و ارتباط موثر با بازارهای بین‏ المللی (24 ارجاع)،همسویی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی (23)، پیاده‏ سازی استراتژی هم رقابتی و تعیین اولویت‏ های رقابتی مبتنی برمزیت‏ های رقابتی (21) ،مدیریت عملکرد(19 ارجاع)، در زمره مهم‏ترین کدهای شناسایی شده بودند. ازجمله نوآوری‏های پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت رقابت‏ پذیری مناطق آزاد تجاری‏ صنعتی در سطح بین‏ المللی با بهره‏ گیری از روش پژوهش کیفی فرا‏ترکیب و نرم افزار مکس کیو‏‏‏ دی‏ای در حوزه رقابت‏ پذیری مناطق آزاد تجاری‏ صنعتی است.

  کلیدواژگان: عوامل کلیدی موفقیت، رقابت پذیری، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، فرا ترکیب
 • محدثه رحمانی گرجی، سعید تابش*، فاطمه نصرالله زاذه، مرتضی دوستی صفحات 43-60
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بوده است.روش تحقیق آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فرصت ها شناسایی شدسپس پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه 25 نفری توزیع گردید.در مرحله کمی با استفاده از روش دلفی در سه دوره به طوریکه در دور اول و دوم پاسخ به سوالات به صورت بلی و خیر بوده و در دور سوم پرسشنامه ای با مقیاس5 ارزشی لیکرت در5 بعد بین نمونه ها توزیع گردید.جامعه آماری شامل، متخصصان و اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی، اساتید گردشگری ،اساتید اقتصاد،کارکنان اداره ورزش و جوانان،مربیان و قهرمانان ملی رشته های آبی وساحلی بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای رتبه بندی ابعاد و فرصت های هر بعد از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که بعد جغرافیایی-گردشگری و زیر ساختی به عنوان پر اهمیت ترین بعد و وجود رودخانه و وجود دریا و ساحل به عنوان مهم ترین فرصت ها دراین بعد شناسایی شد.سایر ابعاد به ترتیب اهمیت به صورت، بعد اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریتی - ارتباطی و فرهنگی - اجتماعی رتبه بندی شد.به مدیران ورزشی کشور و استان مازندران پیشنهاد می گردد باتوجه به فرصت های شناسایی شده و اولویت بندی ابعاد براساس رتبه ها دراین تحقیق و تحقیقات مشابه اقدام به بهره گیری ازآنها در جهت توسعه ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر نمایند.
  کلیدواژگان: فرصت ها، ورزش های ساحلی، ورزش های آبی، دریا، شهرستان بابلسر
 • محبوبه عابدی سماکوش*، فرزام فرزان، مرتضی دوستی صفحات 61-74

  این پژوهش، با هدف تقویت و توسعه گردشگری در سواحل، عوامل جذب کننده گردش گران ورزشی فعال در زمینه گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر مشتمل بر کلیه کارمندان مرد صدا وسیما مراکز استان های سراسر کشور بودند و حجم نمونه آماری براساس جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان، 196 نفر تعیین شد. بدین منظور تعداد 220 پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت 200 پرسشنامه مورد تجرزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی درونی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 89/0 محاسبه و تایید گردید. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف، آزمون فریدمن، یومن ویتنی و کروسکال والیس با کمک نرم افزار19 spss انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که جذابیت جاذبه های طبیعی با میانگین رتبه ای13/7 مهم ترین عوامل جذب‏کننده درونی و اطلاع رسانی، رسانه ها و تبلیغات با میانگین رتبه ای12/7 مهم ترین عوامل جذب‏ کننده بیرونی گردشگران به گردشگری ساحلی محسوب می شود. همچنین عوامل جذب ‏کننده بیرونی مهم تر از عوامل جذب‏کننده درونی عنوان شدند. با توجه به نتیجه پژوهش حاضر، به مدیران و مسئولان در جذب گردشگر ساحلی پیشنهاد می شود که در کنار ویژگی های طبیعی دریا، جشن هایی متناسب با فرهنگ شهر میزبان برگزار کنند. اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد تفریحات و امکانات ساحلی از طریق رسانه ها و آژانس های گردشگری صورت گیرد. همچنین در فصل هایی که مسافر کم است از طریق تخفیفات ویژه تورهای تفریحی ساحلی، زمینه را برای جذب بیشتر گردشگر فراهم کنند.

