فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 45 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امیرحسین ارضاء، فرناز صیفی* صفحات 1-13

  هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر ریسک های اعتباری و عدم نقدشوندگی و بازار بر کارایی مالی 102 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1394 است. برای محاسبه ریسک عدم نقدشوندگی از معیار آمیهود [i]، ریسک اعتباری با مدل تاپسیس و برای ریسک بازار از CVaR استفاده شد. برای محاسبه کارایی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار و ارزش افزوده بازار در نظر گرفته شده اند تا ضمن بررسی تاثیر ریسک های مالی بر آنها با مدل رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته GMM، قابلیت توضیح دهندگی هرکدام و تعیین اینکه کدام معیار بهتری برای توضیح کارایی است؛ ارزیابی شود. بنابر نتایج رابطه معناداری بین هر سه ریسک با حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری وجود ندارد؛ درحالیکه، اثر ریسک های مذکور با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار و ارزش افزوده بازار معنادار است که قابلیت توضیح دهندگی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار بیشتر از ارزش افزوده بازار است.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، ریسک عدم نقدشوندگی، ریسک بازار، کارایی، بورس اوراق بهادار تهران
 • سیدجواد حبیب زاده بایگی، رویا دارابی*، فاطمه صراف، یدالله نوری فرد صفحات 15-30

  پدیده ریزش ارزش سهام با مهمترین هدف سرمایه گذاری اشخاص یعنی کسب سود در ارتباط است. نقش موثر ریزش ارزش سهام در کاهش سرمایه اشخاص، اهمیت دوچندانی را برای شناسایی و کشف روند غیرعادی بازده و ریزش ارزش سهام ایجاد نموده است. هدف پژوهش حاضر کشف روند غیرعادی بازده و در نهایت ریزش ارزش سهام است. به این منظور بازده ماهانه 400 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی تیرماه 1371 تا فروردین 1397 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظریه گراف مبتنی بر حافظه به عنوان روشی برای کشف تغییر در روند بازده شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش از منظر نظریه گراف به حل مسئله می پردازد. نتایج این پژوهش نشان داده است که در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی در نظریه گراف مبتنی بر حافظه منجر به شناسایی تغییرهای غیرعادی در روند بازده شرکت ها می گردد. با این حال این روش نتوانسته است تمامی نقاطی مرتبط با ریزش ارزش سهام را شناسایی و کشف نماید.

  کلیدواژگان: ریزش ارزش سهام، نظریه گراف مبتنی بر حافظه، بازده ماهانه سهام
 • محمود رحمانی، مریم خلیلی عراقی*، هاشم نیکومرام صفحات 31-46

  تصمیم گیری  در زمینه سرمایه گذاری یکی از مسائل اساسی در مدیریت مالی است . وقتی که سرمایه گذار با گزینه های مختلفی جهت سرمایه گذاری روبرو می گردد بایستی در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری بر روی هر کدام از آن ها تصمیم گیری نماید. انتخاب ابزار و تکنیک های که بتواند سبدسهام مناسب را تشکیل دهد یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است در این مطالعه جهت کمک به تصمیم گیری مطلوب در انتخاب سهام موجود در سبد براساس مدل مارکویتز از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبوراستفاده شده است و برای تعیین کارایی این الگوریتم معیار شارپ، معیار ترینر و ریسک نامطلوب آن محاسبه و با سبد تشکیل شده از الگوریتم های ژنتیک و کلونی مورچگان مقایسه گردیده است. نمونه آماری پژوهش شامل شرکت های فعال پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1384 تا 1394 است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد معیار شارپ سبدسهام تشکیل شده از طریق  الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور نسبت به الگوریتم های ژنتیک و مورچگان عملکرد بهتری دارد، اما هرچند معیار ترینر و ریسک نامطلوب سبد سهام تشکیل شده از طریق الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عملکرد بهتری داشته، ولی از لحاظ آماری این اختلاف معنادار نبوده است.

