فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال هفتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهنام یاری باجلانی، شیوا خالق پرست*، محمد ایمانی پور، محمدضیاء توتونچی قربانی، علی غلامی، ثنا شهرآبادی صفحات 6-13
  هدف

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر ملاقات آزاد بر کیفیت خواب، اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بود.

  زمینه

   به اهمیت ملاقات بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر در مطالعات مختلف اشاره شده است، اما شواهد کافی درباره اینکه ملاقات محدود و ملاقات آزاد چه اثرات مثبت یا منفی نسبت به یکدیگر دارند وجود ندارد.

  روش کار

   در این کارآزمایی بالینی، 60 نفر از مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 30 نفره کنترل و آزمون تقسیم شدند. برای گروه آزمون برنامه ملاقات بدون محدودیت زمانی (ملاقات آزاد) و برای گروه کنترل برنامه ملاقات عادی (ملاقات محدود) در نظر گرفته شد. اضطراب در روزهای دوم و چهارم بستری با استفاده از پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر (STAI)، کیفیت خواب با استفاده از پرسشنامه ریچارد کمپبل، و رضایت با پرسشنامه محقق ساخته در روز چهارم بستری سنجیده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بررسی شدند.

  یافته ها

   میانگین نمره اضطراب گروه کنترل، 97/43 با انحراف معیار 76/6، و میانگین نمره اضطراب گروه آزمون، 90/35 با انحراف معیار 31/4 بود و اختلاف معنادار آماری بین نمره اضطراب دو گروه مشاهده شد (0001/0≤p). به علاوه، بین رضایت بیماران دو گروه اختلاف معنی دار آماری وجود داشت، به این ترتیب که میانگین نمره رضایت گروه کنترل و آزمون به ترتیب، 46/13 با انحراف معیار 7/15 و 32/23 با انحراف معیار 67/4 بود (0001/0≤p). همچنین، بین کیفیت خواب دو گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد، به این ترتیب که میانگین نمره کیفیت خواب گروه کنترل و آزمون، به ترتیب، 33/2 با انحراف معیار 80/0 و 33/3 با انحراف معیار 75/0 بود (0001/0≤p). جنسیت، تحصیلات، اشتغال و سن بیماران ارتباطی با اضطراب، رضایت و کیفیت خواب نداشت و تنها، ارتباط معنادار بین سن و اضطراب پنهان در روز دوم مشاهده شد.  

  نتیجه گیری

   ملاقات آزاد می تواند باعث کاهش اضطراب، بهبود کیفیت خواب و افزایش رضایتمندی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر شود.

  کلیدواژگان: برنامه ملاقات آزاد، برنامه ملاقات محدود، اضطراب، رضایت بیمار، کیفیت خواب، جراحی بای پس عروق کرونر
 • سارا رضایی، شادی دهقان زاده*، بهمن اکبری صفحات 14-23
  هدف

   مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تاب آوری و امید به زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به نارسایی قلب طراحی و اجرا شد.

  زمینه

   با توجه به اهمیت بهزیستی روان شناختی در ارتقای سلامت بیماران مبتلا به نارسایی قلب، بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر آن همچون تاب آوری و امید به زندگی از اهمیت برخوردارند.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به نارسایی قلب شهر رشت در سال 1397 بودند. شرکت کنندگان پژوهش 265 بیمار مبتلا به نارسایی قلب بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی”ریف“، تاب آوری”کونور و دیویدسون“و امید به زندگی”اشنایدر“و همکاران استفاده شد. داده های حاصل از مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بهزیستی روان شناختی   با تاب آوری (386/0=r) و امید به زندگی (369/0=r) در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بود. همچنین، نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که خرده مقیاس های تفکر عاملی و تاثیرات معنوی قادرند 228/0 از تغییرات بهزیستی روان شناختی بیماران نارسایی قلب را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

   با توجه به عوامل تعیین کننده بهزیستی روان شناختی در این پژوهش می توان با اجرای مداخلاتی همچون برنامه های آموزش تاب آوری و درمان های روان شناختی متمرکز بر امید، بر بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به نارسایی قلب و کیفیت ارائه مراقبت های پرستاری افزود.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، تاب آوری، امید به زندگی، نارسایی قلب
 • شیرین شیرالی، زهرا دشت بزرگی* صفحات 24-33
  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر گروه درمانی وجودی بر تحمل پریشانی، اضطراب وجودی، فرانگرانی و نگرانی سلامتی در زنان سالمند مبتلا به بیماری های قلبی عروقی انجام شد.