  کلیدواژگان: عوامل جذب کننده، جذب گردشگر، گردشگر ساحلی، توسعه گردشگری، دریای خزر
 • محسن رضایی*، علیرضا زراسوندی، مجید حیدری، علی اژدری صفحات 75-87
  در این مطالعه ویژگی های ژئوشیمی فلزات سنگین در آب خروجی تعداد 16 چشمه شور عمده استان خوزستان شامل چشمه پیرموسی، چشمه های دوگانه گره بردی، چشمه های سه گانه قلعه مدرسه، بتوند، کوه زر، عقیلی، کوه سالن (هفت تنان)، قاسم آباد، ایسپره، گرو، دوبلوطان و چشمه های منطقه رامشیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمده چشمه های مورد بررسی پس از ورود به کارون در نهایت به خلیج فارس تخلیه می شوند. بررسی ها نشان می دهد به استثناء چشمه های منطقه رامشیر و چشمه گرو که به ترتیب در سازندهای میشان و آسماری رخنمون دارند، مظهر کلیه چشمه های شور استان خوزستان در سازند تبخیری گچساران واقع شده است. دبی حداکثر این چشمه های از کمینه 2 L/Sec (چشمه های رامشیر و قلعه مدرسه) تا بیشینه 330 L/Sec (چشمه گرو) متغیر می باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، چشمه شور، آلایندگی، منابع آب، استان خوزستان
 • مریم سلیمی بنی، ابراهیم رجب زاده قطرمی*، حمید محمدی آذرم، سید مهدی حسینی صفحات 88-94

  چکیدهدرسیستمهای پرورشی نیمه متراکم و متراکم، میگو جهت رشد و نمو علاوه برغذاهای طبیعی موجود دراستخر، به غذای کاملی که بتواند تمام احتیاجات غذایی موجود را فراهم نماید نیازمند است. این بررسی برروی 6 استخر در مزارع پرورشی میگوی چوئبده آبادان به مدت 7 ماه با دو جیره متفاوت وارداتی گلدکوین و داخلی بیضای شیراز از تغذیه شدند. نمونه برداری در مرحله استارتر با میانگین وزنی 35/0±25/2، رشد با میانگین وزنی 41/1±9 و پایانی با میانگین وزنی 41/1±16 انجام شد. نتایج نشان داد در شاخص های رشد دو جیره غذایی هیچ اختلاف معناداری دیده نشد (05/P) و خاکستر در مرحله رشد در میگوی تغذیه شده با جیره بیضا بیشتر از گلدکوئین، اختلاف معنادار بود (05/0>P)، در سایر مراحل بین پروتئین خام، لیپید خام و خاکستر اختلاف معنی دار مشاهده نشد(0/05)

  کلیدواژگان: میگوی وانامی، ترکیبات بیوشیمیایی، شاخص رشد، جیره غذایی
|
 • Nasrin Sakhaei *, Masomeh Sheyamizadeh, Babak Doustshenas, Ahmad Savari, Mohammad Bagher Nabavi Pages 1-13

  The purpose of this study was to identify and investigate the density and distribution of copepoda and cladosera and the structural analysis of their dominant species in the Arvand river by SEM (scaning electron microscope). Sampling was conducted with 50 μm mesh size plankton net at 6 stations and four times (in different seasons) with three reputation. The samples were detected by phase contrast microscopy and SEM. Totally 15 species of copepoda and 5 species of cladocera were identified in the river. The highest density of planktonic crustaceans including copepoda and cladocera with a mean density of 9481 and 3155 individuals per cubic meter was calculated in summer. These species, Acartia faoensis, Canthocalanus pauper, Subecalanus flemingeri, Labidocera acuta, which accounted for 61% of the total copepods abundance and 54% of the cladosera abundance were related to Moina macrocopa and Daphnia longisoina. The integrity of river were study using saprobic index which showed mesosaprobic-β (medium pollution) with mean 2.48 point.

  Keywords: Planktonic crustaceans, Arvand river, SEM microscope, Saprobic index
 • Asghar Rashnoodi, Morteza Soltani *, Asadollah Kordnaeij, Ali Hamidizadeh Pages 14-42

  Competition can be described as an extrinsic and environmental factor while competitiveness is an intrinsic feature. Free Industrial -Trade Zones are among the economic policies which the states’ macro-level decision and policy makes are involved in to enhance the national economy competitiveness, regional development, privation obviation, absorption of domestic and international investments, creation of job opportunities, obtaining of advanced technologies and development of exports. This research intends to identify the competitiveness success factors in free industrial -trade zones at the international levels.To do so,74 research papers were reviewed using meta-synthesis approach. Before the texts’ codings, the documents were filtered employing CASP (Critical Appraisal Selection Process) methodology and 1097 codes were identified through the MAXQDA software. Among the identified Factors, employing skilled and specialist managers (39 references), economic stability and formation of a knowledge-based economy (34 references), political stability and constructive foreign policy (33 references), institutional contexts (30 references), implementation of approaches based on technology,competence and structure(27 references),intelligent cooperation effective relationship with international markets (24 references), alignment of national economy with global economy(23 references),implementation of co-competitive strategies and determination of competitive priorities based on competitive advantages(21references), performance management(19 references) were the most important codes identified. The present research is innovative in regard to identification of competitiveness success factors of the free industrial- trade zones at the international levels employing the qualitative method of meta-synthesis and MAXQDA software in the area of the competitiveness of free industrial- trade zones.

