فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور
سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 122، آذر و دی 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/10/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اعظم عبدالله پور*، ریحانه زرباف صفحات 417-434
  زمینه و هدف

  دوران بارداری بعنوان بخش مهمی از زندگی زنان، از جوانب مختلف از جمله فعالیت بدنی می تواند بر شاخص های مختلف سلامت نوزاد موثر باشد. یکی از بیماری های رایج و رو به گسترش بیماری گرفتگی عروق است که eNOS،BCL-2 و BAX از شاخص های مرتبط با آن است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی در قبل و هنگام بارداری در موشهای صحرایی نژاد اسپراگداولی بر بیان ژن eNOS،BCL-2 و BAX در بافت شریان فمور فرزندان آنان انجام شد.

  روش بررسی

  20 سر موش صحرایی ماده نژاد اسپراگوداولی (85/10 ± 222گرم) به طور تصادفی در 4 گروه زیر تقسیم بندی شدند: 1- گروه تمرین هنگام بارداری(T.p) 2- گروه تمرین قبل و هنگام بارداری(T.bp) 3- گروه تمرین قبل از بارداری(T.b) 4- گروه کنترل(C). موش ها قبل و هنگام بارداری برنامه تمرینی هوازی با شدت متوسط انجام دادند. بافت گیری از شریان فمور بچه رت های سن 8 هفتگی به منظور بررسی بیان ژن eNOS، BCL-2 ، BAX و BAX/BCL-2 انجام شد.

  یافته ها:

  انجام تمرین هوازی در قبل و هنگام بارداری و به خصوص در هر دو مرحله منجر به افزایش معنا دار بیان ژن eNOS و BCL-2 و کاهش معنا دار در بیان ژن BAX و BAX/BCL-2 شد.

  نتیجه گیری:

  براساس نتایج به دست آمده، پروتکل تمرینی پژوهش حاضر می تواند در برخی از عوامل مربوط به گرفتگی عروق در فرزندان رت نر مادران تمرین کرده در دوره های مذکور، تغییرات مثبت ایجاد کند. کلمات کلیدی: فعالیت ورزشی،بارداری ،آپوپتوز ،عملکرد اندوتلیال

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، بارداری، آپوپتوز، عملکرد اندوتلیال
 • محمدرضا حیدری*، فرحان موسوی، بهنام قلی زاده صفحات 435-447
  زمینه و هدف

  درد یکی از عوارض شایع پس از جراحی قلب است که میتواند باعث ایجاد مشکلاتی برای بیمار شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرآوای قرآن بر درد و شاخصهای همودینامیک پس از جراحی قلب انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور بر روی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بستری در بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال 1397 انجام شد. پس از اکستوباسیون روزانه 2 بار و هربار به مدت ده دقیقه آوای قرآن پخش شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل جمعیت شناسی و بالینی و مقیاس بصری درد (VAS) و همچنین شاخصهای همودینامیک شامل فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و ضربان قلب بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل و آزمون آنووای اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بین مشخصات دو گروه از نظر متغیرهای کیفی و کمی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت و دو گروه همگون بودند. آزمون آنووای اندازه های تکراری نشان داد که به کارگیری آوای قرآن بر کاهش میزان شدت درد بیماران موثر بوده است(001/0> P). همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر آوای قرآن بر فشار سیستولیک(001/0> P) و عدم تاثیر گذاری معنا دار بر فشار دیاستولیک و ضربان قلب بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که آوای قرآن کریم بر کاهش درد و فشارخون سیستولیک بیماران پس از عمل جراحی قلب باز موثر است. بنابراین میتوان از این روش به عنوان یک مراقبت پرستاری غیرتهاجمی بهره برد.

