فهرست مطالب

فصلنامه اخلاق پزشکی
پیاپی 44 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مینا وصال* صفحه 1
  زمینه و هدف

  رازداری و حفظ حریم خصوصی مراجع از اصول بنیادین و ارکان مهم رابطه درمانی و اخلاق حرفه ای در حوزه فعالیت های روان شناختی و مشاوره ای است. روان شناسان و مشاوران بنا به وظیفه حرفه ای و قانونی خود موظف به حفظ اسرار مراجعین خود هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد رازداری و افشای اسرار در حوزه خدمات روان درمانی و مشاوره و تحلیل قوانین موجود در این حوزه است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، نظام نامه اخلاقی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و قوانین مربوطه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  با توجه به نظام نامه اخلاقی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و مواد قانونی، روان شناسان و مشاوران ملزم به حفظ اسرار مراجعین خود هستند. بر همین اساس، چنانچه روان شناس یا مشاور اسرار مراجعین خود را افشا نماید، مسوولیت قانونی متوجه اوست، البته باید توجه داشت که رازداری امری نسبی است و ممکن است شرایطی به وجود آید که متخصص به موجب قانون ملزم به نقض رازداری و افشای اطلاعات مراجعین خود شود.

  ملاحظات اخلاقی

  صداقت و امانت داری در گزارش متون و اسناد به منابع رعایت گردید. این پژوهش با هزینه شخصی انجام شده و فاقد هرگونه حمایت مالی می باشد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه حاکی از آن است که رازداری و حفظ حریم خصوصی مراجعین موضوعی است که در ایران مغفول مانده است، در این خصوص کاستی های قابل توجهی در نظام نامه اخلاقی و قوانین وجود دارد که با توجه به مسائل و چالش های جدید نیازمند بازنگری هستند. ضمنا لازم است مباحث اخلاق حرفه ای و رازداری در سرفصل های آموزشی و دوره های بازآموزی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، افشای اسرار حرفه ای، رازداری، حریم خصوصی، روان درمانی
 • آنیتا آذرکلاه، مریم غنی زاده، پرویز مولوی، مهریار ندرمحمدی*، حبیبه سلوت صفحه 2
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تئوریک در مقایسه با آموزش عملی موازین اخلاقی به دانشجویان کارآموزی و کارورزی بخش روان پزشکی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان رشته پزشکی بود که دوره کارآموزی و کارورزی بخش روان پزشکی را در بیمارستان فاطمی اردبیل می گذراندند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 36 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، از این تعداد 18 نفر به صورت تصادفی در گروه آموزش تئوریک موازین اخلاق حرفه ای (گروه 1) و 18 نفر در گروه آموزش عملی موازین اخلاق حرفه ای (گروه 2) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شایستگی اخلاقی و چک لیست رعایت موازین اخلاق حرفه ای در روان پزشکی استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 21 مورد تحلیل آماری قرار گرفت. از میانگین و انحراف استاندارد و آزمون t و شاخص اندازه اثر کوهن برای تحلیل آماری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین میانگین های نمرات دو گروه در پرسشنامه شایستگی اخلاقی و در پیش آزمون چک لیست موازین اخلاق حرفه ای وجود نداشت. بعد از ارائه آموزش ها، میانگین نمرات پس آزمون چک لیست گروه 2 که آموزش عملی دریافت کرده بودند، افزایش قابل توجهی داشت و به طور معنی داری از نمرات گروه یک بالاتر بود. بیشترین تفاوت در رعایت استقلال بیمار و حفظ حریم بیمار ایجاد شده بود. نهایتا بر اساس مقیاس کوهن اثربخشی آموزش عملی نسبت به آموزش تئوریک بیشتر بود.

  ملاحظات اخلاقی

  اطلاع رسانی به موقع و جلب رضایت دانشجویان هنگام شروع بخش روان پزشکی، محرمانه نگه داشتن نتایج انفرادی دانشجویان، دخالت ندادن نتایج در ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان.

  نتیجه گیری

  آموزش عملی موازین اخلاقی موثرتر از آموزش تئوریک بود و صرفا تاکید بر آموزش های تئوریک نمی تواند منجر به رعایت موازین و کدهای اخلاق پزشکی باشد، لذا ضروری است که در طول دوره آموزش پزشکان عمومی علاوه بر برگزاری کلاس های تئوریک از آموزش کارگاهی و یا سایر روش های عملی و موثر نیز استفاده گردد.

  کلیدواژگان: موازین اخلاق پزشکی، آموزش تئوریک، آموزش عملی، روان پزشکی
 • علیرضا نیکبخت نصرآبادی، سودابه جولائی، الهام نواب، مریم اسماعیلی، محبوبه شالی* صفحه 3
  زمینه و هدف

  قرارگرفتن پرستار در دوراهی های اخلاقی، مربوط به انتقال حقایق به بیمار و یا کتمان آن، اجتناب ناپذیر است و گاهی پرستار در موقعیتی قرار می گیرد که برای حفظ منافع بیمار از دروغ مصلحت آمیز استفاده می کند. شناخت موقعیت های استفاده از دروغ و اتخاذ تدابیری جهت ارائه حقیقت درمان به بیماران جهت اخذ تصمیمات صحیح درمانی بر مبنای حقیقت، اولویت ارائه مراقبت اخلاقی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجربیات پرستاران در ارتباط با استفاده از دروغ مصلحت آمیز در فرآیند مراقبت اخلاقی از بیمار صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، هجده نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1397، از طریق مصاحبه های عمیق، فردی و نیمه ساختاریافته، تجربیات خود را از دروغ مصلحت آمیز در مسیر مراقبت اخلاقی از بیمار به اشتراک گذاشتند. متن مصاحبه های ضبط شده پس از مکتوب سازی، بر اساس رویکرد کلایزی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج آنالیز داده ها، به صورت سه طبقه اصلی و نه زیرطبقه، تعیین و بر اساس ماهیت، به صورت مفهومی نامگذاری گردید. طبقات اصلی پژوهش شامل سراشیبی های مسیر مراقبت اخلاقی، فرازهای مسیر مراقبت اخلاقی و دوراهی های مسیر اخلاق بودند.

  ملاحظات اخلاقی

  اهداف و محتوای مطالعه برای تمامی شرکت کنندگان توضیح داده شده و در صورت رضایت برای شرکت در مطالعه، فرم رضایت نامه کتبی برای تمامی آن ها تکمیل گردید.

  نتیجه گیری

  برقراری ارتباط صادقانه و حفظ اعتماد بیماران، پیمودن سراشیبی مسیر مراقبت اخلاقی را هموار می سازد. همچنین اتکا به حس حمایت از بیمار، همکاری تیمی و تمسک به ارزش های حرفه پرستاری تسهیلگر گذر از دوراهی های مسیر با محوریت حفظ حریم و اسرار بیماران است. جهت نیل به این هدف، ارتقای مهارت های ارتباطی پرستاران و برگزاری دوره های هم اندیشی و بیان تجارب گروهی در ارتباط با ارائه مراقبت با هدف حفظ ارزش های حرفه پرستاری و تکامل آن ها توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: دروغ مصلحت آمیز، حقیقت گویی، مراقبت اخلاقی، پرستار، پدیدارشناسی
 • پریسا امیری*، گلناز واحدی نوتاش، سارا جلالی فراهانی، مهرداد کریمی، شهرام علمداری، فریدون عزیزی صفحه 4
  زمینه و هدف

  شواهد موجود، ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را در افراد مبتلا به بیماری های مزمن نشان داده اند. پژوهش حاضر ازجمله اولین مطالعاتی است که با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی بزرگسال تهرانی در فاصله سال های 95-1393 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر در چارچوب مطالعه قند و لیپید تهران بر روی بزرگسالانی که پرسشنامه جامع سنجش سلامت معنوی و همچنین مقیاس بومی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-12) را تکمیل نموده بودند، انجام شد. ارزیابی ارتباطات بین متغیرهای جمعیت شناختی، سلامت معنوی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به تفکیک جنسیت انجام شد.

  یافته ها

  پرسشنامه سلامت معنوی توسط 1595 نفر (56/2 درصد زن و 43/8 درصد مرد) با میانگین سنی 12/5±41/3 سال تکمیل شد. در مجموع 361 نفر (22/6 درصد) مجرد بوده و 657 نفر (2/41 درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. میانگین امتیاز کل سلامت معنوی و مولفه های شناختی/ عاطفی و رفتاری در زنان به طور معنی داری بالاتر از مردان بود (p<0/001). علاوه بر این میانگین امتیاز کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مردان نسبت به زنان مورد بررسی در تمامی ابعاد بالاتر بود (p<0/001). شاخص های برازش مدل مفهومی مورد آزمون برای مردان و زنان مقادیر قابل قبولی را نشان داد. ارتباط مستقیم معنی داری بین مولفه شناختی/ عاطفی سلامت معنوی با بعد روانی کیفیت زندگی در مردان (p<0/05 و 0/37=β) و زنان (p<0/05 و 0/21=β) وجود داشت.

  ملاحظات اخلاقی

  پیش از اجرای طرح، تمامی مشارکت کنندگان برگه های رضایت آگاهانه را امضا کردند.نتیجه گیری: الگوی ساختاری ارتباط معنی دار سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان و مردان بزرگسال تهرانی، می تواند در مداخلات ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جامعه شهری تهران مورد بهره برداری قرار گیرد. تعمیم نتایج حاضر، مستلزم مطالعات بیشتر در جمعیت های مختلف به ویژه ساکنین سایر شهرها و روستاهای کشور است.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، کیفیت زندگی، سلامت، بزرگسالان
 • فریبا کیانی*، طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی صفحه 5
  زمینه و هدف

  عفو می تواند به عنوان مانعی در برابر اثرات هیجان های منفی ناشی از تعارضات زوجین باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش عفو مبتنی بر دیدگاه اسلامی (قرآن و احادیث) بر صمیمیت زوجین و ابعاد آن در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مداخله نیمه آزمایشی که با استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد، 20 زوج که به دلیل مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره شهر شهرکرد مراجعه کرده بودند، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. با کمک پرسشنامه صمیمیت زوجین، ابتدا میزان صمیمیت زوجین قبل از مداخله بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اندازه گیری شد (پیش آزمون). بعد از مداخله (آموزش عفو مبتنی بر دیدگاه اسلامی) بر روی گروه آزمایش در طی 9 جلسه هفتگی 90 دقیقه ای، پرسشنامه مجددا بر روی هر دو گروه اجرا شد (پس آزمون). داده ها با کمک آماره های توصیفی و روش کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش عفو مبتنی بر دیدگاه اسلامی تاثیر معنی داری بر صمیمیت زوجین و شش بعد به اسم صمیمیت عاطفی، ارتباطی، مذهبی، فیزیکی، روان شناختی و بعد کلی داشت (p<0/01) .

