فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهرداد محرم زاده*، مسعود ایمان زاده صفحات 1-17
  هدف

   هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری در خصوص راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از  رویکرد نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری در استان ادبیل بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 12 نفر از این متخصصین برای مصاحبه های عمیق ساختار نیافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به اشباع نظری پیش رفت و با انجام 4 تحلیل محتوی در کنار مصاحبه ها به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها به صورت فایل های صوتی ضبط گردیده و سپس از طریق نرم افزار Nvivo10 مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کد گذاری باز، گزینشی، نظری و یادداشت نگاری تحلیل گردید. روایی و پایایی کدگذاری از طریق کنترل کیفیت تحقیقات کیفی مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها به صورت نظام مند و با استفاده از روش تحلیل تماتیک مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تقسیم بندی درون مایه های اصلی یا طبقات اصلی، این طبقات مشتمل بر 7 طبقه بود. که در این بین عوامل سیاسی و قانونی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی، محیطی و زیرساختی، اقتصادی، مدیریتی، امنیتی و ایمنی، فرهنگی و اجتماعی جزو طبقات اصلی بشمار می روند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش راهکار های مناسبی را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی پیش روی قرار داده وبا اجرای آن می توان بر توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان اردبیل سرعت بخشید.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، گردشگری ماجراجویانه، ورزش های ماجراجویانه
 • طاهره ابراهیمی پور*، رحیم رمضانی نژاد، مازیار کلاشی صفحات 19-31
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رایطه بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران است.

  روش شناسی

  روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در استان مازندران است که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته شخصیت برند برگرفته از پرسشنامه استاندارد خدادادی (1393) و پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) استفاده شده است. جهت برآورد روایی محتوا پرسشنامه از نظرات 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان مربوطه استفاده شده است و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (شخصیت برند 83/0 و وفاداری مشتریان 72/0) به دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای جامعه تحقیق و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد (001/0p =) و هر دو بعد شخصیت برند (شایستگی و هیجان) تاثیر مثبت و معنی داری بر وفاداری به برند دارند (001/0p =). همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که هم در بعد رفتاری وفاداری و هم در بعد نگرشی وفاداری، بعد هیجان در رتبه اول از نظر پیش بینی شخصیت برند نسبت به وفاداری برند قرار دارد (001/0p = ؛ 390/0 ، 179/0 = ضریب بتا). بعد شایستگی شخصیت در بعد رفتاری وفاداری معنی دار بوده (003/0 p =) اما در بعد نگرشی وفاداری معنی دار نبوده است (176/0 p =).

  نتیجه گیری

  به طور کلی لازم و ضروری است تا مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جهت تقویت بعد هیجان برند در تیم و باشگاه خود گام بردارند

  کلیدواژگان: شخصیت برند، وفاداری، طرفداران فوتبال، استقلال، پرسپولیس
 • احسان محمدی ترکمانی*، محمدمهدی رحمتی، بهنام نقی پور گیوی، رضا شربت زاده صفحات 33-50
  هدف

  امروزه سبک زندگی، مفهومی کارآمد برای مطالعه واقعیت های زندگی افراد است. ورزشکاران نخبه از گروه های مهم در جامعه می باشند که سبک زندگی آنان موردتوجه همگان است. مطالعه سبک زندگی ورزشکاران نخبه نیازمند ابزاری روا و پایا است. بنابراین هدف این مقاله ساخت و اعتبارسنجی ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی بود.   

  روش شناسی

  تحقیق از نوع آمیخته بود که در مرحله کیفی برای شناسایی شاخص های سبک زندگی 19 نفر خبره به شکل هدفمند برای مصاحبه عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند. داده های کیفی با رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد تحلیل شد و روایی آن توسط 10 نفر از خبرگان تائید شد. جامعه آماری مرحله کمی کلیه ورزشکاران فعال در لیگ برتر چهار رشته گروهی فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال بود که 308 نفر از آنان به شکل تصادفی طبقه ای پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد تحلیل قرار گرفت و شاخص های برازش پس از اصلاح برخی سوالات مورد تائید قرار گرفت.   

  یافته ها

  نتایج نشان داد ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی دارای 10 بعد مسئولیت پذیری، سواد مالی، فراغت و تفریح، تفکر حرفه ای، چشم انداز زندگی، شایستگی های عاطفی، مصرف مادی، مصرف فرهنگی، رفتارهای مذهبی و امورات فردی است. همچنین پایایی خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید و برای کل مقیاس 89/0 به دست آمد.   

