فهرست مطالب

به زراعی نهال و بذر - سال سی و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

نشریه به زراعی نهال و بذر
سال سی و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد عباسعلی*، عبدالقیوم قلی پوری، احمد توبه، نیراعظم خوش خلق سیما، بهجت تاج الدین صفحات 133-157
  تنش خشکی از عوامل محیطی مهمی است که بر عملکرد و کیفیت محصول کنجد تاثیر می گذارد. در این راستا هشت ژنوتیپ کنجد به همراه ارقام اولتان و داراب1 در شرایط عادی و تنش خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1393 و 1394، در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج، از نظر عملکرد دانه و ویژگی های بیوشیمیایی روغن ارزیابی شدند. خشکی باعث کاهش 1/45 درصد عملکرد دانه، 5/2 درصد روغن دانه، و 24 درصد اسید چرب پالمیتولئیک، و افزایش 4/99 درصد قدرت آنتی اکسیدانی روغن، 9/18 درصد لیگنان های روغن و 6/15 درصد پروتئین خام دانه شد. در واقع خشکی باعث بهبود کیفیت روغن گردید. ژنوتیپ KC50662 در هر دو شرایط، عملکرد مناسبی داشت و همچنین 3/5 درصد روغن آن بیش از شاهد اولتان بود و کمترین میزان اسید چرب مضر پالمیتیک (5/8 درصد) بعد از رقم اولتان (2/8 درصد) و ژنوتیپ KC50687 را داشت. همچنین مقادیر بیشتر اسیدهای چرب مفید اولئیک (1/47 درصد) و پالمیتولئیک (094/0 درصد) نسبت به شاهد (به ترتیب 1/43 و 072/0 درصد) داشت. این ژنوتیپ دارای میزان پائین تر اسید چرب اشباع استئاریک (7 /4 درصد)، میزان بالاتر اسید چرب مفید لینولئیک (42 درصد) نسبت به شاهد (به ترتیب 4/5 و 7/38 درصد) و مقدار بالاتر کل لیگنان های روغن (4237 میلی گرم در کیلوگرم) و قدرت آنتی اکسیدانی 5/23 میکرومول در لیتر پایین تر نسبت به شاهد (به ترتیب 3541 میلی گرم در کیلوگرم و 9/33 میکرومول در لیتر) بود. شاخص های تحمل و حساسیت ژنوتیپKC50662 را با پتانسیل عملکرد بالا و ژنوتیپ های KC50658، KC50687 و KC50983 را به عنوان متحمل شناسایی کردند. ژنوتیپ KC50662 با توجه به عملکرد بالا در دو شرایط عادی و تنش و خصوصیات مطلوب کیفیت روغن به عنوان ژنوتیپ برتر شناسایی شد.
  کلیدواژگان: کنجد، تنش غیر زنده، تحمل، عملکرد دانه، اسید چرب اشباع
 • بهرام اندرزیان* صفحات 159-181
  استان خوزستان دارای سطح قابل توجهی گندم دیم است که به علت ناپایداری شرایط آب و هوایی و مدیریت نامطلوب میانگین عملکرد دانه آن کمتر از یک تن در هکتار است. به منظور پهنه بندی دیم زارهای استان خوزستان بر اساس زمان کاشت، پتانسیل عملکرد و شکاف عملکرد و تحلیل خطر تولید از مدل های AquaCrop و CERES-Wheat استفاده شد. داده های آب و هوایی شهرستان های دیم خیز بعد از داده گواری همراه با بافت خاک غالب هر منطقه، به مدل معرفی تا زمان کاشت و پتانسیل عملکرد دانه را برای هر منطقه شبیه سازی نماید. عملکردهای شبیه سازی شده برای مناطق توسط نرم افزار RAINBOW مورد آنالیز خطر قرار گرفتند. سپس همه نتایج به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، منتقل و پهنه بندی انجام شد. نتایج نشان داد که آغاز کاشت در مناطق دیم خیز مرکزی (شوشتر) و شمالی شرقی (ایذه) معمولا زودتر از مناطق شمالی (دزفول) و جنوب شرقی (بهبهان) شروع می شود و یک تفاوت 15 روزه (اواخر آبان تا 15 آذر) بین آغاز کاشت گندم دیم در مناطق مختلف استان خوزستان وجود دارد. طول دوره رشد از مناطق مرکزی به سمت مناطق