فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 48 (زمستان 1398)
 • پیاپی 48 (زمستان 1398)
 • 308 صفحه، بهای روی جلد: 250,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعیدرضا عاملی*، یونس شکرخواه، تمنا منصوری صفحات 7-36
  این مطالعه که به تجربه سوگ افراد معمولی پس از مرگ عزیزان در میدان تحقیق خود، یعنی شبکه اجتماعی فیس بوک می پردازد، با پارادایم دوفضایی شدن و تکیه بر دیدگاه جامعه شناسانه و نیز شناخت اجتماعی به حافظه، حافظه جمعی و خاطرات روزمره را در کنار خاطرات خود زندگی نامه ای قرار داده است تا از چشم انداز میان رشته ای خاطرات واسطه رسانه ای شده به پدیده سوگواری مجازی بنگرد. تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با 16 کاربر فیس بوک با استفاده از نرم افزار MAX QDA نشان می دهد که اهمیت استمرار ارتباط با فرد متوفی هم انگیزه اولیه کاربران سوگوار برای ادامه این تجربه در فضای فیس بوک را تشکیل می دهد و نیز به وجوه مختلف در کردارهای آنلاین آنها اثر می گذارد. سوگواری نیز مانند دیگر عرصه های تجربه دچار کیفیتی دوفضایی در عصر دیجیتال شده است که به مدد فناوری های ثبت و بایگانی این کردار اجتماعی فرهنگی را واجد جنبه های نمایشی، عادتی و آیینی می سازد.
  کلیدواژگان: سوگواری مجازی، دوفضایی شدن، خاطرات ارتباطی، حافظه خودزندگی نامه ای، فیس بوک
 • علی خوش زبان، محمد سلطانی فر*، علی دلاور صفحات 37-60
  سواد رسانه ای به عنوان یک استراتژی، پس از آنکه به عنوان یک ضرورت برای ترویج در کشور به منظور بهره مندی مفید و موثر از رسانه ها و کاهش عوارض مخرب آن شناخته شد و پشتوانه یک اجماع علمی را کسب نمود می بایست در کشور اجرائی گردد. بر همین اساس، درخصوص عملیاتی کردن آن اقدام نمود. به همین انگیزه و با ایجاد تفکر انتقادی و شکل گیری فضاهای شک برانگیز در حوزه رسانه بود که به این مقوله نگاه خاصی بخشیده شد. برای این مهم جمعیت بالای 18 سال شهر تهران که حدود 6 میلیون و 600 هزار نفر بودند، با استفاده از نمونه گیری مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه سه مولفه اعتماد، مشارکت، احساس تعلق سرمایه اجتماعی و دو مولفه اخلاقی و احساسی سواد رسانه ای مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین بعد اخلاقی سواد رسانه ای و سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی با بالا رفتن بعد اخلاقی سواد رسانه ای، سرمایه اجتماعی فرد نیز افزایش می یابد. بعد اخلاقی به توانایی درک و دریافت ارزش های نهفته در پیام رسانه ها تاکید دارد. همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین بعد احساسی سواد رسانه ای و سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی با بالا رفتن بعد شناختی سواد رسانه ای، سرمایه اجتماعی فرد نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، سرمایه اجتماعی، آموزش سواد رسانه ای، توسعه نیروی انسانی
 • محیا برکت*، سمیه سادات شفیعی صفحات 61-86
  بررسی روشمند محتوای کتاب های کودکان به جهت نقش زیاد آنان در جامعه پذیری نسل آینده، موضوعی میان رشته ای است که در قلمرو علوم اجتماعی به طور عام و در جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و نیز با رویکرد جنسیتی در مطالعات زنان به طور خاص مطرح است. جامعه آماری این پژوهش کتاب های گروه سنی الف است که نویسنده و تصویرگر ایرانی دارند و از سوی شورای کتاب کودک در زمینه تصویرگری در سال های 1395-1342 برگزیده شده اند. بیست کتاب با 716 تصویر، این ویژگی ها را داشت و تصاویر با کل شماری تحلیل شدند. روش این پژوهش کیفی و تحلیل نشانه شناسی اجتماعی است که  نظریات هلیدی، کرس و ون لیون برای تحلیل تصاویر بکار رفته است. یافته ها حاوی گزارشی از افت و خیزهای موضوعی تصاویر کتاب کودک در نیم قرن گذشته و نیز نمایی از پرسوناژهای انسانی است که در قالب زنان در برابر چشم مخاطب قرار گرفته اند. همچنین نقش های اجتماعی زنان را معرفی کرده، به ارزش های ضمنی نظر داشته و روندهای تاریخی را پی می گیرد.
  کلیدواژگان: تصویرگری، زنان، فنای نمادین، کتاب کودک، نشانه شناسی اجتماعی
 • محمود خانزاده*، پژمان جعفری، فرهاد غفاری صفحات 87-111