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج ابزار طراحی شده از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و می تواند برای مطالعه تمایزات سبک های زندگی ورزشکاران نخبه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، ورزشکار حرفه ای، پرسشنامه، مصرف گرایی
 • علیرضا الهی، فرهاد فتحی* صفحات 51-67
  هدف

  تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگیزه حضور آنها در رقابت های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین انگیزه های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، میزان و حضور مجدد هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.

  روش شناسی

  پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران که در بازی ایران مقابل ایتالیا از سری مسابقات مقدماتی لیگ جهانی والیبال (2014) حضور داشتند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 372 نفر از تماشاگران جزء نمونه آماری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه انگیزه حضور الهی (1391) و حضور مجدد لیم (2006) بود که روایی آن مورد تایید 8 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. ضریب پایایی با آلفا کرونباخ به ترتیب 87/0 و 70/0 تایید شد. از آزمون های دوجمله ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد انگیزه های حضور فقط با متغیر تمایل به حضور مجدد رابطه معنی داری داشته و مولفه های انگیزه قابلیت پیش بینی تمایل به حضور مجدد (30 درصد) را دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه هر چه مدیران بر عوامل انگیزشی تماشاگران تاکید و آن را تقویت نمایند می توانند انتظار داشته باشند زمینه حضور و قصد حضور آتی تماشاگران افزایش یابد.

  کلیدواژگان: انگیزه، تمایل به حضور آتی، تماشاگر، استادیوم
 • حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری* صفحات 69-85
  هدف

  هدف پژوهش تبیین اثر هویت پذیری و وفاداری هواداران بر نوید برند باشگاه فوتبال استقلال تهران بود.

  روش شناسی

  این تحقیق از نوع همبستگی و کاربردی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه هواداران باشگاه استقلال تهران بود که در هفته سوم لیگ برتر 96-97 به ورزشگاه آزادی آمده بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری معادلات ساختاری تعیین و مطابق آن 252 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. از پرسشنامه های اصلاح شده هویت پذیری مائل و اشفورث (1992)، وفاداری ماهونی و همکاران (2000)، قصد خرید بکرا و کارنگار (2011)، تبلیغ مثبت برند پاور و همکاران (2008) و تبلیغ منفی برند ماتزلر و همکاران (2007) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بررسی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه گردید. داده ها توسط نرم افزار SMARTPLS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد هویت پذیری بر وفاداری اثر معناداری دارد و حاکی از معناداری اثر وفاداری بر عوامل تشکیل دهنده نوید برند بود. همچنین هویت پذیری بر برخی عوامل تشکیل دهنده نوید برند اثر معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  مدیران باشگاه ها باید هویت هواداران را با باشگاه گره بزنند تا ضمن افزایش وفاداری هواداران، موجبات چانه زنی آنها در میان جوامع برندی را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: هویت پذیری، وفاداری، نوید برند، تبلیغ مثبت باشگاه، تبلیغ منفی رقبا
 • سمیرا فیضی*، مهرزاد حمیدی، سید محمد حسین رضوی، رضا اندام صفحات 87-104
  هدف

  یکی از روش های اصلی تامین منابع و هزینه ها توسط باشگاه های حرفه ای جهان، فروش بلیت است؛ به طوری که فروش بلیت، رگ حیات هر لیگ ورزشی است. از این رو، هدف از این مطالعه، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه تماشاگران بالای 18 سال در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 95 94 بودند که حجم نمونه (324n=) بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویه ها انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را 15 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تایید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (9/0=α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بکار رفت.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 33 گویه پژوهش در خصوص عوامل موثر بر بلیت فروشی در هشت حیطه "تسهیلات، فرهنگی اجتماعی، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری و برنامه ریزی" دسته بندی شدند. همچنین بر اساس مدل تاییدی، عوامل فرهنگی اجتماعی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی، اقتصادی، برنامه ریزی، جذابیت و تسهیلات، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران بودند.

  نتیجه گیری

  بنابراین باشگاه ها و سازمان لیگ، برای فروش بهتر بلیت و افزایش درآمد خود باید به عوامل موثر بر بلیت فروشی، شامل، تسهیلات، فرهنگی اجتماعی، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری و برنامه ریزی توجه بیشتری مبذول نمایند.

  کلیدواژگان: بلیت فروشی، بازاریابی، فوتبال، لیگ برتر، تحلیل عاملی
 • سیدامیر اجاق*، حسین اکبری یزدی صفحات 105-125
  هدف

  سالن 12 هزار نفری آزادی محل اصلی برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال به شمار می رود و توجه به مسائل ایمنی و امنیتی این سالن حائز اهمیت می باشد. هدف کلی پژوهش مدیریت ایمنی در سالن داوزده هزار نفری آزادی با رویکرد تجزیه و تحلیل حالات شکست بود.