  زمینه

  سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی عروقی دارای مشکلات عمده ای در زمینه سلامت روان شناختی هستند و یکی از روش های کاهش مشکلات روان شناختی آنان، روش گروه درمانی وجودی است.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، از میان زنان سالمند مبتلا به بیماری های قلبی عروقی  مراجعه کننده به بیمارستان مهر شهر اهواز در سال 1397، 40 نفر با روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه آزمون، 10 جلسه 60 دقیقه ای با روش گروه درمانی وجودی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های تحمل پریشانی، اضطراب وجودی، قرانگرانی و نگرانی سلامتی بودند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمون های تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در پیش آزمون، بین گروه ها از نظر تحمل پریشانی، اضطراب وجودی، فرانگرانی و نگرانی سلامتی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت، اما در پس آزمون، بین دو گروه از نظر هر چهار متغیر تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد، به این ترتیب که روش گروه درمانی وجودی باعث افزایش تحمل پریشانی (0001/0≤ ،158/52F=p)، کاهش اضطراب وجودی (0001/0≤ ،813/67F=p)، فرانگرانی (0001/0≤p ،766/59F=) و نگرانی سلامتی (0001/0≤p ،475/60F=) در زنان سالمند مبتلا به بیماری های قلبی عروقی شد.

  نتیجه گیری

   گروه درمانی وجودی بر افزایش تحمل پریشانی و کاهش اضطراب وجودی، فرانگرانی و نگرانی سلامتی در زنان سالمند مبتلا به بیماری های قلبی عروقی تاثیر دارد. بنابراین، توصیه می شود که روان شناسان بالینی و درمانگران از روش گروه درمانی وجودی در کنار سایر روش های درمانی برای بهبود سلامت روان شناختی آنان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: گروه درمانی وجودی، تحمل پریشانی، اضطراب وجودی، فرانگرانی، نگرانی سلامتی، سالمند، بیماری قلبی عروقی
 • اکرم ابراهیمی جابری، مهرداد آذربرزین*، مریم مقیمیان بروجنی صفحات 42-49
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش فاصله دار و آموزش انبوه بر استرس و اضطراب مددجویان کاندیدای آنژیوگرافی انجام گردید.

  زمینه

   با توجه به نقش آموزش در کاهش استرس و اضطراب قبل از آنژیوگرافی، مقایسه آموزش فاصله دار و انبوه از اهمیت برخوردار است.

  روش کار

   در این پژوهش مداخله ای، جامعه آماری، مددجویان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1397 بودند. تعداد 60 مددجوی کاندیدای آنژیوگرافی غیراضطراری، به روش در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی بلوکی در دو گروه 30 نفره مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق سه پرسشنامه مشخصات فردی، استرس درک شده کوهن (PSS) و اضطراب اشپیل برگر جمع آوری شد. در ابتدا هر سه پرسشنامه توسط نمونه های پژوهش تکمیل گردید. سپس مرحله آموزش توسط پژوهشگر به مددجویان گروه آموزش انبوه به صورت فردی و رودررو به مدت 25 تا 45 دقیقه (برحسب تحمل مددجو) در یک جلسه ارائه گردید و در پایان، 5 تا 10 دقیقه زمان جهت پرسش و پاسخ های ضروری برای این گروه فراهم گردید. در گروه آموزش فاصله دار، محتوای آموزشی توسط پژوهشگر، طی سه مرحله و هر مرحله، 10 تا 15 دقیقه و در گروه های 3 تا 6 نفره ارائه شد. بعد از اجرای آموزش هر دو گروه، استرس و اضطراب با پرسشنامه های مذکور دوباره سنجیده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS بررسی و تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری بین دو گروه از نظر میانگین نمرات استرس، اضطراب حالت و اضطراب صفت  وجود نداشت، اما در هر گروه میانگین نمرات استرس، اضطراب حالت و اضطراب صفت بعد از مداخله به طور معناداری کمتر از قبل مداخله بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که دادن اطلاعات کافی و آموزش به مددجو می تواند میزان استرس و اضطراب را کاهش دهد و نظر به این که نتایج تحقیق حاضر، اثر استفاده از هر دو روش در کاهش استرس و اضطراب قبل از آنژیوگرافی را یکسان نشان داد، لذا با توجه به اجرایی تر بودن و به صرفه تر بودن از نظر زمان، استفاده از روش آموزش انبوه برای آموزش قبل از آنژیوگرافی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، استرس، اضطراب، آموزش فاصله دار، آموزش انبوه
 • بنفشه قربانی*، نسیبه عاشوری، کیانوش صابری، فاطمه بهرام نژاد، اسماعیل شریعت صفحات 50-57
  هدف

