فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 181 (بهمن 1398)
 • پیاپی 181 (بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مریم اسلامی، مسعود سلیمانی، منیره عجمی، مریم درویش* صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  امروزه سلول های بنیادی خونساز (HSC) خون بند ناف به دلیل مزایایی چون، در دسترس بودن، توانایی خود نوسازی، تکثیر و تمایز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. محدویت اصلی در استفاده از این سلول ها، تعداد کم آن ها در واحد حجم خون بند ناف می باشد. جهت غلبه بر این محدودیت، کشت توام سلول های خونساز و مزانشیمی (MSCs) مشتق از خون بند ناف یک راهکار کاربردی می باشد. این مطالعه با هدف تکثیر HSC خون بند ناف به صورت هم کشتی با سلول های مزانشیمی مشتق از خون بند ناف بر روی محیط سه بعدی پلی ال لاکتیک اسید پوشیده شده (PLLA) با پروتئین فیبرونکتین می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، پس از جداسازی سلول های CD133+ با استفاده از تکنیک MACS، تایید خلوص سلول ها با استفاده از فلوسایتومتری انجام شد. سپس سلول ها بر روی بستر نانوالیاف PLLA کونژوگه با فیبرونکتین (PLLA-Fn) در حضور MSCs (گروه 1)، داربست نانوفیبری PLLA در حضور MSCs (گروه 2) و داربست PLLA (گروه 3) کشت داده شدند. میزان تکثیر، قدرت کلنی زایی و میزان زیست سازگاری سلول ها به ترتیب با استفاده از لام هموسیتومتر، تست سنجش کلنی (CFU assay) و تست MTT در گروه های نامبرده مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  سلول هایی که بر روی داربست PLLA-Fn به صورت توام با MSCs کشت شدند (گروه 1). میزان بیشتری از نشانگر بنیادینگی +CD133 را نسبت به گروه های دیگر دارا می باشند. همچنین قدرت کلنی زایی و میزان زیست سازگاری در این گروه در مقایسه با سایر گروه ها، افزایش معناداری به همراه داشت (05/0 < P).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه، بهینه بودن سیستم کشت سه بعدی پوشش داده شده با فیبرونکتین به صورت هم کشتی با سلول های مزانشیمی را جهت تکثیر سلول های CD133+ با حداقل میزان تمایز اثبات نمود.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی خونساز، سلول بنیادی مزانشیمی، هم کشتی، خون بند ناف، فیبرونکتین
 • سمیه احمدی افشار، یاسر جعفری خطایلو* صفحات 12-25
  سابقه و هدف

  بسیاری از گیاهان دارای خواص ایمونومدولاتوری هستند که از این میان می‏توان جنس Euphorbia را به عنوان یک گیاه تعدیل کننده سیستم ایمنی نام برد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (E.myrsinites) بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی تجربی، 40 موش نژاد Swiss albino به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه A (گروه کنترل)، گروه B (تحت تجویز با لیپوپلی ساکارید باکتریایی یا LPS) و گروه C (دریافت عصاره اتانولی گیاه E.Myrsinite، قبل از تجویز LPS) گروه D (دریافت عصاره اتانولی گیاه مورد نظر همراه با تجویز LPS). در نهایت از موش‏ها خونگیری شد (2 و 6 ساعت پس از تجویز LPS) و به بررسی سایتوکاین‏های IFN-γ و TNF-α، IL-4 و IL-10 و نیتریک اکساید پرداخته شد.

  یافته ها

   2 ساعت بعد از تجویز LPS، میزان IL-4 و IL-10 در گروه C و D نسبت به گروه B افزایش معنی‏دار و میزان IFN-γ در این گروه‏ها کاهش معنی‏دار داشت (0425/0=P)، اما 6 ساعت بعد از تجویز LPS، میزان TNF-α در گروه B نسبت به گروه C و D افزایش معنی‏دار داشت (0473/0=P) ولی در ارتباط با میزان  IL-4و IL-10 نتیجه عکس بود. سطح نیتریک اکساید، 2 و6 ساعت پس ازتجویزLPS، در موش‏های گروه C وD نسبت به گروه B کاهش معنی‏دار داشت (0421/0= P).

  استنتاج

  عصاره اتانولی گیاه E.myrsinites دارای اثرات تعدیل‏کننده سیستم ایمنی است و از طریق کاهش تولید سایتوکاین‏های پیش التهابی می‏تواند به عنوان داروی موثر در درمان بیماری‏های التهابی چون شوک سپتیک استفاده شود.

  کلیدواژگان: گیاه فرفیون، سایتوکاین های پیش التهابی، ضد التهابی، لیپو پلی ساکارید، موش، نیتریک اکساید
 • سمیرا ساعدی، صفورا درخشان*، ابراهیم قادری، سعید صلواتی صفحات 26-38
  سابقه و هدف

  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)، اخیرا به عنوان علل مهم عفونت دستگاه ادراری (UTI) ظهور کرده اند. اهداف این مطالعه، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از UTI و شناسایی وجود mecA (عامل مقاومت به متی سیلین) و تیپ های  SCCmecبود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی، 44 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس در پاییز سال 2017 از بیماران مبتلا به UTI در دو بیمارستان سنندج در غرب ایران جمع آوری شد. حساسیت به 9 آنتی بیوتیک و ونکومایسین به ترتیب توسط روش انتشار از دیسک و E تست تعیین شد.mecA  و تیپ های SCCmec توسط PCR شناسایی شدند. آمار توصیفی برای ارزیابی داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   ونکومایسین، لینزولید و تری متوپریم- سولفامتوکسازول بالاترین حساسیت (بالای 90 درصد) را نشان دادند و به دنبال آن (جنتامیسین 4/86، سفوکسی تین 5/79، تتراسایکلین 3/77، کلیندامایسین 75، سیپروفلوکساسین 4/70، اریترومایسین 3/52 و پنی سیلین 8/6) درصد قرار گرفتند. ایزوله های بیماران بستری، در مقایسه با ایزوله های بیماران سرپایی، به آنتی بیوتیک ها حساس تر بودند. از 44 ایزوله، 9 مورد (5/20 درصد) MRSA که از آن ها 6 مورد از بیماران سرپایی جدا شدند. 5 از 9 ایزوله MRSA، حامل ژنmecA  بودند و از این ها، 2 ایزوله حامل SCCmecVبودند در حالی که 3 ایزوله غیرقابل تیپ بندی بودند.

  استنتاج

  مطالعه ما پیشنهاد می کند که تری متوپریم- سولفامتوکسازول، ونکومایسین یا لینزولید برای درمان UTI  ایجاد شده توسط MRSA، می توانند عوامل مناسبی باشند. شناسایی MRSA در ادرار، نگرانی جدی است و نیازمند نظارت بر مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس است.

  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، استافیلوکوکوس اورئوس، دستگاه ادراری، پروتئین MecA
 • مریم موسوی، زهرا بهادران، زهرا سعیدی راد، پروین میرمیران*، فریدون عزیزی صفحات 39-52
  سابقه و هدف

  چاقی از عمده ترین و شایع ترین مشکلات سلامتی در جهان است. شواهد متناقضی در رابطه با نیترات و نیتریت مصرفی و چاقی وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط دریافت نیترات و نیتریت رژیم غذایی با فنوتیپ های چاقی می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه آینده نگر، در قالب مرحله سوم مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. 1756 بزرگسال زن و مرد با اطلاعات کامل تغذیه، آنتروپومتری و بیوشیمیایی وارد مطالعه و به مدت 6 سال پیگیری شدند. اطلاعات مربوط به دریافت غذایی توسط پرسشنامه 168 آیتمی نیمه-کمی اعتبارسنجی یافته تکرر مصرف مواد غذایی جمع آوری شد. فنوتیپ های چاقی عمومی، چاقی شکمی، نمایه تری گلیسرید و دور کمر بالا (HTW) و نمایه چربی بدن تعیین شد. خطر بروز فنوتیپ های چاقی بین سهک ها و دریافت نیترات و نیتریت رژیم غذایی توسط آزمون رگرسیون لجستیک انجام شد.

