فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و دوم شماره 11 (پیاپی 295، بهمن 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 11 (پیاپی 295، بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه عباسعلی زاده، شمسی عباسعلی زاده، لادن کلافی* صفحات 1-7
  مقدمه

  عدم اطلاع از شیوع پلاسنتا آکرتا موجب بروز عوارض ناخواسته در زنان مستعد می شود و آگاهی از شیوع این عارضه می تواند روش های تشخیصی و درمانی در زنان مستعد را در مطالعات آتی تضمین نماید؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی پلاسنتا آکرتا در زنان کاندید سزارین غیراورژانسی با سابقه سزارین قبلی مراجعه کننده به بیمارستان های زنان سطح شهر تبریز انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی در طی سال های 95-1391 در دو بیمارستان الزهراء و طالقانی تبریز با مشارکت 310 زن کاندید سزراین غیراورژانسی انجام شد. اطلاعات هر فرد شامل اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات مربوط به بیماری در چک لیست پژوهشگر ساخته وارد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  55 نفر (74/17%) به پلاسنتا آکرتا مبتلا بودند و متغیرهایی نظیر سن (001/0=p)، شاخص توده بدنی (003/0=p)، تعداد سزارین قبلی (002/0=p)، مصرف سیگار (036/0=p)، تعداد بارداری قبلی (002/0=p)، سابقه میومکتومی (001/0=p)، خونریزی در سه ماهه سوم (003/0=p) و تعداد قل های حین زایمان (001/0=p) با ابتلاء به پلاسنتا آکرتا ارتباط آماری معناداری داشتند.

  نتیجه گیری

  شیوع پلاسنتا آکرتا در مطالعه حاضر 74/17% بود که انجام اقدامات تشخیصی دقیق جهت اطلاع از این عارضه را ضروری می نماید.

  کلیدواژگان: پلاسنتا آکرتا، ریسک فاکتور، سزارین انتخابی، شیوع
 • دارا الوندفر، حسن محمدی پور انوری، مهدی نظری* صفحات 8-14
  مقدمه

  افزایش سن و دریافت داروی شیمی درمانی، از جمله ریسک فاکتورهای ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی هستند که سهم اثر آن تابه حال در جامعه ایرانی مشخص نشده است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی در زنان بالای 40 سال مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه های شیمی درمانی سطح شهر تبریز طی سال 1397 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397 بر روی 165 زن در درمانگاه های شیمی درمانی سطح شهر تبریز انجام شد. ترومبوز ورید عمقی توسط معیار تشخیص ترومبوز ورید عمقی بررسی و افرادی که دارای ریسک بالای ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی بودند، توسط سونوگرافی داپلر بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین شاخص ترومبوز ورید عمقی برابر 20/2±69/13 بود که بر اساس چک لیست موجود، 19 نفر (52/11%) در رده ریسک بالای ابتلاء به این عارضه بودند که پس از بررسی توسط سونوگرافی داپلر، ابتلاء 17 نفر (30/10%) به این عارضه تایید شد. همچنین بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر، اختلاف آماری معنی داری بین تعداد جلسات شیمی درمانی با ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی وجود داشت (001/0=p).

  نتیجه گیری

  شیوع ترومبوز ورید عمقی در مطالعه حاضر در بیماران با سرطان پستان که تحت شیمی درمانی بودند، برابر 30/10% بود که با تعداد جلسات شیمی درمانی ارتباط داشت.

  کلیدواژگان: ترومبوز ورید عمقی، سرطان پستان، شیمی درمانی
 • رضا اقدام ضمیری، مهدی خانبابایی گول* صفحات 15-21
  مقدمه

  تهوع و استفراغ، یکی از شایع ترین و نامطلوب ترین عوارض داروی سیس پلاتین است. با توجه به اثرات زنجبیل در درمان و پیشگیری از تهوع و استفراغ، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی انجام شد.

  روش کار

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 98-1397 بر روی 60 بیمار سرطانی در درمانگاه شیمی درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز انجام گرفت. گروه مداخله از 10 روز پس از شیمی درمانی و یک هفته قبل از ماستکتومی، روزانه 2 نوبت قرص 500 میلی گرمی زنجبیل را دریافت نمودند؛ گروه کنترل قرص پلاسبو استفاده نمود. قبل از مداخله و روز پس از ماستکتومی از ابزار سنجش تهوع و استفراغ رودز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های شاپیروویلک و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در مقایسه درون گروهی، در گروه کنترل شدت تهوع پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری نداشت (119/0=p)، درحالی که در گروه مداخله، اختلاف آماری معناداری پس از مداخله مشاهده شد (001/0=p)؛ همچنین در رابطه با شدت استفراغ در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد (229/0=p)، در حالی که این نمره در گروه مداخله با کاهش معناداری همراه بود (004/0=p).

  نتیجه گیری

   کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ زنانی که از رژیم دارویی سیس پلاتین استفاده نموده و قرار است تحت ماستکتومی قرار گیرند، موثر و مفید است.

