فهرست مطالب

برنامه ریزی و توسعه گردشگری - پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فریبرز رحیم نیا*، فرشاد قادری، قاسم اسلامی صفحات 1-15
  الزامات زندگی امروزی باعث گردیده که زنان علاوه بر نقش های سنتی، به ایفای نقش های اکتسابی نیز بپردازند. این در حالی است که امروزه در فعالیت های خدماتی به خصوص در بخش گردشگری نقش زنان بسیار پررنگ شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر روابط محتاطانه و حمایت سازمانی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به واسطه کامیابی در کار در کارکنان زن شاغل هتل ها می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان زن هتل های شهر مشهد می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد، روابط محتاطانه و حمایت سازمانی درک شده بر کامیابی در کار زنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. از نتایج دیگر اینکه اثر روابط محتاطانه، حمایت سازمانی درک شده و کامیابی در کار بر قصد ترک خدمت کارکنان زن معنی دار است. علاوه بر این نقش واسط کامیابی در کار نیز تائید شد.
  کلیدواژگان: روابط محتاطانه، حمایت سازمانی درک شده، کامیابی در کار، تمایل به ترک خدمت
 • غلامرضا ملکشاهی* صفحات 17-34

  گردشگری مسوولانه، نوعی از گردشگری است که با هدف ایجاد فرصت های خوب از طریق استفاده بهینه از تعطیلات، ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان، مزایای اجتماعی-اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی ارائه شده است. این مفهوم پس از شناسایی اهمیت آن، برای ایجاد و بهبود بخشیدن به فرصت های تجاری در بخش گردشگری، ظاهر شد. این مقاله بر نگرش مصرف کنندگان داخلی محصولات گردشگری نسبت به گردشگری پایدار در سه مقصد گردشگری شهری شمال ایران (بابلسر، لاهیجان و سرعین) تمرکز دارد. ابتدا گونه شناسی انواع گردشگران با بهره گیری از مدل نهادی کوهن و بومی سازی آن برای ایران، انجام شد و گردشگران به سه گروه نهادی، نیمه نهادی و غیر نهادی تقسیم شدند، سپس ، میزان مسوولیت پذیری آن ها در مصرف روزانه، در مقابل اجتماع و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه آماری، 386 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی و آزمون آنووا استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگران نهادی بیشترین احساس مسوولیت را مقابل جوامع محلی و محیط زیست دارند. گروه نیمه نهادی از حد متوسط (3) پایین تر هستند و گروه سوم یعنی گردشگران غیر نهادی احساس مسوولیت چندانی در مقابل رعایت حقوق جوامع محلی و محیط زیست ندارند.

  کلیدواژگان: گردشگری، گونه شناسی، گردشگری مسوولیت پذیر، مدل نهادی کوهن
 • زهره دهدشتی شاهرخ* صفحات 35-49
  امروزه کسب وکارها و مدیریت بازاریابی روندی به سمت داده محور شدن را می پیمایند و در این مسیر بسیاری از آن ها نیازمند داده های مفید و البته روش های تحلیل درست داده ها هستند، متن کاوی یکی از فنون نوین تحلیل داده ها می باشد که برای تحلیل داده های متنی به کار می رود، داده های متنی برای سال های طولانی به علل مختلفی چون حجم زیاد و بی ارزش تلقی شدن و یا نبود ابزار مناسب برای تحلیل، بی استفاده باقی مانده اند، درحالی که این داده ها می توانند اطلاعات مناسبی را از روندهای موجود ارائه دهند. در این تحقیق با هدف بررسی ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات برنامه ریزی و توسعه گردشگری از متن کاوی استفاده کرده ایم و مقالات از سال 1391تا پایان سال 1397 موردبررسی قرار داده ایم. نزدیک به 30مجله که مشتمل بر تعداد حدودی 250 مقاله می شدند و تعداد 100000واژه که بیش از 250000 هزار بار تکرار داشتند مورد تحلیل قرار گرفتند و حوزه های مطالعاتی این فصلنامه در 7 سال اخیر ارائه شده است
  کلیدواژگان: فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، متن کاوی، مدیریت گردشگری، مطالعات گردشگری، تحقیقات گردشگری
 • رومینا سیاح نیا*، پروانه سبحانی پژوه، حسین محمودی، حسن اسماعیل زاده صفحات 51-64

