فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 20 (پاییز 1398)
 • پیاپی 20 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرخنده احمدی، محمد علی نادی* صفحات 1-31

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری بین جو تیمی، رهبری توانمندساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه دبیران زن شاغل در دوره پیش دانشگاهی دبیرستان های دخترانه نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل می دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان 189 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین آنها انتخاب شدند. بمنظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های جوتیمی آرنولد و همکاران (2000)، توانمندسازی باک و همکاران (2005) ، رفتار تسهیم دانش هسو و همکاران (2007) و نگرش نسبت به تسهیم باک و همکاران (2005) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ‏ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری در علوم اجتماعی نسخه 22 و نرم افزارحداقل مربعات جزئی (smartPLS) انجام شد. یافته ها نشان داد که جو تیمی بر رفتار تسهیم دانش بطور مستقیم اثر دارد ولی بطور غیرمستقیم و بواسطه نگرش مثبت به تسهیم دانش بر تسهیم دانش اثر نداشت. همچنین رهبری توانمند ساز بطور مستقیم بر رفتار تسهیم تاثیر داشت ولی بواسطه نگرش مثبت به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش اثر نداشت. هرچند رهبری توانمندساز برنگرش مثبت به تسهیم دانش اثر مستقیم داشت (001/0>P). بعلاوه شاخصهای برازش مدل، مقادیر قابل قبولی را نشان داد و روابط بین مدل ساختاری جو تیمی، رهبری توانمندساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش به عنوان یک عامل مهم و موثر بر رفتار تسهیم دانش از پایایی بالایی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: جو تیمی، رهبری توانمند ساز، نگرش نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش
 • حامد محمدی* صفحات 33-53
  هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تحلیل محتوای علمی مقاله های رشته مدیریت دولتی در نشریه های منتخب این رشته در ایران می باشد. منظور از نشریه های منتخب رشته مدیریت دولتی، نشریه های علمی - پژوهشی است که رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی کشور را بر عهده دارند که در نوشتار حاضر شامل نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نشریه چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و نشریه مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور می باشند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و جامعه آماری مطاله حاضر را 656 مقاله منتشر شده در نشریه های منتخب بین سال های 1390 تا 1397 تشکیل می دهد و از این رو از سرشماری استفاده شده است. با توجه به ماهیت سیاسی رشته مدیریت دولتی، یافته اصلی نوشتار حاضر نیز بیانگر آن است که نشریه های منتخب جهت احصاء مسائل فراروی سازمان های دولتی و کمک به بهبود عملکرد نظام اداری کشور، باید رویکرد سیاسی را در تولید مقاله ها مورد توجه قرار دهند و از طرفی دیگر یافته های تحقیق نشان می دهد که مقاله های تولید شده در نشریه های منتخب به موضوع هایی نظیر مدیریت توسعه، مدیریت تطبیقی، اخلاق و شهروندمداری در نظام های اداری، کمترین توجه را نشان داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر مقاله ها دارای هدف کاربردی بوده و جهت تحلیل داده ها بیشتر از روش های آماری بهره گرفته اند، ضمن این که اکثر مقاله ها دارای رویکرد اثبات گرا بوده اند.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مدیریت دولتی، مقاله علمی - پژوهشی
 • سهیلا فعال* صفحات 55-74
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی کاربرد پرسش های پنج گانه WH برای دستیابی به طرح و روشی برای طبقه بندی پایان نامه ها انجام شده است.

  روش

  در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای مرور طبقه بندی های موجود و پیمایش تطبیقی به منظور مقایسه مقوله های طبقه بندی پیشنهادی پایان نامه ها، استفاده شده است.

  یافته ها

  بر اساس این پژوهش 22 مقوله برای پاسخ به پرسش های پنج گانه WH تعیین شده است. مقوله ها با عناصر فراداده ای و کتاب شناختی، بلوک ها و نواحی توصیف مقایسه شده اند و در نتیجه بلوک ها و نواحی توصیف مورداستفاده برای طبقه بندی پایان نامه ها شامل: اطلاعات توصیفی، یادداشت ها، تجزیه و تحلیل موضوعی و مسئولیت معنوی اثر هستند که برای پاسخ به هر پرسش با توجه به مقوله موردنظر کاربرد دارند.

