فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی ارتباط بین HbA1c و میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع II در استان اصفهان
  صفحه 1
 • بررسی فراوانی آللی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs137852579 موجود در ژن کد کننده گیرنده آندروژن در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و مطالعه نظری ارتباط این پلی مورفیسم با مقاومت دارویی به درمان با داروی انزالوتامید
  صفحه 2
 • بررسی میزان آلاینده های میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی آب شرب چاه های روستایی شهرستان ارومیه
  صفحه 3
 • بررسی ارتباط دیابت تیپ 2 با تغییرات سطح سرمی عناصر مس، روی، منیزیم و کروم در جمعیت انسانی استان اصفهان
  صفحه 4
 • بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs10573247 در 3UTR ژن HMGA2 با خطر ابتلا به سرطان معده
  صفحه 5
 • ارزیابی اثر سمیت پیریدوپیریمیدین های سنتزی استخلاف دار شده بر روی رده های سلولی نرمال و سرطانی
  صفحه 6
 • تعیین الگوی عوامل حدت در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اندومتریت در مادیان
  لیلا کیانی بروجنی، حسن ممتاز صفحه 7
  سابقه و هدف

  اندومتریوز یکی از علل مهم کاهش باروری در مادیان است که توسط عوامل عفونی مختلفی ایجاد می شود که شایع ترین آن ها اشریشیاکلی است. هدف از این تحقیق تعیین الگوی عوامل بیماری زایی در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اندومتریوز در مادیان بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش جهت تعیین الگوی عوامل بیماری زایی باکتری اشریشیاکلی بر روی 136راس مادیان دارای سابقه ناباروری و مشکلات آبستنی در سطح استان چهار محال و بختیاری بررسی انجام شد و به منظور تشخیص اولیه اندومتریوز از تصاویر اولتراسونوگرافی استفاده شد. پس از اخذ نمونه ها به وسیله سیفوناژ رحمی وکشت میکروبی نمونه ها، جهت تایید مولکولی ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده و حضور شایع ترین عوامل بیماری زایی در این ایزوله ها از روش PCR استفاده شد.

  یافته ها

  از 136 نمونه مورد مطالعه، تعداد 22 نمونه (17/16) آلوده به اشریشیاکلی بودند. در ایزوله های جدا شده اکثر عوامل بیماری زایی در بیماری زایی جرم ردیابی شد طوری که ژن های fimH  با فراوانی 9/90 درصد و afa/draBC, cnf1 با حضور 7/72 درصد شایع ترین و ژن های PapGIII با فراوانی 2/27 درصد وtraT با حضور 8/18درصد نادرترین ژن های بیماری زایی ردیابی شده در این ایزوله ها بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این بررسی نشان داد که یکی از باکتری های غالب ایجاد کننده اندومتریوز در مادیان باکتری اشریشیاکلی بوده و حضور انواع فاکتورهای بیماری زایی در ایزوله های اشریشیاکلی نشان گر دخالت مستقیم این عوامل در بیماری زایی باکتری است.

  کلیدواژگان: اندومتریوز، اشریشیاکلی، عوامل بیماری زایی، مادیان، استان چهارمحال و بختیاری
 • بررسی و مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چند نژادگان گل نرگس (Narcissus sp) از شهرستان بهبهان
  سمیه دور، رضا دهقانی بیدگلی، مریم اخباری*، دامون رزمجویی صفحه 8
  سابقه و هدف

  گیاهان خانواده نرگس علاوه بر ارزش زینتی به لحاظ دارا بودن ترکیبات معطر و دارویی نیز دارای اهمیت می باشند. تحقیق حاضر به منظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی چهار نژادگان گل نرگس به نام های نرگس شهلا، نرگس مسکین، نرگس شصت پر و نرگس پنجه گربه ای انجام شده است.
   

  مواد و روش ها

  پس از جمع آوری گل نرگس در نرگسزار طبیعی بهبهان، عصاره گیری به روش سرد (خیساندن) انجام شد. در این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا بررسی فیتوشیمی گیاه انجام شد، سپس سنجش میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی تام به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت و در نهایت فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه در غلظت های مختلف با استفاده از روش مهار رادیکال ازاد 2 و 2 دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج بازده عصاره در نمونه ی نرگس مسکین درابتدای فصل برداشت، بیشتر از نمونه های دیگر بود. ترکیبات ثانویه مانند تانن و آلکالوییدها نیز در برخی نمونه ها مشاهده گردید که البته میزان آنها در نژادگان های مختلف گل نرگس، متفاوت بود. درصد مهار رادیکال های آزاد DPPH نیز نشان از خاصیت آنتی اکسیدانی نسبتا بالای این نژادگان ها دارد هرچند هر چهار نژادگان  تقریبا در یک حد دارای درصد مهار بودند، اما در این میان، بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی مربوط به نرگس مسکین با درصد مهار 72/93 و کمترین خاصیت آنتی اکسیدانی مربوط به نرگس شهلا با درصد مهار 895/91  بود، بر اساس نتایج، نرگس مسکین بیشترین و نرگس شهلا به ترتیب کمترین خاصیت آنتی اکسیدانی از خود نشان دادند.
  بحث: نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای در ترکیبات و درصد مهار رادیکال های آزاد DPPH در عصاره نژادگان های مختلف گیاه نرگس مشاهده می شود که تاکنون برای این گیاه در منابع علمی گزارش نشده است.

  نتیجه گیری

  گونه ها و واریته های مختلف گیاهی ترکیبات مختلفی دارند و این عامل می تواند در نوع استفاده صحیح آنها در صنایع مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آزمون فیتوشیمایی، خاصیت آنتی اکسیدانی، درصد مهار، گل نرگس، عصاره