  مناطق تحت حفاظت یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری طبیعی هستند که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت، به منظور اطمینان از پایداری خدمات آن ها در بلند مدت می باشد. یکی از راه های کاهش اثرات نامطلوب گردشگری بر محیط های طبیعی، برآورد ظرفیت برد این مناطق است. در این مطالعه به منظور برنامه ریزی و مدیریت مناسب از ظرفیت برد به عنوان ابزاری کمی، جهت رسیدن به این هدف استفاده گردید. ابتدا پهنه های گردشگری در دو سطح گسترده و متمرکز در طبقه 1 و 2 در این منطقه مشخص گردید که مساحت تفرج گسترده طبقه 1و 2 به ترتیب ؛ 700 و 1150 هکتار و تفرج متمرکز طبقه 1 و 2 با مساحت 23 و 177 هکتار حاصل شد. سپس ظرفیت برد در سه سطح فیزیکی، واقعی و موثر در پهنه گردشگری گسترده در دو طبقه 1و 2 محاسبه گردید. میزان ظرفیت برد فیزیکی به ترتیب در طبقه 1 و 2، 3065 و 5042 نفر در سال، ظرفیت برد واقعی، 137 و 225 نفر در سال و حدود 10 درصد از ظرفیت برد واقعی منطقه، 14 و 23 نفر در سال به دلیل شرایط حفاظتی و محدودیت های موجود در منطقه به ظرفیت برد موثر اختصاص یافت.

