فهرست مطالب

سالمندشناسی - سال چهارم شماره 2 (پاییز 1398)
 • سال چهارم شماره 2 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سامیه مجیدی، فریبا بلورچی فرد*، رقیه اسماعیلی، زهرا ذوالقدر صفحات 1-8
  مقدمه

  در افراد سالمند شیوع بیماری های مزمن از جمله بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD [1]) بالا است. COPD باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله تنگی نفس، خستگی، افسردگی، سوء تغذیه و محدودیت فعالیت های روزانه و ایجاد اضطراب مرگ می شود که می تواند بر توانایی خود مراقبتی بیماران تاثیر بگذارد.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی می باشد که با همکاری 128 سالمند دارای بیمار COPD مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس، انجام یافت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه خود مراقبتی سالمندان بود. تجزیه تجلیل داده ها در نرم افزار SPSS V.16 و با استفاده از آزمون های همبستگی اسیپرمن، آنالیز واریانس یک طرفه و تی مستقل انجام شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره ی کلی اضطراب مرگ در بیماران زن و مرد سالمند 3/8±09/60 از محدوده ی نمره ی قابل کسب 15-75 بود. میانگین و انحراف معیار نمره کلی خودمراقبتی در بیماران زن و مرد سالمند 85/4±89/94 از محدوده ی نمره ی قابل کسب 40-160 بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسیپرمن، بین اضطراب مرگ و خود مراقبتی (001/0=p، 590/0-= r) همبستگی منفی و معنی داری وجود  دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما نشان داد که میزان اضطراب مرگ درسالمندان مبتلا به بیماری COPD بالا است. هم چنین توانایی خود مراقبتی در آن ها پایین است  .

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، سالمندان، اضطراب
 • بررسی تاثیرآروماتراپی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان
  لیلا مسکینی*، معصومه باقری نسامی، مهدی رستمی قادی صفحه 2
  مقدمه

  بی خوابی اثر عمده منفی بر کیفیت زندگی سالمندان داشته و کاهش قابل توجهی بر کیفیت عملکرد روزانه می شود. ازطرفی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر بهبود کیفیت خواب در بیماران مختلف را نشان داده است. پژوهش حاضر جهت تعیین تاثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان طراحی و اجرا شد.

  روش

  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یکسو کور است و بر روی50 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان قائم شهر با روش نمونه گیری احتمالی انجام شد. بعد از کسب رضایت نامه کتبی و تکمیل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، بالینی و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ، سالمندان گروه مداخله استنشاق لاواندا را در هر شب نیم ساعت قبل از خواب، به مدت 4 هفته 2 قطره از اسانس را دریافت می نمودند سالمندان گروه کنترل همزمان با گروه مداخله به جای اسانس اسطوخودوس محلول پارافین را دریافت نمودند.

  یافته ها

  میانگین سنی 6/19 ± 52/68 سال بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس 7 بعد پرسشنامه، نشان داد میانگین کلی کیفیت خواب قبل از مداخله، در دو گروه مداخله وشاهد اختلاف معنی داری با هم نداشتند اما بعد از مداخله میانگین نمره کلی کیفیت خواب افزایش معنی داری را در گروه اسطوخودوس نشان داد. (p<0.001).

  نتیجه گیری

  رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس می تواند تاثیر مثبتی در بهبود کیفیت خواب سالمندان داشته باشد. لذا استعمال ان برای سالمندان قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، اسطوخودوس، سالمند
 • ارتباط سطح سواد سلامت با توان خودمراقبتی در سالمندان
  پوریا تمیزکار، میلاد محمدی، آزیتا فتح نژادکاظمی، سمیه مرامی* صفحه 3
  مقدمه

