فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم فیاض *، عبدالله بیچرانلو صفحات 11-41

  با اینکه سینمای ایران فیلم های بسیار ناب جهانی ساخته که عظیم و باشکوه نیز بوده، و سینمای ایران به دلیل برخی ویژگی ها و مختصات خاص خود، از انواع الگوهای جاری و فعال سینمایی در جهان، متفاوت و متمایز است، با این حال، سینمای ملی ایران شکل نیافته است. هدف اصلی این مقاله، ترسیم حوزه های جغرافیای ارتباطی سینمای ملی ایران است تا مبنای حرکت و نقشه راهی روشن تر و چارچوب مند را برای رویکرد ملی سینماگران کشور تصویر نماید. تاکنون اثری متمرکز بر «جغرافیای ارتباطی سینمای ملی ایران» نگاشته نشده است. این مقاله، بر مبنای مطالعه کیفی میان رشته ای به ویژه با تمرکز بر جغرافیای فرهنگی، نگاشته شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که حوزه های جغرافیای ارتباطی سینمای ملی ایران، کدامند؟ فرض بر آن است که باید پیش از برداشتن هرگامی به منظور دستیابی به سینمای ملی، حوزه های مختلف جغرافیای فرهنگی سینمای ملی از جمله حوزه های جغرافیای ارتباطی سینمای ایران را تبیین کرد. بر اساس نتایج، مهمترین حوزه های جغرافیای ارتباطی در سینمای ملی ایران، عبارتند از: جغرافیای زبان فارسی، جغرافیای ازدواج ایرانی، جغرافیای مهاجرت، جغرافیای فکری - شناختی، جغرافیای تخیل، جغرافیای موسیقی، جغرافیای نقاشی (نگارگری)، جغرافیای مساله و مشکل، و جغرافیای انحلال فرهنگی.

  کلیدواژگان: جغرافیای فرهنگی، سینمای ایران، سینمای ملی، جغرافیای ارتباطی
 • امید جهانشاهی*، مهدی قنبر، علی روحانی صفحات 43-64
  صنعت سینما سابقه ای بیش از صد و پنجاه ساله در کشور ما دارد. این هنر صنعت امروز دیگر جزء میراث فرهنگی ناملموس ما نیز به شمار می رود. ازاین رو حفظ ، ابقاء ، پیشرفت و ارتقاء آن باید در دستور کار دولت ها و بخش های خصوصی و نیمه خصوصی کشورمان و نیز متخصصان در این عرصه قرار گیرد. از این رو باید راهکارها و پیشران های موثر برای حفظ و نگه داری آن موردبررسی عمیق قرار گیرد. در این پروژه 16 خبره و متخصص از صنوف مختلف سینمایی و اساتید این حوزه در دو راند دلفی، در مورد 18 عامل به اجماع رسیدند. این عوامل بر اساس مدل pest در چهار دسته فناوری، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی شدند که عبارتند از: عوامل مربوط به فناوری: ارتقای قابلیتهای فیلم سازی بواسطه فناوری های جدید، میزان فشار شکل های جدید محتوای تصویری در رسانه های دیجیتال به صنعت سینما. عوامل سیاسی: میزان کارامدی قوانین سینمایی، میزان آزادی فعالیتهای مدنی و صنفی. عوامل فرهنگی اجتماعی: میزان وضعیت سواد بصری و سواد رسانه ای عموم مردم، میزان امکان نوآوری در تولید محتوا. مهمترین عوامل اقتصادی: شفافیت مالی در شرکت های فیلم سازی، وضعیت اقتصاد صنعت سینما. دو عامل «میزان دسترسی عوامل تولید به فناوریهای جدید فیلم سازی» و «میزان امکان نوآوری در تولید محتوا» مهمترین عدم قطعیتها هستند.
  کلیدواژگان: صنعت سینما، نیروهای پیشران، عدم قطعیت، عوامل کلیدی، آینده پژوهی
 • مختار جعفری*، محسن شاکری نژاد صفحات 65-102
  هدف این مقاله نقد و بررسی روش نشانه شناسی اجتماعی در تحلیل فیلم است. نشانه شناسی اجتماعی که مبتنی بر آراء هالیدی است قراردادی بودن رابطه دال و مدلول را کنار نهاده و آن را برساختی از روابط اجتماعی می داند. ازجمله کسانی که نشانه شناسی اجتماعی را در تحلیل بصری به خدمت گرفته اند، کرس و ون لیون هستند. ازاین رو، این مقاله با نظر به روش آن ها در تحلیل فیلم به این پرسش پاسخ می دهد که توانمندی ها و محدودیت های نشانه شناسی اجتماعی در تحلیل فیلم کدم اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، پشتوانه های نظری و کاربرد عملی نشانه شناسی اجتماعی در تحلیل فیلم را بررسی و به عنوان نمونه، صحنه ای از سریال «آوای خاک» را تحلیل کرده است. درنهایت پژوهش پس از بیان دیدگاه های مختلف پیرامون این روش به این نتیجه رسیده است که استفاده از منابع نشانه شناسی به جای نشانه، امکان تحلیل متون چندوجهی و نظرگاه انتقادی از نقاط قوت و توصیفی بودن، پرزحمت بودن و محدودیت های فرهنگی ازجمله نقاط ضعف این روش است.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی اجتماعی، کرس و ون لیون، معنای سینمایی، تحلیل فیلم، سریال «آوای خاک»
 • محمد حسن صیف*، سحر علی پور، مرضیه تاجوران صفحات 103-123
  امروزه رسانه ها ابزار اصلی اثرگذار بر تحولات فرهنگی و اجتماعی و تغییرات سیاسی در جامعه هستند. در این میان ماهواره یکی از رسانه های بسیار تاثیرگذار در عصر حاضر می باشد، لذا لازم است مسیولین رسانه ای کشور به ویژه در سطح رسانه ملی با آگاهی از این تاثیر به مقابله اثربخش با رسانه های ماهواره ای پرداخته و ضمن پاسخگویی به نیازهای رسانه ای مردم در اقشار و گروه های مختلف، مخاطبین خود را در برابر این تهاجم حفظ نمایند. مقاله پیش رو  با هدف نقش درک از هنجار ذهنی بر تمایلات رفتاری جوانان در استفاده از برنامه های ماهواره در بین افراد بالای 15 سال مناطق شهری استان فارس انجام شده است که به صورت تصادفی چندمرحله ای خوشه ای، نمونه ای معادل 600 نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، اثر مستقیم متغیرهای سودمندی استفاده از ماهواره و نگرش نسبت به ماهواره بر قصد استفاده از ماهواره معنادار است. ولی اثر مستقیم متغیرهای هنجار ذهنی و درک از سهولت استفاده از ماهواره بر قصد استفاده از ماهواره معنادار نیست.
  کلیدواژگان: هنجار ذهنی، جوانان، ماهواره
 • محیا یاریگرروش صفحات 124-148