  روش شناسی

  پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و جزء مطالعات آمیخته (کیفی-کمی) محسوب شده و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران و کارشناسان مدیریت ریسک و مدیران اجرایی مسابقات لیگ جهانی والیبال بود، که 22 نفر مشارکت کننده در بخش کیفی و کمی به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها و شناسایی و اولویت بندی عوامل ریسک بعد از مطالعه مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسشنامه محقق ساخته ای با 24 گویه جهت شناسایی و دسته بندی ریسک ها آماده گردید که روایی محتوایی و صوری آن مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. جهت وزن دهی فاکتورهای احتمال وقوع، شدت تاثیر و احتمال کشف که سه مولفه اصلی مدل (FMEA) می باشد از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری 00864/0 مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص شدت تاثیر با وزن 636/0 مهمترین مولفه در بین سه فاکتور مدل مذکور بود و در نهایت هر کدام از شکست ها بر اساس مقدار نمره ای که کسب کردند از بالاترین تا پایین ترین اولویت بندی شدند و به طور اختصاصی به 5 شکستی که بالاترین نمره را داشتند پرداخته شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق مهمترین ریسک شناسایی شده «ورود جمعیت بیش از ظرفیت سالن» می باشد. به همین منظور به فدراسیون والیبال پیشنهاد می شود بر اساس راهکارهای صاحبنظران که شامل؛ (فروش بلیط بر اساس ظرفیت سالن/ ممانعت از ورود افراد بدون بلیط/ نظارت بر کار بلیط فروشان/ استفاده از نیروهای پلیس آموزش دیده در جلوگیری از ورود جمعیت بیش از ظرفیت ممکن) می باشد، جهت کنترل مهمترین ریسک شناسایی اقدام کند.

  کلیدواژگان: ایمنی و امنیت، تجزیه و تحلیل حالات و اثرات شکست، ریسک، لیگ جهانی والیبال، مدیریت ریسک
 • زهرا سادات میرزازاده، محمد کشتی دار، ابوالقاسم بزم آرا* صفحات 127-144
  هدف

   تسهیم دانش یکی از فرآیندهای اساسی مدیریت دانش می باشد. اگرتسهیم دانش به خوبی انجام گیرد سبب توسعه و افزایش کیفیت ارائه خدمات در سازمان ها بخصوص در سازمان های دولتی می شود هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی بود.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی، برابر با 2587 نفر بودند که تعداد 334 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان حجم نمونه آماری  انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد تعدیل شده سلیمانی و همکاران(1392) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 21 spss استفاده شد؛ وبرای آمار توصیفی، شاخص های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای آمار استنباطی، ضریب چولگی و کشیدگی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحقیق، رابطه مستقیم و معنی داری را بین کلیه عوامل فردی و فناوری اطلاعات و تسهیم دانش نشان داد؛ و همچنین تحلیل نتایج رگرسیون حاکی از آن است که متغیر تسهیم دانش بر اساس متغیر های عوامل فردی و فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.

  نتیجه گیری

  از نظر معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی با تغییر در مشخصه های شخصیت، انگیزش، اعتماد و آگاهی کارکنان،کیفیت تسهیم دانش نیز در میان آن ها تقویت می گردد و در نتیجه عوامل فردی کارکنان می توانند بر کیفیت تسهیم دانش در میان معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی تاثیر بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: عوامل فردی، فناوری اطلاعات، تسهیم دانش، معلمان تربیت بدنی
 • زهرا تسلیمی*، مهرعلی همتی نژاد، محمد حسن قلیزاده، محمد حسن پاسوار صفحات 144-160
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب تامین مالی فدراسیون های ورزشی پایه با محوریت خودکفایی بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق کیفی است که در آن برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را تمامی صاحب نظران، مدیران و متخصصانی تشکیل دادند که با موضوع تامین مالی سروکار دارند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه 5.2 نرم افزار Atlas.Ti انجام شد.

  یافته ها

  پس از کدگذاری باز، مقوله هایی شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، استراتژی های عمل و پیامدهای خودکفایی مالی فدراسیون های ورزش های پایه استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، محدویت موجود در تامین مالی فدراسیون های ورزشی ایران تحت تاثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. به نظر می رسد، با استفاده از استراتژی های کشف شده در مدل پژوهش، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب و پیامدهایی چون افزایش کانال های تامین مالی و همچنین افزایش بهره وری و پوشش هزینه ها حاصل خواهد شد.