  کلیدواژگان: استفراغ، تهوع، زنجبیل، سیس پلاتین، ماستکتومی
 • عزت حاج ملارضایی*، مهبد ابراهیمی، بهناز مرادی، لیلا صدیق، نرگس قندی صفحات 22-28
  مقدمه

  با توجه به شیوع بیماری تخمدان پلی کیستیک و به دلیل بروز عوارض ناشی از آن در بین افراد در سنین باروری، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون و یافته‏ های سونوگرافیگ در دو گروه زنان متاهل با قاعدگی منظم و نامنظم با نمای مشترک هیرسوتیسم به منظور پیش بینی و تشخیص به عنوان جایگزین روش‏ های کنونی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مورد شاهدی طی سال‏های 97-1396 بر روی 93 بیمار دارای هیرسوتیسم در دو گروه با قاعدگی منظم و نامنظم انجام گرفت. چک لیست فریمن-گالوی بعد از معاینه بالینی توسط متخصص زنان تکمیل و سپس بیماران تحت بررسی سونوگرافی واژینال و آزمایش سرمی تستوسترون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر، آزمون همبستگی و رگرسیون خطی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ‏ها

  در این مطالعه سطح تستوسترون بین 8/2-02/0 نانو مول بر لیتر، متوسط سطح تستوسترون در افراد با قاعدگی منظم 85/0 و در افراد با قاعدگی نامنظم 52/1 گزارش شد. در افراد با قاعدگی منظم ارتباط معناداری با هیرسوتیسم به ترتیب در محل ران، زیر شکم و در افراد با قاعدگی نامنظم در محل زیر شکم، ران و بازو مشاهده شد (05/0>p). در گروه با قاعدگی نامنظم ارتباط خطی مستقیم و معناداری بین معیار گالوی و یافته های سونوگرافیک تخمدان نیز مشاهده شد (05/0>p). هر کدام از یافته های سونوگرافیک کمی با سن بررسی شد و رابطه خطی معکوس و معناداری از نظر آماری بین میانگین تعداد فولیکول کمتر از 6 میلی متر با سن مشاهده شد که به معنای کاهش تعداد فولیکول کمتر از 6 میلی متر با افزایش سن است (01/0=p).

  نتیجه ‏گیری

  در هر دو گروه قاعدگی منظم و قاعدگی نامنظم می توان ارتباط بین سطح تستوسترون و رشد موهای زیر شکم و ران را مشاهده کرد که برای پیش گویی سطح تستوسترون در افراد با قاعدگی منظم ارزشمند است. همچنین یافته‏ های سونوگرافیک در افراد با قاعدگی نامنظم‏ می‏تواند در پیش بینی سطح سرمی تستوسترون ارزشمند باشد.

  کلیدواژگان: توتال تستوسترون، قاعدگی، هیرسوتیسم
 • خدیجه احراری، ماندانا غلامی*، مریم چمنی، حسین عابد نطنزی صفحات 29-37
  مقدمه

  سازگاری قلبی - عروقی در بارداری، یکی از مهم ترین تغییرات مرتبط با تمرینات هوازی می باشد. تغییر پذیری ضربان قلب، یکی از شاخص های مهم سلامت قلبی - عروقی است. بارداری و تمرین هر دو به عنوان نوعی استرس بر سیستم قلب و عروق اثر می گذارند، اما تحقیقات مناسب در این زمینه کافی نیست، لذا مطالعه حاضر با بررسی تاثیر تمرین هوازی بر تغییر پذیری ضربان قلب زنان باردار انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398 بر روی 22 زن باردار سالم در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد. 12 زن باردار سالم در هفته 26-24 بارداری در گروه مداخله و 10 زن باردار سالم در گروه کنترل قرار داشتند. گروه مداخله به مدت 8 هفته در تمرین هوازی با شدت متوسط شرکت کردند. پارامتر های زمانی و فرکانسی تغییر پذیری ضربان قلب زنان باردار با استفاده از لید دو الکتروکاردیوگرام و نرم افزار AST3000 Avicenna بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون های من ویتنی یو، ویلکاکسون، فیشر، تی زوجی، تی مستقل و شاپیروویک انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   میانگین پارامترهای زمانی و پارامتر فرکانس پایین در زنان باردار تمرین کرده در هفته 34 به طور معنی داری بیشتر از زنان باردار گروه کنترل بود (05/0≥p)، در حالی که در میانگین پارامتر های زمانی و فرکانسی گروه کنترل تغییر قابل ملاحظه ای مشاهده نشد (05/0<p).

  نتیجه گیری

   تمرین هوازی موجب بهبود سیستم عصبی خودمختار قلبی و برتری سیستم عصبی پاراسمپاتیک می شود.

