فهرست مطالب

تحقیقات بازاریابی نوین - سال نهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد طالاری*، عادله دهقانی قهنویه صفحات 1-18
  با درنظرگرفتن شرایط عصر جدید، مبحث تعاملات دو سویه و هم آفرینی برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ و ایجاد ارزش برای مشتریان اهمیتی روزافزون یافته است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ارزش های تجربی بر نگرش هم آفرینی و رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتریان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی - پیمایشی و ازنوع مقطعی است. جامعه این پژوهش، گردشگران شهر اصفهان است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 186 نفری انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری توزیع شده است. در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه سنجش و بررسی شده و پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبه ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی و از نرم افزار Spss25 و Smart Pls2.0 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ارزش لذت گرایانه و ارزش اجتماعی و ارزش اخلاقی بر نگرش هم آفرینی تاثیری مثبت و معنادار دارد؛ ولی ارزش شناختی بر نگرش هم آفرینی تاثیری معنادار ندارد. نگرش هم آفرینی بر رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری تاثیری مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: هم آفرینی، نگرش هم آفرینی، ارزش های تجربی، رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتری، رفتار مشارکتی مشتری، رفتار شهروندی مشتری
 • باقر عسگرنژاد نوری*، سمیه صائب نیا، رقیه محمدی سلطان آباد صفحات 19-42
  بازاریابی اینترنتی، یکی از مفاهیم نوظهوری است که نقش ویژه ای در دستیابی به اهداف ویژه بازاریابی دارد. در این پژوهش تلاش شده است عوامل تعیین کننده و پیامدهای کلیدی توانایی های بازاریابی اینترنتی شناسایی شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه در سطح شهر اردبیل به تعداد 191 نفر است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 125 نفر به دست آمد که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده و به صورت تکمیل شده از بین کارکنان شاغل در شعب مختلف بانک سپه جمع آوری شده است. گردآوری داده های لازم با پرسشنامه استاندارد هایس (2011) انجام گرفته و روایی آن براساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. آزمون مدل پژوهش براساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد توانایی بازاریابی اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مشتری، عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد. همچنین بازاریابی اینترنتی در ارتباط بین ویژگی های شرکت، ویژگی های خدمات و ویژگی های محیطی و عملکرد شرکت نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی اینترنتی، بانک سپه، ویژگی های شرکت، ویژگی های کلان محیطی، ویژگی های محصول
 • محمدرضا تقوا*، امیرحسن ناصری، کامران فیضی، ایمان رئیسی وانانی صفحات 43-60

  باتوجه به گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و غنی تر شدن محتوای موجود در این شبکه ها، استفاده از مدل های مختلف هوش رقابتی مبتنی بر محتوای تولید شده کاربران، به یکی از علاقه مندی های بسیاری از سازمان ها و ارگان ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر مراحل مختلف فرایند هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه اجتماعی است. پژوهش به صورت کیفی و در قالب یک پژوهش کاربردی برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مرور نظام مند پژوهش های پیشین، عوامل مختلف اثرگذار بر چرخه هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، شناسایی شده و سپس این عوامل کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمون در مضامین مختلف دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش ضمن خلاصه سازی و معرفی پژوهش های برتر قبلی، نشان می دهد فرایند هوش رقابتی مبتنی بر شبکه های اجتماعی شامل چهار مرحله طرح ریزی و جهت دهی، جمع آوری داده ها، تحلیل و انتشار نتایج است. در این پژوهش، درمجموع 24 عامل موثر مختلف شناسایی شده است که هرکدام در کمیت و کیفیت بخشی از نتایج به دست آمده از مراحل یادشده موثرند. سازمان ها برای استفاده بهتر از مزایای هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، باید به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: هوش رقابتی، شبکه های اجتماعی، متن کاوی، تحلیل مضمون
 • پری احدی*، فاطمه صابریان، بهناز پانی صفحات 61-78
  رشد سریع بازار حلال و فرصت های ناشناخته بسیاری که به همراه دارد، توجه فعالان اقتصادی و بازاریابان جهانی را به خود جلب کرده است. شناخت تصویر ذهنی مصرف کنندگان از برند حلال، به درک رفتار آنها کمک کرده و فعالیت در بازار حلال را برای شرکت ها و موسسات تجاری تسهیل می کند. این پژوهش با هدف بررسی تصویر ذهنی مصرف کنندگان از برند حلال انجام گرفته است .پژوهش حاضر، دارای جهت گیری کاربردی، راهبرد پیمایشی و هدف اکتشافی - توصیفی است. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی و نرم افزار متلب (Matlab)، به تحلیل داده های جمع آوری شده ازطریق مصاحبه با 48 نفر از متخصصان و مدیران آشنا با برند حلال و مصرف کننده آن در حوزه بازاریابی، فروش و تحقیق و توسعه پرداخته شد. نمونه ها به روش هدفمند غیرتصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری به روش گلوله برفی مشخص شد. نتایج نشان داد تصویر ذهنی مصرف کنندگان ایرانی از برندهای حلال دربرگیرنده ویژگی های زیر است: مسئولیت پذیربودن تولیدکننده، منفعت و سودبخشی محصولات، کیفیت محصولات، ایجاد وفاداری در مشتری، ایجاد آرامش در مشتری و تمایز محصولات.
  کلیدواژگان: برند حلال، تصویر ذهنی برند، تکنیک شبکه عصبی، مصرف کنندگان ایرانی.‏
 • یزدان شیرمحمدی*، حمید ضرغام بروجنی، معصومه جوانی صفحات 79-100

