فهرست مطالب

دانش حسابداری - پیاپی 39 (زمستان 1398)
 • پیاپی 39 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شمسی واحدی، سعید علی احمدی* صفحات 1-27
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش خطای سود پیش بینی شده مدیریت بر کارایی بازار سهام، با در نظر گرفتن سود سالانه و اجزای سود عملیاتی برای دوره 9 ساله (1388-1396) انجام شده است.

  روش

  روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد. در این پژوهش با به کارگیری الگوی داده های ترکیبی و روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از آزمون پتنوستر، فرضیه های پژوهش آزمون شد. متغیرهای وابسته پژوهش، شامل دو متغیر بازده غیرعادی سهام و خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت و متغیرهای مستقل شامل جریان نقد آزاد و اقلام تعهدی است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که پایداری سود عملیاتی و اجزای سود عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی، تاثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که پایداری سود عملیاتی و پایداری اجزای سود عملیاتی بر خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت آتی تاثیر منفی دارد. سایر نتایج حاکی از این است که اضافه نمودن خطای پیش بینی سود مدیریت به الگوی پایداری سود عملیاتی و الگوی پایداری اجزای سود عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی تاثیری ندارد. همچنین، مشخص شد که اضافه نمودن بازده غیرعادی سهام به الگوی پایداری سود عملیاتی و الگوی پایداری اجزای سود عملیاتی بر خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت آتی، تاثیری ندارد.

  نتیجه گیری

  در کل، نتایج پژوهش نشان می دهد که مشارکت کنندگان در بازار سرمایه پایداری سود عملیاتی و اجزای سود عملیاتی را به صورت کارا در انتظارات خود لحاظ نمی کنند و اثرات آنها را کمتر از حد در نظر می گیرند. همچنین، اطلاعات موجود در خطای پیش بینی سود مدیریت، عدم کارایی موجود در بازار را تغییر نداده است.

  کلیدواژگان: خطای سود پیش بینی شده مدیریت، خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت، کارایی بازار، سود عملیاتی، اجزای سود عملیاتی
 • صدیقه کامران راد، رویا دارابی*، قدرت الله امام وردی، محبوبه جعفری صفحات 29-62
  هدف

  مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تاکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید.

  روش

  در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد.

  نتیجه گیری

  از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

  کلیدواژگان: مالی رفتاری، تورش نوگرایی، کیفیت اطلاعات حسابداری
 • علی ابراهیمی کردلر*، آرش تحریری، علی محمدی صفحات 63-88
  هدف

  یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است.

  روش

  این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.

  کلیدواژگان: پولشویی، حق الزحمه حسابرسی، ریسک تجاری صاحبکار، عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
 • سید کاظم ابراهیمی*، علی بهرامی نسب، حسین سجادی نسب صفحات 89-119
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری و هزینه های تامین مالی در بازه زمانی 1391 تا 1395 به اجرا درآمده است.

  روش

  روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی در شرکت ها اثر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد و تاثیر آن بر هزینه های تامین مالی نیز منفی و معنادار است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ارتباطات سیاسی شرکت ها اثر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد.

  نتیجه گیری

  با افزایش نسبت بدهی شرکت ها، سطح محافظه کاری کاهش می یابد و درنتیجه شرکت های دارای روابط سیاسی درجه محافظه کاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری، هزینه تامین مالی
 • بهزاد کاردان*، محمدحسین ودیعی، وحید ملا ایمنی صفحات 121-142
  هدف

  همواره این سوال مطرح است که آیا بهایابی جذبی با تولید بیشتر و نگهداری موجودی کالا در دنیایی که تمرکز بر نگهداشت حداقل موجودی کالا است، باز هم می تواند سبب بهبود عملکرد شده و بر هزینه های نگهداری غلبه کرده، عملکردی بهتر از شرکت را به تصویر بکشاند. در این پژوهش سعی شده است رابطه سرمایه گذاری در موجودی کالا و عملکرد شرکت مورد آزمون قرار گیرد.