  ملاحظات اخلاقی

  قبل از انجام پژوهش، هدف مطالعه برای شرکت کنندگان توضیح داده شد تا با رضایت کامل مشارکت داشته باشند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از این بود که از آموزش عفو مبتنی بر دیدگاه اسلامی می تواند در طرح ریزی مداخله های درمانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آموزش عفو، دیدگاه اسلامی (قرآن و احادیث)، صمیمیت، ابعاد، زوجین
 • فرزانه صفری ملک کلایی، لیلا جویباری*، باقر پهلوان زاده، اکرم ثناگو، رضا جهانشاهی صفحه 6
  زمینه و هدف

  نگرش نسبت به مرگ یکی از مهم ترین عواملی است که روی اخلاق مراقبت حرفه مندان سلامت اثر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نسبت به مرگ بوده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی مقطعی، تمامی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه (ICU)، مراکز آموزشی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1397، به صورت تمام شماری (156 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش به مرگ Wong و همکاران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون خطی استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نگرش کل به مرگ (23/59±150/89) بوده و بیشترین میانگین نگرش به مرگ به ترتیب مربوط به حیطه های پذیرش فعالانه (9/26±49/48)، ترس از مرگ (7/47±33/64) و پذیرش خنثی (3/54±27/41) بود. ارتباط معنی داری بین نگرش به مرگ با ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان مشاهده نشد (0/05<P).

  ملاحظات اخلاقی

  پس از بیان اهداف مطالعه، رضایت آگاهانه شفاهی شرکت کنندگان کسب و درباره محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان داده شد.

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن است که پرستاران بخش های مراقبت ویژه نگرش فعالانه و مثبتی نسبت به مرگ داشتند. آموزش بالینی در زمینه مرگ و مراقبت از بیماران در حال مرگ به پرستاران به منظور بهبود نگرش آنان و ارائه مراقبت اخلاقی توصیه می گردد. همچنین پیشنهاد می شود ارتباط بین نگرش به مرگ و نحوه ارائه مراقبت پرستاری مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق مراقبت، پرستاری، مرگ، بخش مراقبت ویژه، پرستاران
 • عزت الله قدم پور، امیر کرمی *، سیامک خدارحیمی صفحه 7
  زمینه و هدف

  افزایش جمعیت سالمند در کشور همراه با انواع مسائل جسمانی و روان شناختی از یکسو و از سوی دیگر، تحولات اجتماعی از قبیل تغییر شیوه زندگی فردی و خانوادگی، باعث افزایش تعداد موسسات نگهداری سالمندان شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر با در نظرگرفتن اهمیت تاثیر محیط زندگی بر جنبه های مختلف سلامت روان، مقایسه بهزیستی معنوی، تحمل ابهام و شادکامی در سالمندان ساکن در منزل و خانه سالمندان بود.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش، توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر شیراز در سال 1397 بود که از جامعه مذکور 60 نفر سالمند سرای سالمندان و 60 نفر از سالمندان ساکن منزل به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. سالمندان ساکن در سرای سالمندان با روش نمونه گیری در دسترس و سالمندان ساکن در منزل به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های تحمل ابهام نوع دو مک لین، بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران و شادکامی آکسفورد بود. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از شاخص های توصیفی و روش تحلیل واریانس چندمتغیری در نرم افزار آماری SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج آزمون اثر پیلایی در آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که اثر گروه بر ترکیب بهزیستی معنوی، تحمل ابهام و شادکامی معنادار است (0/875=مجذور اتا تفکیکی و P<0/001 و 270/31=(116و3)F). همچنین نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمرات بهزیستی معنوی (304/29=F)، تحمل ابهام (65/64=F) و شادکامی (405/31=F) به طور معناداری در سالمندان ساکن در خانه سالمندان کم تر از سالمندان ساکن در منزل می باشد (P<0/001).

  ملاحظات اخلاقی

  قبل از انجام پژوهش، هدف مطالعه برای شرکت کنندگان توضیح داده شد تا با رضایت کامل مشارکت داشته باشند. همچنین رضایت آگاهانه کتبی از شرکت کنندگان اخذ گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد بهزیستی معنوی، تحمل ابهام و شادکامی در سالمندان ساکن خانه سالمندان کم تر از سالمندان ساکن منزل است، لذا مشارکت خانوادگی در جهت تدارک رفاه و آسایش روانی سالمند، حمایت مسوولان با پوشش بیمه ای مناسب برای سالمندان، ایجاد سیستم خدمات درمانی در منزل و حمایت از مراقبت دهندگان خانوادگی برای رسیدن به سطح بالاتری از بهداشت روان در این گروه می تواند موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، تحمل ابهام، شادکامی، سالمندان، خانه سالمندان
 • علی خاجی* صفحه 8
  زمینه و هدف

  تعارضات اخلاقی مطرح در پژوهش می تواند تاثیر نامطلوبی بر تمامی مراحل یک تحقیق داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تعارضات اخلاقی غیر مالی در پژوهش های زیست پزشکی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری پایگاه های اطلاعاتی IranMedex، MagIran، Pubmed با واژگان کلیدی تعارض منافع، غیر مالی و پژوهش جستجو گردید. چکیده مقالات بازیابی شده بررسی و پس از حذف مقالات تکراری و غیر مرتبط، متن کامل مقالات مرتبط تحلیل شد.

  یافته ها

  تعارضات غیر مالی را بر اساس گروه های درگیر می توان به سه دسته: 1 پژوهشگران؛ 2 موسسات پژوهشی؛ 3 مجلات علمی تقسیم نمود. تعارضات مطرح برای پژوهشگران: تمایل برای کسب شهرت، کسب درجه و موقعیت علمی بالاتر در مقایسه با همکاران، به دست آوردن گرنت های پژوهشی و تمایلات سیاسی، دینی و...، به علاه برخی سیاست ها در زمین ارتقای اعضای هیات علمی و مشوق های پژوهشی. برای موسسات پژوهشی: شناخته شدن به عنوان یک سازمان حرفه ای، طرفداری و یا موقعیت سیاسی افراد تصمیم گیرنده و مدیران مراکز پژوهشی، دست یافتن به افتخار و یا کسب رتبه در ارزیابی ها و شهرت و از مهم ترین تعارضات برای مجلات: وجود ارتباط داوران با نویسندگان و یا سازمان های پژوهشی تهیه کننده مقالات، دریافت گرنت و یا فعالیت از سوی داور در مرکزی که مقاله آن را برای داوری پذیرفته است، داشتن سابقه کار پژوهشی مشترک و یا مقاله با نویسندگان مقاله مورد بررسی.

  ملاحظات اخلاقی

  ضمن رعایت امانتداری در تحلیل، گزارش و استناددهی انتشار نتایج به دور از هرگونه سوگیری انجام  شد.

  نتیجه گیری

  توجه بیشتر سیاستگذاران این حیطه به تعارضات غیر مالی، تدوین کدهای اخلاقی در این زمینه، فرایندهایی برای شناسایی این نوع از تعارضات و تغییر سیاست ها و مقرراتی که در بروز این تعارضات نقش دارند، می تواند در به حداقل رساندن آن ها کمک نماید.

  کلیدواژگان: تعارض منافع، پژوهش زیست پزشکی، غیر مالی، مالی
 • امید مهدیه*، رهام شرف، آزاده شجاعی صفحه 9
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت نقش اخلاق حرفه ای در توسعه سازمان و بهبود زندگی کاری، لازم است در تعیین اثربخشی و هدایت منابع انسانی به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در سازمان توجه شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزش های اسلامی بر اخلاق حرفه ای پرستاران با نقش میانجی منشور اخلاقی سازمان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش، از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر زنجان را شامل می شود. ابزار پژوهش، پرسشنامه است که روایی محتوا و پایایی آن (با استفاده از آلفای کرونباخ) تایید شد. برای سنجش متغیر اخلاق حرفه ای از پرسشنامه قاسم زاده و همکاران (1393 ش.) و برای دو متغیر دیگر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد.

  یافته ها

  طبق یافته ها، ارزش های اسلامی بر اخلاق حرفه ای پرستاران و منشور اخلاقی سازمان، تاثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی رابطه معناداری بین منشور اخلاقی سازمان و اخلاق حرفه ای پرستاران مشاهده شد. همچنین نقش میانجی منشور اخلاقی سازمان در رابطه بین ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای پرستاران تایید شد.

  ملاحظات اخلاقی

  در هنگام جمع آوری داده به پاسخگویان اطمینان داده شد که نظرات آن ها محرمانه خواهد ماند و فقط در تحلیل ها استفاده خواهد شد.

  نتیجه گیری

  رعایت اصول اخلاقی در کار پرستاری به بهبود خدمات پرستاری منجر می گردد. نتایج مطالعه نشان داد، چنانچه پرستاران، ارزش های اسلامی را هنگام ارائه خدمات در نظر داشته باشند، ارزشمندی و اهمیت کار آن ها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: ارزش های اسلامی، اخلاق حرفه ای، منشور اخلاقی سازمان، خدمات پرستاری
 • زهرا کریمی*، حمیدرضا پیکری صفحه 10
  زمینه و هدف

  امنیت اطلاعات یک مساله حیاتی در حوزه سلامت و درمان است. در بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، عامل انسانی نادیده گرفته شده و یک نوع دید و رویکرد فنی وجود داشته است. مقاله حاضر با هدف تعیین رابطه ادراک پرسنل از عواقب افشای اطلاعات و تعهد کارکنان با قصد آن ها بر قصد نقض امنیت اطلاعات انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  نمونه این پژوهش را 181 نفر از پزشکان متخصص بیمارستان های آموزشی تخصصی شهر اصفهان تشکیل می دادند که به وسیله پرسشنامه بومی سازی شده با روش در دسترس نمونه گیری شدند. جهت سنجش عواقب ادراک شده افشای اطلاعات از پرسشنامه D’Arcy و همکاران با 7 سوال و دارای دو بعد درک از قطعیت و شدت مجازات ها و جهت سنجش تعهد سازمانی، پرسشنامه 24 سوالی Allen و Meyer با سه بعد تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر استفاده شد. پس از تایید روایی صوری، محتوایی و سازه پایایی به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و توسط نرم افزار SmartPLS آزموده شدند.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق نشان داد که ادراک پزشکان متخصص از سیاست های سازمانی که نشانگر قطعیت و شدت مجازات افشای اطلاعات است، رابطه منفی معنادار با قصد نقض امنیت اطلاعات بیماران توسط آن ها دارد (P<0.001). همچنین نتایج نشان داد که ادراک پزشکان متخصص از تعهد که شامل تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر بود، رابطه معنادار بر قصد نقض امنیت اطلاعات بیماران توسط آن ها ندارد.ملاحظات اخلاقی: شرکت در جمع آوری داده ها داوطلبانه بود، رضایت شفاهی شرکت کنندگان کسب و به آنان نسبت به محرمانگی هویت آن ها اطمینان داده شد.

  نتیجه گیری

  سیاست های سازمانی از لحاظ قطعیت و شدت مجازات پزشکان نقض کننده امنیت اطلاعات باید در سطح بیمارستان ها و حتی در سطح وزارتخانه تشدید و با ابزار گوناگون به اطلاع دست اندرکاران حوزه درمان و از جمله پزشکان برسد.

  کلیدواژگان: سیاست امنیتی، قصد نقض امنیت اطلاعات، تعهد
 • شیما طباطبایی*، ناصر سیم فروش، محمود عباسی صفحه 11
  زمینه و هدف

  تعهد نظام آموزش پزشکی جامعه نگر، حرکت در جهت آرمان های اسناد بالادستی و تربیت نیروی انسانی کارآمد، مبتنی بر نیازها و ارزش های انسانی اخلاقی جامعه و کاربست ارزش ها در آموزش پزشکی است. از آنجایی که سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی به عنوان مهم ترین سند بالادستی کشور پس از قانون اساسی شناخته می شود. تطبیق ارزش های اسناد سلامت با ارزش های سند الگوی پایه، جهت تببین ارزش های الگوی پیشرفت علوم پزشکی کشور، ضرورت دارد.