  یافته ها

  بروز تجمعی فنوتیپ HTW طی 6 سال پیگیری، 25 درصد بود. رابطه معنی داری بین سهک های دریافت غذایی نیترات و نیتریت و بروز فنوتیپ  HTWمشاهده نشد. بالاترین سهک دریافت نیترات کل، نیترات میوه ها و نیتریت میوه ها در مقایسه با پایین ترین سهک دریافت، خطر بروز  HTWرا به صورت غیر معنی داری به ترتیب 6 درصد (نسبت شانس=94/0 حدود اطمینان 95 درصد=17/1-72/0) و 5 درصد (نسبت شانس=95/0 حدود اطمینان 95درصد=24/1-73/0) و 10 درصد کاهش داد (نسبت شانس=90/0، حدود اطمینان 95 درصد=17/1-69/0).

  استنتاج

  دریافت نیترات و نیتریت رژیم غذایی رابطه ای با بروز فنوتیپ های چاقی از جمله فنوتیپ HTW، نمایه چربی بدن و چاقی شکمی و عمومی ندارد.

  کلیدواژگان: نیترات، نیتریت، فنوتیپ های چاقی، رژیم غذایی
 • عذرا مهاجر، نوشین سجادی، فاطمه دره، علی ارجمند شبستری، یزدان قندی* صفحات 53-60
  سابقه و هدف

  درد قفسه سینه شایع ترین دلیل مراجعه کودکان به متخصصین قلب است. در کودکان درد قفسه سینه بیشتر مرتبط با اختلالات غیرقلبی مانند مشکلات غضروف و دنده ها، تروما، کشیدگی عضلات و علل ریوی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش احتمالی کمبود کلسیم و ویتامین D در ایجاد درد قفسه سینه استخوانی عضلانی کودکان انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مورد شاهدی همسان شده، تعداد 100 کودک 15-5 ساله با درد قفسه سینه و تعداد 100 کودک سالم از نظر درد قفسه سینه پس از کسب رضایت آگاهانه در سال 1398 در بیمارستان امیرکبیر شهر اراک از نظر کلسیم و ویتامین D بررسی شدند. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری stata v.11 انجام شد.

  یافته ها

   میانگین متغیرهای سن، وزن، قد و کلسیم در دو گروه مورد و شاهد با هم اختلاف معنی دار نداشت. میانگین کلسیم در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه برابر 83/0±39/9 و در کودکان سالم برابر 6/0±26/9 به دست آمد که اختلاف این دو گروه معنی دار نبود (206/0=p). میانگین ویتامین D در کودکان با درد قفسه سینه برابر 96/4±51/22 و در کودکان سالم برابر 81/9±33/40 به دست آمد. اختلاف این دو گروه معنی دار بود (002/0=p). نتایج رگرسیون لجستیک برای رابطه ویتامین D با درد قفسه سینه نشان داد، نسبت شانس معنی دار و برابر 63/7 و با حدود اطمینان 23/15-86/3 می باشد.

  استنتاج

  این مطالعه گواه خوبی است برای این که بسیاری از دردهای قفسه سینه مرتبط با کمبود ویتامین D است و پیشنهاد می شود که در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه با منشا استخوانی عضلانی، سطح سرمی ویتامین D مورد ارزیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، استخوانی عضلانی، کلسیم، ویتامین D
 • سلما امیدی*، مهدی لمعی، فرشاد باقری، علیرضا رفیعی، جمشید یزدانی چراتی صفحات 61-72
  سابقه و هدف

  گوتاپرکا به عنوان ماده اصلی پرکننده کانال، مورد قبول عموم است. مخروط های استاندارد گوتاپرکا در درجه تقارب های 10-2درصد موجود می باشند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ریزنشت اپیکالی کانال های پر شده با مخروط های گوتاپرکا با درجه ی تقارب های مختلف با استفاده از روش نفوذ پروتئین است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 96 دندان قدامی تک کانال ماگزیلا انتخاب شد. سپس تاج این دندان ها جدا گردید و نمونه ها، با استفاده از فایل روتاری پروتیپر آماده سازی شدند. دندان ها به شش گروه آزمایشی 15 تایی و دو گروه کنترل 3 تایی تقسیم شدند. در هریک ازگروه ها پرکردن کانال ها با استفاده از مستر کن با تقارب های متفاوت (4-2و6) درصد و کن فرعی با تقارب های متفاوت (2 و4) درصد با روش تراکم جانبی انجام شد سپس میزان ریزنشت پروتئین در هر نمونه با استفاده از آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی بررسی شد.

  یافته ها

   در مقایسه هر 6 گروه با هم، تفاوت معنی دار بود (001/0< P). کم ترین ریزنشت در گروه مسترکن 2 درصد و کن فرعی 2 درصد و بیش ترین ریزنشت در گروه مسترکن 4 درصد و کن فرعی 2 درصد، مشاهده شد.

  استنتاج

  در چارچوب مطالعه حاضر، استفاده از مسترکن 2 درصد به همراه کن فرعی 2 درصد، کم ترین بروز ریزنشت را در پی دارد. هرچندکه کن اصلی 6 درصد به همراه کن فرعی 4 درصد نتایج خوبی به همراه داشت.

  کلیدواژگان: میکرولیکیج اپیکال، نفوذ پروتئین، پرکردن کانال، گوتاپرکا تقاربدار
 • مریم سید مجیدی، آتنا شیوا، فاطمه شاکری، محمود موسی زاده، اعظم حدادی کوهسار* صفحات 73-81
  سابقه و هدف

  پالپیت های درمان نشده یا نقص در درمان ریشه می تواند منجر به بیماری های پری اپیکال شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع انواع ضایعات پری اپیکال دهان بر حسب متغیرهای دموگرافیک در مراجعین مراکز آسیب شناسی دهان و فک و صورت مازندران در سال های 1391 تا 1396 می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 233 نمونه ضایعه پری اپیکال که در سال های 1391 تا 1396 در مراکز آسیب شناسی دهان و فک و صورت مازندران ثبت شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای سن، جنس، محل و نوع ضایعه بررسی و مقایسه شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، دقیق فیشر، من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از 233 مورد ضایعه پری اپیکال، 118 مورد (6/50 درصد) مذکر و 115 مورد (4/49 درصد) مونث بودند. میانگین سن نمونه ها 8/37 سال بود و مسن ترین بیمار 84 ساله و جوان ترین آن ها 12 ساله بود. به طور کلی 152 مورد (2/65 درصد) کیست رادیکولار، 50 مورد (5/21 درصد) دنتال گرانولوم، 7 مورد (3 درصد) استئومیلیت، 22 مورد (4/9 درصد) کیست رزیجوال (Residual) و 2 مورد (9/0 درصد) کیست لترال بود. شایع ترین محل درگیری خلف مندیبل (8/48 درصد) و سپس در قدام ماگزیلا (2/24 درصد) بود.

  استنتاج

  با توجه به شیوع بالای ضایعات اپیکالی در دندان ها، می توان با افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به اهمیت بهداشت دهان و دندان از ایجاد این ضایعات پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: بیوپسی، ضایعات پری اپیکال، درمان ریشه
 • فاطمه علیپور، احترام سادات ایلالی*، علی حسام زاده، سید نورالدین موسوی نسب صفحات 82-93
  سابقه و هدف

  افزایش سن در سالمندان با افت کیفیت زندگی همراه است. باغبانی از جمله فعالیت هایی است که اغلب سالمندان از آن لذت می برند، در عین حال فعالیت جسمی و ذهنی آنان حفظ می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر باغبانی درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز مراقبتی روزانه انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی می باشد که به صورت پیش آزمون-پس آزمون در دو گروه مداخله و کنترل در سال 1396 بر روی 60 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز مراقبتی روزانه در شهرستان ساری انجام شد. در گروه مداخله، باغبانی درمانی به مدت 6 هفته در 12 جلسه 45-30 دقیقه ای به صورت گروهی با دوستان برگزار شد. کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سالمندان لیپاد قبل و پس از مداخله ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 20 و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی سالمندان قبل و پس از باغبانی درمانی در گروه مداخله به ترتیب 88/14±93/79 و 87/11±03/86 بود (001/0= P) و میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی سالمندان قبل و پس از مداخله در گروه کنترل به ترتیب 75/12±30/79 و 45/12±36/80 بود (001/0= P). کیفیت زندگی در سالمندان بین دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشته است اما بعد از مداخله در گروه مداخله معنی دار شده است (001/0= P).