  کلیدواژگان: مناطق تحت حفاظت، منطقه شکار ممنوع الوند، گردشگری، ظرفیت برد
 • منوچهر علی نژاد* صفحات 65-78
  تلاش این جستار تاملی هرمنوتیک بر سویه های معناساز بر تجربه زیسته کسانی است که آرامگاه شهداء گمنام را به عنوان محل گردشگری و زیارت انتخاب کرده اند. هدف در این جستار تحلیل نظام معنایی رفتار گردشگرانی است که از طریق زیارت فضاهای قدسی به رفتارهای گردشگرانه خود خصلت فرهنگی می بخشند. پژوهش حاضر در چارچوب روش کیفی بوده و با استفاده از تکنیک مصاحبه و مستندات تجربه زیسته در حوزه میدان صورت گرفته و از تحلیل عرفی برای تحلیل یافته ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استقرار آرامگاه شهداء در ارتقاعات تپه نور در پارک جمشیدیه تهران دارای نظام معنایی و نشانگان فرهنگی است و دلالت بر پیوند گسست ناپذیر بین انسان، کوه، طبیعت و معنویت قدسی حاصل از گردشگری دارد. در چارچوب فهمی استعاری کوه پیمایی یک حرکت طبیعی روبه بالا بوده و در طی مسیر کوه پیمایی ، حس تعالی در انسان ایجاد شده و نشاط درونی ایجاد می گردد. انگیزه زیارت از نظر پاسخگویان شامل 9 مضمون اصلی : «دستیابی به آرامش درونی»، «کشش طبیعی و انگیزه دور شدن از شهر»، « تجدید پیمان با شهداء»، «توسل جستن»، «تعهد و احساس دین»، «الگوبرداری از شخصیت شهداء»، «درد دل کردن و قدردانی»، «حس قربت و همزادپنداری» و «احساس خودیابی» بودند.
  کلیدواژگان: گردشگری، مقبره، شهداء، هرمنوتیک
 • شیوا چاکررضا، روزبه میرزایی*، نازنین تبریزی صفحات 79-94
  فناوری پیشرفته ی واقعیت مجازی، با فراهم نمودن فرصت پیش تجربه مقصد، صنعت گردشگری را دستخوش تغییرات کرده است. بنابراین، این صنعت، با چالش درک هر چه بیشتر تکنولوژی واقعیت مجازی به منظور جذب و نگهداری گردشگران بالقوه روبرو شده است. در این پژوهش نقش نمایشگر واقعیت مجازی در شکل-گیری حس حضور فضایی و تمایلات رفتاری پس از تجربه محیط مجازی مدنظر قرار گرفته است. 302 نفر از گردشگران خروجی بالقوه در قالب دو گروه مجزا و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است که پس از تایید روایی و پایایی، توزیع گردید. داده ها توسط آزمون ANOVA دو سویه و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که نمایشگر واقعیت مجازی بر هر دو بعد حس خودیابی و عملکرد ممکن از حس حضور فضایی تاثیر مثبت دارد. نمایشگر واقعیت مجازی به صورت مستقیم بر تمایلات رفتاری تاثیر نداشته و از طریق حس خودیابی بر تمایلات رفتاری پس از تجربه محیط مجازی اثر می گذارد. قدرت تجسم فردی بر حس حضور فضایی تاثیر معناداری دارد و بنابراین، هر چه کاربر محیط مجازی از قدرت تجسم بالاتری برخوردار باشد، بهتر می تواند خود را در محیط مجازی حس کند. همچنین، میان دو متغیر حس حضور فضایی و تمایلات رفتاری همبستگی مثبت وجود دارد.
  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، حس حضور، حس خودیابی، تمایلات رفتاری، بازاریابی مقصد
 • رسول عباسی تقی دیزج* صفحات 95-110
  این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر جذب گردشگر در صدد آن است که بداند جامعه علاوه بر جاذبه های فرهنگی و طبیعی، باید حائز چه شروطی باشد تا بتواند در جذب گردشگر خارجی موفق باشد. در این راستا، با طرح یک تئوری تلفیقی در سطوح تحلیلی متفاوت و استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی جذب گردشگر خارجی، مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، تضاد درونی، امنیت اجتماعی، رقابت پذیری در زیرساختها، حاکمیت قانون، جذابیت فرهنگی و طبیعی هر یک شرط لازم جذب گردشگر در سطح کلان است. در علیت عطفی و ترکیبی به دلیل پوشش نظری و تجربی بیشتر، تنها یک مسیر علی دارای اهمیت نظری و تجربی تشخیص داده شد. معادله نهایی پژوهش حاضر نشان داد که جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی، جهانی شدن سیاسی، امنیت اجتماعی، جذابیت فرهنگی و طبیعی و توان رقابت پذیری در زیرساختها، مجموعا شروط کافی جذب گردشگر در سطح کلان است. این ترکیب به ما نشان داد که کشورهای موفق حائز شروط فوق اند، یعنی این شروط در آنها حضور دارد، اما کشورهایی که در جذب گردشگر موفق نیستند، فاقد این شروط ترکیبی هستند.
  کلیدواژگان: جذب گردشگر خارجی، جهانی شدن، ساختار درونی، کیفیت تعامل اجتماعی، منطق فازی
 • ناصر علی قلی زاده* صفحات 111-124

   هدف از این پژوهش شناخت پیامدهای توسعه گردشگری بر بخش کشاورزی در راستای تحلیل ماهیت پیوند بین این دو بخش، در نواحی روستایی دهستان میان بند شهرستان نور می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی و تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. جامعه اماری این تحقیق، کلیه سرپرستان خانوار روستایی این دهستان می باشد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. با توجه به گستردگی جامعه آماری، از روش نمونه گیری کوکران تعداد 322 سرپرستان خانوار نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در تحلیل داده های این تحقیق از آزمون های آماری تک نمونه ای، تی وابسته و همبستگی استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تاثیرات توسعه گردشگری برمولفه هایی نظیر میزان تولیدات کشاورزی، اشتغال در بخش کشاورزی، ارزش افزوده و سود حاصله از تولیدات بخش کشاورزی و میزان انگیزه برای فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با سطح تاثیرات مطلوب آنها تفاوت معناداری داشته است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، کشاورزی، اثرات، پیوند، دهستان میان بند
 • شهرام احمدی*، سیده طاهره موسوی صفحات 125-140