  افراد سالمند با سطح سواد سلامت پایین، یکی از گروه های در معرض خطر هستند زیرا دارای مشکلاتی در فهم و ادراک و خواندن اطلاعات مرتبط با سلامتی هستند؛که ممکن است بر وضعیت مراقبتی آنها تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط وضعیت سواد سلامت و توان خودمراقبتی در سالمندان شهر تبریز انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1398 با مشارکت 165 نفر از سالمندان کانون بازنشستگان آموزش و پرورش در شهر تبریز انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی و با در نظرگرفتن معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل سه بخش مشخصات فردی اجتماعی، پرسشنامه سواد سلامت و توان خودمراقبتی سالمندان بود که به شکل خودگزارشی تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS ver21 و با سطح معنی داری 05/0 >p تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین (انحراف معیار) سنی و شاخص توده بدنی به ترتیب47/66 (44/5) و 75/26(90/1) و 7/52 درصد از مشارکت کنندگان مرد بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره سواد سلامت و توان خود مراقبتی به ترتیب 58/79 (80/11) و 95/68 (37/6) به دست آمد. اکثر سالمندان 143 نفر (7/86 درصد) دارای سطح سواد سلامت کافی و بالاتر بودند. همچنین 83 نفر (3/50) از توان خودمراقبتی پایینی برخوردار بودند. ارتباط مثبت و معنی داری (05/0 >p) بین سواد سلامت و توان خودمراقبتی بدست آمد هر چند این ارتباط ضعیف بود (20/0= r)

  نتیجه گیری

  با وجود آن که سطح سواد سلامت در حد متوسط به بالا بود؛ اما از نظر توان خودمراقبتی در حد متوسط بودند و بسیاری از افراد از توان خودمراقبتی ناکافی برخوردار بودند. که نشان دهنده لزوم توجه به عوامل مرتبط با این موضوع می باشد تا برنامه ریزی و اقدامات لازم در خصوص بهبود وضعیت توان خودمراقبتی از سوی مسئولین مربوطه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: سواد، سلامت، خودمراقبتی، سالمند
 • علی اصغر ترابی، احترام سادات ایلالی*، سیده علیا عمادیان، سید نورالدین موسوی نسب صفحات 9-17
  مقدمه

  سالمندی با تغییرات عمده در الگو و کیفیت خواب همراه است . این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت خواب در مقایسه با روش شناختی رفتاری بر کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به مراکز مراقبتی روزانه انجام گرفت [s1] [D2] .

  روش

  مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون می باشد. شرکت کنندگان در این مطالعه80 سالمند مراجعه کننده به مراکز مراقبتی روزانه سالمندان شهرستان ساری بودند. 80 سالمند واجد شرایط به دو گروه مداخله آموزش بهداشت خواب (40نفر) و مداخله آموزش شناختی رفتاری (40نفر) تخصیص داده شدند. کیفیت خواب با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ قبل و پس از مداخله ارزیابی شد. در ابتدای مطالعه، پرسشنامه ها (پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ) در هر دو گروه تکمیل شد.. تعداد جلسات بر اساس متون و استاندارد آموزش بهداشت و شناختی رفتاری و نظر استاد مشاور روانشناس بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 20 و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.

  یافته ها

   میانگین سنی سالمندان مورد بررسی در گروه آموزش رفتاری شناختی  و در گروه آموزش بهداشت خواب  بود. میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب سالمندان در مجموع قبل و پس از مداخله روش شناختی رفتاری در گروه اول به ترتیب651/3±05/8و 2/66±67/6  بود و میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب سالمندان قبل و پس از آموزش بهداشت خواب در گروه دوم به ترتیب 390/3±42/8 و 454/2±23/7 بود. مقایسه میانگین کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه نشان داد کیفیت خواب سالمندان به طور معنی داری بهبود یافته است (p< 0/001). با توجه به اینکه آماره F آزمون تحلیل کوواریانس معنی دار است (0.321p=و 0.999F(1.79)) بنابراین این دو روش در نمرات کیفیت کلی خواب سالمندان اثر یکسانی داشتند

  نتیجه گیری

   با [s3]  توجه به اینکه هر دو روش بهداشت خواب و آموزش شناختی - رفتاری یک جایگزین موثر برای اختلالات خواب سالمندان به جای دارودرمانی محسوب می شوند و هر یک از دو روش فاقد عوارض جانبی می باشند  ، توصیه می گردد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سالمندان، و تسهیلات و امکانات موجود هر یک از این دو روش  به عنوان جایگزین داروهای خواب آور به کار گرفته شوند [D4] .