  استنتاج

  با توجه به اینکه باغبانی درمانی تاثیر معنی داری بر روی کیفیت زندگی سالمندان داشت، می توان این روش را به عنوان روشی آسان، غیرتهاجمی، لذت بخش و کمک کننده، معرفی نمود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، باغبانی درمانی، سالمندان، مراکز مراقبتی روزانه
 • فرهنگ بابامحمودی، قاسم عابدی، محمدرضا حق شناس، اصغر نادی قرا، نادیا پدرام فر، فاطمه کوه کن* صفحات 94-106
  سابقه و هدف

  ایدز به لحاظ ایجاد مشکلات اجتماعی و روانی، کیفیت زندگی بیماران را متاثر می کند. به همین دلیل مبتلایان نیازمند مراقبت و توجه می باشند. این مطالعه جهت بررسی تاثیر مراقبت‏های مختلف برکیفیت زندگی بیماران HIV مثبت انجام شد.

  مواد و روش ها

   بیماران شناسایی شدهHIV مثبت استان مازندران به 2 گروه مداخله و شاهد تقسیم شده و بر گروه مداخله، به مدت یکسال، مراقبت‏های مختلف بهداشتی و اجتماعی انجام شد. قبل و بعد از شروع مراقبت ها نیز 2 گروه به وسیله پرسشنامه WHO-QOL-Brief و پرسشنامه محقق ساخته، تحت سنجش کیفیت زندگی قرار گرفتند.

  یافته ها

  49 بیمار بررسی شدند که 34 بیمار (67/56 درصد)، در گروه مداخله (دریافت Care) و 17 بیمار (33/43 درصد) نیز در گروه شاهد قرار گرفتند. کیفیت زندگی بیماران 2 گروه در ابتدای مطالعه تفاوت معناداری با هم نداشت. پس از یکسال ارائه خدمات به گروه مداخله، رضایت از روابط شخصی و نگرانی اجتماعی- شغلی، کاهش معناداری نسبت به قبل از مداخله داشتند. همچنین نگرانی از بیماری و محدودیت‏های موجود در زندگی نیز به شکل معناداری افزایش داشتند. از نظر مقایسه 2 گروه نیز، پس از انجام مراقبت‏ها، میزان رضایت از درمان فعلی (02/0=p)، نگرانی از بیماری (0009/0=p) و کیفیت زندگی عمومی (02/0=p) در گروه مداخله به شکل معناداری نسبت به گروه شاهد افزایش یافت.

  استنتاج

  کیفیت زندگی بیماران، در سطح مناسبی نبود و Care جسمی و روحی می‏تواند در بهبود آن موثر باشد. با این حال در طراحی مراقبت های این بیماران، توجه به همه جنبه‏های دخیل در زندگی، الزامی است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مراقبت سلامت، بیماران، HIVایدز
 • سمینه دهقانپور، حمید رضا پورزمانی، محمد مهدی امین، کریم ابراهیم پور* صفحات 107-112
  سابقه و هدف

  شیمی درمانی با داروهای سایتوتوکسیک با پایه پلاتینیوم (PBCDs) یکی از پرکاربردترین روش ها برای درمان انواع مختلف سرطان است. بخش قابل توجهی از این داروها از طریق ادرار بیماران دفع و همراه با پساب های بیمارستانی وارد محیط زیست شده و اثرات مخربی را بر روی اکوسیستم های مختلف به دنبال دارد.

  مواد و روش ها

   از مجرای آدرم رو اصلی خروج پساب یک بیمارستان جامع سرطانی در شهر اصفهان به مدت یک هفته توسط دستگاه نمونه گیر خودکار، 7 نمونه ترکیبی 24 ساعته پساب تهیه و پس از آماده سازی، مقادیر پلاتین آن به روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) تعیین شد. آمار مصرف داروهای PBCDs از داروخانه بیمارستان و نسخ پزشکان استخراج شد. نتایج به دست آمده با آزمون های آماری ANOVA و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری (05/0 >P) مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها

  سالیانه حدود 47/366 گرم داروی PBCDs  در این بیمارستان تجویز شده و حداکثر غلظت پلاتین در پساب خروجی بیمارستان 857، حداقل آن 102 و میانگین آن 257 ± 5/482 نانوگرم در لیتر تعیین شد. غلظت پلاتین در پساب خروجی با میزان داروی تجویز شده برای بیماران در روز قبل رابطه معنی داری نشان داد (01/0 >P).

  استنتاج

  روزانه حدود 1گرم پلاتین از طریق پساب بیمارستان مورد نظر وارد محیط می شد. با توجه به شیوع قابل توجه سرطان در جامعه و ورود مطب های شخصی به بحث شیمی درمانی، انتظار می رود که میزان آزادسازی پلاتین به محیط عدد قابل توجهی باشد که نیاز به مطالعات و بررسی های بیش تر دارد.

  کلیدواژگان: شیمی درمانی، داروهای سایتوتوکسیک، پلاتین، پساب، بیمارستان
 • نوشین صادقیان، جواد شادمان، حمدالله پناهپور* صفحات 113-119
  سابقه و هدف

  انتخاب روش بیهوشی مناسب در مطالعات آزمایشگاهی در تعیین اعتبار نتایج کسب شده، میزان موفقیت تکنیک و مرگ و میر حائز اهمیت بالایی است. در این مطالعه اثرات کاربرد توام لیدوکائین به عنوان یک بی حس کننده موضعی با کلرال هیدرات به عنوان یک داروی بیهوشی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق، 30 سر موش صحرائی نر در سه گروه شاهد، کلرال هیدرات و کلرال هیدرات + لیدوکائین مورد مطالعه قرار گرفتند. ایسکمی موضعی مغز با استفاده از تکنیک انسداد شریان میانی مغز ایجاد شد. 24 ساعت پس از ایسکمی، حیوانات از نظر اختلالات نورولوژیک حسی و حرکتی و همچنین حجم ضایعه مغزی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  حیوانات گروه بیهوش شده با لیدوکائین+ کلرال هیدرات در مقایسه با حیوانات بیهوش شده با کلرال هیدرات عملکرد بهتری در آزمون های حسی و حرکتی داشتند (01/0<p)، هر چند حجم ضایعه مغزی ایجاد شده در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت(41/0 = P). همچنین در حیوانات گروه لیدوکائین+ کلرال هیدرات، میزان مرگ و میر کم تر بود

  استنتاج

  کاربرد لیدوکائین همراه با کلرال هیدرات ضمن ایجاد بیهوشی و بی دردی مناسب در حین جراحی، تاثیر منفی جراحی بر عملکرد حسی و حرکتی را کاهش داده و میزان مرگ و میر ناشی از تکنیک را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، بیهوشی، لیدوکائین، کلرال هیدرات، مدل بیهوشی
 • امید مظفری، ناصر بهنام پور، باقر پهلوان زاده، صفورا صابری، ایل آی مظفری، جعفر اکبری، محمد علی ابراهیم زاده* صفحات 120-124
  سابقه و هدف

  سالک بیماری پوستی است که به صورت زخمی مزمن ظاهر می شود. روش های درمانی استاندارد فعلی دارای مشکلاتی چون قیمت بالا، عوارض دارویی، تزریقی بودن و بروز مقاومت می باشند. گیاه پلم جهت درمان التهابات پوستی به کار می رود. در این مطالعه اثر موضعی پماد برگ گیاه در درمان سالک مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی روی 110 بیمار در دو گروه 55 نفره مداخله و شاهد انجام شد. کلیه بیماران درمان استاندارد سالک را دریافت کردند. به گروه مداخله پماد 5 درصد برگ پلم و در گروه شاهد پلاسبو نیز تجویز شد. مصرف دارو تا زمان اپیتلیالیزاسیون کامل ضایعه ادامه یافت. قبل از شروع درمان و پایان هر هفته (تا زمان اپیتلیالیزاسیون کامل ضایعه) فرایند بهبودی و اطلاعات بالینی زخم شامل: اندازه زخم، اندازه اندوراسیون و میزان اپیتلیالیزاسیون) اندازه گیری و ثبت شد.

  یافته ها

  مداخله موجب کاهش میانگین قطر ضایعات شد (05/P<p)، اما تفاوت آماری معنی داری در میانگین طول دوره درمان (31/0 = P) و نتیجه درمان (87/0 = P) و میزان بهبودی (95/0 = P) ایجاد نکرد.

