فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 25 (زمستان 1398)
 • پیاپی 25 (زمستان 1398)
 • جلد چهارم
 • تاریخ انتشار: 1398/12/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزین خوشکار، فاطمه احمدی *، طاهره جعفرزاده خالدی صفحات 1-17

  پیش‌بینی جریان‌های نقدی و تغییرات آن به‌عنوان یک رویداد اقتصادی، موردتوجه پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. در این پژوهش رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی بررسی شد. به این منظور اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اقلام تعهدی غیرعادی دارای قدرت پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی می باشد؛ اما ریسک ورشکستگی بر رابطه مثبت میان آنها تاثیر منفی دارد.

  کلیدواژگان: اقلام تعهدی غیرعادی، جریانهای نقدی آتی، ریسک ورشکستگی
 • رضا ابوالفتحی، داوود گرجی زاده * صفحات 18-33

  هدف این مطالعه ‌‌‌‌بررسی ارتباط ‌بین ‌فصلی‌ بودن حسابرسی و قیمت‌گذاری‌خدمات‌حسابرسی‌ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و پس رویدادی می‌باشد. همچنین از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی– همبستگی است و از روش‌شناسی مبتنی بر بازار استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 140 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله 1392-1396 می باشند. 103 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها مورد رسیدگی جمع‌آوری‌شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Excel2013 و EVIEWS8 انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: فصلی بودن حسابرسی، تامین حسابرسی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی
 • سید محمد موسوی دوست صفحات 34-43

  امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل‌شده است و به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح‌شده است که صدمات جبران‌ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش‌های دموکراتیک و مهم‌تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می‌باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین‌رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می‌باشد. در این مقاله که به‌صورت مروری گردآوری‌شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه‌های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه‌های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری
 • امیر دولت خواه*، سیدعلی واعظ، مهدی بصیرت صفحات 44-58

  کارایی سرمایه به طور مفهومی زمانی حاصل می‌شود که شرکت تنها در پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه‌گذاری نمایند. مالکان با انتخاب مدیران توانمند، انتظار سرمایه‌گذاری کارا و بازده مطلوب دارند، اما از منظر اقتصاد نئوکلایسک، نمایندگان درحالی که منطق اقتصادی دارند، براساس منافع شخصی رفتار می‌کنند و بر اطلاعات مرتبط با فعالیت‌ها و اقدامات خود تسلط کامل دارند در حالیکه مالکان بدون پرداخت هزینه اضافی امکان دسترسی به آن را نخواهند داشت. در چنین شرایط عدم اطمینانی، مالکان و سایر ذیفنعان نمی‌تواند به طور مستقیم تلاش‌های نماینده را مشاهده نماید؛ بنابراین، توجه آن‌ها به علامت‌های ناشی از برخی شاخص‌های عملکرد محدود می‌شود. مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری سعی دارند براساس نشانه‌هایی مانند رابطه آن با فروش یا جریان وجوه نقد، ناکارایی را شناسایی کنند، در این مقاله مبانی نظری مدل‌های مطرح در سنجش کارایی سرمایه‌گذاری مرور می‌شود تا پژوهش‌گران ضمن آشنایی بیشتر با سیر تحول این مدل‌ها، با در نظر گرفتن مفروضات آن‌ها مدل مناسب با تحقیق خود را انتخاب نمایند.

  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، مدل های کارایی سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری
 • لیلا میوه چی*، جمشید عدالتیان شهریاری صفحات 59-71

  اهمیت اصطلاح کارآفرینی سبز در دو حوزه علمی کارآفرینی و اقتصاد محیط زیست به حدی است که از یک طرف اقتصاددانان محیط زیست نواقص بازار را مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست دانسته و از طرف دیگر، ادبیات کارآفرینی عنوان می نماید که نواقص بازار نقش مهمی در بهره برداری از فرصت های جدید توسط کارآفرینان پیشرو دارد. در این مقاله با مرور مطالعات پیشین و با معرفی کارآفرینی سبز و نقش آن در عملکرد زیست محیطی تحت چرخه «مدل خودسازماندهی» می پردازیم. در ادامه، عوامل اساسی این چرخه مانند نهادها و قوانین مرتبط، تکنولوژی کارآمد و بهبود عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. بطوریکه ارائه مدل برای مباحث کارآفرینی سبز، توجه به تکنولوژی حامی محیط زیست و تاثیرات نهادها (قوانین و بازار) از محور های نتایج این تحقیق بوده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سبز، عملکرد زیست محیطی، مدل خودسازماندهی
 • عباس چهاردولی، میثم واحدی مقدم* صفحات 72-90

