فهرست مطالب

مطالعات رفتار مصرف کننده - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسین رحمان سرشت، رویا شاکری*، سوران مولائی صفحات 1-23

  امروزه ما تحت محاصره خارق العاده کالاهای لوکس، مصرف تظاهری و فراوانی خدمات، اشیاء و کالاها مادی قرار گرفته ایم. ادبیات جامعه شناختی به طور فزاینده ای بر اهمیت نحوه و نوع مصرف کالاهای لوکس، در شکل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی تاکید دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و شناسایی ارتباط ویژگی های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید از طریق چشم و هم چشمی انجام شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های معتبر استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نوعروس های شهر سنندج است که حداکثر یک سال از ازدواج آنها نگذشته باشد و از میان آنان 205 نفر با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است و برای آزمون میانجی گری از آزمون های رگرسیون و سوبل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مورد بحث رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما نقش میانجی گری چشم و هم چشمی در رابطه بین ویژگی های روانشناختی اجتماعی و قصد خرید مورد تایید قرار نگرفت. در پایان می توان گفت که ویژگی های فردی و فرهنگی خاص بر ارزش-های زنان و انگیزه ها و باورهای آنان در مورد کالاها و از جمله خرید کالاهای لوکس تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: ویژگی های روانشناختی اجتماعی، قصد خرید، چشم و هم چشمی، شهر سنندج
 • محمد جواد ارشادی*، زهرا مقدم صفحات 24-45

  امروزه کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده از طریق وب سایت زمینه ای است که سازمانها می توانند به کمک آن به مزیت رقابتی دست یابند. کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش سه عنصری هستند که مدیران هر سازمانی در ارائه خدمات به مشتریان باید مورد توجه قرار دهند. در این راستا در پژوهش حاضر با استفاده از مدل ای کوال، بعنوان یکی از به روزترین مدلهای ارزیابی کیفیت وب، به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت وبسایت خواهیم پرداخت. شاخصهای اصلی این مدل به کمک روش فرایند تحلیل شبکه فازی و برپایه دیدگاه کاربران وزن دهی خواهند شد. یکی از مهمترین وبسایتهای ارائه دهنده خدمات به پژوهشگران، با نام پایگاه اطلاعاتی اشاعه پایان نامه/رساله های دانش آموختگان کشور (گنج) بعنوان مورد مطالعه انتخاب شد. نتایج نشان داد، معیارهای کاربردپذیری، تعامل خدمات و کیفیت اطلاعات به ترتیب بالاترین اهمیت در کیفیت وبسایت مورد مطالعه را دارند. در حوزه کاربردپذیری، باتوجه به وزن بالای آن از دیدگاه کاربران، ایجاد تنوع در فیلترکردن نتایج و امکان فیلتر کردن همه اقلام اطلاعاتی در سامانه گنج به عنوان پیشنهاهای کاربردی ارائه شد. از آنجاکه در معیار قابلیت استفاده باتوجه به اینکه سهولت بکارگیری دارای بالاترین وزن باشد، پیشنهاد میگردد برای افزایش سهولت کار در این وبسایت در منوی جستجوی پیشرفته گزینه های فیلترها به صورت کامل قرار بگیرند تا امکان محدود کردن دامنه جستجو در حوزه موضوع مورد نظر افزوده شود و زمان رسیدن به پاسخ نهایی توسط کاربر کاهش یابد. ایجاد جاذبه های بصری در طراحی سایت و استفاده از کنتراست بهتر در رنگبندی سایت از مهمترین راهکارهای اجرایی در حوزه تعامل خدمات به حساب می آید.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، وب کوال، ای کوال، پایگاه گنج، مطالعه موردی
 • مونا جامی پور*، محمد طالاری، مهناز بهادری صفحات 46-67
  امروزه مدیریت تجربه مشتری به عنوان استراتژی رقابتی غالب در حوزه کسب وکار های مبتنی بر اینترنت و پلتفرم های رسانه های اجتماعی می باشد. تجارت اجتماعی، به عنوان یکی از اشکال نوین تجارت الکترونیکی، شکل غالب تجارت آینده خواهد بود و پرداختن به تجربه مشتری در آن مورد تاکید قرار گرفته است. علیرغم اهمیت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی تحقیقات معدودی در این حوزه صورت گرفته و درک روشنی از چگونگی مدیریت تجارب مشتریان اجتماعی وجود ندارد. به همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش آمیخته است. روش پژوهش در بخش کیفی، راهبرد گروه کانونی و در بخش کمی، توصیفی- پیمایشی می باشد. در مرحله اول پژوهش، به منظور استخراج مولفه های چارچوب پیشنهادی علاوه بر مرور ادبیات حوزه پژوهش از روش گروه کانونی، متشکل از 7 نفر از خبرگان، بهره گرفته شده است. در مرحله دوم، به منظور نظرسنجی از خبرگان و نیز وزن دهی مولفه های چارچوب از رویکرد پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. در این مرحله37 نفر از خبرگان در پژوهش مشارکت داشتند و داده های حاصل با استفاده از آزمون علامت و میانگین موزون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب مدیریت تجربه مشتری شامل ابعاد افراد، ارزیابی عملکرد، محتوای کیفیت تجربه، تکنولوژی و ابزارها، فرایند، استراتژی، حکمرانی می باشد. پژوهش حاضر به مدیران در ایجاد سازگاری در تعاملات مشتریان حین مبادلات تجارت اجتماعی یاری می رساند.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، تجارت اجتماعی، تجربه مشتری، مدیریت تجربه مشتری
 • منصور صادقی مال امیری* صفحات 68-89