شمالی، شمال شرقی و جنوب شرقی افزایش می یابد. بیشترین طول دوره رشد گندم 164 روز (2190 درجه روز رشد) مربوط به ایذه در شمال شرقی استان و کمترین طول دوره رشد گندم 124 روز (1860 درجه روز رشد) مربوط به شهرستان شوشتر در مرکز استان است. نتایج نشان داد که میانگین پتانسیل عملکرد دانه از 2/4 تن در هکتار (ایذه) تا 7/1 تن در هکتار (شوشتر) متغیر بود. پتانسیل عملکرد دانه مناطق از جنوب به سمت شمال، شمال شرق و جنوب شرق دارای روند افزایشی بود و پتانسیل عملکرد دانه هر یک از پهنه ها در سال های مختلف نیز متفاوت بود. نتایج تجزیه خطر نشان داد که خطر تولید در پهنه های مختلف متفاوت بود و پهنه های با پتانسیل عملکرد دانه بالا دارای خطر تولید کمتر بودند. نتایج تجزیه شکاف عملکرد نیز نشان داد که شکاف عملکرد در پهنه های مختلف از 88 درصد (ایذه و بهبهان) تا 66 درصد (شوشتر و دزفول) متغیر بود. به طورکلی، تاریخ کاشت مناسب گندم دیم در خوزستان در دامنه تاریخ کاشت مناسب گندم آبی 20 آبان لغایت 25 آذر قرار می گیرد، اگرچه زمان کاشت گندم دیم در مقایسه با گندم آبی با 10 روز تاخیر آغاز می شود. پهنه های دارای پتانسیل عملکرد دانه بیشتر دارای شکاف عملکرد بیشتری نیز هستند. برای کمی سازی سهم هر یک از عوامل موثر در ایجاد شکاف عملکرد و به کارگیری راهکارهای مناسب مدیریت مزرعه برای کاهش شکاف عملکرد دانه پژوهش های تکمیلی برای ارزیابی مدل در شبیه سازی اثر آب، عناصر غذایی و علف های هرز ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: گندم، پهنه بندی، زراعت دیم، زمان کاشت، مدیریت مزرعه
 • امین نوبهار، معرفت مصطفوی راد*، حمیدرضا ذاکرین، سعید سیف زاده، علیرضا ولدآبادی صفحات 183-201
  بادام زمینی یکی از مهمترین گیاهان خانواده حبوبات و غنی از روغن و پروتئین است. سرزنی بادام زمینی از نظر نفوذ نور خورشید به داخل سایه انداز گیاه و تغذیه معدنی گیاه برای بهبود عملکرد بادام زمینی ضروری است. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان (رشت) در سال های زراعی 1395 و 1396 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل عدم سرزنی ساقه اصلی، سرزنی ساقه اصلی از ارتفاع ده و بیست سانتی متری به عنوان عامل اصلی و استفاده از نانوکود کلات روی، کلسیم و ترکیب روی + کلسیم به روش خاکی، کاربرد نانوکود کلات روی، کلسیم و روی + کلسیم به روش محلول پاشی و مصرف نانو کود کلات روی، کلسیم و روی + کلسیم به روش توام اکی و محلول پاشی به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد غلاف در بوته (47/24)، وزن صد دانه (19/82 گرم)، عملکرد دانه (2722 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیست توده (6540 کیلوگرم) و شاخص برداشت (53/57) و غلظت روی دانه (08/12 میلی گرم بر کیلوگرم) در تیمار محلول پاشی نانوکود کلات روی و سرزنی ساقه اصلی بادام زمینی از ارتفاع بیست سانتی متری به دست آمد. بالاترین غلظت کلسیم دانه (86/35 میلی گرم بر کیلوگرم) در شرایط محلول پاشی نانوکود کلات کلسیم و سرزنی ساقه اصلی از ارتفاع بیست سانتی متری مشاهده شد. به نظر می رسد که کاربرد نانو کود کلات روی و سرزنی بوته ها از ارتفاع بیست سانتی متری به دلیل افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاه و نفوذ نور به داخل سایه انداز گیاهی منجر به افزایش عملکرد بادام زمینی در شرایط اقلیمی گیلان شد.