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برند ها و مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی و تاثیر این ارتباطات بر برند ها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام هستند که عضو اجتماعات برند صنایع غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی هستند. با استفاده از سه معیار بیشترین دنبال کننده، بیشترین میزان درگیری و همچنین میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی، برندهای «مای»، «عش»، «زعفران سحرخیز» و «تکدانه» به عنوان برندهای مورد بررسی، انتخاب گردیدند. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تنظیم شده است. در مرحله ی تحلیل داده های کیفی، از طریق فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها و مضمون ها سازماندهی شدند و با استفاده از تحلیل تناظر، به اکتشاف روابط مضمون های استخراج شده و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شد و مدل بومی روابط ارائه گردید در ادامه و در رویکرد کمی با انجام دو مطالعه ی کمی در صنعت غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی، مدل مفهومی حاصل از مطالعه ی کیفی آزمون گردید. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که انگیزه های «اجتماعی»، «کارکردی»، «مالی»، «مرتبط با برند» و « لذت جویانه » به عنوان عوامل تاثیر گذار در ایجاد تعاملات میان برند ها و مصرف کنندگان به شمار می روند که تحت تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی افراد قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، جوامع مجازی برند، پدیدارشناسی، تحلیل تناظر، رگرسیون سلسله مراتبی
 • میثم فرخی*، مهدی نادری نژاد صفحات 113-134

  در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحولات سیاست گذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1396 را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. جهت گیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و تحلیل تماتیک (مضمون) صورت گرفته است. نتایج سیاست پژوهی مذکور حاکی از آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل بهره گیری از فرصت های شبکه های اجتماعی و توسعه محتوا و خدمات کارآمد»، «توسعه جامعه شبکه ای»، «حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی»، «رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های اجتماعی داخلی»، و «مدیریت راهبردی شبکه های اجتماعی» حائز اهمیت است. دهه هفتاد را می توان نمود دیدگاه دولتی دانست؛ چرا که شرایط بعد از جنگ اقتضا می کرد تا ویرانی های جنگ ترمیم یابد. رویکرد دولت در دهه هشتاد و نود، دیدگاه این است که در راستای نگاه ارتباطی، مردم را در این حوزه مشارکت دهد که مردم با تشکیل فضاهای عمومی به تبادل نظر و ایده با هم پردازند. همچنین در این راستا اسنادی مانند سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط رهبری بیشترین و مهم ترین بندهای سیاستی مرتبط با مساله شبکه های اجتماعی مجازی را به خود اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران
 • صغری صالحی* صفحات 135-166