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، بهداشت خواب، روش شناختی رفتاری، سالمندان
 • ملیحه لسایی، اکرم قنبری، رحیم اکرمی، زهرا استاجی* صفحات 18-24
  مقدمه

  تعداد اشخاص سالمندی که از طریق بخش اورژانس پذیرش می شوند، به سرعت رو به افزایش است که تاثیر مهم و جدی بر مراقبت های اورژانسی و افزایش هزینه ها دارد. به منظور شناسایی صحیح و پیشگیرانه سالمندانی که در معرض خطر بیشتری برای پذیرش مجدد در اورژانس هستند اعتبار ابزار ISAR را در این زمینه مورد بررسی قرار دادیم.

  روش

  در این مطالعه از نوع همبستگی پیشگویی کننده بود که واحدهای پژوهش شامل 264 سالمند زن و مرد 60 سال و بالاتر در حال ترخیص که در مدت انجام مطالعه به بخش اورژانس مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان های واسعی، امداد و حشمتیه مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند در سال 1397 انتخاب و وارد مطالعه شدند و بمدت 3 ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و ابزار ISAR جمع آوری و با نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل آماری برای بررسی اعتبار پیشگویی ابزار قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی گروه نمونه تقریبا 63/9 ± 72 سال بود. ابزار ISAR برای پیش بینی پذیرش مجدد سالمندان یکماه بعد از ترخیص از اورژانس، از حساسیت 31 درصد و ویژگی 88 درصد (59/0 = AUC، 82% = NPV، 42% = PPV)، دو ماه بعد از حساسیت 36 درصد و ویژگی 85 درصد (60/0 = AUC، 81% = NPV، 43% = PPV) و سه ماه بعد از حساسیت 58 درصد و ویژگی 77 درصد (67/0 = AUC، 81% = NPV، 52% = PPV)، برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  پژوهش ما نشان داد ابزار ISAR از صحت یا اعتبار مناسب برای پیش بینی پذیرش مجدد سالمندان در بازه زمانی کوتاه مدت پس از ترخیص از اورژانس (1 تا 3 ماه)، برخوردار نبوده است.

  کلیدواژگان: سالمند، اورژانس، سبزوار، پذیرش مجدد، درمعرض خطر
 • ساناز عینی*، زهره هاشمی، رامین تقوی صفحات 25-34
  مقدمه

  عوامل استرس زای روانی و مرتبط با سلامت با افزایش سن تشدید می شوند. از اینرو، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله ای و حس انسجام در پیش بینی استرس ادراک شده ی سالمندان بود.

  روش

  روش پژوهش تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه سالمندان ساکن در سرای سالمندان ماندگاران و آتا شهرستان اردبیل در سال 1397 بودند که از بین آنها 120 نفر براساس ملاک های ورود به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس استرس ادراک شده، پرسشنامه بهزیستی معنوی، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای و پرسشنامه حس انسجام- فرم 13 ماده ای بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.

  یافته ها

  استرس ادراک شده ی سالمندان با بهزیستی معنوی (110/0- = :β004/0>p)، راهبرد مقابله ی مساله مدار (152/0- = :β001/0>p) و حس انسجام (176/0- = :β008/0>p) رابطه ی منفی و معناداری و با راهبرد مقابله ی هیجان مدار(131/0 = :β017/0>p) رابطه ی مثبت و معناداری داشت. بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله ای و حس انسجام 68 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده ی سالمندان را تبیین کردند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها، بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله ای و حس انسجام با استرس ادراک شده رابطه داشته و می تواند نحوه رفتار سالمندان را تبیین کند. لذا آموزش سالمندان جهت توانمندسازی آنها در این زمینه ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله، حس انسجام، استرس ادراک شده، سالمند
 • محمد افشار*، شهین زندیان، ندا میرباقر آجرپز صفحات 35-43
  مقدمه

  اضطراب مرگ یک اضطراب واقعی و یکی از مهمترین مولفه ها در سلامت روانی افراد بویژه سالمندان است. دعا درمانی یک مداخله سنتی برای تسکین بیماری و پیشبرد سلامتی است. بر این اساس مطالعه حاضر  با هدف تعیین تاثیر گوش دادن به دعا بر اضطراب مرگ سالمندان کاشان انجام شد.

