فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • معصومه فرجی نیری، رقیه صادقی نیری*، علیرضا عبدالرحیمی صفحات 1-11

  سبک زندگی به عنوان یکی از پر بسامدترین واژگان علوم اجتماعی در سال های اخیر، دگردیسی های ساخت شکنانه بی سابقه ای را در تمامی حوزه ها با خود به همراه داشته است.چتروارگی سبک زندگی به فراخور کنش های ارتباطی آسان و غموض ساحت و عرصه های زندگی بشری، چنان فضایی از دگرگونی در سبک زندگی را ایجاد نموده است که دامنه تغییر آن بسی شگرف می نماید.  در این مقاله که با هدف بررسی تاثیر مناسبات سبک زندگی مدرن و گسترش فضای مجازی بر فرهنگ، هویت اجتماعی، ارزش ها و روابط اجتماعی نوجوانان و با روش توصیفی، تحلیلی، به نگارش درآمده است، پس از تاملی در مفهوم بنیادین سبک زندگی و دگرگونی های ارتباطی، به بررسی دیالکتیک سبک زندگی بر نوجوانان پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که سبک زندگی مدرن چه آثاری بر فرهنگ، هویت اجتماعی، ارزش ها و روابط اجتماعی نوجوانان بر جای گذاشته است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، نوجوانان، فرهنگ، هویت، ارزش، فضای مجازی
 • زهرا قاسمی، ایلناز سجادیان*، محمدعلی نادی، شهاب الدین ذوفقاری صفحات 12-21

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته روان شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه های مهدویت بر بهزیستی روان شناختی و پریشانی روان شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفته است. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون از طریق گروه گواه و گروه آزمایش بوده است. برای  جمع آوری داده نیز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بوده که تعداد 30 دانش آموز دختر متوسطه دوم با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر).گروه آزمایش بسته روان شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه های مهدویت را طی سه ماه در 12 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. تحلیل داده ها به شیوه تحلیل واریانس توسط نرم افزار آماری SPSS23 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بسته روان شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه های مهدویت بر بهزیستی روان شناختی و پریشانی روان شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوم تاثیر معناداری داشته است(p<0/001) و منجر به بهبود بهزیستی روان شناختی و کاهش پریشانی روان شناختی آنها شده است. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که بسته روان شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه های مهدویت با بهره گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک های گسلش شناختی، تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود بهزیستی روان شناختی و کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان به کار برده شود.

  کلیدواژگان: بسته روان شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه های مهدویت، بهزیستی روان شناختی، پریشانی روان شناختی، دانش آموزان
 • عاطفه همایونی*، زهرا سیفی، نرگس مرتضوی صفحات 22-31

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سبک های مقابله مذهبی، سرمایه روان شناختی و تعارض کار- خانواده با بهزیستی شغلی انجام شده است.  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی کارکنان یک سازمان خدماتی بوده که از میان آنان 170 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس راهکارهای مقابله مذهبی، مقیاس بهزیستی شغلی، پرسشنامه سرمایه روان شناختی و پرسشنامه تعارض کار- خانواده پاسخ داده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شده است. یافته ها نشان داد که بین تمام سبک های مقابله مذهبی، تعارض خانواده-کار و سرمایه روان شناختی با بهزیستی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز مشخص کرد که بهزیستی شغلی به ترتیب از طریق سرمایه روانشناختی، تعارض خانواده-کار، سبک های مقابله مذهبی، حمایت مذهبی میان فردی و لابه کردن قابل پیش بینی است (05/0p<). این متغیرها می توانند 9/44 درصد از پراکندگی بهزیستی شغلی را به صورت معنادار پیش بینی نمایند.  بر این اساس به مدیران سازمان ها پیشنهاد می شود به منظور افزایش بهزیستی شغلی کارکنان خود، زمینه لازم را برای آشنایی آن ها با روش های مثبت و منفی مقابله مذهبی فراهم نمایند. همچنین آموزش های لازم به منظور مدیریت تعارض کار- خانواده و  افزایش سرمایه روانشناختی در سازمان ها به مرحله اجرا درآید.

  کلیدواژگان: بهزیستی شغلی، تعارض کار-خانواده، سبک های مقابله مذهبی، سرمایه
 • حسین نازک تبار*، انسیه بابایی، امیر صفارفر صفحات 32-40

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی و امنیت روانی دانش آموزان متوسطه دوم در شهرستان دزفول انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری نیز شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان دزفول بوده که بر اساس جدول مورگان 368 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بوده که با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شده اند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی و سلامت اجتماعی و امنیت روانی دانش آموزان متوسطه دوم رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.  بر اساس نتایج این تحلیل رگرسیون، متغیرهای مستقل سبک زندگی اسلامی (با ضریب تاثیر79%) و سلامت اجتماعی (با ضریب تاثیر3/4%) به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته امنیت روانی دانش آموزان دارند.  مقدار ضریب همبستگی چندگانه (%82=R) همبستگی قوی ای را بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد. مقدار ضریب تعیین (%68=R2) نیز نشانگر تبیین 68 درصد از تغییرات متغیر امنیت روانی توسط متغیرهای مستقل بوده است.  بر اساس یافته های بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که سبک زندگی اسلامی منجر به بهبود و ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت روانی دانش آموزان می شود.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، سلامت اجتماعی، امنیت روانی
 • الهه نادی، فریبا سعیدپور*، حسن بلند صفحات 41-48

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مذهب محور بر افزایش امید به زندگی و شادکامی در زنان نابارور بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون از طریق گروه گواه و گروه آزمایش و ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان نابارور شهرستان لاهیجان بوده که در سال 1397 به مراکز ناباروری مراجعه کرده اند. با توجه به روش پژوهش، 30 نفر از زنان نابارور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، با توجه به ملاک های ورود به پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش طی 10 جلسه هفتگی تحت آموزش شناختی- رفتاری مذهب محور قرار گرفت، ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی توسط  نرم افزار SPSS 22 انجام شده و برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شده است.  یافته ها نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته امید به زندگی (74/15 =F و 001/0 < P) و شادکامی (36/14 =F و 001/0 < P) تفاوت معنی داری وجود داشته، به طوری که امید به زندگی و شادکامی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت قابل توجهی بهبود یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت گروه درمانی به شیوه شناختی-رفتاری مذهب محور روش موثری برای افزایش امید به زندگی و شادکامی در زنان نابارور است.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی-رفتاری مذهب محور، شادکامی، امید به زندگی، ناباروری
 • زهرا باقیان پور، معصومه ژیان باقری*، محمدرضا بلیاد صفحات 49-57

