فهرست مطالب

علوم و فنون نظامی - پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن کوچکی* صفحات 5-27
  تامین امنیت خطوط کشتیرانی یکی از وظایف نیروی دریای هر کشور است که ممکن است در قالب همکاری نظامی بین کشور های دریایی انجام شود. هدف از این تحقیق تبیین همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تامین امنیت خطوط کشتیرانی در حوزه های ایجاد ساختار امنیت جمعی، مبارزه با تروریسم و تعاملات نظامی عملی است. داده های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردید؛ تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب نظران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه تهیه و بین 51 نفر از افسران ارشد منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت همکاری های نظامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر از روش تحلیل رتبه بندی فریدمن استفاده شد و چون فرضیه ای برای این پژوهش در نظر گرفته نشده بود اهداف تحقیق مورد بررسی و درنهایت موردپذیرش قرار گرفت. در پایان مشخص گردید همکاری های نظامی در سه حوزه تعاملات دریایی، ایجاد ساختار امنیت جمعی و مبارزه با تروریسم می تواند در تامین امنیت خطوط کشتیرانی در دریای خزر حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: همکاری نظامی، دریای خزر، خطوط کشتیرانی، امنیت
 • علی حنفی* صفحات 29-47
  آب وهوا از عواملی است که طرح های نظامی، تاکتیک ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق به منظور ارزیابی تنش های حرارتی و برودتی و تاثیر آن ها بر فعالیت نیروهای نظامی در استان آذربایجان غربی از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده گردید. بدین منظور از بین ایستگاه های سینوپتیک موجود در منطقه، 7 ایستگاه که دارای طول دوره آماری بالای 25 سال (2009- 1985) بودند، انتخاب گردید. سپس داده های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار اشباع در دوره روزانه و ساعتی از سازمان هواشناسی دریافت گردید. شرایط آسایش اقلیمی و تنش های گرمایی و سرمایی در روزها و ماه های مختلف سال با استفاده از شاخص PET ارزیابی و سپس در محیط GIS پهنه بندی گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مناطق مرتفع استان (ارتفاعات غربی و جنوب شرقی) به غیراز ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در بقیه ماه های سال تنش های سرمایی با شدت های مختلف برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد. علی رغم این که در مناطق کم ارتفاع (بخش های شرقی) استان در بین ماه های فروردین تا آبان شرایط مطلوب و نسبتا مطلوبی برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد اما در بین ماه های آبان تا فروردین به علت حاکمیت تنش های سرمایی، شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب نیست. تنش های گرمایی در سطح استان بسیار محدود بوده و تنها در ماه های تیر و مرداد در مناطق کم ارتفاع استان اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: اقلیم شناسی نظامی، نیروهای نظامی، شاخص PET، آسایش اقلیمی، آذربایجان غربی
 • محمد علی زنگنه اسدی*، ابراهیم تقوی مقدم، فرشته بیرامعلی صفحات 49-75
  امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.
  کلیدواژگان: راهبرد، پدافند، ژئومورفولوژی، مکان یابی، مرز
 • رضا اسکندری صدیقی* صفحات 77-100
  هدف این مقاله ارائه راه کارهای مقابله ای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی ،پیشگیری، پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حملات  برای نسل های آینده در ایران می باشد. در این مقاله سعی برآن شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای در گام نخست بیوتروریسم، تهدیدات و عوارض آن تبیین و در گام بعدی به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راه کارهایی مناسب ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و به روش تحلیل نظام مند انجام شده و در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بیوتروریسم، جنگ افزارهای بیولوژیک، دکترین، کنوانسیون، تهدید
 • ایرج بختیاری*، بیژن ساعدی صفحات 101-127
  امروزه جنگ ترکیبی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و راهبردی موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و تحقیقات زیادی در خصوص نقش فرماندهی و کنترل (C4I) در جنگ ترکیبی در حال انجام است. بنابراین تبیین مبانی، اصول، ویژگی ها و اهداف جنگ های ترکیبی و نوع فرماندهی و کنترل آن ها (هدف تحقیق) به عنوان مصادیق جنگ های آینده (از حیث اهمیت و ضرورت) از الزاماتی است که می تواند در سیاست گذاری کلان نظامی در اولویت قرار گیرد. این مقاله با رویکرد شناخت شناسانه، ویژگی نسل های جنگ از منظر فرماندهی و کنترل را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که جنگ ترکیبی شکل پیچیده و پیشرفته ای از جنگ در ابعاد ملی است که به دلیل وجود تهدیدات نوین و پیچیدگی ماهیت آن ها، شناخت چگونگی عملکرد فرماندهی و کنترل در سطوح مختلف و راه کارهای پیاده سازی آن در این حوزه ها امری ضروری تلقی می شود و به همین دلیل است که راهبری و هدایت منابع تحت این شرایط نیاز به فرماندهی و کنترل در سطح ملی دارد.
