فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهسا کارآموزیان، بهجت کلانتری خاندانی، مسعود باقری*، فرزاد دهقانی فر، علی دره کردی صفحات 8-20
  مقدمه

  خودکارآمدی به باور فردی در خصوص انجام رفتار تاکید می ‏کند و باور به این نکته که تا چه حد کنترل سلامت بر عهده افراد می‏ باشد، می‏تواند باعث بروز رفتار مناسب بهداشتی گردد. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه رفتارهای مربوط به سرطان (CBI) در جمعیت بیماران زن ایرانی مبتلا به سرطان پستان طراحی گردید.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. پس از تایید روایی صوری و محتوا به منظور روان‏سنجی این ابزار 345 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان مراکز تخصصی درمان سرطان شهر کرمان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و CBI و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی را تکمیل نمودند. در این پژوهش به منظور ارزیابی روایی از مدل‏ های تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و روایی همزمان و برای بررسی پایایی از آزمون بازآزمایی و ضرایب آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار AMOS  در SPSS استفاده گردید.

  یافته ‏ها:

  تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه 31 آیتمی با 7 خرده مقیاس آن، با حذف عبارت 3 و 5 تایید شد. همبستگی معنی‏ دار مولفه ها و مقیاس کلی CBI با پرسشنامه خودکارآمدی عمومی، روایی همزمان پرسشنامه را تایید کرد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفا کرونباخ 75/0 تایید و برای عامل‏ های هفت‏گانه بین 69/0 تا 74/0 بود. دامنه ضریب اعتبار بازآزمایی یک ماه بعد بر روی 30 نفر از بیماران سرطانی بین 67/0 تا 74/0 بود (01/0P<) که حاکی از پایایی CBI در طول زمان می‏ باشد.

  نتیجه‏ گیری:

  CBI ویژگی‏ های روان‏سنجی لازم را دارد. در این پژوهش هفت عامل استخراج شده CBI، با عوامل استخراج شده درنسخه اصلی منطبق بود. پژوهش حاضر ابزاری را معرفی می‏ نماید که می‏ تواند در سنجش و ارزیابی خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان پستان در دوره درمان سودمند واقع شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، سرطان، روان سنجی، پرسشنامه رفتارهای مربوط به سرطان
 • زینب شقاقی ترکداری، محمد خلج کندری*، محمد علی حسینپور فیضی صفحات 21-30
  مقدمه

  سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است که نیازمند مطالعه مارکرها برای ارایه گروه‏بندی ویژه از این سرطان می‏ باشد. یافته‏ ها نشان می‏ دهد که lncRNA‏ها به عنوان زیر مجموعه اصلی رونوشت‏ های غیرکدکننده در پروسه‏ های تومورزایی دخیل می‏باشند. ما در این مطالعه بیان FER1L4 و ژن هدف آن در شبکه ceRNA، کورپرسور رونویسی RB 1 (RB1)، را در 61 نمونه بافتی سرطان پستان از نوع کارسینومای داکتال (غیر تهاجمی و درجا) و بافت غیرتوموری مجاورش مطالعه کردیم. همچنین ارتباط FER1L4 و ژن RB1 با ویژگی‏ های مختلف بالینی بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  بیان ژن ‏های مذکور با استفاده از روش  Real time PCRدر 61 نمونه مربوط به کارسینومای داکتال (غیرتهاجمی و درجا) پستان در مقایسه با بافت‏های غیرتوموری مجاور آنها در یک گروه از بیماران مبتلا به سرطان پستان بررسی شد و نتایج حاصل با روش آماری ANOVA و T-test مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته‏ ها:

  نتایج نشان داد که FER1L4 تفاوت معنی‏داری بین نمونه ‏های توموری در مقایسه با بافت‏های غیر توموری مجاورشان نداشت در حالیکه ژن RB1 در بافت‏های سرطانی کاهش بیان معنی‏داری داشته است (P=0.008). علاوه بر این نتایج نشان می‏دهد که افزایش بیان FER1L4 و برعکس کاهش بیان RB1 به طور معنی‏ داری با وجود متاستاز در غدد لنفاوی بیماران ارتباط دارد (P<0.05).