  در این پژوهش، قابلیت های شبکه های اجتماعی بر قصد سفر گردشگران به واسطه متغیرهای فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی، تعامل با گردشگران، ایجاد خرسندی برای گردشگران و ارزش سود خدمت گردشگری گردشگران اروپایی شهر تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان گردشگری و مدیران فنی دفترهای خدمات مسافرتی داخل کشور شهر تهران هستند. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت و از روش bootstrap برای آزمون مسیر فرضیه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد قابلیت های شبکه های اجتماعی بر فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی و تعامل با گردشگران و ایجاد خرسندی برای گردشگران نیز بر قصد سفر آنان تاثیرگذار است؛ اما ارزش سود خدمت گردشگری و تعامل با گردشگران بر قصد سفر گردشگران اثر ندارد. درواقع انتخاب گردشگران اروپایی نیازمند برندی با تعامل حداکثری، ظاهری جذاب و اعتباری مهم نزد گردشگران است. یافته های پژوهش نشان می دهد قابلیت های شبکه های اجتماعی بر فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی و تعامل با گردشگران تاثیرگذار است. نتایج این پژوهش گویای آن است که فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی بر تعامل با گردشگران اثرگذار نیست، اما فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی بر قصد سفر گردشگران تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تعامل اجتماعی، ارزش ظاهری برند، فضای مجازی، گردشگران اروپایی، برند گردشگری
 • امیر غفوریان شاگردی*، سید نجم الدین موسوی، علی شریعت نژاد صفحات 101-120
  هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران های موثر در برندسازی تجاری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، تحقیق توصیفی پیمایشی است. این پژوهش ازنظر فلسفه، یک پژوهش قیاسی استقرایی و براساس رویکرد، کمی و کیفی است. جامعه آماری پژوهش کلیه فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، مدیران، متخصصان و صاحب نظران استان در بخش های صنعت و معدن و استادان دانشگاه استان لرستان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی، از مصاحبه برای شناسایی پیشران های برندسازی تجاری محصولات استان لرستان استفاده شده است. گفتنی است پس از تدوین مصاحبه و گردآوری اطلاعات آن، روایی و پایایی مصاحبه با استفاده از شاخص روایی محتوای نسبی CVR و شاخص پایایی کاپای کوهن آزمون شد. در بخش کمی نیز ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. بدین شکل که پیشران های شناسایی شده در مصاحبه، در قالب پرسشنامه برای استفاده در روش دلفی فازی در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش، از روش روایی محتوا و پایایی براساس میزان ناسازگاری استفاده شده که مقدار آن برابر با 038/0 بوده است. در خصوص شیوه تجزیه و تحلیل داده ها باید گفت در بخش کیفی پژوهش، از نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمی از روش Delphi Fuzzy استفاده شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت یابی مهم ترین پیشران های برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان است که درنهایت 20 عامل تعیین کننده در حوزه برندسازی محصولات صنعتی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: برند، پیشران های برندسازی، محصولات صنعتی استان لرستان، روش دلفی فازی
 • سید ابوالفضل ابوالفضلی*، سید جعفر زنوزی، پریسا تراب زاده صفحات 121-142

