فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا خامدا، پژمان جعفری*، سید جمال الدین طبیبی، مجید رستمی صفحات 7-20
  مقدمه

  خلق ارزش مشتری پیش نیاز بقا و موفقیت سازمان ها است. هدف پژوهش تعیین عوامل و ساختار ارزش از دیدگاه بیمار در بیمارستان های تامین اجتماعی استان قزوین است.

  روش پژوهش

   از نظر هدف بنیادی با دلالت های کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها، کیفی اکتشافی از نوع متوالی و توسعه ابزار است و در سنت پراگماتیسم اجرا شده است. باتوجه به نوبودن موضوع، بمنظور استفاده از تئوری داده بنیاد، با 13نفر از خبرگان و 19نفر از بیماران بیمارستان های مورد مطالعه مصاحبه شد. از 533 گزاره شناسایی شده توسط نرم افزار مکس کیودا، 963 مضمون اولیه استخراج، کدگذاری و سپس 35 مفهوم با روایی قابل قبول در 6 مقوله اصلی طبقه بندی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که ارزش از دیدگاه بیمار، بر منافع و منابع وی تمرکز دارد. منافع، اثربخشی درمان و مراقبت و منابع شامل پول، زمان و تلاش صرف شده بیمار برای هزینه خدمات، دسترسی به خدمات و مدیریت خطا و خطر می گردد. روابط میان کیفیت درمان و مراقبت، ارزش از دیدگاه بیمار، اعتماد بیمار، خدمات تجملی، رضایت بیمار و مقاصد رفتاری بیمار درقالب مدل پارادایمی ارائه شده است.

  نتیجه گیری

  پژوهشگران نتیجه می گیرند که کیفیت درمان و مراقبت سلامت با میانجی گری اعتماد بیمار و تعدیل گری امکانات تجملی، بر خلق ارزش از دیدگاه بیمار تاثیر دارد. موازنه میان منافع به دست آمده و منابع صرف شده بصورت ارزش ادراک شده بر رضایت مندی بیمار، و رضایت بیمار نیز بر مقاصد رفتاری بیمار موثر است.

  کلیدواژگان: ارزش بیمار، ارزش در خدمات مراقبت سلامت، ارزش مشتری
 • معصومه آل رضاامیری، فرح حبیب*، آزاده شاهچراغی صفحات 21-37
  مقدمه

  محیط کالبدی بیمارستان، شامل عناصر و مولفه هایی است که ارتقاء آنها، از منظر طبیعت گرایی، موجب بهبود کیفیت محیط درمانی و هم چنین ادراک بهتر و رضایت مندی کاربران، می شود. لذا، این تحقیق با هدف ارتقای کیفیت محیطی فضاهای درمانی با رویکرد طبیعت گرایی در راستای سلامت و رضایت است. مورد پژوهی (بیمارستان شریعتی تهران) است .

  روش پژوهش

  این تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. با مصاحبه و پرسشنامه از کاربران درمانی بیمارستان شریعتی، تاثیرات ارتقاء محیط و طبیعت سبز درعرصه عمومی آن تحلیل شد. انتخاب جامعه آماری از روش نمونه گیری کوکران با ضریب خطای0/1 و استفاده از رگرسیون خطی توسط نرم افزار تحلیلی - آماری spss برای تجزیه و تحلیل پاسخ ها صورت گرفته است.

  یافته ها

  برای بررسی فرضیه تحقیق و بطور کلی آزمون مدل مفهومی پژوهش، که عوامل کالبدی - محیطی و غیرکالبدی می توانند بر بهبود کیفیت محیط فضای درمانی از منظر طبیعت گرایی، تاثیر داشتند از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، در تحلیل عوامل کالبدی محیط داخلی، چهار شاخص به عنوان مهم ترین پیش بینی کننده ها و در خصوص عوامل کالبدی محیط خارجی، نیز دو شاخص مصداق داشت. در بررسی مهم ترین عوامل غیرکالبدی نیز مدل رگرسیونی شش عامل مهم بدست داد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیقات، مشخص نمود که عوامل کالبدی - محیطی درکیفیت محیط، موثر بوده. رضایت کاربران از کیفیت محیط، اثبات گردید و در نهایت، نتایج تحلیل نمودارها بر وجود همبستگی بین متغیر کیفیت و رضایت دلالت داشته است.