  کلیدواژگان: سبد سهام، الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم کلونی مورچگان
 • علیرضا سارنج*، احمدرضا قاسمی، اصغر ارم، رضا تهرانی صفحات 47-64
  توسعه سیستم های معاملاتی سهام با استفاده از الگوریتم های تکاملی (EA) طی چند سال اخیر به موضوعی پرمخاطب در حوزه مالی مبدل شده است. در پژوهش حاضر، سیستم معاملاتی تکنیکی هوشمند با بهره گیری از مدلی مرکب از شبکه عصبی MLP و الگوریتم های تکاملی شامل الگوریتم ژنتیک (GA)، الگوریتم بهینه سازی مورچگان پیوسته (ACOR) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) پیشنهادشده است. داده های مربوط به 15 شرکت منتخب طی سال های 1387 تا 1396 بر اساس دوره های کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین روندهای بازار صعودی، نزولی و خنثی موردبررسی قرار گرفته اند. جهت انتخاب متغیرهای ورودی نهایی، از مقایسه رتبه بازدهی شاخص های تکنیکی بر اساس قواعد معاملاتی استفاده شده است. درنهایت، آزمون مقایسه زوجی بازدهی مدل ها در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری انجام شد و بازدهی مدل ها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل های ترکیبی MLP و الگوریتم های تکاملی عملکرد بهتر و معناداری نسبت به روش خرید و نگهداری و مدل MLP-BP داشته است و مدل MLP_PSO بازدهی بیش تری نسبت به سایر مدل ها کسب کرده است.
  کلیدواژگان: سیستم های معاملاتی هوشمند، الگوریتم های تکاملی، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، قواعد معاملاتی تکنیکی، استراتژی خرید و نگهداری
 • مسعود طاهری نیا، محمد جعفری، علی حسنوند* صفحات 65-80

  در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه در سپتامبر 1997 و سپس افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد.لذا در تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.برای انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و استفاده از مقالات گوناگون مستخرج از پایگاه های اینترنتی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 119 شرکت طی سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است.ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت های مالی از پایگاه های اینترنتی بورس اوراق بهادار استخراج و درصفحه گسترده excel طبقه بندی شدند.این داده ها جهت آزمون فرضیه ها و مدل های تحقیق که به صورت داده های پانل برآورد شده با استفاده از نرم افزارهای spss19  و Eviews7 مورد آزمون قرار گرفت.نتایج این تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.همچنین تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار نیست.

  کلیدواژگان: تمرکز زدایی مالی، اهرم مالی، گزارشگری مالی متهورانه
 • عزت الله عباسیان*، محمدعلی کمالی، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی صفحات 81-96

