فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  زهرا مصطفویان، جواد غلامپور، آرزو فرج پور*، سمیه اکبری فارمد، محمدعلی راه چمنی صفحه 1
  مقدمه

  حساسیت اخلاقی ترکیبی از اگاهی فرد از ابعادی چون ،مسئولیت پذیری و اهمیت دادن به مسائل اخلاقی است، افزایش تجربه به تنهایی سبب افزایش حساسیت اخلاقی نمی شود بلکه بایستی  همراه با یادگیری و توسعه دانش باشد از طرف دیگر با توجه به تاثیر محیط آموزشی و کوریکولوم پنهان در ایجاد و توسعه ویژگی های حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی، بر آن شدیم که حساسیت اخلاقی را در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار دهیم.

  روش

  در این مطالعه مقطعی و تحلیلی 82 نفر از دانشجویان پرستاری ترم آخر به روش سرشماری  و 123نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی به روش نمونه گیری آسان،  پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد حساسیت اخلاقیLuetzen استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری 61.34±9.74 و پرستاران با نمره 62.41±8.77  در سطح  متوسط قرار داشت، تفاوت آماری معناداری در دو گروه وجود نداشت.  میانگین نمره حساسیت اخلاقی با ویژگی های دموگرافیک نیز ارتباط معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  هرچند نمره حساسیت اخلاقی در پرستاران بالاتر بوده است ولی این اختلاف معنی دار نبود با توجه به نقش کوریکولوم پنهان و عملکرد حرفه ای و اخلاقی پرستاران شاغل در تکوین شخصیت حرفه ای دانشجویان پیشنهاد می شود آموزش و توسعه حساسیت اخلاقی و نظارت بر عملکرد پرستاران مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حساسیت اخلاقی، پرسشنامه لوتزن، دانشجویان پرستاری، پرستاران
 • بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه ای، برکنترل خشم در کارکنان اورژانسپیش بیمارستانی شهرستان کرمان 97-1396
  سید فخرالدین حسینی*، سید حبیب الله حسینی، احمد رضا صیادی صفحه 2

  اصول اخلاق حرفه ای، یکی از نیازهای اساسی در هرحرفه ای است که میتواند از جنبه های مختلف سودمندی سازمانی ، شخصی و اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. خشم نیز یکی از عواملی است که میتواند تاثیر منفی بر کارکرد حرفه ای افراد داشته و مشکلات متعدد جسمی ، روانی و بین فردی را سبب شود که نیاز به کنترل آن در هر نظامی احساس می شود.

  روش کار

  پژوهش حاضر، تحقیقی مداخلهای است که تعداد 31 نفر از پرسنل پیش بیمارستانی شهرستان کرمان به روش نمونه گیری در دسترس و وارد این پژوهش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل: فهرست مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کنترل خشم میباشد. داده ها بعد از جمع آوری با نسخه 09 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و کای دو تجزیه و تحلیل شدند. spss استفاده از نرم افزار اما بعد .

  یافته ها

  قبل از مداخله، بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین، تفاوت معنادار آماری در میان نمره کنترل خشم وجود نداشت 39 p<1  از مداخله، میانگین نمره کنترل خشم در گروه مداخله به طور معنا دار نسبت به گروه کنترل افزایش داشت) 

  نتیجه گیری

  طبق نتایج پژوهش حاضر، آموزش اصول اخلاق حرفهای، افزایش میانگین نمره کنترل خشم افراد تحت بررسی را به همراه داشت. احتمالا آموزش به صورت مداوم و با رویکردهای طولانی مدت میتواند به شکل پایدار بهبود مولفه های مهم مراقبتی همچون کنترل خشم را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش اخلاق حرفه ای، کنترل خشم، پرسنل پیش بیمارستانی
 • هنجاریابی مقیاس سنجش ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی مشهد
  موسی سجادی، راهله برادران، عباس صادقیان، کوکب بصیری مقدم* صفحه 3
  مقدمه

  حرفه علوم پزشکی تنها محدود به کسب دانش و مهارت مورد نیاز نیست بلکه مستلزم برخورداری از ویژگیهای انسانی خاصی است که برای پرداختن به این حرفه ضروری است. پرستاران مسئولیت دارند در حیطه شغلی خود بر مبنای ارزش های حرفه ای تصمیم گیری و فعالیت کنند. هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان است.