  نتیجه‏ گیری:

  برخلاف مطالعات پیشین، در مطالعه ما افزایش معنی‏ داری از FER1L4 در سرطان پستان یافت نشد ولی با این حال بیان ژن RB1 به صورت معنی ‏داری کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: FER1L4 lncRNA، سرطان پستان، RB1، شبکه ceRNA
 • رسول نجفی، فاطمه امیری*، قدرت روشنایی، محمد عباسی، مهدی رازی صفحات 31-38
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین سرطان و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در زنان است. همواره مدت زمان بقا و شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای این بیماران برای پیشگیری از پیشرفت سرطان پستان و درمان بهتر آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک کوهورت گذشته‎نگر مربوط به 493 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی همدان طی سال های 80 تا 96 بود که در چک لیست جمع آوری و ثبت گردید. اطلاعات تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 با روش کاپلان مایر و مدل کاکس برای برآورد میزان بقا و عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین (انحراف معیار) سنی بیماران (34/11)75/49 سال و میزان بقای 5 و 10 ساله بیماران مبتلا به سرطان پستان 86 و 61 درصد بود. نتایج برازش مدل مخاطرات کاکس نشان داد که متغیرهای سن ((78/2-23/1)53/1HR (%95 CI)= و اندازه تومور (89/2-16/1)49/1HR (%95 CI)=. با مخاطره مرگ بیماران رابطه معنی‏داری دارد (05/0>p).

  نتیجه گیری:

  سن و اندازه تومور با بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان رابطه دارد. لذا با افزایش اگاهی زنان نسبت به معاینات دوره ای و تشخیص زودرس بیماری می توان مخاطره مرگ را کاهش داد و از پیشرفت سرطان پستان نیز پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: سن، اندازه تومور، سرطان پستان، آنالیز کاپلان مایر، مدل کاکس
 • شیدا جبل عاملی*، لیلا قاسمی صفحات 39-51
  مقدمه

  تاثیرات جسمی و روانی سرطان پستان و جراحی ماستکتومی بر تمایلات جنسی به عنوان یکی از مهم‏ترین وجوه شخصیت هر فرد، نیاز به مداخله های روان‏شناختی موثر را تایید می‏کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تمایلات جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با مراحل پیش‏آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه ی آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان در استان اصفهان بود که در سال 96-1395 به شعبه اصفهان مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا) مراجعه کرده بودند. نمونه شامل 26 بیمار بود که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس از جامعه فوق انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 13 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسه دریافت کرد و گروه گواه تا پایان پژوهش در لیست انتظار باقی ماند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه تمایلات جنسی هالبرت و آپت (1992) بود که در هر دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به اجرا درآمد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم‏ افزارSPSS و روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ‏ها:

  طبق نتایج تحلیل کوواریانس، در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات تمایلات جنسی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (99/7F=، 014/0P=) و میانگین نمره تمایلات جنسی در گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود و به دنبال درمان، از 85/0 به 23/1 بهبود معنادار داشت (05/0P<)، اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (با میانگین 17/1 در پیش‏ آزمون و 16/1 در پس آزمون) (05/0<P). در مجموع در مرحله پس آزمون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش تمایلات جنسی بیماران گروه آزمایش تاثیر معناداری داشته است (05/0P<) و میزان این تاثیر 48/0 بود.

  نتیجه‏ گیری:

  به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش، احتمالا بتوان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود تمایلات جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان، پذیرش و تعهد، تمایلات جنسی، سرطان پستان، جراحی ماستکتومی
 • هادی اسمخانی اکبری نژاد، محمد قمری*، جعفر پویامنش، قربان فتحی اقدم صفحات 52-63
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر تاب آوری زنان با تجربه جراحی پستان صورت گرفت.

  روش بررسی

  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه زنان ماستکتومی شده شهر تبریز بود که در سال 1397 مشغول گذراندن دوره پرتودرمانی خود بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 30 نفر از آن ها انتخاب و در سه گروه روایت درمانی، رفتاردرمانی عقلانی هیجانی و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بود. اعضای گروه های روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند.