  استنتاج

  استفاده از برگ گیاه پلم به صورت پماد 5 درصد در کنار درمان های کلاسیک سالک تاثیری بر نتایج درمان زخم های سالک ندارد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز، سالک، پلم
 • سیف علی مهدوی*، بهزاد جوادیان، سعید برزگری، بهمن رحیمی اسبویی، محمود موسی زاده صفحات 125-130
  سابقه و هدف

  لیشمانیوز جلدی بعد از مالاریا، دومین بیماری گرمسیری مهم است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران اندمیک می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی و انتشار جغرافیایی این بیماری در استان گلستان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرهای مختلف استان گلستان با علائم لیشمانیوز جلدی در سال های 1393 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفتند. از حاشیه ضایعات، دو عدد گسترش نازک تهیه و به روش گیمسا رنگ آمیزی شدند. سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتند. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 21 و آزمون آماری ANOVA استفاده شد.

  یافته ها

  از 1823 مورد، 1815 نفر (56/99 درصد) از نظر وجود آماستیگوت در نمونه زخم، مثبت گزارش شدند. بیش ترین میزان بروز لیشمانیوز جلدی در فصل پاییز بود واز نظر سن، بیش ترین شیوع آلودگی در کودکان زیر 9 سال گزارش شد. بررسی توزیع فضایی بیماری نشان دهنده وجود نقطه داغ در کلاله و مراوه تپه بود (05/0< P).

  استنتاج

  نتایج نشان می دهد که شیوع لیشمانیوز جلدی در مناطق روستایی استان گلستان بیش تر است. همچنین برخی مناطق آن مانند کلاله و مراوه تپه نیاز به توجه فوری در بخش پیشگیری دارند.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، لیشمانیا، اپیدمیولوژی، ایران
 • سید مجمد باغبانیان*، زهرا زاهدی، حامد چراغمکانی، فروزان الیاسی، علی اصغر نادی صفحات 131-137
  سابقه و هدف

  اختلال عملکرد جنسی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام‏اس) بسیار شایع است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اختلال عملکرد جنسی و انواع آن در زنان مبتلا به ام‏اس و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی 114 بیمار زن با تشخیص ام‏اس و با شرط متاهل بودن، نداشتن حمله در 3ماه اخیر، عدم دریافت پالس در 3 ماه اخیر، نداشتن مشکلات کبدی، عدم سابقه بیماری اعصاب و روان و عدم مصرف داروهای اعصاب و روان، بدون محدودیت سنی وارد مطالعه شدند. محیط پژوهش کلینیک ام‏اس بیمارستان بوعلی سینا شهر ساری در سال 1397 بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه عملکرد جنسی FSFI (Female Sexual Function Index) که اعتبار و پایایی آن قبلا تایید شده به دست آمد. جهت تعیین روابط بین متغیرها از آزمون‏های correlation استفاده شد و مقادیر (05/0< P) معنی‏دار در نظر گرفته شد. آنالیز اطلاعات با SPSS16 انجام شد.

  یافته ها

  100 درصد بیماران به درجاتی دچار اختلال عملکرد جنسی بودند. 93 درصد دچار درد حین مقاربت، 7/80 درصد کاهش لوبریکاسیون حین مقاربت، 9/43 درصد اشکال در برانگیختگی جنسی، 6/38 درصد دچار اشکال در تمایل جنسی، 8/36 درصد اختلال ارگاسم و 8/36 درصد اشکال در رضایتمندی جنسی بودند. 1/63 درصد بیماران افسردگی خفیف داشتند. بین شدت افسردگی (007/0= P)، اختلال اسفنکتری (02/0= P) و اختلال عملکرد جنسی ارتباط معنی‏داری مشاهده شد.

  استنتاج

  اطلاع از فراوانی قابل توجه اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به ام‏اس این امکان را فراهم می‏کند تا با رفع علل زمینه‏ای، آن را درمان کرد و موجبات ارتقای کیفیت زندگی بیماران را تامین نمود.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، اختلال عملکرد جنسی، زنان
 • محمد حسینی نژاد، رحمت حسن نژاد، جابر موسوی، فاطمه جهانیان، بهکام رضایی مهر، حامد امینی آهی دشتی* صفحات 138-143
  سابقه و هدف

  کولیک کلیوی (رنال کولیک) یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به بخش اورژانس است. هدف از این مطالعه تعیین پیامدها و عوامل پیش بینی کننده اقدام تهاجمی و پذیرش مجدد در این بیماران می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، کوهورت مقطعی است. تمامی بیمارانی که با رنال کولیک به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری از اردیبهشت 1395 تا اردیبهشت 1396 مراجعه نمودند، وارد مطالعه شدند. سپس اقدامات تشخیصی و درمانی، اطلاعات بالینی و پاراکلینیکی بعد از بستری ثبت شد و بعد از یک ماه پیامدهای بیماری نظیر نیاز به مداخله تهاجمی اورولوژی، عود و پذیرش مجدد پیگیری شد. ارزیابی نتایج با نرم افزار 18 SPSS انجام گرفت.

  یافته ها

   581 بیمار در این مطالعه شرکت کردند. میانگین سن آن ها 49 /14±88/39 سال بود. شایع ترین علامت درد فلانک (1/88 درصد) و شروع ناگهانی (2/69 درصد) بود. 140 بیمار (1/24 درصد) نیاز به اقدام تهاجمی جهت درمان داشتند. علایم تهوع (002/0=p) و استفراغ (001/0=p) و یافته های سونوگرافی (00/0=p) در بیماران نیازمند به اقدام تهاجمی به طور معنی داری بیش تر بوده است. سن (002/0=p)، درد شکم (004/0=p)، درد ناحیه ژنیتالیا (041/0=p)، تب و لرز (037/0=p)، سابقه بیماری زمینه ای(033/0=p) و تعداد گلبول سفید(00/0=p) در بیمارانی که عود مجدد رنال کولیک در آن ها گزارش شد، افزایش معنی داری داشتند.

  استنتاج

  به طور کلی می توان نتیجه گرفت عواملی نظیر سن، بیماری زمینه ای، تب و لرز، تهوع، استفراغ، تعداد گلبول های سفید و یافته های سونوگرافی در این بیماران باید موردتوجه باشد تا بهترین انتخاب درمانی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: رنال کولیک، بخش اورژانس، پیامد
 • ماهان عمادیان، فرزانه افخمی نیا، فاطمه رضایی، علیرضا کشیری، آتنا شیوا* صفحات 144-149
  سابقه و هدف

  بازال سل کارسینوما (BCC) به عنوان شایع ترین نوع سرطان پوستی شناخته می شود. طی بررسی های گذشته ثابت شده است که شیوع این بیماری در حال افزایش و سن ابتلا به آن رو به کاهش است. این سرطان که در افراد بزرگسال و به مخصوص نیروی کارآمد جامعه بروز پیدا می کند، می تواند تاثیرات مخرب به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع بازال سل کارسینوما در مرکز بدخیمی‏های سر و گردن مازندران در سال های 1396 و 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی گذشته نگر توصیفی، تمامی 4532 پرونده موجود در بخش آسیب شناسی مرکز بدخیمی‏های سر و گردن مطالعه گردید و 70 پرونده مرتبط با BCC استخراج گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، میزان فراوانی و درصد فراوانی محاسبه، جداول و نمودارها با استفاده از نرم افزار SPSS16 ترسیم گردید و به منظور بررسی متغیر ها از تست کا اسکور استفاده شد و P کم تر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  طی مطالعه و تجزیه و تحلیل 70 پرونده مشاهده شد که میانگین سنی افراد مبتلا به این سرطان 7/64 سال می باشد. 47 نفر از بیماران مرد و 23 نفر از بیماران را زنان تشکیل می دادند. همچنین طی بررسی بر روی شایع ترین محل بروز این بیماری مشاهده شد که بالاترین میزان شیوع در ناحیه حنجره می باشد که 16 مورد (85/22 درصد) گزارش شده است و پس از آن سر و صورت (28/64 درصد) دارای بیش ترین شیوع برای این بیماری می باشند. ارتباط آشکاری بین سن (40/0= P) و جنیست (035/0= P) شیوع بیماری مشاهده شد.

