فهرست مطالب

حسابداری سلامت - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد پویان راد*، جواد معصومی صفحات 1-19
  مقدمه

  بخش های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل های اقتضایی مرتبط به خود است. از جمله این کنترل ها استفاده از نظام اطلاعاتی حسابداری است که می تواند در تعامل حرفه ای حسابداران با مدیران در فرایند تصمیم گیری مدیران موثر واقع شود. بنابراین، شناخت متقابل کارکردها و انتظارهای کارکنان حسابداری و مدیران سطوح مختلف از یکدیگر در راستای تحقق هدف های سازمان مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد می کند.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل رئیس دانشگاه، معاونان دانشگاه، مدیر مالی، معاونان مدیر مالی، روسای واحدهای تابعه و کارشناسان مسئول مالی در ادارات و واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 133 نفر است. در این پژوهش عوامل پیش زمینه ای موثر بر اساس پژوهش های پیشین، شناسایی و با استفاده از نظر گروه خبرگان به تعداد 62 عامل در قالب 8 شاخص انتخاب شد. سپس، ابزار پرسش نامه برای مقایسه زوجی شاخص ها به روش تحلیل سسله مراتبی طراحی و اجرا شد.

  یافته ها

  از نظر آزمودنی ها شاخص های «کیفیت اطلاعات و گزارش ها» و «بهبود مستمر اطلاعات و گزارش ها» نسبت به سایر شاخص ها اهمیت بیشتری دارد و شاخص های «کفایت نظام اطلاعاتی حسابداری در برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران» و «آگاهی مدیران از نقش و قابلیت های نظام اطلاعاتی حسابداری» نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کم تری دارد.

  نتیجه گیری

   شاخص های «کیفیت اطلاعات و گزارش ها» و «بهبود مستمر اطلاعات و گزارش ها» نقاط قوت نظام اطلاعاتی حسابداری دانشگاه است که نیازمند نظارت مستمر بر تهیه اطلاعات و گزارش ها بوده و به دلیل ماهیت فعالیت های پزشکی با پیچیدگی قابل توجه همراه است. هم چنین، شاخص های «کفایت نظام اطلاعاتی حسابداری در برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران» و «آگاهی مدیران از نقش و قابلیت های نظام اطلاعاتی حسابداری» از جمله نقاط ضعف آن است. بنابراین، ارزیابی و تقویت نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق ایجاد کنترل های داخلی مربوط به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران و به روزرسانی اطلاعات مدیران برای آگاهی بیشتر آنان در زمینه نظام اطلاعاتی حسابداری ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری، کنترل داخلی، نظام اطلاعاتی حسابداری
 • عباسعلی دریائی*، لیلا خلوصی مشفق صفحات 20-38
  مقدمه

  با نزدیک شدن به پایان دوره مالی، فشار کاری حسابرسان دوچندان می شود و همین موضوع، فشار زیادی را بر ذهن آنان برای خودکنترلی وارد می کند. در واقع، این موضوع بستری را فراهم می کند تا قدرت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تحت تاثیر قرار گیرد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، جزء پژوهش های همبستگی است. نمونه پژوهش متشکل از 98 نفر حسابرس مشغول به کار در موسسه های حسابرسی است. در این پژوهش با بکارگیری آزمون اثر استروپ ، فرسایش قدرت خودکنترلی هارلی مورد سنجش قرار گرفته و هم چنین، از مقیاس کیفیت قضاوت و معیار سنجش تردید حرفه ای و اعتماد به نفس هارت استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که فرسایش قدرت خودکنترلی بر تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت حسابرسان تاثیر منفی و معنی داری دارد اما اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر اعتماد به نفس حسابرسان معنی دار نیست.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر به موسسه های حسابرسی و کارفرمایان حسابرسان توصیه می شود از تحت فشار قرار دادن حسابرسان در یک زمان کوتاه خودداری کنند. هم چنین، پیشنهاد می شود جلساتی برای حسابرسان برگزار و به آنان آرامش ذهنی آموزش داده شود تا از این طریق بتوانند خستگی خود را هنگام کار کاهش دهند.

