فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 10 (دی 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 10 (دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا قاسم زاده، مریم طهرانی پور*، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی صفحات 1924-1940
  مقدمه

  فاکتورهای نوروتروفیک بیانشان در پاسخ به آسیب عصب تغییر می یابد. گیاه Stachyslavandulifolia از خانواده لامیناسه می باشد و از آنجا که چای کوهی دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است لذا این پژوهش با هدف تعیین اثرات عصاره هیدروالکلی چای کوهی و تاثیر آن بر روی میزان بیان ژن NT3 پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی ابتدا عصاره هیدروالکلی از سرشاخه های گیاه چای کوهی با روش سوکسله تهیه شد. سپس تعداد 36 راس رت نر نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم به صورت تصادفی به 9 گروه 4تایی شامل گروه های کنترل، کمپرسیون (روزهای 1، 7، 14و21) و تیمار (روزهای 1، 7، 14و 28) تقسیم شدند. گروه های تیمار با دوز mg/kg75 هیدروالکلی چای کوهی تیمار شدند در گروه کنترل تزریق سرم فیزیولوژی جهت ایجاد استرس انجام شد. در گروه های کمپرسیون و گروه های تیمار عصب سیاتیک پای راست به مدت 60 ثانیه تحت کمپرسیون قرار گرفت. اولین تزریق عصاره در گروه های تیمار به صورت داخل صفاقی بلافاصله بعد از کمپرسیون عصب و دومین تزریق 7 روز بعد انجام شد. سپس از نخاع ناحیه کمری در روزهای 1، 7، 14و28 در گروه های کمپرسیون و تیمار نمونه برداری گردید و از قطعات نخاعی نمونه برداری شده Total RNA استخراج و cDNA سنتز گردید و سپس بررسی تغییرات بیان ژن NT3 در نمونه های بدون تیمار و تیمار با عصاره هیدروالکلی انجام شد. برای آنالیزآماری داده ها از نرم افزار  MxProو آزمون Anova با سطح معنی داری 05/<0p استفاده شد و برای رسم نمودارها از نرم افزار   Excel استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد که میزان بیان ژن  NT3در گروه کمپرسیون و تیمار نسبت به شاهد افزایش معناداری داشته است (001/0<p). اما کاهش بیان ژن NT3 در گروه تیمار نسبت به کمپرسیون مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد که عصاره هیدروالکلی سرشاخه های گیاه Stachyslavandulifolia، بر بیان ژن NT3 تاثیر نداشته است.

  کلیدواژگان: Stachyslavandulifolia، تخریب و ترمیم عصب سیاتیک، ژن NT3
 • زهره پارسامعین، شکوه سادات بنی جمالی*، غلامرضا صرامی فروشانی صفحات 1941-1952
  مقدمه

  استفاده از درمان های توانبخشی در کنار درمان دارویی می تواند کمک شایانی به روند درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و بازگشت آن ها به جامعه بکند. در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع بر بهبود بینش در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا پرداخته شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است از نوع پیش آزمون- پس آزمون با جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای بستری در مرکز توانبخشی طلوع بود. برای این منظور40 نفر بیماران بستری در مرکز توانبخشی طلوع که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (20 نفر) و گروه گواه (20نفر) کاربندی شدند. گروه آزمایش، برنامه بازگشت به اجتماع را  به مدت  شانزده جلسه دریافت کرد. گروه ها قبل از شروع مداخله، بعد اتمام  و دو ماه بعد، از نظر بینش  با پرسش نامه علائم مثبت و منفی آندرسون مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون T برای دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس با نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان دهنده این است که بیماران گروه مداخله آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای برنامه بازگشت به اجتماع درمقیاس های علایم منفی (000/0 (P=،از هم گسیختگی (000/0P=)، تهییج (000/0 =p)، اضطراب و افسردگی (000/0=p)، علائم مثبت (000/0=p)  و علائم مثبت و منفی کل(000/0=p)  در پس آزمون و در آزمون پیگیری درمقیاس های علایم منفی (000/0 (P=، ازهم گسیختگی (000/0=p)، تهییج (01/0 =p)، اضطراب و افسردگی (000/0=p)، علائم مثبت (000/0=p)  وعلائم مثبت و منفی کل(001/0=p)  تفاوت معنادار مشاهده شد.(05/0>P-value)
  نتیجه گیری: مداخلات روانی اجتماعی منجر به بهبود بینش در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می شود.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، برنامه بازگشت به اجتماع، بینش
 • مرجان عاشق معلی، محبوبه محمودی*، معصومه طباطبایی صفحات 1953-1967
  مقدمه