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی و بهزیستی معنوی در پرستاران بوده است. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه پرستاران زن بیمارستان تخت جمشید شهر کرج در سال جاری بوده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، به صورت تصادفی ساده،(144 نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون تک متغیره، در سطح معناداری (05/0>P) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، سبک زندگی اسلامی و مولفه های آن (اجتماعی، باورها، عبادی، اخلاق، مالی، خانواده، سلامت، تفکر و علم، امنیتی و زمان شناسی) و بهزیستی معنوی و مولفه های آن (ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت) می توانند رضایت شغلی را پیش بینی کنند. بنابراین، پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی در زمینه بهزیستی معنوی و سبک زندگی اسلامی، به منظور بالا بردن رضایت شغلی پرستاران، برگزار شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، پرستاران، سبک زندگی اسلامی، رضایت شغلی
 • سیدمحمود موسوی نژاد*، فریبا رجبی صفحات 58-64

  بیماران مبتلا به مرحله آخر بیماری کلیوی با روش درمانی همودیالیز از مرگ زودرس رهایی یافته اما دچار طیف وسیعی از مشکلات می شوند که کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش «چشم انداز زمان» و «توکل بر خدا» در کیفیت زندگی بیماران همودیالیزم انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل بیمارانی بوده است که در سه ماه نخست سال 1397 به بیمارستان علامه بهلول گنابادی مراجعه کرده و معیارهای ورود به مطالعه را داشته اند. جمعیت نمونه نیز، شامل 92 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و تحلیل داده ها نیز با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS22 انجام شده است. نتایج  نشان داد رابطه بین «گذشته منفی» و «حال قضا و قدری» با «کیفیت زندگی» منفی بوده؛ رابطه بین «گذشته مثبت»، «حال لذت گرایانه» و «آینده نگر» با «کیفیت زندگی» مثبت بوده و رابطه بین «توکل بر خدا» با «کیفیت زندگی» مثبت بوده است(01/0>p). بنابراین دو متغیر چشم انداز زمان(شامل پنج بعد گذشته ی مثبت، گذشته ی منفی، حال لذت گرایانه، حال قضا و قدری و آینده نگر) و توکل به خدا قادر به پیش بینی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزم هستند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که برنامه ریزی مناسب با تمرکز بر عوامل فوق می تواند در ارتقای کیفیت زندگی بیماران همودیالیز  راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: چشم انداز زمان، توکل بر خدا، کیفیت زندگی، همودیالیزم
 • سحر آقاملایی، هدایت الله نیکخواه*، سوده مقصودی صفحات 65-72

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک زندگی (سنتی و مدرن) با سلامت عمومی در شهروندان کرمان انجام شده است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال کرمان بوده که از بین آن ها 400  نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در پاییز 1395 مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه سبک زندگی در دو بعد سنتی و مدرن بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 و با محاسبه شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار بوده؛ همچنین از نرم افزار Amos Graphics23 به منظور مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس یافته ها میانگین کل سلامت عمومی پاسخگویان 66/28 بوده؛ همچنین سبک زندگی مدرن اثر مستقیم بر سلامت عمومی دارد و با افزایش گرایش افراد به سبک زندگی مدرن، سلامت عمومی آنان کاهش می یابد (006/0P=)؛ سبک زندگی سنتی اثر مستقیم معناداری بر سلامت عمومی افراد نداشت (247/0P=). نتایج مدل پیشنهادی رابطه ساختاری سبک زندگی (سنتی و مدرن) و سلامت عمومی با داده ها برازش دارد؛ بنابراین، مدل پیشنهادی مناسب و مورد تایید است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سنتی و مدرن، فرهنگ مصرفی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی
 • الهام آذرخش، نادر منیرپور*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 82-87
  زمینه و هدف

  مرور پژوهش ها نشان می دهد که درمان پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی موثر است اما تعیین نقش ویژگی های شخصیت در تعدیل این اثر مغفول مانده است، از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی با نقش تعدیل کنندگی ویژگی های شخصیت انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری مراجعه کنندگان متاهل مراکز مشاوره شهر تهران، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه های پژوهش شامل رضایت زناشویی انریچ (1989) و ویژگی های شخصیتی نیو (1998) بود. درمان پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش برگزار گردید ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. بدین ترتیب داده های پژوهش جمع آوری و با استفاده از کواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پس آزمون نشان از افزایش رضایت زناشویی گروه آزمایش داشت و تحلیل روش بلوکی نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی با نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیت تاثیر معنی داری داشته است (p≤0/05).

  نتیجه گیری

  ویژگی های شخصیت نقش تعدیل کننده معنی داری در تاثیر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی داشت، می توان در بهبود زندگی زناشویی با رویکرد پذیرش و تعهد بر ویژگی های شخصیت نیز توجه داشت.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، رضایت زناشویی، ویژگی های شخصیت
 • نسیم محمدی، کیومرث نیاز آذری*، نگین جباری صفحات 88-97
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل ایجاد انزوای اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر گرگان انجام شد.

  روش ها

  روش تحقیق  پژوهش، کیفی و نمونه گیری استفاده شده در این تحلیل، نمونه گیری هدفمند بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تیم مشارکت کننده، خبرگان علمی و عملی ای بودند که حداقل ده سال در زمینه آموزش، مشاوره و سیاست گذاری در حوزه مدیریت آموزشی سابقه اجرایی داشتند. بر این اساس تعداد 10 نفر به عنوان خبرگان نهایی انتخاب شدند و مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در این پژوهش برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل کیفی گرندد تیوری، تعدادی مفاهیم استخراج و کدگذاری شاخص ها انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 6 پارادایم حاصل از گرندد تیوری عبارت اند از: شاخص های نقش موثر والدین و معلمان، کم حرفی دانش آموزان، وضعیت اقتصادی خانوار و نوع شخصیت خانواده به عنوان مقوله های زمینه ای در ارایه مدل ایجاد انزوای اجتماعی دانش آموزان متوسطه مدارس شهر گرگان انتخاب شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل کیفی داده بنیاد، محدوده و ماهیت انزوای اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی مدارس شهر گرگان، متاثر از مقوله های مقابل است: ناهنجاری های اقتصادی- اجتماعی، متغیرهای فردی، نقش والدین، تقویت روابط اجتماعی، تعاملات روان شناختی و سطح خانواده است.