  کلیدواژگان: اعتماد به نفس، تردید حرفه ای، فرسایش قدرت خودکنترلی، کیفیت قضاوت حسابرسان
 • سپیده راجی زاده*، حجت الله زنگی آبادی صفحات 39-57
  مقدمه

  نقش سلامت حسابداران در ایفای درست وظیفه حساس نگهبانی از سلامت مالی شرکت ها کاملا برجسته است؛ حسابداران این وظیفه را تحت نظارت و رهبری مدیران انجام می دهند. از این رو، بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی حسابداران با ادراک آنان از سبک رهبری مدیران از اهمیت بالایی برخودار است.

  روش پژوهش

  این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در قالب یک بررسی همبستگی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل تعداد 106 نفر از حسابداران شاغل در شرکت های دولتی شهر کرمان در سال 1396 است که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرسش نامه سبک رهبری لیکرت و لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که به باور بیشتر حسابداران سبک رهبری حاکم در محیط کار آنان، مشاوره ای است. هم چنین، حسابداران از نظر نشانه های بدنی و اضطراب و اختلال خواب، وضعیت مطلوبی ندارند. افزون براین، سلامت عمومی و مولفه های آن رابطه معنی داری با ادراک حسابداران از سبک رهبری دارد و ادراک از سبک رهبری در بین حسابداران متفاوت است.

  نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت سلامت عمومی حسابداران و آثار آن بر ادراک از سبک رهبری مدیران، لازم است شرکت های دولتی به منظور اعمال رهبری مشارکتی به عنوان ابزار اصلی ارتقاء سلامت حسابداران اقداماتی انجام دهند. از جمله این اقدامات می توان به مواردی مانند ارتباطات درست حرفه ای، ترغیب کار گروهی، افزایش آزادی عمل و تفویض اختیار نسبی به کارکنان، کاهش تعارضات و ابهامات شغلی و ارتقاء نرم افزارهای کاربردی حسابداری اشاره کرد.

  کلیدواژگان: حرفه حسابداری، سبک رهبری، سلامت عمومی، شرکت های دولتی
 • محمد سجاد غفوریان شاگردی، امیر غفوریان شاگردی*، محسن مرادی صفحات 58-76
  مقدمه

  شرکت ها با انجام اقداماتی در رابطه با حفظ محیط زیست و بهبود آن، جایگاه خود را در بین رقبا بیش از پیش ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب می کنند. در این راستا، پژوهش حاضر اثر حساسیت زیست محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی-همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1390 است. برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر بازبینه (چک لیست) اطلاعات و کدگذاری آن و برای تعیین مزیت رقابتی از شاخص سرمایه فکری استفاده و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و روش حداقل مربعات معمولی آزمون شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش افشای اطلاعات در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، مزیت رقابتی کاهش می یابد. هم چنین، حساسیت زیست محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی موثر است.

  نتیجه گیری

  برای تامین منافع جامعه در حوزه زیست محیطی، باید شرکت های حساس نسبت به مسائل زیست محیطی فعالیت های بیشتری انجام دهند تا بتوانند به طور مناسب نقش خود در این زمینه را ایفا کنند. هم چنین، این شرکت ها باید اقدامات انجام شده خود در حوزه زیست محیطی را به طور مناسب افشاء کنند.

  کلیدواژگان: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، حساسیت زیست محیطی، مزیت رقابتی
 • رضا غلامی جمکرانی*، محمدحسین کاوه صفحات 77-95
  مقدمه

  با توجه به اهمیت پاسخ گویی مالی بیمارستان‏های دولتی، شناسایی شاخص های ارزیابی پاسخ گویی مالی در این بیمارستان‏ها حائز اهمیت است؛ به نحوی که در غیاب شاخص های مناسب و مشخص، ایفای مسئولیت پاسخ گویی بیمارستان‏ها و ارزیابی آن به وسیله مردم، دشوار یا غیرممکن است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی بیمارستان‏ها در چارچوب چک لیست نشان ملی پاسخ گویی پرداخته است.

  روش پژوهش

  روش پژوهش حاضر اکتشافی پیمایشی و از نوع نظرسنجی است. نمونه پژوهش شامل تعداد 101 نفر از مدیران مالی، روسای حسابداری و مسئولان بودجه بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی استان فارس در سال 1397 است. در این پژوهش از آزمون های «تی یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شده است.