  با توجه به نقش روزافزون تجارت الکترونیک در توسعه جوامع، این پژوهش با هدف پاسخ به چیستی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف کننده که یکی از ذینفعان اصلی عرصه تجارت الکترونیک است، انجام پذیرفت. با رویکردی اکتشافی، بر اساس مبانی علمی عرصه تجارت الکترونیک، موقعیت نامعین تحقیق که همانا نامشخص بودن منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف کننده است، مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد این منافع در قالب «متغیرهای میانجی» و «متغیر وابسته»، عمل می کنند. به این صورت که تجارت الکترونیک در نقش متغیر مستقل به طور مستقیم موجب شکل گیری و تقویت متغیرهای میانجی اول (دسترسی شبانهروزی به محصولات، دسترسی به اطلاعات محصولات، امکان مقایسه انواع محصول، پرداخت الکترونیکی وجه، دریافت محصولات الکترونیکی موقع خرید، تعامل مستقیم با تولیدکننده/ عرضه کننده، کاهش مسافرت ها و کاهش موجودی ها)، میانجی دوم (خرید سریع تر، راحت تر، آسان تر و ارزان تر) و متغیر وابسته (رضایت) شده و به طور غیرمستقیم در شکل گیری و ارتقای متغیرهای میانجی دوم و متغیر رضایت موثر است.متناسب نتایج اکتشاف شده از ادبیات تحقیق، پرسشنامه سنجش متغیرها بعد از تهیه و تنظیم، توسط افراد نمونه که کارکنان یک سازمان خدماتی بوده، تکمیل و جمع آوری شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها بعد از اجرای روایی سازه و پایایی، بر اساس گزاره های تحقیق در قالب یک الگو و با استفاده از نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان داد، تجارت الکترونیک نه تنها به طور مستقیم موجب شکل گیری و تقویت متغیرهای میانجی اول، میانجی دوم و رضایت شده، بلکه به طور غیرمستقیم موجب شکل گیری و تقویت متغیرهای میانجی دوم و رضایت می شود.

  کلیدواژگان: منافع تجارت الکترونیک، خریدار، مصرف کننده، خرید سریع تر، خرید ارزان تر، رضایت
 • محمود حسن زاده، سید حمید خدادادحسینی*، پرویز احمدی صفحات 90-111

  در سال "حمایت از کالای ایرانی"، پیمایش رفتار مصرف کنندگان ایرانی در برخورد با محصولات داخلی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر بر عوامل موثر بر نگرش به خودروهای داخلی و میزان انطباق نگرش به خودروهای داخلی و رفتار خرید خودرو داخلی متمرکز شده است. ابتدا با مروری بر مطالعات اثر کشور مبدا، مدلی برای تبیین نگرش به خودروهای داخلی ارائه شده است، سپس برای تبیین عدم انطباق احتمالی بین نگرش و رفتار خرید، یک متغیر تعدیل گر موقعیتی به مدل اضافه شده است. مدل پیشنهادی با 297 برگه قابل تحلیل و براساس روش بیزی تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رضایت از آمیخته بازاریابی خودروسازان داخلی، درک ریسک پایین تر از خودروهای داخلی و رضایت از توانمندی های صنعت خودرو داخلی اثر مثبت بر نگرش به خودرو داخلی دارند؛ میانگین نگرش به خودروی داخلی به طور قابل توجهی از رفتار خرید خودرو داخلی کمتر است و اثرگذاری نگرش به خودرو داخلی بر رفتار خرید خودرو داخلی با پیش بینی مشتریان از رفتار خودروسازان داخلی در شرایط تحریم تعدیل می شود. براین اساس باوجود عدم نیاز به کمک بازاریابی برای تقویت فروش خودروهای داخلی، تلاش بازاریابان برای بهبود نگرش به خودروهای داخلی و درنتیجه کاهش عدم انطباق نگرش و رفتار مصرف کنندگان در بازار خودرو داخلی ضروری است.