  مواد و روش ها

  اسناد بالادستی مرتبط با علوم پزشکی به صورت هدفمند انتخاب و بیانیه ارزش ها از نظر محتوایی و به شیوه نقادانه تحلیل شدند. ارزش های الگوی آموزش پزشکی کشور تببین و رابطه ارزش های پیشنهادی با مبانی ارزشی سند پایه پیشرفت تحلیل شد

  یافته ها

  تمامی اسناد مورد بررسی البته با رویکردهای مختلف تاکید بر ارزش های انسانی و اخلاقی مبتنی بر باورهای دینی دارند. نقشه جامع سلامت و سیاست های کلی سلامت در بیانیه ارزش ها بسیار غنی هستند.

  ملاحظات اخلاقی

  در این مطالعه تمامی ملاحظات اخلاقی مرتبط به تحلیل نقادانه اسناد سیاستگذاری، رعایت شده است.

  نتیجه گیری

  علی رغم توجه به ارزش ها در اسناد، بیانیه های ارزشی از یکپارچگی لازم برخوردار نمی باشند. مبانی ارزشی پیشنهادی پژوهشگران در الگوی پیشرفت آموزش علوم پزشکی و مراقبت سلامت کشور شامل 12 ارزش بینادین است. ایمان به خدا (خدامحوری)، حق سلامت حداکثری، سلامت همه جانبه، معنویت، کرامت انسانی، حسن فاعلی و فعلی حرفه پزشکی، فضایل اخلاقی، آموزه های دینی، عدالت، پاسخگویی، همبستگی اجتماعی، جهاد علمی و مرجعیت علمی ارزش های بنیادین پیشنهادی و منطبق با الگوی پایه پیشرفت هستند.

  کلیدواژگان: اسناد بالادستی، ارزش ها، نظام سلامت، آموزش علوم پزشکی، پیشرفت، الگوی ایرانی اسلامی
 • صدیقه عربی*، بی بی اقدس اصغری صفحه 12

  امروزه سرطان یکی از بیماری های شایع و در حال افزایش است که حجم زیادی از تلاش های نظام های مراقبتی را به خود اختصاص می دهد. در منطقه مدیترانه شرقی سرطان چهارمین عامل کشنده اصلی می باشد (1). در ایران نیز سرطان در مجموع یک مشکل مهم بهداشتی بوده (2) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرطان را سومین عامل مرگ و میر در کشور می داند. تحقیقات نشان داده است که در ایران سالیانه بیش از 90000 نفر دچار سرطان می شوند که انتظار می رود با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به شدت افزایش یابد، به طوری که طبق تحقیقات تا سال 2030، تعداد سرطانی ها با 70% افزایش، به 155 هزار نفر خواهد رسید (3). امروزه جنبه های اخلاقی در سرطان شناسی نسبت به گذشته بیشتر مطرح می شوند. یکی از این جنبه ها دادن اطلاعات به بیماران در خصوص تشخیص و پیش آگهی از بیماری شان می باشد. رشد فزاینده دانش پزشکی و کشف روش های جدید درمان و همچنین ایجاد نگرش های جدید اجتماعی و پزشکی در اواخر قرن اخیر که باعث افزایش احساس نیاز به خوداتکایی بیمار در روند درمان شده، موجب افزایش اهمیت جنبه های اخلاقی در پزشکی نسبت به گذشته شده است .

  کلیدواژگان: حقیقت گویی، سرطان، اخلاق پزشکی
 • سیدمحمدرضا اصنافی*، علی اکبر فرهنگی، عبدالله گیویان، افسانه مظفری صفحه 13
  زمینه و هدف

  ارتباط پزشک و بیمار یکی از مهم ترین ارتباط انسانی در نظام سلامت بوده و اعتماد اساس این ارتباط است. از طرفی نظام سلامت به دلیل ارتباط با همه سطوح جامعه، حساسیت برانگیزبودن، ظرفیت ایجاد هیجان و مرتبط بودن با سلامتی افراد فرصت بهتری برای شایعه سازی و در نتیجه تاثیر بر اعتماد دارد. ساخت و انتشار شایعه و اخبار کذب در رسانه های اجتماعی در خصوص تجربیات پزشکی و مولفه های موثر بر نظام سلامت موضوعی مهم و البته نوین جهت بررسی و انجام یک مطالعه است.

  مواد و روش ها

  این مقاله با استفاده از مصاحبه و برگزاری جلسات گروه کانونی تلاش کرده است در چارچوب روش گرندد تئوری یک الگو از چرایی اعتمادزدایی ارائه کند.

  یافته ها

  از آنجا که یکی از جدی ترین نیازها و منافع ذی نفعان حاکمیتی کنترل ساز و کار تولید و توزیع اخبار کذب و شایعه در رسانه های اجتماعی است و همچنین مشاهدات پژوهشگر در سطح رسانه های اجتماعی گواهی می داد که بخش قابل توجهی از شایعات در فضای رسانه های اجتماعی به نوعی به سلامت و نظام سلامت مرتبط است، محقق بررسی و تحلیل این موضوع را برای مقاله خود در نظر گرفته است. در این مطالعه نشان داده شد عدم مسوولیت حقوقی در خصوص محتواهای منتشرشده باعث شده است انتشار شایعه در رسانه های اجتماعی با کم ترین هزینه امکان پذیر و معمول باشد. عدم اطلاع رسانی صحیح، چرخه اقتصادی تولید شایعه و ناکارآمدی، عوامل اصلی ایجاد و انتشار شایعه در خصوص نظام سلامت هستند. پژوهش حاضر نشان می دهد که این همه باعث کاهش اعتماد به نظام سلامت در جامعه شبکه ای شده است.

  ملاحظات اخلاقی

  این مقاله با هزینه شخصی انجام شده و مستخرج از رساله دکتری در رشته مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تغییر نظام رسانه ای کشور به سمت مسطح شدن و از بین رفتن مکانیسم های کنترلی و دروازه بانی خبر، نظام سلامت را مانند دیگر نظام های حاکمیتی در مدیریت اخبار مربوط به خود دچار مشکل کرده  است. از این رو پیشنهاد می شود بخش های از نظام سلامت که وظیفه مدیریت برند و تصویر کلان نظام سلامت و شبکه بهداشت کشور را دارند، در درجه اول ضمن درک تغییر نظام رسانه ای و به تبع نظم اجتماعی به سمت نظم شبکه ای باید نقش کنشگری خود را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، شایعه، اعتماد، نظام سلامت
 • علی اصغر پورعزت*، حسن زارعی متین، حمیدرضا یزدانی، بهاره ماه بانوئی صفحه 14
  زمینه و هدف

  سنجش اخلاق سازمانی، دغدغه بسیاری از مدیران و پژوهشگران است. با توجه به ماهیت ویژه بیمارستان ها، توجه روزافزون جامعه به اخلاق پزشکی در سال های اخیر و تغییرات محیطی و فناوری در عصر حاضر، طراحی مدلی متناسب با بیمارستان های کشور اهمیت دارد. هدف این مطالعه طراحی مدل اخلاق سازمانی فضیلت محور برای بیمارستان هاست و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به منزله مورد مطالعه، انتخاب شده اند.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد نوخاسته است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه ساختارنیافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران و خبرگان اخلاق سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران هستند و بعد از 3 مرحله نمونه گیری هدفمند، با 18 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد و روابط بین ابعاد مدل، تعیین گردید و روایی و پایایی مدل بررسی شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، 17 مقوله فرعی در قالب 4 مقوله اصلی «وضعیت کلی اخلاق در جامعه»، «پیش ران های اخلاق در سازمان»، «اخلاق فضیلت محور» و «نتایج رعایت اخلاق در بیمارستان» اجزای مدل را تشکیل می دهند و روابط بین ابعاد مدل به منزله راهنمای به کارگیری آن تبیین شدند.

  ملاحظات اخلاقی

  اطلاعات پژوهش از مصاحبه همراه با رضایت از خبرگان به دست آمد و در حفظ محرمانگی اطلاعات آن ها اطمینان خاطر ایجاد شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش برای رسیدن به بیمارستان اخلاقی، بهبود «وضعیت کلی اخلاق در جامعه» موجب تقویت «پیش ران های اخلاق در سازمان» می شود و ارتقای «پیش ران های اخلاق در سازمان» باعث بهبود «اخلاق فضیلت محور» می شود. در نهایت رعایت اخلاق فضیلت محور، بر نتایج اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان اثرگذار است. از مدل حاضر می توان برای سنجش وضعیت اخلاق فضیلت محور در سطح بیمارستان ها بهره جست.

  کلیدواژگان: اخلاق سازمانی، اخلاق فضیلت محور، رویکرد نوخاسته، نظریه داده بنیاد، بیمارستان های دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران
 • سکینه بهبودی*، محمود عباسی، فروزان اکرمی، ملیحه فرید، مهناز اکبری کامرانی صفحه 15
  زمینه و هدف

  برخورداری ماماها از صلاحیت مراقبت معنوی به عنوان یکی از اعضای گروه سلامت، از اهمیت ویژه ای برای ارتقای سلامت مادر و نوزاد و جامعه برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سلامت معنوی دانشجویان مامایی انجام گردیده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون روی 56 نفر از دانشجویان واجد شرایط کارشناسی مامایی شاغل به تحصیل در دانشگاه های کرج در سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه جامع سلامت معنوی در جمعیت ایرانی استفاده شد. جلسات آموزش گروهی در مدت 16 ساعت به صورت نظری برگزار شد. برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار و آزمون های تحلیلی ناپارامتری فریدمن و ویلکاکسون با استفاده از نسخه SPSS 19 استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و رتبه نمرات سلامت معنوی (در هر سه سازه بینش، گرایش و رفتار) پس از آموزش افزایش معنی دار داشت. همچنین میانگین نمره سلامت معنوی یک ماه پس از آموزش افزایش معنی دار داشت (p<0.0001). بیشترین نمره سلامت معنوی مربوط به بلافاصله پس از آموزش بود و تفاوت معنی داری بین نمرات بلافاصله و یک ماه پس از آموزش وجود نداشت (به ترتیب p=0/655، p=0/851). بین سن، معدل و ترم تحصیلی شرکت کنندگان با تفاوت میانگین نمرات سلامت معنوی ارتباط معناداری مشاهده نشد (p>0.05).

  ملاحظات اخلاقی

  پس از توضیح درباره اهداف پژوهش و محرمانگی اطلاعات، رضایت شفاهی شرکت کنندگان کسب گردید.

  نتیجه گیری

  یافته ها بر تاثیر برنامه آموزشی بر سلامت معنوی دانشجویان مورد مطالعه دلالت دارد. از این رو گنجانیدن آموزش سلامت و مراقبت معنوی در برنامه درسی دانشجویان مامایی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، مداخله آموزشی، دانشجویان مامایی، جامعه ایرانی
 • مهری صانعی*، فرشید خسروپور، عباس بهنام پور صفحه 16
  زمینه و هدف

  سرطان تهدیدی برای سلامت جوامع بشری محسوب می شود و نه تنها تاثیرات جسمی، بلکه تاثیرات روانی بسیاری بر افراد دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرسختی روان شناختی با امیدواری از طریق راهبردهای مقابله ای شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه پژوهش کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان شهید باهنرکرمان بوده اند که از میان کلیه بیماران  540 بیمار سرطانی زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. شرکت کنندگان پرسشنامه های سرسختی روان شناختی (کوباسا)، امیدواری (میلر)، راهبردهای مقابله با درد (روزنشتایل و کیف) را در این پژوهش تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل مدل بر اساس نرم افزار آموس 24 انجام گرفت. مبنای اصلی آنالیز داده ها بر اساس معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم برای دو متغیر راهبردهای مقابله ای شناختی و سرسختی روان شناختی 0/78 برای امیدواری و سرسختی روان شناختی 0/41 و برای امیدواری در مقابل راهبردهای مقابله ای شناختی 0/55 می باشد و برای نشان دادن اثر غیر مستقیم از آزمون تصحیح استفاده می گردد و آزمون معنادار شد (0/05>سطح معناداری).