  کلیدواژگان: بادام زمینی، سرزنی، کود، عملکرد دانه، شاخص برداشت
 • عبدالحمید شرافتی*، کاظم ارزانی صفحات 203-219
  جوانه های گل پسته روی شاخه های جانبی و انتهایی رشد سال جاری و میوه دهی روی شاخه های یک ساله انجام می شود. برای افزایش عملکرد و محصول انتخاب بهترین شاخه های بارده از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین اندازه و نوع شاخه با میوه دهی در سه رقم عباسعلی، اکبری و بادامی سفید فیض آباد در سال های باغی 1390 تا 1392 در کلکسیون ارقام پسته ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد خراسان رضوی و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. روی هر درخت 10 شاخه اصلی انتخاب و روی آن ها طول و قطر وسط شاخه انتهایی و شاخه های جانبی و تعداد جوانه گل ثبت گردید. پس از برداشت میوه صفات مهمی از جمله تعداد پسته در خوشه، درصد پسته های پوک، تعداد دانه در اونس و درصد مغز محاسبه و مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنی دار بین قطر شاخه انتهایی با تعداد میوه در خوشه (*67/0- = r)، بین تعداد جوانه گل ریزش کرده با وزن جوانه گل روی شاخه جانبی (*64/0- = r)، بین درصد میوه پوک با وزن جوانه گل روی شاخه انتهایی (*78/0- = r) و همچنین بین تعداد جوانه گل روی شاخه انتهایی و وزن خشک میوه (**84/0- = r) وجود داشت. همبستگی مثبت و معنی دار (*79/0 = r) بین طول شاخه جانبی با تعداد جوانه گل روی شاخه جانبی مشاهده شد. اثر سال بر تعداد و طول شاخه جانبی، قطر شاخه انتهایی، جوانه گل ریزش کرده در شاخه جانبی، وزن جوانه گل در شاخه انتهایی و جانبی و انس در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و به منظور افزایش محصول باغ های پسته توصیه می شود ضمن توجه به کیفیت و اندازه شاخه ها در گل و میوه دهی، مدیریت لازم برای جلوگیری از رشد زیاد شاخه های انتهایی و همچنین ایجاد زمینه تحریک رشد شاخه های جانبی انجام شود.
  کلیدواژگان: پسته، شاخه جانبی، رشد شاخه، جوانه گل، درصد مغز
 • اسماعیل خالقی*، سکینه علوی پور جلیعه صفحات 221-263
  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسید ایندول بوتیریک (0، 2000 و 4000 قسمت در میلیون) و پوترسین (0، 100 و 200 قسمت در میلیون) بر برخی از صفات رویشی و بیوشیمیایی قلمه سخت ریشه زای زیتون رقم کنسروالیا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل اسید ایندول بوتیریک × پوترسین بر درصد ریشه زایی، درصد کالوس زایی، تعداد ریشه، وزن ریشه، تعداد شاخه و وزن شاخه و همچنین بر میزان کربوهیدرات، میزان نیتروژن، نسبت کربن : نیتروژن (C:N)، آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز موثر بود. قلمه های تیمار شده با غلظت 4000 قسمت در میلیون اسید ایندول بوتیریک بیشترین میزان آنزیم پراکسیداز (114/0 میکرومول بر دقیقه بر گرم وزن تر)، پلی فنل اکسیداز (140/0 میکرومول بر دقیقه بر گرم وزن تر) و همچنین بالاترین درصد ریشه زایی را (100%) داشتند. در حالی که قلمه های تیمار شده با غلظت 4000 قسمت در میلیون اسید ایندول بوتیریک + 100 قسمت در میلیون پوترسین 80 درصد ریشه زایی داشت. با توجه نتایج این پژوهش، برای افزایش ریشه دهی در قلمه سخت ریشه زای زیتون رقم کنسروالیای می توان از غلظت 4000 قسمت در میلیون اسید ایندول بوتیریک یا از کاربرد توام 4000 قسمت در میلیون اسید ایندول بوتیریک به همراه پوترسین 100 قسمت در میلیون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: زیتون، آنزیم، پروتئین، ریشه زایی، کربوهیدرات، نیتروژن
 • فرزاد زلقی*، احمد قنبری، محسن موسوی نیک، علیرضا سیروس مهر، محمد امین آسودار صفحات 245-260