  کلیدواژگان: حمایت از کالای ایرانی، عدم انطباق در رفتار مصرف کننده، نگرش به خودرو داخلی، رفتار خرید خودرو داخلی، بازار خودرو ایران
 • مسعود دارابی، نسرین عزیزیان کهن*، مهرداد محرم زاده صفحات 112-133
  هدف از پژوهش حاضر، پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به روش نیمه آزمایشی از نوع کور یک‏طرفه است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان زن و مرد مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا با داشتن سابقه ورزشی و عضو بودن در تیم های ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 97-96 تشکیل دادند (N=80). که 40 نفر از آن‏ها از طریق نمونه ‏گیری احتمالی محدود از نوع طبقه ای (همگی راست‏ دست، در رده‏ی سنی 25-18 سال) به عنوان نمونه آماری در نیمه دوم سال 1396 انتخاب شدند. امواج مغزی آزمون شوندگان با استفاده از نرم افزار Brain Mapping و به وسیله تحلیل‏ های ریاضی به عدد تبدیل شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ های پرسش‏نامه از نرم افزار SPSS استفاده شد؛ از آزمون t زوجی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون تعقیبی LSD برای آزمون فرضیه‏ها استفاده شد. یافته‏ های آماری تفاوت تاثیر تبلیغات بر تصمیم به خرید مردان و زنان ورزشکار را به طور واضح نشان داد (007/0=P). یافته‏ ها هم چنین تفاوت فعالیت فرکانس امواج مغزی (آلفا، بتا، دلتا و تتا) در پیش، هنگام و پس از مشاهده ‏ی تبلیغات در میان ورزشکاران هر چهار گروه را به طور واضح نشان می‏ دهد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت بازاریابان با درک کارکردهای مغز انسان در رفتار خرید مصرف کننده برای دسترسی به اهداف خود، می توانند تبلیغات خود را مناسب با نظر مخاطبانشان بسازند.
  کلیدواژگان: امواج مغزی، بازاریابی عصبی، نام‏ نما، تبلیغات، تصمیم به خرید
 • سعید میر، علی رشیدپور* صفحات 134-148
  ارتقاء شخصیت برند، محرک کافی برای رضایت مشتریان، وفاداری، تعهد و پیوندهای احساسی و عاطفی بین مشتریان و برند می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در ارتقاء شخصیت برند بر پایه پژوهش آمیخته و به صورت کیفی و کمی است انجام پذیرفت که از نظر هدف، کاربردی و بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، 15 نفر از خبرگان دانشگاهی هستند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بنابر اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی، پرسشنامه خبره است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد سنجش قرار گرفت. داده های آماری با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل شدند و عوامل موثر بر ارتقاء شخصیت برند، شناسایی و اولویت بندی شد. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء شخصیت برند در بخش کیفی و اولویت بندی آن ها در بخش کمی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء شخصیت برند عبارتند از: رمانتیک بودن برند، زبان نوشتاری برند، سودمندی برند، قابل اعتماد بودن و با پرستیژ بودن برند، عمل گرایی و رنگ به کار رفته در برند.
  کلیدواژگان: برند، شخصیت برند، ارتقاء شخصیت برند، تکنیک دلفی فازی
 • مرتضی سلطانی*، اسدالله کردنائیج، حمید ایوبی یزدی صفحات 149-173
  امروزه، بازاریابی علت محور یکی از استراتژی های رایج جهت ترغیب مصرف کنندگان به خرید محصولاتی است که همزمان از علتی اجتماعی حمایت می کنند. با این وجود در بافت اجتماعی ایران در ارتباط با نحوه پاسخ مصرف کنندگان به این نوع استراتژی بازاریابی، مطالعات اندکی شده است. از این رو نویسندگان این پژوهش با استفاده از دو طرح تجربی 2*2 مجزا به بررسی نحوه پاسخ مصرف کنندگان به عوامل ساختاری کمپین-های بازاریابی علت محور پرداخته اند. در مطالعه اول، پس از بررسی دو "عامل ساختاری کمپین از سمت شرکت" به وسیله یک طرح تجربی 2*2نتایج نشان می دهد، در زمانی که میزان مشارکت شرکت زیاد است و همچنین زمانی که پیشینه شرکت مناسب می باشد وضعیت ادراک مصرف کننده از انگیزه های مشارکت شرکت، انصاف ادراک شده ی وی از قیمت محصول، اعتبار ادراک شده از کمپین، نگرش نسبت به کمپین، قصد خرید وی و پیشنهاد به دیگران به صورت معناداری بهتر از زمانی است که میزان مشارکت شرکت اندک بوده و پیشینه شرکت نامناسب می باشد. همچنین در مطالعه دوم به بررسی نقش دو "عامل ساختاری کمپین از سمت علت اجتماعی" در یک طرح تجربی 2*2پرداخته شد که نتایج نشان می دهد به غیر از تاثیر تناسب علت-محصول بر انصاف ادراک شده از قیمت، در بقیه حالات این عوامل بر پاسخ های شناختی، عاطفی و رفتاری مصرف کنندگان تاثیر گذار هستند. به علاوه نتایج مطالعه دوم پیشنهاد می دهد در زمانی که علت اجتماعی از نظر مصرف کننده دارای اهمیت اندکی است، تناسب بالای بین علت و محصول می تواند منجر به پاسخ مثبت بیشتری شود.
  کلیدواژگان: بازاریابی علت محور، پاسخ مصرف کننده، میزان مشارکت شرکت، پیشینه شرکت، اهمیت علت اجتماعی
 • حامد عرب احمدی، سیدعبدالله حیدریه*، یونس وکیل الرعایا صفحات 174-198

  امروزه با رقابتی شدن بازارها، مدیران بازاریابی در صدد ایجاد نوآوری در محصولات خود هستند تا بتوانند از این طریق از رقبا متمایز شوند و یکی از موضوعاتی که می تواند در این زمینه مفید واقع شود کاربرد نوستالوژی در بازاریابی است. محصولات نوستالوژیک محصولاتی هستند که می توانند با یاد آوری گذشته برای افراد جذابیت ایجاد کرده و به عنوان نوعی محرک خرید عمل کنند. معمولا برای خرید این نوع محصولات از قبل برنامه ریزی صورت نمی گیرد و در لیست (فیزیکی و ذهنی) مصرف کننده گان جای ندارند. در این پژوهش، تلاش شده به تحلیل رابطه بین متغیرهای موثر بر خریدهای برنامه ریزی نشده با تاکید بر محصولات نوستالوژیک پرداخته شود. در ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش های مرتبط متغیرها شناسائی و با نظرات خبرگان و به روش دلفی فازی غربال گری شدند. جامعه آماری، 15 خبره شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بازاریابی شهر تهران می باشند و از تکنیک های دیمتل فازی برای تعیین شدت اثرگذاری و اثرپذیری، از تحلیل شبکه فازی برای تعیین وزن و از معادلات ساختاری تفسیری برای سطح بندی و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از دیمتل فازی نشان داد که متغیرهای"ویژگی های فردی" و "ویژگی های محصول" بیشترین اثرگذاری و متغیرهای "ویژگی های فروشگاه" و "ویژگی های روانشناختی" بیشترین اثرپذیری را داشته اند. بر اساس یافته های تحلیل شبکه فازی، زیر-متغیر "نوستالوژی برانگیخته" بیشترین وزن و اهمیت را دارد و نتایج معادلات ساختاری تفسیری نشان داد که متغیر "نوستالوژی برانگیخته" در سطح اول مدل قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: خریدهای برنامه ریزی نشده، محصولات نوستالوژیک، دیمتل فازی، تحلیل شبکه فازی و معادلات ساختاری تفسیری
 • حمیدرضا الماسی تبار، فرشید نمامیان* صفحات 199-218