  جریان سنت‎گرایان ایدئولوژیک پس از انقلاب و از درون جدال‎های فکری دهه‎ی هفتاد درباره مدرنیته، مفهوم‎ سازی الگوی توسعه و عملی کردن نظریه‎های بومی سربرآورد و زمینه برای طرح بیشتر مسئله تقابل سنت و مدرنیته فراهم شد. مهدی نصیری به‎عنوان نماینده این جریان، نقش فعالی در این زمینه داشته است. بنابراین، با بررسی دیدگاه‎های او می‎توان به بن مایه‎های گفتمان سنت‎گرایان ایدئولوژیک دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی نوع نگاه نصیری به‎عنوان نماینده جریان فکری سنت‎گرایان ایدئولوژیک به الگوی توسعه مدرن و پیامدهایی این رویکرد برای برنامه‎های توسعه و سیاست گذاری فرهنگی است. از این‎رو، با روش مطالعه موردی می‎کوشد به این سوال پاسخ دهد که مهم ترین مبانی سنت‎گرایان ایدئولوژیک در رابطه با توسعه مدرن چیست و این رویکرد چه پیامدهایی برای برنامه‎های توسعه و سیاستگذاری فرهنگی دارد؟ رویکرد سنت‎گرایان ایدئولوژیک بر مبنای نفی کلی توسعه مدرن، رد نوظهورها، جدال معرفتی با توسعه، استناد به توقیفی بودن و دفاع از ارزش های سنتی و اسلامی بازنمایی شده است. در این گفتمان، توسعه‎خواهی به‎شیوه غربی نه تنها محلی از اعراب ندارد بلکه توسعه به‎شیوه اسلامی نیز جایگاهی ندارد؛ چون بنابر دیدگاه‎های سنتی نماینده این جریان، ماهیت توسعه، غربی است و با منطق اسلامی ناسازگار است. این دیدگاه‎ها، موضع انفعالی را به پیش می‎کشد که باید به انتظار آینده‎ای نشست که نوسازی آن مبتنی بر بازگشت به سنت است. این گفتمان به‎رغم تاکید بر ارزش‎های مثبت، نظر بدیلی برای الگوی توسعه ارائه نداده و برای رویارویی با مشکلات فعلی سیاست گذاری فرهنگی کشور فاقد بن‎مایه ایجابی است که بتوان از آن بهره ‎برداری عملی کرد.

  کلیدواژگان: الگوی توسعه، سنت گرایان ایدئولوژیک، فرهنگ، سیاست گذاری، مهدی نصیری
 • جواد افشارکهن*، زهرا زمانی صفحات 167-204

  با پیشرفت سریع تکنولوژی، تغییرات وسیع جامعه و گذر از جامعه ی تولیدی به سمت جامعه ی مصرفی، شالوده های هویت یابی نیز دچار تغییر شده است و بدن را به مثابه رسانه ی هویت در نظر می گیرند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ی زمینه ای و ابزار مصاحبه ی عمیق در میان 21 جوان شهر همدان بدنبال مطالعه ی جراحی زیبایی و سبک های هویتی جوانان می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که من در خویشتن منفی، دیگری در خویشتن من همراه با انگ و طرد چهره به عنوان عواملی علی در گرایش کنش گران به سمت جراحی زیبایی نقش داشتند. اقتضائات سنی و فرهنگ جوانی به عنوان عوامل زمینه ای، تصور ایده آل ذهنی و اعتقادات مذهبی در مورد رابطه جسم و روح نیز عنوان عامل مداخله گر در گرایش کنشگران به سمت عمل جراحی است. در مواجه با شرایط فوق آنها به دنبال انتخاب پزشک و انتخاب مدل بینی به عنوان راهبرد جراحی زیبایی هستند. مشارکت کنندگان پژوهش بعد از اقدام به جراحی بر اساس سه ملاک دستیابی یا عدم دستیابی به تصورات ایده آل بدنی، چگونگی درک خودپنداره و چگونگی اندیشه ی تغییر به سه سبک هویت ترمیمی با تجربه ی مثبت، هویت ترمیمی با تجربه منفی و هویت مشروعیت بخش دسته بندی شدند که نتایج جراحی زیبایی با توجه به سبک های هویتی آنان متفاوت است

  کلیدواژگان: ادراک از خود، بدن، تصور بدنی، تغییرات هویتی، پزشکی شدن زیبایی
 • داریوش مطلبی* صفحات 205-234
  هدف

   هدف مطالعه حاضر، شناسایی مشکلات صنعت نشر کتاب ایران، بر اساس دیدگاه منتشرشده متخصصان و پژوهشگران حوزه نشر است.