  شبکه های اجتماعی مجازی علی رغم تسهیلاتی که فراهم کرده اند آسیب هایی با خود نیز به همراه داشته اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در میان مادران و اثرات آن بر رضایت زناشویی، ارتباط با فرزندان و تاثیر آن بر مشکلات رفتاری فرزندان آن ها  است. روش پژوهش مطالعه حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده و نمونه 17 نفر از مادرانی بودند که به استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی وابستگی داشتند. این افراد با استفاده از نمونه گیری هدفمند در دسترس در مراکز عمومی مانند پارک ها برگزیده شدند. در پژوهش نیز از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده ها با استفاده از کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. پس از تحلیل داده ها 9 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و 79 مفهوم به دست آمد. وابستگی به شبکه ها، اثر شبکه ها بر رابطه با اعضای خانواده، کیفیت رابطه با اعضای خانواده و مسایل کودکان بخش از مقوله های اصلی به دست آمده می باشد. نتیجه مطالعه نشان داد که وابستگی به شبکه ها مقوله کلیدی در این مطالعه می باشد، وابستگی به شبکه ها در مادران باعث کاهش رضایت زناشویی آن ها شده و این مساله کیفیت ارتباط یا فرزندشان را تحت تاثیر قرار می دهد، در پی مخدوش شدن رابطه مادر و فرزند به تدریج مشکلاتی در رفتار کودک نیز نمایان می شود. مطالعه آسیب های شبکه ها در استفاده هر دو زوج از جمله پیشنهاد های پژوهشی مطالعه حاضر است.

