فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منیژه فیروزی* صفحات 1-14

  چکیده

  زمینه و هدف

  برای مقابله با درد، بیماران از مکانیسمهای هشیار و ناهشیار متعدد بهره می گیرند. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مکانیسم های دفاعی پخته، ناپخته و روان آزرده با راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی تنظیم هیجان بود.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه همبستگی، 200 بیمار مبتلا به درد از بیمارستان اختر و لبافی نژاد شرکت کردند. شرکت کننده ها پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) و پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان- فرم کوتاه (CERQ-short) را تکمیل نمودند. از رگرسیون گام به گام برای تحلیل یافته ها استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل رگرسیون نشان داد بین مکانیسم های دفاعی ناپخته و روان آزرده با راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه مثبت معنادار و با راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی معنادار وجود دارد. علاوه بر آن بین مکانیسم های دفاعی پخته با راهبردهای غیر انطباقی و با راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  استفاده از مکانیسم های دفاعی ناپخته و روان آزرده در بیماران مبتلا به درد مزمن، پیش بینی کننده به کار گیری کمتر راهبردهای انطباقی و روی آوردن بیشتر به راهبردهای غیر انطباقی تنظیم هیجان است. بنابراین، برای ترغیب بیماران برای به کارگیری راهبردهای سودمند برای مدیریت درد، لازم است تا به فرایندهای ناهشیار مداخله گر غلبه شود.

  کلیدواژگان: درد مزمن، مکانیسم های دفاعی، تنظیم هیجان، راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی
 • حمیده یزدی مقدم، منیژه یوسفی مقدم* صفحات 14-18
  جراحی و بیهوشی، استرس روحی قابل توجهی را به کودکان و والدین آنها وارد می کند که نتیجه آن تا مدت ها پس از گذشت تجربه بیمارستانی باقی می ماند و حتی در مواردی به صورت انواع فوبیا، واکنش های اضطرابی، هیستری یا کابوس های شبانه مداوم و نیز به صورت منفی گرایی بروز می کند.  براساس مطالعات انجام شده، در حالیکه در بسیاری از موارد هیچ چیز نمی تواند جای حمایت و نوازش طبیعی والدین کودک را بگیرد، ولی این حمایت برای تخفیف ترس و هیجان قبل از جراحی موثر نیست و در عوض پیش دارو تاثیر بالینی قابل ملاحظه ای در کاهش میزان آسیب کودک از بیهوشی و جراحی دارد.
  کلیدواژگان: پیش دارو، کودکان، عمل جراحی، تحقیق
 • روح اله لطیفیان، بیوک تاجری*، مهدی شاه نظری، فرحناز مسچی، احمد باصری صفحات 19-35
  زمینه و هدف

  شناسایی نقش میانجی متغیر بازبودن به تجربه در رابطه بین متغیرهای پیش بین خودکارامدی درد، راهبردهای مدیریت درد و تاب آوری با متغیر ماک ادراک درد در افراد مبتا به درد مزمن نفر از افراد دارای درد مزمن در کلیه مراکز درمانی شهرتهران که 340

  مواد و روش ها

  در این مطالعه بنیادی و توصیفی- همبستگی، شامل بیمارستان های دولتی و خصوصی، مراکز و کلینیک های عمومی و تخصصی و نیز مراکز بستری که خدمات پزشکی می دهند به ، آزمون خودکارآمدی NEO-PI R روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت درد، آزمون راهبردهای مدیریت درد، آزمون تاب آوری، آزمون ادراک درد مزمن وست هاون ییل می باشد. داده های به دست آمده با  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.smart PLS استفاده از روش معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزیی و تحلیل مسیر در نرم افزار

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از پژوهش، بازبودن به تجربه دارای نقش میانجی کامل در رابطه بین خودکارامدی و ادراک درد است. بازبودن به تجربه دارای نقش میانجی جزئی در رابطه بین مدیریت درد و ادراک درد است. بازبودن به تجربه دارای نقش میانجی جزئی در رابطه بین تاب آوری و ادراک درد است. قوی ترین نقش میانجی در مدل فوق، مربوط به نقش میانجی بازبودن به تجربه در رابطه میان خودکارامدی با ادراک درد می باشد.