  دوره صفویه یکی از مقاطع تاریخی است که در آن شاهد رشد اجتماعی، توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی در ایران هستیم. تغییرات بنیادین حوزه دینی، طیف وسیعی از تغییرات از جمله نوسازی ساختارهای اجتماعی، گسترش و تعمیق روابط خارجی و گستره مرزهای جغرافیایی این سرزمین را پدید آورد. افزایش آهنگ مراودات فرنگیان با ایران، جهانگردان زیادی را با اهداف سیاسی و تجاری، از اروپا به این دیار کشانید. آدام اولیاریوس یکی از سیاحانی است که با نگاه تیزبین خود بنیانهای فرهنگی ایران زمین را توصیف نموده است. پژوهش حاضر میکوشد به شیوه تحلیلی-توصیفی به بررسی سفرنامه این سیاح پرداخته از خلال تبیین وضعیت اجتماعی ایران عصر صفوی (بهویژه دوره شاه صفی اول) به بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقلیمی موثر بر رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران آن روزگار بپردازد. هدف کلی مقاله دستیابی به ریشه های تاریخی، دینی و فرهنگی عدم توسعهیافتگی صنعت توریسم در ایران است که در این نوشتار، از زاویهدید اولیاریوس این موضوع را واکاوی کردهایم.

  کلیدواژگان: آدام اولئاریوس، صفویه، صنعت گردشگری، مردم شناسی، فرهنگی، جهانگردان اروپایی
 • مجتبی جاودان*، مسلم قاسمی، آرزو ریاضی صفحات 141-169