  کلیدواژگان: انزوا، جوانان، انزوای اجتماعی، استرس
 • سید بابک هاشمی نکو، حسین احمدی*، علی محبی صفحات 98-106
  هدف

  هدف از این پژوهش اعتباریابی مدل عوامل موثر بر تعلیم و تربیت مبتنی بر شادی و نشاط بر اساس سند تحول بنیادین بود.

  روش

  پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) بود. جامعه آماری پژوهش  در بخش کیفی سند تحول بنیادین و در بخش کمی اعضا هییت علمی دانشگاه های دولتی (به تعداد 262 نفر) بودند. حجم نمونه در بخش کیفی منطبق با جامعه آماری و در بخش کیفی 157 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده بود. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی چک لیست و در بخش کمی دو پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روایی سازه مورد اعتباریابی قرار گرفت.

  یافته ها:

   یافته های این پژوهش نشان دهنده آن می باشد عوامل اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ سیاسی - اجتماعی؛ زیستی - بدنی؛ زیبایی شناختی و هنری؛ اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناوری بر تربیت دینی نشاط آور (اعتقادات، اخلاق و احکام) تاثیر دارند و نتایج آماری روش تحلیل مسیر نیز اعتبرا مدل طراحی شده را مورد تایید قرار داده اند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد چنانچه عوامل شناسایی شده در این پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گیرند منجر به ایجاد شادابی و نشاط در دانش آموزان و محیط مدرسه می گردد.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، شادابی و نشاط، سند تحول بنیادین
 • نغمه عطائی، محمود جاجرمی*، حسین مهدیان صفحات 107-115

  دراین پژوهش رابطه ساختاری نگرش به مرگ، الگوی تصور از خدا، دلبستگی ادراک شده دوره کودکی و حمایتهای اجتماعی به میانجگری سلامت ذهنی و هوش معنوی در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های بیرجندبا روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. شش مقیاس معتبر شامل: مقیاس نگرش به مرگ وونگ و همکاران، سلامت ذهنی کینز و مگیارمو، هوش معنوی کینگ، تصور از خدای لارنس، دلبستگی هازن و شیور و حمایت اجتماعی کاترونا و راسل. جهت سنجش متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. روایی و پایایی همه ابزارهای مورد تایید است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس انجام شد. نتایج نشان داد که مدل با داده ها، برازش مناسبی دارد به این معنی که: در نگرش مثبت به مرگ و پذیرش فعالانه آن، الگوی تصور از خدا (تاثیر پذیری، چالش، خیر خواهی)، حمایت اجتماعی (ارزش قایل بودن، وابستگی. انسجام اجتماعی)؛ الگوی دلبستگی ادراک شده (پدر و مادر های ایمن)؛ هوش معنوی (تفکر وجودی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی) وبهزیستی ذهنی (سلامت روان و سلامت اجتماعی و عاطف های مثبت)، موثرند. در نگرش منفی به مرگ و ترس و اجتناب از آن والدین نا ایمن و عاطفه های منفی نقش اساسی دارند.: الگوی تصور از خدا و حمایت اجتماعی ادارک شده به واسطه سلامت ذهنی و دلبستگی ادراک شده دوران کودکی به واسطه هوش معنوی بر نگرش به مرگ در دانشجویان اثر غیرمستقیم دارند. تصور از خدا، حمایت اجتماعی، دلبستگی ادراک شده کودکی، هوش معنوی و سلامت ذهنی، می توانند 61 درصد از تغییرات نگرش به مرگ را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: نگرش به مرگ، سلامت ذهنی، الگوی تصور از خدا، هوش معنوی، دلبستگی ادراک شده کودکی، حمایت اجتماعی
 • نرجس نصراللهی، مریم حاجی عبدالباقی*، حمید رضا مستفید، سعید بهشتی صفحات 108-114
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر نقش ادبیات قرآن در اصلاح روابط همسران بود.

  مواد و  روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای انجام شد که با مراجعه به متون قرآنی و روایی و علمی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  قرآن کریم جهت حفظ ایمنی خانواده، برای زن و شوهر،  وظایف  و حقوق متقابل  قرار داده است تا خانواده را از آسیب های روانی ناشی روابط نادرست همسران، حفظ نماید. ضرورت پاکدامنی و وفاداری متقابل، حفظ حریم خصوصی آنان، معاشرت به معروف، قنوت و فرمانبرداری از همسر، رعایت متقابل حقوق  یکدیگرو ترک نشوز از مهمترین  سفارش های قرآن کریم به همسران است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، ادبیات قرآن با به کار گیری بهترین کلمات استخدام بهترین واژه ها و ترکیبات ها روابطی سالم و انسانی بین  همسران برقرار نمود و برای رهایی ازشهوت غریزه جنسی راه حل ازدواج را پیشنهاد می کند، تا زن و مرد در کنار یکدیگر به آرامش برسند و عیوب یکدیگر را بپوشانند.

  کلیدواژگان: ادبیات قرآن، اصلاح، روابط، همسران
 • نازیلا عامری سیاهویی، مهدی باقری*، نادرقلی قورچیان، پریوش جعفری صفحات 115-124
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی راهبردی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور ارایه راهکارهای توسعه دانشگاهی بود.