  یافته ها:

  نتایج نشان داد که روایت درمانی (4/66M=) و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (9/79M=) در مقایسه با گروه کنترل (9/51M=)، در پس آزمون، منجر به افزایش تاب آوری زنان با تجربه جراجی پستان شده اند (001/0>P)، و این نتایج در مرحله پیگیری نیز نشان از ماندگاری اثر دارد (001/0>P). همچنین نتایج نشان داد تاثیر رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر تاب آوری بیشتر از تاثیر روایت درمانی در مراحل پس آزمون و پیگیری (001/0>P) است.

  نتیجه گیری:

  براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی موجب افزایش تاب آوری زنان با تجربه جراحی پستان شده است.

  کلیدواژگان: روایت درمانی، رفتاردرمانی عقلانی هیجانی، تاب آوری، زنان با تجربه جراحی پستان
 • وحید فرجی وفا، نسیم خسروی، مهدیه ملانوری شمسی، حمید آقا علی نژاد* صفحات 64-75
  مقدمه

  تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) با مرگ و میر همبستگی منفی دارد. کاهش HRV پدیده ای رایج در بیماران مبتلا به سرطان است. همبستگی بین HRV و بقای عمومی در بیماران سرطان، آن را به عنوان یک شاخص زیستی ارزشمند در ارزیابی پروگنوس بیماری مطرح کرده است. از سوی دیگر، فعالیت ورزشی به عنوان یک راهبرد مداخله ای برای تاثیر بر پیامدهای مختلف در بیماران مبتلا به سرطان به کار می رود. هدف مطالعه حاضر این بود که  ادبیات مربوط به اثر مداخلات ورزشی بر HRV و پارامترهای مختلف آن در بیماران مبتلا به سرطان را به شکلی نظام مند مورد بررسی قرار دهد بود.

  روش بررسی

  برای یافتن مقالات مرتبط (از 1950 تا 15 اکتبر 2018)، یک جستجوی نظام مند طبق دستورالعمل PRISMA در پایگاه داده های PubMed و Google Scholar انجام گرفت. از کلماتexercise, training, cancer, neoplasms, heart rate   variability, HRV برای جستجو استفاده شد. معیارهای ورود مقالات به شرح زیر بود: زبان مقاله انگلیسی باشد؛ مطالعه از نوع کارآزمایی باشد؛ تنها از مداخله ورزشی ساختاریافته استفاده شده باشد؛ آزمودنی ها بیماران بالغ مبتلا به سرطان بوده و پیش از شروع تحقیق سابقه فعالیت ورزشی نداشته باشند.

  یافته ها:

  نهایتا 8 مطالعه واجد شرایط در این مقاله مروری گنجانده شد. از بین پارامترهای HRV، 2 پارامتر در دامنه زمانی (SDNN و RMSSD) و 3 پارامتر در حوزه فرکانس (HF، LF و LF/HF) در مطالعات گزارش شده بودند. فعالیت ورزشی در تمامی مطالعات باعث افزایش در سه پارامتر SDNN، RMSSD و HF شده بود، هرچند این تفاوت در برخی مقالات از نظر آماری معنادار نبود. یافته های مطالعات در مورد پارامترهای LF و LF/HF خیلی همسان نبود، مضافا اینکه این دو پارامتر فاقد ارزش پروگنوستیک شناخته شده هم بودند.

  نتیجه ‏گیری:

  در حالت کلی، مداخله ورزشی می تواند تغییرپذیری ضربان قلب را در بیماران مبتلا به سرطان بهبود ببخشد. توصیه می شود در ارزیابی میزان اثر فعالیت ورزشی بر HRV پارامترهای SDNN، RMSSD و HF استفاده شود، چراکه این پارامترها 1) ارزش پروگنوستیک دارند و 2) به شکل مناسب تری منعکس کننده اثر فعالیت ورزشی در این بیماران هستند.

  کلیدواژگان: تغییرپذیری ضربان قلب، فعالیت ورزشی، سرطان
|
 • Mahsa Karamoozian, Behjat Kalantari Khandani, Masoud Bagheri*, Farzad Dehghanifar, Ali Darekordi Pages 8-20
  Introduction

  Self-efficacy refers to an individual’s belief in their capacity to execute a specific behavior. Believing that individuals themselves are responsible for their health can lead to the adoption of health behaviors. This study aimed to conduct a confirmatory factor analysis of a Cancer Behavior Inventory (CBI) for Iranian female breast cancer patients.