  کلیدواژگان: آوای قرآن، درد، جراحی قلب، موسیقی درمانی
 • علی بختیاری، مژگان اسکندری، جواد نوروزی، فاطمه شبخیز، بابک هوشمند مقدم* صفحات 449-458
  زمینه و هدف

  ارتباط تنگاتنگی بین پاتوژنز چاقی و عوارض متابولیکی ناشی از آن با ترشح برخی از آدیپوکین ها وجود دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تغییرات واسپین، آپلین و امنتین-1 سرمی پس از شش هفته تمرین طناب زنی در نوجوانان چاق انجام گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه نیمه تجربی،20 پسر چاق (با دامنه سنی 9/1±16سال، قد6/9±172 سانتی متر، وزن2/13±6/88کیلوگرم) از بین داوطلبان انتخاب و به طور تصادفی در گروه های همگن، تمرین(10نفر) و شاهد(10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین طناب زنی به صورت شش هفته/ پنج روز/ چهل دقیقه در هر جلسه بود. نمونه های خونی و سنجش ترکیب بدن پیش و پس از پروتکل جهت ارزیابی متغیرها اندازه گیری و با استفاده از ابزار و کیت های استاندارد سنجش شد. جهت تجزیه وتحلیل آماری از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح معناداری کمتر از 05/0 استفاده شد.

  یافته ها:

  در ابتدا تفاوت آماری معناداری در متغیرهای سن، وزن و شاخص توده بدنی بین دو گروه وجود نداشت. در گروه تمرین، مقادیر سرمی آپلین(002/0p=) و واسپین(011/0p=) در پایان مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه کاهش و مقادیر امنتین-1(001/0p=) افزایش معناداری داشت. همچنین اختلاف معناداری در مقادیر تمامی متغیرها بین دو گروه مشاهده گردید.

  نتیجه گیری:

  نتایج این مطالعه نشان داد طناب زنی به عنوان یک شیوه تمرینی می تواند در کاهش آدیپوکین های واسپین و آپلین و افزایش امنتین-1 در نوجوانان چاق مفید باشد و از این منظر باعث تغییرات مثبت وضعیت متابولیکی این افراد شود.

  کلیدواژگان: طناب زدن، آپلین، واسپین، امنتین-1
 • اردشیر فرامرزی، مجتبی نوفلی*، آزاده توفیقی، فرشته شاهچراغی صفحات 459-470
  این مطالعه مبتنی بر افزایش و ارتقاء کیفیت و کمیت مطلوب تر و موثر تر در تولید این واکسن در کشور بود. در این راستا دو روش (سپراتور و فیلترپرس) در جداسازی توکسین عامل مولد بیماری یعنی کورینه باکتریوم دیفتریه سویه واکسینال از پیکره باکتری های کشت یافته در فرمانتور، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سه سری ساخت 350 لیتری کشت فرمانتوری دیفتری تهیه شد. جداسازی نیمی از آن در هر سری ساخت، توسط استفاده از فیلترپرس به همراه کمک کننده فیلتر (خاک دیاتومه) و نیمی دیگر با استفاده از دستگاه سپراتور انجام شد. 3 نمونه از هر روش به میزان 50 میلی لیتر از سه سری-ساخت برداشته شد و آزمون های کمترین دوز کشنده، آزمون سمیت اختصاصی، تیتر سم حاصله به روش فولکولاسیون رامون و SDS-PAGE ژل الکتروفورزیس، بر روی نمونه ها انجام شد. سایر موارد همانند زمان صرف شده جهت رسیدن به محصول نهایی، حجم محصول و شفافیت محصول حاصل شده نیز مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج حاصله در تمامی آزمون ها در روش جداسازی با سپراتور نسبت به روش جداسازی با فیلترپرس دارای برتری قابل ملاحظه ای بود. همچنین حجم محصول نهایی پس از جداسازی و شفافیت آن بروش سپراتور بهتر از روش فیلترپرس بود. مضافا اینکه زمان لازم برای جداسازی و هزینه های بکار رفته در روش سپراتور بمراتب کمتر از روش فیلترپرس بود. استفاده از روش جداسازی با سپراتور جایگزین مناسبی بر روش جداسازی توسط فیلترپرس در میزان افزایش کیفیت و کمیت تولید واکسن دیفتری می باشد و از این لحاظ میتواند کیفیت و کمیت واکسن تولیدی را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: کورینه باکتریوم دیفتریه، واکسن، جداسازی توکسین، شپراتور، فیلترپرس
 • مسعود جوکار*، پژمان معتمدی صفحات 471-484
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات بیان ژن HSP60 و HSP70 متعاقب تمرین بی هوازی با شدت بالا در عضله قلبی رت های صحرایی نر پس از ایسکمی - رپرفیوژن: اثر مکمل ملاتونین بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور 24 رت نر صحرایی ویستار با وزن تقریبی 250-200 گرم به 4 گروه 6 تایی شامل گروه کنترل، ملاتونین، تمرین بی هوازی، و تمرین بی هوازی + ملاتونین تقسیم شدند. پروتکل تمرین بی هوازی به مدت یک ماه اجرا شد؛ ضمنا گروه تمرین بی هوازی ملاتونین در مدت تمرین نیز تحت عمل گاواژ ملاتونین قرار داشتند. در پایان یک ماه رت ها بعد از دو روز استراحت تحت تزریق داروی ایزوپرنالین برای ایجاد ایسکمی ریپرفیوژن قرار گرفتند. بعد از دو روز رت ها تشریح و بطن چپ آنها خارج گردید. سپس میزان بیان ژن HSP60 و HSP70 رت ها با استخراج RNA و با تکنیک Real Time اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که مصرف ملاتونین میزان بیان ژن آپوپتوزی HSP60 زا کاهش و HSP70 را پس از تمرین بی هوازی افزایش داد (05/0≥p).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات بی هوازی شدید با مصرف ملاتونین موجب کاهش حجم آپوپتوز میوکارد پس از ایسکمی ریپرفیوژن ناشی از تزریق ایزوپرنالین می شود.