  ملاحظات اخلاقی

  رضایت آگاهانه شفاهی از شرکت کنندگان کسب گردیده و به آن ها درباره محرمانگی اطلاعات، اطمینان داده شد.

  نتیجه گیری

  از یافته های این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که راهبردهای مقابله ای شناختی می تواند به عنوان متغیر واسطه ای تاثیر سرسختی روان شناختی را بر امیدواری بیماران مبتلا به سرطان را تقویت نماید.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله با درد، سرسختی روان شناختی، امیدواری، سرطان پستان
 • کورش دل پسند*، سعید نظری توکلی، حمید محمدی کجیدی صفحه 17
  زمینه و هدف

  آگاهی به وظایف حقوقی و اخلاقی در هنگام ارائه خدمات داروسازی سبب ارتقای کیفیت درمان و بهبود رابطه بیمار با داروساز، ‎افزایش سطح همکاری و کم ترشدن شکایت بیمار از داروساز خواهد شد.

  مواد و روش ها

  واژگان کلیدی «رابطه داروساز و بیمار» و «تاریخچه ارتباط داروساز با بیمار» و «نقش داروساز در حق سلامت» در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی PubMed، Magiran، IranMedex، SID، Direct Science، Scopus و کلیه اسناد و متون حقوقی در خصوص قوانین و مبانی اخلاق داروسازی به زبان فارسی و انگلیسی، در بازه زمانی 2000 تا 2019 جستجو شدند.

  یافته ها

  نگاهی گذرا به چرخه خدمات سلامت لزوم برقراری ارتباط صحیح داروساز و بیمار را مشخص می کند، چراکه داروساز حلقه پایانی ارائه خدمات سلامت است و در صورت ندادن خدمات صحیح و اصولی تلاش سایر حرفه مندان سلامت را بی اثر می کند. برای تعریف و تبیین رابطه داروساز و بیمار باید از تاریخچه این رشته و چگونگی شکل گیری آن شروع کرد. مشخص شدن جایگاه داروساز در نظام سلامت نیز کمک بزرگی به تعریف این رابطه خواهد کرد.

  ملاحظات اخلاقی

  صداقت و امانتداری در انتخاب و گزارش یافته ها و استناددهی به متون رعایت گردید.

  نتیجه گیری

  حفظ کرامت، شان بیماران، حقوق بشر و اخلاق پزشکی ابعاد موازی ای هستند که در ارتباط داروساز و بیمار وجود دارد و به نوبه خود، وظیفه ای بر روی دوش دولت و تامین کنندگان مراقبت های سلامت از جمله دارو می گذارند تا حداقل استانداردها را در همه اماکن درمانی علی الخصوص داروخانه ها رعایت و فراهم کنند.

  کلیدواژگان: رابطه داروساز و بیمار، تاریخچه ارتباط داروساز با بیمار، نقش داروساز در حق سلامت
 • هادی سلیمی*، سپیده بشیرگنبدی، موسی جاودان، کبری حاجی علیزاده، مرضیه صادقیان صفحه 18
  زمینه و هدف

  پژوهش ها پرستاران را از نظر ارتباطی ضعیف عنوان کرده اند. بنابراین ضروری است نحوه ارتباط پرستاران در موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از این رو این پژوهش با هدف مقایسه کیفیت ارتباط پرستاران با همسر، همکار و بیمار و رابطه آن با تنش های روانی و ادراک دشواری کار در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان ملایر انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر مقطعی (توصیفی همبستگی) بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران متاهل و شاغل در بیمارستان های شهرستان ملایر در سال 1395 بودند که (115 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده، پرسشنامه کیفیت ارتباط پرستار، پرسشنامه تنش روانی (PSQ) و مقیاس دشواری کار بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون بونفرونی و همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت ارتباط پرستار با همسر، با کیفیت ارتباط با همکار و بیمار به ترتیب با میانگین 42/12±91/08، 12/39±83/45 و 13/01±81/45 وجود دارد (p=0/001 ،F=18/36)، اما تفاوت معناداری بین کیفیت ارتباطی پرستار با همکار و با بیمار وجود ندارد (p=0/690). نتایج همبستگی نشان داد همبستگی منفی و معناداری بین تنش روانی با کیفیت ارتباطی پرستار با همکار (p=0/049 ،r=0/19) و بیمار (p=0/002 ،r=0/30) وجود دارد. همچنین بین ادراک از دشواری کار با کیفیت ارتباطی پرستار با بیمار همبستگی منفی و معناداری وجود داشت (p=0/030 ،r=0/21).

  ملاحظات اخلاقی

  ابتدا مجوز لازم از شبکه بهداشت و درمان ملایر کسب شد و آنگاه پس از مراجعه به بیمارستان ها در مورد داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش و پنهان ماندن اطلاعات شخصی توضیح داده شد تا نمونه ها با رضایت شرکت کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، پرستاران از نظر ارتباطی ضعیف نیستند و با توجه به مخاطب خود و برخی عوامل دیگر رفتار می کنند و می توان آموزش و مداخله در بهبود تنش های روانی و ادراک دشواری کار پرستاران را به عنوان یک روش موثر در افزایش کیفیت ارتباطی آنان پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: کیفیت ارتباط، تنش روانی، دشواری کار، پرستاران
 • رضا بیات ترک*، الهه کاراژیان، نازگل بهگام، آرزو فرج پور، زهرا مصطفویان، مهران همام صفحه 19
  زمینه و هدف

  امروزه با توجه به تغییرات به وجودآمده در زمینه سلامت از جمله استفاده از فناوری های روز، تفاوت در خواسته و نیازهای افراد، تغییرات الگویی بیماری ها، افزایش آگاهی عموم، ضرورت استفاده از رویکرد اخلاقی بیش از پیش احساس می شود، لذا این مطالعه با هدف سنجش سطح تکامل اخلاقی پرستاران در بیمارستان های مشهد و مقایسه آنان در بین پرستاران بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سطح چهار بیمارستان خصوصی و آموزشی شهر مشهد در سال 1397 به روس نمونه گیری آسان بر روی 198 پرستار پس از کسب رضایت آگاهانه و با استفاده از ابزار استاندارد کولبرگ انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 198 پرستار با میانگین سنی 7/80±35/86 و میانگین سابقه کاری 7/03±10/73 شرکت نمودند. میانگین نمره NP، 6/84±45/29 و میانگین نمره CP، 03/91±20/09 در پرستاران بود و اختلاف معنی داری در بیمارستان های خصوصی و آموزشی در این زمینه مشاهده نشد. همچنین بین عوامل دموگرافیک و نمرات مذکور به جز در بخش مراقبت ویژه، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.ملاحظات اخلاقی: کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و رعایت اصل محرمانگی پیوسته مد نظر بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که نمره سطح تکامل اخلاقی از میانگین نمره بالاتر است، ولی تا سطح مطلوب نیز فاصله دارد، اغلب پرستاران در سطوح عرفی و پس عرفی می باشند، اما شمار قابل توجهی هم در سطح پیش عرفی هستند. از طرف دیگر با توجه به تاثیر محیط و عملکرد حرفه ای پرستاران بر الگوپذیری و یادگیری دانشجویان، انتظار می رود ارتقای بعد اخلاقی عملکرد حرفه ای پرستاران به خصوص در بیمارستان های آموزشی در اولویت برنامه های توانمندسازی کادر پرستاری قرار گیرد و عملکرد اخلاقی پرستاران مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ابزار کولبرگ، پرستار، تکامل اخلاقی، بیمارستان آموزشی، بیمارستان خصوصی
 • فاطمه مکی زاده*، اسماعیل مصطفوی، آمنه سادات حاجی زاده بافقی صفحه 20
  زمینه و هدف

  تحلیل هم واژگانی، روش مطمئنی برای کشف روابط و آشکارسازی پیوندهای حوزه های علمی مختلف و مصورسازی ساختار فکری یک رشته علمی است. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از فن هم واژگانی، ساختار فکری دانش در پژوهش های اخلاق پزشکی را مورد مطالعه قرار دهد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به تحلیل محتوای متون با رویکرد علم سنجی می پردازد. جامعه پژوهش شامل 3296 رکورد در حوزه اخلاق پزشکی در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 2018-1998 است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که از نظر فراوانی، واژگان کلیدی اخلاق زیستی و رضایت آگاهانه بیشتری فراوانی را در پژوهش های اخلاق پزشکی داشتند. یافته های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری 9 خوشه در این حوزه گردید که خوشه های بیهودگی در پزشکی، رضایت آگاهانه و آموزش پزشکی با رویکرد اخلاق بالینی از نظر راهبردی در بهترین وضعیت قرار دارند.

  ملاحظات اخلاقی

  صداقت و امانت داری در انتخاب مقالات، گزارش یافته و استناددهی به متون رعایت گردیده است.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که تحلیل هم واژگانی و خوشه بندی، می تواند به درک ساختار روابط موضوعی در یک حوزه کمک کند. نتایج تحلیل نمودار راهبردی نشان داد که «رضایت آگاهانه»، «آموزش پزشکی با رویکرد اخلاقی» و «بیهودگی در پزشکی» از خوشه های مرکزی هستند. در مقابل چهار خوشه «رابطه پزشک و بیمار»، «اخلاق در پژوهش های پزشکی»، «حرفه پزشکی و وظیفه شناسی» و «مرگ آسان» از خوشه های در حال ظهور یا زوال می باشند. پژوهش در برخی مباحث و مفاهیم مانند سقط جنین، شبیه سازی، عقیم سازی و... خلا آن احساس می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، تحلیل هم واژگانی، ساختار دانش
 • محمد آهنگرکانی، اسحاق رحیمیان بوگر، مونا معبودی، ساره فردافشاری، راضیه اسماعیل دخت صفحه 21
  زمینه و هدف

   دیابت به عنوان شایع‌ترین بیماری مزمن متابولیک با ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی، باعث افزایش استفاده از منابع معنوی به عنوان یک مکانیسم مقابله‌ای می‌شود. از متغیرهایی که موجب تقویت بعد معنوی می‌شود، بهزیستی معنوی است که ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می‌کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران دیابتی انجام شد.

  مواد و روش‌ها

   این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه بیماران دیابتی شهرستان ساری بودند که به ازای پارامترهای پژوهش تعداد 113 نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده‌ها و ارزیابی از ابزار بهزیستی معنوی پیترمن، مقیاس نیازهای معنوی بسینگ و مقیاس عوامل بافتاری ماریان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام و نرم‌افزار SPSS 21 استفاده شد.