  یافته ها

  از دیدگاه صاحب نظران، شاخص های مندرج در چک لیست نشان ملی پاسخ گویی شامل شناسایی اقلام صورت وضعیت مالی، شناسایی اقلام صورت تغییرات در وضعیت مالی، ارائه اقلام گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، ارائه اقلام صورت مقایسه بودجه و عملکرد، افشای اطلاعات یادداشت های توضیحی صورت های مالی و معیارهای عمومی زمینه ای را برای ارتقای مسئولیت پاسخ گویی مالی بیمارستان‏های دولتی فراهم می کند.

  نتیجه گیری

  مدیران بیمارستان‏ها و مسئولان مالی دانشگاه‏های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در راستای شفافیت و پاسخ گویی مالی بیشتر، بسترهای مناسبی را برای گزارشگری مالی بخش عمومی در چارچوب موارد افشای (شاخص های) چک لیست نشان ملی پاسخ گویی در بیمارستان‏ها ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری بخش عمومی، پاسخ گویی مالی بیمارستان‏ها، چک لیست نشان ملی پاسخ گویی
 • علیرضا محبوب اهری، گیسو علیزاده*، محمدعلی فیروزی، صفورا پوررضا، مریم رضایی، علی ساعی صفحات 96-109
  مقدمه

  هزینه های مربوط به درمان بیماران قلبی-عروقی بخش عمده ای از هزینه های بهداشتی و درمانی را تشکیل می دهد. از این رو، بررسی هزینه های این بیماران دارای اهمیت است. برای این منظور در پژوهش حاضر هزینه های مستقیم مربوط به بیماران بستری منتظر دریافت ضربان ساز در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز از دیدگاه بیمارستان تحلیل شده است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده و در آن تعداد 135 بیمار دریافت کننده ضربان ساز دائم در سال 1395 بررسی شده است. در این پژوهش میانگین هزینه کل به ازای هر بیمار، هزینه هر روز بستری در بخش های عادی و مراقبت های ویژه، میزان صرفه جویی هزینه در صورت دریافت به موقع ضربان ساز به تفکیک سهم بیمار و بیمه، درصد هزینه پرداخت شده به وسیله بیماران و هزینه بهره وری از دست رفته به ازای روزهای بستری اضافی محاسبه شده است.  

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که مجموع هزینه کل بیماران برای تعبیه ضربان ساز در سال 1395 در روزهای انتظار در حدود 2 میلیارد ریال، میانگین هزینه به ازای هر بیمار در حدود 20 میلیون ریال و میانگین هزینه به ازای هر روز بستری حدود 3 میلیون ریال است. در طول روزهای بستری، میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز بستری در بخش سی سی یو، به ترتیب، در حدود 29 و 4 میلیون ریال و هم چنین، میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز بستری در بخش آی سی یو، به ترتیب، در حدود 92 و 6 میلیون ریال است. افزون براین، هزینه بهره وری از دست رفته به ازای هر بیمار در حدود 2 میلیون ریال محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  افزایش روزهای انتظار بیماران موجب افزایش هزینه های بیمارستان و سازمان های بیمه گر می شود. از این رو، با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش روزهای انتظار بیماران (به عنوان نمونه، اولویت بندی بیماران بر اساس اصول علمی متناسب با منابع مالی و اقتصادی و تدوین دستورعمل بالینی مناسب) می توان در هزینه های سلامت صرفه جویی کرد و بیمه های سلامت می توانند در تخصیص منابع مالی به صورت کاراتری عمل کنند.

  کلیدواژگان: بهره وری از دست رفته، بیمارستان، زمان انتظار، ضربان ساز، هزینه
|
 • J. Pouyanrad *, J. Masoumi Pages 1-19
  Introduction

  Different parts of each organization need their own contingency controls in order to be effective and efficient. Using accounting information systemis among such controls that can be effective in professional interaction between accountants and managers in decision-making process of managers. Thus, reciprocal identification of performances and expectations of accounting staff and managers in different levels of the organization from each other would be beneficial in achieving the organization goals and it would result in added value.

