فهرست مطالب

مدیریت راهبردی دانش سازمانی - پیاپی 7 (زمستان 1398)
 • پیاپی 7 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مهدی حسینی، مصطفی جعفری*، پیمان اخوان صفحات 1-39

  امروزه، اشتراک دانش در حال تبدیل شدن به موثرترین مولفه جهت دستیابی به مزیت رقابتی منحصربه فرد برای سازمان های دانش محور است؛ اما درحالی که می تواند منبع مزیت رقابتی سازمان باشد، می تواند منشای ریسک سازمانی نیز گردد. این مطالعه به بررسی امکان و شناسایی ریسک های احتمالی برای مزیت رقابتی در اثر به کارگیری فرایند اشتراک دانش در سازمان هدف می پردازد. این برای نخستین بار است که موضوع ریسک در اثر فرایند اشتراک دانش به طور جدی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مطالعه، از مدل پژوهشی توصیفی-کاربردی بهره برده شده و روش آن پیمایشی و جامعه هدف آن تعدادی از کارکنان (دانشی) یک سازمان دانش محور در حوزه IT است. جهت جمع آوری داده ها از طراحی پرسشنامه، نظر خبرگان و جهت بررسی پایایی و روایایی داده های استخراج شده از آزمون های آلفای کرون باخ، کیزر-میر-الکین، بارتلت و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون t، کای دو و فریدمن استفاده گردیده است. نتایج حاصل شده نشان داد که کارکنان و مدیران سازمان باید جهت حراست از مزیت رقابتی سازمان خود، ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش که منجر به ریسک هایی چون کاهش سطح عملکرد فناوری اطلاعات و کاهش بهره وری در سازمان می گردد را به طور جدی مورد توجه قرار داده و در راستای کاهش سطح این ریسک ها چاره جویی نمایند.

  کلیدواژگان: ریسک، سازمان دانش محور، مزیت رقابتی، اشتراک دانش، دارایی دانشی، فناوری اطلاعات
 • ابوذر شکری*، ضیاالدین قاضی زاده صفحات 41-78
  امروزه، هوش تجاری به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. هوش تجاری، داده ها و اطلاعات سازمان را یکپارچه کرده و امکان کنترل و ره یابی فرایندهای کلیدی سازمان را برای مدیران فراهم می نماید. در حالیکه بسیاری از پژوهشگران اشاراتی به بهبود عملکرد سازمانی با به کارگیری هوش تجاری در سازمان ها داشته اند، اما مطالعه جامعی در خصوص فرآیند تاثیرگذاری هوش تجاری بر شاخص های کلیدی عملکردی به ویژه در حوزه عملکرد هولدینگ های اقتصادی صورت نگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش بر بهبود شاخص های کلیدی عملکرد با رویکرد پویایی شناسی سیستم، در هلدینگ های سرمایه گذاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 40 نفر از مدیران، کارشناسان، خبرگان و صاحب نظران علوم مدیریت اقتصادی و فناوری اطلاعات در هلدینگ های سرمایه گذاری تشکیل می دهند. برای گردآوری داده ها و استخراج شاخص ها ضمن مرور ادبیات موضوع و پژوهش های انجام گرفته، از طریق روش های کیفی و کمی، شاخص های مورد نظر استخراج گردیدند. به منظور بررسی رفتار تاثیر هوش تجاری و مدیریت دانش بر شاخص های کلیدی عملکرد هلدینگ سرمایه گذاری، از روش پویایی سیستم استفاده شده است که نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار ونسیم، حاکی از اثر قابل توجه هوش تجاری و مدیریت دانش بر شاخص های کلیدی عملکرد سازمان از جمله شاخص سود خالص، بازگشت سرمایه و رشد اقتصادی می باشد.
  کلیدواژگان: هوش تجاری، مدیریت دانش، شاخص های کلیدی عملکرد، هولدینگ
 • امیرهوشنگ نظرپوری، محمد حسین آزادی*، راضیه باقرزاده خداشهری صفحات 79-112