  روش

  این پژوهش در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری قرار داشته که داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1395 را با استفاده از تحلیل پانلی بررسی نموده است.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه گذاری در موجودی کالا و عملکرد شرکت، رابطه معنادار آماری برقرار نیست. علاوه بر این، بین رشد فروش و تغییر در سرمایه گذاری در موجودی کالا، رابطه معنادار آماری مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  نگهداری موجودی کالا در ایران از لحاظ آماری نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری در موجودی کالا، عملکرد شرکت، هزینه های نگهداری از موجودی کالا، بهایابی جذبی
 • محمد کاشانی پور*، امید فرجی، پریسا برجی صفحات 143-175
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارتباط سیاسی و برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی ازجمله استقلال هیئت مدیره و میزان مالکیت سهامداران نهادی بر تهور مالیاتی و همچنین، بررسی تاثیر این معیارها بر رابطه بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی به اجرا درآمده است.

  روش

  برای آزمون فرضیه هایپژوهش از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر تهور مالیاتی از تفاوت مالیات دفتری استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که برقراری ارتباط سیاسی با دولت تاثیر مثبت و معنادار و وجود اعضاء هیئت مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی، تاثیر منفی و معنادار بر تهور مالیاتی دارند. همچنین اعضاء هیئت مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی، رابطه مثبت بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی را کاهش می دهند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت های دارای ارتباط سیاسی با دولت به دلیل برخورداری از مزایا و امتیازات دولتی، میزان تهور مالیاتی بیشتری دارند که با استفاده از سازوکارهای راهبری شرکتی مانند وجود اعضاء هیئت مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی می توان میزان تهور مالیاتی را کاهش داد و از تاثیر مثبت ارتباط سیاسی بر تهور مالیاتی کاست.

  کلیدواژگان: ارتباط سیاسی، استقلال هیئت مدیره، تهور مالیاتی، راهبری شرکتی، سهامدار نهادی
 • رضا حسینی پور*، فرزانه نصیرزاده، محمدرضا عباس زاده صفحات 177-214
  هدف

  تحقیق حاضر درصدد شناسایی عوامل تعیین کننده رفتار چسبندگی هزینه ها شامل هزینه های تعدیل و هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است، که در آن از رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است.

  روش

  نمونه آماری تحقیق شامل 1695 سال- شرکت طی سال های 1385 تا 1395 است. به منظور دستیابی به الگوی بهینه رفتار هزینه ها از برنامه Smart_PLS استفاده شده است و تبیین الگو های ارزیابی برای تائید متغیرهای مکنون الگوی رفتار هزینه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته است و در ادامه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور تعیین عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها به کار گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که هزینه های تعدیل و هزینه های نمایندگی دارای رابطه مثبت با چسبندگی هزینه ها هستند، اما هزینه های سیاسی و حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه ها رابطه منفی دارند.

  نتیجه گیری

  این نتایج برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه جهت برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها مفید است.

  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه ها، هزینه های نمایندگی، هزینه های سیاسی، حاکمیت شرکتی
 • سجاد نقدی، جواد اسماعیلی*، محمدباقر محمدزاده صفحات 215-242
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تاکید بر اهمیت داده های حسابداری در الگو سازی نرخ تورم و با استفاده از اطلاعات میان دوره ای 90 شرکت (1980 سال-شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بین سال های 1385 تا 1395 است.

  روش

  با توجه به ویژگی های پیچیده و غیرخطی تورم در پژوهش حاضر بر قدرت پیش بینی الگو های مختلف هوش مصنوعی شامل شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و پرواز پرندگان تکیه شده است. به منظور دانش افزایی در حوزه حسابداری کلان، تعدادی از متغیرهای حسابداری انتخاب و توان توضیحی آنها در پیش بینی دو شاخص اندازه گیری نرخ تورم (شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف کننده) آزمون شده است.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن است که الگوی ترکیبی شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع پرندگان در پیش بینی نرخ تورم بهتر از سایر الگو ها عمل می کند. نتایج الگو سازی با استفاده از متغیرهای حسابداری نیز بیانگر آن است که خطای پیش بینی شاخص بهای تولیدکننده، کمتر از شاخص بهای مصرف کننده است.

  نتیجه گیری

  در کل، پیامد اصلی پژوهش، تایید اهمیت اطلاعات حسابداری در سطح کلان اقتصادی است که باید در تصمیم گیری های کلان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اقتصاد، حسابداری، الگو های هوش مصنوعی
|
 • Shamsi Vahedi, Saeed Ali Ahmadi * Pages 1-27
  Objective

  The purpose of this research was to investigate the role of management earnings forecast errors in stock market efficiency with emphasis on operation earnings and their components in the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2017.