  کلیشه های ذهنی و باورهای شناختی مصرف کنندگان از محصولات سلامت محور از عوامل مهم تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری و نیات آنها نسبت به شاخص های زندگی سالم هستند. پژوهش حاضر به بررسی الگوهای شناختی مصرف کنندگان درباره داروها و مکمل های غذایی و تاثیر فعالیت های ترفیعی شرکت ها بر نیات رفتاری آنها نسبت به شاخص های سبک زندگی سلامت محور پرداخته است. این پژوهش در قالب یک پژوهش تجربی و در چهار مطالعه جداگانه با استفاده از روش آزمون های مستقل و عاملی طراحی شد. هر مطالعه دارای نمونه آماری مستقل بوده و درکل تعداد 400 مورد برای کل پژوهش نمونه گیری انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه سناریومحور گردآوری شد. برمبنای یافته های مطالعه اول، فعالیت های بازاریابی سبب ایجاد اثر بازگشتی در نیات رفتاری مصرف کنندگان می شوند و میزان تمایل آنها به شاخص های زندگی سالم را کاهش می دهند. این یافته ها همچنین نشان دادند نوع محصول و میزان اثربخشی ادراک شده، همچون عوامل تعدیل کننده اثر بازگشتی عمل می کند. در ادامه، یافته های مطالعه دوم، سوم و چهارم نشان دادند که اثر بازگشتی در نیات رفتاری می تواند ناشی از دو فرایند روانی باشد: 1) داروها میزان ادراک از ریسک، اهمیت رفتارهای سلامت محور و انگیزه به آنها را در مصرف کنندگان کاهش می دهند. 2) مصرف کنندگان به صورت پیش فرض داروها را با ضعف و ناتوانی در توان طبیعی بدن همراه می دانند؛ بنابراین داروها میزان ادراک از خودکارآمدی و توانایی طبیعی و تمایل به رفتارهای سالم را در فرد کاهش می دهند. این یافته ها برای مکمل های غذایی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: کلیشه های ذهنی، سبک زندگی سلامت محور، اثر بازگشتی، طراحی آزمایشی
 • مهدی ساکی فرد، نادر سیدامیری*، فرزانه خاوری صفحات 143-158

  علم عصب شناسی، یکی از روش های مهم در تحلیل و درک فرایند تصمیم مشتریان است. در این پژوهش، تصمیم خرید شامل دو بخش توجه و قصد خرید بر اساس شاخص های قیمت و حضور مدل با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و روش شبه آزمایشی و با ابزار ردیاب چشم بررسی شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 35 دانشجو به صورت غیرتصادفی و هدفمند از بین خریداران برند ال سی وایکیکی (LC WAIKIKI) انتخاب شدند. تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه و ردیابی حرکات چشم افراد هنگام خرید برخط پوشاک بانوان نشان می دهد سطوح مختلف قیمت و حضور مانکن یا مدل بر توجه افراد و قصد خرید آنان تاثیرگذار است. رابطه معناداری بین نقاط قیمت (سطوح مختلف قیمت) با 77درصد بر قصد و با64 درصد بر توجه، قیمت تخفیف یافته در مقایسه با کالاهای رقیب با 96درصد بر قصد و 75 درصد بر توجه،کاهش قیمت و تعرفه های ویژه با 62درصد بر قصد و با 84 درصد بر توجه و حضور مانکن یا مدل با 45 درصد بر قصد و با52 درصد بر توجه بوده است. همچنین تحلیل های ناشی از بخش پیمایش نشان داد محرک قیمت و حضور مدل یا مانکن بر توجه افراد و قصد خرید آنان تاثیر مثبت دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش در راهبردهای قیمت گذاری و بازاریابی به ویژه نوع تبلیغات در خریدهای برخط کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: رفتار خرید مصرف کننده، قیمت گذاری، محرک های بازاریابی، مدل(مانکن)، بازاریابی عصبی
 • داریوش محمدی * صفحات 159-178