   این مقاله به شرح و بررسی یک مورد ترومبوز دریچه میترال می پردازد.

  زمینه

  بیماری دریچه قلبی از جمله بیماری های دارای اهمیت است که علی رغم درمان های متعدد شیوع زیادی دارد. از میان گستره وسیع درمان ها، تعویض یا ترمیم دریچه، در زمره درمان های استاندارد محسوب می شود. این درمان، دارای عوارض متعددی است که با تبعیت از رژیم درمانی مناسب، در اکثر اوقات قابل پیشگیری است. مطالعه حاضر گزارش یک مورد بیمار دچار عارضه نادر ترومبوز دریچه میترال بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب باز است.

  معرفی مورد

  بیمار خانم 50 ساله، تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (مکانیکی) و تعویض دریچه تریکوسپید (مکانیکی) قرار گرفت. پس از ترخیص از بیمارستان، تحت درمان با قرص وافارین 5 میلی گرم و آ.اس.آ 80 میلی گرم بوده است. به دلیل تنگی نفس پیش رونده، دوباره به بیمارستان مراجعه می کند. طی بررسی های انجام شده، عارضه نادر ترومبوز دریچه میترال گزارش می شود.

  نتیجه گیری

  ترومبوز دریچه مکانیکی میترال، عارضه ای نادر ولی خطرناک است. اگرچه ایجاد ترومبوز، ارتباط تنگاتنگی با مصرف داروی ضد انعقاد دارد، اما در این مطالعه و مطالعات مشابه نشان داده شده است که معمولا رابطه دقیقی بین INR و ایجاد ترومبوز وجود ندارد.

  کلیدواژگان: بیماری دریچه قلب، درمان بیماری دریچه قلب، ترومبوز دریچه میترال، داروهای ضد انعقاد
 • علی حسین زاده ساربانقلی، علیرضا شاملی، سمیه اسماعیلیان*، اسماعیل محمدنژاد صفحات 58-63
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش همتا بر پیامدهای نارسایی قلبی در افراد مبتلا به این سندرم در ایران صورت گرفت.

  زمینه

   نارسایی قلبی یک سندرم بالینی پیچیده است که به دلیل ماهیت مزمن، پیشرونده و غیرقابل برگشت، به عنوان یک مشکل مربوط به سلامت عمومی مطرح می شود.

   روش کار

  جست وجوی جامع در پایگاه های داده ای علمی و موتورهای جست و جو شامل Science Direct، Scopus، PubMed،Google Scholar ، و Medline  با کلید واژه های نارسایی قلبی و آموزش همتا به دو زبان فارسی و انگلیسی به منظور یافتن مطالعات چاپ شده بین سال های 2000 تا 2018 انجام شد. تعداد 17 مقاله یافت شد که بر اساس معیارهای ورود، تعداد 2 مقاله انگلیسی و 4 مقاله فارسی مورد بررسی قرار گرفتند.  

  یافته ها

  مطالعات انجام شده در مورد تاثیر آموزش همتا بر پیامدهای بیماران نارسایی قلبی در ایران نشان داد این آموزش ها سه پیامد خودمراقبتی، کیفیت زندگی و خودکارآمدی افراد با نارسایی قلبی را مورد بررسی قرار داده اند و این روش آموزشی بر هر سه مولفه تاثیر مثبتی  داشته است.

