فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی
  میرحسن سیدعامری، محمد امرایی* صفحات 11-24

  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هییت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور است. این تحقیق از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و به روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق، کلیه‌ی اعضای هییت علمی تمامی گروه‌های دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور در سال تحصیلی 96-95 بود. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 161 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری، احتمالی پیچیده از نوع تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی استاندارد شناسایی مولفه‌های بالندگی اعضای هییت علمی اجتهادی و همکاران (1390)، در 5 بعد و 41 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، Excel، و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. سطح معنی‌داری برای تمامی تجزیه و تحلیل‌ها 05/0P< در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، هر پنج مولفه به عنوان مولفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده‌ی بالندگی اعضای هیات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند؛ و در وضعیت موجود بالندگی آموزشی، سازمانی، فردی و اخلاقی بطور معنی‌داری بالاتر از حد متوسط می‌باشد، ولی میزان وضعیت موجود بالندگی پژوهشی در حد متوسط است. به نظر می‌رسد، باید در برنامه‌های بهسازی اعضای هییت علمی، به بهسازی پژوهشی توجه ویژه‌ای شود.

  کلیدواژگان: بالندگی، اعضای هیئت علمی، تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • ولی محمد درینی*، احسان نامدار جویمی صفحات 25-35
  هدف این پژوهش شناسایی مولفه های سرمایه نمادین و بررسی رابطه این سرمایه با رفتار خرید مصرف کننده در فروشگاه های لوازم ورزشی است. این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در بخش شناسایی مولفه های سرمایه نمادین جامعه آماری پژوهش 19 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان دانشگاه هستند که اطلاعات گردآوری شده با تکنیک دلفی مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد جهت بررسی رابطه مولفه های سرمایه نمادین با رفتار خرید مصرف کننده، مشتریان فروشگاه های لوازم ورزشی در شهر زاهدان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. نمونه پژوهش به روش خوشه ای چندمرحله ای و 384 نفر است (آلفای کرون باخ برای پرسش نامه های سرمایه نمادین بر اساس تکنیک دلفی و مدل نامدار جویمی و رفتار خرید بر اساس مدل لن کاستر و ویسی به ترتیب برابر با 82/0 و 89/0 است). داده های پژوهش با روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 9.1 تجزیه وتحلیل شده است؛ یافته های پژوهش برای سوال اصلی و همین طور رابطه سرمایه نمادین با رفتار قبل، حین و بعد از خرید به ترتیب مقادیر 91/0، 92/0، 91/0، 89/0 را نشان می دهد. هر چه افراد سرمایه نمادین بیشتری داشته باشند، قبل از خرید لوازم ورزشی، از رسانه ها و افراد دیگر کسب اطلاعات می کنند و با افراد بیشتری تعامل نمادین برقرار می کنند و لوازم ورزشی را با لوازم ورزشی جایگزین و دربردارنده مفاهیم مشابه نمادین مقایسه کرده، درگیر انتخاب های نمادین شده و متناسب با نیازها و خواسته های نمادین تجهیزات ورزشی دست به خرید می زنند.
  کلیدواژگان: رفتار بعد از خرید، رفتار حین خرید، رفتار قبل از خرید، سرمایه نمادین، لوازم و تجهیزات ورزشی
 • محمدرسول خدادادی*، حکیمه متفکری، باقر سلیمانی صفحات 37-47