  کلیدواژگان: کیفیت محیط، فضای درمانی، طبیعت گرایی، بیمارستان شریعتی
 • سید علی موسی نیای زارع، امیراشکان نصیری پور*، انیسه نیک روان، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی صفحات 39-54
  مقدمه

  منابع نظام سلامت محدود و مصارف آن نامحدود است. بنابراین استفاده از استراتژی صحیح مدیریتی در جهت به حداکثر رساندن کارایی و بهروری سیستم الزامی است. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان های دانشگاهی گیلان انجام شد.

  روش پژوهش

  این مطالعه کیفی در 11 بیمارستان انجام شد. برای جمع آوری داده ها از راهنمای نیمه ساختاری مصاحبه مدل اصلاحات سازمانی بانک جهانی استفاده گردید. با روش نمونه گیری هدفمند با 28 نفر از مدیران ارشد بیمارستان ها مصاحبه شد. از روش تحلیل محتوا برای آنالیز داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  ابعاد اصلی خودگردانی بیمارستان ها شامل حق تصمیم گیری در مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع فیزیکی؛ صاحب اختیار مانده مالی؛ مواجهه با بازار تدارکات و محصول؛ کارکردهای اجتماعی و ساختار حاکمیتی و پاسخگویی بودند. حق تصمیم گیری در مدیریت استراتژیک، منابع انسانی و فیزیکی محدود بود. بیمارستان ها در بازار محصول دارای رقابت بودند ولیکن اختیارشان در بازار تدارکات محدودیت داشت. بیمارستان ها با نظام سلسله مراتبی و ساختار پاسخگویی رئیس و مرئوسی، صاحب اختیار مانده مالی خود نبودند. هزینه کارکردهای اجتماعی آنها به طور کامل جبران نمی شد. 

  نتیجه گیری

  اعطای خودگردانی در برخی ابعاد نظیر مدیریت منابع مالی، مواجهه با بازار محصول و کارکردهای اجتماعی پیشرفته ایی داشته است ولی در ابعاد مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع فیزیکی، مواجهه با بازار تدارکات و ساختار حاکمیتی و پاسخگویی ناچیز بوده است. در این موارد می بایست حق تصمیم گیری بیشتری به بیمارستان ها واگذار شود.

  کلیدواژگان: بیمارستان، خودگردانی، اصلاحات سازمانی، تمرکززدایی
 • مژگان چشمه کبودی، طیبه احمدی، روژیا نیک بزم، روح اله محمدی، شیرین زردویی گل عنبری، علی محمدی* صفحات 55-66
  مقدمه

  تحلیل شاخص های عملکردی اورژانس معیاری برای درک عملکرد ارائه خدمات این بخش هست. لذا هدف این مطالعه تحلیل شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه بود.

  روش پژوهش

  پژوهش توصیفی مقایسه ای بود و برای هفت بیمارستان آموزشی شهر کرمانشاه در سال 1397 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست که بر اساس شاخص های عملکردی بخش اورژانس تهیه و روایی آن تایید شد، جمع آوری شدند. داده ها از واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت درمان جمع آوری، با نرم افزار SPSS20 تحلیل و در قالب جداول توصیفی تحلیلی ارائه شدند.

  یافته ها

  نتایج برای نه شاخص عملکردی اورژانس نشان داد که تعداد مراجعین به تمام بیمارستان ها افزایش یافته است. درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت شش ساعت در پنج بیمارستان و خارج شده ظرف مدت 12 ساعت در چهار بیمارستان افزایش، ترک اورژانس با رضایت شخصی در چهار بیمارستان کاهش و احیاء ناموفق در شش بیمارستان افزایش یافته است. میانگین زمان تریاژ سطح چهار در بیش تر مراکز افزایش یافته بود ولی اختلاف زمان تریاژ سطح پنج بیش تر بود و کم ترین اختلاف در تریاژ سطح یک بود.