  کلیدواژگان: مادر، شبکه های مجازی، رضایت زناشویی، کودک، مشکلات رفتاری
 • سیروان عبدی* صفحات 149-163
  مقاله حاضر در پی بررسی تاثیر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر ارتباطات مهاجران (دیاسپوراها) و تقویت حافظه جمعی آنان در اقصاء نقاط جهان است که به این منظور از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و ابزار فیش برداری بهره گرفته است. حافظه جمعی یا گذشته مشترک همواره برانگیزاننده دیاسپوراها برای بازگشت به و حفظ ارتباط با میهن اصلی بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که با توجه به پتانسیل های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، ارتباطات جهانی، مفاهیم حوزه دیاسپورا و حافظه جمعی را تغییر داده است؛ چرا که با کم کردن فواصل زمانی و مکانی امکان ارتباط مداوم بین افراد دیاسپوریک را فراهم کرده و این امر حس در تبعید بودن و دوری از سرزمین آبا و اجدادی را تغییر داده است و مهمتر این که امکان تشکیل دولت-ملت های رسانه ای را برای اجتماعات دیاسپوریک فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: دیاسپورا، اجتماعات دیاسپوریک، فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، حافظه جمعی، دولت-ملت
 • آرش حسن پور*، محمدرضا رزاقی، فاطمه صادقی صفحات 165-191
  عکس گرفتن اساسا دیگر عملی در ارتباط با ثبت خاطره، به منظور محافظت از میراث تصویری خانواده نیست، اما به طور فزاینده ای تبدیل به ابزاری برای شکل دهی هویت افراد و ارتباط شده است. استفاده از دوربین های دیجیتال، دوربین های موبایل، وبلاگ های تصویری و دیگر ابزارهای چندمنظوره عکس را به عنوان زبان مرجح نسل جدیدی از کاربران رواج داده است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که تغییرات تکنیکی (دیجیتال شدن) در ترکیب با بینش های در حال رشد علوم شناخت شناسی و تحولات اجتماعی- فرهنگی، چگونه بر عکاسی شخصی تاثیر گذاشته است. دست کاری فزاینده ی تصاویر عکاسی ممکن است متناسب با نیاز افراد به بازسازی خود، ارتباط لحظه ای و برقراری پیوند باشد. هرچند، همین انعطاف پذیری ممکن است کنترل ما را در آینده جهت هدف گذاری مجدد و بازسازی عکس هایمان کاهش دهد. مقوله ی خاطره بواسطه ی ابزارهای چندمنظوره دیجیتال ریشه کن نشده در عوض همان طور که غالب عکس ها از طریق خطوط ارتباطی فرستاده شده و از فضایی مجازی سر درمی آورند، کارکرد خاطره سازی در ذات شبکه ای و گسترده عکاسی دیجیتال دوباره ظهور می کند.
  کلیدواژگان: تصاویر زندان ابوغریب، فناوری دیجیتال، ساخت هویت، خاطره، عکاسی، فرهنگ بصری
|
 • Ebrahim Fayaz *, Abdollah Bicharanlou Pages 11-41

  Although the Iranian cinema has produced global outstanding movies which are great and splendid and Iranian cinema is different and distinguished with other current cinema models because of it`s special characteristic and features, the Iranian national cinema has not been formed (has not realized) yet. The main goal of this paper is describing the fields of communicative geography of Iranian national cinema to depict a more clear and framed road map for the filmmakers. It has not been written a paper focused on the communicative geography of Iranian national cinema yet. This paper has been written based on a qualitative interdisciplinary study on the Iranian national cinema. The main question of the paper is: What are the major fields of communicative geography of Iranian national cinema? The findings show that major fields of communicative geography of Iranian national cinema include: Persian language geography, Iranian marriage geography, migration geography, music geography, painting geography,