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهتگیری کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه و خودکامیابی راه اندازی کسب و کار ورزشی با درنظرگرفتن نقش میانجی مهارتهای کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ورزشی دانشگاه های کشور می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 364 نفر از دانشجویان انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد جهت گیری کارآفرینی، قصد کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی و خودکامیابی استفاده شد. ببعد از ترجمه و ترجمه مجدد پرسشنامه ها، برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی هر چهار پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی پرسشنامه های جهت گیری کارآفرینی 84/0، قصد کارآفرینی 79/0، مهارت های کارآفرینی 90/0 و پرسشنامه خودکامیابی 87/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و Amos انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، مقادیر استخراج شده برای مسیرهای جهت گیری کارآفرینانه و مهارت های کارآفرینانه (57/0)، مهارت های کارآفرینانه و قصد کارآفرینی (61/0) معنیدار بودند (p
  کلیدواژگان: جهت گیری کارآفرینانه، مهارت های کارآفرینانه، خودشکوفایی، قصد کارآفرینانه
 • محسن حمیدی پور* صفحات 49-58
  به منظور جلوگیری از بدرفتاری هواداران فوتبال، سازمان های ملی و بین المللی قوانین مشخصی را به وجود آورده اند که باشگاه ها را مستقیما مسئول رفتار هوادارانشان می نماید. اختیارات انضباطی سازمان های ملی و بین المللی به آنها اجازه می دهد که مجازات ها را در صورت تخطی تماشاگران به باشگاه های فوتبال که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند اعمال کنند. در ایران نیز مقنن در همین زمینه بستری فراهم نمود تا در صورت احراز شرایطی، کیفر ناشی از رفتار تماشاگران را به باشگاه های فوتبال تسری دهد. با عنایت به نیازهای روز و یافته های جدید جرم شناسی از جمله نظریه «جرایم یقه سفیدی« و همچنین با استعانت از آموزه های فقهی از جمله قاعده "من له الغنم وعلیه الغرم"مقنن ذیل بخش چهارم و فصل اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این موضوع(مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر)اختصاص داده است. اجرایی کردن چنین قاعده ای باعث بحث های فراوانی در نظام های مختلف با محوریت مشروعیت و قانونی بودن چنین قواعدی از حیث شخصی بودن مسئولیت کیفری شد. در تحقیق حاضر ما با روش تحلیلی-توصیفی قائل بر این هستیم که برای ایجاد توازن در منافع فرد و باشگاه ها بایستی کفه ترازو را این بار نه درخدمت انقیاد در آوردن منافع فرد بلکه بایستی در به انقیاد در آوردن منافع و قدرت باشگاه ها برهم زد که بارزترین جلوه آن را امروزه می توان در مسئولیت کیفری باشگاه های ورزشی ملاحظه کرد
  کلیدواژگان: مسئولیت مطلق، مسئولیت ناشی از فعل غیر، مسئولیت نیابتی، مسئولیت کیفری باشگاه، بدرفتاری هواداران
 • فرزانه صالحی مقدم، وحید ساعت چیان*، مهدی اصفهانی، بهادر عزیزی صفحات 59-70
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین تربیت بدنی دانشگاه بر پاسخ های هیجانی و رضایت مندی دانشجویان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود که داده های آن به صورت میدانی جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شرکت کننده در کلاس های واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) بود که بر اساس جدول مورگان 105 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. بمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد (جانگ و یوون، 2011) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ارتباطات غیرکلامی و تمامی مولفه های آن با رضایت مندی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد (822/0=r). همچنین مولفه های ارتباطات غیرکلامی توانایی پیش بینی 46 درصد از پاسخ های هیجانی مثبت و 16 درصد از پاسخ های هیجانی منفی را دارا بودند و از طرف دیگر نیز 67 درصد از تغییرات رضایت مندی مربوط به پاسخ های هیجانی مثبت و 32 درصد از تغییرات رضایت مندی مربوط به پاسخ های هیجانی منفی می باشد. در این راستا توجه به این متغیرها و تلاش در جهت بهبود آن می تواند گامی موثر در راستای ارزیابی بهتر نیروی انسانی در سازمان و هدایت آنان در مسیر مناسب ارائه خدمات مناسب آموزشی و بهبود کیفیت عملکرد این افراد باشد.
  کلیدواژگان: ارتباطات غیرکلامی، پاسخ های هیجانی، رضایت مندی دانشجویان، مهارت های ارتباطی، واحد تربیت بدنی دانشگاه
 • بررسی چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها
  رضا شیرزادی*، سید محمدحسین رضوی، سعید امیرنژا، نصرالله محمدی صفحات 71-79