  زنجبیل در طب سنتی به عنوان داروی گیاهی تسکین دهنده درد و ضد التهاب استفاده می شود، و لی کاربرد آن به صورت سنتی با چالش های جدی مواجه است. یکی از راه های غلبه بر این مشکلات، بارگذاری عصاره زنجبیل در حامل های پلیمری می باشد. هدف این پژوهش، مشخصه یابی و بررسی میزان رهایش عصاره زنجبیل در نانوکپسول های هیالورنیک اسید برای کاربرد در پزشکی می باشد.

  روش بررسی

  در این تحقیق کاربردی، عصاره زنجبیل به عنوان داروی تسکین دهنده درد در نانوکپسول های هیالورونیک اسید با روش امولسیون بارگذاری گردید. مورفولوژی سطح، اندازه ذرات و بار سطحی، زبری سطح و گروه های عاملی موجود بر روی سطح نمونه ها به ترتیب با میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی (FESEM)، روش تفرق دینامیکی نور(DLS)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و طیف نگاری مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) ارزیابی شد. هم چنین پایداری و رهایش زنجبیل از نانو کپسول ها با روش DLS و HPLC بررسی گردید. میزان زنده مانی سلول های فیبروبلاست در کنار نانو کپسول های حاوی عصاره زنجبیل با روش MTT ارزیابی گردید. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS Inc, Chicago, IL; Version 16 آنالیز شدند. مقایسه آماری داده های به دست آمده توسط روش t-student در مقدار معنی دار 05/0P< انجام شد.

  نتایج

  میزان بارگذاری عصاره زنجبیل در نانوکپسول ها (EE%) 74% و متوسط قطر ذرات و بار سطحی نمونه ها به ترتیب nm431و mV10- محاسبه گردید. میزان بار سطحی منفی نمونه ها نشان دهنده پایداری حامل ها و عدم تجمع آن ها می باشد. هم چنین مورفولوژی سطح نانو کپسول ها به صورت ذرات نسبتا کروی مشاهده گردید. نتایج آزمون In vitro حاکی از 95٪رشد و تکثیر سلول های فیبروبلاست در کنار نمونه ها در مقایسه با نمونه کنترل (05/0<p) بود.
  نتیجه گیری: نانوکپسول های هیالورونیک اسید پتانسیل بالایی برای رهایش عصاره زنجبیل در محل التهاب و درد دارد.

  کلیدواژگان: رهایش دارو، زیست سازگاری، نانو کپسول، عصاره زنجبیل، هیالورونیک اسید، حامل های دارویی
 • مجید پورانتظاری، مریم دهقان، ساره عاشورزاده، علیرضا طالبی* صفحات 1968-1980
  مقدمه

  تاکنون در مورد اثرات ترومای بلانت بر پارامترهای اسپرم و قدرت باروری، نظریه قاطع و محکمی وجود نداشته و گزارشات متفاوتی بیان شده است. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیر ضربه بلانت یک طرفه بیضه بر پارامترهای اسپرم در دوره های حاد و مزمن پس از آسیب در موش انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش سوری نر نابالغ با سن 8 هفته از نژاد NMRI با وزن 35-30 گرم، به روش تصادفی انتخاب و به 3 گروه کنترل، شم و تجربی (ضربه بلانت) تقسیم بندی شدند. نمونه گیری در دو زمان حاد (48 ساعت پس از جراحی) و مزمن (1ماه و 2 ماه پس از جراحی)، بدین صورت انجام گرفت که پس از بی هوشی دم اپیدیدیم جدا و در محلول Ham’s F10 قرار داده شد سپس نمونه های اسپرم از نظر حرکت، تعداد (با لنز 40×)، قابلیت حیات (رنگ آمیزی ائوزین و HOS) مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. شاخص های آماری به صورت mean±SD و برای تحلیل از آزمون های غیر پارامتری من ویتنی و کروس کال والیس استفاده شد. در بررسی پارامترهای اسپرم از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 11.5 استفاده گردید.