  با بهره گیری از مفهوم مدیریت راهبردی می توان در مسیر نیل به اهداف سازمان حرکت کرد. سازمان های ماموریت محور باید بر اساس یک مدل مدیریت راهبردی اهداف خود را برنامه ریزی، اجرا و اصلاح نمایند. نظریه بازی ها مطالعه رفتار منطقی در شرایطی است که وابستگی متقابل وجود دارد. هر بازیکن از آن چه که دیگران در بازی انجام می دهند، تاثیر می پذیرد، رفتار خود بازیکنان نیز بر دیگران تاثیر می گذارد. نظریه بازی ها ابزاری توانمند در ارائه بینش برای یک محیط رقابتی است. هدف این پژوهش شناخت، تحلیل و دسته بندی مدل های مدیریت راهبردی در جهت بهینه سازی تصمیم های سازمان های ماموریت محور و پیشنهاد به کارگیری نظریه بازی است. در این خصوص ابتدا به بررسی ادبیات پژوهش، سپس تحلیل دیدگاه های رهبری، سیر تکاملی مدیریت راهبردی و مدل های مدیریت راهبردی پرداخته شد. سازمان های ماموریت محور و نظریه بازی ها معرفی شدند و در نهایت کاربرد نظریه بازی ها در مدیریت راهبردی مطرح گردید. نتایج نشان می دهد این ساختار به مدیران ارشد سازمان ها کمک می کند نسبت به تغییرات محیط واکنش مناسب داشته باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، مدل های مدیریت راهبردی، سازمان های ماموریت محور، نظریه بازی
 • سیدمهدی هاشمی فیض آبادی صفحات 91-99

  بر اساس پژوهش های متخصصان علم اقتصاد و مالی، عوارض نوسازی (مالیات بر دارایی های غیر منقول)، عادلانه ترین، ثابت ترین و در عین حال پردرآمدترین منبع مالیاتی برای شهرداری ها تشخیص داده شده است. مقاله حاضر بصورت مروری گردآوری شده است که به موضوع درآمدهای شهرداری ها از طریق عوارض و نوسازی می پردازد. عوارض در هرسال می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نه تنها سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی نماید، بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد. از معایب عوارض نوسازی این است که در شرایط فعلی مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت های منطقه ای است که با قیمت های واقعی زمین و املاک تفاوت زیادی دارد. لذا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران امور شهری در جهت وضع نرخ عوارض نوسازی باید از قیمت های منطقه ای به قیمت های روز املاک و مستغلات تغییر یابد.

  کلیدواژگان: عوارض نوسازی، شهرداری، نظام مالی
|
 • Farzin Khoshkar, Fatemeh Ahmadi*, Tahereh Jafarzadeh Khaledi Pages 1-17

  Forecasting cash flows and their changes as an economic event has been the focus of researchers, investors, managers, financial analysts and creditors. In this study, the relationship between abnormal accruals and future cash flows with the mediation of bankruptcy risk was investigated. To this end, information on 120 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2011-2011 was reviewed. The purpose of this research is applied research and its method is correlative in nature and content. Research has been done in the framework of deductive-deductive reasoning and panel analysis has been assisted in hypothesis analysis. The results of testing the hypotheses showed that anomalous accruals have the predictive power of future cash flows, but the risk of bankruptcy has a negative effect on the positive relationship between them.

  Keywords: Abnormal accruals, future cash flows, bankruptcy risk
 • Reza Abolfathi *, Davod gorjizadeh Pages 18-33

  The purpose of this study was to Assessing the relationship between Audit seasonality and pricing of audit services of listed companies in Tehran Stock Exchange. The research method is objective, applied and post-event. Also, in terms of data collection method, descriptive-correlation is used and a market-based methodology is used. The statistical population of this research is 140 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange during a six-year period 1392-1396. 93 companies were selected as the statistical sample of the study. The required information has been collected through audited financial statements of the companies. To test the normality of the data, the Jargo-Brough test, the test of the lack of coherence between the independent variables through the correlation matrix, the lack of self-correlation or sequential correlation between the errors from the Watson camera test, to check the heterogeneity of variance, and also to determine the estimation method The random effects of the Bruh and Pagan tests were used to test the diagnosis of the model from the Chav test, to test the constant and random effects of the data from the Hausman test, multiple regression tests were used to test the hypotheses. This has been done through Excel and EVIEWS software. The results of the research show that there are some factors there is a significant relationship with the seasonal costs of auditing and the cost of audit services.

