فهرست مطالب

اندیشه آماد - پیاپی 70 (پاییز 1398)
 • پیاپی 70 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تقی برزگر وجهی آبادی، یونس وکیل الرعایا*، اصغر آقایی، عبدالله حیدریه صفحات 1-19
  طی سال های اخیر پارادایم زنجیره تامین پایدار به عنوان مدلی کارآمد برای زنجیره تامین سازمان ها ظهور نموده است که مزایای پایداری را شامل می شود از این رو پژوهش حاضر در راستای طراحی و تحلیل الگویی برای زنجیره تامین پایدار با تاکید بر محیط فعالیت پلیس است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تامین پلیس و نمونه آماری 100 نفره است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از طریق تحلیل دقیق ادبیات تحقیق زنجیره تامین پایدار و استخراج مولفه های آن، با استفاده از روش دلفی، و توزیع پرسشنامه محقق ساخته در میان کارشناسان زنجیره تامین ناجا جمع آوری و با به کارگیری روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS و رتبه بندی از طریق آزمون  فریدمن تحلیل شده است.  یافته ها نشان می دهد که ابعاد بهره وری و پاسخگویی تاثیر معنی داری بر شکل گیری زنجیره تامین پایدار در ناجا داشته اند. لذا مولفه هایی از این بعد که بیشتر متمرکز بر انعطاف پذیری و یکپارچکی می باشند بیشترین اهمیت  را کسب کرده اند. نتایج بیانگر توجه به نگاه پایدار در تدوین  زنجیره تامین در ناجا است و باید به ابعاد بهره وری با توجه به اهمیت آنها و نتایج تحقیق توجه ویژه ای نمود و چنانچه این اقدام صورت پذیرد موجب استفاده بهینه ازمنابع، زمان، مکان و بهینه سازی فرآیند آمادی خواهد شد
  کلیدواژگان: ناجا، آماد و پشتیبانی، زنجیره تامین، پایدار
 • محمد رضا فتحی*، محمد حسین سلیمانی سروستانی، میلاد آقایی، احمد جعفر نژاد صفحات 21-48

  اقتصاد جهانی در قرن 21، شیوه عملکرد سازمان ها را تغییر داده است. شرکت ها فقط با رقبای داخلی مواجه نیستند بلکه برای به دست آوردن سهم بازار و حفظ بقا نیازمند رقابت در سطح بین المللی می باشند. در این فضای رقابتی کسب وکار، شرکت هایی موفق اند که با این تغییر پارادایم خود را به خوبی وفق داده اند. یکی از مشخصه های این سازمان های موفق، همراستایی زنجیره تامین است. در این پژوهش وجود همراستایی در زنجیر تامین ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور پوشش اثربخش همراستایی زنجیره تامین، مشخصه های کلیدی محصول در سطوح مختلف زنجیره تعیین شدند. برای تعیین همراستایی از چارچوب پیشنهادی فیشر استفاده شد. همچنین به منظور تعیین مشخصه های کلیدی ابتدا مشخصه های محصول با مطالعه ادبیات موضوعی و تحقیقات کتابخانه ای به دست آمد. سپس با استفاده پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی و با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ، وزن مشخصه ها در سطوح مختلف زنجیره به دست آمد. در ادامه با استفاده ضریب همبستگی اسپیرمن وجود ارتباط -اجماع- نسبت به مشخصه های کلیدی محصول در سطوح مختلف زنجیره مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون مک نمار پاسخگو بودن زنجیره تامین کنونی ایران خودرو به نیازمندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج این تحقیق، هفت مشخصه کلیدی محصول در زنجیره تامین سازمان مورد مطالعه عبارتند از: هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری، دوره تاخیر، قابلیت پیش بینی تقاضا و طراحی. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده می توان گفت زنجیره تامین ایران خودرو مطابق با چارچوب فیشر از همراستایی برخوردار و به طور کافی پاسخگوی نیازهای مشتریان است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، محصولات نوآورانه، محصولات وظیفه ای، روش تحلیل توسعه ای چانگ، همراستایی