  امروزه ارتباط الکترونیکی با مشتریان به مسیله مهم و حیاتی در شرکت های بیمه تبدیل شده است و این شرکت ها می کوشند با به کارگیری فناوری های مناسب، رضایت مشتریان را جلب و روابط بلندمدتی را با آنها برقرار کنند. استفاده از موبایل به همراه ابزارهای کارآمدش، سبب سهولت کار برای شرکت ها شده است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش کاربرد موبایل در خدمات الکترونیکی صنعت بیمه باتوجه به چارچوب مدل پذیرش فناوری (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و درنهایت، ارزیابی و رتبه بندی این عوامل است. عوامل بررسی شده در این مطالعه شامل ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، سود (ارزش) ادراک شده، هزینه مالی، اعتماد و امنیت بوده و استراتژی ها (گزینه های) پیشنهادی نیز شامل به کارگیری استراتژی جایگزینی یک باره، جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از متخصصان حوزه بازاریابی الکترونیک و نیز مدیران شرکت های بیمه ای است و نمونه پژوهش، به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شده و برای  جمع آوری اطلاعات از این آزمودنی ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از این پرسشنامه ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد تاثیرگذارترین عوامل در پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه، ریسک ادراک شده و سود ادراک شده و سپس به ترتیب اعتماد، امنیت، تاثیرات اجتماعی و هزینه اند. پس از تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها و ترسیم رابطه درونی آنها، رتبه نهایی استراتژی ها (گزینه ها) انجام گرفت و بدین ترتیب مهم ترین استراتژی ها، استراتژی جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. نتایج این پژوهش در صنعت بیمه درک روشن تری از الزامات بازاریابی موبایلی خدمات الکترونیکی در این بازار را به مدیران ارایه می دهد و به آنها در تعیین مهم ترین محورهای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های ارایه خدمات و بازاریابی ازطریق موبایل کمک شایانی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیک، بیمه الکترونیک، فرایند تحلیل شبکه، منطق فازی، موبایل‏
 • نوید شفیعی، محمد غفاری*، مهدی فرمانی، مصطفی زندی نسب صفحات 179-200

  خلق تجربه عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط های خرده فروشی امروزی است و انجام چنین کاری امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاه ها فراهم می کند؛ بنابراین مدیریت تجربه مشتری در تعامل با فروشگاه نقش بسزایی در بهبود رابطه طولانی تر و با ارزش تر با آن خواهد داشت. تاکنون درباره مفهوم تجربه مشتریان پژوهش های زیادی انجام نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر تجربه مشتری در محیط های خرده فروشی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از مشتریان فروشگاه های افق کوروش شهر مشهد است که در تیر 1398 از این فروشگاه خرید کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 400 نفر از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. روایی پرسشنامه به کمک خبرگان و روایی سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی، برای بررسی و تایید ابعاد شناسایی شده از روش تحلیل عاملی تاییدی و اولویت بندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرم افزارهای آماری SPSS، LISREL و EXCEL استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد ابعاد موثر بر تجربه مشتری در محیط های خرده فروشی شامل هشت بعد است که از نظر پاسخ دهندگان بعد تجربه صرف زمان ادراک شده در رتبه اول اهمیت قرار دارد.