  کلیدواژگان: تامین مالی، ژیمناستیک، دو و میدانی، شنا، تئوری داده بنیاد
 • سردار محمدی* صفحات 161-175
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش آنان نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی بود.

  روش شناسی

  تحقیق از نظر روش شناسی کمی که به صورت تحقیق آزمایشی و در قالب یک طرح نیمه تجربی پیش آزمون - پس آزمون سه گروهی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان به تعداد 80 نفر بود (80N=). نمونه ای در دسترس به حجم 69 نفر شناسایی و به طور تصادفی در  سه گروه 23 نفری(آزمایشی نوین- آزمایشی سنتی-کنترل) جایگزین شده اند. دوره شامل یک بخش تئوری به مدت 2 جلسه و 13 هفته جلسه عملی(2ساعت) بود. از پرسشنامه های محقق ساخته(تجربه فن آوری اطلاعات) و استاندارد (خودکارآمدی رایانه و اینترنت، نگرش نسبت به رایانه و اینترنت، اضطراب رایانه) در پیش آزمون، پس آزمون و پرسشنامه بازخوردی در پس آزمون استفاده شد. چون پیش فرض های تحلیل کواریانس برقرار نشد، میزان تغییرات متغیرهای وابسته از طریق تفاضل پیش آزمون و پس آزمون محاسبه شد و برای مقایسه هر کدام از متغیرهای وابسته در بین سه گروه متغیر، از آزمون ANOVA بین گروهی و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها:

  یافته ها نشان دادند که تفاوت نگرش نسبت به کامپیوتر (sig: 0/001)، اینترنت (sig: 0/001)، خودکارآمدی رایانه (Sig = 0.023)، و اینترنت (Sig = 0.041) و اضطراب رایانه (sig: 0/001) در گروه گواه و آزمایش و کنترل معنی دار بود. آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت در متغیرهای نگرش نسبت به کامپیوتر و اینترنت، خودکارآمدی اینترنت و اضطراب رایانه در سه گروه ناشی از تفاوت در گروه آزمایشی نوین با آزمایشی سنتی و گروه کنترل بوده است. اما این تفاوت در متغیر خودکارآمدی رایانه صرفا با گروه سنتی معنی دار بوده است.

  نتیجه گیری

  در نهایت می توان گفت دانشجویان آگاهی کاملی از فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات در حرفه های تربیت بدنی دارند. از این رو، اعتقاد راسخ در بین دانشجویان تربیت بدنی در مورد مفید و ضروری بودن دانش و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.

  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات، استراتژی های یادگیری، خودکارآمدی
 • محبوبه آمدی، نوشین بنار*، حمیدرضا گوهررستمی، فاطمه سعیدی صفحات 177-189
  هدف

  هدف از این پژوهش بدست آوردن میزان تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از روش توصیفی - پیمایشی است. در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته ای اعم از پرسشنامه 13 سوالی مدیریت دانش مشتری و پرسشنامه 23 سوالی ارزش طول عمر مشتری طراحی شده است. جامعه آماری شامل مشتریان زن و مرد باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت، بوده است. نمونه آماری به صورت خوشه ای از 5 منطقه شهر رشت نمونه گیری شده و در نهایت 460 نفر از مشتریان همکاری نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و پی ال اس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش مشتری تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش طول عمر مشتری و ابعاد آن داشته و بالا بودن ضرایب عاملی مدل مفهومی پژوهش نیز نشان می دهد که دسته بندی دانش مربوط به مشتری برجذب مشتری و حفظ ارتباط مشتری با باشگاه و همچنین میزان سود رسانی آن ها به صورت مثبت تاثیر گذار است.

  نتیجه گیری

   در نهایت با استفاده از نتایج این پژوهش می توان گفت که مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان موثر بوده و قادر به ارائه ی اطلاعات درست و بهنگام مرتبط با مشتریان به سازمان است که این امر خود امکان برقراری ارتباط موثر با مشتریان را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین وسیله مدیران باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت می توانند با به کار گیری مدیریت دانش مشتری موجب سوددهی باشگاه ها شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش مشتری، ارزش طول عمر مشتری، جذب مشتری، حفظ مشتری
 • محمد زارعی محمودآبادی*، سید محمد جواد رضوی صفحات 191-204
  هدف

  هدف از این مطالعه، ارزیابی کارآیی فدراسیون های ورزشی ایران در بازی های المپیک ریو 2016 با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد.