  کلیدواژگان: ملاتونین، HSP70، Hsp60، تمرینات بی هوازی، ایسکمی - رپرفیوژن
 • مهرنوش حساس یگانه، رضا شیاری*، محمدرضا فتحی، فاطمه ملک، سارا شیاری صفحات 485-490

  ترومبوز وریدی و شریانی عارضه ای است که در کودکان به ندرت اتفاق می افتد و معمولا در مواردی همچون استفاده از کاتتر ورید مرکزی ، بی تحرکی ، بیماری قلبی ، تروما ، بدخیمی ، جراحی ، عفونت ، کم آبی بدن ، شوک ، چاقی ، سندرم نفروتیک ، سندرم آنتی فسفولیپید و اختلالات انعقادی رخ می دهد. در این مقاله پسربچه 8 ساله ای گزارش شده است که از 2 هفته قبل از بستری ، دچار درد صبحگاهی در اندام تحتانی و استفراغ و از یک هفته قبل سیانوز انگشتان اول و دوم دست راست شده بود. در آزمایشات اولیه ، بیمار فقط کم خونی نورموکروم و نورموسیتیک داشت. در سونوگرافی رنگی داپلر و آنژیوگرافی توموگرافی اندام تحتانی ، ترومبوزیس در شریان پوبلیتال راست با گسترش به خلف پروگزیمال شریان تیبیا لیس راست گزارش گردیده بود. بیمار بلافاصله با آسپیرین تحت درمان قرار گرفت ، اما در طی بستری در اثر ترومبوز ریوی به پان سیتوپنی گرفتار شد. آزمایش آسپیراسیون مغز استخوان، لوسمی پرومیلوسیتی را تایید کرد. متاسفانه بیمار قبل از شیمی درمانی به دلیل خونریزی داخل مغزی گسترده، فوت شد.

  کلیدواژگان: ترومبوز، کودکان، لوسمی
 • مصطفی خدادوست*، رئوف نگارش، مطهرهمطهره مختارزاده، روح الله رنجبر صفحات 491-506
  زمینه و هدف

  بعلت کمبود اطلاعات معتبر در مورد اثر وزن و جنسیت بر سودمندی تمرین ورزشی، مشخص نیست که آیا افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS) دارای اضافه وزن می توانند کیفیت زندگی و خواب خود را مانند افراد با وزن نرمال بهبود ببخشند و آیا پاسخ زنان به تمرین ورزشی مانند مردان است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر جنسیت و وزن بر بهبود کیفیت خواب و زندگی در پاسخ به تمرین ورزشی است.

  روش بررسی

  36 فرد مبتلا به MS برای شرکت در برنامه تمرینی براساس وضعیت وزنو جنسیت به خدمت گرفته شدند و در چهار گروه وزن نرمال-مرد، وزن نرمال-زن، اضافه وزن-مرد و اضافه وزن-زن قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته تمرین تناوبی هوازی با شدت %75-60 کار بیشینه اوج بود. کیفیت خواب، خواب آلودگی و کیفیت زندگی قبل و بعد از دوره تمرین ارزیابی شد.