  نتایج

  در گروه های تجربی کاهش قابل ملاحظه ای در تحرک و حیات اسپرم نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(05/0<p). هم چنین کاهش قابل ملاحظه ای در تعداد اسپرم در گروه مزمن یک ماهه نسبت به کنترل مشاهده شد (05/0<p).
  نتیجه گیری: ضربه بلانت بیضه شاخص های اسپرم را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارتی میانگین تعداد اسپرم (میلیون در میلی لیتر) و درصد میزان زنده ماندن اسپرم و درجات حرکتی (پیشرونده سریع، کند ، عدم تحرک) در بین گروه های کنترل و شم و تجربی معنی دار بوده است که بر روی قدرت باروری بی تاثیر نیست.

  کلیدواژگان: ضربه بلانت، بیضه، پارامترهای اسپرم، موش
 • آیدا میرزا آقاسی، سعید قربیان* صفحات 1981-1992
  مقدمه

  تغییر در سطح متیلاسیون پروموتر ژن SEPT9 می تواند در شکل گیری کارسینوم سلول سنگفرشی مری نقش داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان تغییرات سطح متیلاسیون پروموتر ژن SEPT9 در بافت کارسینوم سلول های سنگفرشی مری خواهد بود.

  روش بررسی

  در مطالعه مورد-شاهدی حاضر بر روی 75 بلوک پارافینی بافت سرطانی مری و 75 بلوک پارافینی بافت سالم از مراجعین به بیمارستان های نور نجات و بین المللی تبریز در طی سال های 1392 تا 1396 صورت گرفت. بعد از استخراج DNA و استفاده از متابی سولفیت سدیم، میزان تغییرات متیلاسیون پروموتور ژن SEPT9 با تکنیک High Resolution melting (HRM) و داده ها با استفاده از نرم افزار نرم افزارSPSS Inc., Chicago, IL; version 16  و آزمون مجذور کای آنالیز شدند.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که میزان تغییرات سطح متیلاسیون پروموتر ژن SEPT9 در نمونه های بافت سرطانی نسبت به بافت های سالم، ازنظر آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد (106/0=p).

  نتیجه گیری

   در این بررسی نشان داده شد که متیلاسیون پروموتر ژن SEPT9 در شکل گیری کارسینوم سلول سنگفرشی مری نقشی ندارد.

  کلیدواژگان: متیلاسیون، سرطان مری، ESCC، SEPT9
 • روح الله رحیمی، حسین سلیمی بجستانی*، کیومرث فرح بخش، محمد عسگری صفحات 1993-2016
  مقدمه

  عملکرد خانواده به وسیله اشتغال همزمان زوج دستخوش تغییراتی شده و مشکلات خاصی را برای خانواده و زوجین به همراه می آورد. از جمله ابعادی که در عملکرد خانواده زوج شاغل به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، بعد سلامتی است. هدف پژوهش حاضر، استخراج تجارب زیسته زوج های شاغل از بعد سلامتی عملکرد خانواده بود.

  روش بررسی

  این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. طی این مطالعه، پژوهشگران با بهره گیری از نمونه گیری گلوله برفی، 12 زوج شاغل دارای رضایت زناشویی و 12 زوج شاغل دارای تعارض را با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب کرده و مورد مصاحبه قرار دادند. مصاحبه ها با استفاده از روش دیکلمن، آلن و تانر که دارای ماهیت تیمی بوده و در پدیدارشناسی تفسیری مرسوم است، مورد تحلیل قرار گرفتند. برای عملیات ذکر شده از نرم افزار MAXQDA12 نیز استفاده شد.