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارایه راهکارها است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات، مطالعه پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های باز بود. برای بررسی روایی صوری و محتوایی، یافته‌های پژوهش را برای مشارکتکنندگان ارایه و متن نظریه توسط آن‌ها مطالعه و نقطه نظرات آن‌ها اعمال شد. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تاییدپذیری، یافته‌های پژوهش را برای مشارکتکنندگان ارایه و متن نظریه توسط آن‌ها مطالعه و نقطه نظرات آن‌ها اعمال شد. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 88/0 گزارش شد. بر مبنای یافته‌ها تعداد کدهای باز 43 مورد است که در قالب 14 مفهوم دسته‌بندی شد. مجموع مفاهیم هم در قالب 5 شاخص اصلی جای گرفتند. عوامل محیطی، مدیریتی و مسایل مرتبط با نظام آمایش سرزمین به عنوان چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمینی شناسایی شدند. همچنین برقراری سیستم تحقیق و توسعه و عامل حمایت و پشتیبانی، استراتژی‌های موثر برای تقویت ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمینی است. در پایان باید بیان نمود در راستای تحقق توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین باید به شاخص‌های مختلفی توجه نمود و برنامه‌ریزی توسعه ورزش قهرمانی را بر مبنای آمایش سرزمین انجام داد.

  کلیدواژگان: توسعه، ورزش، قهرمانی، آمایش سرزمین
 • فرزاد غفوری، محسن اسمعیلی، پوریا سهرابی* صفحات 81-88
  این مقاله؛ پژوهشی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی ، همبستگی و قرابت ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش ها و بازی های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع آوری اطلاعات از طریق سایت ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش های سنتی صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در این کشورها در سطوح ملی و بین المللی، اقدامات بسیاری در راستای توسعه ورزش های سنتی صورت گرفته که می توان به اقدامات ساختاری، تسهیلاتی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین می توان به اهمیت این موضوع بین اقوام و ملل در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اشاره کرد. همچنین جایگاه ساختارهای فرهنگی و تاریخی و نقش اقوام در ایجاد، توسعه و ترویج ورزش های سنتی و نیز تنوع این ورزش ها در ایران و کشورهای نامبرده و دسته بندی های مشابه ورزش های سنتی مبتنی بر شکل و محتوای اجرا مورد توجه قرار گرفت. وحدت نظر حاکمیت و کارشناسان در ایران و کشورهای منتخب در زمینه وجود مشکلات مشابه احیا و ترویج ورزش های سنتی و تهدیدها و فرصت های مشابه، عزم ملی و برنامه ریزی و هدف گذاری های در خصوص توسعه این ورزش، نقش اسطوره ها، موسیقی و ادبیات برجسته ملل در تعالی ورزش های سنتی و جذب مخاطب، همچنین بهره مندی از ورزش های سنتی در توسعه ورزش های همگانی در بین اقوام از مهم ترین یافته ها بودند.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، قرابت و همبستگی، ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی
 • زهرا اسدی، حمید قاسمی*، رضا صابونچی صفحات 89-102
  پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش کیفی شامل پرسشنامه بود و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. پس از اشباع نظری اقدام به تحلیل عاملی تائیدی شد و پرسشنامه تاثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR شامل 5 مولفه و 41 گویه به دست آمد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل معادلات ساختاری برای تدوین مدل استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آموس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که از دیدگاه نمونه تحقیق «نقش های آگاهی دهنده» بالاترین رتبه و «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» پایین ترین رتبه را در عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، رسانه های جمعی، مدل AIDAR، تبلیغات
 • منوچهر ططری*، شهاب بهرامی، سیدموسی خادمی، امیرحمزه سبزی، فاطمه موسوی نسب صفحات 103-112
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی گری صخره شیشه ای کارکنان زن بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 110 نفر از کارکنان زن بود. برای سنجش جوسازمانی از پرسشنامه جوسازمانی (سوسمان)، سکوت سازمانی با پرسشنامه هارلوز (2001) و اشتیاق سالون (2001) موردسنجش قرار گرفت. پرسشنامه صخره شیشه ای که بابایی زکلیکی (1385) تدوین کرده است، استفاده شد. یافته ها نشان دهنده اثر جوسازمانی برافزایش اشتیاق سازمانی و کاهش سکوت سازمان و صخره ی شیشه ای هست. ضرایب علی مسیرهای بین سه سازه اصلی پژوهش نشان از تاثیر غیرمستقیم جوسازمانی (از طریق میانجی صخره شیشه ای) برافزایش اشتیاق و کاهش سکوت سازمانی دارد. بر اساس نتایج تحقیق می توان گفت که صخره شیشه ای بر اشتیاق به کار تاثیر منفی دارد. بدین معنا که هرچقدر زنان جامعه موردنظر در محیط کاری خود وجود صخره شیشه ای را بیشتر احساس کنند، میل و رغبت آنان برای کار کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: جوسازمانی، اشتیاق شغلی، سکوت سازمانی، صخره شیشه ای
 • تاسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته
  سعید خانمرادی* سید نصرالله سجادی، شیرین زردشتیان صفحات 113-128