  یافته ها

  تمام شاخص ها بهبود معناداری را پس از دوره تمرین نشان دادند. اثر معنادار وزن بر بهبود کیفیت خواب و زندگی در طول برنامه تمرینی مشاهده شد. اثر معنادار جنسیت و تعامل جنسیت و ترکیب بدن بر کیفیت خواب و زندگی وجود نداشت. اثر معنادار جنسیت، وزن یا تعامل این دو، برای شاخص خواب آلودگی مشاهده نشد. کاهش وزن بطور معناداری با بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی ارتباط داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج تایید می کنند که تمرین ورزشی یک روش درمانی مکمل برای بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به MS است که وابسته به ترکیب بدن افراد می باشد.

  کلیدواژگان: جنسیت، وزن، مالتیپل اسکلروزیس، تمرین تناوبی هوازی
 • حمیرا رشیدی*، بهمن قادریان، سید محمود لطیفی، عاطفه مرادخانی، فاطمه بوستانی، فروغ ایزدی فر صفحات 507-517
  هدف

  مقایسه سطح سرمی ویتامین D و اسید اوریک و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک در شهر اهوازاست.

  روش کار

  در این مطالعه 86 نفر افراد چاق (30<BMI) مراجعه کننده به درمانگاه دیابت که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، بررسی شدند. به دوگروه مورد(افراد چاق مبتلا به سندرم متابولیک) و شاهد (افراد چاق بدون هیچ گونه علامت سندرم متابولیک) تقسیم شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 آنالیز شد.

  نتایج

  در افراد چاق مبتلا به سندرم متابولیک 31 نفر (3/54%) و گروه شاهد 14 نفر (2/48 %) دارای شیوع کمبود ویتامین Dبودند. البته، بین سطح سرمی ویتامین D در افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). بین وضعیت دیابت و سطح سرمی اسید اوریک در افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). سطح سرمی انسولین و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتلا به سندرم متابولیک به طور معناداری بیشتراز افراد چاق غیرمبتلا به سندرم متابولیک بود. (05/0>(P

  نتیجه گیری

  سطح سرمی انسولین و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتلابه سندرم متابولیک به طورمعناداری بیشتراز افراد چاق غیرمبتلا به سندرم است.