  کلیدواژگان: بارداری، تغییرپذیری ضربان قلب، تمرین هوازی
 • فهیمه حسین زاده، حبیب الله اسماعیلی، آزاده ساکی، جمشید جمالی*، دکتر فاطمه تارا صفحات 38-48
  مقدمه

  علائم وازوموتور مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه، در مرحله نزدیک یائسگی و پس از آن رخ می دهد و در کاهش کیفیت زندگی زنان موثر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با شدت علائم وازوموتور با استفاده از مدل بندی معادلات ساختاری در زنان ساکن شهر مشهد انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1396 بر روی 664 زن 60-42 ساله ساکن شهر مشهد انجام گرفت. اطلاعات متغیر های گرگرفتگی، تعریق شبانه، افسردگی، اضطراب و مشکل در تمرکز از طریق پرسشنامه 38 آیتمی شدت علائم یائسگی اندازه گیری شد. اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه های تغذیه و وقایع زندگی برای شرکت کنندگان تکمیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات موزون در مدل معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و Mplus (نسخه 12/6) انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مجموع فراوانی گرگرفتگی در 109 نفر (40/16%) در حد متوسط، 84 نفر (70/12%) شدید و 98 نفر (80/14%) خیلی شدید بود. فراوانی تعریق شبانه در 88 نفر (30/13%) در حد متوسط، 72 نفر (80/10%) شدید و 93 نفر (00/14%) خیلی شدید بود. بین متغیر های وقایع زندگی (025/0=p)، اضطراب (013/0=p)، داشتن بیماری (005/0=p) و وضعیت یائسگی (001/0>p) با علائم وازوموتور ارتباط معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  شرکت در کلاس های آموزشی و مشاوره ای در زمینه کاهش استرس و افزایش خودکارآمدی زنان، کنترل بیماری های زمینه ای با مراجعه به موقع به متخصص، ورزش کردن، تحرک و بهبود وضع اقتصادی می تواند در کاهش علائم وازوموتور موثر باشد.

  کلیدواژگان: تعریق شبانه، گرگرفتگی، مدل بندی معادلات ساختاری، یائسگی
 • فاطمه موسوی*، ناهید گلمکانی، حمیدرضا بهرامی، محمدتقی شاکری صفحات 49-55
  مقدمه

  درد پستان، یکی از شکایات شایع مادران در دوران بعد از زایمان است. یک علت مهم درد پستان در روزهای اول بعد از زایمان، احتقان پستان می باشد. رفلکسولوژی سبب شل شدن عمیق عضلات و در نتیجه تحریک گردش خون و لنف در سلول ها، ترشح آندورفین ها و در نتیجه کنترل درد می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد پستان ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده انجام شد.

  روش کار

   این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397 بر روی 80 مادر شیرده در روزهای اول تا پنجم بعد از زایمان که مبتلا به احتقان پستان بودند، در مرکز بهداشت شماره 1 مشهد انجام شد. افراد در دو گروه رفلکسولوژی پا و مراقبت های معمول قرار گرفتند. شدت درد پستان با مقیاس دیداری تعیین گردید و افراد با کسب نمره 2 از 10 این مقیاس، وارد مطالعه شدند. گروه مداخله رفلکسولوژی پا روزانه یک بار به مدت 3 روز و در گروه کنترل، مراقبت های معمول انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون های تی زوجی، تی مستقل، من ویتنی، کای دو و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین شدت درد پستان بعد از مداخله در هر دو گروه رفلکسولوژی پا و کنترل کاهش یافت. از نظر میانگین شدت درد هر دو پستان در دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت؛ به طوری که شدت درد در گروه رفلکسولوژی پا کاهش بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان داد (001/0<p).

  نتیجه گیری

   رفلکسولوژی پا نسبت به مراقبت های معمول منجر به کاهش بیشتر در شدت درد پستان بعد از زایمان می شود، لذا رفلکسولوژی پا در اداره درد پستان بعد از زایمان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: رفلکسولوژی پا، شدت احتقان پستان، طب مکمل، مادران شیرده
 • رها پیروزمند، مهین تفضلی*، دکتر حسن رخشنده، دکتر علی ناصری، دکتر فریده اخلاقی، دکتر محمدتقی شاکری، محمود پریان صفحات 56-65
  مقدمه

  واژینیت، شایع ترین مشکل بیماری های زنان است. در بین انواع واژینیت، نوع کاندیدایی، دومین علت شایع واژینیت زنان می باشد. دیابت از عوامل مساعد کننده بیماری قارچی واژن شناخته شده است. درمان مرسوم عفونت کاندیدایی، کرم واژینال کلوتریمازول است، اما این دارو دارای عوارض جانبی شامل قرمزی، سوزش و تحریکات واژن، بثورات جلدی است. اثرات ضد قارچی و کاهنده قند خون در مطالعات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر کرم مهبلی مریم گلی و کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدایی زنان دیابتی انجام شد.