  Keywords: cultural Geography, Iranian cinema, National Cinema, Communicative Geography
 • Omid Jahanshahi *, Mehdi Ghanbar, Ali Rouhani Pages 43-64
  Iran's film industry dates back more than 150 years. This art-industry is now part of the country's intangible cultural heritage. So, its preservation, survival, progress and promotion should be on the agenda of governments, private and semi-private sectors as well as experts in the field. To that end, approaches and drivers which are instrumental in the preservation of this industry should be thoroughly examined. Sixteen professors and experts specializing in various aspects of the film industry have arrived at consensus, in two rounds, on 18 factors based on Delphi method. In line with the PEST analysis, these factors are placed in four technological, political, sociocultural and economic categories. Technological factors: promotion of filmmaking capabilities through modern technology, and the pressure new forms of video content in digital media exert on the film industry. Political factors: efficacy of cinematic regulations, and the scope of freedom extended to civil and guild-related activities. Sociocultural factors: the visual and media literacy of the public, and freedom of speech in the country. Economic factors: financial transparency in filmmaking companies, and economic status of the film industry. “Access by the film crew to modern filmmaking technologies” and “freedom of speech in the country” are the biggest uncertainties in this field.
  Keywords: film industry, driving forces, Uncertainty, Key Factors, Futures Studies
 • Mokhtar Jafari *, Mohsen Shakerinejad Pages 65-102
  The purpose of this paper is the criticism of social semiotics in film analysis. Social semiotics which is based on Holliday votes abandoned the contractual relationship between signifier and signified and considers it as constitutive of social relations. Among those who have applied the visual analysis of social semiotics are Kress and Van Leeuwen. Therefore, this article answers the question which are the capabilities and limitations of the social semiotics in film analysis considering their method in film analysis? To provide the method, library resources were used and semiotic analysis was conducted as an example of a scene from the series “Song of Territory ". Finally, study after the expression of different views on the method has concluded that the use of semiotic resources instead of signs, the possibility of analyzing multimodal texts, and critical view are the strengths and being descriptive, laborious and cultural constraints of the method are weaknesses of this approach.
  Keywords: social semiotics, Kress, Van Leeuwen, The filmic meaning, film analysis, Series “Song of Territory
 • Mohammad Hasan Seif *, Sahar Alipour, Marzieh Tajvaran Pages 103-123
  Today, Medias are the main tools for influencing social and cultural developments and political changes in society . Satellite is one of the media is very influential in the current era. Authorities need themedia, especially in the national media to deal effectively with the media aware of the impact  of satellite pay. This study was done with the aim of the role of perceived the subjective norm on behavioral tendencies among the youth in the use of satellite programs among the population of  all residents over 15 years in fars  were randomly selected through Multistage cluster  sample  of 600 questionnaires were evaluated. In this study, the direct effect of variables of usefulness of satellite and the satellite attitude towards the intention of using satellites is significant. But the direct effect of variables  of subjective norm and perceived facility of use of the satellite towards the intention of using satellites is not significant.
  Keywords: Subjective Norm, Youth, satellite
 • Mahya Yarigarravesh Pages 124-148

  Although virtual networks have made a lot of facilities. they have many facilities, they have pathologies like social networking addiction. In this study the pathological of usage of these networks in mothers and their effect on marital satisfaction , relationship with their children and children problems were investigated .

  Method

  The method was quality and phenomenology. This sample was selected from public locations,like parks. The instrument was semi-structured interview . The sample was the mothers who were social networks addictive and were chosen by purposeful sampling. The data were analyzed by Substantive coding.

  Results

  In order to analyze data Substantive coding was used including: open coding, axial coding and selective coding then we come to 9 main categories, 24 sub caregories and 79 concepts. 

  Conclusion

  The study showed dependence to networks was core category .At last we concludedde that pendence to networks in mothers were correlated with low marital satisfaction and undesirable relationship with their spouses and children and also with the children problems. The study of pathologies of networks in both of couples is one of research suggestions of this study.

  Keywords: mother, Social Networks, marital satisfaction, Child, Behavioral problems
 • Sirwan Abdi * Pages 149-163
  The present study tries to examine the effect of communication and information technologies on the Diasporas’ communication and collective memory in different parts of the world. In doing so, documentary research is used. Collective memory or past in common stimulates the Diasporas to have always the desire to come back to the main land and to be in touch with. The findings of the research indicate that due to the potentials of the communication and information technologies, the global communication have changed the concepts of diaspora and collective memory; since these technologies through time and place distance reduction, provide the possibility of continuous communication among Diasporas. Accordingly, the feeling of being in exile and being away from the main land is changed among Diasporas and more importantly, the possibility of media nation state establishment for diasporic communities is provided. Key words: Diaspora, Diasporic Communities, communication and information technologies, collective memory, nation-state
  Keywords: Diaspora, Diasporic Communities, Communication, Information Technologies, Collective Memory, nation-state
 • Arash Hasanpour *, Mohammadreza Razeghi, Fatemeh Sadeghi Pages 165-191
  Taking photographs seems no longer primarily an act of memory intendedto safeguard a family’s pictorial heritage, but is increasingly becoming atool for an individual’s identity formation and communication. Digitalcameras, cameraphones, photoblogs and other multipurpose devices areused to promote the use of images as the preferred idiom of a newgeneration of users. The aim of this article is to explore how technicalchanges (digitization) combined with growing insights in cognitive scienceand socio-cultural transformations have affected personal photography.The increased manipulation of photographic images may suit the individual’sneed for continuous self-remodelling and instant communication andbonding. However, that same manipulability may also lessen our grip on ourimages’ future repurposing and reframing. Memory is not eradicated fromdigital multipurpose tools. Instead, the function of memory reappears in thenetworked, distributed nature of digital photographs, as most images aresent over the internet and stored in virtual space.
  Keywords: Abu Ghraib pictures • digital technology • identity formation • memory •, photography • visual culture