  مواد و روش ها

  این تحقیق دارای استراتژی ترکیبی است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. خبرگان علمی شامل استادان مرتبط در حوزه کار تیمی و افراد فعال در حوزه کار تیمی است و خبرگان حرفه ای هستند. جامعه کمی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه شامل کلیه خیرین و واقفین استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشند که تعدادشان طبق آمار 135  نفر می باشد  برای تحلیل کمی از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Spss و  Pls  استفاده شد و برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، استراتژی ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه نمایند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مدیران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از وقف می توانند اقدامات حمایتی از فعالیت های خود در دانشگاه ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: وقف، نهادینه کردن فرهنگ، دانشگاه
 • حدیثه آبدری، حسن شهرکی پور*، افسانه صابر گرگانی صفحات 125-135
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل مطلوب سبک یادگیری شناختی-آموزشی با تاکید بر فرهنگ رویکرد ارتباطی می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی بود. بدین صورت که در بخش اول با تحلیل محتوای استقرایی، ابعادو مولفه های یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر رویکرد ارتباطی شناسایی و در بخش دوم با روش توصیفی از نوع پیمایشی به اعتبار سنجی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری در بخش اول، اساتید صاحب نظر ، مولفین و سرگروه های درسی ودربخش دوم دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران بود. دربخش کیفی تعداد مصاحبه شوندگان 15 نفر ود ربخش کمی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 202 نفر نمونه برای آن برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری به نسبت منطقه آموزشی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در بخش اول، مصاحبه نیمه ساختار و در بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ابعاد و مولفه های استخراجی از دیدگاه صاحب نظران گوناگون است که روایی صوری و محتوایی آن پس از مطالعه توسط متخصصان دانشگاهی تایید شده است. پایایی پرسشنامه نیز طی محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برابر با 90/0بود. درتحلیل کیفی یافته ها از یک مدل ودرتحلیل کمی داده ها روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تواتایی ارتباطی، ارتباط دو سویه، فرهنگ رویکرد ارتباطی ، رویکردخود باورانه فعال، تسهیل مهارتهای قابل انتقال محورهای مدل  مطلوب یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر رویکرد ارتباطی بودند. درشرایط موجود میانگین تسهیل مهارتهای قابل انتقال وفرهنگ رویکرد ارتباطی ازدیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه بیشتراز حد انتظار بود ولی میانگین بقیه مولفه ها کمتراز حد انتظار بود.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از یادگیری آموزش مبتنی رویکرد ارتباط گرایی در ارتقاء یادگیری زبان انگلیسی موثر بوده است، لذا این پژوهش استفاده از آموزه های نظریه ی رویکرد ارتباط گرایی را به منظور ارتقاء یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: رویکرد ارتباطی، یادگیری آموزشی، دانش آموزان دوره متوسطه
 • شیدا خوشه مهری، قربان فتحی اقدم*، محمد جواد پوروقار صفحات 136-144
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با تاکید بر سبک زندگی سالم بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانشآموزان دختر دبیرستان های منطقه 8 شهر تهران انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق به روش شبه آزمایشی در یک طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان دختر سال هشتم منطقه 8 تهران بودند. نمونه گیری از نوع خوشهای بود. در نهایت، 70 دانشآموز به صورت تصادفی در دو گروه (35 نفر گروه آزمایش و 35 نفر گروه گواه) مورد مطالعه قرار گرفتند. درمان فقط برای گروه آزمایش، انجام شد. از پرسشنامه های افسردگی بک، احساس تنهایی دی توماسو و پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در سطح معنیداری کمتر از 05/0 با استفاده از نرم افزار spss 24 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که در مرحله پیش آزمون بین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0 >p)، اما در مرحله پس آزمون از نظر هر سه متغیر تفاوت معنی داری وجود دارد (001/ 0= p، 9/18 F= افسردگی)، (001/0= p ، 2/12 F= احساس تنهایی)، (001/0 = p ، 1/20 F= تصویر بدنی).

  نتیجه گیری

    نتایج نشان داد، درمان شناختی رفتاری با تاکید بر سبک زندگی سالم، در بهبود افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی موثر است.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، سبک زندگی سالم، افسردگی، احساس تنهایی، تصویر بدنی
 • طراحی مدل بین المللی شدن آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: یکی از شعبات ایجاد شده دانشگاه پیام نور در گرجستان)
  فرزاد قاسم زاده، جمشید عدالتیان شهریاری*، محمود محمدی صفحات 145-162
  هدف

  امروزه بین المللی سازی به یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان دانشگاه‌های برتر جهان بدل شده، چراکه بین المللی سازی شاه‌راهی برای کیفیت بخشی، برندسازی، درآمدزایی و اعتبار علمی دانشگاه ها است. با توجه به این شرایط پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب مفهومی بین‌المللی سازی آموزش عالی در یکی از شعبات ایجاد شده دانشگاه پیام‌نور در گرجستان انجام شده است.

  مواد و روش ها

   روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، کیفی است. مشارکت کنندگان 15 نفر از مدیران و دانشجویان ایرانی و خارجی در حال تحصیل در دانشگاه‌های بین المللی بودند که نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه بوده  که به روش تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشت که مجموع داده ها 10 مورد بوده که براساس نظر اساتید و کارشناسان 47 شاخص از میان آن ها استخراج و بر اساس آن مدل بین المللی سازی آموزش عالی در یکی از شعبات ایجاد شده دانشگاه پیام‌نور در گرجستان طراحی شد.

  نتیجه گیری

   مدل طراحی شده شامل مولفه های: سیاسی، زیرساخت‌های مالی، تجهیزات و امکانات، دانشگاهی، سازمانی، ارتباطات بین-الملل، آموزشی و درسی، اداری، پشتیبانی و خدماتی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی است که بر بین‌المللی سازی آموزش عالی ایران تاثیر می‌گذارند.

  کلیدواژگان: دانشگاه، بین المللی شدن آموزش عالی، جهانی شدن، آموزش عالی ایران
 • ارائه مدل دلبستگی مدیریتی مدیران (مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران)
  هانیه دیوسالار، بابک حسین زاده*، وحید فلاح صفحات 163-170