  نتیجه گیری

  اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز عمومی و تخصصی تاثیر متفاوتی در شاخص های عملکردی اورژانس داشت. افزایش متخصص و متخصص طب اورژانس در مراکز عمومی و روان پزشکی تاثیری نداشته ولی در مراکز تخصصی باعث بهبود عملکرد شده است. هم چنین ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت داده ها، تحلیل بهتری از عملکرد میانگین تریاژ خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اورژانس، شاخص عملکردی، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان
 • علیرضا پیرحیاتی، حسین وظیفه دوست*، پژمان جعفری، اصغر سیف صفحات 67-77
  مقدمه

  در دنیای امروز کسب وکارها نیازمند کسب اعتماد در بین مخاطبین خود هستند. بازاریابی اجتماعی به عنوان آخرین فلسفه ی بازاریابی از چنین ظرفیتی برخوردار است و می تواند همراه با در نظر گرفتن منافع جامعه به منافع کسب وکار و مشتریان بی اندیشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بازاریابی اجتماعی مبتنی بر است.

  روش پژوهش

  به منظور رسیدن به این هدف، در مرحله کیفی ضمن بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان بازاریابی و شهرداری، با روش نظریه داده بنیاد، معیارهای موثر با استفاده از نرم افزار مکس کیودا شناسایی شد. در مرحله بعدی، معیارهای شناسایی شده با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری در ابعاد جدیدی دسته بندی و سطوح مولفه ها و روابط بین آن ها مشخص شدند  

  یافته ها

  نتایج سوال اول منجر به شناسایی نه عامل اصلی مسئولیت گرایی، راهبرد گرایی، زیرساخت بازاریابی، گرایش به قابلیت های بازاریابی اجتماعی، درک پویایی محیطی، درک شهروندان، درک ویژگی های ملی، آمیخته بازاریابی اجتماعی و توسعه باور و نگرش شهروندان شد. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان از تاثیرگذاری مسئولیت گرایی، زیرساخت بازاریابی و راهبرد گرایی به عنوان متغیر مستقل بر گرایش به قابلیت های بازاریابی اجتماعی داشت.

  نتیجه گیری

  درنهایت با استناد بر نتایج پژوهش می توان اذعان نمود با بهره مندی از استراتژی های بازاریابی اجتماعی و تاثیرگذاری بر نگرش و ذهنیت شهروندان، می توان توسعه باور و نگرش شهروندان را موجب شد. ازاین رو لزوم توجه روزافزون مدیران ارشد سازمان ها به نقش حیاتی و بی بدیل بازاریابی اجتماعی ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، خدمات سلامت، شهرداری همدان
 • زهرا خواجه علی جهانتیغی، زهرا اباذری، زهره میرحسینی، فهیمه باب الحوائجی صفحات 79-94
  مقدمه

  با توجه به اهمیت خودمراقبتی، مطالعه حاضر به شناسایی ابعاد و مولفه های اطلاع رسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور می پردازد .

  روش پژوهش

  روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی فازی با مراجعه به10 نفر از خبرگان، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه پزشکی و بهداشت در دانشگاه انجام شده است.

  یافته ها

  پژوهشگر داده های به دست آمده را تحلیل و نتایج نهایی پژوهش خود را در قالب یک مدل اولیه ارائه نموده است و با توجه تحلیلی که از روش دلفی جهت تعیین ابعاد و مولفه ها برای اطلاع رسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور به اجرا در آمده ، از 112 شاخص اولیه 92 شاخص و از مولفه ها، تمامی مولفه های شناسایی شده در مرحله دلفی تایید گردید و در مجموع دو بعد اطلاع رسانی و مراقبان سلامت که بعد اطلاع رسانی شامل 4 مولفه و بعد مراقبان سلامت شامل 10 مولفه بود، مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به ابعاد و مولفه های بدست آمده با رویکرد دلفی فازی، این ابعاد و مولفه ها می تواند راهگشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور در راستای افزایش اطلاع رسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور باشد.