  نتایج

  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منجر به شناسایی 2 درون مایه اصلی شامل عملکرد سالم (با درون مایه های فرعی: کارکردهای روانشناختی زنان شاغل، کارکردهای روانشناختی زوج شاغل، کارکردهای اجتماعی زنان شاغل، کارکردهای اجتماعی زوج شاغل و سلامت معنوی) و عملکرد ناسالم (با درون مایه های فرعی: آسیب های جسمانی، آسیب های روانشناختی، آسیب های اجتماعی، آسیب های معنوی) شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که اشتغال همزمان زوج، تاثیری دو سویه بر سلامتی آنان دارد. در سویه منفی، این امر کلیت سلامت جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی زوج را به خطر می اندازد. در سویه مثبت، مطلوبیت شرایط شغلی، ادراکات و نگرش های زوجی بیشترین تاثیر را بر سلامتی به عنوان یکی از ابعاد مهم عملکرد خانواده زوج های شاغل دارد.

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، زوج های شاغل، عملکرد خانواده، سلامتی
 • فاطمه حسینی، محمد نادی، مینا کیانی، سعید شاه زیدی* صفحات 2017-2026
  مقدمه

  عوامل متعددی باعث آسیب شناختی می گردند که از جمله علل دارویی آن می توان به مصرف داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین اشاره نمود. از طرفی داروهای متعددی در درمان آسیب شناختی مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به دونپزیل اشاره نمود که از طریق مهار آنزیم کولین استراز عمل می کنند و باعث افزایش استیل کولین مغز می شوند.

  روش بررسی

  این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار کنترل شده دو سویه کور بر روی تعداد 73 بیمار 50-20 ساله تحت درمان با داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین که با استفاده از آزمون شناختی مونترال آسیب شناختی آن ها تشخیص داده شده بود، انجام گرفت که به دوگروه دریافت کننده پلاسبو و دریافت کننده دونپزیل به طور تصادفی تقسیم شدند. آزمون شناختی مونترال _پایایی 92 درصد و میزان IC آن 83 درصد - دو ماه بعد از شروع تجویز دارو مجددا از هر دو گروه انجام گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون های آماری Mann-Whitney, T-Test, Chi-Square و توسط نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 بررسی گردید.

  نتایج

  اختلاف معناداری در نمره آزمون شناختی مونترال قبل و بعد از مداخله (Paired-T Testو0001/0P-Value<) در گروه مصرف کننده دونپزیل وجود داشت به طوری که این نمره افزایش داشت. هم چنین اختلاف معناداری در نمره آزمون شناختی مونترال قبل و بعد از مداخله در گروه مصرف کننده پلاسبو مشاهده گردید (آزمون Paired-T Test و 0001/0<p) به طوری که این نمره کاهش یافت.

  نتیجه گیری

   داروهای مهارکننده کولین استراز مثل دونپزیل در بهبود اختلالات شناختی ناشی از داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین در مقایسه با پلاسبو دارای اثرات مفیدی بوده است.

  کلیدواژگان: اختلال شناختی، اختلال افسردگی، دونپزیل، داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین، آزمون شناختی مونترال
 • یوسف خیری، حسین حسینی فرد، فریده نصیری* صفحات 2026-2035
  مقدمه

  امروزه، مسایل مربوط به معنا و معنویت به عنوان مولفه هایی ضروری در تجربه بیماری های مزمن به گونه ای که می تواند به طور جدی نگاه افراد را نسبت به خود، بیماری و آینده تحت تاثیر قرار دهد مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش و ارتباط آن با سلامت عمومی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مقطعی از نوع همبستگی بر روی 128 بیمار مبتلا به سرطان دستگاه گوارش با حداقل 54 سال سن که با آگاهی از نوع بیماری خود، به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1398 مراجعه داشتند انجام گردید. نمونه ها با روش در دسترس انتخاب شدند. سلامت معنوی بیماران با استفاده از پرسش نامه Paloutzian & Ellison (سال 1982) و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28) و مشخصات دموگرافیک آن ها بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی و پیرسون و مدل رگرسیونی توسط نرم افزار 19. SPSS استفاده شد.

  نتایج

  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت عمومی و سلامت معنوی رابطه ای مستقیم وجود دارد که از نظر آماری معنی دار بود (003/0=p، 71/0r=). هم چنین بین سلامت معنوی در بخش مذهبی (01/0=p، 54/0r=) و سلامت معنوی در بخش وجودی (001/0=p، 68/0r=) با سلامت عمومی رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه حاضر بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان از سلامت معنوی بالایی برخوردار بودند که این امر باعث سازگاری بیشتر بیمار با بیماری خود می شود.