  گردشگری فرهنگی از جمله اشکال گردشگری جایگزین است که با توجه به دامنه اثرات زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی آن در مقصد، سهمی اثر بخش در فرایند توسعه پایدار را، بر عهده دارد؛ رهیافت "چرخه حیات اجتماعی" ازجمله ابزارهای عملیاتی متاخر برای ارزیابی اثرات اجتماعی - اقتصادی در مسیر نیل به توسعه پایدار به شمار می اید و اثربخشی آن در حوزه ی گردشگری و مقصد گردشگری فرهنگی، درچارچوب مقاله حاضر برای اولین بار در معرض آزمون واقع شده است. هدف راهبردی پژوهش حاضر که برآمده از ترکیب روش اسنادی و میدانی است، تحلیل دیدگاه ذینفعان در خصوص اثرات اجتماعی - اقتصادی پایدار حاصل از توسعه گردشگری فرهنگی در شهر ماسوله و همچنین شناخت دامنه تفاوت در ترتیب اهمیت دسته های اثر در شاخص کل چرخه حیات اجتماعی است. یافته ها و نتایج تحقیق از دیدگاه ذینفعان حاکی ازآنست که بطور کلی، تاثیر گردشگری بر روی دسته های اثر چرخه حیات اجتماعی مثبت و در این میان اهمیت "حکمروایی" بیشتر از سایر دسته های اثر در شاخص کل چرخه حیات اجتماعی تاثیر گذار بوده است، همچنین، میان دسته های اثر چرخه ی حیات اجتماعی مقصد، همبستگی وجود دارد و ضریب همبستگی "شرایط کار" نسبت به سایر ابعاد در مقصد فرهنگی ماسوله، بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: اجتماعی، حیات چرخه گردشگری، پایدار توسعه شهر فرهنگی، گردشگری ماسوله
 • آنامحمد آق ارکاکلی*، محمود یحیی زاده فر، دیانا گندم فشان، ناهید اسمعیلی خان به بین صفحات 177-196
  هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از نوع مقطعی است که شامل384 خانواده گردشگر داخلی است که در فروردین سال 1398، حداقل به مدت یک شب در استان گلستان اقامت داشته اند. نمونه مورد مطالعه در این مقاله بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه شفاهی با سرپرست خانوار گردشگران و تکمیل پرسشنامه جمع اوری شد. برای تخمین تابع تقاضای گردشگر،از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) که به شکل مدل رگرسیون است، استفاده و رگرسیونهای مجزا برای تخمین تقاضای پنج کالای غذا، مسکن، ایاب وذهاب، بلیط بازدید از مراکزدیدنی و سوغات محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد عوامل مختلفی همچون،خصوصیات خانوار گردشگر، نوع محل اسکان در مسافرت، نحوه ایاب وذهاب، نوع مسکن درشهر محل سکونت و فاصله شهرمحل سکونت گردشگر با استان گلستان، برتقاضای کالاهای گردشگری در استان گلستان تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: تقاضای گردشگر، گردشگری داخلی، سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS)، استان گلستان
 • پریسا بهمنی* صفحات 195-212
  امروزه صنعت گردشگری به یکی از بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از لحاظ درآمدزایی تبدیل شده است. گسترش صنعت گردشگری افزون بر تاثیری که بر ابعاد وسیع اقتصادی چون ایجاد فرصت های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و افزایش رفاه در جامعه دارد؛ در ابراز هویت ملی، ایجاد امنیت اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه نیز نقش چشم گیری دارد. نگارنده، در پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی تاثیرگذاری زیر ساخت ها بر عوامل امنیتی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آلودگی زیست محیطی، خدمات رفاهی- بهداشتی و تاثیرات متقابل این عوامل بر یکدیگر بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با تاکید بر استراتژی ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. در ابتدا روش کیفی سپس کمی(پیمایشی) اجرا شده است. جامعه آماری، شامل تمام مسافران و کارشناسان گردشگری بوده و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و درون طبقات تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده و بنابر این، نمونه 384 نفری در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده ی تایید فرضیات پژوهش است. از جمله این که زیرساخت ها با ضریب اثر 94/0 بیشترین تاثیر را روی عوامل امنیتی دارد و عوامل اقتصادی با ضریب اثر 23/0کمترین اثر را روی آلودگی زیست محیطی دارند.
  کلیدواژگان: گردشگری، روش ترکیبی، ابعاد گردشگری، عوامل تاثیرگذار
 • آزیتا امیری* صفحات 213-226
  برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، بررسی رابطه اقلیم و گردشگری اهمیت بسیاری دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارائه پتانسیل اقلیم گردشگری سواحل شمال ایران در راستای گردشگری ساحلی است. در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی از داده های هواشناسی شش ایستگاه هواشناسی ساحلی (1395-1361) و داده های دمای آب دریا استفاده شد. ابتدا آسایش دمایی در مقیاس ماهانه توسط شاخص نسل دوم اقلیم گردشگری TCI تعیین شد. آن گاه با استفاده از شاخص نسل سوم دمای معادل فیزیولوژیک PET، تقویم زمانی مناسب گردشگری با مقیاس روزانه بدست آمد. تقویم زمانی گردشگری با توجه به تمایل یا عدم تمایل به شنا و تفریحات دریایی به سه دوره زمانی مختلف بدین شرح تقسیم شد؛ 1) بر اساس ترجیح گردشگران ساحلی اوایل تیرماه تا اواخر شهریورماه به عنوان بهترین زمان گردشگری ساحلی تعیین شد. 2) برای گردشگری همزمان ساحلی و غیرساحلی، اواخر خرداد تا اوایل تیرماه و شهریورماه مناسب ترین وضعیت اقلیمی را داراست و 3) برای سایر فعالیت های گردشگری و در صورت عدم تمایل به شنا، اردیبهشت و خردادماه به عنوان گردشگری بهاره دارای بهترین شرایط آسایش دمایی در این سواحل بوده و مهر و آبان ماه نیز به عنوان گردشگری پاییزه در رتبه دوم آسایش دمایی قرار دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری ساحلی، اقلیم گردشگری، دمافیزیولوژی، شمال ایران، دریای خزر
|
 • Fariborz Rahimnia *, Farshad Ghadrei, Ghasem Eslami Pages 1-15
  The requirements of today's life have made women, in addition to traditional roles, also play role-playing roles. However, the role of women has been highlighted today in service activities, especially in the tourism sector. The purpose of this study is investigating the Effect of Heedful relating and Perceived Organizational Support on Turnover intention with Mediator role of Thriving at work in female Employees of hotels in Mashhad. The present research is a survey based on the purpose of the application and in terms of the method of doing the work. The statistical population includes female employees of hotels in Mashhad. Random sampling method was used to collect data. Due to the uncertainty in the size of the community, 390 people were selected as samples. The findings showed that Heedful relating and perceived organizational support had a positive and significant effect on Thriving at work of female Employees. From other results, the effect of heedful relating, perceived organizational support, and Thriving at work on the Turnover intention woman employees is significant. In addition, the mediator role of Thriving at work has been confirmed.
  Keywords: heedful relating, perceived organizational support, Thriving at work, Turnover intention
 • Gholamreza MALEKSHAHI * Pages 17-34