   

  یافته‌ ها

   نیاز وجودی، نیاز مذهبی و نیاز به آرامش درونی (0/001>P) به صورت مثبت و معنی‌دار بیشترین سهم (0/47=R2) را در پیش‌بینی بهزیستی معنوی داشتند. ابعاد بهداشت، اقتصادی، آموزشی، مسکونی و پزشکی عوامل بافتاری (001/0>P) بیشترین سهم (0/51=R2) را در پیش‌بینی بهزیستی معنوی داشت.

  ملاحظات اخلاقی

   پیش از اجرای طرح، تمامی مشارکت‌کنندگان برگه‌های رضایت آگاهانه را امضا کردند.

  نتیجه‌ گیری

  بنابراین می‌توان گفت که مولفه‌های نیازهای معنوی و عوامل بافتاری به عنوان دو سازه روان‌شناختی می‌توانند در بهزیستی معنوی بیماران نقش داشته باشند. بنابراین توصیه می‌شود که تدوین برنامه و رویکردهایی در جهت توجه به نیازهای معنوی بیماران و عوامل محیطی تاثیرگذار بر بیماری در راستای ارتقای بهزیستی معنوی آنان فراهم سازند.

  کلیدواژگان: نیازهای معنوی، عوامل بافتاری، بهزیستی معنوی، دیابتی
 • حسین زارع، احمد علی پور، فرهاد خرمائی، اعظم فرمانی صفحه 22
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت صبر در سلامت روان، پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی مداخله درمانی اخلاق مدار مبتنی بر صبر با درمان شناختی رفتاری بر انعطاف‌پذیری شناختی، سازگاری روانی اجتماعی با بیماری، کانون کنترل سلامت و پیروی از رژیم درمانی بیماران دیابتی نوع 2 پرداخته است.

  مواد و روش‌ها

  طرح پژوهش حاضر، طرح نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون چند گروهی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به درمانگاه شهید مطهری شهر شیراز بود که از میان این افراد، تعداد 60 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (دریافت‌کننده مداخله مبتنی بر صبر و گروه دریافت‌کننده درمان شناختی رفتاری) و یک گروه کنترل جایگزین شدند.

  یافته‌ ها

   بر طبق نتایج، میانگین دو گروه آزمون در متغیرهای انعطاف‌پذیری شناختی، پیروی از درمان، کانون کنترل سلامت «درونی» و سازگاری روان‌شناختی بیشتر از میانگین گروه کنترل در این متغیرها بوده که این نشان‌دهنده اثربخشی مداخله صبر و درمان شناختی رفتاری است. همچنین میانگین دو گروه آزمون در متغیرهای کانون کنترل سلامت «قدرت دیگران» و کانون کنترل سلامت «شانس» کم‌تر از میانگین گروه کنترل در این متغیرها بوده که این نیز نشان‌دهنده اثربخشی این دو مداخله در کاهش میزان کانون کنترل سلامت «بیرونی» در بیماران دیابتی است، اما میانگین گروه دریافت‌کننده مداخله صبر در متغیر کانون کنترل سلامت «خدا» بیشتر از میانگین گروه دریافت‌کننده درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل بوده که این نشان می‌دهد که دریافت مداخله درمانی صبر منجر به افزایش نمرات کانون کنترل سلامت «خدا» در بیماران دیابتی شده است.

  ملاحظات اخلاقی

   ملاحظات اخلاقی مرتبط با پژوهش رعایت شد.

  نتیجه‌گیری

   با توجه به نتایج حاکی از اثربخشی و کارآمدی مداخله درمانی مبتنی بر صبر، پیشنهاد می‌گردد مداخله مذکور در ارتقای سلامت روان و افزایش پیروی از درمان در بیماران دیابتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مداخله درمانی مبتنی بر صبر، درمان شناختی رفتاری، دیابت نوع 2، انعطاف پذیری شناختی، سازگاری روانی اجتماعی با بیماری، کانون کنترل سلامت، پیروی از درمان
 • سمیه حقیقت، محمود سقایی، غلامحسین احمدزاده صفحه 23
  زمینه و هدف

  رفتار ایذایی هر نوع رفتار نامناسب، مقابله یا تضاد، از بدرفتاری کلامی تا خشونت فیزیکی یا جنسی را شامل گردیده و منجر به آسیب یا ارعاب دیگران می‌شود. رفتارهای ایذایی در محیط‌های درمانی تاثیرات گسترده‌ای بر گیرندگان و ارایه‌دهندگان خدمات سلامتی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی بروز رفتار ایذایی و جو حاکم بر روابط پزشک و پرستار در جامعه درمانی بوده است.

  مواد و روش‌ ها

   یک مطالعه توصیفی مقطعی است که 248 نفر از کارکنان بیمارستان‌های آموزشی اصفهان با روش نمونه‌گیری تمام‌شماری وارد مطالعه شده و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته بررسی رفتارهای ایذایی، دارای سوالات چندگزینه‌ای طی سال 1396 جمع‌آوری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 16 با استفاده از آمار توصیفی گزارش شدند.

  یافته‌ ها

  163 نفر (7/65 درصد) شرکت‌کنندگان کارکنان زن و مابقی مرد، 82 (33/1 درصد) نفر از پاسخ‌دهندگان از بیمارستان الزهرا و 105 (42/3 درصد) نفر در بخش اورژانس مشغول به کار بودند. 212 (85/5 درصد) نفر از پاسخ دهندگان شاهد رفتارهای ایذایی از سوی پزشک و همچنین پرستار و 200 (80/6 درصد) نفر شاهد رفتارهای ایذایی از سوی سایر کارکنان بیمارستان‌ها بوده‌اند. از نظر واحدهای مورد پژوهش 17 (6/9 درصد) نفر جو پزشک پرستار را بسیار مثبت و 148 (59/7 درصد) نفر جو را نسبتا مثبت ذکر نموده‌اند.

  ملاحظات اخلاقی

   این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با کد مصوب 292272 از کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. از همه پرسش‌شونده‌ها قبل مطالعه رضایت آگاهانه اخذ گردید.

  نتیجه‌ گیری

  از آنجایی ‌که رفتار ایذایی از بروز بالایی بین پزشکان و پرستاران برخوردار است و بر ارتباط آن‌ها تاثیر منفی دارد، به نظر می‌رسد داشتن یک سیستم مدیریتی با قوانین کارا با قابلیت اجرایی برای همه و ارایه آموزش‌ها در زمینه ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: مشکل رفتاری، پرستار، پزشک، ارتباط، ایران
 • محمدجواد ابوالقاسمی صفحه 24
  زمینه و هدف

  موضوع فطرت یکی از مباحث پیچیده و مهم است که با ادبیات و رویکردهای گوناگون، توسط ادیان و حکما و حتی روان‌شناسان مورد بحث قرارگرفته است. هدف این مطالعه، تبیین مناسبات سلامت و فطرت به منظور واکاوی تاثیر سلامت معنوی بر شکوفایی فطرت است.

  مواد و روش‌ها

  در این مرور روایتی کتب و مقالات منتشره به صورت هدفمند، به دو شیوه دستی و الکترونیک در بانک‌های اطلاعاتی داخلی جستجو و تحلیل گردید.

  یافته‌ ها

  فطرت حسی در درون نوع انسان است که او را به سوی خداوند و تعالی فرا می‌خواند و تنها کسی می‌تواند از ظرفیت‌های فطرت در مسیر تکامل بهره‌مند شود که از سلامت معنوی برخوردار باشد. با توجه به این‌که دل و درک معنوی و درونی انسان، خاستگاه مشترک فطرت و سلامت معنوی می‌باشد، با پیرایش و نورانی‌ ساختن دل، مقابله با عوامل بازدارنده و بهره‌مندی از سلامت معنوی، زمینه برای شکوفایی فطرت و کمال و تعالی انسان فراهم می‌گردد.

  ملاحظات اخلاقی

   صداقت و امانتداری در مطالعه و استناد به متون رعایت گردید.

  نتیجه‌گیری

   یافته‌ها بر برخی توصیه‌ها و راه‌کارهای مبتنی بر سلامت معنوی با نگاه دینی، به منظور شکوفایی فطرت انسانی دلالت دارد.

  کلیدواژگان: فطرت، سلامت معنوی، دل، کرامت، تعالی
|
 • Mina Vesal*, Confidentiality, Privacy, Psychotherapy Page 1
  Background and Aim

  Confidentiality and privacy are references to fundamental principles and important pillars of therapeutic relationship and professional ethics in the field of psychological and counseling activities. Psychologists and counselors are required to protect their clients' secrets in accordance with their professional and legal duty. The purpose of this study was to explain the dimensions of confidentiality and disclosure of secrets in the field of psychotherapy services and to consult and analyze the existing laws in this area.

  Materials and Methods

  In this research, the ethical code of the organization of psychology and counseling and related laws has been analyzed.

  Findings

  According to the ethical code of the organization of the psychological and legal system, psychologists and counselors are required to maintain the secrets of their clients. Accordingly, if a psychologist or counsel discloses the secrets of his clients, he has a legal responsibility. Of course, it's important to note that confidentiality is relative and that there may be circumstances in which a specialist, under the law, is required to violate the confidentiality and disclosure of his clients' information. Ethical Considerations: Integrity and honesty in reporting, ducumanting citing of resourdes were observed. This research is carried out at personal expense without any financial support.

  Conclusion

  This study suggests that confidentiality and privacy of the clients is an issue that has been neglected in Iran. There are significant deficiencies in the ethics code and laws that need to be reviewed in light of new issues and challenges. At the same time, professional ethics and confidentiality issues should be considered in the curriculum and retraining courses.

  Keywords: Professional ethics, Disclosure of professional secrets
 • Anita Azarkola, Maryam Ghanizadeh, Parviz Molavi, Mahdyar Nader Mohammadi*, Habibeh Salvat Page 2
  Background and Aim

  This study aimed to determine the effectiveness of theoretical training versus practical training of medical ethics to the students in the Psychiatric ward.

  Materials and Methods

  The research method was quasi-experimental. The study population consisted of all medical students undergoing an internship in a psychiatric ward in Ardabil Fatemi hospital. Students were evaluated from April 2016 to June 2016. Using a convenience sampling method, 36 individuals were selected and randomly assigned in two groups: 18 students in the theoretical training group (group 1) and 18 students in the operational training group (Group 2). Moral Competence Questionnaire and Professional Ethics Checklist in psychiatry were used for data collection. Data were analyzed by SPSS 21 software. Mean and standard deviation, ttest and Cohen's effect size index were used for statistical analysis.

  Findings

  The results showed that there was no significant difference between the mean scores of the two groups in the Moral Competence Questionnaire and the pre-test of the Professional Ethics Checklist. After the training, the mean scores of group 2 were significantly higher than group 1 in the post-test. The two large differences were in Autonomy and Privacy respectively. Finally, according to Cohen's scale, the effectiveness of practical training was greater than theoretical training. Ethical Considerations: Making students aware of the research, and getting informed consent, keeping confidentiality of individual results, not involving results in the evaluation of students' educational performance.

  Conclusion

  Practical training of professional ethics was more effective than theoretical training and merely emphasizing on theoretical training could not lead to adherence to professional ethics. Therefore, it is essential that during general practitioners' training, in addition to theoretical classes, other practical methods be used.

  Keywords: Medical Ethics, Theoretical Training, Operational Training, Psychiatry
 • Alireza Nikbakht Nasrabadi, Soodabeh Joolaee, Elham Navvab, Maryam Esmaeili, Mahboobeh Shali* Page 3
  Background and Aim

  The nurse's placement in the context of conveying facts or concealing it is inevitable, and sometimes the nurse is in a place where he uses the white lies to protect the patient's interests. Understanding the situations of using white lies and finding solutions to provide truthful treatment to patients to make truth-based therapeutic decisions is a top priority in providing ethical care. The aim of this study was to explore the lived experiences of white lie in ethical care process among a group of Nurses.