  نتیجه

  عناصر کتاب شناختی و فراداده ای که در سازماندهی پایان نامه ها نقش مهمی ایفا می کنند، این عناصر می توانند در پاسخ به پرسش های پنج گانه WH مطرح شوند و به عنوان مقوله های طبقه بندی پایان نامه ها قرار گیرند. با این رویکرد، پایان نامه ها در مرحله سازماندهی و ورود اطلاعات در نرم افزار، طبقه بندی شده و در دسترس کتابداران و کاربران قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: طبقه بندی مدارک، پرسش های WH، طبقه بندی پایان نامه ها، عناصر کتاب شناختی، استاندارد یونی مارک
 • فریده کعب عمیر*، غلامرضا حیدری صفحات 75-93
  برای نظریه تعاریف گوناگونی در متون ارائه شده است که با رویکرد کتاب شناختی و تحلیل محتوا قابل دسترسی هستند. این گوناگونی در کلیدواژه هایی که در تعاریف وجود دارند قابل مشاهده است. در این مقاله تعاریف موجود از نظریه در متون استخراج شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای آن تعاریف، واژگان اصلی و مترادف و بسامد هر کدام محاسبه شد. تحلیل محتوای 125 تعریف منجر به شناسایی 9 واژه ی اصلی و 67 واژه ی مترادف شد. واژگان اصلی یافت شده در این تحلیل محتوا عبارتند از: مفهوم، تبیین، رابطه، پدیده، مجموعه، فرضیه، نظام مند، پیش بینی، و روش. در نهایت، با رویکرد کتاب شناختی تعریف بازنگری شده ای از نظریه ارائه شد که نمایانگر مفهوم آن و واژگان اصلی دربرگیرنده ی این مفهوم در متون است. به طور کلی در تعریفی که در این پژوهش از نظریه ارائه شده است به رویکرد کتابشناختی و تجربی گرایانه توجه شده است و به وجوه توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل به صورت فرایندی و در یک حالت سطح بندی در تعریف نظریه با استفاده از واژگان کلیدی توجه شده است.
  کلیدواژگان: نظریه، تبیین، رابطه، پدیده، فرضیه
 • افسانه عباسی، فائقه محمدی*، لیلا خلیلی، تراب نجاری صفحات 95-121

  هدف پژوهش حاضر شناسایی چالشها و راهکارهای جذب بزرگسالان نوسواد به کتابخانه های عمومی از دیدگاه کتابداران است. این پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی اکتشافی است . جامعه مورد بررسی ،کتابداران عمومی و نمونه مورد مطالعه شامل 14کتابدار شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان آذرشهر می باشد. داده ها به شیوه نمونه گیری هدفمند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه کدگذاری گلاسر و استراوس استفاده شده است. براساس یافته ها، مهمترین چالشها بر سر راه جذب نوسوادان به کتابخانه های عمومی، مواردی از قبیل: چالشهای اجتماعی، چالشهای فردی، چالشهای مادی و فیزیکی، چالشهای انتشاراتی و چالشهای سازمانی می باشند. راهکارهای ارائه شده توسط شرکت کنندگان این پژوهش، جهت رفع چالشهای فوق نیز درچهار مقوله اصلی تبلیغات فرهنگی، ایجاد تسهیلات و امکانات در کتابخانه ها برای نوسوادان، حمایت های بیشترکتابخانه از بخش نوسوادان و همکاری و هماهنگی سازمانها جهت حمایت از بخش نوسوادان کتابخانه های عمومی طبقه بندی شده اند. بکار گیری راهکارهای پیشنهاد شده در این پژهش توسط کتابخانه های عمومی می تواند باعث جذب بیشتر بزرگسالان نوسواد به کتابخانه های عمومی شود.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، سوادآموزی، نوسوادان، چالشها و راهکارها، آذر شهر- کتابخانه های عمومی
 • فرشاد پرهام نیا* صفحات 123-148
  مقدمه