  کلیدواژگان: سرطان، دستگاه گوارش، سلامت معنوی، سلامت عمومی
|
 • Fariba Ghasemzadeh, Maryam Tehranipour*, Khadijeh Nezhad Shahrokhabadi Pages 1924-1940
  Introduction

  Neurotrophic factors change in response to nerve damage. Stachyslavandulifolia belongs to the Laminaceae family and since tea has antioxidant and anti-inflammatory effects, therefore, this study aimed to determine the effects of hydroalcoholic extract of mountain tea and its effect on NT3 gene expression after compression.

  Methods

  In this experimental study, at first the hydro-alcoholic extract of stachys was prepared by the Soxhlet method. In this study, 36 Wistar male rats , 250-300 gr, were randomly divided into 9 groups, 4 rats in each group, and included control, compression (1, 7, 14 and 21 days) and experimental (1, 7, 14 and 28 days) groups. Experimental groups were treated by 75 mg / kg of hydro-alcoholic extract of stachys and to induce the stress in the control group, saline serum was injected. In compression and experimental groups , the sciatic nerve of right leg was compressed for 60 seconds. The first injection of extract in experimental group was performed intraperitoneally and immediately after the compression and the second one was injected 7 days later. Then the sampling was performed of lumbar spinal cord on 1, 7, 14 and 28 days in compression and experimental groups and the total RNA was extracted from the spinal cord segments, cDNA was synthesized and after that the alteration of gene expression of NT3 samples was studied in both samples, without treatment and treated with hydro-alcoholic extract.Data were analyzed using MxPro software and Anova test with a significant level of p <0.05 and Excel software was used for drawing graphs.

  Results

  The results showed that NT3 gene expression was significantly increased in the compression and treatment groups (p <0.001). Although, the NT3 gene expression was decreased in the treatment group compared to the compression group.

  Conclusion

  It seems that hydroalcoholic extract of Stachyslavandulifolia shoots did not affect NT3 gene expression.

  Keywords: Stachys lavandulifolia, sciatic nerve damage, regeneration, NT3 gene
 • Zohreh Parsamoein Shokouh, Alsadat Banijamali*, Gholamreza Sarami Forushani Pages 1941-1952
  Introduction

  The use of rehabilitation treatments along with drug therapy can greatly help in the treatment of schizophrenic patients and their return to society. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the Community Re-entry Program on improving insight in people with schizophrenia.

  Methods

  The present study is a pre-test, post-test clinical trial with the statistical population including all patients with schizophrenia admitted to the Tolue rehabilitation center. For this purpose, 40 patients admitted to Tolue Rehabilitation Center who met the inclusion criteria were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The experimental group received a community Re-entry program for sixteen sessions. The groups were tested by Anderson's positive and negative symptoms questionnaire before and after the intervention, after completion and two months later. Data were analyzed using t-test for two independent groups, and covariance analysis by SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18

  Results

  The results showed that patients in experimental group compared to control group after implementation of community Re-entry program on negative symptom scales (P = 0.000), disruption (P = 0.000), excitement (P = 0.000)). Anxiety, depression (P = 0.000), positive symptoms (P = 0.000) and total positive and negative symptoms (P = 0.000) at posttest and follow-up on negative symptom scales (P = 0.000). Significant differences were observed between rupture (P = 0.000), excitement (P = 0.01), anxiety and depression (P = 0.000), positive symptoms (P = 0.000) and total positive and negative symptoms (P = 0.001). (P-value<0/05).

  Keywords: Community re-entry program, Schizophrenia, Insight
 • Marjan Ashegh Moalla, Mahboobeh Mahmoodi*, Masoumeh Tabatabaee Pages 1953-1967
  Introduction

  Ginger is a plant that is used as a drug for pain relieving and anti-inflammatory in traditional medicine, but conventional prescribing of it faces serious challenges. One way to overcome these problems is the loading of ginger extract in polymer carriers. The aim of this study was characterization and evaluation of the loading and releasing of ginger extract from hyaluronic acid nanocapsules for medical applications.