  نتیجه گیری

  باز بودن تجربه، میانجی قوی درخودکارآمدی درد، راهبرد مدیریت درد، تاب آوری با ادراک درد بیماران مزمن می باشد. باز بودن به تجربه در فرد مبتا به درد مزمن بر روی ادراک درد فرد تاثیر گذاشته است.

  کلیدواژگان: بازبودن به تجربه، خودکارامدی درد، راهبردهای مدیریت درد، تاب آوری، ادراک درد، افراد مبتا به درد مزمن
 • ساناز الماسی، صدرالدین شجاع الدین*، زهرا کریمی صفحات 36-49

  هدف و زمینه:

  کمردرد یکی از مشکلات اساسی بهداشتی درمانی پرهزینه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جای می گذارد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر و ماندگاری هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و پیلاتس بر عملکرد حسی، کیفیت زندگی و میزان درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.   نفر به عنوان نمونه انتخاب به و صورت تصادفی به سه گروه 30

  مواد و روش ها

  با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس تعداد  نفره تمرینات پیلاتس، تمرینات ثبات مرکزی و گروه کنترل تقسیم شد. پیش از شروع پروتکل های تمرینی پرسشنامه کیفیت 10 زندگی تکمیل و اندازه گیری های درد و عملکرد حسی انجام شد. بعد از هشت هفته و یک ماه بعد از آن، به مانند مراحل پیش آزمون  در نظر P 0/05 ارزیابی ها تکرار شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت بررسی نتایج استفاده شد. سطح معنی داری گرفته شد.

  یافته ها

  تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی تاثیر معناداری بر مقیاس بصری درد، عملکرد حسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی داشت. عملکرد حسی در گروه تمرینات ثبات مرکزی بعد از یک ماه ماندگاری داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرینات ثبات دهنده مرکزی و تمرینات پیلاتس تفاوت چندانی در رابطه با متغییر هایی همچون کیفیت زندگی و مقیاس بصری درد ندارند اما در رابطه با کنترل حسی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند که این اثر بخشی در رابطه با تمرینات ثبات مرکزی بیشتر از تمرینات پیلاتس است.

  کلیدواژگان: پیلاتس، ثبات مرکزی، عملکرد حسی، کمر درد مزمن غیر اختصاصی
 • صدیقه حنانی، مائده اخوان*، شهنام صدیق معروفی، نمامعلی آزادی صفحات 50-62

  هدف و زمینه

  واحد مراقبت های پس از بیهوشی، واحدی در مجاورت اتاق عمل است که جهت مراقبت از بیماران در حال بهبود از آثار بیهوشی و جراحی، طراحی شده است. بیمارانی که به این واحد منتقل می شوند، در معرض خطرات و عوارض جبران ناپذیری هستند؛ لذا جهت ارزیابی مناسب بیماران، استاندارد بودن این واحد حائز اهمیت بالایی است. بنابراین محققان بر آن شدند تا با بررسی وضعیت استاندارد این واحد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران گامی در جهت ارتقا این واحد بر اساس استانداردهای جدید بردارند.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- مقطعی است که به روش سرشماری در واحد مراقبت های پس از بیهوشی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها چک لیستی محقق ساخته است که در سه بعد  انجام گرفته است. SPSS 25 استاندارهای عملکردی، ساختار و تجهیزات طراحی گردیده است. تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار  بیمارستان 3 بیمارستان در حد استاندارد، 7 بیمارستان موردمطالعه، در بعد تجهیزات 11

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که از  بیمارستان نزدیک 5 بیمارستان در حد استاندارد، 2 بیمارستان دور از استاندارد بود. همچنین در بعد ساختاری 1نزدیک به استاندارد و  بیمارستان دور از استاندارد بود. این در حالی است که در بعد عملکردی تمامی واحدهای موردمطالعه در حد استاندارد 4به استاندارد و بودند. و همچنین بین مشخصات دموگرافیک و بعد عملکردی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  وضعیت ساختاری واحدهای مراقبت پس از بیهوشی در بیمارستان های موردمطالعه نیازمند بازنگری با توجه به استاندارهای جدید است. همچنین ضرورت استفاده از تجهیزات تکمیلی و نوین جهت ارتقا ارائه خدمات به بیماران احساس می شود.