  روش کار

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 98-1397 بر روی 68 بیمار دیابتی مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبل در مشهد انجام گرفت. 34 نفر در گروه مریم گلی و 34 نفر در گروه کلوتریمازول قرار گرفتند. عفونت کاندیدایی به وسیله علائم بالینی، آزمایش اسمیر مرطوب و کشت ترشحات در محیط سابورو دکستروز آگار تشخیص داده شد. کرم مهبلی مریم گلی و کلوتریمازول شبی یک اپلیکاتور به مدت 7 شب تجویز گردید و پیگیری 1±7 روز بعد انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از چک لیست ثبت اطلاعات فردی و ثبت علائم و مشاهدات انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه21) و آزمون های تی مستقل، کای دو، من ویتنی، مک نمار و آزمون ویلکاکسون انجام گرفت. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   بهبود ترشح در گروه مریم گلی نسبت به کلوتریمازول اختلاف آماری معنی داری داشت (001/0>p)، در صورتی که بهبود سایر علائم شامل تحریک فرج و مهبل (317/0=p)، خارش (093/0=p)، سوزش (383/0=p) و درد بعد از مقاربت (067/0=p) در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  کرم مهبلی مریم گلی و کلوتریمازول هر دو سبب بهبود علائم بالینی عفونت کاندیدایی مهبل شده و اثرات درمانی این دو دارو با هم مشابه است.

  کلیدواژگان: دیابت، عفونت کاندیدای مهبلی، مریم گلی
 • الهه جسمانی، سمیرا ابراهیم زاده ذگمی*، معصومه کردی، حسن رخشنده، سیدرضا مظلوم، نیره قمیان صفحات 66-74
  مقدمه

  هموروئید، از شایع ترین مشکلات دوران بارداری می باشد. توصیه های اصلاح سبک زندگی با عدم تبعیت بیماران همراه است. خواص درمانی احتمالی روغن نارگیل بر هموروئید مطرح شده، اما شواهد علمی آن گزارش نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار انجام شد.

  روش کار

   این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 98-1397 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله پماد روغن نارگیل 2 هفته و روزی 2 بار، یک اپلیکاتور استفاده گردید، ضمن اینکه به این گروه توصیه های اصلاح سبک زندگی داده شد. گروه کنترل فقط توصیه های اصلاح سبک زندگی را بر اساس دستورالعمل کشوری دریافت کردند. سنجش بهبود علائم هموروئید در روزهای اول، هفتم و چهاردهم با استفاده از مقیاس دیداری (درد، بیرون زدگی، خارش و نمره کل علائم هموروئید) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره درد، بیرون زدگی، خارش و نمره کلی علائم هموروئید در گروه پماد روغن نارگیل با کاهش قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل همراه بود (05/0>p). در بررسی درون گروهی، در گروه پماد روغن نارگیل، نمره درد بر حسب روز سنجش، تفاوت معنی داری داشت (001/0>p)، اما در گروه کنترل این تفاوت معنی دار نبود (050/0=p).

  نتیجه گیری

   پماد روغن نارگیل بر بهبود علائم هموروئید موثر است، لذااستفاده از آن در زنان باردار مبتلا به هموروئید درجه 1 و 2 پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: بارداری، روغن نارگیل، هموروئید
 • مهری رباط جزی، محمود عباسی* صفحات 75-84
  مقدمه

  هرچند بکارت به عنوان یک ارزش غیرقابل انکار از سوی اغلب جوامع پذیرفته شده است، با این وجود معاینه بکارت با درخواست شخصی مورد تردید است، لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی رویکردها و دیدگاه ها در ارتباط با این معاینه انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری، پایگاه های اطلاعاتیSID ، Iranmedx، Magiran، ProQuest، Ovide، Sience Direct، EBSCO، MD Consult، Cochran Library، Scirus، Google Scholar و سایت های WHO و UNFPA با استفاده از کلمات کلیدی معاینه بکارت، درخواست شخصی، جنبه های اخلاقی،Virginity testing، Self-request و aspect Ethical از سال 2018-1970 مورد جستجو قرار گرفتند. زبان جستجوی مقالات انگلیسی و فارسی بود.

  یافته ها

  معاینه بکارت با درخواست شخصی عموما به دلیل فشارهای اجتماعی و فرهنگی انجام می گردد و به دنبال پیامدهای فردی، اجتماعی و سیاسی، مورد انتقاد بسیاری از مجامع حقوق بشری است. سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان نماد خشونت علیه زنان یاد کرده است. در ایران ضمن حرام بودن و جایز نبودن معاینه، انجام این معاینه با برخی بندهای منشور حقوق بیمار و ارائه خدمات مبتنی بر احترام مغایرت دارد. علی رغم موارد یاد شده، معاینه بکارت با درخواست شخصی انجام می گردد.