  کلیدواژگان: نسل های جنگ، جنگ ترکیبی، فناوری های نوین، فرماندهی و کنترل (C4I)
 • میر ابوالفضل مختاری*، کاظم ایمانی صفحات 129-139
  بدلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود که در این میان بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. از جمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است می توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است. بدین منظور  جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده ، از این جامعه تعداد 50 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد. با استفاده از مدل گام به گام رابطه بین مولفه های کنترل ، چالش و تعهد به طور جداگانه با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، سخت رویی، کارکنان مراقبت پرواز، ایمنی پرواز
 • پژمان غلام نژاد، محمود غلامی، علیرضا پورمکاری* صفحات 141-163
  امروزه اینترنت اشیا شیوه برقراری ارتباط سازمان ها را تغییر می دهد و کسب وکار و روش های صنعتی را سازمان دهی می کند. اهمیت استفاده از آن برای بخش هایی که مقدار زیادی از سرمایه ها و فرآیندهای پیچیده و توزیعی را مدیریت می کنند، به خوبی اثبات شده است. در این مقاله به منظور بررسی مسیرهای ایجاد بستر لازم جهت بهره برداری از فناوری اینترنت اشیا در ماموریت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برخی از بررسی های انجام شده در ارتش ایالات متحده مرور شد و با به کارگیری پتانسیل های انبوه در فناوری های اینترنت اشیا، مواردی از دفاع و امنیت عمومی مبتنی بر شبکه تلفن همراه ارائه گردید که در آن می توان با بهره گیری از ویژگی های اینترنت اشیا، قابلیت های بی شماری در کنترل تجهیزات و سامانه های دفاعی به دست آورد. بدین منظور، جهت پیاده سازی، یک سامانه قطع و وصل کننده جریان برق باقابلیت کنترل از راه دور جهت استفاده در محیط های نظامی و جنگی با استفاده از رله های الکترونیکی ارائه شد. همچنین مهم ترین دستاورد این مقاله کمک به شناخت فناوری اینترنت اشیا و استفاده از آن در بخش های مختلف نظامی و محیط های جنگی است.
  کلیدواژگان: امنیت عمومی، محصول غیرسفارشی، شناسایی فرکانس رادیویی، اینترنت اشیا، سکو
|
 • Pages 5-27
  Today, unity and cooperation in international relations are of great importance due to the extensive communication between countries and the globalization process. The Caspian Sea is very important in maritime transport. The seabed network is located between its major ports, and each of these paths is of particular communication and economic importance to the countries of the sonnet Securing shipping lines is one of the naval tasks of any country that may be carried out in the form of military cooperation between the countries of the sea .The purpose of this natural research is the cooperation of the Islamic Republic of Iran with its neighbors. Military Interaction Practiced in Securing Shipping Lines in the Fields of TerrorismThe data of this study were analyzed at both qualitative and quantitative levels. In the qualitative analysis section, using the documents and interviewing with 5 Iranian Navy experts, the questionnaire was prepared and between 2 The senior officers of the 4th Marine Corps of the Islamic Republic of Iran Army were distributed Two methods of Friedman ranking analysis have been used to determine the importance of Iran's military cooperation with the Caspian neighbors And because the hypothesis is not considered for this research, the research goals were investigated and finally accepted In the end, it was determined that military cooperation in three areas of maritime interactions Creating a collective security structure and combating terrorism could be important in securing shipping lines in the Caspian Sea.
  Keywords: Military cooperation, Caspian Sea, Shipping lines, Security
 • Pages 29-47
  Climate in all human activities, including military activities has a major impact. Climate factors that military plans, tactics and doctrines, command, select troops, military equipment, clothing, logistics, maintenance, development and support will be affected. In this study, to evaluate the climatic comfort of troops in west Azerbaijan province was used as an index of physiological equivalent temperature. Purpose of the stations in the region, which has 7 stations throughout the period of over 25years (1985-2009) were selected. The data on climatic parameters including air temperature, relative humidity, wind speed, cloud and vapor pressure during the day and hourly were received. Heat and cold stress conditions, climate and comfort in the days and months of the year were assessed by using the PET. The results showed that in the Highlands parts of Province (western and south-east), with the exception of June, July, August and September there are cold stress for the activities of the armed forces. If the Low height areas (eastern parts) between the months of April to November, there are favorable conditions for the activities of the armed forces, But in the months of November to April due to cold stress state conditions are not favorable for troops. Thermal stresses in the province has been very limited and happening only during the months of July and August in Low height areas.