  Method

  Data was collected using document mining method, and the data analysis method was inferential. Panel data model and multivariate regression method were used to test the research hypotheses, using the Pethnoster test. In this study, the dependent variables are the abnormal stock returns and the first error of management forecast adjustment, and the independent variables are free cash flow and accruals.

  Results

  The findings of this study showed that operating earnings and their components have positive effects on future abnormal returns. Also, the persistence of operating earnings and their components have negative impacts on the first adjusted management earnings forecast errors. Other results suggested that adding management earnings forecast errors to the earnings persistence model and its components have no effect on future abnormal returns. In addition, it was found that adding abnormal returns to the earnings persistence model and its components affect the error of the first adjusted management earnings forecast errors.

  Conclusion

  In sum, the results of this study show that participants in the capital market do not consider the persistence of operating earnings and their components to be effective in their expectations, and take their effects less than real. Also, the current information from management earnings forecast errors has not changed market inefficiencies.

  Keywords: Role of management earnings forecast error in stock market efficiency with emphasis on earnings, operation earnings components. Journal of Accounting Knowledge, 10(4), 1-27
 • Sedighe Kamranrad, Roya Darabi *, Ghodratollah Emamverdi, Mahboobeh Jafari Pages 29-62
  Objective

  This study examined the presence of the phenomenon of recency and the role of accounting information quality in the recency manifestation, concentrating on capital market mechanism with the use of accounting information.

  Method

  In this study, earning per share, return on assets, return on equity and book value per share were used as indicators for accounting information. The method of data analysis was inferential. To test the research hypotheses, panel data multiple regression model and data of 148 companies in the Tehran Stock Exchange during 2008-2017 were used.

  Results

  The findings showed that accounting information quality mitigates the recency phenomenon in investors behavior in the Iranian capital Market.

  Conclusion

  By improving the quality of accounting information reported by companies, behavioral bias in investing decision making cab be reduced.

  Keywords: Behavioral Finance, Recency Bias, Accounting Information Quality
 • Ali Ebrahimi Kordlar *, Arash Tahriri, Ali Mohammady Pages 63-88
  Object

  Money laundering is one of the important issues that auditors should pay attention to in their investigations. Money laundering is a global issue and has devastating effects on corporate performance and auditing, and hence, on the economy. The purpose of this study was to investigate the effects of non-compliance with anti-money laundering law on audit fee.

  Method

  This research is a quantitative research from the perspective of implementation process, meaning that an objective approach is taken for data collection and quantitative analysis. Hypothesis testing was performed, using regression model and statistical sample of 78 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2013-2017.

  Results

  The findings of this study, in line with the literature in their field, showed that there is a positive and significant relationship between non-compliance with anti-money laundering law and audit fees.

  Conclusion

  According to the results of this study, non-compliance with the anti-money laundering law increases the clients’ business risk and audit risk. Therefore, auditors increase their efforts that increase audit costs, resulting in requesting additional audit fees.

  Keywords: Money Laundering, Audit Fees, clients’ Business Risk, Non-Compliance with Anti-Money Laundering Law
 • Seyyed Kazem Ebrahimi *, Ali Bahrami Nasab, Hossein Sajjadi Nasab Pages 89-119
  Objective

  This study aimed to examine the effects of Political connections on accounting conservatism, investment efficiency and cost of financing in the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2013 to 2017.

  Method

  Data was collected using document mining method and referring to the databases, and data analysis method was inferential. Eviews software was used to provide estimates for the concerning variables. The panel data model was used to test the research hypotheses.

  Results

  The findings of the research indicated that political connections in the the companies have negative and significant effects on accounting conservatism, and have negative and significant effects on cost of financing. Also, according to the research findings, company's political connections do not have significant impacts on capital efficiency.

  Conclusion

  As the debt ratio of corporation increases, the level of conservatism decreases. This means that companies that have political connections are less conservative than other companies.