  یک فرد بازنشسته با دو نوع ریسک مهم مواجه است: ریسک طول عمر و ریسک سرمایه گذاری. در این مقاله به بررسی تاثیر سیاست تصمیم گیری افراد بر میزان نکول آنها با استفاده از دو تابع هدف برای ثروت در زمان بازنشستگی پرداخته شده است. در فرایند تصمیم گیری، سیاست های بیان شده وابسته به بازدهی بازارهای هدف جهت سرمایه گذاری و نرخ تنزیل در اقتصاد است. در مدل سازی سیاست های مذکور از رویکرد برنامه ریزی پویا توام با شبیه سازی تاریخی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت انتخاب تابع هدف است. با توجه به نوسانات شدید اقتصادی در کشور، و همچنین نیاز به انباشت بیشتر ثروت و مشارکت بیشتر در کنترل نوسانات اقتصادی، سیاست تمرکز بر مستمری در دوران بازنشستگی در سطح ثروت اولیه اندک به عنوان سیاست بهینه - به دلیل پذیرفتن ریسک کمتر برای سطح معینی از ثروت - و استفاده بیشتر از تابع ثروت در زمان بازنشستگی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، بازنشستگی، شبیه سازی، برنامه ریزی پویا، روش بوت استرپ
 • بهزاد کاردان، مهدی مرادی، سیدعلی موسوی گوکی*، مهدی یعقوبی صفحات 97-110
  معاملات بر خط تحولی بزرگ در داد و ستدهای بازار سرمایه به شمار می رود که دسترسی آسان و کاهش هزینه معاملات را به همراه داشته است. پژوهش حاضر سعی دارد رفتار بازار سرمایه اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را قبل و پس از اجرایی شدن معاملات برخط یا معاملات آنلاین مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است که از سال فروردین 1388 تا اسفند 1391 در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران حضور داشته و در بازه مذکور، در هر ماه حداقل یکبار معامله شده باشند. با توجه به محدودیت های فوق، در مجموع 3792 مشاهده شرکت - ماه که شامل 79 شرکت فعال طی دوره پژوهش بوده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که وجود معاملات بر خط اثر مثبت و معنی داری بر حجم و تعداد معاملات سهام داشته است و لذا موجب افزایش نقدشوندگی بازار شده است. همچنین ایجاد معاملات بر خط باعث کم شدن میزان بازده غیرعادی سهام شده است. هرچند نتایج پژوهش نشان از تاثیر ایجاد سامانه معاملات برخط بر افزایش فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد.
  کلیدواژگان: معاملات برخط، نقدشوندگی، بازده غیر عادی، دامنه قیمت خرید و فروش، حجم معاملات
 • نوشین کفشی*، عبدالمجید عبدالباقی صفحات 111-129
  هدف این پژوهش، ارزیابی نقش توام گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد عرضه های اولیه بازار سرمایه ایران است. نمونه پژوهش شامل 87 شرکت بورسی و فرابورسی عرضه شده در بازه زمانی 1387 تا 1394 انتخاب شده است. برای اندازه گیری متغیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص آرمز، و برای محاسبه ارزش ویژه برند از  دو شاخص هولیهان و کیوتوبیناستفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بر مبنای شاخص هولیهان هیچ تفاوت معناداری بین بازده کوتاه مدت عرضه های اولیه با برندهای قوی و ضعیف وجود ندارد در همین حال و بر مبنای شاخص کیوتوبین در مقاطع کوتاه مدت روزانه اول و دوم بین برندهای قوی و ضعیف تفاوت مثبت و در مقاطع طولانی تر 6 تا 12 ماه، تفاوت بازده برندهای قوی و ضعیف منفی شده است که دال بر اصلاح قیمت گذاری عرضه ها توسط بازار است. همچنین عرضه های انجام شده در شرایط احساسی همراه با خوش بینی در دوره های کوتاه مدت عملکرد بهتری را نسبت به عرضه های انجام شده در شرایط بدبینی بازار به همراه داشتند. نهایتا در مقاطع یک ماه تا نه ماه پس از عرضه اثر توام ارزش ویژه برند و خوش بینی بر عملکرد عرضه های اولیه مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: عرضه اولیه سهام، گرایش های احساسی سرمایه گذاران، ارزش ویژه برند، بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC
  ساناز میری، تیمور محمدی*، فرهاد غفاری صفحات 131-146

  دراین مقاله برای نخستین بار در محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه طلا، روش الگوی گارچ چند متغیره [i] (MGARCH) از نوع همبستگی شرطی پویا [ii] (DCC) با انتقال رژیمی مارکفی (MS) [iii] اجرا شده است .داده های مورد استفاده  شامل بازده های روزانه نقدی و آتی سکه طلا در ایران از تاریخ6/1/ 1396 تا 29/1/ 1397 می باشد. نتایج مدل تغییر رژیم مارکف نشان می دهد  که دوره زمانی مورد مطالعه تحت دو رژیم  شناسایی می شود که یک رژیم بیانگر رژیم بازدهی پایین بازار آتی و رژیم دیگر بیانگر بازدهی بالای بازار آتی می باشد. بطور کلی می توان گفت پیش بینی ریسک بیشتر تحت تاثیر اخبار بد، سبب انتقال به رژیم با همبستگی زیاد و با از بین رفتن نااطمینانی به رژیم با همبستگی کم منتقل می شود به گونه ای که نرخ پوشش ریسک بدست آمده تحت این رژیم ها در طول زمان متغیر وهمواره کمتر از یک بدست آمده است و این به معنی هزینه کمتر نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده [iv] می باشد. درتحلیل اقتصادی نقاط اکسترمم سری زمانی نسبت های بهینه پوشش ریسک، نتایج حاکی از آن است که در بین نوسانات عمده، مینیمم مطلق در روز 25 مرداد 96، تحت تاثیرعواملی همچون انتقال نقدینگی از بازار آتی به بازار سهام درسیطره انتخابات و در 12 اسفند 96 (نقطه ماکسیمم مطلق)، شرایطی مانند هدایت سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن به دلیل هراس ترامپی در بازار ها موجب تغییرات چشمگیر نسبت مذکور شده اند.نسبت بهینه پوشش ریسک ساده برابر یک است