  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده از طریق نقش میانجی تمایل مشتری بر اساس دیدگاه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مشتریان شرکت خودروسازی سایپا است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان شرکت خودروسازی سایپا که تعداد آن ها نامحدود می باشد، با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی _ علی و ازنظر نوع داده کمی می باشد. برای جمع آوری داده های از پرسشنامه استاندارد مشتمل بر 38 سوال بر اساس طیف 7 گزینه ای لیکرت طراحی و در نمونه پژوهش توزیع و تکمیل و جمع آوری شد. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با قرار گرفتن تمامی مقادیر در بازه استاندارد مورد تایید قرار گرفت.نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده از طریق نقش میانجی تمایل مشتری بر اساس دیدگاه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در میان مشتریان شرکت خودروسازی سایپا تاثیرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده، تمایل مشتری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • الهه دلیر، مریم قاسمی* صفحات 219-247

  رشد فزاینده جمعیت از یک سو و به تبع آن افزایش و تغییر الگوی مصرف، فشار مضاعفی را بر محیط زیست وارد آورده است. به نظر می رسد بخش زیادی از معضلات زیست محیطی، ریشه در رفتار انسان داشته که با شناخت رفتار مصرفی او و اصلاح آن قابل حل است. پژوهش حاضر میزان مسئولانه بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی در قبال محیط زیست و عوامل فردی موثر بر آن را مورد واکاوی قرار می دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و حجم نمونه 235 خانوار در 16 روستای شهرستان مرزی خواف است. در این مطالعه رفتار اکولوژیکی مصرف به تفکیک سه بعد دانش زیست محیطی با 14 شاخص، ارزش زیست محیطی با 15 شاخص و درک منافع زیست محیطی با 17 شاخص به کمک مطالعات میدانی کمی گردید. نتایج نشان داد که بین تعداد سالهای تحصیل خانوارهای روستایی و پایبندی به رفتار سبز در زمینه مصرف رابطه مثبت و معناداری با شدت 22/0 وجود دارد. اگر چه بین رفتار سبز و ابعاد آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما رابطه بین رفتار سبز و دانش زیست محیطی با 917/0 با شدت بسیار قوی بوده است.(Sig. =0/00) همچنین «درک منافع زیست محیطی مصرف کننده» با 3.5، «دانش زیست محیطی مصرف کننده» با 32/3 و «ارزش زیست محیطی مصرف کننده» با 22/3 بالاتر از میانه نظری ارزیابی شد (Sig. =0/00) در مجموع پایبندی خانوارهای روستایی به «رفتار سبز مصرف» با 33/3 اگر چه بیشتر از متوسط است(Sig. =0/00)، اما تا آستانه مطلوب فاصله زیادی دارد.

  کلیدواژگان: خانوارهای روستایی، رفتار اکولوژیکی، رفتار مصرف کننده، شهرستان خواف
 • هوشیار صالحی، سلیمان ایرانزاده*، حسین قره بیگلو، حسین بوداقی خواجه نوبر صفحات 248-269

  پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت شناسایی عوامل مورد درخواست مشتریان و ابزارهای تامین کننده درخواست مشتریان توسط بانک ها است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، اکتشافی است. داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی و مشاهده مشارکتی از بانک های تخصصی دولتی ملی و کشاورزی شهرهای تبریز و سنندج در طول یک ماه گردآوری شده است. افراد مورد مصاحبه از مشتریان ثابت و همچنین کارکنان و مدیران بانک ها بوده است. جهت انجام عمل طبقه بندی و ایجاد درخت تصمیم از نرم افزار داده کاوی Rapid Miner استفاده گردیده است. همچنین از روش تحلیل مضمون و علم داده کاوی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج این تحقیق در نهایت کاربردی نمودن عوامل اصلی و فرعی برای دستیابی به نوع تجربیات مشتریان است. درخواستهای مشتریان از بانک ها شامل 4 تم اصلی و 10 تم فرعی و ابزارهای بانک ها برای جوابگویی این درخواست ها شامل 5 تم اصلی و 7 تم فرعی و کاربردی نمودن عوامل اصلی و فرعی بر روی 6000 مشتری است.

  کلیدواژگان: تجربه مشتری، تحلیل تم، داده کاوی، نظام بانکی
 • ماندانا یوسفی، سیمون آیوازیان*، ایمان رئیسی، جمال الدین سهیلی، کمال رهبری منش صفحات 270-296

  هدف از این پژوهش بررسی مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند می باشد. معماری عامه پسند نوعی از معماری می باشد که بسیار مورد پذیرش مردم و مورد انتقاد معماران است که در دهه ی اخیر به شدت رواج پیدا کرده است. پرسش های این پژوهش به دنبال بررسی دلایل گرایش مردم به نماهای معماری عامه پسند و بررسی دلایل رواج مصرف گرایی در معماری می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی، نشانه شناسی، پیمایش و دلفی می باشد. نمونه های آماری این پژوهش از شهر قزوین انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نماهای معماری عامه پسند شاهد پدیده فرهنگ پذیری هستیم، یعنی استفاده از نشانه هایی که خارج از مدار زمانی و مکانی نظام فرهنگیشان قرار دارند. در نماهای معماری عامه پسند نشانه هایی از معماری کلاسیک بازنمایی شده اند. این بازنمایی ها وانموده یا نسخه هایی بدون اصل هستند که در آن نشانه ها از معنا خالی می شوند. این نماها نشانه تمایز و تشخیص فرد از دیگر گروه های اجتماعی می شود. طبقه مرفه برای متمایز کردن خود از دیگران و طبیعی جلوه دادن منزلت بالا از نشانه های بازنمایی شده از معماری کلاسیک استفاده می کند تا پسند خود را منطبق با نوعی معماری با اعتبار معرفی کنند. طبقات پایین تر برای کاهش فاصله با طبقات بالا سعی در تقلید این نوع معماری دارند. لذا این نوع معماری در جامعه رواج می یابد و تبدیل به کالایی مصرفی می گردد. مهمترین عواملی که سبب گرایش مردم به نماهای معماری عامه پسند می شوند شامل خوانش تاریخ به صورت گزینشی، دارای موتیف های آشنا، پرزرق و برق ، باشکوه و مجلل و یادآور و اشاره گر بودن است.