  Methods

  In this applied study, ginger extract as a pain-relieving drug was loaded in hyaluronic acid nanocapsules. The hyaluronic acid nanocapsules containing ginger extract were fabricated by emulsion method. The surface morphology, particle size and zeta potential, surface roughness and functional groups on the sample surface were evaluated by field emission electron microscopy (FESEM), dynamic light scattering (DLS), atomic force microscopy (AFM) and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), respectively. The stability and ginger release from nanocapsules were also determined via DLS and HPLC, respectively. The toxicity and fibroblast cells viability of ginger extract encapsulated in hyaluronic acid were evaluated by MTT assay. Data were analyzed by SPSS 16 Software. The t-Student test was performed for statistical comparison of data and statistically significant was P < 0.05.

  Results

  The ginger entrapment efficiency (EE %) in nanocapsules was 74%.  The average particle diameter and charge surface of the samples were calculated 413 nm and -10 mV, respectively. The negative charge of samples showed the stability of samples without agglomeration. Therefore, the surface morphology of the samples was observed as relatively spherical particles. In vitro test showed 95% fibroblast cell growth and proliferation on nanocapsules compared to the control sample (P < 0.05).

  Conclusion

  The hyaluronic acid nanocapsules have a great potential for delivery of ginger extract in the area of pain and inflammation.

  Keywords: Drug Release, Biocompatibility, Nanocapsule, Ginger Extract, Hyaluronic Acid, Drug Carriers
 • Majid Pourentezari, Maryam Dehghan, Sare Ashoorzadeh, Ali Reza Talebi* Pages 1968-1980
  Introduction

  So far, the effects of blunt trauma on sperm parameters and reproductive capacity have not been firmly established and different reports have been presented. The aim of this study was to investigate the effect of unilateral blunt testis on sperm parameters in acute and chronic periods after injury in mice.

  Methods

  In this study, 40 adult male NMRI mice with a weight of 35-30 gr were selected randomly and divided into 3 groups control, sham and experimental (blunt). Then sperm samples were examined microscopically in terms of motility, number, viability (eosin stain color and Hypoosmotic Swelling) in two acute and chronic.

  Results

  In experimental groups, there was a significant decrease in sperm motility and viability compared to the control group (P<0.05). There was also a significant reduction in the number of sperm in the chronic group compared to the control (P<0.05).

  Conclusion

  Results showed that mice testicular trauma has adverse effects on sperm viability, number and progressive motility. Therefore, it can be concluded that testicular blunt trauma may impair the fertility of males.

  Keywords: blunt trauma, testis, sperm parameters, mice
 • Aida Mirza Aghasi, Saied Ghorbian* Pages 1981-1992
  Introduction

  The changes in the level of SEPT9 gene promoter methylation can contribute to the formation of esophageal squamous cell carcinoma. The aim of this study was to evaluate the level of changes in the level of SEPT9 gene promoter methylation in the esophageal squamous cell carcinoma.

  Methods

  In the present case-control study, we collected 75 paraffin blocks of esophageal cancer tissues and 75 paraffin blocks healthy tissues, which were referred to the Noor-E-Nejat and Tabriz International Hospitals during 2013-2017. After DNA extraction and treatment with sodium metabisulfite, the changes of SEPT9 gene promoter methylation assessed using high resolution melting (HRM) technique. The data were analyzed by SPSS 22 and Chi-square test.

  Results

  Our findings did not show a statistically significant difference between the changes of SEPT9 gene promoter methylation in cancer tissues compared to the healthy tissues (P=0.106).

  Conclusion

  This study shows that SEPT9 gene promoter methylation cannot contribute to the esophageal squamous cell carcinoma cancerogenesis

  Keywords: Methylation, Esophageal cancer, ESCC, SEPT9
 • Rohollah Rahimi, Hossien Salimi Bajestani*, Kiumars Farahbakhsh, Mohammad Asgari Pages 1993-2016
  Introduction

  Family function has been changed by the couple's simultaneous employment and presents particular problems for the family and the couples. One of the dimensions that is strongly influenced by the functioning of the working couple's family is the health dimension. The purpose of this study was to extract living experiences of career couples from the health aspect of family functioning.