  نتیجه گیری

  معاینه بکارت بیش از اینکه یک معاینه پزشکی باشد، یک محصول اجتماعی است و همسو با سیاست های سازمان جهانی بهداشت، نه تنها با اخلاق حرفه ای، منشور حقوق بیمار ایران و قانون اساسی کشور تناقض دارد، بلکه از نظر مراجع شیعه نیز قابل پذیرش نیست. با این وجود رویکرد غالب در قبال آن، سیاست چشم پوشی است. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اتخاذ رویکرد مناسب در قبال معاینه بکارت، مستلزم اجماع بین سازمان های متولی و متخصصین حوزه های پزشکی، قضایی، حقوقی، حوزوی و اجتماعی است.

  کلیدواژگان: پیامد، خویشتنداری جنسی، رویکرد، معاینه بکارت، نگرش
 • ستاره اخوان، میترا مدرس گیلانی، صدیقه قاسمیان دیزج مهر*، فرزانه رشیدی فکاری، الهام صفاریه، معصومه صفایی صفحات 85-88
  مقدمه

  تومور استرومال اسکلروزان تخمدان، توموری نادر از گروه سکس کورد استرومال تومور می باشد. با توجه به ویژگی های خاص بالینی، هیستولوژی و هورمونی، از گروه سکس کورد استرومال متمایز شده است. در این مطالعه یک مورد نادر از تومور استروما اسکلروزان تخمدان گزارش می شود.

  معرفی بیمار

   بیمار خانم 37 ساله با سابقه یک بار حاملگی، یک بار زایمان طبیعی با شکایت آمنوره به مدت 3 ماه، به پزشک مراجعه و تحت ارزیابی قرار گرفت. در بررسی سونوگرافی، توده توپر در آدنکس راست همراه با مایع آزاد صفاقی و تومور مارکر نرمال مشاهده شد و با احتمال بدخیمی در بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری و تحت جراحی باز قرار گرفت. توده از نسج اطراف تخمدان آزاد و به پاتولوژی فروزن ارسال گردید که با توجه به گزارش مبنی بر احتمال توده استرومال اسکلروزان، تحت سالپنگواوفورکتومی راست قرار گرفت.

  نتیجه گیری

   توده های توپر با مایع آزاد داخل صفاقی از موارد تشخیص افتراقی توده های بدخیم تخمدانی می باشند، ولی برخی توده های خوش خیم مانند تومور استروما اسکلروزان تخمدان می توانند ویژگی های سونوگرافیک توده های بدخیم را داشته باشند که بهتر است قبل از جراحی وسیع با ارسال نمونه به پاتولوژی فروزن و تایید پاتولوژی خوش خیم مبنی بر تومور استرومال اسکلروزان تخمدان، جراحی محدودتر با حفظ تخمدان برای بیمار انجام داد.

  کلیدواژگان: آسیت، بدخیم، تخمدان، تومور تخمدان
|
 • Fatemeh Abasalizadeh, Shamsi Abasalizadeh, Ladan Kalafi * Pages 1-7
  Introduction

  Lack of knowledge about the prevalence of placenta accreta causes unintended complications in susceptible women. Awareness of its prevalence can guarantee the diagnostic and therapeutic methods in susceptible women in future studies. This study was performed with aim to evaluate the prevalence rate of placenta accreta in women candidate for non-emergency cesarean section with previous cesarean section referred to Tabriz women's hospitals.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed during 2012-2016 at Tabriz two hospitals of Al-Zahra and Taleghani with the participation of 310 women candidate for non-emergency cesarean. The individual information including demographic characteristics and disease-related information was included in the researcher-made checklist. Data were analyzed using SPSS software (version 20) and Spearman correlation and regression tests. P

  Results

  55 patients (17.74%) had placenta accreta; the variables such as age (P=0.001), BMI (P=0.003), number of previous cesarean section (P=0.002), cigarette smoking (P=0.036), number of previous pregnancies (P=0.002), history of myomectomy (P=0.001), third trimester hemorrhage (P=0.003), and number of baby during delivery (P=0.003) were significantly associated with placenta accreta.

  Conclusion

  The prevalence of placenta accreta was 17.74% in the present study, which necessitates doing precise diagnostic measures to be aware of this complication.

  Keywords: Elective cesarean section, Placenta Accreta, Prevalence, Risk Factor
 • Dara Alvandfar, Hasan Mohammadipour Anvari, Mahdi Nazari * Pages 8-14
  Introduction

  Increasing age and receiving chemotherapy are among the risk factors for deep vein thrombosis that have not been studied so far in Iranian society. Therefore, this study was performed with aim to investigate the frequencyof deep vein thrombosis in women over 40 years with breast cancer undergoing chemotherapy referred to Tabriz chemotherapy clinics in 2018.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed on 165 women in Tabriz chemotherapy clinics in 2018. Deep vein thrombosis was assessed by the criteria for diagnosis of deep vein thrombosis and those who were at high risk of developing deep vein thrombosis were examined by Doppler ultrasound. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Spearman correlation coefficient and regression. P

  Results

  The mean of deep vein thrombosis was 13.69±2.20 that based on the available checklist, 19 patients (11.52%) were at high risk for this complication that after Doppler ultrasound analysis, deep vein thrombosis was confirmed in 17 patients (10.30%). The results of Chi-square test showed a statistically significant difference between the number of chemotherapy sessions and developing deep vein thrombosis (p=0.001).