  کلیدواژگان: معماری، عامه پسند، پست مدرنیسم، نشانه شناسی، جامعه مصرفی
 • غلامحسین خورشیدی، بهمن حاجی پور*، مهدی جعفرزاده کناری صفحات 297-332

  رشد استفاده از محصولات تقلبی در جهان به سرعت در حال افزایش است. راه حل اصلی که برای مبارزه با محصولات تقلبی وجود دارد، جلوگیری از مصرف محصولات تقلبی توسط مشتریانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به خرید این محصولات مبادرت می ورزند. تحقیق حاضر نیز در همین جهت گام برمی دارد. بر این اساس در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات تقلبی پرداخته می شود.روش تحقیق حاضراز حیث شیوه اجرا از نوع تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. در فاز اول از روش کیفی جهت توسعه مدل مفهومی و سپس از روش کمی جهت آزمون مدل استفاده شد. نمونه آماری فاز کیفی تحقیق را 15 نفر از مصرف کنندگان پرمصرف چهار گروه کالاهای تقلبی (کفش ورزشی، عینک آفتابی، ادکلن و قطعات یدکی خودرو) و نمونه در فاز کمی را 1600 نفر از مصرف کنندگان توع تقلبی و اصلی چهار گروه کالا تشکیل می دهند. جهت تحلیل داده ها در فاز کیفی از تحلیل تم و مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و در فاز کمی از تحلیل واریانس (ANOVA) و حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد.یافته ها حاکی از نقش موثر تمامی چهار گروه متغیرهای پیش بین شامل ویژگی های فردی، ویژگی های مبتنی بر محصول، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، و شرایط و حالات خرید بر نگرش، قصد خرید و تداوم خرید محصول تقلبی بودند. در این میان نقش ویژگی های فردی پررنگ تر از سایر عوامل بود. همچنین نتایج نشان داد که ادراک نسبت به محصول تقلبی اثر متغیرهای پیش بین بر نگرش و قصد خرید محصولات تقلبی را به شکل معکوسی تعدیل میکند.

  کلیدواژگان: محصول تقلبی، محصول اصلی، ادراک، نگرش، تداوم خرید محصول تقلبی
 • محمد نظریان، حسین وظیفه دوست*، کامبیز حیدرزاده، کریم حمدی صفحات 333-352

  اگر چه مصرف یک نماد وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد است، اما تعداد زیادی از مصرف کنندگان به دلایل مختلفی ترجیح می دهند مصرف کمتری داشته باشند. هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که عوامل موثر بر رفتار ضدمصرف و پیامدهای آن در میان مصرف-کنندگان کدامند. برای پاسخ به این سوال از روش پژوهش نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده شده است. روش نمونه گیری، از نوع گلوله برفی که در مجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های بازاریابی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی و حقوق به اشباع رسیدیم. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که اشتباهات برند مقوله محوری و تاثیرگذار بر رفتار ضدمصرف در بین مصرف کنندگان است. و در ضمن عواملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب بروز این رفتار می-شود را مشخص نموده ایم. برخی از مهم ترین آن عوامل عبارتند از؛ ارزش ها و هنجارها، تبلیغات نادرست، تصویر ذهنی منفی، شرایط اقتصادی، عدم پذیرش محصول، شایعه سازی، عدم مصرف به صورت تعمدی، مصرف حیثیتی، بدگمانی مصرف کننده، پایبندی به باورها و... در پایان راهبردهایی نیز در خصوص تغییر رفتار ضدمصرف نیز برای صاحبان برند بیان شده است.

  کلیدواژگان: رفتار ضدمصرف، بازاریابی، نظریه ی داده بنیاد، رفتار مصرف کننده و بازار ایران
|
 • Hossein Rahmanseresht, Roya Shakeri *, Soran Mowlaie Pages 1-23

  Today, we are under the immense siege of luxury goods, the consumption of manifestations and the abundance of services, objects and commodities. Sociological literature increasingly emphasizes the importance of how and how to use luxury goods in shaping social relationships and relationships. The purpose of this study was to determine the relationship between social psychological characteristics and their intention to purchase through keep up with the Joneses. The research method was correlation. For data collection, valid questionnaires were used. The statistical population of this research is the twenty-five year old married women who have been selected by random sampling method in Sanandaj city. Structural equation modeling and PLS software were used to investigate the relationship between variables. Regression and Sobel tests were used to test the mediation. The results of the study showed that there is a significant relationship between the variables in question; however, the role of mediation between the eyes and the eye was not confirmed in the relationship between social psychological characteristics and purchase intention. In the end, it can be said that individual and cultural characteristics affect the values of women and their motivations and beliefs about goods, including the purchase of luxury goods.

  Keywords: Social Psychological Features, Purchasing Intent, luxury goods, Sanandaj
 • Mohammad Javad Ershadi *, Zahra Moghadam Pages 24-45

  Today, the quality of electronic services provided through the Web site of companies and institutions is an area where organizations can gain competitive advantage. Quality of service, customer satisfaction, and value are three elements that managers in any organization should give serious consideration to when delivering the desired service to their customers. Web service quality is one of the key missions in the organizations that provide services through the website. In this regard, using the EQual model as one of the most up-to-date web quality assessment models, we will identify the factors affecting web quality. The main features of this model will be weighted by the network analysis process from the users' perspective. In this study, firstly a review of current models in service quality assessment has been done and EQAL method has been selected for determining effective indicators on website quality. Finally, after identifying the importance of key indicators of web quality assessment, improvement strategies are presented in a case study. One of the most important websites providing services to researchers, named dissertation dissertation database / country alumni (treasure), was selected as the study. Usability, service interaction, and information quality metrics have the highest importance, respectively, in the quality of the website studied.