  Methods

  This research was done by qualitative approach and by the method of interpretive phenomenology. In this study, the researchers selected and interviewed 12 career couples with snowball sampling and 12 career couples with marital conflicts through purposeful sampling. Interviews were analyzed using the Dicklman, Allen, and Turner methods, which are team-based and common in interpretive phenomenology. The MAXQDA12 software was also used for these operations.

  Results

  The analysis of the data from the interviews resulted in the identification of two main themes, including healthy functioning (with sub-themes: psychological functions of employed women, psychological functions of career couples, social functions of employed women, social functions of career couples, and spiritual health) and unhealthy functioning. (with sub-themes: physical damage, psychological damage, social damage, spiritual damage).

  Conclusion

  The findings of this study showed that simultaneous employment of couples has a two-way effect on their health. On the negative side, this threatens the overall physical, psychological, social and spiritual health of the couple. On the positive side, the desirability of work conditions, couples' perceptions and attitudes have the greatest impact on health as one of the important dimensions of family function of career couples.

  Keywords: Lived experiences, Career couples, Family function, Health
 • Fatemeh Hosseini, Mohammad Nadi, Mina Kiani, Saeid Shahzeidi* Pages 2017-2026
  Introduction

  Many factors cause cognitive impairment, including medication, such as selective serotonine reuptake inhibitor drugs use. On the other hand, many drugs are used in cognitive impairment therapy, including donepezil, which act by inhibiting the cholinesterase enzyme and increase brain acetylcholine.

  Methods

  This study was a double-blind controlled randomized controlled clinical trial on the 73 numbers of 20-50 years-old patients treated with selective serotonine reuptake inhibitor drugs using Montreal Cognitive Assessment Test. They were randomly divided into two groups: placebo recipient and donepezil recipient.The Montreal Cognitive Test- reliability 92% and IC 83% - was performed two months after drug administration in both groups.The results were analyzed by Mann-Whitney, Chi-Square, T-test and has been reviewed by SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16.

  Results

  There was a significant difference in the Montreal Cognitive Test score before and after the intervention in the Donepezil group as the score increased. (Paired-T Test & P-Value < 0.0001). There was also a significant difference in Montreal Cognitive Test scores before and after the intervention in the placebo group (Paired-T Test & P-Value < 0.0001) as the score dropped.

  Conclusion

  Cholinesterase inhibitors, such as donepezil, have had beneficial effects in improving cognitive impairment caused by selective serotonin reuptake inhibitor drugs compared to placebo.

  Keywords: Cognitive disorder, Depression disorder, Donepezil, Selective serotonin reuptake inhibitor drugs, Montreal conitive test
 • Yousof Khairy, Hosein Hoseiniefard, Farideh Nasiri* Pages 2026-2035
  Introduction

  Today, issues related to meaning and spirituality are accepted as essential parts of chronic diseases’ experience as they may seriously affect people's attitude towards their ego, illness and future. The present study was conducted to investigate the spiritual health of the patients with gastrointestinal cancers and its association with general health.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 128 patients with gastrointestinal cancer ≤54 years with knowledge of their disease type at Imam Reza Hospital and Shahid Madani Hospital in Tabriz, Iran. Samples were selected using the simple sampling method. The spiritual status of the patients was evaluated using the Paloutzian & Ellison (1982) questionnaire & General Health Questionnaire (GHQ-28) and the checklist designed by the researchers, containing demographic characteristics. Data analysis, including the descriptive analytic statistics, independent t-test, correlation coefficient and Pearson correlation coefficient and regression model were done using SPSS V16 software.

  Results

  Regarding Pearson correlation coefficient, there was a significant association between general health and spiritual well-being (p=0.003, r=0.71). Also, there was a direct and significant association between spiritual health in the religious section (p=0.01, r=0.51) and spiritual well-being in the existential (p=0.001, r=0.68) with general health.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it could be concluded that most cancer patients have high spiritual health, this makes the patient more adaptable to their illness.

  Keywords: Cancer, Gastrointestinal Tract, Spiritual Health, General Health