  کلیدواژگان: چاقی، سندرم متابولیک، ویتامین D، اسید اوریک، مقاومت به انسولین
 • مسعود فریدون نژاد*، فروغ کلانتری صفحات 519-532
  زمینه و هدف
  دارو های شیمی درمانی بر پایه ی فلزات پلاتین مانند داروی سیس پلاتین امروزه بطور وسیع در درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرند. اما به دلیل عوارض جانبی زیاد استفاده از این ترکیبات محدود شده است. تمام تلاشهای امروزه برای طراحی داروهای جدید پلاتینی و همچنین داروهای هیبریدی از طلا و پلاتین می باشد که پایه عملکرد آنها مشابه سیس پلاتین است ولی دارای عوارض جانبی کمتر و طیف اثر بیشتر روی انواع سرطان باشند.
  روش بررسی
  در این مطالعه، فعالیت سمیت سلولی کمپلکس های ناجورهسته دو فلزی پلاتین(II)-طلا(I) بر روی رده های سلولی سرطانی دهانه رحم (Hela)، کولون (SW1116)، پستان (MDA-MB-231) و همچنین سالم پستان (MCF-12A) به روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات داکینگ مولکولی این ترکیبات با DNA و تیوردوکسین ردوکتاز (TrxR) به عنوان اهداف ترکیبات پلاتین و طلا توسط نرم افزارAutoDock 4.2 انجام گردید. با استفاده از روش ستاره دنباله دار فعالیت ژنوتوکسیسیتی بهترین ترکیب سیتوتوکسیک نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در ارزیابی فعالیت سیتوتوکسیک، کمپلکس های 1b و 2b اثرات سیتوتوکسیک بهتری نسبت به سیس پلاتین از خود نشان دادند. تمامی ترکیبات اثر سمیت پایین تری نسبت به سیس پلاتین روی رده سالم پستان (MCF-12A) نشان دادند. برهم کنش ترکیبات با DNA و TrxR توسط داکینگ نیز بررسی گردید و نحوه و چگونگی اتصال ترکیبات به آنها مشخص گردید. همچنین اثر این ترکیبات بر واپاشی DNA با روش ستاره دنباله دار مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  کمپلکس های 1b و 2b این قابلیت را دارند تا با بررسی های بیولوژیک بیشتر، در درمان سرطان نقش موثری را ایفا کنند.
  کلیدواژگان: کمپلکس های هترودوفلزی پلاتین(II)-طلا(I)، داکینگ مولکولی، سمیت سلولی، ژنوتوکسیستی
 • پریسا بهبهانی*، سیدسیف الله بلادی موسوی، شکوه شایانپور، فاطمه حیاتی، حشمت الله شهبازیان صفحات 533-546
  زمینه وهدف
  پیوند کلیه درمان انتخابی در بیشتر بیماران با بیماری کلیوی مرحله آخر (ESRD) است. میزان بقای بیمارو گرافت موضوع مهمی در این بیماران است و نتایج آن در مراکز مختلف دنیا متفاوت است.
  هدف
  تعیین میزان بقای بیماران و گرافت بعد از پیوند کلیه در طول یک دوره د10ساله در بیماران پیوند کلیه در استان خوزستان، ایران.
  روش کار
  در این مطالعه, تمام دریافت کنندگان پیوند کلیه شامل 275بیمار(8 تا 70سال) بین سالهای 1387تا 1397 که پرونده آنها در بیمارستان گلستان اهواز موجود بود وارد مطالعه شدند. از آنالیز کاپلان ماییر برای تعیین میزان بقا و مدل رگرسون کاکس برای تعیین میزان خطر استفاده شد.
  نتایج
  میزان بقای1 ساله بیمارو گرافت 95.8% و97.6% بود. میزان بقای 5 ساله بیمار و گرافت90.4% و96.3%و میزان بقای 10 ساله بیمار و گرافت 88.2%و95.2%بود. ابتلا به دیابت ارتباط معناداری با میزان بقای بیماران پیوند کلیه داشت (0.0001=P) و انجام دیالیز قبل از پیوند با میزان بقای گرافت مرتبط بود (0.025=P). در این مطالعه میزان بقا مستقل از نوع اهدا کننده و مشخصات دریافت کننده بود(86/2=OR؛ CI95%: 26/1 - 50/6 ؛ 012/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان بقای 1، 5 و 10 ساله بیمار و گرافت در بیماران تحت پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه خوزستان مناسب بوده و نسبت به میزان بقا در سال های گذشته بهبود قابل توجهی را نشان می دهد. دیابت پیش بینی کننده مهم میزان بقا در دریافت کنندگان پیوند کلیه است این مساله برای افزایش میزان بقا باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، ریجکت گرافت، میزان بقا، اهواز
|
 • Azam Abdollahpour *, Reyhane Zarbaf Pages 417-434
  Background

  Pregnancy as an important part of women′s life can affect different health indicators of different aspects, including physical activity. One of the common and growing diseases is vascular disease, that eNOS, BCL-2 and BAX are related indices. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise before and during pregnancy in Sprague Dawley rats on the expression of eNOS, BCL-2 and BAX genes in their femoral artery tissues.

  Materials and Methods

  20 female Sprague Dawley rats(221 ± 10.85) were randomly divided into four groups:1- exercise during pregnancy (T.P), 2- exercise before and during pregnancy(Tbp), 3- exercise before pregnancy (Tb), 4- control (C). Mice performed moderate-intensity aerobic exercise before and during pregnancy. Tissue from the femoral artery of 8-week-old rats was used to evaluate eNOS, BCL-2, BAX and BAX / BCL-2 gene expression.

  Results

  Aerobic training before and during pregnancy, especially at both stages, resulted in a significant increase in eNOS and BCL-2 gene expression and a significant decrease in BAX and BAX / BCL-2 gene expression.

  Conclusion

  Based on the results, the present study protocol can make some positive changes in some of the factors related to vascular congestion in the offspring of male rats trained in these periods. Keywords: Pregnancy, Aerobic Training, Apoptosis, Endothelial function.

  Keywords: Pregnancy, aerobic training, Apoptosis, Endothelial function
 • Mohammad Reza Heidari *, Farhan Musavi, Behnam Gholizadeh Pages 435-447
  Background and objectives

  Pain is a common complication after heart surgery that can cause problems for the patient. This study aimed to investigate the effect of Holy Quran voice on pain and hemodynamic indices after cardiac surgery.