  امروز سازمان ها متوجه شده اند که دانش یک منبع باارزش است که بایستی مدیریت شود در پژوهش حاضر تلاش شده، ریسک های پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی و با استفاده از مفهوم مدل شکاف، روش نوینی برای ارزیابی ریسک های پیاده سازی ارائه شود. روش پژوهش، هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی است. جامعه آماری را 12 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان فعال شهر شیراز تشکیل می دهند. برای یافتن مولفه های بحرانی موفقیت و شکست از مفهوم مدل شکاف و ترسیم نقشه فازی نوع دوم برای ارزیابی ریسک ها استفاده شد. نتایج نشان داد عدم توانمند سازی، عدم حمایت مدیریت ارشد، چالش گسترش روزافزون تجارت، ترس از احمق فرض شدن، کمبود انگیزه، کمبود نرخ مشارکت، ترس از دست دادن مالکیت دانش و ایجاد سیستم و منابع اطلاعاتی متعدد و غیر ضرور، از مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت و کمبود اعتماد، زیرساخت فنی، تمرکز در محدوده مرزها، چالش سیاسی، منسوخ بودن محتوی بعضی از دوره های آموزشی، ابهام در سیستم و مشکلات ارتباطی، از مهم ترین عوامل شکست شرکت های دانش بنیان در پیاده سازی مدیریت دانش در شهر شیراز هستند. در این راستا ایجاد فرهنگ همکاری، انجام ممیزی دانش، سازمان دهی دانش، ایجاد چک لیستی از ویژگی های کلیدی، برقراری ارتباط بین افراد و دانش، پاداش و انگیزش، چالش سیاسی، برگزاری دوره های آموزشی هدفمند می توانند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان را تسهیل کنند.

  کلیدواژگان: موانع مدیریت دانش، شرکت های دانش بنیان، ارزیابی ریسک، اعداد فازی نوع دوم
 • زهرا رشید علی پور*، منوچهر انصاری، سیدرضا سیدجوادین صفحات 113-151

  امروزه سازمان هایی در برابر تغییرات و تحولات موفق و پیروز خواهند شد که بتوانند سرمایه های نامشهود و دانش خود را بهبود و توسعه بخشند تا بتوانند سایر متغیرهای سازمانی از جمله اثربخشی را تحت تاثیر قرار دهند، در این راستا پژوهش حاضر نیز با هدف، بررسی تاثیر اجرای مدیریت دانش بر بهبود عملکرد سازمانی در شرکت شیر پگاه صورت پذیرفت؛ جامعه آماری این پژوهش نیز شامل کلیه کارکنان شیر پگاه از رده کارشناس به بالا که تعداد کل آنها 350 نفر بود که حجم نمونه مناسب تحقیق بر اساس فرمول کوکران 184 نفر می باشد که جهت اجرای پرسشنامه به صورت نمونه تصادفی ساده افراد از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه ها توزیع گشت، ابزار مورد استفاده در این پژوهش نیز شامل پرسشنامه های استاندارد اجرای مدیریت دانش و عملکرد سازمانی زاید (2012) که بر اساس مدل نظری بهاتی و همکاران (2011) تنظیم شده، استفاده شده است. پرسشنامه اجرای مدیریت دانش دارای 24 گویه و عملکرد سازمانی دارای 6 گویه با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشند که متغیر های فرهنگ، سرمایه فکری، فرآیندها، استراتژی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون خطی ساده نشان داد که هم مولفه کلی مدیریت دانش و هم 4 مولفه مدیریت دانش سهم معناداری در تبیین واریانس متغیر وابسته عملکرد سازمانی داشتند و از بین این مولفه ها استراتژی مدیریت دانش بالاترین ضریب رگرسیونی را به دست آورده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، استراتژی، فرآیند، سرمایه فکری، فرهنگ
 • مصطفی امیرحسنی*، سعید قربانی، محمد رضا زاهدی صفحات 153-180
  بی طرفی در محیط کسب و کار فعلی به این دلیل که اقتصاد امروز اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است به شدت مورد نیاز است. این پژوهش پیمایشی - کاربردی بوده و به ارزیابی تاثیر عدالت سازمانی بر روی اشتراک گذاری دانش در میان اساتید و کارکنان یک محیط آموزشی پرداخته است. در این پژوهش بر روی پنج شکل از عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، تعاملی، زمانی و مکانی) و دو شکل از اشتراک گذاری دانش (انتقال و گردآوری) تمرکز شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و به لحاظ اینکه این پژوهش مجموعه ای از همبستگی ها را می آزماید، داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارAmos  مدل سازی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی و اشتراک گذاری دانش رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که میان عدالت توزیعی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، رابطه معناداری وجود ندارد، اما میان چهار بعد دیگر عدالت سازمانی (عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، عدالت زمانی و عدالت مکانی) و اشتراک دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، اشتراک دانش، مدل سازی معادلات ساختاری
 • میثم بابایی فارسانی*، مژگان رحیم پور صفحات 181-215