  Methods

  This was a descriptive-analytic study. First, we establishing the content and face validity of the instrument. Then, 345 breast cancer patients were selected from cancer treatment centers of Kerman city by convenience sampling to evaluate the psychometric properties of the instrument. The participants completed the CBI and the General Self-efficacy Scale. The instrument validity was assessed using exploratory and confirmatory factor analysis (structural validity) and correlational methods (concurrent validity), and the internal and external reliability were evaluated by calculating Cronbach’s alpha coefficients and using the test-retest method, respectively. Analyses were performed using SPSS 19 and AMOS software packages.

  Results

  Confirmatory factor analysis of the 31-item questionnaire, consisting of 7 subscales, was conducted after removing items 3 and 5. A significant correlation between each subscale and the General Self-efficacy Scale and also between the overall scale and the General Self-efficacy Scale confirmed the concurrent validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed based on a Cronbach’s alpha coefficient value of 0.75 (ranging from 0.69 to 0.74 for the seven factors). The 1-month test-retest reliability, assessed by readministering the test to 30 cancer patients, ranged between 0.67 and 0.74 (P < 0.01), which shows acceptable reliability of the CBI over time.

  Conclusion

  The CBI has acceptable validity and reliability. The seven factors extracted for the CBI matched those identified in the original version. The present study introduces a tool that can be useful in assessing and evaluating the self-efficacy of breast cancer patients during treatment.

  Keywords: Self-Efficacy, Cancer, Psychometrics, Cancer Behavior Inventory
 • Zeinab Shaghaghi Torkdari, Mohammad Khalaj, Kondori*, Mohammad Ali Hosseinpour Feizi Pages 21-30
  Introduction

  Breast cancer is the second most common cause of cancer-related death among females, which requires an exploration for markers to propose a more specific categorization of this cancer. Long noncoding RNAs (lncRNAs), the main subset of noncoding transcripts, are involved in tumorigenic processes. In this study, we investigated the expression of the fer- 1– like family member 4 (FER1L4) lncRNA and its competitive endogenous RNA network target gene, RB transcriptional corepressor 1 (RB1), in ductal carcinoma (invasive and in situ) tissue and its adjacent noncancerous tissue (ANCT). Furthermore, associations of FER1L4 and RB1 with various clinical features of the patients were analyzed.

  Methods

  Quantitative real-time PCR was used to measure the expression of the mentioned genes in 61 samples of ductal carcinoma and their ANCTs, and the data were analyzed using ANOVA and t tests.

  Results

  FER1L expression was not significantly different in breast tumor samples compared with their ANCT samples, while RB1 showed significant downregulation in tumor tissues (P = 0.008). In addition, increased expression of FER1L4 and decreased RB1 expression were significantly correlated with lymph node metastasis in breast cancer patients (P < 0.05).

  Conclusion

  FER1L4 is not upregulated in breast cancer tissue. However, RB1 expression is significantly downregulated.

  Keywords: lncRNA FER1L4, Breast Cancer, RB1, ceRNA Network
 • Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri*, Ghodrat Roshanaei, Mohammad Abbasi, Mahdi Razi Pages 31-38
  Introduction

  Breast cancer is the most common cancer and one of the leading causes of death in women. Identification of factors affecting the survival rate of these patients is important for the prevention of breast cancer progression and better treatment.

  Methods

  This retrospective cohort study was performed on 493 women with breast cancer referred to Imam Khomeini clinic in Hamadan between 2001 and 2018. The Kaplan-Meier method and the Cox proportional hazard model were used to estimate the survival rate and factors affecting patient survival. All analyses were performed using SPSS 21.

  Results

  The mean (standard deviation) age of the patients was 49.75 (11.34) years, and the 5- and 10-year survival rates were 61% and86%,  respectively. The Cox proportional hazards model showed a significant relationship between age(HR (%95 CI)=1.53(1.23-2.78)) and tumor size (HR (%95 CI)=1.49(1.16-2.89)) and mortality risk (P < 0.05).

  Conclusion

  Age and tumor size are associated with survival in patients with breast cancer. Therefore, increasing women’s awareness of the benefits of periodic examinations and early diagnosis can contribute to early detection of the disease and improved survival.