  روش شناسی

  در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مقالات، کتاب‏های و پایان‏ نامه ‏های است که در ایران منتشر شده و موضوع آنها با نشر کتاب ایران در ارتباط است. در فرآیند مطالعه متون، تنها به اطلاعاتی استناد شده که حاصل پژوهش ‏ها و یا تجربیات زیسته پژوهشگران بوده است.

  یافته ها

  یافته ‏های نشان می‏دهد، نابسامانی وضعیت توزیع کتاب، حرف ه‏ای نبودن بخش اعظم ناشران و نداشتن تخصص کافی در حوزه نشر و بی ‏توجهی به سازوکارهای اقتصادی در "تولید، توزیع و مصرف کتاب" مهم‏ترین مشکلات حرفه ‏ای (درون صنفی) صنعت نشر محسوب می ‏شود. در بخش مشکلات بیرونی یافته ها نشان می دهد نبود فرهنگ کتابخوانی در ایران و عدم ترویج کتابخوانی از سوی نهادهای آموزشی، مهم‏ترین مشکل فرهنگی؛ و نبود نهادهای صنفی (اتحادیه نشر) قوی و تاثیرگذار و عدم توسعه کتابخانه‏ ها - به‏ ویژه کتابخانه ‏های عمومی و مدارس و نبود آرامش فکری و روحی مردم، مهم‏ترین مشکلات اجتماعی بوده است. نگرش صرفا فرهنگی و بی ‏توجهی به سازوکارهای اقتصادی مهم‏ترین مشکل اقتصادی صنعت نشر و ممیزی کتاب و نارکارآمدی قوانین مرتبط با حق نشر (مولف) و همچنین دخالت بیش‏از حد دولت در نشر به ‏عنوان مهم‏ترین مشکلات سیاسی صنعت نشر مطرح شده‏اند.

  نتایج

  بررسی متون نشان می دهد که مشکلات موجود در صنعت نشر به دو دسته عمده مشکلات درونی (درون صنفی) و بیرونی (برون صنفی و فرهنگی، احتماعی، اقتصادی و سیاسی) قابل دسته بندی است و حل یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست.

  کلیدواژگان: صنعت نشر، نشر کتاب، مشکلات نشر، نشر ایران
 • آرزو حیدری*، نسرین فقیه ملک مرزبان، مرتضی منادی صفحات 235-264

  داستان، به مثابه یک مدل از جامعه، رسانه‎ای است که قادر به بازنمایی جنبه‎های مختلف روانی و اجتماعی انسان‎ها و افزایش توانایی‎های اجتماعی و موجب جامعه‎پذیری و تغییر در ابعاد شخصیتی انسان‏هاست. این پژوهش، به شیوه کتابخانه ‏ای، مبتنی بر پژوهش کیفی و تحلیل محتوا، نگرش شخصیت ‏های داستان کوتاه «یک روایت معتبر درباره کشتن» را بر اساس مطالعات روان‎شناسی اجتماعی «نگرش» و «کارکرد نگرش» بررسی و نگرش افراد را در روابط فردی، بینافردی و اجتماعی نسبت به رفتار انحرافی «قتل» تحلیل کرده است. مصطفی مستور در این داستان، جنبه های مختلف نگرش‏- مثبت و منفی- چند طیف از مردم جامعه را نسبت به قتل به تصویر کشیده و القای نگرش و ترسیم چشم انداز ایدئولوژیک کنشگران داستان، به ویژه شخصیت اول داستان، در کانون توجه متن قرار دارد. نظریه کارکردی نگرش، با رونمایی از انگیزه‏ های درونی انسان، علت پدیداری نگرش‏ها را تبیین و نقش نگرش‏ ها را در جهت دهی به رفتارهای اجتماعی تشریح می‏کند. به نظر می‎رسد، نگرش افراد جامعه نسبت به این پدیده غیر انسانی، مبتنی بر کارکردهای ارزش خواهانه قابل ارزیابی باشد؛ اما تحلیل متن نشان می‎دهد، نگرش افراد حتی نسبت به این پدیده مذموم می‎تواند بر اساس عوامل مختلف، در جهت کارکردهای سودجویانه تغییر جهت دهد و همچنین با وجود پایداری نسبی نگرش‎ افراد مختلف جامعه نسبت به یک پدیده؛ کیفیت تعامل و ارتباطات بینافردی انسان‎ها در رویارویی با رخدادها و پدیده‎های اجتماعی، می‎تواند منجر به ناهماهنگی شناختی شده و به میزان قابل توجهی در تغییرعناصر عاطفی و شناختی نگرش و نیز شکل‏ گیری رفتارهای پیش بینی نشده موثر باشد.