  روش شناسی

  در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از یکی از تکنیک های ناپارامتریک تحقیق در عملیات با عنوان تحلیل پوششی داده ها (DEA)، عملکرد فدراسیون های ورزشی راه یافته به المپیک 2016 ریو ارزیابی شود. بدین منظور با در نظر گرفتن شاخص میزان اعتبارات اختصاص یافته به فدراسیون ها به عنوان ورودی این مدل و با در نظر گرفتن شاخص های میزان سهمیه های کسب شده و تعداد مدال های کسب شده طلا، نقره و برنز توسط هر فدراسیون ورزشی ایران به عنوان خروجی این مدل و با وزن و اهمیت متفاوت، عملکرد فدراسیون های ورزشی شرکت کننده در بازی های المپیک ریو سنجیده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که از 14 فدراسیون حضوریافته در بازی های المپیک ریو 2016، به ترتیب فدراسیون ورزشی وزنه برداری، دوومیدانی و کشتی بالاترین کارآیی را کسب کرده اند.

  نتیجه گیری

  رتبه بندی فدراسیون های ورزشی راه یافته به بازی های المپیک، بر اساس مجموع مدال های کسب شده آن هاست، اما باید دانست که دستیابی به خروجی های رقابت (مجموع مدال های کسب شده در مسابقات) تنها در بستر بهره برداری از ورودی ها و با استفاده از فرآیندهای مناسب، امکان پذیر است و برای ارزیابی دقیق، منظم و هدفمند باید ورودی های کمتر نیز در کنار خروجی های بیشتر در مدل های ارزیابی وارد شوند.

  کلیدواژگان: کارآیی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، فدراسیون ورزشی، المپیک ریو 2016
|
 • Mehrdad Moharramzadeh *, Masoud Imanzadeh Pages 1-17
  Objective

  The purpose of present study was to explore a theoretical construct and present a comprehensive theory for developing adventurous sports tourism in Ardabil province.

  Methodology

  Research method of the study was a qualitative model using grounded theory approach. Statistical population of the study consisted elite and executive professionals of university in the field of sport management and tourism in Ardabil province. Twelve participants were selected for unstructured in-depth interview based on purposeful and snowball sampling. Interviews were conducted to lead the data to theoretical saturation utilizing 4 content analysis and interviews. Interviews were recorded by audio files and then analyzed with Nvivo10 software. Data were simultaneously analyzed applying a set of open encrypted, selection, theoretical coding and notebook report in this regard. Validity and reliability of the coding were confirmed by quality control of qualitative researches. Analysis was conducted systematically by using Tem analysis method.

  Results

  These categories included 7 sections based on the main themes and sub-themes divisions. Some factors such as political and legal, notification and propaganda, environmental and infrastructure, economic, managerial, security, cultural and social ones considered as major categories among them. Finally, an ultimate model was delivered for each of main themes and sub-themes. Thereby, an abstract theory and construct was presented in regard to developing strategies for adventurous sports tourism.

  Conclusion

  The findings of present study revealed appropriate strategies for incoming policy making and planning which can expedite adventurous tourism development in Ardabil province.

  Keywords: Tourism, Sport tourism, adventure tourism, adventure sports
 • Tahere Ebrahimipoor *, Rahim Ramzaninejad, Maziyar Kalashi Pages 19-31
  Objective

  The Purpose of this study examines the relationship between brand Personality with loyalty fans Esteghlal and Persepolis teams In Mazandaran province.

  Methodology

  The research method is descriptive and correlational. Its statistical population fans Esteghlal and Persepolis, were selected sample size of 385 with method cluster randomized in the local area, West, Central and East provinces. Researcher-maker questionnaire had used brand personality that derives from standard questionnaire of Khodadadi (1393) and customer loyalty questionnaire of Allen (1990). From view the 10 sport management professors and relevant experts has been used to estimate the content validity questionnaire and using Cronbach's alpha coefficient were obtained its reliability (brand personality 0/839 and Customer loyalty 0/720). Descriptive statistics was used to describe study variables and to analyze the test data and the Pearson correlation coefficient and regression and KS.

  Results

  The results showed that between personality brand with loyalty of fans there is a direct and significant relationship (p=0/001), and both dimensions of personality brand (Competence and excitement) have significant impact on brand loyalty (p=0/001). The regression analysis showed that, in both aspects of behavioral loyalty and attitudinal loyalty (Beta coefficient=0/179, 0/390. P=0/001), the excitement has the first importance for the prediction of brand loyalty towards the brand personality. Personal competency aspect in behavioral aspect of loyalty was significant (p=0/003) but it was not significant in attitudinal loyalty aspect (p=0/176).

  Conclusion

  Generally, it is necessary to management of the Esteghlal and Persepolis brand excitement to strengthen the team and the club after his move.