  Keywords: Age, Tumor Size, Breast Cancer, Kaplan-Meier Analysis, Cox Model
 • Sheida Jabalameli*, Leila Ghasemi Pages 39-51
  Introduction

  The effects of breast cancer and mastectomy on sexuality, an important aspect of personality, emphasize the need for psychological treatments. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on sexual desire in breast cancer patients after mastectomy.

  Methods

  This was a semiexperimental study with an experimental and a control group with a pretest-posttest design. The statistical population included all women with breast cancer in the Isfahan province who had come to Alla charity center in 2017. A sample of 26 women with breast cancer was selected through available sampling and assigned randomly to two groups of 13 subjects each. The experimental group received ACT over 8 sessions and the control group remained on the waiting list until the end of the study. The measurement tool was the Hurlbert Index of Sexual Desire administered before and after the intervention. Data were analyzed with SPSS 16 using an analysis of covariance test.

  Results

  There was a significant difference in the mean scores on sexual desire between the two groups (F = 7.99, p = 0.014). The mean score on sexual desire improved from 0.85 to 1.23 in the treatment group, but there was no change in the control group (1.17 in the pretest vs 1.16 in the posttest). In general, ACT was effective in improving sexual desire in patients (p < 0.05, effect size: 0.48).

  Conclusion

  In general, according to the findings of this research, ACT seems to be effective in improving psychological problems in women with breast cancer.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Sexual Desire, Breast Cancer, Mastectomy
 • Hadi Smkhani Akbarinejhad, Mohammad Ghamari*, Jafar Pouyamanesh, Ghorban Fathi Agdam Pages 52-63
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of narrative therapy and rational emotive behavior therapy on Resilience in women with breast surgery experience.

  Methods

  This was a semi-experimental study with a pretest-posttest, controlled design with follow-up. The study population consisted of all women with breast cancer who were undergoing postmastectomy radiotherapy in Tabriz in 2018. In total, 30 women were selected by a purposive sampling method, and divided into three groups of narrative therapy, rational emotive behavior therapy, and control. The intervention groups received their respective treatments over 8 sessions of 1.5 hours. The groups were assessed using the Connor-Davidson Resilience Scale before, after, and four months after the treatment.

  Results

  The mean postintervention resilience scores for the narrative therapy and rational emotive behavior therapy groups (66.4 and 79.9, respectively) were significantly greater compared with the control group (51.9) (P < 0.001). Similar results were observed at the 4-mont follow-up indicating a lasting effect. Also, the effect of rational emotive behavior therapy on resilience was greater than that of narrative therapy both after the intervention and at 4-month follow-up (P < 0.001).

  Conclusion

  Narrative therapy and rational emotive behavior therapy increased resiliency in women with breast surgery experience.

  Keywords: Narrative Therapy, Rational Emotive Behavior Therapy, Resilience, Women with Breast Surgery Experience
 • Vahid Farajivafa, Nasim Khosravi, Mahdieh Molanouri Shamsi, Hamid Agha, Alinejad* Pages 64-75
  Introduction

  Heart rate variability (HRV) is negatively associated with mortality. Decrease in HRV is common in cancer patients. The association between HRV and general survival in cancer patients has made HRV a valuable biomarker for evaluation of the disease prognosis. Exercise is considered an interventional strategy to improve various outcomes in cancer patients. The present paper provides a descriptive review of the literature regarding the effect of exercise interventions on HRV in cancer patients.

  Methods

  A systematic search was performed according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) guidelines in PubMed and Google Scholar, from inception since 1950 till October 15, 2018. The terms exercise, training, cancer, neoplasms, heart rate variability, and HRV were used in the search. Eligible studies were those trials using structured exercise intervention and having untrained adult cancer patients. Only English-language papers were included in the review.

  Results

  Eight studies were included in the review. Of the various HRV parameters, 2 in the time domain (SDNN and RMSSD) and 3 in the frequency domain (LF, HF, and LF/HF) were commonly reported in the studies. Exercise intervention increased SDNN, RMSSD, and HF in all the studies, although the difference did not reach statistical significance in some cases. The results regarding LF and LF/HF were not consistent.

  Conclusion

  In general, exercise intervention can improve HRV in cancer patients. It is suggested that SDNN, RMSSD, and HF parameters be used in the evaluation of exercise effects on HRV because these parameters a) have prognostic value and b) more suitably reflect the effects of exercise training in these patients.

  Keywords: Heart Rate Variability, Exercise Training, Cancer