  استنتاج

  شیوع سرطان سلول بازال در مطالعه حاضر، متفاوت و بسیار بیش تر از سایر مطالعات گذشته در منطقه مازندران بود.

  کلیدواژگان: سرطان، شیوع، بازال سل کارسینوما
 • منصور خرمی زاده، فتانه هاشم دباغیان، بیژن فروغ، حوریه محمدی کناری* صفحات 150-155
  سابقه و هدف

  درد مزمن گردن یکی از مشکلات شایع عضلانی اسکلتی است و محدودیت حرکات گردن و شانه می تواند سبب افت کیفیت زندگی گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر ماساژ دلک و غمز بر دامنه حرکات گردن و شانه و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 2018 در تهران انجام پذیرفت، مداخله در 4 مرحله متوالی (هفته ای یک بار) صورت گرفت. پیامدهای مطالعه در رابطه با کیفیت زندگی در 3 مرحله قبل از مداخله، بعد از مداخله و یک ‎ماه بعد از مداخله و میزان محدودیت حرکات گردن و شانه قبل و بعد هر مداخله و یک ‎ماه بعد از مداخله چهارم مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.

  یافته ها:

  کیفیت زندگی و دامنه حرکات در ناحیه شانه و گردن قبل از شروع جلسه اول ماساژ با میزان آن بعد از اتمام ماساژ تفاوت معنی داری داشت (05/0>P). بعد از اتمام جلسات ماساژ و دوره پیگیری یک ماهه، تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی و دامنه حرکات در ناحیه شانه و گردن مشاهده نشد (05/0<P).

  استنتاج

  ماساژ دلک و غمز در بیماران با درد مزمن غیر اختصاصی گردن موجب بهبود نسبی در کیفیت زندگی و دامنه حرکات در ناحیه شانه و گردن می گردد.

  کلیدواژگان: گردن درد، کیفیت زندگی، دامنه حرکتی، طب ایرانی، ماساژ
 • مریم قاسمی*، لاله واحدی لاریجانی، مهدی نیکخواه، سمیه شیدایی صفحات 156-161

  تومور میوفیبروبلاستیک التهابی(IMT)، یک نئوپلاسم خوش خیم با علت ناشناخته است که به ندرت در غده پاروتید یافت می شود. تشخیص این نئوپلاسم از لحاظ بالینی و پاتولوژیک مشکل بوده و گاهی با تومورهای بدخیم اشتباه می شود. در این گزارش، ما یک مورد از تومور میوفیبروبلاستیک التهابی در غده پاروتید خانم 42 ساله معرفی می کنیم که در بالین و حتی سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی با تشخیص آدنوم پلئومورف و جهت افتراق آن از نئوپلاسم بدخیم موکواپیدرموئید کارسینوم، کاندیدای جراحی پاراتیدکتومی راست شده بود. در بررسی هیستولوژیک و با آنالیز ایمونوهیستوشیمی، تشخیص یک تومور میوفیبروبلاستیک التهابی مسجل شد. در نتیجه باید به هنگام بررسی میکروسکوپی توده های غده پاروتید در صورت مشاهده زمینه میگزوییدی به همراه ارتشاح سلول های التهابی، تومور میوفیبروبلاستیک التهابی(هرچند نادر است)، در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تومورمیوفیبروبلاستیک التهابی، غده پاروتید
 • زینب حمزه گردشی، فرشته کلانتری*، فاطمه باکویی، سیاوش مرادی، سپیده پیوندی، مرضیه زمانیان صفحات 162-171
  سابقه و هدف

  موضوع سلامت و بیماری قدمتی به اندازه تاریخ انسان دارد. امروزه مفهوم سلامت با مولفه‏های سرمایه اجتماعی گره خورده و سرمایه اجتماعی می‏تواند به عنوان محافظی در برابر افسردگی، اضطراب، تصادف، پیری و بیماری‏های مختلف عمل کند. مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت زنان صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع مروری اسکوپینگ است و در پنج مرحله انجام شد، که شامل طراحی سوال تحقیق، جستجو واستخراج مطالعات وابسته به تحقیق، انتخاب مطالعات مرتبط، جدول‏بندی اطلاعات و گزارش نتایج آن بود. جمع‏آوری داده‏ها در بانک‏های اطلاعاتی داخلی و خارجی شامل سامانه دانش‏گستر برکت، MagIran، SID، IranDoc، IranMedex و Scopus ,Google scholar, PubMed, Science Direct, Embase و با استفاده از کلید واژه‏های "women"، "female"، "feminine"، "lady"، "wife"، "Iran"، "Persian"،  Social capital"، "health"، "mental health"، "social healh" و معادل فارسی آنان انجام پذیرفت.

  یافته ها

  به طور کلی 15 مقاله مرتبط وارد این مطالعه مروری شد. این مطالعات جهت سازماندهی یافته ها در سه طبقه رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی مرور شدند.

  استنتاج

  بر اساس یافته‏های این مطالعه می‏توان نتیجه گرفت با افزایش سرمایه اجتماعی زنان سطح سلامت آنان افزایش می‏یابد، بنابراین بامشارکت اجتماعی، اعتماد و ارتباط با خانواده و دوستان، دستیابی به امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی بیش‏تر شده و سطح سلامت زنان افزایش می‏یابد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، زنان، سلامت، ایران
 • سیاوش مرادی، اکبر هدایتی زاده عمران*، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، محمد پنبه چی، بیژن گرایلی، سمیه فلاحپور، حسن اسحاقی صفحات 172-173

  در مقاله فوق که در شماره 163 مرداد 1397 در دوره 28 این نشریه منتشر شده بود، بخش سپاسگزاری چاپ نشده بود، اصلاح گردید. سپاسگزاری این پروژه با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزشی پزشکی تهران، ایران، با شماره طرح 960002 انجام شده است.

  کلیدواژگان: اصلاحیه
|
 • Maryam Islami, Masoud Soleimani, Monireh Ajami, Maryam Darvish* Pages 1-11
  Background and purpose

  Umbilical cord blood (UCB) is a source of Hematopoietic stem cells (HSCs) and has received a lot of attention due to its availability, renewal capacity, proliferation rate, and differentiation potential. The main limitation of using these cells is their low quantity in one unite of UCB. To overcome this, HSCs co-culturing with UCB derived mesenchymal cells (MSCs) is a practical approach. The purpose of this study was the expansion of HSCs together with UCB derived MSCs on a three-dimensional poly L- lactic acid coated with fibronectin.

  Materials and methods

  In this experimental study, after isolation of CD133+ from UCB cells using MACS method, the purity of the isolated cells was carried out by flow cytometry. Then, the cells were seeded on PLLA scaffold coated with fibronectin in presence of mesenchymal cells (group I), the PLLA scaffold in presence of mesenchymal cells (group II), and PLLA scaffold (group III). The proliferation rate, colonization potential and bio-compatibility of the cells were studied using a hemocytometer, CFU assay, and MTT, respectively.

  Results

  The cells co-cuthured with PLLA-Fn scaffold (group I) had a higher proliferation rate of CD133 stemness marker compared to other groups. Also, the colonization of the cells and scaffold׳s biocompatibility was significantly higher in this group compared to other groups. (P <0.05).

  Conclusion

  The study proved that the optimal 3D culture system in PLLA scaffold coated with fibronectin co-cultured with MSCs could reproduce minimum differentiation of CD133 + cells.

  Keywords: HSC, MSC, Co-culture, UCB, Fibronectin
 • Somayyeh Ahmadi Afshar, Yaser Jafari Khataylou* Pages 12-25
  Background and purpose

  Many herbs including Euphorbia have immunomodulatory properties. The aim of this study was to evaluate the immunomodulatory effects of the ethanolic extract of E.myrsinites.

  Materials and methods

  In this experimental study, 40 Swiss albino male mice were randomly divided into 4 groups. Group A included healthy mice, group B was induced by lipopolysaccharide (LPS), group C received the ethanolic extract of E.myrsinites 7 days before LPS induction. Group D received the plant extract at the same time with LPS induction. Then, blood samples were collected (2 and 6 h after LPS induction) and IL-4, IL-10, TNF-α, and IFN-γ and nitric oxide production were evaluated.