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران می باشد. در‌این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته از طریق تلفیق روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است.  جامعه آماری در مرحله کیفی15 نفر از خبرگان دانشگاه های مازندران می باشد. جامعه آماری مرحله کمی تحقیق کلیه مدیران دانشگاه های استان مازندران که تعداد کل جامعه آماری 478 نفر و حجم نمونه 213 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که بر اساس نتایج حاصل از محاحبه با خبرگان بدست آمده است. پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برابر است با 886/0 که در حد مطلوبی می‏باشد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد . بدین ترتیب: از نرم افزار آماری SPSS 24 و هم چنین از نرم افزار pls 3  برای تحلیل داده های آماری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد، ارزش های ویژه 6 عامل مورد تحقیق؛ بزرگتر از 3 که مجموعا تقریبا 77/52 درصد از تغییرات کل متغیر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران را بعهده دارند، در میان آنها ارزش عقلانیت دربرنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برابر با 22/22، ارزش ویژه عدالت و انصاف سازمانی برابر با 35/10، رهبری و مدیریت دانشگاهی برابر با 73/6، فرهنگ سازمانی 31/5، معماری دانشگاهی 34/4، نظام جبران خدمت 81/3 بوده است.همچنین نتایج برازش مدل نشان داد مقدار آمارهی کای- دو در مدل 267/809، درجه آزادی مدل نیز برابر با 318 است که حاصل نسبت آنها برابر با 545/2 است که مقدار قابل قبولی است. از طرفی دیگر شاخصهای برازندگی الگو مانندCFI، IFI، GFI، AGFI همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخص SRMR نیز 0545/0 است کهدر نهایت نتایج برازش مدل دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران را مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: دلبستگی مدیریتی، دانشگاه های مازندران
|
 • Masumeh Farajiniri, Roghayeh Sadeghiniri*, Alireza Abdorrahimi Pages 1-11

  Lifestyle as one of the most frequented terms of social sciences in recent years has brought unprecedented fragile metamorphosis in all areas. The extent of lifestyle due to easy communicative actions and the complexity of the domain and realms of human life has created such an atmosphere of transformation in this arena that the scope for change seems enormous. In this article, designed with the aim of examining the impact of modern lifestyle relationships and expanding cyberspace on adolescents culture, social identity, values and social relationships using a descriptive-analytical approach, after delving into the fundamental concept of lifestyle and communicative transformations, the dialectics of adolescents' lifestyle will be examined and the basic question will be answered as to what impacts of modern lifestyle have culture, social identity, values and social relationships of adolescents.

  Keywords: lifestyle, teens, culture, identity, value, cyberspace
 • Ghasemi Z_Sajadian E_Nadi M A_Zolfaghari Sh Pages 12-21
  Purpose

  Enjoying mental health can improve the students’ educational performance as one of the basic factors in their success. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of waiting-oriented psychological package based on teachings of Mahdavism on the psychological wellbeing and psychological distress on secondary high school female students.

  Method

  It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up stage. The statistical population of the present study included secondary high school female students in academic year 2018-19. 30 secondary high school female students were selected through non-random purposive sampling method and replaced into experimental and control groups (15 students in the experimental group and 15 students in the control group). The experimental group received waiting-oriented psychological package based on teachings of Mahdavism in twelve seventy-five-minute sessions during three months. The applied questionnaires in this study included the scale of self-examination of practical obligation to Islamic beliefs (Navidi, 1997), psychological wellbeing questionnaire (Ryff, 1989), psychological distress questionnaire (Kesler, 2003). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 software.

  Findings

  The results showed that waiting-oriented psychological package based on teachings of Mahdavism has significantly influenced the psychological wellbeing and psychological distress of secondary high school female students (p<0.001) in a way that this psychological package was able to lead to the improvement of psychological wellbeing and decrease of psychological distress in secondary high school female students.

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be concluded that waiting-oriented psychological package based on teachings of Mahdavism employing cases such as mental techniques, observing self as the background, cognitive defusion techniques, stipulating values and committed action can be used as an efficient method to improve psychological wellbeing and decrease psychological distress in secondary high school female students.

  Keywords: Waiting-oriented psychological package based on teachings of Mahdavism, psychological wellbeing, students
 • Atefeh Homayouni*, Zahra Seifi, Narges Mortazavi Pages 22-31

  Aim & Background:

  The purpose of this research was to study the relationship between religious coping styles, psychological capital and work-family conflict with occupational well-being.

  Method

  This research is descriptive correlation method and its statistical population included all employees of  a service organization, from whom 170 persons were selected through convenience sampling method and responded to research tools including religious coping styles scale, occupational well-being scale, psychological capital questionnaire and work-family conflict questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.

  Results

  Findings indicated that the relationship between all of the religious coping styles, work-family conflict, family-work conflict and psychological capital with occupational well-being was significant. Moreover, stepwise regression analysis results revealed that psychological capital, family-work conflict, religious coping styles of discontent,interpersonal religious support and plead (p<0/05) were able to predict occupational well-being respectively. These variables can predict 44/9 percentage of the total variance of occupational well-being.

  Conclusion

  Accordingly, it is recommended that administrators of organizations enhance occupational well-being of their employees by providing essential background for acquainting their employees with positive and negative ways of religious coping. Additionally, they should perform necessary educations in order to the management of work-family conflict and psychological capital.

  Keywords: occupational well-being, psychological capital, religious coping styles, work-family conflict
 • Hossein Nazoktabar*, Ensiee Babaei, Amir Safarfar Pages 32-40
  Aims

  The present study aimed to identify the relation between the Islamic life style and Social Wellbeing and Psychological security of secondary school students of Dezful County.

  Materials and Methods

  The method of present study is descriptive - correlation based on the nature of the subject. The statistical population of this study consists of all secondary school students of Dezful city. Their number, According to the statistics of the county education. From this number, 368 person were selected as classification sampling Based on Morgan Table in order to implement this project and collect data from questionnaire Islamic life style(1388), Social Wellbeing questionnaire(2004) and Psychological security questionnaire (2004).Data were analyzed using Pearson and multi-variation regression correlation test by SPSS 21.

  Findings

  Results Pearson correlation test showed that there is a positive and significant relationship between the Islamic life styles and Social Wellbeing and Psychological security of secondary students. According to the results of the regression analysis, the independent variables of the Islamic life style (with Impact factor of 79 percent) and Social Wellbeing (with Impact factor of %4.3), respectively, have the highest coefficient of standardized regression effect on The dependent variable Psychological security of students. The amount of the multiple correlation coefficient (R=%82) shows strong correlation between the set of independent and dependent variables. The amount of the determination coefficient (R2=%68) represents the Explaining of 68% of the Changes in the dependent variable of Psychological security by the independent variables.

  Conclusion

  Islamic lifestyle leads to the improvement of social health and psychological safety of students.

  Keywords: Islamic life style, Social Wellbeing, Psychological security
 • Elahe Nadi, Fariba Saeedpoor*, Hassan Boland Pages 41-48
  Aims

  Happiness and life expectancy are important to the mental health of community members. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of religious-based cognitive-behavioral group therapy on increasing life expectancy and happiness in infertile women.