  هدف، طراحی مدل تاسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. این پژوهش کاربردی با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی(7 نفر)، متن و فیلم مربوط به شرکت دانش بنیان(7 سند) بود. نمونه گیری هدف مند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که به صورت هدفمند 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از استراتژی داده بنیاد با نرم افرار MAXQDA در سه بخش کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شد. در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرم افزار 2Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که نقطه ی اشباع در نمونه ی کیفی ایجاد 63 کد اولیه، 6 بعد (موانع، پیشران ها، ظرفیت های صنعت ورزش، بخش های کارآفرینی ورزش، کارآفرینی ورزشی دانش بنیان و نتایج) و 1 کد محوری (تاسیس شرکت دانش بنیان ورزشی) متفاوت می کند که در مجموع 127 فراوانی کلی و 106 فراوانی مربوط به تفکیک مصاحبه ها را دارند. همچنین فرضیه های شناسایی شده در بخش کیفی به صورت کمی مورد مورد تایید قرار گرفتند. مدل این تحقیق جهت استفاده کارآفرینان ورزشی برای ورود به حوزه تاسیس شرکت دانش بنیان راه گشا خواهد بود.

  کلیدواژگان: دانش بنیان، شرکت، علوم ورزشی، کارآفرینی
 • شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی (شهرستان دزفول)
  رضا محمد کاظمی*، مهناز پوریز، بتول درویش زاده صفحات 129-146

  هدف تحقیق حاضر شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی گردشگری ورزشی شهرستان دزفول است.. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی میباشد. و از منظر شیوه جمع اوری داده ها از نوع آمیخته می باشد و از طرح تحقیق آمیخته بهم تنیده در این پژوهش استفاده شد. جهت دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهای در حال ظهور در صنعت مربوطه و ابعاد محیطی مرتبط) فرصت های گردشگری ورزشی در شهرستان دزفول شناسایی گردیده، سپس با تنظیم و ارایه پرسشنامه مبتنی بر الگوی اولویک، اهمیت هر یک از فرصتها و رضایت موجود از سطح عرضه آنان در جامعه ای از خبرگان، کارشناسان و متولیان کسب و کار های حوزه ی گردشگری ارزش دهی شده و اولویت هر کدام از فرصت ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن بودند که فرصت های گردشگری ورزشی شهرستان دزفول به ترتیب اولویت در گروه های زیر قرار می گیرند: فرصت های گروه اقامت، فرصت های گروه تفریح و ماجراجویی، فرصت های گروه جاذبه های گردشگری، فرصت های گروه رویدادهای خاص و همایش ها، فرصت های گروه غذا و نوشیدنی، فرصت های گروه خدمات گردشگری، فرصت های گروه حمل و نقل و فرصت های گروه ورزش های آبی. در هر گروه ذکر شده نیز فرصت هایی شناسایی شده و اولویت بندی گردیدند.

  کلیدواژگان: اولویت بندی فرصتها، رویکرد آمیخته، فرصت های کارآفرینانه، گردشگریورزشی
|
 • Identification the current state of development in the faculty members of the faculties of physical education
  Mirhasan Seyed Ameri, Mohammad Amraee* Pages 11-24

  The aim of study is identification the current state of development in the faculty members of the faculties of physical education and sports science. Methodology This research is non-experimental and descriptive-survey research. The statistical population of the study included all faculty members from all faculties of physical education and sport sciences throughout the country in the academic year of 96-95. The sample size was estimated to be 161 by Cochran formula. The sampling method was a complex random probability. The data gathering tool was a standard questionnaire identifying the components of faculty members of ijtehadi et al (2011), in 5 dimensions and 41 items. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics using SPSS, Excel, and AMOS software. The significance level for all analyzes was considered as P <0.05. The findings showed that all five components of research, educational, organizational, individual and ethical growth are the main components that make up the faculty members of faculties of physical education and sports science. In current situation, educational, organizational, individual and moral development is significantly higher than average. However, the current status of research development is moderate.higher than the average. All faculty improvement programs require attention and support; and in faculty upgrading programs, attention should be paid to all aspects of improvement, in particular research improvement.