  Results

  Two hours after LPS induction, the levels of IL-4 and IL-10 in groups C and D increased significantly and IFN-γ level decreased significantly compared to those in group B (P=0.0425). But, six hours after LPS induction, TNF-α level significantly increased in group B compared to that in groups C and D (P=0.0473), but IL-4 and IL-10 levels increased significantly in groups C and D compared to those in group B (P=0.0411). The levels of nitric oxide, 2 and 6 hours after LPS induction, significantly decreased in groups C and D compared to those in group B (P=0.0421).

  Conclusion

  E.myrsinites ethanolic extract has immunomodulatory effects and could be used as an effective drug in inflammatory diseases such as septic shock through reduced production of pro-inflammatory cytokines.

  Keywords: Euphorbia myrsinitis, pro-inflammatory, anti-inflammatory cytokines, LPS, mice, nitric oxide
 • Samira Saedi, Safoura Derakhshan*, Ebrahim Ghaderi, Saeed Salavati Pages 26-38
  Background and purpose

  Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) have recently emerged as major causes of urinary tract infection (UTI). The aims of this study were to determine antibiotic susceptibility of S. aureus isolated from UTI and to detect the presence of mecA (causing resistance to methicillin) and SCCmec types.

  Materials and methods

  In this cross sectional study, 44 S. aureus isolates were collected in autumn 2017 from patients with UTI in two hospitals in Sanandaj, west of Iran. Susceptibility rates to nine antibiotics and vancomycin were determined by disk diffusion method and E test, respectively. The mecA and SCCmec types were detected by polymerase chain reaction (PCR). Descriptive statistics were used to evaluate the data.

  Results

  Vancomycin, linezolid, and trimethoprim-sulfamethoxazole showed the highest susceptibility rates (more than 90%), followed by gentamicin (86.4%), cefoxitin (79.5%), tetracycline (77.3%), clindamycin (75%), ciprofloxacin (70.4%), erythromycin (52.3%), and penicillin (6.8%). The isolates from inpatients were more susceptible to antibiotics compared to those from outpatients. Of the 44 isolates, 9 (20.5%) were MRSA, of which 6 were isolated from outpatients. Five of 9 MRSA isolates carried the mecA gene, and of these, two isolates harbored SCCmec V while three were nontypeable.

  Conclusion

  Our study suggests that trimethoprim-sulfamethoxazole, vancomycin or linezolid would be suitable agents in treatment of UTI caused by MRSA. Identification of an MRSA isolate in urine is a serious concern and highlights the need for monitoring drug resistance in S. aureus.

  Keywords: drug resistance, Staphylococcus aureus, urinary tract, MecA protein
 • Maryam Mousavi, Zahra Bahadoran, Zahra Saeedirad, Parvin Mirmiran*, Fereidoun Azizi Pages 39-52
  Background and purpose

  Obesity is one of the major health problems that is highly prevalent in the world. There is controversial evidence about the association between dietary nitrate and nitrite and obesity. The aim of this study was to investigate the association between dietary nitrate and nitrite intake and incidence of obesity phenotypes.

  Materials and methods

  A prospective approach was used in this research that was conducted in participants of the Tehran Lipid and Glucose Study. The study included 1756 males and females and their nutritional, anthropometry, and biochemical information were recorded every three years and followed for six years. Food Frequency Questionnaire (FFQ) was administered to collect the data. General obesity phenotype, abdominal obesity phenotype, Hypertriglyceridemic-Waist Phenotype (HTW), and body adiposity index phenotype were determined. Then, the incidence of obesity phenotypes across tertiles and intakes of nitrate/nitrite was assessed using regression logistic test.

  Results

  The cumulative incidence of HTW phenotypes was 25% after 6 years. The risk of HTW in highest tertiles compared to the lowest tertiles of total nitrate intake and intake of nitrate and nitrite through fruits decreased insignificantly by 6% (OR = 0.94, 95% CI = 0.72 - 1.17), 5% (OR = 0.95, 95% CI = 0.73 - 1.24), and 10% (OR = 0.90, 95% CI = 0.69 - 1.17), respectively.

  Conclusion

  Dietary nitrate and nitrite had no effect on the occurrence of HTW, BMI, and general and abdominal obesity phenotypes.

  Keywords: nitrate, nitrite, obesity phenotypes, dietary intake
 • Ozra Mohajer, Nooshin Sajadei, Fatemeh Dorreh, Ali Arjmand Shabestari, Yazdan Ghandi* Pages 53-60
  Background and purpose

  Chest pain is the most prevalent reason for referral to pediatric cardiologist. The condition is mainly associated with non-cardiac disorders such as ribs and cartilaginous problems, trauma, muscle elongation, and pulmonary causes. This study was conducted to evaluate the association between low calcium and vitamin D levels and musculoskeletal chest pain in children.

  Materials and methods

  This age and gender matched case-control study, was conducted in 100 children (5-15 years of age) with chest pain and 100 healthy controls in Amir Kabir Hospital, Arak, Iran 2019. Informed consent was obtained from all participants and the levels of calcium and Vitamin D were evaluated. Data analysis was done in SPSS V11.

  Results

  The mean values for age, height, and weight were not significantly different between the cases and controls. The mean calcium levels in children with chest pain and healthy control were 9.39±0.83 and 9.26±0.6, respectively (P=0.206). The mean levels of Vitamin D in children with chest pain and in healthy controls were 22.51±4.96 and 40.33±9.81, respectively indicating significant differences between the two groups (P=0.002).  The Odds Ratio (OR) of association between vitamin D deficiency and chest pain was 7.63 (95% CI: 3.86-15.23).

  Conclusion

  The study suggests an association between vitamin D deficiency and chest pain in children, so, evaluation of Vitamin D is needed in children with musculoskeletal chest pain.

  Keywords: chest pain, musculoskeletal, calcium, Vitamin D
 • Salma Omidi*, Mahdi Lomee, Farshad Bagheri, Alireza Rafiei, Jamshid Yazdani Charati Pages 61-72
  Background and purpose

  Gutta-percha is generally accepted as the main canal filler. Standard gutta-percha cones are available in 2-10% tapers. The purpose of this study was to compare apical microleakage of canals obturated with different tapers of gutta-percha, using the protein penetration technique.

  Materials and methods

  In this study, 96 maxillary anterior teeth were selected and were prepared by protaper rotary files. The teeth were divided into six experimental groups (n=15) and two control groups (n=3). All groups were obturated with different tapered master cone (2-4-6%) and accessory cone (2-4%) by lateral condensation technique. Protein microleakage was measured in each sample. Data was analyzed applying Kruskal-Wallis test and Mann Whitney test.

  Results

  Statistical analysis showed significant differences between all experimental groups (P<0.001). The least levels of microleakage were seen in the group treated with 2% master cone and 2% accessory cone, while the highest levels were found in teeth obturated with 4% master cone and 2% accessory cone.

  Conclusion

  In this study, 2% master cone and 2% accessory cone caused least microleakage, but the 6% master cone and 4% accessory cone also showed good results.

  Keywords: apical microleakage, protein penetration, root canal obturation, tapered Gutta-Percha
 • Maryam Seyedmajidi, Atena Shiva, Fatemeh Shakeri, Mahmood Moosazadeh, Azam Haddadi Koohsar* Pages 73-81
  Background and purpose

  Periapical diseases are the result of untreated pulpitis or inadequate treatment of root canals. This study aimed to investigate the prevalence of different periapical lesions according to demographic variables in patients attending the departments of oral pathology in Mazandaran province, Iran 2012 to 2017.

  Materials and methods

  In this cross-sectional descriptive study, 233 biopsy samples were studied. The age and sex of the patients and the location and type of periapical lesions were investigated. Data analysis was done in SPSS V24 applying Chi-square test, Fisher’s exact test, ANOVA, and Tukey test.

  Results

  Biopsies belonged to both males, n=118 (50.6%) and females, n=115 (49.4%). The mean age of the patients was 37.8 years (12 to 84 years old). In this study, 152 (65.2%) lesions were radicular cysts, 50 (21.5%) were dental granulomas, 7 (3%) were osteomyelitis, 22 (9.4%) were residual cysts, and 2 (0.9%) were lateral cysts. The most common sites of involvement were the posterior region of the mandible (48.8%) and the anterior region of the maxilla (24.2%). 