  روش

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی 70 سالمند شهر کاشان  در سال 1398 انجام شد. بیماران با استفاده از روش تصادفی به دو گروه  کنترل و آزمون تقسیم شدند. قبل از  شروع مداخله پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب مرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد. در گروه آزمون، در طول یک ماه، یک روز در میان (هفته ای سه مرتبه) بعد نماز مغرب و عشا در مسجد ثاراله کاشان، دعای توسل با صدای حاج مهدی سماواتی از طریق بلندگو، پخش شد. در گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. دو گروه  بلافاصله پس از پایان مداخله  و یک ماه بعد آن مجددا پرسشنامه اضطراب مرگ را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 16 و آزمونهای توصیفی و تحلیلی تی تست، کای اسکوئر ، آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که دو گروه قبل از مداخله از نظر مشخصات دموگرافیک و میانگین نمره  اضطراب مرگ  تفاوت آماری معناداری نداشتند(05/0>p). ولی بلافاصله بعد از پایان جلسات و یک ماه بعد از مداخله تفاوت اماری معنی داری در میانگین نمره اضطراب مرگ در دو گروه وجود داشت(05/0<p). نتایج آزمون آنالیز واریانس تکراری نشان داد که تغییرات میانگین اضطراب مرگ در طول زمان متفاوت بود و اثر متقابل گروه و زمان در مورد متغیر اضطراب مرگ معنادار می باشد(05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گوش دادن به دعای توسل موجب بهبود اضطراب مرگ سالمندان می شود. بنابراین احتمالا می توان از دعا درمانی به عنوان یک مداخله مفید و موثر در بهبود اضطراب مرگ سالمندان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: دعا، اضطراب مرگ، سالمند
 • سیدکاظم موسوی ساداتی، نریمان تاجیک* صفحات 44-53
  مقدمه

  افتادن های مکرر در سالمندان ارتباط مستقیم با کنترل وضعیت ایستاده و تعادل دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر همزمان تحریک مستقیم الکتریکی فرا جمجمه مغز و تمرینات هماهنگی عصبی عضلانی بر تعادل سالمندان بود.

  روش

  پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود. شرکت کنندگان تحقیق 24 نفر سالمند 60 الی 75 ساله بودند که بر اساس نمونه گیری آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری تجربی و 12 نفری کنترل قرار داده شدند. پس از اندازه گیری اولیه متغیرهای پایداری وضعیت ایستاده و عملکرد سیستم های حسی توسط دستگاه پاسچروگرافی، مغز شرکت کنندگان هر دو گروه تجربی و کنترل، در طول 5 روز در خلال دو هفته و هر روز به مدت بیست دقیقه در هر جلسه با جریان مستقیم الکتریکی دو میلی آمپری واقعی و شم تحریک شد. گروه تجربی درمان بیست دقیقه ای و گروه کنترل جلسات شم داشته اند. در هر جلسه، بلافاصله پس از تحریک، شرکت کنندگان هر دو گروه به مدت نیم ساعت تمرینات تعادلی روی دستگاه هوبر انجام دادند. پس از اتمام پنج جلسه، متغیرها مجددا اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مانکووا و انکووا و نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.

  یافته ها

  تجزیه تحلیل نتایج نشان داد که تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه همراه با تمرینات تعادل به طور معناداری پایداری سالمندان در وضعیت حسی اول و چهارم را بهبود بخشید (05/0>P)، ولی بر پایداری سالمندان در وضعیت حسی دوم، سوم، پنجم، ششم و تعادل ترکیبی اثر معنادار نداشت (05/0<P). اندازهمچنین تحریک الکتریکی مخ همراه با تمرینات تعادل، عملکرد کنترل وضعیت ایستاده سیستم بینایی را ارتقا داد (05/0>P)، ولی عملکرد کنترل وضعیت ایستاده سیستم حس پیکری، سیستم حس وستیبولار و ترجیح بینایی را نتوانست به طور معنادار ارتقا دهد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که تی دی سی اس مخی همراه با تمرینات تعادلی بر کنترل وضعیت ایستاده سالمندان تاثیرات مثبت اندکی دارد و می تواند به میزان کم باعث تسهیل یادگیری حرکتی و بهبود سازگاری حرکتی شود.