  یکی از روش های تحلیل اطلاعات، روش هرمنوتیک است. این روش یکی از روش های تفسیر متون می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بازاندیشی روش هرمنوتیک در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با تاکید بر دیدگاه گادامر و ارائه فرایند تحلیل با روش هرمنوتیک عینی در این حوزه است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع مروری استدلالی-انتقادی است که در آن از روش های اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که می توان روش هرمنوتیک را به عنوان یکی از روش های تحلیل پژوهش کیفی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بکار گرفت. آنچه که بین این حوزه با هرمنوتیک وجه مشترک دارد، همان تفسیر متن است که در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی منظور از متن، اطلاعات و یا هر پدیده ای که با اطلاعات سروکار دارد، می باشد. همچنین در نظام های بازیابی اطلاعات، ورود اطلاعات با پیش فهم امکانپذیر بوده و رفتارهای بازیابی توسط جستجوگر همانند متن در نظر گرفته می شود.

  نتیجه گیری

  هرمنوتیک می توان به عنوان یک روش کیفی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در تولید دانش جدید مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد هرمنوتیک در حوزه بازیابی اطلاعات به عنوان یک روش، ورود اطلاعات و رفتارهای فرد، متن و معنا در نظر گرفته می شود و ارزیابی آن نیز بر اساس پیش فرض هایی استوار است. همچنین مراحل هرمنوتیکی در قالب کلمه یا جمله به واحدهای معنایی تبدیل می شود و تفسیرها بر اساس این قالب های معنایی صورت خواهد گرفت و اشتراک واحدهای معنایی و ادغام آن ها منجر به تفسیر یا بازتولید متن خواهد شد.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک، نظام های بازیابی اطلاعات، روش کیفی، علم اطلاعات و دانش شناسی
|
 • Farkhondeh Ahmadi, Mohammad Ali Nadi * Pages 1-31

  Structural equation model of the relationship between the team climate, empowering leadership and attitude towards knowledge sharing with knowledge sharing behavior college girl's school teachers in Isfahan.This research is correlational. The population included all university teachers engaged in teaching high school for girls in six districts of Isfahan education. A sample size of 189 and cluster sampling were selected with the help of Morgan and Krejcy table. Instruments included a questionnaire of 29 questions Xu et al. (2010) consists of eight items to measure a team atmosphere (Arnold et al., 2000) , statements of 9 to 26 to measure empowerment (Buck et al., 2005) and the statements of 28 , 27 and 29 related to knowledge sharing behavior (Hsu et al., 2007) with 5 Likert scale and attitudes toward knowledge sharing as well as from questionnaires (Buck et al., 2005), which was measured with the scale means were used. Statistical software for data analysis and partial least squares were used in the social sciences. The statistics descriptive statistics mean, standard deviation and Pearson's correlation and regression tests at the same frequency and inferential statistics and path analysis were used. The results of Pearson correlation and regression showed that the relationship between the leadership team and enabling positive and significant.The relationship between the leaders and empowering attitude toward knowledge sharing is positive and significant.But the team atmosphere and attitude to knowledge sharing and knowledge sharing attitude and behavior knowledge sharing positive and significant relationship was observed.

  Keywords: team atmosphere, empowering leadership, attitude, behavior toward knowledge sharing knowledge sharing
 • Hamed Mohammadi * Pages 33-53
  The main purpose of this paper is to investigate and analysis the content of articles in the field of public administration in prestigious journals of this field in Iran. Selected public administration journals are research journals that carry out the mission of developing public administration knowledge in the Iran, Which is included in the present text Tehran University Public Administration Journal, Shahid Beheshti University Perspective Public Management Journal and Public Organization Management Journal Payame Noor University. The present study uses content analysis method and the statistical population of this study consists of 656 articles published in selected journals between 2011 and 2018, and so the census is used. Given the political nature of the field of public administration, the main finding of the present paper is that the selected journals should consider the political approach in producing articles to address issues facing government agencies and help improve the functioning of the country's administrative system, On the other hand, the findings of the study show that the articles produced in selected journals have shown the least attention to development management, comparative management, ethics and citizenship in administrative systems. The findings show that most articles have a applied purpose and have used statistical methods to analyze the data, while most articles have a positivist approach.
  Keywords: content analysis, Public Administration, Scientific-Research articles
 • Soheila Faal * Pages 55-74
  Purpose

  This research purpose is study of specific classification of documents and offering a plan or model for the dissertation classification, using the WH questions.