  Method

  This study is applied in terms of it purpose and it is a descriptive-survey research.  The statistical population included 133 people who were namely university Chancellor and their Vice-Chancellors, financial director and their assistants, heads of subsidiary departments, financial experts in charge of offices and branches of Mashhad University of Medical Sciences. 62 effective background factors were recognized based on previous studies using experts’ opinions and they were selected in eight indicators. Therefore, the analytical hierarchy process questionnaire was designed and implemented for the pairwise comparison matrices.

  Results

  "Information and reports quality" and "continuous recovery of information and reports" indicators are more important to the subjects. "Accounting information system qualification in regards with meeting the information needs of managers" and "managers a wareness of the role and qualifications of accounting information system" indicators are less important than other indicators.

  Conclusion

  "Information and reports quality"and"continuous recovery of informationand reports" indicatorsare the strengths of accounting information system of universities. These indicators require a continuous supervision on providing reports and information and they have considerable complexities because of the nature of medical activities. Also, accounting information system qualification in fulfilling the needs of managers’ accounting information system and their awareness of the role and qualifications of accounting information system is one of its weaknesses. Therefore, evaluating and reinforcing the accounting information system through providing internal controls are essential to meet the managers’ information needs and update their information for raising their awareness of   accounting information system mostly.

  Keywords: accounting information, Accounting Information System, Decision making, Internal Control
 • A. Daryaei *, L. Kholousi Moshfegh Pages 20-38
  Introduction

  Approaching to the end of the fiscal year, the working stress of auditors becomes doubled so that it places a lot of pressure on auditors’ minds regarding their self-control. In fact, this issue provides an opportunity to make the judgment and decision-making of auditors influenced.

  Method

  This study is correlational in terms of its application and data collection. The sample consisted of 98 auditors working in audit firms. Harley’s self-control ego depletion was measured using Stroop effect test. Also, the quality of judgment scale, Hurrt professional skepticism and self-confidence scale were administered in this research.

  Results

  The results indicate that self-control ego depletion affects professional skepticism and quality of judgment of auditors significantly and negatively, but it has no significant impact on their self-confidence.

  Conclusion

  According to the results, audit firms and auditors’ employers are advised to refrain from putting pressure on auditors in a short period of time. Also, it is suggested that some meetings would be held for auditors and teach the peace of mind to them, hence they can reduce their fatigue while working.

  Keywords: Professional Skepticism, Quality of Auditors Judgment, Self-Confidence, Self-Control Ego Depletion
 • S. Rajizadeh *, H. Zangi Abadi Pages 39-57
  Introduction

  The role of accountants’ health in performing the critical task of protecting companies’ financial health properly is quite prominent; accountants perform this duty under the supervision and leadership of mangers. Thus, investigating the relationship between general health status of accountants and their perception of managers’ leadership style is highly significant.

  Method

  This study is descriptive-analytical and correlational research. The sample consisted of 106 accountants who were working in public companies in Kerman in 2017 and they were selected through convenience sampling. Goldberg and Hillier General Health Questionnaire and Likert and Likert Leadership Styles Questionnaire were used to collect data and one-sample t-test, Pearson correlation coefficients, and structural equations were administered to analyze data.

  Results

  The results indicate that most of accountants believe the prevailing leadership style of their workplace is consultative. Also, accountants do not have desirable status in terms of physical symptoms, anxiety, and sleep disorders. General health and its factors have a significant relationship with accountants’ perception of leadership style as well and the perception of leadership style is different among accountants.

  Conclusion

  Considering the accountants’ general health and its effect on the perception of leadership style of managers, public companies are required to take some actions to implement collaborative leadership as a major medium to promote accountants’ health. Proper professional communication, encouraging group-work, increasing freedom of action, delegating relative discretion to staff, reducing conflicts and job ambiguities, and promoting applied accounting software can be mentioned as some of these actions.

  Keywords: Accounting Profession, General health, Leadership Style, Public Companies
 • M. Ghafourian Shagerdi, A. Ghafourian Shagerdi *, M. Moradi Pages 58-76
  Introduction

  Companies increasingly promote their status among competitors by taking some actions on environmental protection and improving it and take competitive advantage. In this respect, this study investigated the effect of environmental sensitivity for the relationship between corporate social responsibility disclosure and competitive advantage of the companies listed on the Tehran Stock Exchange.