  به منظور بررسی تاثیر اقلیم و نظام‏های خاک‏ورزی بر عملکرد گندم و نخود دیم در استان لرستان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار با سه نظام خاک‏ورزی شامل خاک‏ورزی مرسوم، خاک‏ورزی کاهشی و بی خاک‏ورزی، طی دو سال زراعی 97-1396 در دو مزرعه (گندم و نخود) به طور جداگانه در سه اقلیم سرد (نورآباد)، گرم (کوهدشت) و معتدل (خرم آباد) استان لرستان اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده ها در دو سال آزمایش، اثر ساده اقلیم و اثر نظام های خاک ورزی بر عملکرد دانه گندم و وزن مخصوص ظاهری خاک؛ همچنین اثرات متقابل اقلیم و نظام های خاک ورزی بر عملکرد دانه نخود، درصد رطوبت حجمی، درصد کربن آلی و دمای خاک معنی دار بود. نتایج در هر سه منطقه استان نشان داد که، بیشترین عملکرد دانه گندم در شهرستان خرم آباد (22/2512 کیلوگرم در هکتار) در نظام خاک‏ورزی کاهشی (78/2422 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد دانه نخود در شهرستان کوهدشت در نظام خاک‏ورزی کاهشی (8/1828 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. علاوه بر این، کمترین وزن مخصوص ظاهری خاک در شهرستان کوهدشت، در نظام خاک‏ورزی مرسوم (29/1 گرم بر سانتی متر مکعب) به دست آمد. همچنین بیشترین درصد رطوبت حجمی (09/22 درصد)، بیشترین درصد کربن آلی (01/2 درصد) و کمترین دمای خاک (7/21 درجه سانتی گراد) در شهرستان خرم آباد در نظام بی خاک‏ورزی به دست آمد.
  کلیدواژگان: خاک ورزی حفاظتی، بی خاک ورزی، کشاورزی دیم، تناوب
 • حمید نجفی نژاد*، محمد علی جواهری، نادر کوهی، پیروز شاکری صفحات 261-283
  به منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه و بهره وری مصرف آب هار گیاه علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad)، ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum L.)، سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و ذرت علوفه ای(Zea mays L.) در شرایط تنش کم آبی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال (1396-1395) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جوپار کرمان انجام شد. سطوح آبیاری در کرت های اصلی شامل آبیاری کامل (بدون تنش)، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب بر اساس 80، 130 و 180 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A و چهار گیاه علوفه ای شامل کوشیا، ارزن مرواریدی، سورگوم و ذرت در کرت های فرعی قرار گرفتند. سورگوم در کلیه سطوح تنش خشکی بیشترین عملکرد علوفه را در مقایسه با سه گیاه دیگر تولید نمود. این گیاه در شرایط آبیاری کامل با تولید 101241 کیلوگرم علوفه تر و 30181 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را داشت. با افزایش تنش خشکی کاهش عملکرد در کوشیا نسبت به سایر گیاهان کمتر بود. بیشترین بهره وری مصرف آب در شرایط تنش ملایم به دست آمد. بیشترین بهره وری مصرف آب در تیمارهای آبیاری بهینه، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب با مقادیر17/3 ، 97/2 و 8/2 کیلوگرم علوفه خشک بر متر مکعب آب به سورگوم تعلق داشت. ارزن با 89/11 درصد پروتئین خام بیشترین و سورگوم با 19/8 درصد کمترین پروتئین خام علوفه را داشتند. بر اساس نتایج این پژوهش سورگوم دارای بیشترین عملکرد علوفه و بهره وری مصرف آب و کوشیا به عنوان متحمل ترین علوفه به تنش خشکی بود. با توجه به اهمیت کمیت و کیفیت علوفه برای پرورش دام تحقیق بر روی کشت مخلوط سورگوم با ارزن پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: علوفه خشک، پروتئین خام، تحمل به خشکی، تنش ملایم، پتاسیم