  Responsible tourism is a type of tourism that aims to create good tourism opportunities through optimal use of holidays, improved quality of life for residents, socio-economic benefits and the protection of natural resources. This concept has emerged, having identified its importance to create and enhance business opportunities in the tourism sector. This article focuses on the attitudes of consumers of tourism products towards sustainable tourism in Three tourist destinations of northern Iran (Babolsar, Lahijan and Sareyn(. First, the typology of all types of tourists was carried out using Cohen's institutional model and its adaptations for Iran and tourists have been divided into three institutional, semi-institutional and non-institutional groups. Then, their level of responsibility in daily consumption, towards the community and the environment was evaluated. A sample of 386 people was selected using the Cochran formula. For data analysis, factor analysis and ANOVA testing were used. The results of the research show that, Institutional tourists, have the greatest sense of responsibility towards local communities and the environment. The semi-institutional group, is below 3. And the third group, non-institutional tourists, has little respect for the rights of local communities and the environment.

  Keywords: tourism, typology, responsible tourism, Cohen's institutional model
 • Zohreh Dehdashti Shahrokh * Pages 35-49
  Today, businesses desire to be managed by data driven marketing, in this way, many of them need useful data and of course they need methods for accurate data analysis, text mining is one of the new data analysis techniques used to analyze textual data, textual data For many years, they have remained unused for many reasons, such as large volume and worthlessness or lack of tools for analysis, while these data can provide relevant information from existing trends. In this research, we aimed to investigate the content structure of the Journal of Tourism planning and development Studies from the Institute of Technology and reviewed the articles published in this research journal from the beginning of 1391 to the end of 1397. Approximately 70 journals containing approximately 250 articles, including 100000 words that included more than 250,000 times, were analyzed, and the study areas of this quartet in the last 7years reported.
  Keywords: Tourism, text mining, Tourism management, tourism research
 • Romina Sayahnia *, Pari Sobhani, Hossein Mahmoudi, hassan esmaeilzadeh Pages 51-64

  Protected areas, one of the most important natural tourist destinations that require planning and management, in order to ensure the long-term sustainability of their services. One of the ways to reduce the adverse effects of tourism on natural environments is, to estimate the carrying capacity of these areas. In this study At first, tourism zones are concentrated in two levels ,on the 1 and 2 floors in this area, it was determined that the extensive recreation area of 1 and 2 floors was (700 & 1150 ha), and intensive recreation of 1 and 2 floors with a total area of (23 & 177 ha) respectively. Then, the carrying capacity at three levels of calculated: physical, real and effective in the extensive recreation area of tourism in two floors 1 and 2. Physical amount of carrying capacity on the floor respectively 1 and 2, 3065 and 5042 persons per year, the real carrying capacity, 137 and 225 people per year, and about 10% of the real carrying capacity of the area, 14 and 23 per year, were allocated to effective containment carrying capacity due to the conservation conditions and limitations in the area.