  Materials and Methods

  This study was conducted based on the qualitative approach, using an interpretive phenomenological method. Using purposeful sampling method, 18 participants were selected and shared their experiences regarding White lie in patient ethical care through individual in-depth and semistructured interviews in 2018. The transcribed interviews were analyzed based on the Colaizzi approach.

  Findings

  The lived experiences of nurses regarding white lie in ethical care process emerged as the ethical care path ups, the ethical care path downs and ethical care Dilemma. This themes including nine sub themes. Ethical Considerations: All subjects were informed on the content of the study and if they agreed to participate, a written informed consent was obtained.

  Conclusion

  Honest communication and maintaining patients' confidence are Important characteristics of moral care. Using the sense of patient support, teamwork and helping to nurture the values of the nursing profession is facilitated to achieve the goal of protecting patients 'privacy and protecting patients' secrets... To achieve this goal, it is recommended to improve nurses' communication skills and to hold contemplation sessions and to express group experiences in providing care in order to maintain and develop the values of the nursing profession

  Keywords: White Lie, Truth Telling, Ethical Care, Nurse, Phenomenology
 • Parisa Amiri*, Golnaz Vahedi Notash, Sara Jalali Farahani, Mehrdad Karimi, Shahram Alamdari, Fereidoun Azizi Page 4
  Background and Aim

  Existing evidence indicated the association between spiritual health and health related quality of life (HRQoL) in individuals with chronic diseases. The current study is among the first conducted to investigate the association between spiritual health and HRQoL in a general population of Tehranian adult, using the structural equation model method.

  Materials and Methods

  The current cross-sectional study was conducted within the framework of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Participants were adults ≥20 years who participated in the TLGS during 2014-2016 and completed the spiritual health inventory in Muslim adults (SHIMA) and the Iranian version of Short-Form 12Item Health Survey version 2 (SF-12v2). Structural equation modeling was used to assess associations between socio-demographic factors, spiritual health and HRQoL.

  Findings

  The spiritual health questionnaire was completed by 1595 adults (56.2% female) with a mean age of 41.3±12.5 years. Of the total study population, 361(22.6%) were single and 657 (41.2%) had academic education. Mean total and subscale scores of spiritual health were significantly higher in women compared to men (p<0.05). In addition, mean HRQoL subscale scores were significantly higher in men compared to women (p<0.001). Fit indices of tested conceptual model for men and women were acceptable. Cognitive/ emotional dimension has a significant direct association with the mental dimension of HRQoL in both men (β=0.37, p<0.05) and women (β=0.21, p<0.05). Ethical Considerations: All participants signed informed consent form befor data collection.

  Conclusion

  The current study indicated a structural model of association between spiritual health and HRQoL in Tehranian men and women, which can be used in future interventions with the aim of improving HRQoL in adults. To generalize these findings, further investigations in other urban and rural Iranian populations is recommended.

  Keywords: Health Related Quality of Life, Structural Equation Modeling, Tehran Lipid, Glucose Study, Spiritual Health
 • Fariba Kiani*, Tayebe Rahimi Pordanjani, Ali Mohamadzadeh Ebrahimi Page 5
  Background and Aim

  forgiveness can serve as an obstacle to the effects of negative emotions caused by couples' conflicts. The research aimed to evaluate the effectiveness of forgiveness training based on Islamic approach (Qur'an and Hadith) toincrease couples intimacy and its dimensions.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study that was performed using both experiment and control groups, 20 couples that due to marital problems had referred to the counseling centers in Shahrekord City were selected using of random sampling method and randomly were replaced into two experimental and control groups. With the help of marital intimacy questionnaire, first, the amount of marital intimacy were measured before intervention on both the experimental and control groups (pre-test) and after 9 session intervention (forgiveness training based on Islamic approach) for the experimental group, the questionnaire was performed both groups (post-test) again. Data were analyzed using of descriptive statistics and Multivatiate covariance method.

  Findings

  The results showed that compared with the control group, forgiveness training based on Islamic approach (Qur'an and Hadith) significantly increased couples intimacy and its six dimensions namely emotional intimacy, communication, religious, physical, psychological and overall dimension in the experimental group (P<0.01). Ethical Considerations: Before the study, the goal of the study was explained to participants to participate full satisfaction.

  Conclusion

  The results showed that forgiveness training based on Islamic approach (Qur'an and Hadith) could be used in planning therapeutic interventions.

  Keywords: Forgiveness Training, slamic Approach (Qur'an Hadith), Intimacy, Dimensions, Couples
 • Farzaneh Safari Malak Kolaei, Leila Jouybari*, Bagher Pahlavanzadeh, Akram Sanagoo, Reza Jahanshahi Page 6
  Background and Aim

  Attitude towards death is one of the most important factors affecting the ethics of care of health professionals. Because of their job nature, nurses are the first group to spend the most time with sick and overweight patients. The aim of this study was to determine the attitude of nurses in intensive care units to death.

  Materials and Methods

  In this descriptive-cross sectional study in 2018, all nurses working in ICUs in Golestan University of Medical Sciences were studied in a census (156 subjects). The Wong’s et al questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed using SPSS software 16 and descriptive and analytic tests (linear regression).

  Findings

  77.6% (121 persons) were female, 92.3% (144 persons) with a bachelor's degree and mean age 32.33±7.08, and 4.50±4.06 years in the intensive care unit. The mean and standard deviation of total attitude toward death (150.89±23.59) were in the areas of fear of death (33.64±7.47), avoidance of death (21.22±6.57), neutral acceptance (27.41±3.54), active admission (49.48±9.26) and admission with inertia (19.13±6.76). Ethical Considerations: After expressing the goals of the study, the informed consent of the participants and the confidentiality of the information were assured to them.

  Conclusion

  The findings indicate that the nurses had a neutral or active attitude towards death as it seems that nurses in intensive care units often encounter dying patients and their families during their clinical work. In forming such a positive attitude, death has not been ineffective.

  Keywords: Ethics of Care, Nursing, Death, Intensive Care Unit
 • Ezatollah Ghadampour*, Amir Karami, Siamak Khodarahimi Page 7
  Background and Aim

  Increasing the population of elderly people in the country, along with a variety of physical and psychological problems on the one hand and on the other hand, social developments, such as changing personal and family lifestyles, increase the number of elderly care institutions. Therefore, the purpose of this study was to consider the importance of the impact of the living environment on various aspects of mental health, comparison of spiritual Well-Being, tolerance of ambiguity and happiness in the elderly living in the home and the nursing home.

  Materials and Methods

  The method of this research was a descriptive-causalcomparative study. The statistical population consisted of all elderly people in Shiraz in 2018. In this study, 60 elderly nursing homes and 60 elderly living at home were selected as the sample size. The elderly living in the nursing home were selected through convenience sampling and elderly living in the home were selected by the cluster sampling method. The measurement tools were the McLean tolerance of ambiguity type 2 Questionnaire, the Dehashiri et al. spiritual Well-Being Scale and the Oxford happiness Questionnaire. Data were collected using questionnaires using descriptive index and multivariate analysis of variance analysis in SPSS software 22.

  Findings

  The results of Pillai's Trace of multivariate analysis of variance showed that the effect of group on spiritual Well-Being, tolerance of ambiguity and happiness was significant (Partial Eta Square=0.875, P<0.001, F(3,116)=270.31). Also, the results of multivariate analysis of variance showed that the mean scores of spiritual Well-Being (F=304.29), tolerance of ambiguity (F=65.64) and happiness (F=405.31) were significantly lower in the elderly living in the nursing home than the elderly living in the home (P<0.001). Ethical Considerations: Before the study, the goal of the study was explained to participants to participate full satisfaction. Also written informed consent was obtained from participants.

  Conclusion

  The results of this study showed that spiritual Well-Being, tolerance of ambiguity and happiness in the elderly living in the nursing home is lower than the elderly living in the home. Therefore, family participation can be effective in providing welfare and mental Well-Being of the elderly, supporting officials with appropriate insurance coverage for the elderly, create a health care system at home and support for family caregivers to achieve a higher level of mental health in this group can be effective.

  Keywords: Tolerance of Ambiguity, Spiritual Well-Being, Happiness, Elderly, Nursing Home
 • Ali Khaji* Page 8
  Background and Aim

  Conflicts of interest in medical research could have an adverse effect on all stages of an investigation. The main proportion of articles discussing COI focuses mainly on financial conflicts. The purpose of this research is to investigate the non-financial conflict of interest in BioMedical science research.

  Materials and Methods

  A review study was conducted using the search of internal and external data bases. For this purpose, the IranMedex, Magiran, Google and Pubmed databases have been searched with key words: conflict of interest, nonfinancial and research. Related articles were collected. Then the abstract of the retrieved articles was examined and after the removal of duplicate and non-related articles, the content of the related articles was analyzed.

  Findings

  Non-financial conflicts are less considered and more attention is paid to financial conflicts. In Iran, most research expenditures are provided directly or indirectly by the government so it seems that non-financial conflicts of interest to be more prevalent. The scholars' desire for fame, a higher degree of scholarship compared with colleagues, Gaining a higher scientific position, the acquisition of research grant, religious or political desires, etc. in adition, Some policies on the ground for the promotion of faculty members, as well as incentives for publication of papers, are contributing to these conflicts. Ethical Considerations: By observing the trustworthiness in analyzing, reporting and citations, efforts were made to disseminate results far from any kind of bias.

  Conclusion

  The greater attention of policy makers to non-financial conflicts such as financial conflicts, the elaboration of codes of ethics in this field, the preparation of processes to identify such conflicts and changes in the rules that contribute to these conflicts could be useful in its reduction or minimize.

  Keywords: Conflict of Interest, Finanfial, Bio-Medical Research, Non-Financial
 • Omid Mahdieh*, Raham Sharaf, Azade Shojae Page 9
  Background and Aim

  With regard to the importance of professional ethics’ role in organizational development and work life improvement, it is necessary to consider professional ethics principles in organization for determining effectiveness and directing human resources. The aim of this research is to investigate the effect of Islamic values on professional ethics with the mediating role of organization’s code of ethics.

  Materials and Methods

  This research is applied in terms of purpose and descriptive (survey) in terms of method. The statistical population of the study included all nurses working in government hospitals in Zanjan and 182 people were selected as a sample. Questionnaire was used for collecting data which is content validity and reliability (by using Cronbach Alpha) was approved. For measuring professional ethics, the questionnaire of Ghasemzadeh et al (2014) was used and for two other variables the researchers designed their own questionnaire. For testing hypotheses, structural equation modelling and PLS software, were used.

  Findings

  According to the findings, Islamic values has a positive and significant effect on Nurses’ professional ethics and organization’s code of ethics. There is a significant relationship between and organization’s code of ethics and Nurses’ professional ethics. In addition, organization’s code of ethics mediated the relationship between Islamic values and Nurses’ professional ethics. Ethical Considerations: In the period of data collection, respondents were assured that their opinions and responses will remain confidential and used only for analysis.

  Conclusion

  Compliance with ethical principles will lead to nursing services improvement. Findings show that worth and importance of nurses work is more perceived when Islamic values on the time of service providing is considered.