  نتیجه گیری

   آموزش همتا باعث بهبود و ارتقای خودمراقبتی، خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به نارسایی قلبی شد. بهره گیری از این برنامه آموزشی به عنوان یک روش آموزشی موثر، مقرون به صرفه و بدون نیاز به تجهیزات ویژه توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: نارسایی قلب، آموزش همتا، کیفیت زندگی، خودمراقبتی، خودکارآمدی
 • حمید پیروی* صفحات 64-70
  هدف

  این مطالعه مروری با هدف بررسی مراقبت تسکینی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد. زمینه. نارسایی قلبی به عنوان سندرم اختلال قلبی پاتوفیزیولوژی های متنوعی دارد. پیشرفت در دانش مربوط به این بیماری منجر به بهبود بقای افراد مبتلا شده است، اما شیوع و بروز آن روند افزایشی دارد. درمان کامل این بیماری به ندرت امکان پذیر است و به عنوان یک بیماری مزمن منجر به درگیری بیمار، خانواده و سیستم ارایه خدمات سلامتی به میزان قابل توجه می شود. مراقبت از بیمار مبتلا به نارسایی قلبی پدیده ای پیچیده است و با پیشرفت بیماری به مراحل انتهایی، سهم مراقبت تسکینی در این بیماران بیشتر می شود.

  روش کار

  در این مطالعه مروری برای جمع آوری داده ها از پایگاه های داده ای علمی و موتورهای جست و جو نظیر SID، Scopus، PubMed، و Web of Science برای یافتن متون منتشرشده از ابتدای سال 2000 تا سال 2017 استفاده شد. کلیدواژه های مورد استفاده برای جست و جو شامل heart failure، و palliative care و معادل فارسی آنها بودند. مقالات فارسی و انگلیسی که درباره موضوع مشترک نارسایی قلبی و مراقبت تسکینی و دارای متن کامل قابل دسترس بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مجموع 36 مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. تعریف مراقبت تسکینی، دیدگاه ها نسبت به مراقبت تسکینی، درمان دارویی تسکینی، انواع ارایه دهندگان مراقبت تسکینی، مدل های ارایه مراقبت تسکینی، ارایه مراقبت تسکینی به مراقبین خانوادگی، و آینده مراقبت تسکینی از موضوعات مطرح در مقالات مورد بررسی بودند که به تفصیل در این مقاله توضیح داده شده اند.

  نتیجه گیری

  مراقبت تسکینی برای افراد مبتلا به نارسایی قلبی باید هم راستا و هم زمان با برنامه درمانی این بیماران در نظر گرفته شود. توجه ویژه به گسترش مراقبت تسکینی تخصصی و برنامه ریزی درازمدت برای مراقبت تسکینی اولیه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، مراقبت تسکینی، مطالعه مروری
|
 • Behnam Yari Bajelani, Shiva Khaleghparast*, Mohammad Imanipour, Ziae Totonchi, Ali Gholami, Sana Shahrabadi Pages 6-13
  Aim

   This study aimed to examine the effect of open visiting hours on sleep quality, anxiety, and satisfaction of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (CABG).

  Background

  The importance of visiting patients after CABG has been emphasized in various studies, but there is insufficient evidence to confirm whether restricted /open visits may have more positive or negative effects than each other.

  Method

   In this clinical trial study, 60 post-CABG patients, admitted to Shahid Rajaei Cardiovascular, Medical and Research center, were randomly selected and divided into experimental (n=30) and control group (n=30). Patients in experimental group received an open visiting schedule (free visiting) and those in control group experienced a regular visiting schedule (restricted visiting). Anxiety was measured on the second and fourth days of hospitalization by the Spielberger Anxiety Inventory (STAI), sleep quality was measured by Richard Campbell and satisfaction was assessed through researcher-made questionnaire on the fourth day of hospitalization. Data were analyzed using independent t-test in SPSS-20 software.

  Findings

  There was a statistically significant difference between control and experimental groups in terms of anxiety mean score (43.97±6.76 against 35.90±4.31, respectively) (p≤0.0001). There was also a statistically significant difference between control and experimental groups in terms of mean score of patient satisfaction (46.13±7.15 vs 32.23±4.67, respectively) (p≤0.0001). A statistically significant difference was found between control and experimental groups in terms of sleep quality mean score (2.33±0.8 vs 3.33±0.75, respectively) (p≤0.0001).
  Conclusion. Open visiting can reduces anxiety, and improves sleep quality and patients' satisfaction after CABG.

  Keywords: Open Visiting Schedule, Restricted Visiting Schedule, Anxiety, Patient Satisfaction, Sleep Quality, Coronary artery bypass graft surgery
 • Sara Rezai, Shadi Dehghanzadeh*, Bahman Akbari Pages 14-23
  Aim

  The aim of this study was to determine the role of resiliency and life expectancy in predicting psychological well-being of heart failure patients.