  Subjects and Methods:

  This single-blind randomized clinical trial was performed on heart surgery patients admitted to Golestan Hospital in Ahvaz in 2018. In the intervention group, after extubation, two times each day, for ten minutes, the voice of the Quran was broadcast. For the control group, the usual care was continued. Data collection tools consisted of demographic and clinical and visual analog scale (VAS) as well as hemodynamic indices including systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and heart rate. Data were analyzed by SPSS software version 22 using Chi-square, independent t-test and repeated ANOVA test.

  Results

  There was no significant difference between qualitative and quantitative variables between the two groups, so the two groups were similar. Repeated ANOVA test showed that the use of Holy Quran voice was effective in reducing the pain intensity of patients (P <0.001). Also, the results showed the positive effect of Holy Quran voice on systolic blood pressure (P <0.001) and no significant effect on diastolic pressure and heart rate.

  Conclusion

  The results of the study showed that the Holy Quran voice is effective in reducing pain and systolic blood pressure in patients after open-heart surgery. Therefore, this method can be used as non-invasive nursing care.

  Keywords: Holy Quran voice, Pain, Heart Surgery, Music Therapy
 • Ali Bakhtiyari, Mozhgan Eskandari, Javad Norouzi, Fatemeh Shabkhiz, Babak Hooshmand Moghadam * Pages 449-458
  Background and Objective

  There is a close relationship between the pathogenesis of obesity and the metabolic complications associated with secretion of some adipokines. The aim of this study was Evaluation the Effect of Rope Jumping Training on the secretion of Vaspin, Apelin and Omentin-1 adipokines in obese adolescents.

  Subjects and Methods:

  In this semi-experimental study, 20 fat boys (With a mean age of 16±1.9 years, height 172±9.6 cm, weight 88.6±13.2 kg) were selected from among volunteers and randomly placed in homogeneous groups, training group (n=10) and control group (n=10). The Rope Jumping Training protocol was six weeks /five days/forty minutes per session. Blood samples and body composition measurements were measured before and after the protocol for measuring variables and measured using standard instruments and kits. Independent and dependent t-test was used for statistical analysis and significance level less than 0.05

  Results

  At first, there was no statistically significant difference in age, weight, and BMI between the two groups. In the training group, serum apelin level (p=0.002) and vaspin (p=0.011) at the end of study compared with the beginning of the study, and the levels of omentin-1 (p=0.001) increased significantly. Also, there was a significant difference in the values of all variables between the two groups.

  Conclusion

  The results of this study showed that Rope Jumping as a training method can be helpful in reducing vaspine and apelin adipokines and increasing omentin-1 in obese adolescents, and in this regard, improve the metabolic status of these individuals.

  Keywords: Rope Jumping, apelin, Vaspin, Omentin-1
 • Ardeshir Faramarzi, Mojtaba Noofeli *, Azadeh Tofighi, Fereshteh Shahcheraghi Pages 459-470
  The aim of this research was based on increasing of the quantity, quality and effectiveness of this vaccine, protection of personnel and cost-benefit of production. In this regard two diphtheria toxin separation methods (Separator and Filter press) compared. Corynebacterium diphtheria (PW-8/CN-2000) was cultivated in 350L fermentor and half of the cultivation toxin clarified by Seitz filter press method and diatomea earth as filter aid and the rest was clarified by separator. Three sterile samples (50 mL) of each three produced batches were assessed by minimum lethal dose (MLD), specific toxicity test (STT), toxin flocculation titer (Lf, Kf – Ramon flocculation test) and SDS–PAGE. Other parameters like time consumption for toxin clarification with specific volume, quantity, product clarification, volume and clarification of product in two methods compared. The results confirmed that the separator clarification method was more advantageous to filter press. Also, volume and transparency of the final product after clarification by separator were better than Filterpress method. In addition, the separation time and costs used in the separator method were much less than Filterpress's method. In conclusion, use of separator clarification method was suitable alternative to current filter press method in terms of quantity and quality of diphtheria vaccine production.
  Keywords: Corynebacterium diphtheria, Vaccine, toxin separation, Separator, filter press
 • Masoud Jokar *, Pejman Motamedi Pages 471-484
  Background

  The aim of the present study was to evaluate the HSP60 and HSP70 gene expression changes following high intensity anaerobic exercise in male rats after ischemia-reperfusion: the effect of melatonin supplementation.