  Keywords: Development, Faculty member’s, Physical Education, Sports Science
 • Vali Mohamad Darini *, Ehsan Namdar Joyami Pages 25-35
  Introduction
  The purpose of this research is to identify the components of symbolic capital and to examine the relationship between this capital and consumer purchasing behavior in sporting goods stores.
  Methodology
  This research is descriptive-survey. In the section identifying the components of the symbolic capital of the statistical society, 19 university professors and university experts have been investigated. The information collected was analyzed using Delphi technique. In the next step, to examine the relationship between symbolic capital components and consumer purchasing behavior, customers of sporting goods stores in Zahedan city were selected as the statistical population of the study. Regarding the general nature of the research community, the research sample is multi-stage clustered and 384 people (Cronbach's alpha for symbolic capital and purchasing behavior questionnaire respectively is 0.82 and 0.89).
  Findings
  The research findings for the main question and also the relation between symbolic capital and the behavior before, during and after purchase are 0.91, 0.92, 0.91, and 0.89, respectively.
  Conclusion
  Whatever people have a more symbolic capital, they learn information from the media and other people before buying sporting goods, and they engage with more people in symbolic interactions and substitute sporting goods with sporting goods with similar symbolic concepts. , Engaging in symbolic choices and shopping for the symbolic needs of sports equipment.
  Keywords: Behavior after purchase, Shopping behavior, Pre-purchase behavior, Symbolic capital, Sports equipment, supplies
 • Mohammad Khodadadi *, Hakimeh Motefakeri, Bagher Soleimani Pages 37-47
  The aim of this study is to research the effect of individual entrepreneurial orientation (IEO) and entrepreneurial intention and self-fulfillment with the mediating role of entrepreneurial skills. The statistical population of the study is the master's degree students of sport sciences in the universities of the country. Using random cluster sampling, 364 students were selected. To collect data four standard questionnaires was used. After translation and re-translation of the questionnaires, all of the four questionnaires were reviewed by the experts of sport management to ensure the formal and content validity. For reliability of questionnaires, Cronbach's alpha coefficient test was used and reliability of entrepreneurship orientation 0.84, entrepreneurship intention 0.79, entrepreneurship skills 0.90 and self-censorship questionnaire 0.87 was achieved. Data analysis was performed using SPSS version 20 and Amos software. Findings show that the extracted values for entrepreneurial orientation pathways and entrepreneurial skills (0.57), entrepreneurial skills and entrepreneurial intention (0.61) were significant (p
  Keywords: Entrepreneurial Orientation, entrepreneurial skills, self- fulfillment, entrepreneurial intention
 • Mohsen Hamidipour * Pages 49-58
  In order to prevent mistreatment of football fans, national and international organizations have created certain rules that directly regulate clubs for their fans' behavior. The disciplinary powers of national and international organizations allow them to impose penalties in the event of violations by spectators of football clubs with an independent legal personality. In Iran, there were also grounds in this field to allow extend the penalties for the behaviors of the spectators to the football clubs. Taking into account the needs of the day and the new findings of criminology, including the theory of "white collar crimes", as well as the use of jurisprudential doctrines, including the principle of cost-interest legislator of Iran dedicated some articles to this point (i.e. Aboulute responsibility). The implementation of such a rule has led to many discussions in various systems, with the focus on legitimacy and the legality of such rules, in terms of restricting the personal of criminal responsibility to oneself or extending responsibility if oneself for others wrongdoings. In our research, we use the analytical-descriptive method to balance the interests of the individual and the clubs, but we argue that it must be shaken to subjugate the interests and power of the clubs. The most striking feature of balancing interest today can be seen in the criminal responsibility of sports clubs.
  Keywords: Absolute Responsibility, Criminal Responsibility, Misconduct of Fans
 • Farzaneh Salehi Moghadam, Vahid Saatchian *, Mahdi Esfahani, Bahador Azizi Pages 59-70
  The purpose of this study was to investigate the relationship between non-verbal communication among physical education instructors on emotional responses and student's satisfaction. The method of this research, was descriptive- correlation. Statistical population includes all students participating in the general physical education unit of Imam Reza International University. 105 samples were selected randomly according to Morgan sample size table. A standard questionnaire (Jang & Yoon, 2011) with confirm the content validity and determine the reliability used. Finding showed that there was a significant correlation between non-verbal communication and all its components with students satisfaction variable (r= 0.822). Also, non-verbal communication components had the ability to predict 46% of the positive emotional response variable and 16% of the negative emotional response variable. On the other hand, 67% of satisfaction changes are related to positive emotional responses and 33% of satisfaction changes related to negative emotional responses. So paying attention to these variables and trying to improve it can be an effective step towards better evaluation of human resources in the organization and directing them in the proper direction of providing appropriate educational services and improving the quality of their performance.
  Keywords: Non-verbal communication, emotional responses, student satisfaction, communication skill, physical education unit of university
 • Investigating the Challenges of Growing and Developing Championship Sports Based on Land Preparation and Solutions
  R. Shirzadi *, M. H. Razavi S, S. Amirnejad, N. Mohammadi Pages 71-79