  Keywords: Brand personality, loyalty, Football fans, Esteghlal, Perspolis
 • Ehsan Mohamadi Torkamani *, Mohammad Mahdi Rahmati, Behnam Naghi, Pour Givi, Reza Sharbatzadeh Pages 33-50
  Objective

  Nowadays, lifestyle is an effective concept for studying the facts of life of different people. Elite athletes are always one of the most important groups in societies that their lifestyle is of interest to all. Studying the elite athletes’ lifestyles requires a valid and reliable tool. Therefore, the aim of this study was to construct and validate Elite Athletes Lifestyle Questionnaire.

  Methodology

  The study was mix method that in qualitative phase for identifying lifestyle indicators 19 experts selected for deep unstructured interview in targeted sampling. Qualitative data was analyzed using the Glaser approach of grounded theory and its validity was verified by 10 experts. The statistical population of the quantitative phase was all of the athletes in premier League of football, futsal, volleyball and basketball that 308 of them completed the researcher-made questionnaire in stratified random sampling. Data were analyzed using confirmatory factor analysis and Fitting Model Indexes were confirmed after correction of some questions.

  Results

  The results showed the Iranian elite athletes’ lifestyle tool has 10 dimensions include Responsibility, Financial Literacy, Leisure, Professional Thinking, Life Vision, Emotional Competencies, Consumption, Cultural Consumption, Religious Behavior and individual Issues. Also, the reliability of sub scales was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and for the whole scale of 0.89.

  Conclusion

  Due to the results the designed tool, has a good validity and reliability and can be used to study the distinctions of elite athletes lifestyles.

  Keywords: Lifestyle, Professional Athlete, Questionnaire, Consumerism
 • Alireza Elahi, Farhad Fathi * Pages 51-67
  Objective

  The fans such as athletes are main customer’s sports that their motivation’s to presence in sports Competition is very important. Thus, determining the motivation’s to presence of Iranian spectators in Volleyball World League and its relationship with background, amount and renewed presence was purpose of the present study.

  Methodology

  The research was descriptive survey. The populations were the all spectators of the Iranian national team in the game against Italy in the World Volleyball League qualifiers series (2014) were present. According to the table krejcie and Morgan were assigned 372 people of spectator’s component sample. The data’s collection tools were questionnaire motivation’s to presence (Elahi, 1391) and renewed presence (Lim, 2006) which their validity was confirmed 8 persons of sports management experts. The reliability coefficient with Cronbach's alpha was confirmed respectively 0.87 and 0.70. Binomial test, Pearson correlation, simple and multiple regressions was used to analyze the data.

  Results

  The results showed the presence of motivations have a significant relationship only with variable willingness to renewed present and motivation's components have predictive capability willingness to renewed present (30 percent).

  Conclusion

  According to the results of study whatever managers focus on motivation's factors spectators and it will strengthen them can be expected to increasing context and willingness to renewed spectators.

  Keywords: Motivation, Willingness to present renewed, Spectator, Stadium, Volleyball World League
 • Hasan Gholami Ghajari, Masoumeh Kalateh Seifari * Pages 69-85
  Objective

  The purpose of the research was to explain the relationship between the identity and loyalty of the fans on the brand evangelism of the Esteghlal football Club of Tehran.

  Methodology

  This research was Correlational and functional based on structural equation modeling that was done as a field survey.  The statistical population of the study consisted of all the fan of Esteghlal Club of Tehran, who came to the Azadi Stadium in the third week of the Premier League 2016-2017. The sample size was determined by structural equation sampling method and 252 correct questionnaires were used. The modified identity questionnaire of Mell & Ashforth (1992), the loyalty questionnaire of Mahoney et al. (2000), the intention to buy of Bacra and Carnage (2011), the positive brand advertising of Power and Associates (2008) and the negative brand advertising of Matzler et al (2007) were used. The face and content validity of the questionnaire was survey and reliability was counted by Cronbach's alpha and composite reliability. Data was analyzed by SMARTPLS software.

  Results

  Findings showed that identity has a significant effect on loyalty and indicates a significant effect of loyalty on the factors contributing to brand evangelism. Also Identity had a significant effect on some of the factors contributing to brand evangelism.

  Conclusion

  Clubs managers need to associate the identity of the fans with the club, so as to increase the loyalty of the fans, will make them bargaining in the brand communities.

  Keywords: Identity, loyalty, Brand evangelism, positive publicity club, negative advertisement competitors
 • Samira Feizi *, Mehrzad Hamidi, Seyed Mohhamad Hosein Razavi, Reza Andam Pages 87-104
  Objective

  One of the main methods of financing and costs by professional sport clubs in the world, is selling tickets, as ticket sales, the lifeblood of any sport organization. Hence, the purpose of this study was to identify and analyze the factors affecting ticketing of Iran’s premier football league.