  کلیدواژگان: داستان کوتاه، مصطفی مستور، روان شناسی اجتماعی، نگرش
 • نسترن نوروزی*، اشرف سادات موسوی لر، فهیمه دانشگر صفحات 265-296
  نقاشی «حکایت یوسف و زلیخا» از زیباترین و عرفانی ترین نقاشی های ایرانی، اثر کمال الدین بهزاد است که در دنیای پست مدرن بسیار مورد خوانش و ارزیابی قرار گرفته است. انجام پژوهش ها و جستار های بسیار پیرامون این نقاشی، هنرمندان را نیز بر آن داشته تا دست به اقتباس های هنری از آن بزنند. چنان که سه هنرمند معاصر ایرانی و اروپایی، حبیب الله صادقی، عبدالحمید قدیریان و کلودیا پالماروسی، نقاشی هایی را با اقتباس از آن خلق کرده اند. این چهار متن تصویری هر یک گفتمانی را بازتولید می کنند. از این رو میان نقاشی بهزاد و اقتباس های آن پیوندهای متنی و گفتمانی ایجاد شده است. هدف از این پژوهش بازخوانی روابط بیناگفتمانی میان چهار متن نامبرده با خوانشی فرامتنی و گفتمانی با توجه به جایگاه اقتباس در نگرش پست مدرن است و به این پرسش ها پاسخ می دهد: هر یک از این متن ها چه گفتمانی را بازتولید می کنند؟ چه رابطه ای میان گفتمان های آنها وجود دارد؟ همچنین هر یک از این روابط بیناگفتمانی چه تاثیری بر بازیابی هویت فرهنگی هنری ایرانی دارد؟ این پژوهش از نوع بنیادی و روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و رویکرد بیناگفتمانی است. خوانش فرامتنی و گفتمانی چهار متن تصویری نوشتار پیش رو نشان داد که این متن ها سه گفتمان عرفانی اسلامی گذشته، ایرانی اسلامی معاصر و فرهنگی اروپایی معاصر را بازتولید می کنند. همچنین پیشینه و بافت فرهنگی و سنت هنری نقش مهمی در نوع رابطه میان این گفتمان ها و چگونگی بازیابی هویت فرهنگی هنری ایرانی در دوره پست مدرن داشته است.
  کلیدواژگان: کمال الدین بهزاد، نقاشی «حکایت یوسف و زلیخا»، اقتباس، بیناگفتمان، پست مدرن
|
 • Saied Reza Ameli *, Younes Shokrkhah, Tamanna Mansouri Pages 7-36
  This study seeks to examine the virtual mourning as one of the memory practices among some of Iranian Facebook users. Three research questions guided the study as I sought to explore 1) the factors are involved in experiencing the extension of mournful remembering from real space to virtual space like Facebook, 2) the reasons these users have for continuing this experience to Facebook and 3) how this extension changes remembering and media-related practices. In order to answer these questions, dual spacization paradigm and combination of several perspectives and concepts from communication, sociology and psychology have been used. I conducted the deeply semi structured interviews with 16 ordinary Facebook users who had lost their beloved in recent years. The special experience of users, analyzed by MAX QDA, was interpreted that thanks to technologies of recording and preserving memories, mourning as a socio-cultural practice has become a considerably new, untested space. Like other life areas, mourning practices are experiencing a quality of dual- spacization, having different aspects: performative, archival and ritual.