  Conclusion

  Periapical lesions in teeth are highly prevalent, so it is important to increase people awareness on oral hygiene and prevent these lesions.

  Keywords: biopsy, periapical lesions, root therapy
 • Fatemeh Alipour, Ehteram Sadat Ilali*, Ali Hesamzadeh, Seyed Nouraddin Mousavinasab Pages 82-93
  Background and purpose

  Aging is accompanied by a decline in quality of life. Horticulture is one of the activities that most elderly enjoy and can help preserve their physical and mental activity. The aim of this study was to determine the effect of horticultural therapy on the quality of life of elderly people attending daily care centers.

  Materials and methods

  A quasi-experimental study was carried out with pre-test and post-test design in two groups of intervention and control in 60 elderly people in Sari, Iran 2017. In the intervention group, horticultural treatments were held in groups for 6 weeks in 12 sessions of 30-45 minutes. Quality of life was assessed using Leipad quality of life questionnaire before and after the intervention. Data were analyzed in SPSS V20 applying descriptive and inferential statistics.

  Results

  The mean scores for quality of life in intervention group and controls before the horticultural therapy were 79.93±14.88 and 79.30±12.75 (P= 0.001) but after the intervention the scores were 86.03±11.87 and 80.36±12.54 (P= 0.001), respectively. In fact, horticultural therapy was found to significantly improve quality of life in intervention group (P = 0.001).

  Conclusion

  The intervention was effective in improving the overall quality of life of the elderly studied. Therefore, it could be introduced as an easy, non-invasive, delightful, and helpful method.

  Keywords: quality of life, horticultural therapy, elderly, adult day care center
 • Farhang Babamahmoodi, Ghasem Abedi, Mohammad Reza Haghshenas, Asghar Nadi Ghara, Nadia Pedramfar, Fatemeh Kohkan* Pages 94-106
  Background and purpose

  AIDS, can cause psychological and social problems in patients and affects their quality of life. Therefore, infected people need more care. This study was conducted to investigate the effect of different care methods in quality of life of HIV+ patients.

  Materials and methods

  HIV-positive patients in Mazandaran were divided into two groups of intervention (n=34) and control (n=17). Patients in intervention group received medical and social care for one year. Quality of life was assessed in both groups before and after the intervention using WHOQOL-Brief and a researcher-made questionnaire.

  Results

  The study population included 49 patients including 56.67% males and 43.33% females. Before the intervention there was no significant difference in quality of life between the two groups. But after the intervention, satisfaction from personal relationships decreased significantly while social-occupational worries and concerns about the disease showed significant increase in intervention group. Compared to the control group, after one year, satisfaction from current treatment (P=0.02), concerns about the disease (P=0.0009), and quality of social life (P=0.02), showed significant increases in the intervention group. 

  Conclusion

  The participants in this study had low levels of quality of life and physical and mental health care could be of great benefit in improving quality of life of HIV+ patients. In designing care protocols for these patients, all aspects of life should be considered.

  Keywords: quality of life, health care, patients, HIV, AIDS
 • Samineh Dehghanpour, Hamid Reza Pourzamani, Mohammmad Mehdi Amin, Karim Ebrahimpour* Pages 107-112
  Background and purpose

  Chemotherapy with platinum-base cytotoxic drugs (PBCDs) are commonly used in treatment of different types of cancers. Significant amounts of these drugs enter the hospital effluent via urinary exertion of patients and could adversely affect the environment and different ecosystems.

  Materials and methods

  The samples (n=7) of 24 hours' hospital effluent were collected from a central cancer hospital in Isfahan, Iran using an autosampler for one week. After preparation of the samples, platinum levels were determined by inductive coupled plasma spectrophotometry (ICP-OES). Data on annual PBCDs consumption were obtained from the hospital pharmacy. Data analysis was done applying ANOVA.

  Results

  Annual consumption of PBCDs was 366.47 gr. Maximum and minimum concentrations of platinum in hospital effluent were 857 and 102 ng/L, respectively (mean concentration: 482.5±257 ng/L). Mean effluent platinum levels were found to be significantly correlated with daily administration of PBCDs (P<0.01).

  Conclusion

  Daily platinum release of the hospital’s effluent was about 1gr. The incidence of cancer has been increasing in recent years and many private clinics also offer chemotherapy treatments which could exacerbate polluting the environment. So, further studies are needed to evaluate the environmental effects of platinum from hospital effluents.

  Keywords: chemotherapy, cytotoxic drugs, platinum, effluent, hospital
 • Nooshin Sadeghian, Javad Shadman, Hamdollah Panahpour* Pages 113-119
  Background and purpose

  In experimental studies, proper choice of anesthesia method is important for both validity of results and improving the rate of success and mortality. In current study, we examined the effects of lidocaine combined with chloral hydrate for induction of anesthesia in a rat model of ischemic stroke.

  Materials and methods

  In this research, 30 male rats were studied as sham, chloral hydrate, and chloral hydrate + lidocaine groups. Focal cerebral ischemia was induced by intraluminal filament method. Twenty four hours following ischemia, the animals were assessed for sensorimotor neurological deficits and infarct volume. Coronal sections of the brain tissue were stained using triphenyltetrazolium chloride and quantified by an image analysis system.

  Results

  Combination of lidocaine and chloral hydrate for induction of anesthesia resulted in better sensorimotor performance compared with chloral hydrate alone (P<0.01), while no significant different was found between these two groups in infarct volume (P=0.41). Additionally, combination of lidocaine with chloral hydrate produced safe anesthesia in animals with low mortality rate.

  Conclusion

  Combination of lidocaine with chloral hydrate produced safe anesthesia and analgesia, better sensorimotor performance, and low mortality rate in the animals studied.

  Keywords: ischemic stroke, anesthesia, lidocaine, chloral hydrate, anesthesia method
 • Omid Mozafari, Naser Behnampour, Bagher Pahlevanzadeh, Safoora Saberi, Ilay Mozafari, Jafar Akbari, Mohammad Ali Ebrahimzadeh* Pages 120-124
  Background and purpose

  Cutaneous leishmaniasis is a skin disease manifested as chronic ulcerative skin lesions. Current standard therapies for this disease are associated with some problems such as high cost, numerous side effects, need for injections, and drug resistance. Sambucus ebulus is used in treatment of skin inflammation. This study aimed at investigating the effects of S. ebulus leaf extract on cutaneous leishmanisis.

  Materials and methods

  This clinical trial was performed in 110 patients who were divided into intervention (n=55) and control groups (n=55). All patients received the standard treatment for leishmanisis. In addition, the intervention group received topical treatment of S. ebulus leaf extract 5%, while the control group received placebo. The therapy was continued until complete epithelialization of the lesions. Before the intervention and at the end of each week (until complete epithelialization of the lesions), healing progress and clinical characteristics of the lesions, including the size, induration, and degree of epithelialization were recorded.

  Results

  The intervention accelerated the decrease in mean diameter of lesions (P<0.05) but had no significant effect on the mean duration of therapy (P=0.31), treatment outcome (P=0.87), degree of recovery (P= 0.95).

  Conclusion

  The use of S. ebulus leaf extract ointment (5%) along with the standard therapy showed no effect on the treatment outcome of lesions caused by cutaneous leishmaniasis.

  Keywords: leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis, Sambucus ebulus
 • Seif Ali Mahdavi*, Behzad Javadian, Saeed Barzegari, Bahman Rahimi Esboei, Mahmood Moosazadeh Pages 125-130
  Background and purpose

  Cutaneous leishmaniasis is the second most important tropical disease after malaria which is endemic in many countries, including Iran. This study was conducted to investigate the epidemiology and geographical distribution of cutaneous leishmaniasis in Golestan province, Iran.

  Materials and methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out in patients with the signs of cutaneous leishmaniasis attending Golestan health-care centers, 2014-2016. Two thin smears were prepared from the margin of lesions and stained using Giemsa stain. They were then studied by light microscope. Data were analyzed applying ANOVA in SPSS V21.

  Results

  There were 1823 cases, of whom 1815 (99.56%) were found positive for the presence of amastigotes. The highest incidence rate of cutaneous leishmaniasis was in fall and in children younger than 9 years of age. Spatial distribution of the disease showed hotspots in Kalaleh and Maraveh Tappeh (P<0.05).