  Methods

  For this purpose, 24 male Wistar rats weighing approximately 200-250 g were divided into 4 groups of 6 study groups including control, melatonin, anaerobic training, and anaerobic + melatonin training. The anaerobic exercise protocol was performed for one month, while the melatonin anaerobic training group underwent melatonin gavage during the exercise. At the end of one month, rats were injected with isoprenaline after two days of rest to induce ischemia-reperfusion. After two days the rats were dissected and their left ventricle removed. Then, the expression of HSP60 and HSP70 genes in rats was measured by RNA extraction and Real Time technique.

  Results

  Results showed that melatonin consumption decreased HSP60 and increased HSP70 apoptotic gene expression after anaerobic exercise (p ≤0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that intensive anaerobic exercise with melatonin reduced the volume of myocardial apoptosis after ischemia-reperfusion-induced ischemia-reperfusion.

  Keywords: Melatonin, HSP70, Hsp60, Anaerobic Training, ischemia-reperfusion
 • Mehrnoush Hassas Yeganeh, Reza Shiari*, Mohammad Reza Fathi, Fatemeh Malek, Sara Shiari Pages 485-490

  Venous and arterial thrombosis is uncommon in children and usually occurs in cases with central venous catheter, immobility, heart disease, trauma, cancer, surgery, infection, dehydration, shock, obesity, nephrotic syndrome, antiphospholipid antibody syndrome and coagulation disorders. Here a case report of an 8-year-old boy is reported who was referred with pain in the legs for 2 months before admission, morning headache, and vomiting for 3 weeks and cyanosis of the first and second right toes a week before admition. In the initial laboratory tests, the patient had only normochromic, normocytic anemia. In color doppler ultrasonography and computed tomography angiography, thrombosisin the right popliteal artery was reported, which was extended to proximal posterior of right tibialis artery. The patient was treated with aspirin, but developed pulmonary thrombosis and pancytopenia during admission. Bone marrow aspiration confirmed promyelocytic leukemia. Patient expired prior to chemotherapy due to extensive intracerebral hemorrhage.

  Keywords: Thrombosis, children, leukemia
 • Mostafa Khodadoost *, Raoof Negaresh, Motahare Mokhtarzade, Roholah Ranjbar Pages 491-506
  Background and Objective

  Because of the scarcity of data available from effect of weight and gender on beneficial effect of exercise training, it is unknown whether overweight people with multiple sclerosis (MS) can improve their the sleep quality, sleepiness and quality of life as much as normal weight people and whether women can improve as much as men in response to exercise training. Therefore, this study aimed to investigate the effects of gender and weight on the improvement of quality of sleep and life response to exercise training in people with MS.

  Methods

  Thirty-six persons with MS were recruited to participate in aerobic interval exercise training based on body weight status and gender, and divided into four groups include normal weight-male, normal weight-female, overweight-male and overweight-female. The exercise included 8-weeks of interval exercise at 60-75% Wattpeak. Sleep quality, sleepiness and quality of life were measured before and following the 8-week period.

  Results

  All indicators showed significant improvement after exercise training. There were significant weight effects for improvement quality of sleep and life during exercise training. There were no significant gender and weight-gender interaction effects for improvement quality of sleep and life during exercise training. No significant weight, gender and interaction effect was found for sleepiness indicator during exercise training. Weight loss significantly associated with improvement of quality of life and sleep.

  Conclusion

  The results confirm that exercise is an effective therapeutic method for improving quality of life and sleep, which dependent of body composition in people with MS.

  Keywords: Gender, Weight, Multiple Sclerosis, Aerobic interval training
 • Homeira Rashidi *, Bahman Ghaderian, Seyed Mohmoud Latifi, Atefeh Moradkhani, Fatemeh Boostani, Forough Izadifar Pages 507-517
  Objective

  The purpose of this study was to compare the serum levels of vitamin D and uric acid and insulin resistance in obese subject with and whithout metabolic syndrom in Ahvaz.

  Methods

  In this study 86 obese (BMI>30) who were referred to Diabetes clinic evaluated. They divided in two case (obese subjects with metabolic syndrome) and control groups (obese without any signs of metabolic syndrome). Data were analyzed by SPSS software version 22.