  کلیدواژگان: اطلاع رسانی، خودمراقبتی، نظام اطلاع رسانی پزشکی، رفتارهای خودمراقبتی
 • محمد مهرتک*، عبداله مهدوی، کمال ابراهیمی، عباس سرخی صفحات 95-102
  مقدمه

  ایمنی بیمار حوزه جهانی در تمامی عرصه های خدمات سلامت است. مراقبت و خدمات غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنج به انسان ها، هزینه های اقتصادی سنگینی نیز به بار می آورد. با توجه به حساسیت ویژه ایمنی بیمار در اتاق عمل، هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت ایمنی اتاق عمل بر اساس استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی می باشد.

  روش پژوهش

  این مطالعه مقطعی با مشارکت تمامی 57 نفر پرسنل اتاق عمل سه  بیمارستان دانشگاهی شهر اردبیل در سال 96 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت بود که روایی و پایایی آن طی مطالعات متعدد داخلی و خارجی تایید شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی ANOVA در نرم افزار SPSS18 استفاده شد.

  یافته ها

  بیمارستان امام خمینی(ره) از لحاظ استاندارد بیمارستان دوستدار ایمنی با امتیاز میانگین 82% ، بیمارستان علوی با امتیاز 84% و بیمارستان دکتر فاطمی با امتیاز میانگین 77%  دارای شرایط خوب بودند.

  نتیجه گیری

  با وجود این که وضعیت ایمنی بیمارستان های مورد مطالعه مطلوب بود ولی با توجه به اهمیت موضوع، به نظر می رسد برنامه ریزی برای دستیابی به سطوح بالاتر استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی از سوی بیمارستان های مورد مطالعه باید به صورت مداوم در دستور کار مدیران بیمارستان ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، اتاق عمل، بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار، استاندارد بیمارستانی
 • لیلا آندرواژ*، ابراهیم آلبو نعیمی، لیلی رضایتی، زهرا عطف، ایمان قاسمی صفحات 103-112
  مقدمه

  هدف از این پژوهش مطالعه بررسی تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان می باشد.

  روش پژوهش

  روش این پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهشهای کاربردی قرار دارد. جامعه آماری کارکنان بیمارستان محمد رسول الله (ص) شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش  به صورت غیر احتمالی در دسترس می باشد و حجم نمونه از فرمول کوکران و برابر با 197 نفر شد. داده های پژوهش از طریق روش میدانی و پرسش نامه استاندارد برگرفته از پژوهش های خارجی که از روایی و پایایی مطلوبی(مقدار آلفای کرونباخ برابر با: 0.893) برخوردار بوده، می باشد. بعد از جمع آوری داده ها، به منظور تحلیل داده ها و اجرای مدل معادلات ساختاری، از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

  مطابق با نتایج تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی عملکرد مدیریت سبز به دلیل این که آماری تی 0/421 دارد و این مقدار کمتر از 1/96 می باشد، معنادار نمیباشد. هم چنین تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی خلاقیت سبز به دلیل این که آماری تی 8/063 دارد و این مقدار بیبشتر از 1/96، معنادار می باشد و تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی درگیری کارکنان سبز به دلیل اینکه آماری تی 8/063 دارد و این مقدار بیبشتر از 1/96، معنادار می باشد.