  روش کار

  در این مطالعه پیمایشی همبستگی، 220 نفر از دانشجویان ترم شش تا هشت دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال 1394 به شیوه سرشماری در مطالعه شرکت کردند. روایی سازه این ایزار به روش تحلیل عاملی بررسی شد. در تحلیل عوامل پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاری از روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های اصلی،آزمون اسکری و روش چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شد.

  یافته ها

  در تحلیل عوامل پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاری از روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های اصلی، آزمون اسکری و روش چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شد. سرانجام با توجه به نتایج معنادار آزمون کیزر مایر- الکین و کرویت بارتلت، سه عامل به دست آمد. این سه خرده مقیاس عبارتند از خرده مقیاس مراقبت، حرفه ای شدن و عملگرایی.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج تحقیق حاضر پرسشنامه ارزش های حرفه ای فرم اصلاح شده برای اندازه گیری ارزش های حرفه ای دانشجویان واجد شرایط لازم می باشد. این پرسشنامه قدری متفاوت از پرسشنامه ای است که توسط ویس و شانک تدوین شده است و تعداد سوالات کمتری دارد که مانع خستگی آزمون شونده می گردد. لذا این پرسشنامه جهت سنجش ارزش های حرفه ای پرستاران مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: هنجاریابی، انطباق یابی، ارزش های حرفه ای، پرستاری حرفه ای، دانشجویان پرستاری
 • ارتباط دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم
  اعظم رحمانیان، طیبه میرزایی، سکینه سبزواری* صفحه 4
  مقدمه

  دیسترس اخلاقی یکی از مسائل اخلاقی شایع در حرفه های بهداشتی است که می تواند عواقب متفاوتی را برای پرستاران به دنبال داشته باشد. پرستاران جهت انجام مراقبتهای روزمره خود باید از سطح مناسب تکامل اخلاقی برخوردار باشند . لذا مطالعه حاضر با هدف ارتباط دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم صورت گرفت .

  روش

  نمونه ها عبارت بود 166 پرستار بیمارستان پاستور بم که با روش سرشماری انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دیسترس اخلاقیCorley و پرسشنامه تکامل اخلاقی kohlberg بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار 20 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمونهای توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون t با نمونه های مستقل و آنالیز واریانس  استفاده شد .

  یافته ها

  10 نفر (0/6 درصد) از پرستاران در سطح پیش عرفی، 51 نفر (7/30 درصد) در سطح عرفی، 94 نفر (6/56 درصد) در سطح پس عرفی (NP) قرار داشته اند . شایان ذکر است در سطح پیش عرفی افراد تابع اطاعت محض اند در سطح عرفی تابع قوانین و اصول اجتماعی و در سطح پس عرفی تابع اصول شاخص اخلاقی اند . بین تکرار دیسترس و سن رابطه معناداری وجود داشت P<0.05)). یعنی هرچه سن پرستاران بالاتر باشد شدت دیسترس کم تر است. همچنین جنسیت بر روی شدت دیسترس اخلاقی پرستاران تاثیر داشت (05/0< p).بطوری که در زنان شدت دیسترس بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، هیچ گونه ارتباطی بین دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی وجود ندارد، به بیان دیگر استرس های محیط کار هیچ تاثیری بر روی عملکرد اخلاقی پرستارن مورد مطالعه ندارد. سطح دیسترس اخلاقی در ابعاد شدت و تکراردر حد متوسط بود. همچنین تنها نیمی از پرستاران موردمطالعه در سطح پس عرفی قرار داشتند که در کل بیانگر نامناسب بودن سطح تکامل اخلاقی پرستاران بود که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر مسئولین پرستاری به امر تربیت اخلاقی پرستاران می باشد .

  کلیدواژگان: تکامل اخلاقی، دیسترس اخلاقی، بیمارستان بم، پرستاران
 • بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی از شرایط قانونی و اخلاقی اخذ رضایت و برائت از بیماران (1397)
  ابراهیم صادقی، فاطمه گلستان، محمد رحمانیان، عبدالعلی سپیدکار، مهدی فروغیان، نوید کلانی، لهراسب طاهری* صفحه 5
  مقدمه

  رعایت کردن فرایند استاندارد اخذ رضایت آگاهانه از بیماران ،در زمینه فعالیت های درمانی می تواند نقش مهمی در کاهش شکایت از پزشکان و سایر کادر درمانی و در نتیجه کاهش مداخلات حقوقی و قضایی را داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی شهرستان جهرم از رضایت و برائت در بیماران (1397) می باشد.