  Results

  Thirty one (54.3%) in obese subject had metabolic syndrome and 14 (48.2%) had vitamin D deficiency. There was no significant difference in serum levels of vitamin D among obese and non-metabolic syndromes (P>0.05). The insulin resistance in obese people with metabolic syndrome was significantly higher than obese people without metabolic syndrome (P <0.05). There is no significant difference between diabetes status in obese and non-obese subjects with metabolic syndrome (P>0.05). The serum level of insulin in obese people with metabolic syndrome was significantly higher than obese people without metabolic syndrome (P<0.05). There was no significant difference in serum vitamin D and uric acid in obese and non-metabolic syndrome with insulin resistance (P>0.05). There was no significant difference between serum vitamin D levels and uric acid in obese and non-insulin dependent metabolic syndrome (P <0.05). There was no significant correlation between serum uric acid and insulin resistance in obese and non-diabetic obese subjects (P>0.05).

  Conclusion

  Insulin resistance in obese subjects with metabolic syndrome appears to be more common in obese than non-obese subjects.

  Keywords: Obesity, Metabolic Syndrome, Vitamin D, Uric Acid, insulin resistance
 • Masood Fereidoonnezhad *, Foroogh Kalantari Pages 519-532
  Background and Aim
  Platinum-based chemotherapy drugs like cisplatin are widely used in the treatment of cancer. However, because of its high side effects, the use of these compounds is limited. All of today's efforts is to design new platinum drugs, as well as hybrid of gold and platinum, which have a similar profile with cisplatin but have less side effects and wide spectrum on different cancer types.
  Material and Method
  In this study, the cytotoxic activity of heterobimetallic Pt(II)-Au(I) complexes on the cancer cell lines such as cervix (Hela), colon (SW1116), breast (MDA-MB-231) as well as normal breast (MCF-12A) cell line was evaluated using MTT method. Molecular docking studies of these compounds with DNA and thioredoxin reductase (TrxR), as targets for platinum and gold compounds, were conducted using AutoDock 4.2 software. Using the comet assay, genotoxicity of the best cytotoxic compound was also evaluated.
  Result
  In evaluating the cytotoxic activity, 1b and 2b complexes exhibited greater cytotoxicity than cisplatin. All compounds exhibited lower toxicity than cisplatin on normal breast cell line (MCF-12A). The interaction of complexes with DNA and TrxR using molecular docking was also investigated and their binding mode and binding site were determined. The genotoxicity effect of these compounds was also confirmed by the comet assay.
  Conclusion
  These complexes with further biological studies, have the ability to play a more effective role in the treatment of cancer.
  Keywords: Heterobimetallic platinum(II)–gold(I) complexes, Molecular docking, Cytotoxic activity, genotoxicity
 • Parisa Behbehani *, Seyed Seifollah Beladi Mousavi, Shokouh Shayanpour, Fatemeh Hayati, Heshmatolah Shahbazian Pages 533-546
  Background
  Kidney transplantation is a treatment of choice in most of the patients with end-stage of renal disease (ESRD). The patient and graft survival rates are important issues for these patients and results are different in various centers throughout the world.
  Objective
  To determine the patient and graft survival rate after kidney transplantation during a period of 10 years among transplanted patients in Khouzestan Province, Iran.
  Materials and Methods
  In this study, all recipients of kidney transplantation including 275 patients (age 8-70 years) between 2008 and 2018 who had records in Golestan Hospital, Ahvaz, Iran, were included. Kaplan-Meier method was used to determine the survival rate and Cox regression model to define the hazard ratio.
  Results
  The one-year patients and graft survival rates were 95.8% and 97.6% ,the five-year patient and graft survival rates were 90.4% and 96.3% and ten-year patients and graft survival rates were 88.2% and 92.5% respectively. The incidence of diabetes was significantly associated with the patient survival rate(P=0.0001) and pre-transplant dialysis was associated with graft survival (P=0.025). In this study, the survival rate was independent of the type of donor and recipient characteristic (OR=2.86; CI: 1.26-6.50; P=0.012).
  Conclusion
  Results of this study demonstrated that 1, 5 and 10-year patients and graft survival rates were appropriate in the kidney transplant center of Khuzestan and shows remarkable improvement over the past years. Diabetes was a significant predictor of survival in recipients of kidney transplantation and this issue should be considered in order to increase the survival.
  Keywords: Kidney Transplantation, Graft Rejection, Survival Rates, Ahvaz