 • مجید ظهوری، حمید عبداللهی*، عیسی ارجی، وحید عبدوسی صفحات 285-302
  تحمل به تنش خشکی از خصوصیات مهم مرتبط با پرورش درخت گلابی و انتخاب نوع پایه مورد استفاده برای احداث باغ می باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر، ارزیابی شاخص های رشد و فیزیولوژیک مرتبط با تنش کسر آبیاری در پایه های کشت بافتی درگزی، Pyrus betulifolia، پیرودوارف، OH×F69 و OH×F87 در سه شرایط بدون تنش، آبیاری در 75 و 50 درصد ظرفیت مزرعه در شرایط گلخانه ای طی 60 روز از اعمال تنش بررسی شد. پایه های P. betulifolia و OH×F87 بر اساس دو شاخص سرعت رشد نسبی و تعداد برگ (tgαln) به ترتیب بالاترین و کمترین سرعت رشد و همچنین تحمل به تنش کسر آبیاری را نشان دادند. ارزیابی ماهانه شاخص های فیزیولوژیک محتوای نسبی آب برگ، میزان پرولین، کربوهیدرات های محلول کل و پروتئین و همچنین پایداری غشاء و نشت یونی نشان داد که پایه P. betulifolia با 1/72 درصد پائین ترین میزان محتوای نسبی آب برگ را در شرایط بدون تنش داشت. لیکن با توجه به کاهش بیشتر شاخص محتوای نسبی آب برگ به 1/57 و 3/58 درصد در دوره های 30 و 60 روزه در تنش 50 درصد ظرفیت مزرعه که پائین تر از اغلب پایه ها بجز OH×F87 بود، دارای بالاترین قدرت رشد در شرایط تنش بود. جمع بندی نتایج نشان داد که ترتیب نزولی تحمل به تنش کسر آبیاری در پایه P. betulifolia، پیرودوارف، OH×F69، پایه درگزی و در نهایت پایه OH×F87 بود که بیانگر لزوم انجام ارزیابی های تکمیلی به منظور انتخاب پایه مناسب برای احداث باغ گلابی در شرایط واجد تنش کسر آبیاری است.
  کلیدواژگان: گلابی، تنش خشکی، Pyrus betulifolia Bunge، پیرودوارف، OH×F Series، شرایط گلخانه
|
 • Mohammad Abbasali *, Abdoulghayom Gholipouri, Ahmad Tobeh, Nayer Azam Khoshkholgh Sima, Behjat Tajeddin Pages 133-157
  Eight sesame genotypes along with Oltan and Darab1 cultivars were evaluated for seed yield and oil biochemical traits using randomized complete block design with there replications under normal and drought stress conditions in Karaj, Iran, in 2014 and 2015. Drought reduced seed yield by 45.1 %, oil content by 2.5%, palmitoleic fatty acid by 24.0%, and increased the antioxidant power of oil by 99.4%, total lignin of oil by 18.9 and seed crude protein by 15.6%. In fact, drought stress had a beneficial effect on seed oil quality. Genotype KC50662 had reasonable yield under two conditions. In addition, its seed oil content was 5.3% higher than cv. Oltan. This genotype had the lowest amount of harmful palmitic fatty acid (8.5%) second next to Oltan cultivar (8.2%). This genotype had more beneficial oleic (47.1%) and palmitoleic (0.09%) fatty acids compared to cv. Oltan (43.1% and 0.07%, respectively). This genotype also had lower level of stearic acid (4.7%), higher level of linoleic acid (42.0%), higher level of lignans (4237 mg kg-1), and lower level of antioxidants power (23.5 µmol L-1) compared to cv. Oltan (5.4%, 38.7%, 3541mg kg-1, and 33.9 µmol L-1, respectively). Tolerance and susceptibility indices could identify genotype KC 50662 as high yielding, and KC 50658, KC 50687 and KC 50983 as tolerant genotypes. In conclusion, genotype KC50662 was identified as superior genotype with high seed yield, in both normal and stress conditions, and oil quality properties.