  Conclusion

  The prevalence of deep vein thrombosis in the present study was 10.30% in patients with breast cancer undergoing chemotherapy, which was related to the number of chemotherapy sessions.

  Keywords: Breast Cancer, chemotherapy, Deep Vein Thrombosis
 • Reza Eghdam Zamiri, Mehdi Khanbabayi Gol * Pages 15-21
  Introduction

  Nausea and vomiting is one of the most common and undesirable side effects of cisplatin and due to the effects of ginger in the treatment and prevention of nausea and vomiting, this study was performed with aim to evaluate the effect of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy.

  Methods

  This randomized clinical trial study was performed on 60 cancer patients in the chemotherapy clinic of Tabriz Shahid Madani Hospital in 2018-2019. The intervention group received ginger tablet 500 mg twice daily from 10th days after chemotherapy and one week before mastectomy. The control group received placebo tablet. Rhodes nausea and vomiting assessment tool was used before the intervention and the day after mastectomy. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Shapiro-Wilk and t-test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The intra-group comparison showed the control group had no significant difference in terms of nausea severity after the intervention (p=0.119), whereas a significant difference was observed in the intervention group after the intervention (p=0.001). There was no significant change in vomiting severity in the control group (p=0.229), while this score was significantly decreased in the intervention group (p=0.004).

  Conclusion

  Ginger capsule is effective in treatment nausea and vomiting in women who have used cisplatin and are going to undergo mastectomy.

  Keywords: Cisplatin, ginger, Mastectomy, Nausea, vomiting
 • Ezat Hajmolarezaei *, Mahbod Ebrahimi, Behnaz Moradi, Leila Seddigh, Narges Ghandi Pages 22-28
  Introduction

  Regarding to the prevalence of polycystic ovarian syndrome and its complication in women at reproductive age, this study was performed with aim to evaluate the relationship between total testosterone and sonographic findings in two groups of married hirsute women with normal and oligomenohrric mensturation in order to find it as a predictor and diagnostic factor to replace with current methods.

  Methods

  This case control study was performed on 93 hirsute patients in two groups of normal and oligomennohric menstruation in 2017-2018. Ferriman-Gallwey checklist was completed after clinical examination by gynecologist and then the patients were evaluated by vaginal ultrasonography and serum testosterone test. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and t-test, Chi-square, Correlation, and regression tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The level of total was 0.02- 2.8 nmol/lit, the mean of testosterone in regular menstruation group was 0.85 and in irregular menstruation group was 1.52. In regular menstrual hirsute group, there was significant relationship between hirsutism score in lower abdominal and thigh, and in irregular menstruation group, in lower abdominal and thigh and arm (p<0.05). In oligomennohric group, direct linear significant relationship was found between Gallwey score and sonographic findings (p<0.05). In addition, every quantified sonographic markers were checked with age, finally reverse linear relationship was found between mean number of follicles< 6 mm and age which indicates that the number of follicles< 6 mm will decrease with increasing age (p=0.01)

  Conclusion

  In both groups, the relationship between total testosterone and lower abdominal, thigh and arm hair growth is clear that can be as a predictor factor for total testosterone level. However the sonographic findings are as predictor factor in irregular mensturation patients group.

  Keywords: Hirsutism, Menstruation, total Testosterone
 • Khadijeh Ahrari, Mandana Gholami *, Maryam Chamani, Hossein Abednatanzi Pages 29-37
  Introduction

  Cardiovascular adaptation in pregnancy is the most important changes related to aerobic training. Heart rate variability is one of the most important cardiovascular health parameters. Pregnancy and training as a kind of stress affect cardiovascular system. However, appropriate research regarding this issue is not enough. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of aerobic training on heart rate variability in pregnant women.

  Methods

  This randomized clinical trial was performed on 22 healthy pregnant women in Shahid Akbarabadi hospital of Tehran in 2019. There were 12 healthy pregnant women with gestational age of 24-26 week in the intervention group and 10 healthy pregnant women in the control group. The intervention group participated in 8 week aerobic training with moderate intensity. Time and frequency parameters of heart rate variability were monitored in pregnant women with electrocardiogram lead two and AST3000 Avicenna software.data were analyzed by SPSS software (version 24) and Mann Whitney U, Wilcoxon, fisher, paired t, independent t, and Shapiro-Wilk tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Mean of time domain  and low frequency parameters were significantly higher in pregnant women who had trained at 34th week of pregnancy than pregnant women in the control group (p<0.05). While, no significant changes were observed in mean of time domain and low frequency parameters in control group (P>0.05).

  Conclusion

  Aerobic training improves autonomic nervous system and parasympathetic nervous system superiority.