  Keywords: protect areas, Alvand No-Hunting Area, Tourism, carrying capacity
 • Manouchehr Alinejad * Pages 65-78
  This quest for this hermeneutic inquiry focuses on the meaning of life on the experience of those who have chosen the tomb of the unknown martyrs as a place of tourism and pilgrimage. . The present study is based on the qualitative method and using the interview technique and documentation of the living experience in the field of field, a conventional analysis has been used to analyze the findings. The results show that the establishment of the martyrs' tomb in the uprisings of the light hill in Jamshidieh Park of Tehran has a semantic system and a cultural syndrome, indicating an indissoluble link between man, mountain, nature and sacred spirituality from tourism. In terms of metaphorical metaphor, birding is a natural upward movement, and during the path of birding, a sense of excellence in humans is created and inner vitality is created. The pilgrim's motivation for respondents includes nine main themes: "achieving inner peace", "natural stretching and the motive for moving away from the city," "reuniting with the martyrs," "resorting to", "commitment and feeling of religion," "modeling from The character of the martyrs "," pain and appreciation "," sense of coherence "and" sense of self-interest "
  Keywords: tourism, Sacred, Hermeneutics
 • Shiva Chakerreza, Roozbeh Mirzaei *, Nazanin Tabrizi Pages 79-94
  Today, advanced virtual reality technology has changed the tourism industry by providing an opportunity for pre-experience destination. Therefore, the industry faces the challenge of realizing virtual reality technology to attract and retain potential tourists. To this end, in this research, the role of virtual reality display in shaping the sense of spatial presence and behavioral intentions after experiencing the virtual environment is considered. 302 potential outbound tourists who were chosen by the snowball method, in two separate groups participated in the research. The data collection tool was a questionnaire that was distributed after testing validation and reliability. Data were analyzed by two-way ANOVA and Pearson correlation test. The results showed that the virtual reality display has a positive effect on the sense of self-location and possible actions of the sense of spatial presence. Virtual reality display does not directly, but through the sense of self-location affect behavioral intentions after experiencing the virtual environment. Spatial ability impact the sense of spatial presence. Therefore, the more user has the spatial ability, the better he can feel being in the virtual environment. Also, there is a positive correlation between spatial presence and behavioral intentions.
  Keywords: Virtual Reality, Sense of Presence, Self-Location, Behavioral Intentions, Destination Marketing
 • Rasoul Abbasi Taghidizaj * Pages 95-110
  This research, with the aim of explaining the sociological factors affecting the attraction of tourists, is to know that society must, in addition to cultural and natural attractions, be in a position to be successful in attracting foreign tourists. In this regard, by designing a theory at different analytical levels and using fuzzy logic, the extraction of sufficient and sufficient conditions for attracting foreign tourists was considered. The results showed that economic, political, social and cultural globalization, internal conflict, social security, infrastructure competitiveness, rule of law, cultural and natural attractiveness of each is a prerequisite for attracting tourists to the macro level. In combined causality, due to more theoretical and empirical coverage, only a causal route of theoretical and experimental significance was recognized. The final equation of the present study showed that social and cultural globalization, political globalization, social security, cultural and natural attractiveness, and competitive ability in infrastructure are a combination of sufficient conditions for attracting tourists in macro level. This combination showed us that the successful countries are above the terms, that is, these conditions are present, but countries that are not successful in attracting tourists are not in a position to combine these conditions.
  Keywords: attraction of foreign tourists, Globalization, internal structure, quality of social interaction, fuzzy logic
 • Naser Ali GHolizade* Pages 111-124

  The purpose of this study is to investigate the effect of tourism development on the agricultural sector in order to analyze the nature of the link between these two parts, in rural areas of the rural district of Mianband in the Township of Noor. This research is an applied research in terms of its purpose and a descriptive-analytical survey in terms of its method. The statistical community includes all rural households in this village. Data has been collected through questionnaires and interviews. Regarding the widespread population of the statistical community, 322 male households were selected through random sampling method. In analyzing the data of this research, one-sample test, dependent t-test and correlation test were used. The results of this research indicate that the effects of tourism development on the factors such as agricultural production, employment in the agricultural sector, income and profits from agricultural production and the level of motivation for activity and investment in agricultural sector have been significantly different with the level of their desired effects.

  Keywords: Rural tourism, agriculture, impact, linkage, Mianband County
 • shahram ahmadi *, tahere mousavi Pages 125-140

  The Safavid era is one of the historical periods which Iran faces social growth, cultural development and economic prosperity. Fundamental changes in religious precinct caused a wide range of changes, including modernization of social structures, expansion and deepening of foreign relations and the range of geographical boundaries in Iran. With political and commercial goals, and after increasing Europe's dealings with Iran, many european tourists departed to this country. Adam Olearius, German Literary and traveler in seventeenth Century, is one of the travelers described the cultural foundations of Iran with subtle look. In analytical-descriptive method, the present study tries to check out this traveler's travelogue and through Explaining the Social Status of Iran in Safavid era (especially during the first king Safi) study the cultural, social, religious and climatic factors affecting the growth and development of tourism industry in Iran. The final goal of this article is achieving the historical, religious and cultural roots of underdevelopment of the tourism industry in Iran and in this paper, we have looked at this from Olearius's point of view.