  Background

   Regarding the importance of psychological well-being in improving the health of patients with heart failure, examining the affective variables such as resiliency and life expectancy are of great importance.

  Method

   This research was a descriptive correlational study. Statistical population consisted of all of Rasht heart failure patients in 2018. 265 heart failure patients were selected using convenience sampling. The data collection instruments were Ryff's psychological well-being, Connor and Davidson’s resilience, and Snyder et al's hope. Abstract
  Aim. The aim of this study was to determine the role of resiliency and life expectancy in predicting psychological well-being of people with heart failure.

  Findings

   There was a positive relationship of psychological well-being with resiliency (r=0.386) and life expectancy (r=0.396). The regression analysis showed that the meaning of life and subscales of factor thinking and spiritual influences can significantly predict 0.228 of psychological well-being in heart failure patients.

  Conclusion

  Regarding the determinants of psychological well-being in this research, psychological well-being and quality of nursing care in heart failure patients can be increased using interventions such as resiliency education programs and psychological treatments focusing on hope.The collected data were analyzed using pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression.

  Keywords: Psychological well-being, Resiliency, Life expectancy, Heart failure
 • Shirin Shirali, Zahra Dashtbozorgi* Pages 24-33
  Aim

  This study aimed to determine the effect of existential group therapy on distress tolerance, existential anxiety, meta-worry and health worry in elderly women with cardiovascular disease.

  Background

   Elderly women with cardiovascular disease have major problems in psychological health and one of the intervention methods for reducing psychological problems is existential group therapy.

  Method

   This study was a semi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. In this study, 40 elderly women with cardiovascular disease referred to Mehr hospital of Ahvaz city in 2018, were selected by convenience sampling method and randomly divided into experimental and control group. Experimental group experienced 10 sessions of 60 minutes duration existential group therapy and the control group was placed on the waiting list for training. Research tools were the questionnaires distress tolerance, existential anxiety, meta-worry and health worry. Data were analyzed in SPSS software version 21 with using independent t-tests and multivariate analysis of covariance.

  Findings

   Before intervention, there was no statistically significant difference between the groups in distress tolerance, existential anxiety, meta-worry and health worry, but after intervention, a statistically significant difference was observed between groups in terms of all four variables (P≤0.0001). In the other words, the method of existential group therapy increased distress tolerance (F=52.158, P≤0.0001), and decreased existential anxiety (F=67.813, P≤0.0001), meta-worry (F=59.766, P≤0.0001) and health worry (F=60.475, P≤0.0001) in elderly women with cardiovascular disease.

  Conclusion

   The results indicated the effect of existential group therapy on increasing distress tolerance and decreasing existential anxiety, meta-worry and health worry in elderly women with cardiovascular disease. It is recommended that clinical psychologists and therapists use the method of existential group therapy along with other therapeutics methods for improving psychological health of elderly women with cardiovascular disease.

  Keywords: Existential group therapy, Distress tolerance, Existential anxiety, Meta-worry, Health worry, Elderly, Cardiovascular disease
 • Akram Ebrahimi Jaberi, Mehrdad Azarbarzin*, Maryam Moghimian Boroujeni Pages 42-49
  Aim

  This study aimed to compare the effect of spaced and mass education on stress and anxiety in candidates for angiography.

  Background

   Regarding the role of education in reducing stress and anxiety before angiography, comparison of the effect of spaced and mass education seems to be important in managing stress and anxiety in people experiencing this procedure.

  Method

  In this interventional study, statistical population consisted of candidates for angiography referred to selected hospitals of Isfahan in 2018. Sixty candidates for non-emergency angiography were selected by convenience sampling and were randomly divided into two groups of 30. The data collection instruments were the questionnaires demographic information, Cohen`s Perceived Stress (PSS14) and Spielberger`s Anxiety Inventory. Initially, all three questionnaires were completed by the participants. Then the education was provided by the researcher to the participants of the mass education group individually and face to face for 25 to 45 minutes (according to the participants tolerance) and in the end of the session, a 5 to 10 minutes time were given for answering participants’ questions. In the spaced education group, the educational content was provided by the researcher in three stages of 10 to 15 minutes and in groups of 3 to 6 participants. After the training of both groups, stress and anxiety were measured again by the questionnaires. Data were analyzed in SPSS version 16 using descriptive and inferential statistics.