  Materials and Methods

  This study is an applied research in terms of purpose and is a quasi-experimental pre-test-post-test with the control group. The statistical population of the study consisted of all infertile women in Lahijan city who referred to infertility centers in 2018. 30 infertile women were selected through convenience sampling method according to the research method, based on the selection criteria and were randomly divided into two experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group received cognitive-behavioral religious-based training during 10 sessions of 60 minutes once a week, but the control group did not receive any training. Data were collected using the Munsch Happiness Scale and Miller Hope Scale. SPSS 22 software and descriptive and inferential statistics indices were used for data analysis. Multivariate analysis of covariance was used to test the main hypothesis of the study.

  Findings

  There was a significant difference between the experimental and control groups in the dependent variables of life expectancy (F=15/74, P<0.001) and happiness (F=14/36 and P<0.001), so that the life expectancy and happiness of the experimental group were significantly improved compared to the control group.

  Conclusion

  Religious-based cognitive-behavioral group therapy is an effective way to increase life expectancy and happiness in infertile women.

  Keywords: Religious-Based Cognitive-Behavioral Group Therapy, Happiness, Life Expectancy, Infertility
 • Baghianpour.Z, Zhianbagheri .M *, Belyad .M.R Pages 49-57

  The purpose of this study was to predict job satisfaction based on Islamic lifestyle and spiritual well-being in nurses. The study was descriptive-correlational and the statistical population included all female nurses in Takht Jamshid Hospital of Karaj this year. Sample size was also randomly selected using Cochran formula (n = 144). Questionnaire was used for data collection and correlation and univariate regression tests were used for data analysis at the significant level (P <0.05). The results showed that Islamic lifestyle and its components (social, beliefs, worship, ethics, financial, family, health, thinking and science, security and chronology) and spiritual well-being and its components (relationship with God, self, others and nature) can predict job satisfaction. Therefore, it is recommended to organize workshops on spiritual well-being and Islamic lifestyle in order to increase nurses' job satisfaction.

  Keywords: Islamic lifestyle, Job satisfaction, Nurses, Spiritual well-being
 • Seyed Mahmood Mosavi Nejad*, Fariba Rajabi Pages 58-64
  Background and Aim

  Patients with the last stage of renal disease are hemodialized with premature death but suffer from a wide range of problems that affect their quality of life. The evaluation of quality of life helps to address patients' problems fundamentally and to rehabilitate the therapeutic methods. Therefore, the present study aimed at investigating the relationship between time perspective and trust on God with quality of life in hemodialysis patients.

  Method

  In a descriptive-correlational study, using the Morgan table, 92 patients who were referred to Allameh Bashlol Gonabadi Hospital in the first three months of 2018 who had the criteria for entering the study were selected. Data gathering tool was Zimbardo and Boyd's Time Perspective Questionnaire (1999), Tavakol on God Boulhari et al. (2000), and quality of life of Crower et al. (2002). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis using SPSS software version 22.

  Results

  The results of correlation showed that the relationship between negative past and present and somewhat negative quality of life, relationship between positive past, pleasure and future with positive quality of life and relationship between trust on God and positive quality of life (01/0> p). Also, the perspective of time and faith in God are able to predict the quality of life of patients with hemodialysis.

  Conclusion

  Therefore proper planning with the focus on these factors can help to improve the quality of life of hemodialysis patients.

  Keywords: Time perspective, Trust in God, Quality of life, Hemodialysis patients
 • Agha Molaei S, Nikkhah H.A, Maghsoodi S Pages 65-72
  Aims

  With the onset of the modern era and the formation of a consumerist culture, various types of lifestyles stemming from the development of a consumerist spirit embodied modern human life. According to Giddens, as religion and social identity become more and more weakened, the body and consumer goods become more and more important in identifying individuals. The purpose of the present study is to investigate the sociology of traditional and modern consumer lifestyle and some of its individual and social factors among Kerman citizens.

  Materials and Methods

  This descriptive-correlational study was conducted in Kerman in autumn 2016. The statistical population consisted of all citizens of Kerman over 18 years of age. 400 of them were selected and studied by multistage cluster sampling. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire on consumer lifestyle based on four components of leisure, body management, nutrition and shopping patterns in both traditional and modern dimensions. The other part of the questionnaire was based on personal and contextual information and social class information (socio-economic database). Data were analyzed by SPSS software in two parts: descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and one-way ANOVA).

  Results

  The results showed that respondents have a more traditional consumption lifestyle. Respondents had a more traditional style in subjects such as leisure, body management, nutrition, and shopping patterns, all four components of the consumer lifestyle. Traditional lifestyle shows a significant difference in terms of gender, age, marital status, and residential neighborhood. In addition, modern lifestyle showed a significant difference in age and marital status, but gender and residential neighborhood did not differ significantly from modern lifestyle. Also, there is a significant difference in consumption pattern in both traditional and modern dimensions in terms of socioeconomic status.

  Conclusion

  In today’s context, the role of traditional institutions such as family and religion in socializing individuals is declining and some kind of cultural disruption is prevalent in society; in this context, individuals, especially young people, build a modern and distinct identity for themselves, influenced by modernity and consumer culture. They are. The socio-economic base as a combination of cultural, socio-economic factors plays a decisive role in constructing individuals’ identity and differentiation.

  Keywords: Traditional, Modern Lifestyle, Consumer Culture, Socio-Economic Basis
 • Elham Azarakhsh, Nader Monirpour*, Majid Zargham Hajebi Pages 82-87
  Background and Aim

  Research shows that acceptance and commitment therapy is effective on marital satisfaction, but determining the role of personality traits in modulating this effect has been neglected, so the present study aims to determine the effectiveness of acceptance and commitment treatment It was performed on marital satisfaction with the moderating role of personality traits.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. From the statistical population of married clients of Tehran counseling centers, 30 people were selected as the available sample and randomly divided into two experimental groups (15 people) and control group (15 people). Research questionnaires included Enrich (1989) on marital satisfaction and Neo (1998) on personality traits. Acceptance and commitment treatment was held for 8 sessions for the experimental group but the control group did not receive any training. Thus, research data were collected and analyzed using covariance.

  Findings

  Post-test results showed an increase in marital satisfaction of the experimental group and block method analysis showed that acceptance and commitment based therapy had a significant effect on increasing marital satisfaction with a modulating role of personality traits (p≤0.05).