  کلیدواژگان: نرخ بهینه پوشش ریسک، قراردادهای آتی سکه طلا، مدل گارچ چند متغیره، مارکف سوئیچینگ
 • شهرام فتاحی، کیومرث سهیلی، محمد بهمن* صفحات 147-163

  انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل گیری تورم نقش تعیین کننده ای در سیاستگذاری اقتصادی دارد. تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می گیرند. در این مطالعه به نحوه شکل گیری انتظارات تورمی در میان فعالان بازار سرمایه در فضای آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار Z-tree پرداخته شده است. به این منظور در ابتدا با استفاده از قاعده گسترش یافته تیلور، به بررسی رفتار بانک مرکزی نسبت به انحراف تورم پرداخته و ضریب عکس العمل بانک مرکزی برآورد شده است. میانگین تورم مورد انتظار افراد شرکت کننده در این آزمایش 14.12 درصد بدست آمده است. بر اساس نتایج این مطالعه در سطح معناداری 95 درصد 34.7 درصد افراد شرکت کننده در این آزمایش انتظارات خود را بر اساس الگوی انتظارات عقلایی، 22.1 درصد افراد بر اساس الگوی انتظارات تطبیقی و 43.2 درصد بر اساس مدل های یادگیری شکل داده اند. بنابراین مقامات پولی با آگاهی از نحوه شکل گیری انتظارات تورمی در میان فعالان بازار سرمایه می توانند سیاست های مناسب، در راستای جهت دهی نقدینگی موجود به سمت بازار سرمایه که موجب کنترل تورم و جلوگیری از حرکت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار ارز و طلا می گردد، اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: انتظارات تورمی، انتظارات عقلایی، انتظارات تطبیقی، مدل های یادگیری، بررسی های آزمایشگاهی
 • مولود راکی*، محسن مهرآرا، حسین عباس نژاد، علی سوری صفحات 165-180
  در سال های اخیر نظریه های اقتصاد مالی و مدل های قیمت گذاری دارایی کلاسیک که بر اساس فرضیه ی بازار کارا و عقلانیت کامل عوامل اقتصادی بنا شده اند، با این چالش مواجه شدند که قادر به توضیح بسیاری از حقایق بازارهای مالی و بی قاعده گی های بازار نیستند. از طرفی محققین مالی رفتاری با تکیه بر مطالعات روانشانسی در زمینه تصمیم گیری تحت شرایط نااطمینانی، نشان دادند که سرمایه گذاران در شکل گیری انتظارات و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، اشتباهات سیستماتیک داشته و با سوگیری های رفتاری مواجه هستند و از این رو قیمت های بازار بیشتر توسط نگرش ها و عوامل روانی تعیین می شوند تا متغیرهای بنیادی و به همین دلیل در مدلسازی رفتار قیمتی بازار، باید ویژگی های رفتاری و اثر تورش های رفتاری لحاظ شود. از این رو مطالعه حاضر با مروری بر مطالعات مالی رفتاری و با در نظر گرفتن ویژگی ها و تورش های رفتاری معامله گران و چگونگی شکل گیری انتظارات آنها، با استفاده از روش محاسباتی عامل محور و مدلسازی یک بازار سهام مصنوعی، به دنبال ارائه مدلی رفتاری است که ضمن نشان دادن اثر تورش های رفتاری بر پویایی های بازار، بیشترین سازگاری را با  حقایق مسلم بازارهای داشته باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی بازار سهام مصنوعی شامل دو گروه معامله گران بنیادی و غیربنیادی با تورش رفتاری زیان گریزی نشان می دهد که تورش رفتاری زیان گریزی، بخشی از پویایی های بازارهای مالی را توضیح می دهد و نقش مهمی در شکل گیری قیمت های بازارهای مالی دارد. همچنین فرآیند تولید قیمت (و به تبع آن بازدهی) که در این مدل به صورت درونزاست با بسیاری از حقایق بازارهای مالی از جمله معمای صرف سهام، حباب قیمت ها، کشیدگی زیاد و غیرنرمال بودن توزیع بازدهی ها و دنباله ضخیم بودن آن سازگار است.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، حقایق مسلم بازارهای مالی، بی قاعده گی های بازار، تورش رفتاری، زیان گریزی، مدل سازی عامل محور، بازار سهام مصنوعی
 • فرزین رضایی*، اکرم فیروزعلیزاده، رادمان ملیحی شجاع صفحات 181-199
  بسیاری از تصمیمات سرمایه گذاری نهادی بر مبنای سهولت در نقدشوندگی سهام و دارایی های واحد تجاری می باشد  سرمایه گذاران این واحدهای تجاری همواره بدنبال آن هستند تا با اعمال نفوذ  بر مدیران را به سمت تصمیمات سرمایه گذاری با بازده بالا در کوتاه مدت سوق دهند. در حالیکه سایر سرمایه گذاران  عادی که درصد کمتری از سهام شرکت را در اختیار دارند به دنبال افزایش ارزش واحد تجاری در بلندمدت می باشند این پژوهش با 82 شرکت در دوره زمانی 1387-1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام از معیار آمیهود (2002) و جهت اندازه گیری کوتاه نگری مدیریتی از شاخص های انحراف از فعالیت های عملیاتی واقعی و مدیریت سود واقعی استفاده شد.. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نقدشوندگی سهام بر انحراف از فعالیت های عملیاتی واقعی تاثیر منفی و معنی داری دارد. بدین معنی که با کاهش نقدشوندگی سهام احتمال انحراف از فعالیت های عملیاتی واقعی افزایش می یابد. همچنین شرکت هایی با نقدشوندگی کمتر، به میزان بیشتری به مدیریت واقعی سود فزاینده روی آورده اند.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، کوتاه نگری مدیریتی، مدیریت سود
 • علی رمضانی*، فریدون رهنمای رودپشتی، اویس باقری صفحات 201-213
  هدف اصلی از این تحقیق، آزمون تاثیر چرخه های سیاسی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای (51 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی 95-1388 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تئوری محدودیت و مفهوم سفته بازی منطقی  نیز بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایج  آن بیانگر تایید رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (چرخه های سیاسی یا ماهیت سیاسی احزاب اصولگرایی و اعتدال گرایی در ایران می باشند.)، و سه متغیر هزینه سرمایه، سود انباشته و وجه نقد عملیاتی که بر اساس تئوری محدودیت در مدل گنجانده شده اند) و نیز تمام متعیرهای کنترلی تحقیق (اهرم مالی و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد. بطوریکه فرضیه اصلی تحقیق که بیان می دارد چرخه های سیاسی به عنوان عامل محدود کننده حباب قیمتی بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد، مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تئوری محدودیت، حباب قیمتی سفته بازی منطقی، چرخه های سیاسی، نرخ بازده کل واقعی سهام
|
 • Amir Hossein Erza, Farnaz Seifi * Pages 1-13