  Keywords: Aerobic training, heart rate variability, pregnancy
 • Fahimeh Hoseinzadeh, Habibollah Esmaily, Azadeh Saki, Jamshid Jamali *, Fatemeh Tara Pages 38-48
  Introduction

  Vasomotor symptoms such as hot flashes and night sweats occur in the near-menopausal stage and thereafter and affect women's quality of life. This study was performed with aim to determine the factors related to the severity of vasomotor symptoms using structural equation modeling in women of Mashhad.

  Methods

  This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed in 2017 on 664 women aged 42-60 years old in Mashhad. Information about hot flashes, night sweats, depression, anxiety and cognitive impairment were measured through MSSI-38 questionnaire. Demographic data as well as nutrition and life events questionnaires were completed for participants. Data were analyzed with weighted least squares estimation method in Structural Equation Modeling using SPSS software (version 16) and Mplus (version 6.12). P

  Results

  The frequency of hot flashes was moderate in 109 women (%16.40), severe in 84 (%12.70) and very severe in 98 (%14.80). The frequency of night sweats was moderate in 88 women (%13.30), severe in 72 women (%10.80) and very severe in 93 women (%14.00). There was significant relationship between life events (p=0.025), anxiety (p=0.013), disease (p=0.005) and menopause status (p<0.001) with vasomotor symptoms.

  Conclusion

  Participation in training and counseling sessions on reducing stress and increasing women's self-efficacy, controlling underlying diseases by early visiting a specialist, exercising, mobility and improving economic status can be effective in reducing vasomotor symptoms.

  Keywords: hot flashes, Menopause, Night Sweats, Structural equation modeling
 • Fatemeh Mousavi *, Nahid Golmakani, Hamidreza Bahrami, Mohammad Taghi Shakeri Pages 49-55
  Introduction

  Breast pain is one of the most common complaints of mothers in postpartum period. Breast engorgement is a major cause of breast pain in the first days after delivery. Reflexology induces deep muscle relaxation, thereby stimulating blood and lymph circulation in cells, releasing endorphins and controlling pain. This study was performed with aim to evaluate the effect of foot reflexology on the severity of breast pain due to breast engorgement in lactating mothers.

  Methods

  This clinical trial study was performed in 2018 on 80 lactating mothers during the first to fifth days after delivery who had breast engorgement in Mashhad Health Center No. 1. Subjects were divided into two groups of foot reflexology and routine care. The severity of breast pain was determined by visual analogue scale and the subjects who scored 2 out of 10 on this scale entered to the study. The intervention group received foot reflexology once a day for 3 days and control group received routine care. Data were analyzed using SPSS software (version 24) and paired t-test, independent t-test, Mann-Whitney, Chi-square and ANOVA tests. P <0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Mean severity of pain after the intervention decreased in both reflexology and control groups. There was a significant difference between the two groups in mean of pain intensity. So that pain severity was significantly decreased in the reflexology group than the control group (p <0.001).

  Conclusion

  Foot reflexology leads to more reduction in the severity of postpartum breast pain than routine care. Therefore, reflexology is recommended in the management of postpartum breast pain.

  Keywords: Breast Engorgement Severity, Complementary Medicine, Foot Reflexology, Lactating Mothers
 • Raha Pirouzmand, Mahin Tafazoli *, Hasan Rakhshande, Ali Naseri, Farideh Akhlaghi, Mohammadtaghi Shakeri, Mahmoud Parian Pages 56-65
  Introduction

  Vaginitis is the most common problem of gynecological diseases. Among the types of vaginitis, Candida is the second most common cause of vaginitis in women. Diabetes is known to be a leading cause of vaginal fungal disease. Conventional treatment of Candida infection is clotrimazole vaginal cream. But this drug has the side effects including redness, burning, vaginal irritation and rash. Antifungal and hypoglycemic effects of Salvia Officinalis extract have been demonstrated in laboratory and clinical studies. This study was performed with aim to compare the effect of Salvia Officinalis vaginal cream with clotrimazole vaginal cream on treatment of Candida vaginitis in diabetic women.

  Methods

  This randomized clinical trial study was performed on 68 patients with vaginal candidiasis in Mashhad in 2018-2019. 34 patients were placed in Salvia Officinalis and 34 in clotrimazole group. Vulvovaginal candidiasis was diagnosed by clinical symptoms and wet test, and culture in Sabrouraud dextrose agar. Vaginal Salvia officinalis cream and the Vaginal Cream Clotrimazole were administered one applicator every night for 7 nights. Follow-up was done 1 ± 7 days later. Data collection was done by the checklist of individual information and recording the signs and observations. Data were analyzed using SPSS software (version 21), and independent t-test, Chi-square, Mann-Whitney, McNemar and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  There was statistically significant difference in Salvia Officinalis discharge in the salvia group compared to clotrimazole group (p <0.001). Whereas the other improving symptoms such as irritation of the vulva (P = 0.0317), itching (P = 0.093), burning (P = 0.383), post-couital pain (P = 0.067) were not significantly different between two groups.