  کلیدواژگان: تجربه، تجربه مشتری، خرده فروشی، فروشگاه افق کوروش‏
|
 • Mohammad Talari *, Adeleh Dehghani Ghahnavieh Pages 1-18
  Taking into consideration the new age conditions, the topic of mutual interactions and co-creation have become increasingly important for improving the quality of services and maintaining and creating value for customers. The purpose of this study was to investigate the impact of empirical values ​​on co-creation attitude and consumer value co-creation behaviors. This study is applied in terms of purpose and is descriptive and cross sectional in nature. The population of this study is Isfahan tourists. A sample of 186 individuals was selected using Cochran formula. Data collection tool was a questionnaire distributed in person. In this study, content validity and construct validity were evaluated and reliability of the questionnaire was calculated by calculating Cronbach's alpha factor loadings coefficients and composite reliability. Structural equation modeling and confirmatory factor analysis were used to analyze the data and Spss25 and Smart Pls2.0 software were also utilized.  The results confirm that the hedonic value, social value, and ethical value have a positive and significant effect on the co-creation attitude. However, cognitive value has no significant effect on the co-creation attitude. The co-creation attitude has a positive and significant effect on the customer citizenship behavior and customer participation behavior.
  Keywords: co-creation, co-creation attitude, Empirical Values, customer value co-creation behavior, Customer Participation Behavior, Customer Citizenship Behavior
 • Bagher Asgarnezhad Nouri *, Somayeh Saebniya, Roghayyeh Mohammadi Soltanabad Pages 19-42
  Internet marketing is one of the emerging concepts that can play a significant role in achieving specific marketing goals. In this research, efforts have been made to identify key determinants and outcomes of internet marketing capabilities. The population includes all employees of Sepah Bank branches in the city of Ardabil with a total of 191 individuals. According to Morgan's table, the sample size was 125, which was distributed by simple random sampling method and completed by employees of different branches of Sepah Bank. Data collection was done by Hayes’ (2011) standard questionnaire and its validity was assessed by content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The research model was tested based on structural equation modeling and AMOS software. The results showed that internet marketing capability has a significant positive effect on customer performance, market performance, and financial performance. Internet marketing also has a mediating role in relation between the features of firm, service and environment with performance.
  Keywords: Internet Marketing, Sepah Bank, Firm Features, Macro Environmental Features, Product Features
 • Mohammad Reza Taghva *, Amirhasan Naseri, Kamran Feizi, Iman Raeesi Vanani Pages 43-60

  Given the increasing use of social media and the richer content available on these networks, using various competitive intelligence models based on user-generated content has become one of the many interests of organizations and institutions. The purpose of this research was to identify the factors affecting various stages of the process of competitive intelligence based on the content of the social media. The research had a qualitative method and was implemented in the form of an applied research. In this research, using the systematic review of previous studies, various factors affecting the competitive social networking cycle based on the content of social media have been identified. Then, the identified factors have been coded and categorized into different themes using thematic analysis. The results of the research, while summarizing and introducing previous superior studies, showed that the process of competitive intelligence based on social network consisted of four stages of planning and directing, data collection, analysis, and distribution of results. In this study, a total of 24 different influential factors have been identified, each of which contributed to the quantity and quality of some of the results obtained from these steps. Organizations should consider these factors to better exploit the advantages of competitive intelligence based on the content of social networks.

  Keywords: Competitive intelligence, social networks, Text Mining, Thematic Analysis‎
 • Pari Ahadi *, Fatemeh Saberisn, Behnaz Pani Pages 61-78
  The rapid growth of the Halal market and its many unknown opportunities has attracted the attention of economic actors and global marketers. Understanding the consumers’ mental image from the Halal brand helps them understand their behavior and facilitates the functioning of the Halal market for companies and businesses. This research aimed to study the consumers' mental image from the Halal brand. The present research had an applied orientation, a survey strategy, and exploratory-descriptive purpose. By using the neural network technique and MATLAB software, the data collected through interviews with 48 experts and managers of marketing, sales and research and development who were familiar with the Halal brand were studied. The samples were selected by using purposive non-random sampling method. The number of samples was determined to reach theoretical saturation by the snowball method. The results indicated that the Iranian consumers’ mental image of Halal brand included the following characteristics: the responsibility of the producer, the profitability of the products, the quality of the products, building loyalty in the customer, making mental peace for the customer, and product differentiation.
  Keywords: Halal Brand, Brand mental image, Neural network technique, Iranian Consumers.‎
 • Yazdan Shirmohammadi *, Hamid Zargham Broujeni, Masomeh Javani Pages 79-100