  Keywords: Virtual Mourning, dual spacization, Communicative memories, autobiographical memory, Facebook
 • Ali Khoshzaban, Mohammad Soltani Far *, Ali Delavar Pages 37-60
  Media literacy as a strategy has to be implemented in the country after it has become known as a necessity for promotion in the country in order to benefit from the effective and effective use of the media and reduce its destructive effects, and it should support a scientific consensus. This was the motive for critical thinking and the formation of sprawling sphere in the media field, which gave a special look to this issue. Using a questionnaire, three components of trust, participation, social capital and social and social components and two cognitive and aesthetic components Media literacy was tested. The result of the research shows that there is a direct and significant relationship between the ethical dimension of media literacy and social capital, that with the rise of the ethical dimension of media literacy, individual social capital also increases. The moral dimension emphasizes the ability to understand and retrieve the hidden values in the media message. The next sense sense of media literacy that forms the periphery of the outer layer, where the audience is exposed to media messages through one of the five senses, is the cradle of Marshall McLuhan's theory, which states: "Each medium along One of the five senses is human."
  Keywords: Media Literacy, Social Capital, media literacy training, Human Resource Development
 • Mahya Barekat *, Somaye Sadat Shafiee Pages 61-86
  Regarding the role of kid’s hobby books in socializing next generation, methodological analysis of them is highly important. It is debated generally in the field of social science and specifically in the field of women and gender studies. Children are unintentionally exposed by values, attitudes and approaches which are presented in text and beyond that the pictures. Even as kids, they are more receptive to pictures. Due to this, unprecedentedly this article focuses on picture of kid’s book to analyze their technically. The research investigates awarded kid’s book from the Children’s Book Council of Iran during 1963-2017.Methodologically social semiotic is applied to explore meaning making out of pictures. The findings indicate the up and down of the picture’s themes and personages whom are characterized as women. Moreover the social roles of women are introduced and the implicit values are discussed periodically. The result suggests how nongovernmental actors have followed the dominated gender ideology in kid’s books.
  Keywords: kid’s book, Social Semiotic, gender studies, Women
 • Mahmoud Khanzadeh *, Pejman Jaafari, Farhad Ghaffari Pages 87-111