  Conclusion

  Personality traits had a significant moderating role in the effect of acceptance and commitment on marital satisfaction. It can also be considered in improving marital life with the approach of acceptance and commitment on personality traits.

  Keywords: Acceptance, Commitment, Marital Satisfaction, Personality Traits
 • Nasim Mohammadi, Negin Jabari Pages 88-97
  Purpose

  The aim of this study was to identify the causes of social isolation in high school students in Gorgan city.

  Methods

  The research method was qualitative and sampling used in this analysis was purposive sampling. The statistical population of the present study included the participating team, scientific and practical experts who had at least ten years of experience in training, consulting and policy in the field of educational management. Based on this, 10 people were selected as the final experts and the interview continued until the theoretical saturation was reached. In this study, interviews were used to collect research data. Then, using qualitative analysis of grounded theory, a number of concepts of extraction and coding of indicators were performed. Data analysis was performed using MAXQDA software.

  Findings

  The results showed that the 6 paradigms derived from grounded theory are: indicators of effective role of parents and teachers, studentschr('39') lack of language, household economic status and family personality type as contextual categories in presenting the model of social isolation of high school students in Gorgan Were.

  Conclusion

  Based on the results of qualitative data analysis of the foundation, the scope and nature of social isolation in high school students in Gorgan is affected by the following categories: socio-economic anomalies, individual variables, parental role, strengthening social relationships, psychological interactions and Family level.

  Keywords: isolation, youth, social isolation, stress
 • Seyed Babak Hashemi Neko, Hossein Ahmadi*, Ali Mohebbi Pages 98-106
  Purpose

  The purpose of this study was to validate the model of factors affecting education based on happiness and vitality based on the document of fundamental change.

  Method

  The research was heuristic (qualitative-quantitative) according to the applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of the study was in the qualitative part of the document of fundamental change and in the quantitative part were the faculty members of public universities (262 people). The sample size in the qualitative part corresponded to the statistical population and in the qualitative part was 157 people which was determined using the Cochranchr('39')s formula. The instrument used in the qualitative part of the checklist and in the quantitative part were two researcher-made questionnaires that were validated using the validity of the structure.

  Findings

  The findings of this study indicate that religious, devotional and moral factors; Social policy; Bio-physical; Aesthetic and artistic; Economic, professional, scientific and technological have an effect on uplifting religious education (beliefs, ethics and rules) and the statistical results of the path analysis method have also validly confirmed the designed model.

  Conclusion

  It seems that if the factors identified in this study are considered in the field of education, it will lead to freshness and vitality in students and the school environment.

  Keywords: Education, Vitality, Document Of Fundamental Change
 • Naghmeh Ataiee, Mahmoud Jajarmi*, Hossein Mehdian Pages 107-115

  In this study, the structural relationship between attitudes toward death, the pattern of perception of God, perceived childhood attachment, and social support mediated by mental health and spiritual intelligence was examined in the form of a causal model. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method. The statistical population of 200 students of Birjand University was selected by cluster sampling method. Six valid scales include: Wong et al.chr('39')s Death Attitude Scale (1994), Keynes & Magyarmo Mental Health Scale (2003), Kingchr('39')s Spiritual Intelligence Scale (2008), Imagination of Lawrence (1997), Hazen and Schiver (1986) and the social support of Catrona and Russell (1987). It was used to measure variables. Validity and reliability of all approved instruments. Data analysis was performed by path analysis method of structural equation modeling in Amos software. The results showed that the model fits well with the data, which means that: in a positive attitude towards death and its active acceptance, the pattern of perception of God (influence, challenge, benevolence), social support (value, dependence, cohesion. Perceived attachment pattern (safe parents); Spiritual intelligence (existential thinking, production of personal meaning, development of consciousness) and mental well-being (mental health and social health and positive emotions), are effective. In a negative attitude to death and Fear and avoidance of those insecure parents and negative emotions play a major role. The pattern of perception of God and perceived social support due to mental health and perceived childhood attachment due to spiritual intelligence have an indirect effect on studentschr('39') attitudes toward death. Imagination, social support, perceived childhood attachment, spiritual intelligence, and mental health can account for 61% of changes in attitudes toward death.

  Keywords: Attitude to Death, Mental Health, Pattern of Imagination of God, Spiritual Intelligence, Perceived Childhood Attachment, Social Support
 • Narjes Nasrollahi, Maryam Haji Abdul Baqi*, HamidReza Mostafid, Saeed Beheshti Pages 108-114
  Purpose

  The aim of this study was the role of Quranic literature in improving spouseschr('39') relationships.

  Materials and Methods

  This research was conducted by the method of library studies, which was obtained and analyzed by referring to Quranic, narrative and scientific texts.

  Findings

  In order to maintain the safety of the family, the Holy Quran has set mutual duties and rights for the couple to protect the family from the psychological damage caused by the wrong relations between the spouses. The necessity of chastity and mutual loyalty, protection of their privacy, companionship with the famous, qunoot and obedience to the spouse, mutual observance of each otherchr('39')s rights and non-abandonment are among the most important orders of the Holy Quran to spouses.

  Conclusion

  Based on the results of the research, the literature of the Quran, by using the best words to employ the best words and combinations, established a healthy and humane relationship between spouses and proposes the solution of marriage to get rid of the lust of sexual instinct, so that men and women in Relax together and cover each others’ faults.

  Keywords: Literature Of Quran, Relationship, Couples
 • Nazila Ameri Siahooie, Mehdi Bagheri*, Nadergholi Ghorchian, Parivash Jafari Pages 115-124
  Purpose

  The aim of this study was to provide a strategic model for institutionalizing the culture of endowment in universities and higher education institutions in order to provide strategies for university development.

  Materials and Methods

  This research has a hybrid strategy. In the qualitative part, the statistical community includes experts in the field of endowment. Scientific experts include related professors in the field of teamwork and people active in the field of teamwork and are professional experts. The quantitative population studied in this study includes all donors and acquaintances of Hormozgan province and managers of higher levels of universities and institutions of higher education, whose number is 135 according to statistics. For quantitative analysis, confirmatory factor analysis tests and structural equation modeling were used. For data analysis, Spss and Pls software were used and for the qualitative part, the foundation data method and Maxqda10 software were used.

  Findings

  The research findings showed that universities and higher education institutions to move towards institutionalization of endowment should pay attention to the variables of education, facilitator, strategies, culture, barriers, results.