  The purpose of this paper is to investigate the effect of credit and non-liquidity andmarket risks on the financial efficiency in the 102 Tehran Stock Exchange companiesduring 2011-2016. We use Amihud ratio to calculate the non-liquidity risk, the Creditrating was used with the Topsis model and CVaR was used for market risk. In order to weuse the return-on-equity (book value) ratio, the return-on-equity (market value) ratio andmarket value added, while analyzing the impact of financial risks on them with the GMMgeneralized regression model, the ability to explain each one and determine which is abetter benchmark for efficiency explanation. According to the results, there is nomeaningful relationship between all three risks with the return-on-equity (book value)ratio, while the effect of these risks with the return-on-equity (market value) and marketvalue added ratio are significant, which is the ability to explain the return-on-equity(market value) More than market value added

  Keywords: Credit risk. Illiquidity risk. Market risk. efficiency. Tehran Stock Exchange
 • S. Javad Habibzadeh Baygi, Roya Darabi *, Fatemeh Sarraf, Yadollah Norifard Pages 15-30

  The stock price crash is associated with profitability as the most important goal of investing. The effective role of stock price crash in reducing the capital of investors is of great importance for identifying and detection an abnormal trend in stock returns and stock price crash. The purpose of this study is to detect abnormal returns and ultimately the crash of stock price. For this purpose, the monthly returns of 400 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the period of July 1992 to April 2018 were investigated. Also, memory-based graph theory is used as a way to detect changes in the corporate returns. This algorithm approaches the problem from a graph-theoretic perspective. The results of this study have shown that memory-based graph theory leads to identifying abnormal changes in the corporate returns. However, this method has not been able to identify and detect all the points associated with crash of stock price.