  Methodology

  The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all spectators over 18 years old in the Premier League in 2015/16 season. Sample size (n=324) based on factor analysis, 2 to 10-fold of the items was selected. The data collected through a made questionnaire whose face and content validity was confirmed by 15 experts in panel. To calculate reliability Cronbach’s alpha (α= .9) was used. To analyze the data, exploratory and confirmatory factor analysis was used.

  Results

  Based on exploratory factor analysis, 33 items of ticketing in 8 factors “Facility, Cultural - Social, Attractiveness of match, Economic, Managerial, Marketing, Technology and Planning” were classified. Also, based on confirmation model, Cultural - Social factor, Marketing, Technology, Managerial, Economic, Planning, Attractiveness of match and Facility factor had highest impact on the Iran’s Premier League football ticketing respectively.

  Conclusion

  So, clubs and League organization to better selling ticket and increase their income, must be pay more attention to Facility, Cultural - Social, Attractiveness of match, Economic, Managerial, Marketing, Technology and Planning factors.

  Keywords: Ticketing, Marketing, football, Premier League, factor analysis
 • Seyedamir Ojagh *, Hossein Akbari Yazdi Pages 105-125
  Purpose

  The general purpose of the study was to analyze the state of affairs and the effects of risk in the Volleyball World Volleyball Championships using the FMEA model.

  Methodology

  The research method was descriptive using mix method. For data gathering, exploring, prioritizing and classifying the risks, we made a researcher-made questionnaire (24 q) after the acritical studies and semi-structural interviews, that expert certified its content validity. Also for weighting the three main factors of FMEA: Occurrence, Effects and Detect probability, AHP was used, and Inconsistency rate was 0/00864. The statistical population was Experts of risk management and Executive managers of VWL; 22 participants.

  Results

  Analyzing hierarchical analysis showed that the intensity of impact index with the weight of 0.636 was the most important component of the three factors of the model (FMEA) and finally, each of the risks based on the amount (RPN), from the highest to the lowest The most amount they achieved was prioritization, and for every risk they were given.

  Conclusion

  According to the results of the research, the most important identified risk is "population entry more than salon capacity". To this end, it is recommended that the volleyball federation, based on expert advice, including (ticket sales based on the capacity of the hall / barring people without tickets / supervising the work of ticket vendors / using trained police forces to prevent crowds Of possible capacity) to control the most important identification risk.

  Keywords: Analysis of risk scenarios, effects (FMEA), Risk, Risk management, safety, security, Volleyball World League
 • Zahra Sadat Mirzazadeh, Mohammad Keshtidar, Abolghasem Bazmara * Pages 127-144
  Objective

  Knowledge sharing is one of the fundamental processes of knowledge management. If knowledge sharing is performed well, leads to the development and improvement of the quality of service in organizations, particularly in public organizations. In this study, in addition to examining the role of information technology, examining the individual factors affecting the quality of knowledge sharing is also discussed.

  Methodology

  This study is a kind of correlation applied research. The population includes all physical education teachers in Khorasan Razavi schools, equivalent to 2,587 people that 334 people randomly selected as the sample population. Data collection tool is a modified standard questionnaire that is used in several studies. For data analysis, software spss 21 is used. For descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation parameters and for inferential statistics, Coefficient of skewness and kurtosis, Pearson correlation test and multiple regressions were used.

  Results

  The results of the study demonstrated a statistically significant correlation between all individual factors, IT and Knowledge sharing. Regression analysis also suggests that knowledge sharing variable is predictable based on individual factors and information technology.

  Conclusion

  Based on the perspective of Khorasan Razavi physical education teachers, with changes in personality characteristics, motivation, trust and awareness of the staff, the quality of knowledge sharing among them is strengthened. So staff individual factors can have major effects on the quality of knowledge sharing among Khorasan Razavi physical education teachers

  Keywords: individual factors, information technology, knowledge sharing, Physical education teachers, Khorasan Razavi
 • Zahra Taslimi *, Mehr Ali Hemati Nejad, Mohammad Hasan Gholizade, Mohammad Hasan Pasvar Pages 144-160
  Objective

  The aim of this study is to provide a framework with a focus on self-financing basis for grassroots sport federations.