 • محمد مهدی مهتدی*، بهروز آرمان مهر صفحات 49-75
  مسیریابی وسایل نقلیه یکی از مسایل مطرح در حوزه مباحث مدیریت لجستیک است و علی رغم تلاش های بسیار در جهت یکپارچگی این مساله با سایر حوزه های لجستیک، بسیاری از جنبه های آن نیازمند تحقیق و توسعه است. نحوه گزینش مشتری در مساله مسیریابی یکی از این رویکردها است و عدم توجه به آن می تواند تاثیرات بسزایی بر افزایش هزینه، کاهش درآمد، فروش از دست رفته، نارضایتی مشتریان و افزایش کالاهای مرجوعی داشته باشد. این مساله، بازنویسی مدل کلاسیک مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن رویکرد انتخاب مشتری به عنوان یکی از رویکردهای مطرح در مدیریت توزیع می باشد ایده اصلی حاکم بر این مقاله در نظر گرفتن این واقعیت است که مقدار تقاضای هر منطقه مقداری ثابت است و در صورتی که یک کالا بین فروشندگان متعددی در آن منطقه توزیع شود کل تقاضا بین این فروشندگان توزیع خواهد شد. در عین حال، رضایت مصرف کنندگان نهایی وابسته به گستردگی توزیع می باشد و در صورت توزیع بین گره های بیشتر، رضایت بیشتری خواهند داشت. بر مبنای همین ایده، در مقاله حاضر با تلفیق مساله کلاسیک مسیریابی وسایل نقلیه با رویکرد توزیع انتخابی، یک فرمول بندی جدید از این مساله در قالب یک مدل ریاضی دوهدفه ارائه شده است. در این تحقیق ابتدا مروری بر ادبیات موضوع صورت گرفته و سپس، مساله تحقیق بیان شده است. در ادامه و بر اساس مفروضات محدودکننده که توصیف کننده شرایط مساله است به مدلسازی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با انتخاب مشتریان پرداخته شده و مدل ریاضی مساله ارائه شده است. این مدل با تعدادی داده نمونه حل و اعتبارسنجی شده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، گزینش مشتری، توزیع گزینشی کالا، برنامه ریزی چندهدفه، الگوریتم های فرا ابتکاری
 • سید کمال چهارسوقی*، ابوالفضل نبوی، بابک تیمورپور صفحات 77-96
  یکی از جنبه های مهم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) پیش بینی عمر مفید باقی مانده (RUL) بر اساس سوابق گذشته و وضعیت کنونی دستگاه است و تحلیل روغن روانکار یکی از روش های CBM است که به علت تماس مستقیم با دستگاه شرایطش بیانگر وضعیت سلامتی دستگاه است. در فرآیند CBM داده های زیادی تولید و انباشته می شود اما دانش موجود در این داده ها به طور کامل قابل درک نیست و باعث ضایع شدن منابعی گران بها می شود. برای استخراج اطلاعات و دانش از این داده ها به استفاده از روش هایی مانند داده کاوی نیاز است. در این پژوهش بر اساس تعریف RUL بهترین مدل پیش بینی زمان کارکرد باقی مانده تا وضعیت بحرانی برای یک مدل بلدوزر بر اساس سوابق تحلیل روغن موتور (مجموعه داده ای با 2700 رکورد و 129 ویژگی) با راهکار داده کاوی ساخته شده است. برای ساخت بهترین مدل، بعد از آماده سازی مجموعه داده مناسب با 49 رکورد و چهار ویژگی مدل هایی با روش های رگرسیون و شبکه عصبی ساخته شده است. به علت امکان انجام شدن فعالیت تعویض روغن در فواصل نمونه گیری ها، مدل ها با دو روش اعمال مقادیر ویژگی های مستقل ساخته شده اند. بر اساس ارزیابی عملکرد مدل ها بهترین مدل با شبکه عصبی و روش دوم اعمال مقادیر ویژگی های مستقل که استفاده از مقادیر جدید (تجمعی) دو ویژگی مستقل (Fe, Cu) و مقدار واقعی (غیر تجمعی) یک ویژگی مستقل (Vis40) بوده با خطای پیش بینی 23526.662 -/+ 958559.033 ساخته شده است