  Method

  This research is applied in terms of its purpose and descriptive correlational in terms of the method. The statistical population included 147 companies listed on the Tehran Stock Exchange over 2011-2016. The corporate social responsibility was measured using content analysis based on information checklist and coding it and the competitive advantage was determined by intellectual capital index. To test the research hypotheses multiple regression and ordinary least squares (OLS) were used.

  Results

  According to the results, competitive advantage would decrease because of increasing information disclosure of corporate social responsibility. Also environmental sensitivity impacts on the relationship between corporate social responsibility disclosure and competitive advantage.

  Conclusion

  To serve the society interests regarding environment companies which are more sensitive about environmental issues should be more active in order to perform their role appropriately. Moreover, these companies need to disclose their measures taken on environment properly.

  Keywords: Competitive Advantage, Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Sensitivity
 • R. Gholami Jamkarani *, M. Kaveh Pages 77-95
  Introduction

  Considering the importance of financial accountability of public hospitals, identifying financial accountability assessment indicators in these hospitals is important. In a way that in the absence of appropriate indicators, taking accountability by hospitals and evaluating it by the public is difficult or impossible.  Therefore, this research examined the financial accountability of hospitals based on the national accountability checklist.

  Method

  The research method is exploratory and survey type. The sample consists of 101 people selected from financial managers, accounting directors, and those in charge of budgets of public hospitals and clinics of Fars Province in 2018. One sample t-test and mid-test were used in this study. 

  Results

  From the perspective of experts, indicators mentioned in national accountability checklist including the identification of financial statements items, the identification of items of changes in financial statements, the presentation of items of account turnover changes in net value, the presentation of comparison items of budget and performance, the disclosure of explanatory notes of financial statements and general criteria supply a basis for improving financial accountability of public hospitals. 

  Conclusion

  Regarding the transparency and more financial accountability managers of hospitals and financial authorities of the Medical Sciences Universities as well as the Ministry of Health and Medical Education should provide appropriate opportunities for financial reporting of the public sector based on the framework of national accountability checklist disclosure (indicators) in hospitals.

  Keywords: Financial Accountability of Hospitals, National Accountability Checklist, Public Sector Accounting Standards
 • A. Mahboob Ahari, G. Alizadeh *, M. Firoozi, S. Pourreza, M. Rezaei, A. Saei Pages 96-109
  Introduction

  A major part of health care costs is dedicated to the costs of treating patients with cardiovascular disease constitute so that investigating the costs of these patinets is imporatnt. To this end, the dircet costs of hospitalized patients waiting for receiving pacemaker in Shahid Madani Hospital in Tabriz has been analyzed from the view of hospital in this study.  

  Method

  This is a descriptive cross-sectional study. The statistical population included 135 patients receiving a permanent pacemaker. The average cost per patient, cost of each day of admission to ordinary sectors, the CCU and the ICU, cost saving in case of reciving a pacemaker timely regarding the patient’s share of the insurance, the percentage of out-of-pocket payment and the cost of lost productivity were calculated for additional hospitalization days.

  Results

  The results show that the total cost of pacemaker insertion on the waiting list is almost 2 billion Rilas, the average cost per patient is about 20 million Rials and the average cost of per day hospitalization is approximately 3 million Rials. During the hospitalization days, the average cost of per patient and the average cost of per day hospitalization in the CCU are respectively 29 million Rials and 4 million Rilas. Also, the average cost of per patient and the average cost of per day hospitalization in the ICU are respectively 92 million Rials and 6 million Rials. The lost productivity cost for ecah patient is nearly two million rials.

  Conclusion

  Increasing the patinets waiting days would result in boosting the costs of hospital and the insurer organizations. Therefore, healthcare costs can be cost-effcetive by adopting proper strategies to decrease the number of waiting days for patients (for example, pririotizing patients based on scientific principles in terms of financial and economic funds and following an appropraite clinical instrcution) and health insurance can function more effectively in allocating funds.

  Keywords: cost, hospital, Lost Productivity, Pacemaker, Waiting time