  Keywords: sesame, abiotic stress, tolerance, seed yield, saturated fatty acid
 • S. B. Andarzian * Pages 159-181
  Khuzestan province has large areas of rainfed wheat where the average grain yield, due to annual variability in weather conditions and poor management, is less then one ton per hectare. To zoning rainfed wheat areas in Khuzestan based on planting time, yield potential and yield gap as well as production risk the AquaCrop and CERES-Wheat models were used. Long-term daily weather data of each region, after processing, and the dominant soil texture were arranged as models inputs to simulate planting time and yield potential for each region. Risk analysis was performed for models outputs using RAINBOW software. All results moved to Geographical Information System (GIS) for zoning. The results showed that the commencement of sowing time in central (Shushtar) and northeast (Izeh) regions starts 15 days earlier than north (Dezful) and southeast (Behbehan) regions. The longest cropping season with 164 days (2190 GDD) and shortest with 124 days (1860 GDD) belonged to northeast (Izeh) and central (Shushtar) regions, respectively. The results also showed that the average grain yield potential varied from 4.2 (Izeh) to 1.7 (Shushtar) tons per hectare. Average grain yield potential of south to north, northeast and southeast had an increasing trend and it was proportional to the amount of rainfall. The results of risk analysis revealed that production risk varied in different zones, and zones with higher yield potential have lower production risk. The results indicated that yield gap varied from 88% (Izeh and Behbahan) to 66% (Shushtar and Dezful). Areas with higher yield potential had more yield gaps. Overall, suitable sowing time window of wheat in rainfed areas of Khuzestan (from 11 November to 16 December) is the same as sowing time window for irrigated wheat. To quantify the contribution of each factor affecting the yield gap and recommendation of appropriate crop management practices to reduce the gap, further researches are required for evaluating the model for simulating the effects of water, fertilizers and weeds.
  Keywords: Wheat, zoning, Rainfed, sowing time, crop management
 • Amin Nobahar, Marefat Mostafavi Rad *, Hamidreza Zakerin, Saeed Syfzadeh, Ali Reza Valadabady Pages 183-201
  Peanut is one of the most important legume crop and rich in oil and protein. Topping of peanuts is important for penetration of solar radiant into canopy, and mineral nutrients improve peanut seed yield. This experiment was carried out as split plot arrangements in randomized complete block design with three replications in research station of Guilan agricultural and natural resources research and education center, Rasht, Iran, in 2016 and 2017 cropping seasons. Experimental treatments included: no topping topping, of main stem at 10 and 20 centimeters height above the soil surface were assigned to main plots and 10 treatments: non application of nano chelate as check, soil application of Zn, Ca and Zn+Ca, foliar application of Zn, Ca and Zn+Ca nano chelates and integrated application methods of Zn, Ca and Zn+Ca nano chelates as sub plots. The results showed that the highest seed yield (2722 kgha-1), pod number per plant (24.47), 100-seed weight (82.19 g), biological yield (6540 kgha-1), harvest index (57.53 %) and seed Zn content (12.08 ppm) obtained in foliar application of Zn nano chelates and topping of main stem at 20 centimeters above the soil surface. The highest seed Ca content (35.86 ppm) was measured under foliar application of Ca nano chelates and toppin of main stem at 20 centimeters above the soil surface. It was concluded that the foliar application of Zn nano chelates and topping of the main stem at 20 centimeters enhanced seed yield due to photosynthetic capacity increment and increasing of solar radiation penetration into the canopy of peanut under Guilan climatic conditions.