  The purpose of the present study is to examine the challenges of developing and developing championship sport based on land preparation and strategies. This qualitative study was conducted through semi-structured interviews with 16 people including professors and experts who were selected by purposeful sampling method. The state-of-the-art method was previous research articles and open interviews.To examine the face and content validity, they presented robust findings to their clients and analyzed their findings and their views. In order to assess validity, transferability, and verifiability, they presented strong findings to the participants and tested their theory and their opinions. The method used for reliability was the in-house agreement method. The mean of intra-subject agreement was reported to be 0.88. According to the findings, there were 43 open source codes that were categorized into 14 concepts. The concepts were grouped into five main indicators. Environmental, managerial and land use planning issues were identified as challenges for the development and development of championship sport based on land use planning. Establishing a R&D system and supporting and support strategies are effective strategies for enhancing championship-based sport. Finally, it should be noted that in order to achieve the development of championship sport based on land planning, different indicators should be considered and planning of development of championship sport based on land planning.

  Keywords: Development, Sport, Championship, Land preparation
 • Ghafouri Farzad, Mohsen Esmaeili, Pourya Sohrabi * Pages 81-88
  The article is a qualitative research which has done with comparative method by Brady pattern’s help. The research studies solidarity and common similarities of Iran Traditional Sports and Local Games and some other countries .The statistical society of the research involves traditional sports and games of China, India, Greece and Iran. Data collecting has done by search in sites, scientific articles, books and interview with experts of traditional sports. The research findings show that in all mentioned countries many actions have accomplished for developing traditional sports in national and international levels. The educational, structural, cultural and also research measurements are examples of these efforts. Also the importance of this topic among these nations in social, economic and cultural aspects can be mentioned. Also the position of cultural and historical structures and the role of races in creation, development and promotion of traditional sports among sample countries in the research and variety of traditional sports in Iran and other countries and similar categorizing of traditional sports according to style and content of performance was considered. The unity of government and expert’s opinion in Iran and sample countries in context same problems for reviving and promotion traditional sports and also in similar threatens and opportunities, National commitment and planning and Goal setting for developing traditional sports, The role of myths, music and bolded literature of nations in sublimating traditional sports and also in attracting audiences, Using the benefits of traditional sports for developing public sport between races were the most important result.
  Keywords: comparative study, solidarity, common similarities, Traditional Sports, Local Games
 • Zahra Asadi, Hamid Ghasemi *, Reza Saboonchi Pages 89-102
  The present study aimed at designing a sports tourism development model with the AIDAR advertising framework in mass media. The research method is combined and field-based. The statistical population consisted of the experts of sport and championship and tourism experts. In the qualitative section, 384 people were selected using the targeted sampling method and the snowball, and in the quantitative part according to Morgan table. The instrument for measuring this research in the qualitative section was a questionnaire and in the quantitative section, a questionnaire from the qualitative section was used. After theoretical saturation, a factor analysis was confirmed and media impact questionnaire on sport tourism development with the AIDAR promotional framework of 5 components and 41 items was obtained and reliability was obtained by 0.89 Cronbach's alpha coefficient. K-S, exploratory factor analysis and Friedman test were used to analyze the data. Structural equation analysis method was used to model the model. All statistical operations were performed using SPSS version 22 and Amos software. The results of the research showed that there is a significant difference between the factors influencing the development of sport tourism with the AIDAR advertising framework and through the media from the point of view of the research samples, so that from the perspective of the sample of research, the "knowledgeable roles" have the highest rank and "role" Action Plans (Buying) "ranked the lowest in the factors influencing the development of sport tourism with the AIDAR advertising platform and through the media.