  Keywords: climatology, Military troops, PET index, climate comfort, West Azerbaijan
 • Mohammad Ali Zanganeh Asadi *, Ebrahim Taghavi Moghadam, F Beramali Pages 49-75
  Awareness of military and security strategies against foreign threats has been taken into consideration since the beginning of the formation of civilizations. military geography has been a leading and decisive science in all scenes, conflicts and international conflicts, and some of the conquerors of the commanders have called geography warlords. Today, military geomorphology has emerged as a modern science of merit and applicability in political and international crises, and a close connection has been made between geopolitical knowledge, military science and geomorphology. In this research, using the information, statistics, maps, satellite images, the role of geomorphology in the formulation of military, defense and security strategies was evaluated. According to the study, it was determined that any military, defense and security strategy implementation without geomorphologic analysis is condemned to failure. Therefore, using digital and high-altitude (DEM) models, military geomorphologic maps, geographic information system (GIS) ), Remote sensing (RS), Route optimization, and Site Selection, the View Shed design is mandatory for any offensive and defensive operations.
  Keywords: Strategy, Defense, Geo-morphology, Location, Border
 • Reza Eskandary Sedighi * Pages 77-100
  The high yield, cost-effectiveness and living nature of biological agents that Biological Threats of the American Occupation of the Quds Regime and Providing an Appropriate Solution to these Threats in Iran.cause dispersal and proliferation in the contaminated area and area are among the features that make countries more attractive to these agents. In this paper, we have tried to explain the threats and their consequences by using library resources in the first step of bioterrorism and in the next step to provide appropriate solutions in order to prepare for national threats and internal security . The statistical population includes all the available documents and has been studied in full. The purpose of this study is applied research and descriptive-analytical research method and systematic analysis. Therefore, defense against the potentially debilitating effects of an attack requires awareness of the epidemiological principles of biological warfare, and fuller awareness of all aspects of these weapons is needed to ensure the security of the nation.
  Keywords: Bio terrorism, Biological Weapons, doctrine, convention, Threat
 • Iraj Bakhtiari *, Beijan Saedi Pages 101-127
  With the growing of various technologies, traditional warfare has gradually become a full-fledged war in which economic, biological, technical, demographic, and so on capacities are under unified management, command and control. Evolutionary theories of the war have one common thing; they study and consider the role of command in the evolution of warfare through a developmental process based on milestones in the history of human civilization. As the complexities of today's world make phenomena complex and multifaceted, so too is war because of its fundamental nature and character, and today's hybrid warfare has become the focus of scholars on the role of C4I in modern military and strategic literature. The researches are ongoing. Therefore, explaining the basics, principles, characteristics, and objectives of the hybrid warfare and their type of command and control (the purpose of the research) as instances of future wars (in terms of importance and necessity) is one of the requirements that can be prioritized in major military policy. This paper, with an ontological approach, examines the characteristics of generations of war from the command's point of view, and concludes that combined warfare is a sophisticated and sophisticated form of warfare on a national scale due to new threats and the complexity of their nature; Command and control at various levels and strategies for implementing them in these areas is essential and that is why the management and guidance of resources under these conditions requires command and control at the national level.
  Keywords: Generations of War, Hybrid warfare, new technologies, Command, Control, C4i
 • M.Abolfazl Mokhtari *, Kazem Imani Pages 129-139
  Due to the importance of flight safety, recognizing the factors affecting the occurrence of accidents and incidents is one of the major goals of the aeronautical industry. In considering the causes of the occurrence of air affairs on the role of human factors is highly emphasized, among the factors that are involved in the occurrence of air accidents can be the stress and psychological pressures of various industry experts, including flight care. The purpose of this study was to identify the relationship between hardiness and occupational stress among flight care personnel. For this purpose, the study population of this study was a working flight control staff in the province of Tehran, from which 50 people were selected through random sampling. Data were collected from the Flip Job Stress Questionnaire and the Kobasa Hardship Questionnaire. The results of the research show that there is a meaningful relationship between job stress and hardiness between the two variables. Using the step-by-step model, the relationship between control components, challenges and commitment separately was investigated with job stress.
  Keywords: Job stress, hard work, flight attendant, flight safety
 • Pejman Gholam Nejad, Mahmoud Gholami, Alireza Pourmakary * Pages 141-163
  The Internet of Things (IoT) is undeniably transforming the way that organizations communicate and organize everyday businesses and industrial procedures. Its adoption has proven well suited for sectors that manage a large number of assets and coordinate complex and distributed processes. This survey analyzes the great potential for applying IoT technologies (i.e., data-driven applications or embedded automation and intelligent adaptive systems) to revolutionize modern warfare and provide benefits similar to those in industry. It identifies scenarios where Defense and Public Safety (PS) could leverage better commercial IoT capabilities to deliver greater survivability to the warfighter or first responders, while reducing costs and increasing operation efficiency and effectiveness. This article reviews the main tactical requirements and the architecture, examining gaps and shortcomings in existing IoT systems across the military field and mission-critical scenarios. The review characterizes the open challenges for a broad deployment and presents a research roadmap for enabling an affordable IoT for defense and PS. There are also suggestions for implementing a remote-controlled power supply disconnect device for use in military and combat environments using electronic relays. The main objective of this article is to help identify the technology of the Internet of Things and use it in various parts of the military and combat environments.
  Keywords: Public Safety, Commercial Off-The-Shelf, Radio-frequency identification, internet of things, Platform