  Keywords: Stock price crash, memory-based graph theory, monthly stock returns
 • Mahmoud Rahmani, Maryam Khalili Araghi *, Hashem Nikoomaram Pages 31-46

  Investment decision making is one of the key issues in financial management. Investor might know about different asset types when facing with various options and the ways in which investors can incorporate them in devising a strategy is significant. Selecting the appropriate tools and techniques that can make optimum portfolio is one of the main objectives of the investment world. In this study it is tried to optimize the decision making in stock selection or optimization of portfolio by means of artificial colony of honeybee algorithm. And to determine the effectiveness of the algorithm, Sharp criteria algorithm, the trainer criteria and its downside risk were calculated and compared with the portfolio made up of genetic and ant colony algorithms .The sample consisted of active firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2005 to 2015. The sample was selected by the systematic removal method. The findings show that Sharp criteria algorithm formed by the artificial bee colony algorithm functions better than the genetic and ant colony algorithms in terms of portfolio formation .However, the trainer's criteria and downside risk of the stock portfolio formed through the artificial bee colony algorithm shows the optimum function, this difference is not statistically significant.

  Keywords: Artificial Bee Colony, portfolio optimization, Genetic algorithm, Ant Colony Algorithm
 • Alireza Saranj *, Ahmadreza Ghasemi, Asghar Eram, Reza Tehrani Pages 47-64
  Stock trading systems development using evolutionary algorithms over the past few years has become a hot topic in financial fields. In this paper, an intelligent technical trading system was proposed using a combination of MLP neural network and evolutionary algorithms (i.e., GA, ACOR, and PSO). In order to select the final variables as the selected features, a return comparison of each indicator ratings was used based on tradings. Finally, the performance of each model is tested in comparison with the buy and hold strategy. The results show that the evolutionary learning algorithms significantly outperform the benchmark models in terms of the average return and the hybrid MLP_PSO model outperforms others.
  Keywords: Intelligent trading system, Evolutionary algorithms, Multilayer perceptron neural network, Technical trading rules, Buy, Hold Strategy
 • Masoud Taherinia, Mohammad Jafari, Ali Hasanwand * Pages 65-80

  Following the horrific events and crises that took place in the world's stock exchanges, especially in September 1997, and then the disclosure of Worldcom, Enron, Xerox and Parmalat in the world, and the collapse of the Tehran Stock Exchange in 2004, the issue of transparency of financial statements The title of a phenomenon is of great importance. Therefore, the present study examines the effect of financial decentralization on the relationship between financial leverage and cautious financial reporting in companies admitted to Tehran Stock Exchange. To do this research, information Related to the research literature using the library research method and the use of various copper papers Pinch of Web sites collected and used. To test the hypotheses of this research, 119companies were utilized during 2011-2011. Initially, the research variables were identified and the required information related to financial statements was extracted from the Stock Exchange web-sites and in the extended section of the excel class These data were tested to test the hypotheses and research models that were estimated by panel data using SPSS 19 and Eviews 1software. The results of this study indicate that between financial leverage and financially sound reporting in companies Accepted in Tehran Stock Exchange has a direct and significant relationship D.hmchnyn fiscal decentralization on the relationship between financial leverage and aggressive financial reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange is not affected.