  Keywords: Peanut, topping, 100 seed weight, seed yield, harvest index
 • A. Sherafati *, K. Arzani Pages 203-219
  In pistachio flower buds is formed on the lateral and terminal branches of current growth and bearing happens on one-year-old branches. To achieve higher yield, the production and selection of the best bearing shoots is important in the orchard management. The aim of this research was to explore and determine the relationship between size and type of shoot with fruit bearing in some pistachio (Pistacia vera L.) cultivars under Khorasan Razavi climatic conditions. This research was carried out using randomized complete block design with three replications in 2012 and 2014 in pistachio collection orchard at the pistachio research station of Feizabad, Khorasan Resavi province, Iran. Three pistachio cultivars including: Abbasali, Akbari and Badami-Sefid were evaluated. The results showed negative significant correlation between diameter of terminal shoot and the number of nuts on cluster of terminal branch (r = -0.67*), and between the number of flower buds on lateral shoot and the weight of flower bud on lateral shoot (r = -0.64*). There was also negative significant correlation between the percentage of blank nut and the weight of flower buds on terminal shoot (r = -0.78*), and between the number of flower bud on terminal shoots and the weight of dry nut in terms of ounce (r = -0.84**). On the other hand, there was positive significant correlation (r = 0.79*) between lateral shoot length and the number of flower bud. The effect of year on the number and length of lateral shoots, diameter of terminal shoots, abscised flower buds on lateral shoots, the weight of flower buds on the terminal and lateral shoots and the weight of nuts was significant (P < 0.01). There was not significant correlation between diameter and length of terminal shoots and the number of flower buds, but there was positive correlation between lateral shoot length and the number of flower buds. Therefore, any orchard management prectices that prevent the excess growth of terminal shoots and also increase the growth of lateral shoots will lead to increasing pistachio yield. In conclusion, the results of this research will be useful for the orchard management and suitable pistachio trees pruning for higher yield.
  Keywords: pistachio, Lateral branch, shoot growth, Flower bud, kernel percentage
 • Esmaeil Khaleghi *, Sakineh Alavipour Jallieh Pages 221-263
  This experiment was conducted to investigate the effect of different concentrations of indole butric acid (IBA) (0, 2000 and 4000 ppm) and puterscine (0, 100 and 200 ppm) on some of the morphological and biochemical traits of hard- rooting cutting of olive cv. Concervolia. Experimental treatments were arranged as factorial in randomized complete block design with three replications. Analysis of variance showed that IBA × puterscine effect was significant on rooting and callusing percentage, root number, root weight, shoot number and shoot weight as well as on carbohydrates and nitrogen content, C:N ratio, peroxidase and polyphenol oxidizes. The highest peroxides (0.114 µmol min-1 gFW-1), polyphenol oxidase (0.140 µmol min-1 gFW-1) and rooting percent (100%) were obtained in cuttings treated with 4000 ppm IBA, while rooting was 80 percentage in cutting treated with 4000 ppm IBA+100 ppm puterscine. Based on the results of this research, it can be cancluded that the concentration of 4000 ppm of indole butyric acid or the combination of 4000 ppm of indole-butyric acid and 100 ppm puterscine can be used for enhancing rooting in the hard- rooting cuttings of olive cv. Concervolia.
  Keywords: Olive, Carbohydrate, Enzyme, nitrogen, protein, rooting
 • Farzad Zallaghi *, Ahmad Ghanbari, Mohsen Mousavi Nik, Alireza Cyrus Mehr, Mohammad Amin Asoudar Pages 245-260
  To investigate the effect of climate and tillage system on rainfed wheat and chickpea grain yield and some soil properties in Lorestan province, an experiment was conducted as factorial arrangements in randomized complete block design with three replications. Three tillage systems included: conventional tillage, minimum tillage, and no-tillage, in three cold climates (Nurabad), warm (Kuhdasht) and temperate (Khorramabad) in Lorestan province, Iran, in 2017-18 cropping seasons. Combined analysis of variance revealed that the effect of climate and tillage systems on wheat grain yield and soil bulk density as well as climate and tillage system interaction effect on chickpea grain yield, soil volumetric moisture content, organic carbon content, and soil temperature was significant. The results showed that the highest wheat grain yield (2512.22 kg ha-1) obtained in Kuhdasht and between tillage systems in minimum tillage system (2422.78 kgha-1). The highest grain yield of chickpea obtained in Kuhdasht under the minimum tillage system (1828.8 kg ha-1). The lowest soil bulk density (1.29 g cm-3) obtained in Kuhdasht under conventional tillage system. The highest soil volumetric moisture content (22.09 %), the highest soil organic carbon (2.01 %), and the lowest soil temperature (21.7 ◦C) obtained in Khorramabad under no-tillage system. The results of this research showed that the highest grain yield obtained in the minimum tillage system, and lowest in no-tillage system for both crops. There was no significant difference between conventional tillage and no-tillage system for grain yield of wheat. Kuhdasht had the lowest soil bulk density under the conventional tillage system which was not significantly different from minimum tillage in Khorramabad. Based on the results of this research, grain yield of wheat and chickpea and soil properties were reasonable under minimum tillage system in dryland farming of Lorestan province in Iran.