  Keywords: Critical success factors, Competitiveness, Free Industrial -Trade Zones, Meta-Synthesis
 • Mohadeseh Rahmani Gorji, Saeid Tabesh *, Fatemeh Nasrolazadeh, Morteza Doosti Pages 43-60
  The goal of this study is identifying opportunities and utilizing them due to developing Babolsar township marine and beach sports.Mixed research method has been done in two levels qualitatively and quantitatively.In qualitative level the opportunities have been determined in qualification level by semi-structured interview and then a questionnaire has been codified and it distributed among 25 human samples.In quantitative level in three rounds by Delfi method, as in first and second round the answer of questions was in type of yes or no questions and in third round, the questionnaire has been distributed in 5dimensions among samples with the 5-point Likert value.Statistical society includes professional of physical education and science sport,masters of tourism,masters of economic,province and township youth and sport department, coaches and national heroes of marine and beach courses.Friedman Test has been used In order to analyze data from SPSS software and rank the dimensions and variables. The findings shows that the geographical-tourism and infrastructure dimension is the most important dimension in this study which the existence of river and sea and beach has been determined as the most important opportunities in this dimension.The other dimensions have been determined in order of importance in geographical-tourism and infrastructure dimension, economical, human resources, management-communicative and cultural-social. It has been suggested to sport managers of the country and Mazandaran province due to determined opportunities reference of dimensions according to the ranks in this study and similar studies proceed to utilize them in order to develop marine and beach sports of Babolsar Township.
  Keywords: opportunities, Beach sports, Marine sports, Sea, Babolsar Township
 • Mahbobe Abedi Samakosh *, Farzam Farzan, Morteza Dosti Pasha Pages 61-74

  This study aimed to evaluate the Strengthening and developing tourism, and active Sports Tourists Factors with the theme of Caspian Sea coastal tourism. The present study is descriptive-survey and carried out on the field-by-field basis. The statistical population was 400 people including all the male staff of TV stations in the provinces of the country and the sample size was determined 196 people based on the statistical population using the Morgan table. A researcher-made questionnaire was used to collect data and its internal reliability was calculated and approved by Cronbach's Alpha coefficient of 0.89. The one-sample Kolmogorov–Smirnov test was used to determine the normal distribution of data. Each treatment was analyzed by Friedman, U Man Whitney, and Kruskal-Wallis test and with the help of spss19 software. The findings showed that the natural attractions with the average of 7.13 are the most important Intrinsic absorption and informative factors, media and advertisements with an average of 7.12, which are the most important external tourists ‘attraction factors. Also, external absorption factors were more important than internal absorption factors. According to the results, it is suggested to the managers and authorities to hold celebrations appropriate to the culture of the city to attract the coastal tourists; besides, the natural features of the sea. Informing and advertising about recreation and coastal facilities through media and travel agencies. Also, in the season that the passenger low provides the ground for more tourists’ attraction through the special discounts on beach resorts.

  Keywords: Attracting factors, Tourism attraction, Coastal tourist, Tourism Development, Caspian Sea
 • Mohsen Rezaei *, Alireza Zarasvandi, Majid Heidari, Ali Azhdari Pages 75-87
  In this study, the geochemistry of heavy metals in the discharged waters of 16 brine springs, namely Pirmusa, dual springs of Gare-bardi, triple springs of Ghale-Madreseh, Batvand, Kuhzar, Aghili, Keh-e-Salen (Hafttanan), Ghasemabad, Ispareh, Garu, Dobalutan and Ramshir were evaluated. Most of the studied springs are discharged first in Karun river and finally to Persian Gulf. The assessments show that except for Ramshir and Garu spines cropping out in Mishan and Asmari Formations, respectively most of other brine springs are located in the evaporative Ghachsaran Formation. The maximum discharge ranges between 2 Lit/Sec (Ramshir and Ghale-Madreseh springs) and 330 Lit/Sec (Garu spring). The assessment of heavy metals dispersion and comparing with the standards of World Health Organization (WHO) and institute of standards and industrial research of Iran reveal that metals such as Hg, As and Pb are exceed than standards. Highlightly, Ramshir springs show variable degree of Cd enrichment. In the studied springs, the metal index is more than 1.
  Keywords: heavy metals, brine springs, Pollution, Water resources, Khouzestan province
 • Maryam Salami Beni, Ebrahim Rajab Zade Ghatrami *, Hamid Mohamadi Azarm, Mehdi Hoseini Pages 88-94

  AbstractIn intensive and semi-intensive breeding systems of shrimp, growth and development Dependson natural foods addition, the complete nutrition that can provide all the nutritional requirements of existing needs. This study was done on 6shrimp farms pool in Choebdeh of Abadan for 7 months. Shrimp were fed with two different diets,Goldquine imported and domestic Shiraz Bayda. Sampling at the starter with an average weight of 2/52 ± 0/35, growing at an average weight of9 ± 1/41 and final with an average weight of 16± 1/41 was conducted. The results showed no significant difference in the indices of two diets (P

  Keywords: Biochemical composition, growth indeses, Dietry