  Findings

   Before and after intervention, there was no statistically significant difference between two groups in terms of mean scores of stress, state anxiety and trait anxiety. After intervention, a statistically significant decrease in mean scores of stress, state anxiety and trait anxiety were found in each group compared with before intervention.

  Conclusion

   Regarding the similar effect of spaced and mass education on stress and anxiety in candidates for angiography, it is recommended to use mass education method for candidates before angiography, since it is more cost effective and time saving than spaced education method.

  Keywords: Angiography, Stress, Anxiety, Spaced education, Mass education
 • Banafsheh Ghorbani*, Nasibeh Ashouri, Kianoush Saberi, Fatemeh Bahramnezhad, Shariat Esmail Pages 50-57
  Aim

  The purpose of this study was to report a case of mitral valve thrombosis.

  Background

  Cardiac valve diseases are among the most important diseases, which is widespread despite many treatments. Among the wide range of treatments, replacement or repair of the valve are among the standard treatments. This treatment has many side effects that can be prevented by adhering to a proper diet. The present reports a rare case of mitral valve thrombosis.

  Case Report

   A 50-year-old female patient undergoes mitral valve replacement (mechanical) and tricuspid valve replacement (mechanical) dated 2018. After discharge, she was treated with 5 mg Warfarin and 80 mg ASA. She returned to the hospital due to progressive shortness of breath. A rare complication of mitral valve thrombosis was diagnosed.

  Conclusion

   Mitral mechanical valve thrombosis is a rare but dangerous complication. Although thrombosis is closely associated with anticoagulant drug use, this study and similar studies have shown that there is usually no clear relationship between INR and thrombosis.

  Keywords: Heart valve disease, Treatment of heart valve disease, Mitral valve thrombosis, Anticoagulants
 • Ali Hosseinzadeh, Alireza Shameli, Somayyeh Esmailian*, Esmaeil Mohammadnejad Pages 58-63
  Aim

  This study was conducted with the aim of determining the effect of peer education on outcome in people with heart failure.

  Background

   Heart failure is a complex clinical syndrome that is considered as a public health problem due to its chronic, progressive and irreversible nature.

  Method

   In this review study, a comprehensive search of scientific databases and search engines such as Science Direct, Scopus, PubMed, Google Scholar, and Medline using the keywords heart failure and peer education in both Persian and English language was done to find literature published between 2000 and 2018.

  Findings

   Studies about the effect of peer education on outcomes of heart failure patients in the country showed that these trainings have examined three outcomes of self-care, quality of life and self-efficacy in people with heart failure, and that this method has had a positive effect on all three components.

  Conclusion

   Peer education improves self-care, self-efficacy, and quality of life in people with heart failure. It is recommended to use this training program as an effective, cost-effective method without the need for specialized equipment.

  Keywords: Heart failure, Peer education, Quality of life, Self-care, Self-efficacy
 • Hamid Peyrovi* Pages 64-70
  Aim

  This study was conducted to investigate palliative care in people with heart failure. Background. Heart failure as a syndrome of cardiac dysfunction has a variety of pathophysiology. Progress in knowledge related to heart failure has led to improvement in survival, but the incidence and prevalence of the syndrome is incremental. Cure of the disease is rarely possible and as a chronic disease it can significantly affect the patient, family and health care system. Providing care for patients with heart failure is a complex phenomenon and as the disease progresses to the late stages, palliative care takes a larger part of the caring.

  Method

  In this review study, scientific databases and search engines such as SID, Scopus, PubMed, and Web of Science were searched for to find articles published from the beginning of 2000 to 2017. The keywords used for the search included heart failure, palliative care and their Persian equivalent. Papers in Persian and English that were available on the common theme of heart failure and palliative care were reviewed.

  Findings

  A total of 36 English and one Persian article were reviewed. The definitions of palliative care, views on palliative care, palliative care drugs, types of palliative care providers, palliative care models, palliative care delivery to family caregivers, and the future of palliative care were the topics covered in the reviewed articles.

  Conclusion

  Palliative care for people with heart failure should be considered in line with the treatment plan of these patients. Special attention should be payed to development of specialty palliative care and long-term planning for primary palliative care

  Keywords: Heart failure, Palliative care, Literature review