  کلیدواژگان: واحد مراقبت پس از بی هوشی، ریکاوری، استاندارد
 • سپیده قدیمی کرهرودی، فیروزه سپهریان آذر* صفحات 63-76
  زمینه و هدف

  درد مزمن به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات بهداشت عمومی در بزرگسالان شناخته شده و باعث عواقب شدید شخصی و اقتصادی است. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدون درد مزمن صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی (علی- مقایسه ای) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام بیماران با  به درمانگاه های تخصصی سلطان زاده و 1397 و بدون درد مزمن در شهر ارومیه می باشد که در ماه های اردیبهشت تا مرداد سال  نفر که از طریق همتا سازی به روش نمونه گیری 120 نفر). نمونه این تحقیق شامل 1800 بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده اند (نفر سالم). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب سلامت سالکووسکیس، کیفیت 60 نفر بیمار و 60 در دسترس انتخاب شده اند (خواب سن پیترزبورگ و فرم کوتاه کیفیت زندگی می شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون  مستقل بهره گرفته شد. t

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین افراد با و بدون درد مزمن در اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی). بیماران مبتلا به درد مزمن، کیفیت خواب و کیفیت زندگی پایین تری نسبت به افراد P<0/001 اختلاف معنی داری وجود دارد (بدون درد مزمن دارند. یافته ها نشان داد که بیماران مبتلا به درد مزمن سطح بالاتری از اضطراب سلامت را در مقایسه با افراد بدون درد مزمن دارند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها، متخصصان در درمان درد مزمن توجه بیشتری به متغیرهای روان شناختی داشته باشند.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، درد مزمن، کیفیت خواب، کیفیت زندگی
 • نورالله جاودانه*، زهره سلطانیان، بهنام قاسمی صفحات 77-88
  زمینه و هدف

  درد شانه و کتف یکی از بیشترین شکایات معمول در اجتماع امروزی است. پیشگیری از اختالات کتف به دلیل جلوگیری از آسیب های ثانویه شانه مانند ایمپینجمنت و بی ثباتی شانه اهمیت ویژه ای دارد. افزایش میزان جراحی شانه و هزینه های آن نسبت به درمان بدون جراحی مانند تمرین درمانی، لزوم به کارگیری برنامه های پیشگیری از آسیب را پررنگ تر کرده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر شش هفته تمرینات اصاحی بر درد، و ناتوانی در افراد دارای سندروم دیسکنیریای کتف بود. فرد مبتا به دیسکنریای کتف انتخاب و به صورت 30

  مواد و روش ها

  جامعه آماری تحقیق حاضر زنان مبتا به دیسکنزیای کتف بود. ابتدا تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند. آزمودنی هایی که الگوی برجستگی زاویه تحتانی و لبه داخلی کتف داشتند به عنوان افراد دارای دیسکنزیای کتف انتخاب شدند. در ادامه پیش آزمون ارزیابی درد با استفاده از پرسشنامه بصری درد، و ناتوانی با استفاده از پرسشنامه ناتوانی شانه دست انجام گرفت. سپس هشت هفته تمرینات ترکیبی اصاحی جامع شامل تمرینات ثباتی، تقویتی و عصبی  از آزمون واریانس با spss عضانی سه جلسه در هفته به مدت شش هفته برای گروه مداخله انجام گرفت. برای آنالیز داده ها در نرم افزار اندازه گیری تکراری استفاده شد.                             