  Methodology

  Two methods of library and comparative survey were used in this research.

  Findings

  Based on this research, 22 categories have been identified to answer WH questions. Categories are compared with metadata and bibliographic elements, blocks, and descriptive areas. As a result, the blocks and descriptive areas used to classify dissertations include descriptive information, notes, subject analysis and the responsibility of the work that are used to answer each question according to the related categories.

  Conclusion

  The bibliographic elements and metadata that have an important role in the organization of dissertation. On the other hand, we can use these elements to answer the WH questions for the classification of dissertation. With this approach, dissertation is classified and available to users in the process of organizing and entering information in the software.

  Keywords: documents classification, WH questions, dissertation classification, bibliographic elements, UNIMARC standard
 • Farideh Kaab Omeir *, Gholamreza Heidari Pages 75-93
  Abstract Abstract various definitions has represented for the theory that are accessible through bibliographic approach and content analysis. This difference is visible in the keywords of the definitions. In this paper, the definitions of the theory were extracted from the literature and main keywords, synonyms, and frequency of them were calculated by using content analysis. Content analysis of 125 definitions were identified 9 main keywords and 67 synonyms of keywords. The main keywords found in this content analysis such as concept, explanation, relation, phenomenon, series, hypothesis, systematic, prediction, and method. Finally, a revise definition of theory was represented, that illustrates its concept and the main keywords in the literature. In general, in the definition given in this paper, the theory is presented, the bibliographic and empirical approach is considered, and it refers to the aspects of description, explanation, prediction and control in a process and in a state of leveling in the definition of the theory with the use of vocabulary The key is attention.
  Keywords: : theory, explanation, relation, phenomenon, hypothesis
 • Afsaneh Abbasi, Faegheh Mohammadi *, Leila Khalili, Torab Najjari Pages 95-121

  The purpose of this study is to identify challenges and providing approaches towards attracting new- literate adults to the public libraries from the librarians’ perspectives. The method is qualitative exploratory case study. The population is public librarians and the sample are 14 librarians employed in public libraries of the city of Azarshahr. Using purposive sampling data were gathered by semi-structured interviews and were analyzed using Glasser & Strauss’ Coding Technique. The participants of this research disclosed some major challenges towards attracting new literate adults to the public libraries including individual, social, physical, publishing and organizational challenges. Also The participants suggested some approaches to deal with the challenges such as cultural advertising, providing further support and facilities for the new literates by the public libraries and library cooperation with the other organizations. Applying the findings of this study would enable the public libraries to provide suitable services with the aim of attracting more new literate users to the public libraries.

  Keywords: public libraries_Education_New-literates_Challenges & Approaches_Azarshahr-Public Libraries
 • Farshad Parhamnia * Pages 123-148
  Introdoction

   One of the methods of information analysis is the hermeneutic method which is a method for interpreting texts. The aim of the present study is to explain the hermeneutical method in the field of knowledge and Information science and provide a model of hermeneutical process analysis.

  Method

  The present study is a critical-argumentative review in which documentary and library methods have been used for information gathering.

  Findings

  The findings showed that hermeneutical method can be used as one of the methods of qualitative research in the field of knowledge and Information science. What is shared between the field of knowledge and Information science with hermeneutics is the text's interpretation as information used in the field of data storage and retrieval systems. Moreover, in data retrieval systems, data entry is not possible without prior knowledge. The most important hermeneutic view in this area is that it considers recovery behavior as a text.

  Conclusion

  Hermeneutics can be used as a method in the field of knowledge and Information science in the production of new knowledge and in a way that plays an essential role in the field of information retrieval systems.

  Keywords: Hermeneutics, Information retrieval systems, Qualitative Method, Knowledge, Information Science