  Keywords: Professional Ethics, Organization’s Code of Ethics, Nursing Services
 • Zahra Karimi*, Hamid Reza Peikari Page 10
  Background and Aim

  Information security is a vital issue and nowadays, organizations all over the world have felt this fact. In the majority of the research conducted in this field, the role of human factor has been neglected and the past research has employed a technical approach to tackle this issue. The present article has been conducted with the aim of studying the impacts of personnel’s perceptions about the consequences of sensitive information disclosure and personnel’s organizational commitment on their intention to violate the information security.

  Materials and Methods

  The sample for this research was composed of 118 physicians, working in education specialized hospitals in Isfahan, who were nonrandomly surveyed by using the scale adapted from D’Arcy et al. for security policy, including 7 items and Allen and Meyer for organizational commitment, including 24 items. After confirming its validity by face validity, content validity and construct validity, and its reliability by Cronbach’s alpha and composite reliability, the hypotheses were examined by using partial least square technique, using SmartPLS.

  Findings

  The results of this study illustrated that physicians’ perceptions toward organizational policies- which is an indication of certainty and severity of sanctions against unauthorized information disclosure has a negative impact on their intention to violate information security (P<0.001). Moreover, the results demonstrated that physicians’ perceptions about the impact of organizational commitment, consisting of affective commitment, normative commitment, and continuance commitment had no significant impact on their intention to violate information security. Ethical Considerations: Participation was voluntarily, participants’ oral consent was obtained and their identity confidentiality was also assured.

  Conclusion

  Organizational policies in the sense of severity and certainty of the sanctions should be enhanced at the hospital and even ministry level and communicated with service providers in the health centers by using different tools.

  Keywords: Organizational Commitment, Information Security Violation Intention, Security Policy
 • Shima Tabatabai*, Nasser Simforoosh, Mahmoud Abbasi Page 11
  Background and Aim

  The commitment of community-based medical education system are moving towards the ideals of the health system upstream documents, providing ethical and community-based health services and implementing the community ethical values and celestial belief in medical science education. The basic Iranian-Islamic Model of progress developed as the uppermost document after the constitution. In order to state the values of the medical sciences progress model in Iran, the conformity of the values in the health system and the values in the basic model of progress is necessary.

  Materials and Methods

  The upstream documents related to the health-care and medical education systems were selected purposefully and the value statement contents were analyzed critically. The relationship between the values in the health-related documents and the basic progress model and finally the values for the Iranian medical science progress model were determined. Studies Ethical considerations observed.

  Findings

  All documents include specific values rooted in religious beliefs. Of course, there were different approaches to express these values. Comprehensive Health Map and the overall health policy are very rich in the statement of values. Ethical Considerations: All the ethical issues related to critical analysis of policy documents were observed.

  Conclusion

  The proposed 12 key value for the country's medical science progress model, correlated with the value statement of the basic progress model. Believe in god, religious teaching, ethical virtues, human dignity, the right for maximum health, comprehensive health, spirituality, utility of aim and action, justice, accountability, social cohesion, scientific effort to reach to scientific authority are the values for the medical science progress model in I.R.Iran.

  Keywords: Upstream Documents, Values, Medical Sciences Education, Progress, Iranian-Islamic Model
 • Sedighe Arabi*, Bibi Aghdas Asghari Page 12
 • Seyyed Mohamad Reza Asnafi*, Ali Akbar Farhangi, Abdolah Givian, Afsaneh Mozafari Page 13
  Background and Aim

  The connection of physicians and patients is one of the most important human contacts in the health system and Trust is the basis of this connection. The health system is associated with all levels of society and because of the sensitivity, the capacity to create excitement and to be related to the health of people has a better chance of gossip and thus has an effect on trust. Making and publishing false news in social media about medical experiences and their impact on the health system is a major new topic for an important new issue study. One of the interests of governments is controlling the production and distribution of false news in social media. The researcher's observations showed that much of the rumor in the social media was linked to the health system; therefore, the study began.

  Materials and Methods

  Interview and focus group were used for writing this research paper. The data obtained from it are used in the Grounded Theory method.

  Findings

  The study showed that the lack of legal accountability for published content has led to rumored publication in social media with the lowest possible cost. The lack of proper information, the economic cycle of rumor and inefficiency, are the main factors behind the creation and dissemination of rumors about the health system which has reduced the confidence of the health system. The change in the media system towards flattening and the elimination of control mechanisms and goalkeeping of news, the health system, like other governance systems, weakened in news management. Ethical Considerations: This research paper uses data from a PhD thesis in Media Management at Islamic Azad University.

  Conclusion

  The researcher propos that parts of the health system that are responsible for the health system brand management will understand the changes in the media system and increase their activity in the networking community.

  Keywords: Social Media, Rumor, Trust, Health System
 • Ali Asghar Pourezzat*, Hassan Zareimatin, Hamid Reza Yazdani, Bahareh Mehbanooei Page 14
  Background and Aim

  Organizational ethics measurement is a constant concern of many managers and researchers. Considering the special nature of hospitals, the growing attention of the society to medical ethics in recent years and the changing environment and technology in the present era, it is important to have the model appropriate to the hospitals in the country. The purpose of this study was to design the model of virtue-based organizational ethics in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences and Health Services as a case study.

  Materials and Methods

  The method of qualitative research is the Grounded Theory (emerging approach). The unstructured interview was used for data gathering. The statistical population of the study consisted of managers and ethical experts at Tehran University of Medical Sciences and Health Services. After 3 stages, sampling was carried out with 18 interviews and the relationships between the dimensions of the model were determined and the validity and reliability of the model were examined.

  Findings

  Based on findings from Grounded Theory, 17 Subcategories in the form of 4 main categories including Ethics in Society, Drivers of Ethics in the Organization, Virtue Ethics, Observance of Ethics in the Hospital Results, the components of this model are made up of. Also, the relations between the model components were determined. Ethical Considerations: The research information was obtained from the interview with the consent of the experts and the confidentiality of their information was assured.

  Conclusion

  Besides, according to the model relations, it was determined to achieve the moral hospital must Ethics in Society that effect to Drivers of Ethics in the Organization, improved. Also, Ethics in Society to be an effect on Virtue Ethics. Based on research findings, achieve organizational virtue ethics Depends on the Correction of the ethics of the treatment on the department, Ethics in Society and other Drivers of Ethics in the Organization. This model is suitable for evaluating the state of the ethics of virtue-based at the hospital level.

  Keywords: Otganizational Ethics, Virtue Ethics, Grounded Theory, Emerging Approach, Hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Health Services
 • Sakineh Behboodi*, Mahmoud Abbasi, Forouzan Akrami, Maliheh Farid, Mahnaz Akbari Kamrani Page 15
  Background and Aim

  Midwives' competency to spiritual care is important for improving the health of the mother and infant. This study aimed to determine the effectiveness of educational intervention on the level of spiritual health among midwifery students.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was carried out with a pretest-posttest design on 56 undergraduate midwifery students studying at Karaj universities in the academic year of 2017-18. Sampling was done by convenience method and comprehensive spiritual health questionnaire for Iranian populations was used to collect data. The group educational sessions were theoretically held within 16 hours. Mean, standard deviation, Friedman and Wilcoxon nonparametric tests were used to data analysis by applying SPSS 19 software.

  Findings

  The mean and rank score of participants’ spiritual health (in all three structures of insight, affection and behavior) increased significantly after educational intervention immediately, and one month after intervention (p<0.0001). The highest score of spiritual health was obtained immediately after intervention, and there was no significant difference between the scores immediately and one month after intervention (p=0.655, p=0.851). There was no significant relation between the age, academic mean and term of the participants with the mean score difference of spiritual health (p>0.05). Ethical Considerations: Following the explanation of the research goal and confidentiality of information, oral consent of the participants was obtained.

  Conclusion

  The findings indicate on the effectiveness of educational intervention on spiritual health of the studied students. Thus, inclusion of spiritual health and care education in the education curriculum of midwifery students is recommended

  Keywords: Spiritual Health, Educational Intervention, Midwifery Students, Iranian Population
 • Mehre Sanei *, Farshid Khosropour, Abbas Bahrampour Page 16
  Background and Aim

  Cancer is a threat to the health of human and not only has physical influences but vigorous psychological impacts on individuals. The aim of the present study was to investigate the Psychological Hardiness with hope of cognitive coping strategies in female patients suffering from breast cancer.

  Materials and Methods

  The method of present research is descriptivecorrelation and the statistic population was 540 female patients, chosen from all cancer patients of the oncology ward of Shahid Bahonar Hospital of Kerman, who were selected by available sampling method. Participants filled out the questionnaires of Psychological Hardiness (Ahvaz), Hope (Miller), Pain coping strategies (Rosenstile and Keef) in this research. The model was analyzed by AMOS-24 software. The main principal of data analysis was predicated on structural equations and confirmatory factor analysis.

  Findings

  The findings of this study revealed that the direct influence of two variables of cognitive coping strategies and Psychological Hardiness was 0.78, for hope and Psychological Hardiness was 0.41 and for hope against cognitive coping strategies was 0.55 and to show the indirect effect, Bias-corrected percentile method test was utilized. And the test became statistically significant (P-Value<0.05). Ethical Considerations: The informed consent of the participants was obtained and it was assured about the confidentiality of information.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, cognitive coping strategies, as mediating variable, can advance the impact of Psychological Hardiness on the hope of patients suffering from cancer.

  Keywords: Cognitive Coping Strategies, Psychological Hardiness, Hope, Breast Cancer
 • Kourosh Delpasand*, Saeid Nazari Tavakkoli, Hamid Mohammadi Kojidi Page 17
  Background and Aim

  Awareness of legal and moral obligations when providing pharmaceutical services can improve the quality of treatment and improving the patient's relationship with the pharmacist, increasing the level of cooperation, and reducing the patient's complaint from the pharmacist.

  Materials and Methods

  Keywords (pharmacist-patient relationship) and (pharmacist-patient relationship history) and (pharmacist's role in health law) in internal and external databases PubMed, Magiran, IranMedex, SID, Direct Science and Scopus, all legal documents and legal texts And the basics of pharmacy ethics were searched in persian and English, between 2000 and 2019.

  Findings

  A glance at the health service cycle specifies the need for the correct communication between the pharmacist and the patient because the pharmacist is the ultimate provider of health services, and if he does not do the right care, the efforts of other health professionals will be ineffective. In order to define the relationship between the pharmacist and the patient, the history of the field and its formation must begin. Determining the position of the pharmacist in the health system will also greatly help to define this relationship. Ethical Considerations: Honesty and trust in the selection and reporting of findings and citing texts were observed.

  Conclusion

  Maintaining Dignity, Patients, Human Rights Medical ethics are parallel dimensions that are in the relationship between pharmacists and patients and, in turn, have a responsibility on the part of the government and health care providers, including medication, to ensure minimum standards in all Provide healthcare facilities, especially pharmacies

  Keywords: Organizational Commitment, Information Security Violation Intention, Security Policy
 • Hadi Salimi*, Sepideh Bashirgonbadi, Mousa Javdan, Kobra Haji Alizadeh, Marzieh Sadeghian Page 18
  Background and Aim

  Researches have described nurses as poor communicators; therefore, it is essential to examine nurses' communication in different situations. Hence this study was done aimed to compare nurses' quality of communication with spouse, colleague and patient and its relationship with psychological strain and perceived work difficulty among nurses working in hospitals of Malayer.