  کلیدواژگان: تحریک مستقیم الکتریکی فراجمجمه، تعادل، سالمندان
|
 • Samiyeh Majidi, Fariba Bolourchifard*, Roghayeh Esmaeili, Zahra Zolghadr Pages 1-8
  Introduction

  In elderly patients, the prevalence of chronic diseases, including chronic obstructive pulmonary disease, is increased. COPD causes many problems, including dyspnea, fatigue, depression, malnutrition and limitation in daily activities and death anxiety among patients that can affect their self-care.

  Method

  This study considered as a descriptive-correlation study in 128 elderly with COPD that referred to Masih daneshvari hospital in Tehran with accessible sampling method. Research tools were included demographic information questionnaire, Templer death anxiety questionnaire and Elderly self-care questionnaire. Data were analyzed by spss v.16 software using Spearman’s correlation test, One-way ANOVA and   Independent t-test.

  Results

  Mean and standard deviation total score of death anxiety was 60.09±8.3 in the score range of 15-75. Mean and standard deviation total score of self-care was 94.89±4.85 in the score range of 40-160. Based on the spearman correlation test, there was statistically significant and reverse correlation between death anxieties with self-care (r=-0.590, p=0.001)

  Conclusion

  The results of our study showed that the level of death anxiety in elderly patients with COPD was high. Death anxiety in patients has a negative effect on their self-care ability.

  Keywords: self-care, elderly, anxiety
 • The effect of aromatherapy with essential oils of lavender on sleep quality in the elderly
  Leila Meskini*, Masomeh Bagheri, Mehdi Rostami Ghadi Page 2
  Introduction

  Insomnia has a significant effect negative on the quality of life of the elderly and significantly decreases in the quality of daily functioning. On the other hand, the effect of aromatherapy with lavender essential oil has been shown to improve the quality of sleep in different patients. The purpose of this study is to investigate the effect of the effect of aromatherapy with lavender essential oil on elderly sleep quality in the elderly.

  Methods

  In this clinical trial study, single-blind randomized and 50 elderly people were selected using stratified random sampling method from Health Centers of Qaem Shahr. After obtaining a written consent and completing the demographic, clinical, and Pittsburgh Sleep Quality Index, Elderly received a Lavender inhalation intervention group every night, half an hour before bedtime, for 4 weeks, received 2 drops of lavender oil. The elderly of the control group received paraffin solution at the same time as the lavender essential oil group.

  Results

  The mean age was 68.52 ± 19.6 years. Data analysis was carried out based on seven dimensions of sleep quality questionnaire. The mean of sleep quality before intervention, There was no significant difference between the intervention and the control group but after intervention, the mean score of sleep quality was significantly different in the two groups (p <0.001).

  Conclusion

  Aromatherapy with lavender essential oil can have a positive effect on improving the quality of sleep in the elderly. Therefore, it is recommended for elderly people.

  Keywords: : Sleep Quality, Lavender, Elderly
 • The relationship between health literacy level and self-care ability in the elderly
  Pouria Tamizkar, Milad Mohammadi, Azita Fathnezhad Kazemi, Somayeh Marami* Page 3
  Introduction

  Elderly people with low levels of health literacy are at risk because they have difficulty understanding and reading health information that may affect their care. The aim of this study was to determine the relationship between health literacy status and self-care ability in the elderly in Tabriz.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted in 2019 with the participation of 165 elderly people in the Tabriz Retirement Center. Sampling was done randomly and considering the inclusion criteria. The tools used included three sections: demographic characteristics, health literacy questionnaire and self-care self-care questionnaire. Data were analyzed by SPSS ver21 with p <0.05 as the limit of significance.

  Results

  The mean (standard deviation) age and body mass index were 66.47 (5.44) and 26.75 (1.90) and 52.7% of the male participants, respectively. The mean (standard deviation) score of health literacy and self-care ability were 79.58 (11.80) and 68.95 (6.37), respectively. Most of the elderly 143 (86.7%) had adequate and higher level of health literacy. Also 83 (50.3%) had low self-care ability. There was a positive and significant relationship (p <0.05) between health literacy and self-care ability, although this relationship was weak (r = 0.20).

  Conclusion

  Although the level of health literacy was moderately high, in terms of self-care ability, it was moderate and many people had insufficient self-care ability. Indicates the need to pay attention to the relevant factors in order to plan and take measures to improve the self-care capacity of the relevant authorities.