  Keywords: Conservation tillage, No-Tillage, Minimum Tillage, Crop Rotation, Organic carbon
 • Hamid Najafinezhad *, Mohammad Ali Javaheri, Nader Koohi, Pirouz Shakeri Pages 261-283
  To evaluate forage yield and quality as well as water productivity of kochia (Kochia scoparia L. Schrad), millet (Pennisetum glaucum L.), sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) and maize (Zea mays L.) under water deficit stress conditions, a field experiment was carried-out as split plot arrangements in randomized complete block design with four replications in two years (2016-2017) in Kerman, Iran. Three irrigation regimes including; optimal irrigation, mild and severe stress levels based on 80, 130 and 180 mm cumulative pan evaporation, respectively, were assigned to main plots and four plant species; kochia, millet, sorghum and maize were randomized in subplots. Sorghum had the highest forage yield in all irrigation regimes. Sorghum in optimal irrigation had 101241 kg ha-1 of fresh forage and 30181 kg ha-1 dry forage. With increasing drought stress severity, yield reduction was lower in kochia than other plant species. The highest water productivity obtained under mild drought stress. The highest water productivity in optimal, mild and severe drought stress levels belonged to sorghum with 3.17, 2.97 and 2.8 kg m-3, respectively. Millet had the highest (11.8%) and sorghum the lowest (8.9%) crude protein in dry forage. Based on the results of this research, sorghum had the highest forage yield and water productivity, and kochia was the most tolerant plant for drought stress conditions. Considering the importance of quantity and quality of forage for livestocks, it is suggested that intercropping of sorghum and millet will be considered as a research priority in future.
  Keywords: Dry Forage, Crude protein, drought tolerance, mild stress, Potassium
 • Majid Zohuri, Hamid Abdollahi *, Issa. Arji, Vahid Abdossi Pages 285-302
  Tolerance to drought stress is important characteristic related to growth of pear trees and selection of rootstocks for orchard establishment. In this research, growth and physiological indices were evaluated in several pear rootstocks including; micropropagated Dargazi, Pyrus betulifolia and three clonal rootstocks; Pyrodwarf, OH×F69 and OH×F87 after 60 days in deficit irrigation conditions. Deficit irrigation levels were 75% and 50% of filed capacity and non- stress condition as control were implementend in greenhouse. P. betulifolia and OH×F87 rootstocks demonstrated the highest and lowest growth rate and tolerance to the deficit irrigation conditions based on relative growth rate (RGR) and leaf number (tgαln). Monthly evaluation of leaf relative water content (RWC), proline, total carbohydrates and total proteins as well as membrane stability and electrolyte leakage showed that P. betulifolia with 72.1% RWC had the lowest level of this index in optimal (control) condition. However, despite the highest reduction of RWC to 57.1 and 58.3, on 30 and 60 days after deficit irrigation, respectively, in P. betulifolia, this rootstock could maintain the highest growth rate. Based on the results of this research the highest levels of tolerance to the deficit irrigation was observed in P. betulifolia followed by Pyrodwarf, OH×F69, Dargazi and finally OH×F87 rootstocks, respectively. These results showed the importance of selection of tolerant pear rootstocks and need for further orchard evaluation of them for establishment of pear orchards in stressful conditions.
  Keywords: : Pear, Drought Stress, Pyrus betulifolia Bunge, Pyrodwarf, OH×F Series, greenhouse condition