  Keywords: financial decentralization, financial leverage, cautious financial reportin
 • Ezatollah Abbasian *, Mohammad Ali Kamali, Reza Tehrani, Mojtaba Mirlohi Pages 81-96

  A retired person faces two major risks: life-long risk and investment risk. In this paper, we examine the effect of decision-making policy on the amount of defaults by using two objective functions for wealth at retirement time. The expressed policies relate to the return on target markets for investment and the discount rate in the economy. In the modeling of these policies, a dynamic programming approach combined with historical simulation has been used. The results indicate the importance of selecting the objective function. Given the severe economic fluctuations in the country, as well as the need for greater wealth accumulation and greater participation in controlling economic fluctuations, the policy of focusing on pension with the lower wealth in retirement period as an optimal policy - because of the acceptance of lower risk for a certain level of wealth - and more use of the wealth function during retirement time is suggested.

  Keywords: Optimization, Retirement, Simulation, Dynamic Planning, Bootstrap Method
 • Behzad Kardan, Mahdi Moradi, S. Ali Mousavi Gowki *, Mahdi Yaghubi Pages 97-110
  Online Trading is a great transformation in capital market transactions, along with making access easy and decreasing transactions cost. This research aims to investigate the market behavior about Online Trading, before and after it has been legal. Statistical population includes all firms listed in Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bours (OTC) which have at least one trade in each month during March, 2009 and February, 2013. According to the limits, 3792 firm-month observations have been chosen which includes 79 highly traded stock. The results show that Online Trading has a significant positive impact on volume and count of trading stocks, so the stock liquidity increased after online trading has been legal. Although, Online Trading decrease the amount of abnormal return. Also, results show that online trading was effective on significant increasing the Bid-Ask spread.
  Keywords: online trading, liquidity, abnormal return, Bid-Ask Spread, trading volume
 • Nooshin Kafshi *, Abdolmajid Abdolbaghi Pages 111-129
  The purpose of this study is to evaluaing the Simultaneous role of investor’s sentiment and brand equity on the performance of the initial public offerings in the capital market of Iran.The research sample including 87 the companies providing initial public offerings in the exchange and over the counter markets of Iran selected in a perioud from 2008 to 2015. To measure investor’s sentiment we apply the Arms Index and the Hoolihan and the Tobin's Q indexes have been used to measure brand equity. The empirical Results show that based on Hoolihan's index, there is not any significant difference between initial public offerings short term returns and strong and weak brand. However, based on the of Tobin's Q, index in daily short run sections,i.e. first and second days, there are positive difference between strong and weak brands but in sections longer than six to twelve months, the difference between the return of strong and weak brands are negative. Indicating a correction in supply pricing by the market. Also supply in the sentiment conditions combined with optimism in short-run shows a better performance in comparing to those made in the pessimistic conditions of the market. Finally, the results show simultaneous effect of the brand equity and optimistic point of view on initial public offerings’ performance during one month to ten month sections after supplying
  Keywords: Initial Public Offerings, Investor Sentiments, Brand Equity, Tehran Stock Exchange
 • Analyze of the dynamics of optimal hedge ratio in the gold coin market: MS-DCC approach
  Sanaz Miri, Teimur Mohammadi *, Farhad Ghaffari Pages 131-146

  In this paper, for the first time ,calculation of optimal hedge ratio for future gold coin contracts has been conflated a multivariate GARCH model (dynamic conditional correlation) with Markov Switching (MS).To this end, we use spot and futures daily prices over the 2017 March through 2018 March in Iran.The results of the Markov regime switching model indicate that the study period is identified under two regimes, which is a regime that reflects the low correlation regime of the futures market and other regime indicating a high correlation on the future market. Furthermore, the optimal hedge ratio of futures contracts are less than 1 and it means the cost of this strategy is less than simple hedge ratio. In general, it can be said that a higher risk prediction under the influence of bad news leads to a transition to a high correlation regime, with the relief of uncertainty, it will be shifted in other regime. In the Economic Analysis of Extreme points of the time series of optimal hedge ratios, results show that among the major fluctuations, the absolute minimum of them is related to 2017 August 25 because of factors such as the transfer of liquidity from the futures market to the stock market at the election in Iran and the 12th of March (the absolute maximum point) because of reasons like managing investors towards secure assets due to fractures in the markets affected by fear of Trump have had dramatic changes in the aforementioned ratio.