  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، تحلیل روغن، عمر مفید باقی مانده، داده کاوی
 • فرهود آذرسینا* صفحات 97-112
  یکی از هزینه های اضافی که به خدمات دریایی تحمیل می شود، هزینه تمیزکاری بدنه زیرین شناورها از جانورانی است که به بدنه می چسبند. بعلاوه، در اثر رشد این خزه و جلبک و جانوران روی بدنه، اصطکاک میان آب و بدنه قایق یا کشتی در حرکت افزایش یافته و در نتیجه هزینه سوخت اضافی به ناوگان دریایی تحمیل می گردد. رشد خزه و جانوران اثر شدیدی بر افزایش نیروی پسای اصطکاکی بدنه دارد که میزان این افزایش وابسته به نوع ارگانیسم ها و مساحت پوشش آنها و نیز شکل بدنه شناور و سرعت عملیاتی آن است. در این تحقیق اطلاعات مربوط به انواع ربات های تمیزکاری بدنه قایق و کشتی جمع آوری شده است. در این مطالعه، تعداد زیادی از پروژه های مرتبط با ربات تمیزکاری بدنه و مشخصات اساسی آنها شامل قیمت، نحوه اتصال به بدنه و سیستم تمیزکاری ربات بررسی شده است. نیاز به ساخت ربات خزه زدا در داخل کورتینر وجود دارد. نتایج  این تحقیق نشان دهنده وضعیت موجود این فناوری، چالش ها و فرصت ها و در مجموع نقطه شروعی به کار برای ایجاد این ربات های زیرسطحی در داخل است.
  کلیدواژگان: ربات زیرآبی، تمیزکاری بدنه شناور، خزه زدا، امکان سنجی ساخت ربات
 • رضا فریبا، سیاوش نصرت پناه، بهمن رشیدی* صفحات 113-150
  مقاله حاضر به اینکه مدیران خرید چگونه می توانند مقبولیت بخش خرید را درون سازمان توسعه دهند، می پردازد.در این رابطه از یک رویکرد تحقیقاتی کیفی شش موردی استفاده شد. تاکنون تحقیقی بر روی این موضوع انجام نشده است.تحلیلی از راهبردهای مقبولیت درونی، باید مفهوم و طبیعت روابط در میان بخش ها را نیز در نظر داشته باشد. تحلیل ها نشان می دهد که جهت ایجاد، حفظ یا افزایش مقبولیت درونی بخش، مدیران خرید باید در دو مورد زیر بسیار خوب عمل کنند: 1) شناسایی و جذب بهترین تامین کننده ها و 2) شناسایی و به کارگیری فرآیندهای همکاری و فرآیند های هماهنگی که توسط رقبا قابل کپی برداری نباشند در واقع، مدیران تامین، راهبرد های مقبولیت داخلی و خارجی را توسعه می دهند چرا که سطح بالاتری از مقبولیت درونی می تواند به تدریج توسط سهامداران خارجی، که پس از استنباط سایر بخش ها و مدیریت ارشد تاثیر می گذارد، پشتیبانی شود. تحقیقات همچنین نشان می دهد که راهبرد های به کار برده شده توسط مدیران خرید، بسته به تلاشی که دارند بر ابعاد مقبولیت (شناختی، عملی، اخلاقی) تاثیر می گذارند و شکل های متفاوتی می گیرند. بعلاوه، راهبرد مقبولیت یک بخش خرید، بسته به برخی از عوامل مهم ، توسعه می یابد: 1) بخش خرید در یک زمان معین از نظر سهم درک شده در ارزیابی ، شبیه به یک ترازنامه مالی است ،2) توانمندی فنی و رابطه ای پرسنل خرید و 3) حد نتایج در انتخاب های راهبردی که منجر به رشد مزیت رقابتی برای سازمانی که برای آن کار می کنند . به نظر می آید هر گونه تلاش برای گام برداشتن بر مبنای راهبرد های منسجم می توانند به ارتقای سطح مقبولیت بخش خرید و سطح رشد آن کمک کند. از این نقطه شروع، این مطالعه همچنین نشان می دهد که مقبولیت داخلی بخش خرید ، محرک اساسی  شیوه های خرید است.