  Keywords: Quality of Service, Web Qual, EQual, Treasure Base, Case Study
 • Mona Jami Pour *, Mohammad Talari, Mahnaz Bahadori Pages 46-67
  Today, customer experience management (CEM) is the dominant competitive strategy in the field of businesses based Internet and social media platforms. Social commerce, as one of the new forms of e-commerce, will be the dominant form of future business, and the focus on customer experience has been emphasized in this area. In spite of the importance of customer experience in social commerce, there is little research in this area and there is no clear understanding of how to manage the experiences of social customers. For this purpose, the main objective of the current study is to design a framework for CEM in social commerce. The research approach in this research is a mixed approach. The research method is qualitative, focal group strategy and in the quantitative, descriptive-survey method. In the first step of research, in order to extract the proposed components of the framework, in addition to reviewing the literature, the focus group method, consisting of seven experts, has been used. In the second step, a survey method and a questionnaire were used to review the experts’ opinions and weight of the framework components. At this stage, 37 experts participated in the research, and the data were analyzed using the mark and mean test. The research results indicate that the customer experience management framework includes the dimensions of individuals, performance evaluation, content quality of experience, technology and tools, process, strategy, and governance. The research helps managers to create adaptability in customer interactions during social trade exchanges.
  Keywords: social media, social commerce, customer experience, customer experience management (CEM)
 • Mansour Sadeghi Mal Amiri* Pages 68-89

  Given the increasing role of e-commerce in developing countries, this study aimed to respond to what the benefits of electronic commerce for the buyer / consumer e-commerce arena is one of the main beneficiaries was done. Heuristic approach, based on the scientific field of e-commerce, research uncertain situation that is uncertain benefits of e-commerce for the buyer / consumer, was examined it became clear that interest in the "intermediate variables" and "dependent variable" action they do.This means that e-commerce and strengthen the role of independent variables directly led to the formation of the first intermediate variables (clock access to products, access to product information, the possibility of comparing product types, electronic payment means, interact directly with producers / supplier, reducing travel and inventory reduction), second mediator (buy faster, easier, cheaper and easier) and the dependent variable (satisfaction) and indirectly in the formation and promotion of second intermediate variables and effective satisfaction.According to results of exploration of literature, questionnaire following variables prepared by members of the staff of a service organization has been completed and collected, examined a total of 46 questionnaires were useful. The data after the implementation of construct validity and reliability, according to research statements as a template and using LISREL software, was tested and the results showed that e-commerce is not only directly cause the formation and strengthening of intermediary variables first, second mediator and satisfaction, but also indirectly led to the formation and strengthening of the second intermediate variables and the satisfaction.

  Keywords: e-commerce benefits, Buyer, consumer, Buy faster, Buy cheaper, Satisfaction
 • Mahmood Hassanzadeh, Hamid Khodadad Hosseini *, Parviz Ahmadi Pages 90-111

  In a year named as “Supporting Iranian Goods”, surveying the Iranian consumers’ behavior regarding domestic products has become more necessary. In this vein, this study has focused on the antecedents of attitude towards domestic automobiles and the consistency between the attitude and the purchase behavior for domestic automobiles. Firstly, a model has been developed by reviewing the country-of-origin (COO) studies in order to explain the attitude towards domestic automobiles; then, a situational moderator variable has been added to the model to explain the possible inconsistency between the attitude and the purchase behavior for domestic automobiles. The proposed structural equations model has been tested By 297 analyzable forms based on Bayesian method. The findings show that satisfaction with domestic automakers’ marketing mix, less risk perception for domestic automobiles, and satisfaction with the capabilities of the domestic automotive industry have positive effect on attitude towards domestic car; the average attitude towards domestic car is significantly less than the average of the purchasing behavior for domestic car; and the effect of attitude towards domestic car on the purchasing behavior for domestic car is moderated by customers' prediction about domestic auto-makers’ behavior at the time of sanctions. Hence, in the absence of much-needed marketing assistance in boosting domestic sales, marketers can help promote the attitude towards domestic cars and subsequently reduce the inconsistency of attitude and behavior.