  Materials and Methods

  The present research was cross-sectional (descriptive- analytical). The statistical population included all married nurses working in hospitals of Malayer in 2016 year that (115 subjects) were selected using simple random sampling method. Nurses' Quality of Communication Questionnaire, Psychological Strain Questionnaire (PSQ) and Work Difficultly Scale were used for gathering data. The one-way analysis of variance (ANOVA), Bonferroni and Pearson correlation and software SPSS 22 were used for analyzing the data.

  Findings

  The results showed that there was a significant different between nurses' quality of communication with spouse with quality of communication with colleague and patient, respectively with average of 91.08±12.42, 83.45±12.39 and 81.45±13.01 (F=18.36, p=0.001), but there wasn't significant different between quality of communication with colleague and with patient (p=0.690). The correlation results showed that there was a negative and significant correlation between psychological strain with nurses' quality of communication with colleague (r=-0.19, p=0.049) and patient (r=-0.30, p=0.002). Also there was a negative and significant correlation between perceived work difficulty with nurses' quality of communication with patient (r=-0.21, p=0.030). Ethical Considerations: At first, a permissions was obtained from the Malayer Health Network and then, after referring to hospitals the voluntary participation in the research and hide personal information was explained to participants to participate satisfaction.

  Conclusion

  According to findings of this study, nurses aren't poor communicators and they behave according to their audience and another factors and can suggested training and intervention on improving psychological strain and perceived work difficulty of nurses as an effective way on creasing their quality of communication.

  Keywords: Quality of Communication, Psychological Strain, Work Difficulty, Nurses
 • Reza Bayattork*, Elahe Karazdian, Nazgol Behgam, Arezou Farajpour, Zahra Mostafavian, Mehran Homam Page 19
  Background and Aim

  Today, due to changes in health care services, including the use of Updated technologies, differences in people's demands and needs, change in patterns of diseases, increasing public awareness, the necessity of applying an ethical approach is increasingly felt. Therefore, this study was designed to assess the level of ethical development of nurses in Mashhad hospitals and compare it among nurses in teaching and private hospitals.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, 198 nurses were selected by the census sampling from 4 private and teaching hospitals in Mashhad. Informed consent was obtained from each participant included in the study. The data collection tool was Kohlberg standard questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 16 statistical software. P-value<0.05 was considered significant.

  Findings

  The average age and mean work experience of nurses were 35.86±7.80 and 7.73±7.03 respectively. The average score of NP was 45.29±6.84 and the mean CP score was 20.9±3.91 in nurses and there was no significant difference in private and teaching hospitals. Also, except in the intensive care unit there was not a significant relationship between demographic factors and these scores. Ethical Considerations: Participants' informed consent and compliance with the principle of confidentiality were considered.

  Conclusion

  According to the results, it was found that the level of ethical development score is higher than the average score but far from the optimal level. Most of the nurses are at the level of the post conventional and conventional, but a significant number are at the pre-conventional level. On the other hand, considering the effect of professional environment and performance of the nurses on students modeling and learning, it is expected that promotion of ethical aspect of professional nurses, especially in teaching hospitals, will be the priority of nurses’ empowerment programs. Also it is a necessity to monitor and evaluation of Nurses’ performance.

  Keywords: Kohlberg Inventory, Nurse, Teaching Hospital, Private Hospital, Ethical Development
 • Fatemeh Makkizadeh*, Ismael Mostafavi, Ameneh Sadat Hajizadeh Bafqi Page 20
  Background and Aim

  Co-word analysis is a reliable way of discovering relationships and revealing links between different disciplines and illustrating the intellectual structure of a discipline. This study attempts to study the intellectual structure of knowledge in medical ethics research using the Co-word analysis technique.

  Materials and Methods

  This research is a descriptive-analytical study that analyzes the content of texts with a scientometric approach. The study population consisted of 3296 medical ethics records in the Web of Science database during the period 1998-2018.

  Findings

  Findings showed that in terms of frequency, keywords of bioethics and informed consent were more abundant in medical ethics research. The hierarchical clustering findings led to the formation of 9 clusters in which the clusters of "medical futility", "informed consent" and "medical education with clinical ethics approach" were in the best position. Ethical Considerations: Honesty and trustworthiness in the selection of articles have been reported and citations to the texts have been observed.

  Conclusion

  The present study showed that Co-Word analysis and clustering can help to understand the structure of the subject relationships in one field. Results of strategic graph analysis showed that "informed consent", "medical education with ethical approach" and "medical futility" is the central clusters. In contrast to the four clusters, "physician-patient relationship", "ethics in medical research", "medical profession and conscientiousness" and "easy death" are emerging or disappearing clusters. Research is lacking in some topics such as abortion, simulation, sterilization and etc.

  Keywords: Medical ethics, Co-word Analysis, Knowledge structure
 • Mohammad Ahangarkani*, Isaac Rahimian Boogar, Mona Maboudi, Sareh FardAfshari, Razieh Ismail Dukht Page 21
  Background and Aim

  Diabetes, as the most common chronic metabolic disease, causes a crisis i n the physical, psychological and spiritual aspects, which increases the use of spiritual resource as a coping mechanism . Spiritual health is one of the variables that enhance the dimension of spirituality the physical, psychological and spiritual aspects . Spiritual health coordinates different aspects of human life and it is necessary to adapt to the disease . This study aimed to investigating the relationship between spirituality needs and contextual Factors with spirituality well being in cancer patients .

  Materials and Methods

  This descriptive study is Descriptive - correlation . The participants were 113 patients with cancer diseases (female 65, male 48) from Sari city selected through convenience sampling . The data were collected using the spirituality W ell - Being scale, spirituality needs scale, Contextual Dimension scale . For data analysis, Stepwise regression analysis and SPSS 21 were used .

  Findings

  There was a significant and positive correlation between scores on the components of Spiritual Needs an d spirituality well - being, so that subscales of the Spiritual Needs such as "Religious needs" (P<0 . 001), "Exis tentialistic needs” (P<0 . 001), " need for Inner peace” (P<0 . 001) and "Actively Giving needs” (P<0 . 001) had positive correlation with Spirituality well being . And among all components of Spiritual Needs, Religious needs, Existentialistic needs, Actively Giving needs had a more predictive power in family flexibility . And also there were a significant correlation between dimension of “behavioral "(P<0 . 001), "Political"(P<0 . 001), “Governmental "(P<0 . 001), "public health" (P<0 . 001), “Medical "(P<0 . 001), "Employment" (P<0 . 001) with spirituality well - being and among all these factors had the highest degree of variance in spirituality well - being .

  Ethical Co nsiderations

   All participants signed informed consent form before data collection .

  Conclusion

  It is concluded that Spiritual needs and contextual dimension, as two psychological constructs, can play a significant role in creating spirituality well - being . Therefore, developing plans and approaches to address the patients' spiritual - religious needs and environmental factors influencing the disease to promote spiritual well - being of diabetic patients can be beneficial .

  Keywords: Spiritual Needs, Contextual Factors, Spirituality Well-bing, Diabetic Patients
 • Hossein Zare*, Ahmad Alipour, Farhad Khormaei, Azam Farmani Page 22
  Background and Aim

  According to the importance of patience in mental health, the purpose of this study was to compare theeffectiveness of patience - based treatment plan with Cognitive - Behavior Thera py (CBT) on cognitive flexibility, psycho - social adjustment with disease, health locus of control and adherence to treatmentamong type 2 diabetic patients .

  Materials and Methods

  The research design is a quasi - experimental test with pre - test and post - t est. The statistical population of this study was all type 2 diabetic patients referring to Shahid Motahari clinic of Shiraz - Iran from whom 60 patients were selected by available sampling method and randomly divided into two experimental and a control gro up (20 patients in an experimental group receiving CBT, 20 patients in an experimental group receiving patience - based treatment plan and 20 patients in a control group) .

  Findings

  The results showed that the mean of the two experimental groups' scores in c ognitive flexibility, psycho - social adjustment with disease, internal health locus of control, and enehchdrh at acheaehda were more than those of the control group. This finding was indicative of the effectiveness of patience - based treatment and CBT. Mor eover, the mean of the two experimental groups' scores in the powerful others health locus of control and the chance health locus of control were lower than those of the control group. This finding showed that patience - based treatment plan and CBT were ef fective in reducing external health locus of control. However, the mean of the experimental group receiving patience - based treatment plan in God health locus of control was more than that of the CBT and control groups and it indicated that receiving patie nce - based treatment plan increased the scores of God health locus of control among diabetic patients . Ethical Considerations:

  Ethical consideration

   related to the study was observed .

  Conclusion

  According to the results showing the effectiveness of patien ce - based treatment plan, applying this treatment plan to promote mental health and adherence to treatment among diabetic patients is suggested .

  Keywords: Patience-Based Treatment Plan, Cognitive-Behavior Therapy, Type 2 Diabetes, Cognitive Flexibility, Psycho - Social Adjustment with Disease, Health Locus Of Control, Adherence To Treatment
 • Somayeh Haghighat*, Mahmoud Saghaei, Gholamhossein Ahmadzadeh Page 23
  Background and Aim

  Disruptive behavior includes any in appropriate behavior, conflict, and confrontation, ranging from verbal abuse to physical or even sexual harassment which results in the injury or intimidation of others. Purpose of this study was to evaluate the disruptive behaviors prevalence and atmosphe re governing physicians - nurse relationships in the therapeutic community .

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross - sectional study in which 248 health care setting staffs of Isfahan teaching hospitals were enrolled in the study by whole sampling method. Data were collected through a researcher - made questionnaire on disruptive behaviors with multiple - choice questions during the year 2017. Data were reported using descriptive statistics in SPSS software .

  Findings

  163 (65.7%) participants were femal e and the rest were male, 82 (33.1%) were from Al - Zahra Hospital and 105 (42.3%) were working in the emergency department. 212 (85.5%) of the respondents witnessed disruptive behaviors by physicians as well as nurses and 200 (80.6%) witnessed disruptive be haviors by other hospital staff. 17 (6.9%) and 148 (59.7%) of answerers were reported there is very positive and relatively positive relationship between nurse and doctor .

  Ethical Considerations

   This article is the result of a research project approved by Code 292272 in the Research Committee of Isfahan University of Medical Sciences. Prior to the study, informed consent was obtained from all respondents .

  Conclusion

  Since disruptive behavior has a high incidence among physicians and nurses and has a negat ive impact on their relationship, having an efficient management system for everyone and providing communication training is of paramount importance

  Keywords: Problem Behavior, Nurse, Physicians, Communication, Iran
 • MohammadJavad Abolghasemi Page 24
  Background and Aim

  The issue of nature is one of the most complex and important topics that have been discussed by various religions, scholars and even psychologists. The purpose of this study is to explain the relationship between the nature and spiritual health, in order to investigate the effect of spiritual health on the nature flourishing .

  Materials and Methods

  In this narrative review, published books and articles were purposely sea rched in both manual and electronic manners in internal databases and were analyzed .

  Findings

  The innate sense of nature within human beings calls them towards the God and excellence. And only one can enjoy the capacities of nature in the path of evolutio n, which is spiritually healthy. Considering conscience as the common origin of human nature and spiritual health, by trimming and enlightening the conscience and confronting the deterrent factors and enjoying spiritual health, the ground is provided for f lourishing of human nature and transcendence .

   

  Ethical Considerations

   Honesty and trustworthiness were observed in citing the texts .

  Conclusion

  The findings suggest some recommendations and strategies based on spiritual health with an inter - religious view for flourishing of human nature

  Keywords: Nature, Spiritual Health, Conscience, Dignity, Transcendent