  روش کار

  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی - مقطعی است. 25 نفر از متخصصین بالینی در سال 97 در این تحقیق همکاری کردند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد رضایت و برائت بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

  یافته ها

   میانگین میزان آگاهی افراد 2.44±11.12 بود. همچنین کم ترین میزان آگاهی برابر 6 و بیشترین میزان آگاهی برابر 16 بود. میزان آگاهی 4 نفر (16درصد) در حد غیر قابل قبول، 19 نفر (76 درصد) در حد متوسط و تنها 2 نفر (8 درصد) در حد قابل قبول بود. همچنین  اکثریت قاطع متخصصین (91.7 درصد) دارای بیمه مسئولیت بوده و از حیث خطر پذیری، 39.1 درصد اظهار کرده بودند که خطرپذیر هستند در حالی که 56.5 درصد اعلام کردند که تا حدی خطر پذیر می باشند و تنها 4.3 درصد بیان کرده بودند که خطرپذیری ندارند.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش مشتمل بر آن بود که 76 درصد افراد شرکت کننده در این تحقیق از آگاهی متوسط برخوردار هستند. آشنایی نداشتن به امر رضایت و برائت می تواند مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید و سلامت جامعه را به خطر بیندازد. در چنین اوضاعی پس لازم است که آموزه های قانونی به صورت برنامه های بازآموزی و کارگاه های آموزشی مدون جهت افزایش اطلاعات متخصصین بالینی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: متخصصین بالینی، رضایت، برائت
 • اصول اخلاق پزشکی از منظر ابن سینا و زکریای رازی و مقایسه آن با اصول اخلاقی فیزیوتراپی مدرن
  امین کردی یوسفی نژاد*، مریم شمسایی، نسرین سهرابی صفحه 6
  زمینه

  از دیدگاه اسلام اخلاق امری نشات گرفته از عقل، وحی و شهود می باشد. اخلاق پزشکی غربی ریشه در سوگندنامه بقراط که بنیاد اصلی اخلاق پزشکی میباشد، دارد. یکی از شاخه های اصلی رشته پزشکی فیزیوتراپی است. این رشته قدمتی معادل دانش پزشکی دارد. پزشکان از قدیم از آب درمانی و ماساژ در درمان بیماری استفاده میکرده اند.

  اهداف

  هدف مقاله بررسی اخلاق پزشکی از دیدگاه رازی و ابن سینا با توجه به نوشته های آنها و مقایسه با کدهای اخلاق فیزیوتراپی آمریکا میباشد.

  روش

  این مقاله بمطالعه مباحث عمده در اخلاق پزشکی اسلامی و اخلاق در فیزیوتراپی نوین با مرور کتب پزشکان مسلمان در زمان شکوفایی تمدن اسلامی و اساسنامه ها و کتب متعددی که در سالهای اخیر در زمینه اخلاق فیزیوتراپی مدرن تنظیم گردیده میپردازد.

  یافته ها

  در کدهای اخلاق فیزیوتراپی شان بیمار محوریت دارد. ابن سینا به سه محور عملکرد پزشکی, پژوهش های پزشکی و نگرش و اعتقاد به اسلام و اصول اخلاقی اشاره کرده است. مهمترین معیارهای اخلاق پزشکی از دیدگاه رازی رعایت موازین اخلاقی در حرفه پزشکی و رعایت موازین اخلاقی در امور پژوهشی میباشد. کدهای اخلاق انجمن فیزیوتراپی آمریکا شامل درمان بیماران, مشورت, آموزش و تحقیق و مدیریت میباشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه باینکه در متون اسلامی توجه وثیقی باخلاق گردیده میتوان با اخذ مشترکات دو نگرش (بیمار محوری) متون اخلاق پزشکی کارآمدتر ارائه نمود. بررسی کدهای اخلاق انجمن فیزیوتراپی آمریکا نشان میدهد موارد ذکر شده در آن در کتب اندیشمندان ایرانی در دوران شکوفایی تمدن اسلامی وجود داشته است.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، فیزیوتراپی، اسلام، غرب، ابوعلی سینا، زکریای رازی
 • بررسی میزان خطاهای انسانی در فرآیند پذیرش بیماران در اتاق عمل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1396)
  سعید جزینی درچه، محمد قاسم بندی، جابر ذبیحی راد* صفحه 7
  مقدمه