  The purpose of this study is to recognize effective factors on establishment and strengthening brand and consumer relationships in new social networks and the impact of these relationships on brands. Statistical population of this study is the users of social network, who are followers of the brand communities of food - beverage and cosmetic-beauty industries. Using the three criteria including maximum follower, highest level of engagement, and the amount of activity in the social media, brands of My, Ash, Saharkhiz Saffron and Tekdaneh were selected to be studied. The research method is set in two qualitative and quantitative partss. In analysis stage, through constant comparison process, open, axial and selective coding, Concepts, categories and themes were organized, In the following, using the correspondence analysis, the relationship between extracted themes and demographic variables were found out and native model of relations was introduced. then, in quantitative approach, with performing two quantitative studies in food-beverage and cosmetic-beauty industries using structural equation modeling and hierarchical regression, conceptual model resulting from qualitative study was examined. Findings revealed that motivations of social, functional, monetary, brand related and hedonic are as factors influencing the in creation of interactions between brands and consumers, which are influenced by demographic variables. Also, research findings showed that active participate in social media lead to the creation of trust, commitment, intention to purchase and positive word of mouth.

  Keywords: Social Networks, Virtual Brand Communities, Phenomenology, Correspondence analysis, hierarchical regression
 • Meysam Farokhi *, Mehdi Naderi nejhad Pages 113-134

  Developments in the Cultural Policy of Virtual Social Networks in the Islamic Republic of Iran: Case Study of Upstream Documents Analysis (1987-1396)  In this paper, the researcher has analyzed and evaluated the upstream documents of the country in order to respond to the cultural policy developments of virtual social networks in the Islamic Republic of Iran. The target community of this research is the upstream documents of the Islamic Republic of Iran related to virtual social networks during the period from 1370 to 1396. The results of this policy study indicate that the five policy axes in this area include "maintaining Iranian-Islamic cultural identity and identity", "exploiting the opportunities of social networks and developing content and efficient services", "a supportive approach to capacity The hardware and software of the internal social networks "," network development "and" strategic management of social networks ". In this regard, documents such as general policies of computer information networks, the strategic document of the comprehensive information technology system of the country, the strategic document security of production space and information exchange of the country, the country's cultural engineering plan, the tasks of the Supreme Council of Cyberspace in the installation order The new members have led the most important policy issues related to the issue of virtual social networks.

  Keywords: virtual social networks, Public Policy, Cultural Policy, Islamic Republic of Iran
 • Soghra Salehi * Pages 135-166

  Ideological traditionalism emerged during revolution aftermath era and from intellectual conflicts of 1970s on the modernism,conceptualization of development paradigm and fulfillment of the local theories. Mehdi Nasiri has played an active role as the proxy of this mainstream.Therefore, the fundamentals of ideological traditionalist discourse can be captured studying his viewpoints. This research aimed at studying Nasiri’s attitudes, as the proxy of ideological traditionalism, towards the modern development paradigm and its consequences for development plans and cultural policy. Thus, this research was performed through Case Study method tries answering this question: what is the most important ideological traditionalism basics related to the modern development and what consequences will be resulted from this approach for the development plan and cultural policy? The approach of ideological traditionalists has been represented based on the generally negating the modern development,Rejection of newly emergent, epistemic controversy with development,citing restrain and defending traditional and Islamic values. In this course, neither the western style development nor the Islamic style development has followers because as the traditional views of this mainstream proxy imply the nature of development is western which is in contradictory with Islamic logic. These viewpoints invoke the passive position where a future must be expected reconstruction of which is based on the returning to the tradition. Regardless of emphasizing the positive values, this discourse has not provided an alternative view for the development paradigm and lacks positive fundamentals to use practically to cope with the current problems in the cultural policy.

  Keywords: development paradigm, ideological traditionalists, culture, Policy, Mehdi Nasiri
 • Zahra Zamani Pages 167-204

  Identical Foundations is changes with Rapidly Progress Technology, the depth changes in society’s, Pass of Productivity society to Consumption society and Body as Identity Media.In this condition body is an social media. This Research with Qualitative method about plastic surgery and Identity Types among 21 Hemadanian Youth whit help Granted Theory. Obtained Results Show that Me with Stigma, I in negative my, face Dine causal Condition in plastic surgery. Body Ideal Image, religion Belief Basically Condition to plastic surgery. Age situation, Youth Culture intervene Condition in Cosmetic surgery. In counter with this Condition, doctor and noise model select as strategic plastic. Researcher Participant according with abstained or not abstained to body ideal image, change or not change in self-identity and contained or not contained secondary idea change indicator to 3 type Reconstruct identity with positive experience, reconstruct identity with negative experience and Legitimatized identity recognized which resulted plastic surgery different according to identity type.

  Keywords: Self-understanding, Body, body image, Identity Changes, Medicalization of beauty
 • Dariush Matlabi * Pages 205-234
  Purpose

  The main purpose of this study is to determine of problems of Iran’s book publishing.

  Methodology

  Content analyzing method was used as a research method and all of research articles, research book and thesis was studied for gathering information.