  Keywords: Optimal Hedge Ratio, Gold Coin Future Contracts, Multivariate GARCH model, Markov Switching
 • Shahram Fattahi, Kiumars Soheili, Mohammad Bahmani * Pages 147-163

  Inflation expectations as one of the factors influencing inflation formation plays a decisive role in economic policy. Decision making and decision making in relation to issues such as consumption, savings, production, investment, the choice of asset portfolios, wages, exchange rates and interest rates are all shaped by inflationary expectations.In this study, the problem of formation of inflationary expectations among capital market participants in laboratory space using Z-tree software has been studied. To this end, Taylor's expanded rule first examined the central bank's behavior toward inflationary depreciation and estimated the Bank's central counterpart effect. The average inflation expectations of the participants in this experiment was 14.12%. Based on the results of this study, at a significant level, 95% of 34.7% of participants in this experiment formed their expectations based on the rational expectation pattern, 22.1% of individuals based on the matching pattern of expectations and 43.2% based on learning models. Therefore, monetary authorities, with the knowledge of how the formation of inflationary expectations among capital market participants can be appropriate policies, in line with the direction of existing liquidity towards the capital market, which controls inflation and prevents the movement of liquidity in the community towards the foreign exchange market and gold To adopt.

  Keywords: Inflation expectations, Rational expectations, Adaptive expectations, learning models, Laboratory reviews
 • Moloud Raki *, Mohsen Mehrara, Hosein Abasinejad, Ali Souri Pages 165-180
  Standard asset pricing models based on rational expectations and homogeneity have problems explaining the complex and volatile nature of financial markets. The heterogeneity in expectations can lead to market instability and complicate dynamics of prices, which are driven by endogenous market forces. Our aim is to point out that the investors’ irrationality explains various numbers of financial anomalies, especially the phenomena that traditional financials models have never been able to explain. using a behavioral finance approach and an agent-based model we examine the dynamics of stock price fluctuations and their rates of return in an artificial market composed of fundamentalists and non-fundamentalists with loss-adverse bias. our goal is to point out a posibility that loss-adverse feature of investors explains vast number of financial stylized fact and plays an important role in price formation of financial markets.The results of intensive analysis indicate that the existence of agents having heterogeneous beliefs and preferences has provided a better understanding of price dynamics in the financial market.
  Keywords: Agent-based modeling, financial stylized facts, Behavioral Finance, behavior bias, artificial stock market
 • Farzin Rezaei *, Akram Firouz Alizadeh, Radman Malihi Shojae Pages 181-199
  Many institutional investment decisions are based on the ease of liquidity of stocks and business units. Investors of these business units are always seeking to leverage their directors to make high-yield investment decisions in the short term. While other ordinary investors who hold a smaller percentage of the company's stock are looking to increase the value of the business unit in the long run.This study was studied with 82 companies in the period 2007-2015. To measure stock liquidity, Amihud's (2002) benchmark was used to measure managerial cash flow from deviations from actual operating activities and real earnings management.. The results of the hypothesis test showed that liquidity of stock has a negative and significant effect on the deviation from actual operational activities. Also, companies with less liquidity are more likely to focus on gains in real profits. In the sense that reducing liquidity risk reduces the likelihood of deviations from actual operational activities.
  Keywords: stock liquidity, Management consulting, earning management
 • Ali Ramezani *, F Rahnamay Roodposhti, Oveis Bagheri Pages 201-213
  The main purpose of this research is to test the effect of the rational speculative bubbles and the political cycle based on the theory of constraint on the total rate of return in selected companies of the chemical and petroleum industry (51 companies) In the Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2016 by econometric model of panel data. Therefore, the determination and estimation of the model of the research was performed based on the diagnostic tests of the fixed effects method. The results of the estimation of each of the model represent the confirmation of the positive and significant relationship between the independent variables and political cycles (in two periods of fundamentalism and moderation), as well as three variables in the model such as; capital cost, earnings, and operating cash flow, which are based on the theory of constraints. Of course, all the research control variables were obtained on the dependent variable of the companies under review. So, based on the estimation and testing the research model of the research, the hypothesis has been approved, it is also states that political cycles as a limiting factor in the price bubbles have a significant impact on the real rate of return in the chemical and petrochemical industry group companies. Finally, the suggestions based on the results of the research are presented to adjust the impact of the political cycles on the total real stock return rate.
  Keywords: rational speculative bubbles, Political cycles, Theory Of Constraints, Real Rate of Return