  Conclusion

  In this study, the prevalence of cutaneous leishmaniasis was higher in rural areas. Also, some areas such as Kalaleh and Maraveh Tappeh require urgent attention of prevention sector.

  Keywords: cutaneous leishmaniasis, Leishmania, epidemiology, Iran
 • Seyed Mohammad Baghbanian*, Zahra Zahedi, Hamed Cheraghmakani, Forouzan Elyasi, Aliasghar Nadi Pages 131-137
  Background and purpose

  Sexual dysfunction (SD) is a common symptom of multiple sclerosis (MS). This study was conducted to determine the frequency of sexual dysfunction and its types in women with MS and identifying the related factors.

  Materials and methods

  A descriptive cross-sectional study was done in female patients
  (n= 114) attending an outpatient MS clinic in Sari, Iran 2018. The participants included female married patients with no history of relapse and pulse therapy during the past three months, no history of hepatic problem, no history of pschyciateric diseases and pschyciateric medications. Information was collected using the Female Sexual Functioning Index (FSFI). Data analysis was done in SPSS V16 applying correlation test.

  Results

  All patients (100%) reported sexual dysfunction, including painful intercourse (93%), decreased lubrication (80.7%), lack of arousal (43.9%), lack of desire (38%), difficulty in reaching orgasm (36.8%), and lack of satisfaction (36.8%). In this study, 63.1% of the patients experienced mild depression. Significant associations were seen between depression (P=0.007), sphincter problems (P=0.02), and sexual dysfunction.

  Conclusion

  Awareness on the high frequency of sexual dysfunction in MS patients helps to eliminate the underlying causes and improving the quality of life in these patients.

  Keywords: multiple sclerosis, sexual dysfunction, female
 • Mohammad Hoseininejad, Rahmat Hasannejad, Jaber Mousavi, Fatemeh Jahanian, Behkam Rezaimehr, Hamed Aminiahidashti* Pages 138-143
  Background and purpose

  Renal colic is one of the most common causes of referral to emergency departments. The aim of this study was to determine the outcome and predictive factors for invasive management and readmission in these patients.

  Materials and methods

  A cross-sectional cohort study was performed in all patients with renal colic who were admitted in Emergency Department in Sari Imam Khomeini Hospital, 2016-2017. Diagnostic and therapeutic procedures, the patients’ clinical and paraclinical information, and disease outcome after a month (the need for invasive urologic intervention, recurrence, and readmission) were recorded. Data analysis was done in SPSS V18.

  Results

    There were 581 patients in this study (mean age: 39.88 ±14.49 years). The most common symptoms were flank pain (88.1%) and sudden onset pain (69.2%). Invasive treatment was carried out for 140 (24.1%) patients. Nausea (P = 0.002) and vomiting (P = 0.001) were found to be significantly higher in patients requiring invasive procedure. Abnormal ultrasound findings in patients requiring invasive procedure were significantly higher (P = 0.00). Renal colic recurrence was significantly higher in patients of older age (P = 0.002), those with abdominal pain (P = 0.004), genital area pain (P = 0.041), fever and chill (P = 0.037), history of underlying diseases (P = 0.033) and higher white blood cell counts (P = 0.00).

  Conclusion

  Factors such as age, underlying diseases, fever and chills, nausea, vomiting, white blood cell count, and ultrasound findings in these patients should be considered in order to choose the best treatment option.

  Keywords: renal colic, emergency department, outcome
 • Mahan Emadian, Farzaneh Afkahaminia, Fatemeh Rezaei, Alireza Kashiri, Atena Shiva* Pages 144-149
  Background and purpose

  Basal cell carcinoma (BCC) is the most common form of skin cancer. Previous studies have shown that the prevalence of the disease is increasing and the age of the disease is decreasing. This type of cancer can have devastating effects. The aim of this study was to determine the prevalence of BCC in Head and Neck Malignancy Center in Mazandaran, Iran 2017-2018.

  Materials and methods

  In this retrospective descriptive study, 4532 files in pathology department were studied and 70 records of BCC were extracted. Data were analyzed applying Chi-square test in SPSS V16.

  Results

  A total of 70 cases were studied. The patients included 47 males and 23 females, mean age 64.7 years old. The most common site of the disease was head and face (64.28%) and larynx (22.85%). There was a significant relationship between the disease outbreak and age (P= 0.40) and sex (P= 0.035).

  Conclusion

  The prevalence of BCC in the present study was much higher than that in other studies in the region.

  Keywords: cancer, prevalence, basal cell carcinoma
 • Mansour Khoramizadeh, Fataneh Hashem Dabaghian, Bijan Forogh, Hoorieh Mohammadi Kenari* Pages 150-155
  Background and purpose

  Chronic neck pain is a common problem in musculoskeletal disorders and limitation of neck and shoulder movements can reduce quality of life. The aim of this study was to evaluate the effect of Dalk and Ghamz massage on range of neck and shoulder motions and quality of life in patients with chronic non-specific neck pain.

  Materials and methods

  This quasi-experimental study was conducted in Tehran, Iran 2018. The intervention was performed in 4 successive stages. The study outcomes in relation to quality of life were measured before the intervention, after the intervention, and one month after the intervention. Restrictions of neck and shoulder and movements were measured before and after each intervention and one month after the last intervention. Data analysis was done in SPSS.

  Results

  Findings showed significant differences between the scores for quality of life and range of motion in neck region before and after the intervention (P<0.05). These values did not reveal any significant differences in one-month follow-up (P> 0.05).

  Conclusion

  The Dalk and the Ghamz massage improved the quality of life and range of motion in shoulder and neck region in patients with chronic non-specific neck pain.

  Keywords: neck pain, quality of life, range of motion, Persian medicine, massage
 • Maryam Ghasemi*, Laleh Vahedi Larijani, Mehdi Nikkhah, Somayeh Sheidaei Pages 156-161

  Inflammatory Myofibroblastic Tumor (IMT) is an uncommon benign neoplasm with unknown etiology that rarely affect parotid gland. Clinical and pathologic diagnosis of this neoplasm is difficult and is occasionally misdiagnosed as malignant. This reports presents the case of a 42 year old woman with IMT in the right parotid gland. Using fine needle aspiration cytology, pleomorphic adenoma and mucoepidermoid carcinoma were suggested as differential diagnosis and right parotidectomy was performed. Histopathologic examination along with immunohistochemical analysis confirmed an IMT. During microscopic examination of parotid mass, especially in presence of myxoid background along with inflammatory cells infiltration, inflammatory myofibroblastic tumor should also be considered.

  Keywords: inflammatory myofibroblastic tumor, parotid gland
 • Zeinab Hamzehgardeshi, Fereshteh Kalantari*, Fatemeh Bakouei, Siavash Moradi, Sepideh Peyvandi, Marzieh Zamaniyan Pages 162-171
  Background and purpose

  Human health and disease are as old as human history. Today, the concept of health is tied to the components of social capital which can act as a shield against stress, depression, anxiety, accident, aging, and various diseases. The present study aimed to review the effect of social capital on women's health.

  Materials and methods

  A scoping review was carried out in five stages: 1-Designing a research question, 2- Searching and extracting research-dependent studies, 3- Selecting related studies, 4- Organizing and summarizing information and data, and 5. Reporting the results. Data collection was done in electronic databases, including MagIran, SID, Iran Doc, IranMedex, Scopus, Google scholar, PubMed, Science Direct, and Embase. The search keywords were women, female, feminine, lady, wife, Iran, Persian, Social capital, health, physical health, mental health, and social health in both Persian and English.

  Results

  Overall, 15 related articles were included in this review study. These studies were reviewed to organize the findings into three categories: the relationship between social capital with physical health, mental health, and social health.

  Conclusion

  According to current findings, women's health improves by increasing their social capital which is also increased by more health and education facilities, social participation, trust, and communication with family and friends.

  Keywords: social capital, women, health, Iran
 • Siavash Moradi, Akbar Hedayatizadeh Omran*, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh Navaei, Mohammad Panbehchi, Bijan Geraili, Somayeh Fallahpour, Hasan Eshaghi Pages 172-173

  In the article published in volume 28, issue 163, 2018, the acknowledgment section was missed out. Now the acknowledgement has been provided in this erratum. This project was funded by the National Agency for Sterategic Research in Medical Education, Tenran, Iran, Grant No.960002.

  Keywords: Correction