  Keywords: Supporting Iranian Goods, inconsistency in consumer behavior, attitude towards domestic car, the purchasing behavior for domestic car, Iran’s automotive market
 • Masoud Darabi, Nasrin Azizian Kohan *, Mehrdad Moharamzadeh Pages 112-133
  The purpose of the present study was to analyze brain waves to evaluate the effectiveness of Nike brand advertising on athletes' decision to buy. The purpose of this study is to apply a quasi-experimental one-way blind method. The statistical population of the study consisted of male and female undergraduate, postgraduate and postgraduate students with sporting experience and membership in the sports teams of Mohaghegh Ardabili University in the academic year of 1997-96 (N = 80): Forty of them were selected as the statistical sample in the second half of the year 1396 through restricted probability sampling (all right-handed, in the age range of 18-25 years). The brain waves of the testers were converted to numbers using Brain Mapping software. SPSS software was used for data analysis. Paired t-test, independent t-test, repeated measures ANOVA and LSD test were used to test the hypotheses. Statistical findings showed a significant difference between the effect of advertising on the purchase decision of men and women athletes (P = 0.007). The findings also clearly show the difference in brain wave frequency activity (alpha, beta, delta, and theta) before, during, and after viewing advertising among athletes in all four groups. Based on the findings of this study, marketers can understand how the human brain functions in consumer buying behavior to reach their goals, and can tailor their ads to their audience.
  Keywords: Brain waves, Neuromarketing, brand, Advertising, Decision to buy
 • Saeed Mir, Ali Rashidpoor * Pages 134-148
  Promoting brand personality can be a sufficient impetus for customer satisfaction, loyalty, commitment, affective and emotional attachment between customers and the brand. Hence, the current study was aimed at identifying and prioritizing the effective factors in promoting brand personality based on a mixed method research i.e., both quantitative and qualitative, which is practical regarding its purpose and descriptive-survey regarding its nature and method. The population in qualitative and quantitative sections was 15 university experts who were investigated based on purposive sampling method, required data saturation and theoretical adequacy. In qualitative section of the study, data collection instrument of the texts was based on content analysis technique. Data collection instrument in quantitative section was the expert questionnaire which its validity and reliability was measured using content validity and retesting. Data analysis was carried out by using Fuzzy Delphi Technique; then effective factors in brand personality Innovative were identified and prioritized.The results of the study included identifying the effective factors on innovative brand personality in innovative and knowledge based organizations in qualitative section and their prioritizing in quantitative section.The results show that the most important factors in promoting brand personality are: brand romance, brand written language, brand profitability, brand reliability, brand prestige, brand activism, brand color. Promoting brand personality can be a sufficient impetus for customer satisfaction, loyalty, commitment, affective and emotional attachment between customers and the brand. Hence, the current study was aimed at identifying and prioritizing the effective factors in promoting brand personality based on a mixed method research i.e., both quantitative and qualitative, which is practical regarding its purpose and descriptive-survey regarding its nature and method. The population in qualitative and quantitative sections was 15 university experts who were investigated based on purposive sampling method, required data saturation and theoretical adequacy. In qualitative section of the study, data collection instrument of the texts was based on content analysis technique. Data collection instrument in quantitative section was the expert questionnaire which its validity and reliability was measured using content validity and retesting. Data analysis was carried out by using Fuzzy Delphi Technique; then effective factors in brand personality Innovative were identified and prioritized.The results of the study included identifying the effective factors on innovative brand personality in innovative and knowledge based organizations in qualitative section and their prioritizing in quantitative section.The results show that the most important factors in promoting brand personality are: brand romance, brand written language, brand profitability, brand reliability, brand prestige, brand activism, brand color.
  Keywords: brand, brand personality, promoting brand personality, Fuzzy Delphi Technique
 • Morteza Soltanee *, Asadolla Kordnaeij, Hamid Ayoubi Yazdi Pages 149-173
  Nowadays, Cause-related marketing is one of the common strategies to encourage consumers to buy products which simultaneously support a social cause. However, few studies have been conducted in Iran`s social context about how consumers respond to this type of marketing strategy. Therefore, the authors of this study, using two separate 2*2 factorial experimental designs, examined how consumers respond to the structural factors of cause related marketing campaigns.In first study, after examining two structural factor of campaign from company`s side through a 2(corporate reputation:high/low)*2(donation amount:high/low) factorial between subject design, The results show that when donation amount is high and corporate reputation is good, perceived altruism motivation, perceived price fairness, campaign credibility, campaign attitude, purchase intention and word of mouth is significantly higher than when the donation amount is low and corporate reputation is inappropriate. Also, in the second study, the role of two structural factors campaign from cause`s was examined in a 2(cause importance: important/unimportant) *2(cause-product fit: high/low) factorial experimental design. The results show that, except the role of cause-product fit in perceived price fairness, in other states these factors influence on the cognitive, affective and conative aspect of consumer response. In addition, the results of second study suggest that when a cause importance is low, a high cause-product fit can lead to more positive response.
  Keywords: cause related marketing, consumer response, donation amount, corporate reputation, cause importance
 • Hamed Arab Ahmadi, Seyed Abdullah Heydarieh *, Younes Vakilol Roaaya Pages 174-198

  As markets become more competitive, marketing executives are looking for innovative products. They can be distinguished from competitors. The application of Nostalgic in marketing is one of the issues that can be useful in competitive market. Nostalgic products can appeal to people with a reminder of the past memories and act as a buying stimulus. Usually, these types of products are not pre-planned and are not included in the (physical and mental) list of consumers. Therefore, the aim of this study was to analyze the relationship between variables affecting unplanned purchases with emphasis on nostalgic products. For this purpose, variables were identified by studying the research background and screened by fuzzy Delphi method. The statistical population consisted of 15 experts including university professors and marketing managers in Tehran. Using DEMATEL technique the indices were categorized into two cause and effect groups. The weights relevant to each factor were determined by NAP method. Moreover, interpretive structural equations for classifying and analyzing the relationships between variables were used. The results of the fuzzy DEMATEL showed that the variables "individual characteristics" and "product characteristics" had the most effect criteria group and the variables "store characteristics" and "psychological characteristics" had the most influence criteria group. According to the findings of the FANP, the “excited nostalgic variable” has the most weight and importance. In addition, the results of the ISM showed that the “excited nostalgic variable “is at the first level of the model.

  Keywords: Unplanned Purchases, Nostalgic Products, F-DEMATEL, F-ANP, Interpretive Structural Equations (ISM)
 • Hamidreza Almasitabar, Farshid Namamian * Pages 199-218

  The purpose of this study was to investigate the factors affecting consumer purchasing behavior through the role of mediating customer preferences based on the theory of planned behavior in the customers of Saipa Automobile Company. The statistical population of this research was customers of Saipa automobile company, whose number is unlimited, according to Morgan table, 384 people were obtained. The present research is based on the purpose of the application and based on the nature and method of data collection, there is a descriptive-causal type and, in terms of data type, quantitative. A standard questionnaire consisting of 38 questions based on the Likert range of 7 options was designed and collected and collected in the research sample. The reliability of this questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and all the values ​​in the standard range were confirmed. The results of research hypothesis showed that the factors affecting consumer purchasing behavior through the mediating role of customer's desire based on the theory of planned behavior among the customers of the automobile company Saipa is influential.