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش در منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان می باشد. برای نیل به این هدف، از روش پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) استفاده شد. ابزار تحقیق بر اساس پرسش نامه استاندارد وو و هو (2018) می باشد که پس از سنجش روایی ظاهری، محتوا (روش لاوشه) و روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (که با روش آلفای کرونباخ، مقدار آن 93/0 برآورد شد)، از طریق مشارکت 84 نفر از مدیران و کارکنان منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) و از طریق نرم افزارهای «SPSS 21» و «Lisrel 8.9» اجرا شد. اعتبار مدل تحقیق، از طریق ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از برازش قابل قبول برای شاخص های مذکور بوده است. یافته های پژوهش تمامی فرضیه های پژوهش را مورد تائید قرار داد، به صورتی که بیشترین تاثیر را نوآوری باز بر فرآیندهای مدیریت دانش داشته است (β=0.66)، همچنین کمترین تاثیر را نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش داشته است (β=0.25)، در نهایت، فرآیندهای مدیریت دانش به طور کامل، پشتیبانی نوآوری باز از اجرای مدیریت دانش را میانجی گری نموده است.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، اجرای مدیریت دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، روایی محتوایی لاوشه، مدل معادلات ساختاری
|
 • Seied Mahdi Hoseini, Mostafa Jafari *, Peyman Akhavan Pages 1-39

  Today, It seams knowledge sharing has been trasformed to the most effective means of achieving a unique competitive advantage for a knowledge-based organization; But while it can be the source of the organization's advantage, it can be a source of risk too.This study focuses on the feasibility, evaluation and initial ranking of the risks for the competitive advantage of a knowledge-based organization under the influence of the knowledge sharing process. The research hypotheses were developed from the literature and tested on the data that collected through a survey on an IT firm. In this research, a descriptive-applied research model has been utilized and its survey method and its statistical society are employees of a knowledge-based organization. To collect data has been used a designed questionnaire and expert opinion, to evaluate the reliability and validity of the extracted data, Cronbach's alpha, Kaiser-Mayer-Olkin, Bartlett tests and the research hypotheses, t-test, Chi-Square and Friedman test has been exploited. Results indicated that managers and Employees should take the risk of knowledge sharing process seriously in order to protect their organization's competitive advantage, while not paying attention, it can lead to lower IT performance and lower productivity.

  Keywords: Risk, Knowledge-Based Organization, competitive advantage, Knowledge Sharing, Knowledge Assets, Information Technology
 • Aboozar Shokry *, Ziaadin Ghazizadeh Pages 41-78
  Today, business intelligence is regarded as a competitive advantage and a critical factor in the success of organizations. Business intelligence integrates the organization's data and information and enables managers to control and navigate key organizational processes. researchers have referred to improving organizational performance by employing business intelligence in organizations, there has not been a comprehensive study of the process of influencing business intelligence on key performance indicators, especially in the area of ​​economic holding performance. In this regard, the present study aimed to investigate the impact of business intelligence as a knowledge management tool on improving key performance indicators with system dynamics approach in investment holding. The statistical population of this study consists of managers, experts, experts and experts in management and economic sciences in investment holding. In order to collect data and extract the indices, while reviewing the literature on the subject and researches, the indices were extracted through qualitative and quantitative methods.In order to investigate the impact of business intelligence and KM on key indicators of investment holding performance, a system dynamics approach was used. Key functions of the organization are net profit index, return on capital and economic growth.
  Keywords: Business Intelligence, knowledge management, Key Performance Indicators, Holding
 • Amirhooshang Nazarpouri, Mohammad Hossein Azadi *, Razieh Bagherzadeh Khodashahri Pages 79-112

  In today's complex condition, agencies have noticed that knowledge due to its value should be managed. In this reasearch it has been tried to recognise the knowledge management implimentation's risks. By the use of the crack model concept a new method is presented to evaluate management risks. The method of reasearch is descriptive _ mensuration with applied purpose. The statstical community of reasearch formed by several founding knowledge companies in Shiraz. To analyze and find critical components of success and failure in implementation of knowledge management and to evaluate risks, the crack model and fuzzy map type ll drawing is used. The reasearch results showed that lack of empowering and senior management support،motivation and participation rate shortfall , the expansion of increasing trade and technology challenges, fear of full assumed and loosing knowledge ownership and creating multiple information source systems that are not necessary in the organization are of the most important vital factors that leads to success, and lack of trust, technical basis and leadership, focuse on limits of organization's borders, political challenges, obsolete content Of some educational courses, ambiguity in motivational systems and communication problems are of the most important failure factors in knowledge based companies in Shiraz. In this process the culture of coopration, doing the audit and organising of knowledge, creating a list of key features, communications between people and knowedge, rewards and motivation, political challenges, holding targeted educational periods can facilitate the implementation of knowledge management in organization.