  Keywords: Investment Efficiency, Accounting Conservatism, Political Connections, cost of financing
 • Behzad Kardan *, Mohammad Hosein Vadiei, Vahid Mollaimeny Pages 121-142
  Objective

  Given the importance of lean inventory and inventory cost as barrier to better performance, there is the challenge of whether absorption costing with higher production and more inventory lead to improved performance, or inventory costs overcome the benefit of absorption costing and makes the performance worse. This study aimed to examine the relationship between inventory investment and company’s performance.

  Method

  In line with positive accounting research, this study used panel data analysis with data from 163 companies listed in the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016.

  Results

  Findings showed that there is no significant relationship between inventory investment and company’s performance. Furthermore, the findings indicated a significant relationship between changes in inventory investment and sales growth.

  Conclusion

  Inventory holding in the Iranian companies could not have statistically significant effects on company performance.

  Keywords: inventory investment, company’s performance, holding costs, absorption costing
 • Mohammad Kashanipour *, Omid Faraji, Parisa Borji Pages 143-175
  Objective

  The purpose of this study was to examine the impact of political connection and some key corporate governance proxies, such as independence of the board of directors, institutional shareholders ownership on tax aggressiveness, and the impact of these proxies on the relationship between political connection and tax aggressiveness.

  Method

  The panel data model was used to test and analyze the research hypotheses, and tax aggressiveness was measured by the difference between temporary and permanent book taxes. After applying some restrictions, 121 companies listed in the Tehran Stock Exchange were selected as the sample of the research in 2012-2017.

  Results

  The findings of this study indicated that having a political connection with the government has positive and significant effects on tax aggressiveness, and that the existence of independent board of directors and the amount of institutional shareholders in the company have negative and significant effects on tax aggressiveness. Also, the findings showed that the independence of the board of directors and institutional shareholders reduce the positive relationship between political connection and tax aggressiveness.

  Conclusion

  It can be concluded that because of the advanteges of having relationship with government, companies that have political connection with the government have a high level of tax aggressiveness that can be reduced by using corporate governance mechanisms such as independence of the board of directors and presence of institutional shareholders. These mechanisms may reduce the positive impact of political connection on tax aggressiveness.

  Keywords: Political connection, Board Independence, tax aggressiveness, Corporate Governance, Institutional Shareholder
 • Reza Hosseinipour *, Farzaneh Nassirzadeh, Mohammad Reza Abbaszadeh Pages 177-214
  Objective

  This study aimed to investigate the determinants of sticky cost behavior including adjustment costs, agency costs, political costs and corporate governance in the companies listed in the Tehran Stock Exchange, using the structural equation modeling (SEM) approach.

  Method

  The sample included 1695 company-year in the years 2006-2017. The Smart_PLS program was used to obtain a good-fit model of cost behavior, and confirmatory factor analysis (CFA) was used to construct measurement models to validate the latent variables underlying the cost behavior model. Exploratory factor analysis (EFA) and multiple regression analysis were used to identify the determinants of cost stickiness.

  Results

  The results showed that adjustment costs and agency costs are positively correlated with the degree of cost stickiness, but political costs and corporate governance are negatively correlated with the degree of cost stickiness.

  Conclusion

  The results of this study are useful for managers to understand cost behavior needed for planning, controlling and reducing costs.

  Keywords: Sticky Cost Behavior, Agency Costs, Political Costs, Corporate Governance
 • Sajad Naghdi, Javad Esmaeili *, Mohammad Bagher Mohhamadzadeh Pages 215-242
  Objective

  The aim of this study was to explain the importance of accounting data information in forecasting inflation rates, using a sample of 90 large companies listed in the Tehran stock exchange during 1385-1395 (1980 year-company).

  Method

  Given the complex and nonlinear properties of inflation in this study, we relied on the predictive power of various artificial intelligence models including neural networks, genetic algorithms and particle swarm optimization. To have contribution to macro-accounting knowledge, a number of accounting variables were selected and their explanatory power was tested in forecasting two inflation rates of producer price index and consumer price index.

  Results

  The findings indicated that the hybrid model of artificial neural networks, genetic algorithms and particle swarm optimization (HANGAPSO) are more accurate in predicting the inflation rates than other models. The model results, using accounting variables, also showed that the forecast error of producer price index is lower than the forecast error of consumer price index.

  Conclusion

  In sum, the results of this study verify the importance of accounting information at macroeconomic level, and that this information should be used in macro-level decision-making.

  Keywords: Accounting Information, Economic Prediction, Artificial Intelligence Models