  جراحی، نقش عمده ای در مراکز درمانی در دنیا ایفا می کند. بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند به مراقبت پرسنل اتاق عمل نیازمند هستند. اما پرسنل هر اندازه با تجربه، متعهد و بادقت باشند، ممکن است در انجام وظایف حرفه ای خود دچار خطا شوند. آشکارسازی خطاها به عنوان پایه و اساس حفظ و ارتقای ایمنی بیماران شناخته شده است. یکی از زمان های حساس و پرمخاطره از نظر بروز خطا، پذیرش بیمار جراحی می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی خطا در فرآیند پذیرش بیمار در اتاق عمل انجام گردید.

  روش کار

  این پژوهش، تحقیقی توصیفی-مقطعی، که در اتاق عمل بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1396) انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته، شامل: اطلاعات دموگرافیک و 11 سوال در مورد میزان خطا در فرآیند پذیرش بود. داده ها با نرم افزار  SPSS-21 و آزمون های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   به طور کلی 212 نفر پرسشنامه ها را به طور کامل تکمیل کردند که میانگین درصد خطا در فرآیند پذیرش در اتاق عمل 4/29 درصد بود به ترتیب مواردی از جمله زمان ناشتا بودن بیمار (2/40 درصد) ارتباط صحیح با بیمار (7/39 درصد)، دارای بیشترین درصد خطا و کم ترین میزان خطا مربوط به چک محل و سمت عمل جراحی (5/11 درصد) بود. 

  نتیجه گیری

   با توجه به بروز خطا در فرآیند پذیرش بیمار در اتاق عمل ها، که می تواند زمینه ساز مشکلات و خطراتی گردد، پرسنل و مسولین اتاق عمل باید تدابیر لازم را جهت ریشه یابی و کاهش میزان این خطاها به کار بندند.

  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، اتاق عمل، مراقبت های قبل از عمل جراحی
|
 • Comparison of Moral Sensitivity among last year Nursing Students and Nurses Working at teaching Hospitals of Islamic Azad University of Mashhad
  Zahra Mostafavian, Javad Gholampour, Arezou Faraj Pour*, Somayeh Akbari Farmad, Mohamad Ali Rahchamani Page 1
  Introduction

  Moral sensitivity is a combination of one's awareness of dimensions such as being responsible and Attention to ethical issues that are necessary for ethical action. Enhancing experience alone does not increase moral sensitivity, but should be accompanied by learning and knowledge development. On the other hand, considering the impact of the educational environment and the hidden curriculum on the development of professional features of medical students, we aimed to compare the ethical sensitivity of nurses working in teaching hospitals and nursing students.

  Methods

  In this cross-sectional study, 82 senior nursing students and 123 nurses working in teaching hospitals were involved after obtaining informed consent. To collect data, Luetzen's moral sensitivity questionnaire was used. Data were analyzed using SPSS 16 software.

  Results

  The mean score of moral sensitivity of nursing students and professional nurses was 61.74 ± 9.74 and 62.41 ± 8.77 respectively, and there was no significant difference between them. The mean score of moral sensitivity with demographic characteristics was not significantly correlated.

  Conclusion

  The role of hidden curriculum and ethical performance of nurses in professional development of students is inevitable. Therefore, it is suggested that training and development of ethical sensitivity and supervision of nurses' performance should be considered.

  Keywords: moral sensitivity, Luetzen questionnaire, nursing students, nurses
 • Investigating the effect of teaching professional ethics on control of anger in prehospital emergency personnel in kerman 2018
  Seid Fakhraldin Hosseini*, Habibullah Hosseini, Ahmadreza Sayadi Page 2

  Professional ethics is one of the requirements of any profession, which can have beneficial aspects like those of organizational, personal, social and economic. Anger is also one of the factors that can
  have a negative impact on the professional functioning of individuals and it causes many physical, psychological and interpersonal problems that need to be controlled in any system.

  Method and Materials

  The present study is an interventional study in which 80 pre-hospital personnel of Kerman city were entered by available sampling method. The subjects were equalized and randomly assigned to intervention and control groups. Data were collected through demographic characteristics checklist, Anger Control Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 24 and independent ttest, Analysis of variance, paired t-test, ANOVA and Chi-square test.