  Keywords: Barriers to Knowledge Management, Knowledge Base Companies, risk assessment, Type II Fuzzy Numbers
 • Zahra Rashidalipour *, Manouchehr Ansari, Seyed Reza Seyed Javadin Pages 113-151

  Nowadays, the organizations will be successful and victorious to the changes and developments that can improve and develop their intangible capitals and knowledge to affect the other organizational variables such as effectiveness. For this purpose, the present research aims to study the effect of execution of knowledge management on the improvement of organizational performance that was applied in Shir-e-Pegah Company. The population of this study also consisted of all personnel of Shir-e-Pegah Co., from expert to higher levels, total of 350 persons and the sample size based on Cochrane formula is 184 persons. The samples were selected out of population for implementation of questionnaire based on simple random sampling, and the questionnaires were distributed. The instrument used in this study included the standard questionnaires of knowledge management execution and organizational performance of Zayed (2012) that has been designed based on theoretical model of Bhatti et al (2011). Knowledge management execution questionnaire has 24 items and organizational performance has 6 items based on 5-point Likert spectrum, that assess the variables such as culture, intellectual capital, processes, knowledge management strategy and organizational performance. The results of simple linear regression analysis test showed that the general element of knowledge management and also 4 elements of knowledge management significantly predict the variance of dependent variable of organizational performance and out of these elements, knowledge management has obtained the highest regression coefficient

  Keywords: knowledge management, Organizational Performance, Strategy, process, intellectual capital, culture
 • Mostafa Amirhasani *, Saeid Ghorbani, Mohammad Reza Zahedi Pages 153-180
  Neutrality in the current business environment is desperately needed because today's economy is a knowledge-based economy. This research is a survey-applied study and evaluates the impact of organizational justice on knowledge sharing among teachers and staff in a teaching environment. This study focuses on five forms of organizational justice (distributive, procedural, interactive, temporal and spatial) and two forms of knowledge sharing (transfer and collection). Data were analyzed using SPSS software and as this study tests a set of correlations, the data from the questionnaire were modeled using Structural Equation Modeling (SEM) and Amos software. The results show that there is a positive and direct relationship between organizational justice and knowledge sharing. The results of this study indicate that there is no significant relationship between distributive justice in Malek Ashtar University of Technology, but between the other four dimensions of organizational justice (procedural justice, interactive justice, temporal justice and spatial justice) and knowledge sharing a positive relationship. And there is meaning.
  Keywords: Organizational Justice, Knowledge Sharing, Structural Equation Modeling
 • Meysam Babaee Farsani *, Mozhgan Rahimpour Pages 181-215

  The main purpose of this study is to investigate the impact of open innovation on knowledge management implementation with regard to knowledge management processes in the second region of gas transmission operations in Esfahan province. To this end, a descriptive research method (survey type) was used. The research tool is based on the Wu and Hou’s (2018) standard questionnaire which after measurement of external validity, content (Lawshe’s method) and structural validity (confirmatory factor analysis) and reliability (estimated by Cranach’s alpha method), were implemented through the participation of 84 managers and employees in the second region gas transmission operations that were selected by the stratified sampling method. Data analysis was performed at both descriptive and inferential statistics (structural equation model) through “SPSS 21” and “Lisrel 8.9” software. The research model validity was evaluated through standard coefficients and significance coefficients (t> 1.96) and the results showed acceptable fit for the above-mentioned indices. The findings confirmed all the research hypotheses, as open innovation has the greatest impact on knowledge management processes (β = 0.66), also, open innovation had the least impact on knowledge management implementation (β = 0.25), finally; knowledge management processes have fully mediated open innovation support for knowledge management (VAF=0.519).

  Keywords: open innovation, Knowledge Management Implementation, Knowledge Management Processes, Lawshe Content Validity, structural equation model