  یافته ها

  بررسی های بین گروهی پس از مداخله درمانی نشان داد، در متغیر شدت درد و ناتوانی اختاف معنی داری بین دو گروه .)P<0/005مشاهده گردید، به طوری که در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بهبود بیشتری حاصل شد (

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که تمرینات اصاحی کمربند شانه برای بهبود درد و ناتوانی در افراد دارای دیسکنریای کتف استفاده شود.

  کلیدواژگان: دیسکنزیای کتف، درد، ناتوانی تمرینات اصاحی
 • مجتبی انصاری شهیدی*، حسن رضایی جمالویی، امراله ابراهیمی، جلیل عرب خردمند، حبیبه فرخی صفحات 89-96
  زمینه و هدف

  هدف  این پژوهش   مقایسه  اثربخشی  درمان  مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره  درمانی  بر پذیرش  درد و خود  مراجعه کننده به بیمارستان میلاد است.   کارآمدی  درد، در بیماران تحت جراحی ستون فقرات 96 

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه  آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه  کنترل و پیگیری دوماهه است. بیمار واجد ملاک های ورودی با روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مرد که تحت جراحی  ستون فقرات    قرار گرفته اند، نفره، دو گروه آزمایش  و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه  اول 15  نفر به  طور تصادفی در گروه های 45انتخاب و از میان آنها تعداد  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه دوم  آموزش طرحواره درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل  هیچ  آموزشی دریافت نکردند و سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیره (آنکوا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی  از اثربخشی هردو مدل درمانی بر پذیرش درد و افزایش خودکارآمدی بیماران جراحی ستون فقرات  است.

  نتیجه گیری

  برحسب نتایج حاصل از این پژوهش طرحواره درمانی با تمرکز بر شناخت ها و چالش ها و درمان  پذیرش  وتعهد با  ایجاد تغییر  مثبت  و مناسب  در بیماران تحت جراحی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طرحواره درمانی، پذیرش درد، خودکارآمدی درد، بیماران تحت جراحی ستون فقرات
|
 • Manijeh Firoozi* Pages 1-14
  Background and Aim

  Patients use various consciousness and unconsciousness mechanisms to deal with pain. the relationship between mature, immature and neurotic defense mechanism with adaptive and non-adaptive emotion regulation strategies was investigated.

  Materials and Methods

  In this correlative study, 200 patients with chronic pain participants in this study from Akhtar and Labafi Nejad hospitals. Participants completed the Defensive Styles Questionnaire (DSQ) and the Cognitive Emotion Regulation strategies- Short Form Questionnaire (CERQ-Short). A stepwise regression was used to analyze of findings.

  Results

  Regression analysis showed a significant positive correlation between immature and neurotic defense mechanism with non-adaptive emotion regulation strategies and there is a significant negative correlation with adaptive strategies of cognitive-emotional regulation. In addition, there is no significant relationship between mature defense mechanisms with adaptive and non-adaptive cognitive-emotional regulation strategies.

  Conclusion

  Using immature and neurotic defense mechanism in patients with chronic pain, predicting less adaptive strategies and more non-adaptive emotional regulation strategies. Therefore, in order to motive patients to apply adaptive strategies for pain management, it is necessary to overcome unconscious processes.

  Keywords: chronic pain, defense mechanisms, emotional regulation, adaptive, non-adaptive coping strategies
 • Hamideh Yazdi Moghaddam, Manijeh Yousefi Moghaddam* Pages 14-18
  Surgery and anesthesia entail significant mental stress for children and their parents, the result of which remains long after the hospital experience, and even in some cases, phobia, anxiety, hysteria or nightly nightmares, and it also appears negatively. According to studies, while in many cases, nothing can take the place of the support and cuddle of the child’s parents, but this support is not effective enough to reduce the fear and excitement before surgery, and premedication has a significant clinical effect in reducing the rate of child injury from anesthesia and surgery.
  Keywords: Premeditations, Child, surgery, Research Activities
 • Ruhollah Latifian, Bouk Tajeri*, Mahdi Shahnazari, Farahnaz Meschi, Ahmad Baseri Pages 19-35

  Aims and background:

  Recognizing the variable mediating role of openness to experience in the relationship between pain self-efficacy predictors variables, pain management strategies and resiliency with variables of pain perception criteria in chronic pain patients.