  Results

  Before intervention, there was no significant difference between the two intervention and control groups regarding the mean scores of anger control (p<0.89). But after the intervention, the mean score of anger control in the intervention group was significantly higher than that of the control group (p<0.000).

  Conclusion

  The results of this study showed that professional ethics education has increased the respect for human dignity in pre-hospital personnel. Therefore, the teaching of ethical principles is constantly and continuously necessary for staff in relation to the patient in the form of in-service training or during education.

  Keywords: Professional Ethics Training, Anger Control, Pre-Hospital Personnel
 • Standardization of Nursing Professional Values Scale in Mashhad School of Nursing Students
  Moossa Sajjadi, Raheleh Baradaran, Abbas Sadeghian, Kokab Basiri Moghaddam* Page 3
  Introduction

  The medical science profession is not only limited to acquiring the required knowledge and skills but it also requires specific human attributes that are necessary to pursue this profession. Nurses have a responsibility to make and act on their professional values based on their profession. The purpose of the present study was to standardize the Nursing Professional Values Questionnaire.

  Methods

  In this correlational survey study, 220 students of semester six to eight of Mashhad Nursing and Midwifery Faculty in 2015 were enrolled in the study through the census method. The construct validity of this assay was determined by factor analysis. Factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the factors of the nursing professional values questionnaire. Exploratory factor analysis, principal components, Scree test, and varimax orthogonal rotation method were used.

  Results

  Confirmatory and exploratory factor analysis were used in factor analysis of the nursing professional values questionnaire. Exploratory factor analysis, principal components, Scree test, and varimax orthogonal rotation method were used. Finally, according to the significant results of the Kaiser- Meyer- Alkin test and Bartlett's sphericity Olkin; three factors were obtained. These three subscales include the subscales of care, professionalism, and pragmatism.

  Conclusion

  According to the results of this study, the modified version of the Professional Values Questionnaire is a necessary form to measure the professional values of students. This questionnaire is somewhat different from the one developed by Weis and Schank and has fewer questions that prevent the tester from being tired. Therefore, this questionnaire is suitable for assessing nurses' professional values.

  Keywords: standardization, adaptation, Professional values, professional nursing, nursing students
 • The relationship between moral development and moral distress in Bam
  Azam Rahmanian, Taiebe Mirzaei, Sakineh Sabzevari* Page 4
  Introduction

  Moral distress is one of the most common ethical issues in health profession that can have different consequences for nurses to be followed .This study aims to develop ethical and moral distress communication was in the Nursing Bam.The sample included 166 nurses of educational hospitals in the city of Bam in 2015 , questionnaire based on Corley’s Moral Distress  and kohlberg moral distress. Data were analyzed using SPSS 20 software,
  descriptive statistics Spearman’s correlation coefficient, independent samples t-test and ANOVA were used.

  Results

  Ethical care is contingent on a proper level of moral reasoning,which can be categorized into pre-conventional, conventional and post-conventional reasoning. At the preconventional level, individuals are mostly self-oriented and prefer obedience to avoid blame. At the conventional level people apply laws and social principles to decision-making, and at the post-conventional level they try to guide their actions and behaviors with regard to ethical principles and make humanist and ethical decisions. 10 patients (0.6%) of nurses in the pre-conventional level, 51 (30.7%) in conventional, 94 (56/6%) in the post-conventional (NP). There was a significant relationship between age and repeated distress ( P <0.05), the age of nurses is lower the higher the intensity of distress. Gender also has an effect on the severity of moral distress nurses . So that women were more severe distress.

  Conclusion

  The results of this study, there was no relation between moral distress and moral development, in other words, workplace stress has no effect on the ethical performance of nurses do not study. Moral distress level was moderate in severity and recur. Also, only half of the nurses in the study were pre-conventional level of moral perfection in the expression of inadequate nursing care, indicating the need for more attention to the moral education of nurses.

  Keywords: moral development, moral distress, Bam hospitals, nurses
 • Evaluation of Clinical Experts' Knowledge of Legal and Ethical Conditions for Obtaining Patient Satisfaction and Remarriage: A Cross-Sectional Descriptive Study
  Ebrahim Sadeghi, Mohammad Rahmanian, Abdolali Sepidkar, Mahdi Foroughian, Navid Kalani, Lohraseb Taheri* Page 5
  Introduction

  Adherence to the standard process of obtaining informed consent from patients in the field of therapeutic activities can play an important role in reducing the complaints of physicians and other therapists and consequently reducing legal and judicial interventions. The purpose of this study was to evaluate the level of knowledge of Jahrom clinicians about patient satisfaction and acquittal (2018).
  Methods and Materials:This is a descriptive cross-sectional study. Twenty-five clinicians participated in the study in 2018. Data gathering tool was standard satisfaction and acquittal questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests.