  Conclusion

  Both Salvia Officinalis and clotrimazole cream improved clinical symptoms of Vulvovaginal candidiasis, and treatment effects of these two drugs are similar.

  Keywords: Diabetes, Salvia officinalis, vulvovaginit candidiasis
 • Elahe Jesmani, Samira Ebrahimzadeh Zagami *, Masoumeh Kordi, Hassan Rakhshandeh, Seyed Reza Mazloom, Nayereh Ghomian Pages 66-74
  Introduction

  Hemorrhoids is one of the most common problems during pregnancy. Lifestyle modification recommendations are associated with patients' noncompliance. The potential therapeutic properties of coconut oil on hemorrhoids have been suggested, but its scientific evidence has not been reported, therefore this study was performed with aim to determine the effect of coconut oil ointment on hemorrhoids symptoms in pregnant women.

  Methods

  This randomized clinical trial was performed on 60 pregnant women referred to comprehensive health services centers in Mashhad in 2018-2019. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. In the intervention group, one applicator of coconut oil ointment was applied twice a day for two weeks; they also received lifestyle modification recommendations. The control group only received lifestyle modification recommendations based on national guidelines. The improvement of hemorrhoids symptoms was measured on the first, seventh and fourteenth days using Visual Analog Scale (pain, prolapse, itching and overall score of hemorrhoid symptom). Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Mann-Whitney, Independent T and Friedman tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean score of pain, prolapse, itching and overall score of hemorrhoid symptoms in coconut oil ointment group significantly decreased compared to the control group (p<0.05). In the intra-group evaluation, in the coconut oil ointment group, the pain score measured by day was significantly different (p<0.001) but in control group this difference was not significant (p=0.050).

  Conclusion

  Coconut oil ointment is effective in improving the hemorrhoids symptoms, therefore it is recommended for pregnant women with hemorrhoids grade 1 and 2.

  Keywords: Coconut oil, Hemorrhoids, pregnancy
 • Mehri Robatjazi, Mahmoud Abbasi * Pages 75-84
  Introduction

  Although virginity has been accepted as an undeniable value in most societies, however, self-request virginity testing is skeptical, so this review study was performed with aim to investigate the attitudes, approaches and consequences towards this test.

  Methods

  In this review study, databases of SID, Iranmedex, Magiran , ProQuest, Pubmed, Ovide, ScienceDirect, EBSCO, MD Consult, Cochrane library, Scirus, Google scholar and WHO,UNFPA websites were searched by using the keywords of virginity testing, Self request, Ethical aspect since 1970-2018. The language for search was English and Persian.

  Results

  Self-request virginity testing is generally done due to social and cultural pressures and has been criticized by many human rights associations following personal, social, and political consequence. The World Health Organization (WHO) has recognized it as violence against women. In Iran, virginity test is religiously prohibited (Haram), and self-request virginity testing is in contrary with providing services with respect and few clauses of Iranian patient’s right charter. Self-request virginity testing is performed despite of all these mentioned.

  Conclusion

  Virginity testingis more social outcome than being a medical examination, and along with the policies of WHO, not only virginity test is contrary with professional behaviors, Iran patients’ rights charter, and Iranian constitute, but also it is prohibited according to Shiaat religious leaders. However, the dominant approach is a sort of negligence policy in this regard. According to the findings of this study, proper approach to virginity testing needs cooperation among responsible organizations and specialist in medical, judicial, law, religious, and social affairs.

  Keywords: Approach, Attitude, Consequence, Sexual abstinence, Virginity testing
 • Setareh Akhavan, Mitra Modares Gilani, Sedigheh Ghasemian Dizajmehr *, Farzaneh Rashidi Fakari, Elham Saffarieh, Masoomeh Safaei Pages 85-88
  Introduction

  Sclerosing stromal tumor (SST) is a rare tumor of sex cord stromal tumor. Regarding to specific clinical, historical and hormonal feature, it has been differentiated from sex cord stromal tumor. In this study, a rare case of ovary sclerosing stromal tumor is reported.

  Case presentation

  A 37-years-old woman with history of one pregnancy, one normal delivery and 3 months amenorrhea referred to physician and was evaluated. Sonography showed a solid cystic mass in right adnexa, intraperitoneal free fluid and normal tumor marker, and was admitted in Emam khomeini hospital, Tehran university of medical sciences with possible diagnosis of malignancy and underwent open surgery. The mass was released from the tissue around the ovary and was sent to frozen section pathology. She underwent right salpingo oophorectomy according to the possibility of stromal sclerosing tumor.

  Conclusion

  Solid masses with intraperitoneal free fluid are considered as the cases of differential diagnosis of ovary malignant tumor, but some benign tumors such as SST could present with malignant feature in sonographic pattern, it is suggested to do limited surgery with preserving ovary before excessive surgery and sending the sample to frozen section and pathology confirming of benign tumor based on ovary sclerosing stromal tumor.

  Keywords: Ascites, Malignant, Ovarian tumor, Ovary