  Findings

  Findings show the most important professional problems are: “problems of book distribution in Iran, to be non-professional publishers with insufficient knowledge, inattention to advertisements and information activities, and inattention to economic mechanism in book production, distribution and consumption”. In the external problems, based on result “the lack of reading culture in Iran and the lack of reading promotion by educational and cultural institutions are the most important cultural problem” and “The lack of strong and influential publishing NGO, and the lack of libraries (especially public and schools libraries), and the lack of mental and spiritual relaxation of the people”, have been the most important social problems. “The neglect of the economic mechanisms related to the book supply and demand” is one of the most important economic problems and “auditing industry and the lack of compliance with copyright laws as well as the excessive government involvement in publishing” are as the most important political problems.

  Results

  The problems of publishing industry can be categorized into two main categories of internal and external (cultural, social, economic, and political) problems, and one can not solve without another.

  Keywords: Publishing Industries, book publishing, Publishing Problems, Iran’s publishing
 • Arezo Heidari *, Nasrin Faghih Malk Marzban, Morteza Monadi Pages 235-264

  The story, as a model of society, is a medium that is capable of representing the various mental and increasing social abilities and causing socialization and change in the personality dimensions of human beings. This research, in a library-based way, based on qualitative research and content analysis, examines the attitudes of the characters of the short story "A valid narrative about killing" based on social psychology studies "attitude" and "Functional Attitudes" In personal, interpersonal and social relationships to the deviant behavior of "murder." Mastour , the various aspects of the attitude depict a multitude of people in the community about murder and instilling the attitude and drawing the ideological perspective of the actors of the story, especially the first personality of the story, is at the center of attention of the text. The functional theory of attitude, by revealing the inner motives of man, explains the phenomenal cause of attitudes and describes the role of attitudes in directing social behaviors.It seems that the attitude of people in society towards this inhuman phenomenon can be evaluated based on value-based functions, but the analysis of the text shows that people's attitudes even towards this neglected phenomenon can be based on various factors, in For profitable functions. Also, despite the relative stability of the attitude of different people in society towards a phenomenon; the quality of interpersonal and interpersonal communication in confronting social events and phenomena can lead to cognitive imbalance and significantly attitudes and the formation of unpredictable behaviors.

  Keywords: short story, Mostafa Mastour, social psychology, Attitude
 • Nastaran Norouzi *, Ashraf Osadat Mousavilar, Fahimeh Daneshgar Pages 265-296
  The Josef and Zuleika painting is of the most beautiful and mystical paintings of Iranian paintings, painted by Kamal Al-din Behzad, which has been studied In postmodern’s world. The researches of this painting have also affected some of the artists to do adaptations, as the three Iranian and European contemporary artists, Habibullah Sadeqi, Abdul Hamid Qadiriyan and Claudia Palmarocci created paintings by adaptation of that. The four texts of Behzad and the three contemporary adaptations of that, reproduce a discourses. So between the painting of Behzad and the adaptations of that a linkages of Interdiscourse, is created. The aim of this study is to re-study interdiscourse relations between the four mentioned texts with a discoursal due to the adaptation position in postmodernist attitude, and answers these questions: what discourse each of these texts reproduce? what is the relationship between their discourses? Also, how does each of these interdiscourse relations affect the retrieval of Iranian cultural-artistic identity? This research is by method of analytical and comparative method and interdiscourse approach. The metatext and discoursal perusal showed that painting of Behzad reproduces the Islamic-mystic discourse of Naqshbandiyed in Timurid period, two works of Sadeqi and Qadiriyan reproduce contemporary Iranian-Islamic of art academy and Palmarocci’s painting reproduces a cultural and contemporary discourse on the concept of "house" in Italy. Also, background and context of cultural and art tradition play an important role in the type of interface between these discourses and how to the retrieval of Iranian cultural-artistic identity in postmodern period.
  Keywords: Kamal Al-din Behzad, the story of Josef, Zuleika painting, adaptation, interdiscourse, postmodern