  Keywords: Adam Olearius, Safavid era, tourism, Cultural anthropology, European tourists
 • mojtaba javdan *, Moslem Ghasemi, Arezou Riazi Pages 141-169

  Cultural tourism is one example of the alternative tourism. the approach of the "social life cycle" among the latest operational tools for assessing socio impacts of sustainable development and its effectiveness in the field of tourism is considered and cultural tourism destination has been exposed for the first time under the present article. The strategic goal of this research, which is based on the combination of documentary and survey methodology, is to analyze the stakeholders’ viewpoints regarding the sustainable socio-economic effects of the cultural tourism development in Masooleh town, as well as to recognize the extent of the difference in the importance order of the impact categories on the overall index of the social life cycle. The results indicate that, in general, the effect of tourism on the impact categories of the social life cycle is positive from the stakeholders’ perspective and, in the meantime, the importance of "governance" has influenced the most rather than the rest of impact categories in the overall index of the social life cycle, also, there are correlations between the impact categories of the social life cycle destinations and the correlation coefficient of the "working conditions" is higher than other dimensions in the Masooleh

  Keywords: Social Life Cycle Assessment, Sustainable Tourism Development, Cultural Tourism, Masooleh Town
 • Annamohammad Agharkakli *, Mahmood Yahyazadefar, Deyana Gandomfeshan, Nahid Esmaeili Khanbebeyn Pages 177-196
  The purpose of this paper is to determine the factors affecting the demand for domestic tourism in Golestan province. The information used in this article is of a cross-sectional type that includes 384 families of domestic tourists who have resided in Golestan province for at least one night in April of 1398. The sample was selected in this paper by stratified random sampling and the required information was collected through oral interview with the head of household tourists and completed the questionnaire. To estimate the demand function of the tourist, the model of the almost ideal model of the demand-side system (AIDS) model, which is in the form of a regression model, was used and separate regressions were calculated to estimate the demand for five food commodities, housing, hospitality, tickets, and souvenir visits. The results show that various factors such as the characteristics of the tourist's type, the type of accommodation in the trip, the type of accommodation, the type of housing in the city of residence and the distance of the town of the tourist settlement with Golestan province is influential on the demand for tourism products in Golestan province.
  Keywords: Tourism Demand, Domestic tourism, Almost ideal demand system (AIDS), Golestan province
 • Parisa Bahmani * Pages 195-212
  Today, the tourism industry has become one of the largest services industry in the world in terms of revenue generation. The expansion of the tourism industry, in addition to its significant impact on the broader economic dimensions, such as job opportunities, income generation, poverty reduction and welfare, has a major role in promoting national identity, social security and social justice. In this research, the present paper seeks to investigate how infrastructure influences on security, economic, socio-cultural, environmental pollution, health services and the mutual effects of these factors on each other. This research is applied in terms of its purpose and emphasizes the combined strategy of a sequential exploration. Accordingly, a quantitative (ISM) method was then applied quantitatively (survey). The statistical population consisted of all travelers and experts in tourism and experts, using stratified random sampling method and within simple random classes. The sample size is calculated using the Morgan table, and thus, a sample of 384 people is considered. The research findings indicate confirmation of research hypotheses. Among them, the infrastructure with a coefficient of 0.94 has the greatest impact on security factors and economic factors with a coefficient of 0.23 have the least effect on environmental pollution
 • Azita Amiri * Pages 213-226
  Coastal tourism has rapidly developed in recent decades. Weather and climate are one of the important factors for pleasant tourism. So the aim of this research is the presentation of tourism climate potentials on the coasts of the north of Iran in relation to coastal tourism. Two bioclimatic indices named TCI as the second generation and PET as the third generation were applied to the evaluation of thermal comfort in these coasts. This descriptive-analytical study was carried out on the six coastal meteorological stations in the southern coastal line of the Caspian Sea that their daily and monthly meteorological data were used (1361-1395). TCI and PET determined the best time in a year for satisfying tourism. According to these indices and seawater temperatures, early July and early September are superior to other times in order to coastal tourism. Late June to early July and also early and mid-September is suitable for both coastal and non-coastal tourism. There are two convenient time periods for other tourism destinations, May to late June as the spring tourism and then October to November as the autumn tourism.
  Keywords: Coastal Tourism, tourism climate, thermophysiology, north of Iran, Caspian Sea