  کلیدواژگان: مشروعیت داخلی، راهبردهای مشروعیت، دپارتمان خرید، مورد مطالعه
|
 • Taghi Barzegar Vajhi Abadi, Younos Vakil Alroaya *, Asghar Aghaei, Abdollah Heydarieh Pages 1-19
  In the recent years, the sustainable supply chain paradigm has emerged as an efficient model for the supply chain of organizations incorporating sustainability benefits. Therefore, the present study aims at designing and analyzing a sustainable supply chain model by emphasizing on the police activities. This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of description method. The statistical population of this study consists of managers and experts of police supply chain and the statistical sample includes 100 people who have been selected through random sampling. This research has been carried out through careful analysis of the literature of sustainable supply chain and extraction of research components using Delphi method. Researcher-made questionnaires have been distributed and collected from among Police supply chain experts using structural equation and PLS software, which have been ranked using Friedman test. The findings show that productivity dimensions and responsiveness have had a significant impact on the formation of Police sustainable supply chain. Therefore, components that focus on flexibility and integrity are of utmost importance. The results indicate a continual focus on Police supply chain formulation, therefore, special attention should be paid to the productivity of these dimensions. If this is done, it will result in optimal utilization of resources, time, location, and optimized logistics.
  Keywords: Police, logistics, Supply Chain, sustainable
 • Mohammad Reza Fathi *, Mohammad Hossein Soleymani Sarvestani, Milad Aghaee, Ahmad Jafarnejad Pages 21-48

  World economics in 21st century has changed the method of organizations' performances. Other companies not only encounter with inner rivals, but also need to compete internationally to survive and achieve world market share. In this competitive business atmosphere, those companies that adapt themselves with this paradigm change are considered successful. One of the features of such successful organizations is supply chain alignment. In this research, supply chain alignment of Iran Khodro was taken into consideration. Also, in order to effectively cover supply chain alignment, key features of a product in different level of chain were determined. To determine the alignment, suggested framework called Fisher has been used. Also, to determine the key features, firstly, the characteristics of a product have been achieved by reviewing the thematic literature and library researches. Then, using a questionnaire, making dual comparison and Chang's developmental analysis, the weight of features were achieved in different levels of the chain. Following that, using Spearman's coefficient of correlation, the consensus about key features of the product was assessed in different levels of the chain. Also, using McNemar, responsiveness of the current supply chain of Iran Khodro to customers' need was assessed. According to the results of this research, 7 product key features in the supply chain of Iran Khodro consist of expense, quality, delivery, flexibility, delay, predictability of request and design. According to the analyses done in this field, it is claimed that the supply chain of Iran Khodro, based on Fisher framework, has correct alignment and adequately responds to customers' needs.

  Keywords: Supply chain, Creative products, Task products, Chang's developmental analysis method, Alignment
 • Mohammadmehdi Mohtadi *, Behrooz Armanmehr Pages 49-75
  Vehicle routing is one of the significant issues in the field of Logistics management and despite many endeavors for integrating this issue with other fields of logistics, most of its aspects require research and development. The selection of interdependent factors in vehicle routing is one of these approaches and it can have a considerable impact on price increase, income decrease, lost sale, dissatisfaction of customers and increase in returned goods. This issue is the rewritten classic model of vehicle routing by considering the approach of selecting a customer as one of the significant approaches in the distribution management. The main idea of this article is to consider the fact that the number of requests for each region is a fixed amount and if goods were distributed among several sellers in that region, all of the requests would be divided among these sellers, which is not desirable for the sellers and results in considerable distribution expenses. Above all, the satisfaction of ultimate consumers depends on broad distribution and if distributed among more ones, there would be greater satisfaction. Based on this idea, in the present research, a new formulation from this issue in the form of a two-purpose mathematical model has been presented by putting together the classic vehicle routing and the approach of selective distribution. In this research, firstly, a review of the literature of this subject has been carried out, and then the issue has been raised. Following that, based on the limiting assumptions describing the conditions of the issue, modeling of vehicle routing with the approach of selecting interdependent factors has been considered and mathematical modeling has been presented. This model with a set of sample data has been dealt with and its reliability has been assessed.