  Materials and methods

  In this fundamental and descriptive-correlational study, 340 chronic pain patients were hospitalized in all hospitals in Tehran, including public and private hospitals, general and specialized centers and clinics, as well as medical centers provided by the sampling method of access available. The tools used in the Big Five Personality Examination, NEO-PI R, Pain Self-Efficacy Test, Pain Management Strategies Test, Resiliency Test, Chest Pain Perception Test, West Yon Yale. The data obtained using the least squared structural equation Minority and path analysis were analyzed in the smart PLS software.

  Findings

  The results of the study, openness to experience, have a full mediator role in the relationship between self-efficacy and perception of pain. Openness to experience has a mediator role in the relationship between pain management and pain perception. Openness to experience has a partial mediator role in the relationship between resilience and pain perception. The strongest mediator role in the above model relates to the role of mediating openness to experience in the relationship between self-efficacy and perception of pain.

  Conclusion

  The openness of the experience, the strong mediator of pain self efficay, the pain management strategy, persistence with the perception of pain in chronic patients. Openness to experience in a person with chronic pain affects perception of a person’s pain.

  Keywords: openness to experience, pain self-efficacy, pain management strategies, resiliency, perception of pain, chronic pain patients
 • Seyed Sadradin Shojaedin*, Zahra Karimi Pages 36-49

  Aims and background:

  LBP is one of the major costly health problems in many developed and developing countries which has many economic and social impacts. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect and duration of eight weeks of core stability and Pilates exercises on sensory function, quality of life and pain in women with nonspecific chronic low back pain.

  Materials and methods

  Using a purposive and accessible sampling method, 30 individuals were selected randomly and divided into three groups of 10 patients with Pilates training, central stability training, and control group. Before the beginning of exercise protocols, quality of life questionnaire was completed and pain and sensory function measurements were performed. After eight weeks and one month thereafter, assessments were repeated, as in the pre-test steps. Analysis of variance with repeated measures was used to evaluate the results. The significance level was considered P ≤ 0.05.

  Findings

  Pilates exercises and central stability had a significant effect on a visual pain scale, sensory function, and quality of life in patients with nonspecific chronic low back pain. The sensory function was maintained in the central stability training group after one month.

  Conclusion

  Pilates exercises and central stability had a significant effect on a visual pain scale, sensory function, and quality of life in patients with nonspecific chronic low back pain. The sensory function was maintained in the central stability training group after one month.

  Keywords: Pilates, Central Stability, Sensory Function, Non-specific Chronic Low Back Pain
 • Sedighe Hannani, Maede Akhavan*, Shahnam Sedigh Maroufi, Namamali Azadi Pages 50-62

  Aims and background

  PACU, which locates next to surgery room is designed to take care of patients recovering from anesthesia and surgery. Patients which are transferred to this room are exposed to risks and irreparable complications. Therefore, standardization of this unit has a great importance for proper evaluation of patients. Therefore researchers aimed to assess the condition of PACU in Iran medical university in order to improve this unit based on new worldwide standard.

  Materials and methods

  The present research is a cross-sectional descriptive study which is performed using a census report of PACU in medical university of Iran. A check-list was used as a data collection tool which surveys 3 main standards of PACU concerning the structure, equipment and functionality of these units. Data was analyzed using SPSS25.

  Findings

  Results showed that 7 of 11 surveyed hospitals reached the standard concerning equipments, 3 of them were near the standard index and one was below the standard index. Investigations concerning the Structure Standard showed only that 2 of 11 hospitals reached the standard, 5 were near the standard and 4 was below the standard index. Besides, no significant relation was observed between the demographic features and functional aspect in our study.

  Conclusion

  the structure of PACU in the surveyed hospitals need to be modified and reformed based on the new standards indices. Additionally, it is necessary to provide new modern equipment to these units to improve the care services for the patients.