  Methodology

  Qualitative research method in which to answer the research questions grounded theory method is used. Data collection methods such as interviews, observation and document review were conducted. The study population included all scholars, managers and experts formed to deal with the issue of financing. According to the method of Grounded-theory, theoretical sampling was done. Analyze data using a three-stage open coding, axial and selective using version 5.2 software Atlas.Ti was done.
  Results After open coding, the categories of causal conditions, underlying conditions, and consequences, financial self-sufficiency strategies based grassroots sports federations were extracted. Then in the axial and selective coding, the links between these categories were determined in a paradigmatic model study and final theory took shape.

  Conclusion

  Based on the results, limitations on the funding of sports federations have happened under the influence of various conditions that are expected to be desirable. It seems that, using the strategies found in the model, ideal situation and consequences such as increasing access to financing channels and increasing the efficiency and cost recovery will be achieved.

  Keywords: Financing, grounded Theory, Gymnastics, Athletics, Swimming
 • Sardar Mohammadi * Pages 161-175
  Objective

  Quantitative methodology research was conducted as a pilot study in the form of a semi-experimental pre-test-post-test three-group An accessible sample of 69 individuals was identified and randomly replaced in three groups of 23 (experimental-novice-traditional-control trial).

  Methodology

  The course included a theoretical part for 2 sessions and 13 weeks of practical session (2 hours). Resource-made questionnaires (information technology experience) and standard (computer and internet self-efficacy, attitudes toward computers and the Internet, computer anxiety) were used in pretest, posttest and feedback questionnaire in post-test. Analysis of covariance was not restored because presuppositions, the dependent variables were calculated by subtracting the pre-test and post-test to compare each of the dependent variables among the three groups varied between groups, ANOVA test and post hoc test was used.

  Results

  Results showed that attitudes towards computer(sig: 0/001) and internet(sig: 0/001), internet(Sig = 0.041) and computer self-efficacy(Sig = 0.023) and computer anxiety(sig: 0/001) in the control group and the experimental and control groups. Tukey test showed that the difference in attitude toward computers and the Internet, Internet self-efficacy and computer anxiety caused by the difference in the modern with the traditional three groups and the control group. But this difference in computer self-efficacy variable was significant only with the traditional group.

  Conclusion

  Finally, we can say that students fully aware of the development of ICT in their professions physical education. Therefore, the conviction among physical education students in the ICT knowledge and skills are useful and necessary.

  Keywords: information technology, learning strategies, teaching physical education students
 • Mahbobeh Amadi, Nooshin Benar *, Hamid Reza Gohar Rostami, Fatemeh Saeedi Pages 177-189
  Objective

  The aim of this study is to determine the effect of customer knowledge management on fitness clubs customer lifetime value in Rasht.

  Methodology

  This study was descriptive-survey one. In this research a self-made questionnaire including 13-questions customer knowledge management questionnaire and 23-questions customer lifetime value questionnaire is designed. Statistical society includes female and male customers of Rasht fitness clubs. Subjects were selected by cluster sampling in Rasht 5 areas and eventually 460 customers cooperated with the research. In order to analyze the data SPSS 23 and Smart PLS are used.

  Results

  Results shows that customer knowledge management has a significant positive effect on customer lifetime value and its dimensions, and high factor coefficients of research conceptual model indicates that customer knowledge management classification is positively effective on attracting customers, customers keeping in contact with club and also their beneficence.

  Conclusion

  Finally, using the results of this research can be said that customer knowledge management has a significant effect on customer lifetime value and this way Rasht fitness clubs managers can make profit margin whit the use of customer knowledge management.

  Keywords: Customer knowledge management, Customer Lifetime Value, Acquisition, Retention
 • Mohammad Zarei Mahmoudabadi *, Seyeed Mohammad Javad Razavi Pages 191-204
  Objective

  This study aims was Performance evaluation of Iranian sports federations in the Rio 2016 Olympic Games with Data Envelopment Analysis approach (DEA).

  Methodology

  In this research, we try to evaluate the performance of sports federations participating in Olympic 2016 Rio by using one of the nonparametric methods of operations research called Data Envelopment Analysis (DEA). The model in the paper considers one input (funds allocated to federations) and four outputs (the quotes earned by each federation and the number of gold, silver and bronze medals won) with different weight and importance for performance assessment.

  Results

  The results of this model showed that of the 14 federations participating in the 2016 Olympic Games, the weightlifting federation, track and field and the wrestling Federation respectively have the highest performance.

  Conclusion

  ranking of sports federations participating in Olympic games done based on total earned medals, but should be noted that to achieve competition outputs (the total number of medals won in the tournament) are possible only in the context of utilization of inputs and using appropriate processes and for precise, regular and targeted evaluation, smaller inputs should be included along with more outputs in the evaluation models.

  Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Sports federation, Rio 2016 Olympic