  Results

  The mean level of knowledge was 11.12 2± 2.44. Also, the lowest level of knowledge was 6 and the highest was 16. The level of knowledge in 4 people (16%) was unacceptable, 19 (76%) moderate and only 2 (8%) were unacceptable. The overwhelming majority of specialists (91.7%) had liability insurance and 39.1% stated that they were risk-takers and 56.5% stated that they were somewhat risk-takers and only 4.3% stated that they were not.

  Conclusion

  The results of this study showed that 76% of participants in this study had moderate knowledge. Lack of familiarity with consent can lead to problems for the medical community and endanger the health of the community. Therefore, legal training should be provided through retraining programs and workshops designed to enhance the information of clinical professionals.

  Keywords: Clinicians, Satisfaction, Acquittal
 • Medical ethics principals according to Zakaria Razi and Ibn Sina and compare it with modern ethics principals in physical therapy
  Amin Kordi Yoosefinejad*, Maryam Shamsaei, Nasrin Sohrabi Page 6
  Background

  From Islam point of view, ethics is a matter of reason, revelation and intuition. The Western medical ethics are rooted in the Hippocratic Oath which is considered as the foundation of medical ethics. One of the main branches of medicine is physiotherapy with an ancient base equivalent to medical knowledge. Therapists used water therapy and massage for the treatment of diseases from ancient time.

  Purpose

  The aim of the article is to investigate medical ethics from the perspective of Razi and Ibn Sina according to their writings and comparison with the American ethical codes of physiotherapy (APTA).

  Methods

  This paper deals with major issues in Islamic ethics and ethics in modern physiotherapy by reviewing the books of Muslim doctors at the time of the flourishing of Islamic civilization and the various statutes and books that have been devised in recent years in the field of modern physiotherapy ethics.

  Results

  Patients are the main focus of physiotherapy codes of ethics. Ibn Sina has pointed to three axes of medical performance, medical research, and the attitude and belief in Islam and ethics. The most important criteria of medical ethics are the observance of ethical standards in medical profession and observance of moral standards in research affairs. APTA ethics codes include patient treatment, counseling, education, and research and management.

  Conclusion

  Considering the importance of attention to ethics in Islamic texts, more effective medical ethics texts can be drawn by obtaining common ground between two attitudes (patient-centered). Examining the ethical codes of APTA shows that the cases were mentioned in the books of Iranian thinkers during the flourishing of Islamic civilization.

  Keywords: Medical ethics, Physical therapy, Islam, Western ethics, Ibn Sina, Razi
 • Evaluation of Human Errors in Patient Admission Procedure in Operative Room in Selected Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2017-2018
  Saeed Jazini Dorcheh, Mohamad Ghasembandi, Jaber Zabihirad* Page 7
  Introduction

  Surgery has played a major role in medical centers in the world. The operating room staff are required to take care of patients undergoing surgery. However, staffed with diligence and commitment, are likely to make mistakes in their professional tasks. Detection of errors and mistakes is recognized as the basis for maintaining and improving patient safety. One of the most sensitive and hazardous times in operating room is admitted of the patients. Therefore, the present study was aimed at investigating the errors in the patient admission process in the operating room.

  Methods and Materials

  This descriptive-sectional study was conducted in the operating rooms of selected hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2018-2019. The research instrument was a researcher-made questionnaire including demographic information and 11 questions concerning errors in the patient's admission process.  Data were entered into SPSS-21 and analyzed by descriptive statistical tests.

  Result

  212 people completed the questionnaire and the mean error in the patient admission process in the operating room was 29.39%. The highest scores were related to the patient's fasting time by 40.2% and correct relationship with the patient during the admission by 39.7%, and check the site of surgery had lowest score (11.5%).

  Conclusion

  Given the incidence of errors in the patient admission process in the operating room, which can pose problems and risks, operating room personnel and personnel should take the necessary measures to eliminate and reduce these errors.

  Keywords: Medical Error, Operating Room, Preoperative Care