  Keywords: PACU, recovery, standard
 • Sepideh Ghadimi Karahroudi, Firoozeh Sepehrian Azar* Pages 63-76

  Aims and background:

  Chronic pain is s one of the most important public health problems in adults and has severe personal and economic consequences. The purpose of this study was to compare the health anxiety, sleep quality and quality of life in people with and without chronic pain.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive (causal-comparative) study. The statistical population of this study was all patients with and without chronic pain in Urmia city who referred to specialized clinics of Soltanzadeh and Imam Khomeini Hospital in May to August 1977 (1800 patients). To achieve this aim, Samples of 120 people (60 patients and 60 healthy) were selected by convenience sampling method. All participants were asked to complete the Salkowsky Health Anxiety scale St. Petersburg Sleep Quality Questionnaire, and Short Life Quality of Life scale. The data were analyzed using mean, standard deviation, Multivariate analysis of variance and independent t-test.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference between individuals with and without chronic pain in health anxiety, sleep quality and quality of life (P> 0.001). Patients with chronic pain have a lower quality of sleep and quality of life compared to the group without chronic pain. The findings showed that patients with chronic pain had a higher level of health anxiety than those without chronic pain.

  Keywords: Chronic Pain, Health Anxiety, Sleep Quality, Quality of Life
 • Norollah Javdaneh*, Zohre Soltanyan, Behnam Ghasmi Pages 77-88

  Aims and background:

  Scapula and shoulder pain is one of the most common complaints in today’s society. Preventing of Shoulder disorders is important to avoid secondary damage to the shoulder, such as impingement and shoulder instability. Dyskinesia is used to describe the reduction of natural physiological control, mechanics, and scapular movement. The increase in the amount of surgical operations and costs associated that non-surgical treatment, such as exercise therapy, has made the need for prevention programs more effective. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of six weak corrective exercises on pain and  disability in patients with dyskinesia scapula syndrome.

  Materials and methods

  The statistical population of the present study were academic women with dyskinesia. At first, 30 patients with dyskinesia in scapula were diagnosed using wall functional tests and internal shoulder rotation and randomly divided into experimental and control groups. Subjects with inferior angle Prominence and scapular edges were selected as subjects with dyskinesia’s scapula.  Pain evaluation was performed using Visual Analogue Scale (VAS) and disability was assessed by hand shoulder disability questionnaire. Then six weeks of comprehensive corrective combined exercises including stability, strengthening and muscular strength training were performed for three sessions per week for the experimental group. Data were analyzed using Repeated Measures ANOVA and paired t-test.in SPSS software.

  Finding

  There was a significant difference between the two groups in the pain and disability variable after the intervention, so that the intervention group improved more than the control group (P <0.005).

  Conclusion

  With reliance on the findings of the research, the use of corrective exercise program is suggested to improve pain in people with scapular dyskinesia.

  Keywords: Scapula dyskinesia, pain, disability, corrective exercises
 • Mojtaba Ansarishahidi*, Hasan Rezayi, Amrollah Abrahemi, Jalil Arbkheradmand, Habibeh Farokhi Pages 89-96

  Aims and background:

    The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy and schema therapy on pain acceptance and self-efficacy pain in spinal column surgery patients who were referred to Milad hospital.

  Materials and methods

  In this semi-experimental study with pre and post test control group design was used, 96 peopel who were qualified according to inclusive criteria have been chosen among the men whoeme undrewent spinal surgery by convenient method.Therfore 45 male subjects were chosen randomly and  assigned to two experimental and control groups (each with 15peopel).First group recevied acceptance and commitment therapy (ACT) and second learned shema therapy and control group had no learning.This  study was to analyze the data from the test ANCOVA.

  Findings

  Result showed the efficacy of both acceptance and commitment therapy  and  schema therapy based on reducing amount pain and increase self-efficacy.

  Conclusions

  The results revealed that schema therapy  focuses on the challenge and cognition and acceptance and commitment therapy focuses on the process to creat positive and appropriate changes in patients  whome underwnt surgical procedure.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Schema therapy, pain acceptance, Self efficacy, Spinal column surgery patients