  Keywords: Sports Tourism, Mass Media, AIDAR Model, Advertising
 • Manochehr Tatari *, Shahab Bahrami, Seied Moosa Khademi, Amir Hamzeh Sabzi, Fatemeh Mousavinasab Pages 103-112
  The purpose of this study was to study the effect of organizational climate on organizational enthusiasm and silence with the role of glass cluster mediation among female employees. The research method is descriptive-survey. The sample consisted of 110 female employees. Organizational climate was assessed by Organizational Climate Questionnaire (SUSMAN), Organizational Silence with Harlow's Questionnaire (2001) and Saloon's Eagerness (2001). The Rock Climat Questionnaire, which was developed by Babaei Zakliki (2006), was used. The findings show the effect of organizational climate on increasing organizational eagerness and reducing organization silence and glass rocks. The Ali coefficients of the paths between the three main research structures show the indirect effect of organizational climate (through the glass mediator) on increasing the enthusiasm and reducing organizational silence. According to the results of the research, glass cliffs can negatively affect occupation. In other words, the more women of the society in their working environment feel the glass of glass, their desire and desire for work decreases.
  Keywords: organizational climate, work engagement, organizational silence, glass cliff
 • Establishing a Knowledge-based Company in the Field of Sports Science: A Model With Mixed Approach
  S. Khanmoradi*, S. N. Sajjadi, S. Zardoshtian Pages 113-128

  The purpose of this study was establishing a knowledgebased company in the field of sports science. This study was Practical with mixed approach (qualitative and quantitative). The Sample in the qualitative section was including the members of the faculty of sports management (7 people), the text and film related to Knowledge Foundation (7 documents). Sampling method was purposeful and Due to its unpredictable approach, it proceeded to a point where we reached a theoretical saturation. In the quantitative section, the statistical society included graduate students in sport science and Purposefully 110 people were selected as samples. in the qualitative section we are using the Grounded Theory Strategy with MAXQDA software in three sections: open coding, axial encoding and selective encoding. We are using Structural Equation Modeling (SEM) with the approach of partial least square method (PLS) and Smart PLS software. The results showed that the saturation point varies in the qualitative sample of 63 initial codes, 6 dimensions (barriers, drivers, sports industry capacities, sports entrepreneurship sectors, knowledge-based sports entrepreneurship, outcomes), and one core code (establishing a sports knowledge-based company) and There are 127 total abundances and 106 abnormalities of interviewing. Also the hypotheses identified in the qualitative section were quantitatively confirmed. The model of this research will be used by sports entrepreneurs to enter the establishing a knowledge-based company.

  Keywords: knowledge-based, company, s sports science, entrepreneurship
 • Declaration of Entrepreneurial Opportunities in Sport Tourism (case study: Dezful city)
  R. Mohammadkazemi*, M. Pouriz, B. Darwishzadeh Pages 129-146

  The aim of this research is indentification of entrepreneurial opportunities in sport tourism of Dezful city. In this matter, we used Morrison model to scanning of trends in this industry. After identifying opportunities, we calculate the importance of each opportunity by using Ulwick’s standard questionaire. These opportunities were categorized in defferent groups which are presented as below: Accommodation, adventure sports, event management, Food, transportation & Marian sport. In each groups, we identified some subtitles too. Finally and according to our findings, we offered some suggestions for future researches in order to planning better in sport tourism in regard to Dezful city.

  Keywords: Entrepreneurial Opportunities, Prioritization of