  Conclusion

  The results showed that the managers of universities and higher education institutions can take measures to support their activities in universities by using endowments.

  Keywords: Endowment, Institutionalize Culture, University
 • Hadiseh Abdari, Hassan Shahrakipoor*, Afsaneh Saber Garekani Pages 125-135
  Purpose

  The aim of this study is to provide an optimal model of cognitive-educational learning style with emphasis on the culture of communication language teaching approach.

  Materials and Methods

  The research method was mixed or combined method. Thus, in the first part, by analyzing the inductive content, the dimensions and components of educational learning of high school students with emphasis on the communication approach are identified and in the second part, their validation is done by a descriptive survey method. The statistical population in the first part was expert professors, authors and heads of departments and in the second part was high school students in Tehran. In the quantitative part, the number of interviewees was 15 and in the quantitative part, using Cochranchr('39')s formula, the number of samples was estimated at 202 and they were selected using the sampling method in relation to the educational area. The research tool in the first part is a semi-structured interview and in the second part, a researcher-made questionnaire based on the dimensions and components extracted from the perspective of various experts, whose face and content validity has been confirmed by academic experts after the study. The reliability of the questionnaire during the calculation of Cronbachchr('39')s alpha coefficient was equal to 0.90. In qualitative analysis of the findings, a model was used and in quantitative analysis of data, confirmatory factor analysis method was used.

  Findings

  The results showed that communication dualism, two-way communication, communication approach culture, active self-confident approach, facilitating transferable skills were the axes of the optimal model of educational learning of high school students with emphasis on communication approach. In the current situation, the average of facilitating transferable skills and culture of communication approach from the perspective of high school students was higher than expected, but the average of other components was lower than expected.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that the use of communication learning based on the communication approach has been effective in promoting English language learning, so this study uses the teachings of the theory of communication approach to improve English language learning. Suggests a foreign language title

  Keywords: communication language teaching approach, educational learning, high school students
 • Sheyda Khoshemehry, Ghorban Fathi Aghdam*, MohammadJavad Pourvaghar Pages 136-144
  Purpose

  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy with emphasis on healthy lifestyle on depression, loneliness and body image of female high school students in District 8 of Tehran.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed in a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The statistical population of this study was eighth grade female students in District 8 of Tehran. Sampling was cluster type. Finally, 70 students were randomly divided into two groups (35 in the experimental group and 35 in the control group). Treatment was performed only for the experimental group. Beck Depression Inventory, Di Tomaso Loneliness Questionnaire, and Littleton Body Fear Questionnaire were used. Data analysis was performed using analysis of covariance at a significance level of less than 0.05 using SPSS 24 software.

  Findings

  The results showed that in the pre-test stage there was no significant difference between the experimental and control groups (p> 05 0.05), but in the post-test stage there was a difference in terms of all three variables. There is significance (=p = 0.001, F = 18.9 = depression), (=p = 0.001, F = 12.2 = feeling lonely), ( = 0.001) p, 1 / 20F =  body image).

  Conclusion

  The results showed that cognitive-behavioral therapy with emphasis on healthy lifestyle is effective in improving depression, loneliness and body image.

  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, depression, loneliness, physical image
 • Designing Model for the Internationalization of Iran's Higher Education (Case Study: One of the University Payam-E-Nour Branch’s in Georgia)
  Farzad Ghasemzadeh, Jamshid Edalatian Shahriari *, Mahmoud Mohammadi Pages 145-162
  Purpose

  Today internationalization has become one of the main concerns of the top universities across the world, because internationalization is a highway for making higher quality, branding, incoming, and academic credibility for them. Considering these conditions, the present study aims to design a conceptual framework of the internationalization of Iran's Higher Education in One of the university payam-E- nour branch’s in Georgia.

  Materials and Methods

  The research method in terms of purpose and nature of the data is practical and qualitative respectively. The participants were 15 Iranian and foreign administrators and students whose studying at international universities purposeful and snowball sampling continued to theoretical saturation. The research tool was interview which was analyzed through Data Analysis Method in three stages of Open Coding, Axial Coding and Selective Coding.

  Finding

  The main findings indicated that the total number of data was 10 that 47 indicators were extracted among them based on the opinion of professors and experts, and the model of internationalization of  Iran's higher education in one of the university payam-E- nour branch’s in Georgia designed based on it.

  Conclusion

  The designed model includes Political, Financial infrastructure, Equipment and Facilities, Universities, Organizational, International Relations, Educational and Training, Administrative, Support and Services, Socio-Cultural and Economic components that affect the internationalization of Iran's higher education.

  Keywords: Universities, Internationalization of higher education, becoming global, Iran's Higher Education
 • Presenting the Managerial Attachment Model of Managers (Case Study of Mazandaran Universities)
  Hanieh Divsalar, Babak Hosseinzadeh*, Vahid Fallah Pages 163-170

  The present study can be a model of management attachment of managers of Mazandaran universities. In this research, according to the purpose and nature research, the combined or mixed research method through losses of qualitative and quantitative methods has been used. The statistical population in the qualitative stage is 15 people from Mazandaran Experts University. Statistical population You can have the quantitative stage of research of all universities in Mazandaran province, which is the total number of the statistical population is 478 people and the sample size is 213 people. The data collection tool in the quantitative part of the questionnaire is researcher-made if you are based on the results of interviewing bad experts. The reliability calculated through Cronbach's alpha is equal to 0.886, which is a desirable level. Descriptive and inferential statistical methods were used for statistical analysis of the collected information. As follows: SPSS 24 statistical software and pls 3 software were used to analyze statistical data. The results of the analysis showed that the eigenvalues ​​of 6 research factors greater than 3, which together are 52.77% of the total reduction of managerial attachment variables of managers of Mazandaran universities, among them the value of e-commerce, implementation and evaluation is equal to 22.22. It is compatible with the numbers 22 and 22 with 10.35, academic management and management equal to 6.73, organizational culture 5.31, university architecture 4.34, there was a service compensation system of 3.81. , The degree of freedom of the model is equal to 318, which is equal to 2.545, which is an acceptable rate. Other indicators of model fit such as CFI, IFI, GFI, AGFI are all appropriate if accepted and the SRMR indicator is 0.0455, which is required in the final results of the model attachment model of management of Mazandaran universities.

  Keywords: Responsibility Management, Mazandaran Universities