  Keywords: Factors affecting consumer purchasing behavior, customer willingness, planned behavior theory
 • Elahe Dalir, Maryam Ghasemi * Pages 219-247

  The growing population on the one hand, and consequently the increase and change in the pattern of consumption, has caused a double burden on the environment. It seems that a great deal of environmental problems are rooted in human behavior that can be solved by knowing its consumption behavior and correcting it. The present study examines the responsiveness of rural households' behavioral responses to the environment and the individual factors affecting it. The research method is descriptive-analytical and the sample size is 235 households in 16 villages of Khaf frontier city. In this study, the ecological behavior of consumption was divided into three dimensions of environmental knowledge with 14 indicators, environmental value with 15 indicators and environmental perception with 17 indicators by field studies. The results showed that there is a positive and significant relationship between the number of years of studying rural households and adherence to green behavior in the field of consumption with a severity of 0.22. Although there is a positive and significant relationship between green behavior and its dimensions, the relationship between green behavior and environmental knowledge is very strong with intensity of 0.917 (Sig. = 0. 00). Also, "the perceived environmental benefits Consumer "with 3.5," consumer environmental knowledge "with 3.32 and" consumer environmental value "with 3.22 higher than the theoretical average (Sig. = 0. 00). In total, the adherence of rural households to" Green consumption "with 3.33, although more than average (Sig. = 0. 00), but far to the desired threshold.

  Keywords: Rural Households, Ecological Behavior, Consumer Behavior, Khaf City
 • Salehi Hoshiar, Solayman Iranzadeh*, Hossin Ghareh Biglo, Hossein Budaghi Khaje Nobar Pages 248-269

  The purpose of this study was to identify a model for identifying the factors required by customers and the tools used by banks to provide them. This study is applied in terms of purpose and exploratory in method. The data were collected through exploratory interviews and participatory observation from national specialized agricultural banks of Tabriz and Sanandaj during one month. The interviewees were fixed clients as well as bank employees and managers. Rapid Miner data mining software was used to perform classification and decision tree operation.Rapid Miner data mining software was used to perform classification and decision tree operation. The results of this research ultimately apply the main and secondary factors to achieve the type of customer experience. Customer requests from banks include 4 main themes and 10 sub themes and banks tools for answering these requests include 5 main themes and 7 sub themes and apply the main and sub factors to 6000 customers.

  Keywords: customer’s experiences, them analysis, data analysis, bank system
 • Mandana Yousefi, Simon Ayvazian *, Iman Raeisi, Jamaledin Soheili, Kamal Rahbarimanesh Pages 270-296

  The purpose of this study is to investigate consumerism in architecture with emphasis on popular architecture semiotics.Popular architecture is a kind of architecture that is highly accepted by people and criticized by architects which has been prevalent in recent decades. The questions of this research seek to investigate the reasons for tendencies towards popular architecture and consider the reasons why consumerism is prevalent in architecture. The research method is descriptive and analytical, semiotics, scrolling and Delphi. Statistical samples of this research were selected from Qazvin city. The results show that in the popular architecture facades we are witnessing the phenomenon of acculturation, namely the use of signs outside the temporal and spatial orbit of their cultural system. Symbols of classical architecture are represented in the facades of popular architecture. These representations are pretentious or non-original versions in which the signs are devoid of meaning.These facades represent the differentiation and recognition of the individual from other social groups. The affluent class uses classical architectural signs to distinguish itself from the others and to display its high status by introducing itself as a prestigious architecture. The lower classes try to imitate this kind of architecture to solidify and reduce the gap with the upper classes. Therefore, this type of architecture is widespread throughout the community and becomes a consumer commodity.And finally the most important factors that drive people to popular architecture are the selective reading of history, having familiar motifs, splendor, magnificence, and being Reminders and pointers, and luxurious.

  Keywords: Architecture, popular, postmodernism, semiotics, Consumer society
 • Gholamhossain Khorshidi, Bahman Hajipour *, Mehdi Jafarzadeh Kenari Pages 297-332

  Growth in the use of counterfeit products in the world is increasing rapidly. The main solution to counteracting counterfeit products is to prevent the use of counterfeit products by customers who deliberately or unknowingly purchase these products. The present research is also taking steps. Accordingly, in the present study, the factors affecting the behavior of the purchase of counterfeit products are identified.The method of this research is a mixed method. In the first, a qualitative method was used to develop a conceptual model and then a quantitative method was used to test the model. The statistical sample of the qualitative research phase was comprised of 15 consumer consumers of four categories of counterfeit goods (sports shoes, sunglasses, colognes and spare parts for automobiles), and the sample in the quantitative phase was 1,600 consumers of counterfeit and original four commodity groups. Give To analyze the data in the qualitative phase, the analysis of the theme and ISM and in the quantitative phase, ANOVA and PLS were used.The findings indicate the effective role of all four groups of predictive variables including individual characteristics, product features, cultural and social characteristics, and purchase conditions and scenarios on attitude, intent to purchase, and continued purchase of counterfeit products. Meanwhile, the role of individual attributes was more than other factors. The results also showed that perception of the counterfeit product moderates the effect of predictive variables on the attitude and intent to purchase counterfeit products in an inverse manner.

  Keywords: Counterfeit product, main product, perception, attitude, persistence of counterfeit product purchase
 • Mohammad Nazarian, Hossein Vazifedoost *, Kambiz Heidarzadeh, Karim Hamdi Pages 333-352

  Although consumption represents individuals’ social and economic status, a large number of consumers do prefer, for different reasons, to consume as little as possible. This paper aims at answering this essential question: What are the factors affecting anti-consumption behavior among consumers and its possible consequences? In order to answer a relevant research question, a Grounded Theory research has been conducted with a qualitative methodology and as for data analysis, we have resorted to the software. The sampling method has been of a snow-ball type whereby we reached the saturation with a total of 20 interviews with professors and experts in the areas of marketing, management, sociology, economics, psychology, and law. Findings indicate that brand mistakes are a major factor affecting the anti-consumption behavior among the consumers. We have also determined the factors leading, whether directly or indirectly, to the emergence of such behavior among them we may refer to values and norms, improper advertisements, negative imaging, economic conditions, product unacceptability, gossiping, deliberate anti-consumption, un-prestigious consumption, consumers’ pessimism, fidelity to one’s beliefs, etc. The paper has been ended in the recommendations of some solutions on how to change anti-consumption behavior to be followed by brand owners.

  Keywords: Anti-Consumption Behavior, Marketing, Grounded Theory, Consumer Behavior, Iran’s Market