  Keywords: Audit seasonality, pricing of audit services.supply audit
 • Seyed Mohammad Mousavi Doost Pages 34-43

  Administrative and financial corruption has become a cultural and social problem today, and in developing countries in particular, as one of the most important factors in the development of society, it has been argued that irreparable damage to the speed of development wheel drive societies. Has arrived. Given the importance of the problems and risks of corruption and corruption for the stability and security of society and democratic institutions and values, and most importantly the rule of law, the fight against corruption is of great importance. What is common in all definitions of corruption is a breach of ethical and legal norms in administrative and organizational practice, and therefore corruption and its definition are a function of accepted norms in every society and culture. This article attempts to discuss the concept of corruption, the causes and motivations of this phenomenon and its implications and ways of controlling it.

  Keywords: Corruption, corruption, organizational culture, administrative system
 • Amir Dolatkhah*, Sayed Ali Vaez, Mehdi Basirat Pages 44-58

  Conceptually, Capital efficiency is achieved when the company invests in projects with positive net present value. Even though, shareholders expect investment efficient and optimal return by choosing capable executives, but in terms of the Neoclassical economy, despite an agent economic rationale, their decisions are based on Private benefit, moreover they have complete control over information of their activities. On the other hand, access to that information will cost shareholders. consequently, under uncertainty, owners cannot directly view representative efforts. Therefore, their attention is limited to the signals from some performance indicators. Investment efficiency models attempt to identify inefficiencies based on indicators such as sales or cash flows, in this article, we review the theoretical foundations of models in measuring investment efficiency so that researchers will become more familiar with the evolution of these models, taking into account their assumptions. Choose the one appropriate to your research.

  Keywords: Investment efficiency, Investment efficiency models, Under-Investment, Over-Investment, Agency Problem, Information asymmetry
 • Leila Mivehchi*, Jamshid Edalatian Shahriari Pages 59-71

  The importance of the term green entrepreneurship in the fields of entrepreneurship and environmental economics is to the extent that environmental economists, on the one hand, consider market failures to be the most important causes of environmental pollution and on the other hand, entrepreneurial literature suggests that market failures play an important role in exploiting new opportunities offered by leading entrepreneurs. In this paper, we introduce green entrepreneurship and its role in improving environmental performance under the self-organization model cycle. Subsequently, the key elements of this cycle, such as related institutions and rules, efficient technology, and performance improvement, are discussed. Moreover, models for green entrepreneurship discussions, attention to environmental technology and the impact of institutions (laws and markets) have been the focus of the results of this research.

  Keywords: Green Entrepreneurship, Environmental Performance, Self-Organization
 • Abass Chahardoli, Meisam Vahedi Moghadam* Pages 72-90

  Using the concept of strategic management can achieve the goals of the organization. Mission-driven organizations must plan, execute, and modify their goals based on a strategic management model. Game theory is the study of rational behavior in conditions where there is interdependence. Each player is influenced by what others are doing in the game, and the behavior of the players themselves is influenced by others. Game theory is a powerful tool for providing insights into a competitive environment. The goal of this study is to identify and classify strategic management models to optimize the decisions of mission-oriented organizations and propose the application of game theory. In this regard, first, we examined the research literature, and then analyzed leadership perspectives, the evolution of strategic management, and strategic management models. Mission-oriented organizations and game theory were introduced, and finally game theory was applied in strategic management. The results show that this structure helps senior executives in organizations respond appropriately to environmental changes.

  Keywords: Strategic management, Strategic models, Mission-driven organizations, Game theory
 • Seyed Mehdi Hashemi Feyzabadi Pages 91-99

  According to research by economics and finance experts, the toll of modernization (real estate tax) has been identified as the fairest, most stable and yet the highest source of taxation for municipalities. Tolls each year can provide a good source of revenue for municipalities and have an acceptable continuum and not only endanger the health of the urban environment, but also continuously increase the potential of municipalities to increase productivity and productivity. Increasing the supply of public goods and services. One of the disadvantages of modernization is that under current conditions it is the basis for determining the modernization of regional prices that are very different from real estate and land prices. Therefore, the attitude of urban planners and decision makers towards setting the rate of renovation duties should change from regional prices to real estate prices.

  Keywords: Complications of modernization, municipality, financial system