  In this research, the social network capabilities on the tourists' intention to travel through the variables of the process of tourist experience from the social network, interaction with tourists, creating pleasure for tourists, and the value of tourism benefits of the European tourists in Tehran have been investigated. The present research was applied in terms of its purpose and descriptive-survey research in terms of research methodology. The statistical population was the tourism experts and technical managers of travel agencies of Tehran. The Statistical analyses were performed using SPSS and AMOS software. The bootstrap method was used to test the path analysis of hypothesis. The findings of the research showed that social networking capabilities had an impact on the process of tourism experience from the social network and interaction with tourists. Creating pleasure for tourists also influenced tourists’ intention of to travel, but the value of tourism service benefit and interaction with tourists did not affect the intention of tourists to travel. In fact, the choice of European tourists requires a brand with high interconnection, attractive appearance, and significant credit for tourists. Findings of this research showed that social network capabilities influenced the process of tourist experience of social network and interaction with tourists. The results of this study also indicated that the process of tourist experience of social network did not affect the interaction with tourists, but the process of tourist experience of social network affected tourists’ intention to travel.

  Keywords: Social Interaction, Appearance of the Brand, cyberspace, European tourists, Tourism Brand.‎
 • Amir Ghafourian Shagerdi *, Seyyed Najemddin Mousavi, Ali Shariat Nejad Pages 101-120
  The present study was conducted with the aim of identifying and explaining effective drivers in commercial branding. The present study was applied and descriptive survey in terms of purpose and method. It was also inductive-deductive and qualitative-quantitative in terms of philosophy and approach. The statistical population of this study was all the economic activists, investors, managers and experts in the sectors of industry and mining and university professors in Lorestan province selected by the purposeful sampling method. In the qualitative section, interviews were used to identify propellers of commercial branding of Lorestan products. It should be noted that after developing the interviews and gathering information, the validity and reliability of the interviews were tested using Relative Content Validity Index and Kappa Cohen Reliability Index. In the quantitative part, the data collection tool was a questionnaire. In this way, the propellers identified through interviews were given to the participants in the form of a questionnaire for use in the Delphi Fuzzy Method. To assess the validity and reliability of the research questionnaire, content validity and reliability based on inconsistency rate were used, which was 0.038. Regarding the data analysis method, it should be noted that in the qualitative part of the research, the software Atlas.ti and in the part of the qualitative, Delphi Fuzzy method have been used. The results of this study included identifying and prioritizing the most important propellers of commercial branding of industrial products in Lorestan province. Finally, 20 determinant factors of industrial product branding were identified.
  Keywords: Brand, Branding‏ ‏Propellers, Lorestan Province Industrial Products, Delphi Fuzzy Method.‎
 • Seyed Abolfazl Abolfazli *, Seyed Jafar Zonoozi, Parisa Torabzadeh Pages 121-142

  Consumers’ cognitive beliefs and mental stereotypes are of the most important factors influencing decision-making process and behavioral intentions regarding a healthy lifestyle. The present study investigated the consumers’ cognitive patterns regarding drugs and dietary supplements and also examined the effects of drug and supplement marketing on behavioral intentions to a healthy lifestyle. This research was an experimental study and was designed in four separate studies using independent tests and factor analysis. Each study had an independent sample. A total of 400 items were sampled for the whole study. The required data were collected using a scenario-based questionnaire. The findings of the first study showed that drugs will reduce intentions to engage in healthy lifestyle practices (i.e., a boomerang effect). These findings also revealed that the type of remedy (drug and supplement) and the remedy’s effectiveness can moderate the boomerang effect. In addition, Findings of the second, third and fourth studies revealed that boomerang effect is the result of two psychological mechanisms. First drugs reduced risk perception and the motivation to engage in complementary health-protective behaviors. Second, Consumers by default associate the drugs with weaknesses and disabilities in the body's natural ability, so the drugs reduce the perception of self-efficacy and natural ability and the tendency for healthy behaviors. These findings were not observed with regard to dietary supplements.