  Keywords: Vehicle routing, Customer selection, Selective distribution of goods, multi-purpose planning, meta-heuristic algorithms
 • Seyed Kamal Chaharsooghi *, Abolfazl Nabavi, Babak Teimourpour Pages 77-96
  One of the important aspects of Condition Based Maintenance (CBM) is the prediction of remaining useful life (RUL) based on past records and current state of the device and lubricant oil analysis is one of the methods of CBM which due to its direct contact with the device, its condition expresses the device's health. In the CBM process a large mass of data is generated and accumulated, but the knowledge included in this data cannot be fully understood and result in the loss of valuable resources. To extract information and knowledge from these data, it is necessary to use methods such as data mining. In this study, based on the definition of RUL, the best prediction model of remaining operating time for a bulldozer model until critical state has been created with data mining solution based on engine oil analysis records (dataset with 2700 records and 129 features). To create the best model, regression and neural network models have been created after preparing the proper dataset with 49 records and 4 features. Due to the feasibility of oil change at sampling intervals, the models have been created using two methods of applying independent features values. Based on the performance evaluation of the models, the best model with neural network and the second method of applying independent features values have been created with prediction error 958559.033 +/- 23526.662, which are to use new values (cumulative) of two independent features (Fe, Cu) and the actual value (non-cumulative) of an independent feature (Vis40)
  Keywords: Condition based maintenance, Oil analysis, Remaining useful life, Data Mining
 • Farhood Azarsina * Pages 97-112
  One of the extra charges imposed on marine services is the expense of cleaning living organisms (fouling) that grow on hulls. Moreover, the algae and animals on hull surface increase the frictional resistance of boats and marine vessels as they move which results in additional fuel cost. Fouling has a significant effect on the increased frictional resistance. The amount of this increase depends on the biology (types of microorganisms and their covering area) as well as the underwater hull shape and the vessel’s operating speed. In this research, information related to different types of underwater hull cleaning robots (HCR) has been gathered. By studying many underwater HCR projects, their main specifications including cost, type of attachment to hull, and cleaning system have been assessed. Regarding the results of this research, it has been revealed that construction of an underwater HCR in Iran is feasible. The net cost of construction, maintenance, repair and operation of the robot is small compared to the long-term expenditure for the periodical hull cleaning in a shipyard. The main conclusion of this research shows the current situation in technology, challenges, and opportunities and all in all the starting point to create these underwater robots in Iran.
  Keywords: Underwater robot, Hull cleaning, Fouling, Feasibility of creating robots
 • Reza Fariba, Siavash Nosratpanah, Bahman Rashidi * Pages 113-150
  This paper addresses the issue of how purchasing managers can develop the purchasing department's legitimacy within an organization. A qualitative exploratory approach based on six cases has been used since: (1) there has not yet been a research performed on this topic; and (2) an analysis of internal legitimization strategies must take into consideration the context and the nature of the relationships among departments. Our analysis shows that in order to create, maintain or increase the purchasing department's internal legitimacy, purchasing managers have to do very well about two complementary strategic orientations: (1) identify and attract the best suppliers; (2) identify and implement collaborative processes and coordination mechanisms that cannot be duplicated by competitors. In fact, supply managers actually develop legitimization strategies based internally and externally, since a higher level of internal legitimacy can also be supported partially by external stakeholders, who then influence the other departments' and top management's perceptions. Our study also shows that the strategies used by purchasing managers take different forms depending which legitimacy dimension (cognitive, pragmatic, or moral legitimacy) they are trying to influence. Moreover, a purchasing department's legitimacy strategy is developed based on a few important factors: (1) where the purchasing department stands at a given time in terms of the contribution perceived, similar to a "balance sheet" evaluation; (2) the purchasing personnel's technical and relational competencies; and (3) the extent of their implication in the strategic choices leading to the development of a competitive advantage for the organization they work for. It seems that any effort to take steps based on coherent legitimization strategies could help improve both a purchasing department's legitimacy level and its development level. From this standpoint, this study also shows that the purchasing department's internal legitimacy is a crucial driver of purchasing practices.
  Keywords: Internal legitimacy, Legitimization strategies, Purchasing department, Case study