  Keywords: literacy, Health, Self-care, Elderly
 • Aliasghar Torabi, Ehteram Sadat Ilali*, Saeyedeh Olia Emadian, Nouraddin Mousavinasab Pages 9-17
  Introduction

  Being an elderly is associated with major changes in the quality and pattern of sleep. The aim of this study was to determine the effect of sleep hygiene education compared to cognitive- behavioral methodology on the quality of sleep in the elderly patients referred to daily care centers.

  Method

  This is a quasi-experimental research conducted on two-groups of 80 elderly people referring to day care centers in Sari city. In one group, sleep health education was conducted and in the other group, cognitive-behavioral methodology was held. Eighty eligible elders were assigned to two groups of sleep hygiene education (40N) and cognitive-behavioral intervention (40N). Sleep quality was assessed by Pittsburgh sleep quality standard questionnaire before and after intervention. At the beginning of the study, questionnaires (demographic characteristics questionnaire and Pittsburgh sleep quality questionnaire) were completed in both groups. Data was analyzed by SPSS v. 20 and descriptive and inferential statistics.

  Results

  The mean age of the samples was  in the cognitive behavioral group and it was  in the sleep hygiene education group. The mean and standard deviation of sleep quality of elderly people, before and after the cognitive behavioral method in the first group were 8.05 ± 3.651, 6.67 ± 2.66 respectively, the mean and standard deviation of sleep quality in the elderly before and after the sleep hygiene education in the second group were8.42 ± 3.39, 7.23 ± 2.454respectively. Comparison of the mean of sleep quality before and after intervention in both groups showed that the sleep quality of the elderly was significantly improved (P< 0.001). Given that the F statistics of covariance analysis test is significant (F (1.79) = 0.999, P = 0.321), Therefore, these two methods had the same effect on the overall quality of sleep in the elderly

  Conclusion

  , Considering that Cognitive- behavioral and sleep hygiene education method are an effective alternative to medication therapy replacement in the elderly, and each of the two methods have no side effects, it is recommended that, given the based on economic conditions and social facilities for the elderly, and facilities available to them. Each of these two alternatives is a substitute for hypnotics.

  Keywords: sleep quality, sleep hygiene, Cognitive-behavioral method, and elderly
 • M Lesaei, Akram Ghanbari, Rahim Akrami, Zahra Estaji* Pages 18-24
  Background

   The number of elderly people admitted through the emergency department is rapidly increasing, which has a significant and serious impact on emergency care and costs. In order to identify correctly and preventively the elderly who are at greater risk of being readmitted to the emergency wards, we examined the validity of the ISAR tool in this area.

  Methods

  In this correlational study, 264 elderly men and women 60 years and older who were discharged from the Emergency wards of “Vasei”, “Emdad” and “Heshmatieh” Hospitals were studied. They were selected by random sampling in 1397 and were included in the study and followed for 3 months. Data were collected using demographic questionnaire and ISAR tool and analyzed by SPSS v.19 software to evaluate the validity of the tool.

  Results

  The mean age of the sample group was approximately 72 years. The ISAR tool for predicting elderly re-admission one month after emergency discharge had 31% sensitivity and 88% specificity (PPV = 42%, NPV = 82%, AUC = 59%), two months after had 36% sensitivity and 85% specificity (PPV = 43%, NPV = 81%, AUC = 0.60) and three months after had 58% sensitivity and 77% specificity (PPV = 52%, NPV = 81%, AUC = 0.67).

  Conclusion

  Our study showed that the ISAR tool lacked validity to predict elderly re-admission in the short-term after discharge from emergency wards (1to3months).

  Keywords: Elderly, Emergency, ISAR
 • Sanaz Eyni*, Zohre Hashemi, Ramin Tagavi Pages 25-34
  Introduction

  Mental and health-related stressors are exacerbated with age. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the role of spiritual well-being, coping strategies, and sense of cohesion in predicting perceived stress in the elderly.

  Method

  The research method was analytical and correlational. The statistical population of this study was all the elderly in elderly home of Mandegaran and Ata in Ardabil city in 2018, out of whom 120 were selected by purposeful sampling based on entry criteria. Data collection tools included perceived stress scale, spiritual well-being questionnaire, coping strategies questionnaire, and 13-item cohesion sense questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple linear regression.