  Keywords: mental stereotypes, Healthy Lifestyle, Boomerang Effect, Experimental Design
 • Mahdi sakifard, Nader Seyyedamiri*, Farzaneh Khavari Pages 143-158

  Neuroscience is one of the most important methods in analyzing and understanding the consumer purchasing decision process. This study investigated purchase decisions, including two parts of attention and intention to purchase based on price indices and the presence of model using the survey method and the questionnaire tool and quasi-experimental design with an eye-tracking device. For this purpose, a sample consisting of 35 individuals was chosen nonrandom and targeted from the buyers of the LC WAIKIKI brand. Analyzing the data obtained from the questionnaire and tracking the eye movements of participants when buying women's clothing online showed that different levels of price and the presence of a mannequin or model influenced the attention and intention of the individuals. The results showed that significant relationship between price points (different price levels) with 77% on intention and 64% on attention, discounted price compared to competitors with 96% on intention and 75% on attention, price reduction and special tariffs with 62% on intention and with 84% on attention, and finally the presence of mannequin or model with 45% on intention and 52% on attention. Also, the analysis from the survey section showed that concerning the effect of price stimulus and the presence of the model or mannequin, it had a positive impact on individuals’ attention and intention to buy. The results of this study can be used in pricing strategies and as well as advertising marketing strategies, especially advertising in online purchases.

  Keywords: Consumer Purchase Behavior, Pricing, Marketing Stimuli, Model (Mannequin), Neuromarketing.Analytics
 • dariush mohamadi* Pages 159-178

  Nowadays, electronic communication with customers has become an important and critical issue for insurance companies, and these companies are trying to satisfy customers and establish long-term relationships with appropriate technologies. Using a mobile set with its efficient tools has made it easier for companies to work. The purpose of this research was to identify factors affecting the acceptance of mobile application in insurance services according to the framework of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB) and finally to evaluate and rank these factors. Factors considered in this study include perceived risk, social influence, perceived usefulness, cost, trust, and security, and suggested strategies (options) included applying one-time replacement strategy, partial replacement and parallel implementation. In this study, the statistical population was a group of experts in the field of electronic marketing and insurance managers. The sample of the study was selected by purposeful and judgmental method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. To analyze the data, fuzzy analysis of network process (ANP) method was used. Results showed that the most influential factors in the mobile acceptance of electronic services of the insurance industry were perceived risk, perceived usefulness, trust, security, social influence, and cost, respectively. After determining the significance of the criteria, sub-criteria and outlining their internal relationship, the final ranking of strategies (options) was carried out. Thus, the most important strategies were the partial replacement strategy and the parallel implementation. The results of this study provide managers with clearer understanding of the mobile marketing requirements of e-services in this market and help them determine the most important aspects of planning and implementing mobile marketing services.

  Keywords: Electronic Marketing, Electronic Insurance, Analysis of Network Process (ANP), Fuzzy Logic, Mobile ‎Devices‎
 • Navid Shafiei, Mohammad Ghaffari *, Mahdi Farmani, Mostafa Zandi Nasab Pages 179-200

  Creating great customer experience is one of the main goals of today's retail environments and doing so can provide a sustainable competitive advantage for stores. Managing the experience a customer has in dealing with the store can play a significant role in the improvement of a longer and more valuable relationship. So far there has not been much research done on the concept of customers’ experience. Therefore, this research intended to identify and prioritize the effective dimensions on the customer’s experience in retail environments. In terms of purpose, this research was an applied one, and in terms of data collection, it was a descriptive and survey type. The statistical population of the research included a group of Ofogh Koorosh Chain Store customers in Mashahd city who have purchased from this store in June 2019. From this population, a sample of 400 individuals was selected using available sampling method. The validity of the questionnaire was measured by experts as well as construct validity, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Exploratory factor analysis was used to analyze the research data and extract the dimensions. Confirmatory factor analysis was used to confirm and prioritize the identified dimensions, Shannon entropy was used in SPSS, LISREL and EXCEL statistical software respectively. The findings of the research showed that the effective factors on the customer’s experience in retail environments included 8 dimensions; in the view of the respondents, the experience of the time spent perceived was in the first rank in terms of importance.

  Keywords: Experience, Customer’s experience, Retail, Ofogh Koorosh Chain Store‎