  Results

  There was a negative and significant relationship between the perceived stress of elderly with spiritual well-being (β=-0/110: p<0/004), problem-based coping strategy (β=-0/152: p<0/001), sense of cohesion (β=-0/176: p<0/008) and positive and significant relationship with negative religious coping (β=0/131: p<0/017). Spiritual well-being, coping strategies, and sense of cohesion predicted 68% of the variance in perceived stress scores of elderly (p<0/01).

  Conclusion

  According to the findings, spiritual well-being, coping strategies, and sense of cohesion are associated with the perceived stress of elderly and can explain how the elderly behave. Therefore, educating elderly to empower them in these areas is recommended.

  Keywords: Spiritual Well-being, Coping Strategies, Sense of Cohesion, Perceived Stress, Aged
 • Mohhamad Afshar*, Shahin Zandian, Neda Mirbagher Ajorpaz Pages 35-43
  Introduction

  Anxiety of death is a real anxiety and one of the most components in the mental health of people, especially the elderly. Prayer therapy is a traditional intervention to alleviate disease and promote health.  Therefore, the present study was conducted to determine the effect of listening to prayer on death anxiety of elderly in Kashan.

  Method

  This clinical trial study was performed on 70 elderly in Kashan , 2019. Patients were randomly assigned to control and intervention groups. Before intervention, demographic data and death anxiety questionnaires were completed by patients in both groups. In the intervention group, during one month, every other day (three times a week) after the Maghreb and Esha prayers at the Saraallah Mosque in Kashan, the Tavasol prayer was recited with the voice of Haji Mehdi Samavati through a speaker. The control group did not receive any intervention. The death anxiety questionnaire was completed again immediately after the end of the intervention and one month later in two groups. Data were analyzed using ANOVA, Chi-square and independent and paired t-test in SPSS v=16 software.

  Fundings

  The results showed that there was no significant difference in demographic data and mean score of death anxiety before intervention between the two groups (p> 0.05). But immediately after the sessions and one month after the intervention, there was a statistically significant difference in the mean score of death anxiety in the two groups. (p< 0.05). The results of the repeated measures ANOVA showed that the mean changes of death anxiety varied over time and the interaction between group and time was significant for the variable of death anxiety (p <0.05).

  Conclusions

  The results of this study showed that listening to Tavasol prayer will improve the death anxiety of elderly. Therefore, prayer therapy may be a useful and effective intervention to improve the death anxiety of elderly.

  Keywords: Prayer, Death Anxiety, Elderly
 • Seyed Kazem Mousavi Sadati, Nariman Tajik* Pages 44-53
  Introduction

  Frequent falls in the elderly have a direct relationship with postural control and balance. The purpose of the present study was to investigate the effect of Concurrent cerebral transcranial direct current stimulation and neuromuscular coordination exercises on balance elderly people.

  Method

  This study was an experimental, pre- and posttest design. The participants of this study were 24 elderly 60-75 year old male and female who were selected by convenience sampling and randomly assigned to two “Intervention” (real) and “control” (Placebo) groups (n=12). After a preliminary assessment of equilibrium parameters by Computerized Dynamic Posturorghraphy apparatus, “Intervention” group received direct current stimulation over the cerebellum at 2mA and “Placebo” group received sham stimulation, twenty minutes each session in five days during two weeks. At each session, immediately after stimulation, participants performed half-hour equilibrium exercises on the Huber apparatus. After completing five sessions, the variables were re-measured. Data analysis performed using MANCOVA and ANCOVA and SPSS 23 software.

  Results

  The results of this study showed that current direct stimulation of the cerebral had significant effect on the postural control equilibrium variables in the first and fourth sensory condition (P<0.05). However, it did not have a significant effect on the stability of the elderly in the second, third, fifth, sixth sensory condition and composite balance (P>0.05). In addition, cerebral electrical stimulation with balance training improved postural control performance of visual system (P<0.05), but postural control performance of somatosensory system, vestibular system, and visual preference did not significantly improve (P>0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that cerebral TDCS with balance training has little beneficial effects on postural control and balance of elderly people and can, to a lesser extent, facilitate motor learning and improve motor adaptation.

  Keywords: transcranial direct current stimulation, Postural balance, elderly