  نتیجه گیری

  مطابق با نتایج آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی خلاقیت سبز و  بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی درگیری کارکنان سبز و هم چنین بر رفتار شهروندی سبز تاثیر معناداری دارد. بنابراین آموزش سبز موثر می تواند به بیمارستان ها در انجام اقدامات موثر در حفظ پایداری زیست محیطی کمک کند.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، عملکرد، خلاقیت، کارکنان، آموزش، بیمارستان
|
 • ZAHRA KHAMDA, Pejman Jafari *, Seyed Jamaledin Tabibi, Majid Rostami Pages 7-20
  Introduction

  Creating customer value is a prerequisite for the survival and success of organizations. The purpose of this study is to determine the factors and structure of patient value in Qazvin Social Security Organaization’s hospitals.

  Methods

  This is a fundamental research with applied implications which has been implemented in the tradition of pragmatism. The reseach method is sequential exploration type of qualitative method to develop value scale.The grounded theory was used considering the newly introduced concept of patient value. Interviews were conducted with 13 experts and 19 hospitalized patients in under studied Hospitals. Of the 533 phrase identified by MAXQDA software, 963 primary concept were extracted

  Results

  Findings show that the patient value focuses on his or her benefits and losses. Benefits include the effectiveness of treatment and care; and losses include money, time, resources, and efforts patients spend on services’ cost, accessibility, and error and risk management. The structural relations between the factors of quality of treatment and care, patient value, patient trust, luxury services, patient satisfaction and patient behavioral intentions are proposed as the research paradigmatic model.

  Conclusion

  The quality of treatment and care affects patient value mediated by the patient's trust and moderated by the luxurious services. The balance of interests and expenses as perceived value, has an effect on patient satisfaction that subsequently affects patient behavioral intentions.

  Keywords: Patient Value, Value in Healthcare Services, Customer Value
 • Masoomeh Alereza Amiri, Farah Habib *, Azadeh Shahcheraghi Pages 21-37
  Introduction

  The physical environment of the hospital includes elements that are upgraded, from a naturalistic perspective improves the quality of the treatment environment as well as better perception and satisfaction of users. Therefore, this study aims to improve the environmental quality of therapeutic spaces with a naturalistic approach to health and satisfaction. Case study (Shariati Hospital of Tehran) whose physical changes over a period of one year have been in accordance with physical-environmental criteria in order to benefit from green nature

  Methods

  Content analysis method, survey of theoretical perspectives, and in-depth interviews with professionals, practitioners and architects. Finally, a conceptual model was presented regarding factors, physical and non-physical (socio-psychological) environment affecting the quality of public hospital environment. Statistical population was selected by Cochran sampling method with 0.1 coefficient and questionnaire based on Likert's five-choice spectrum. SPSS software and LISREL software, one of the most used structural equation modeling software, were used for data analysis.

  Result

  The results of the research indicate the effects of the components on improving the quality of the environment with naturalistic approach. The inferential statistics section of the present study is used to investigate the research hypothesis and to generally test the conceptual model of research based on data collected from path analysis.

  Conclusion

  The results of the questionnaire survey indicated that physical-environmental factors play an important role in the quality of the environment.

  Keywords: Environmental quality, Therapeutic Space, Naturalism, Shariati Hospital
 • Seyed Ali Moosaniaye Zare, Amir Ashkan Nasiripour *, Aniseh Nikravan, Leila Riahi, Kamran Hajinabi Pages 39-54
  Introduction

  Health system Resources are limited and its expenditures are unlimited. Therefore, Use the management right strategy to maximize efficiency and productivity of system is essential. Hence, this study was performed with aim to investigate the dimensions of autonomy of university hospitals in Gilan.

  Methods

  This qualitative study was conducted in 11 hospitals. Semi-structured interview guide of World Bank organizational reform model was used for data collection. Interviews were conducted with 28 senior hospital managers with Purposeful sampling method. A content analysis method was used to analyze data.

  Results

  The main dimensions the autonomy of hospitals include decision right in strategic management, financial resources management, human resources management, and physical resources management, financial residual claim, procurement and product market exposure, social functions, and governance structure and accountability. Decision right in strategic management, human and physical resources was limited. Hospitals compete in the product market, but their options are limited in the procurement market. The hospitals were not the financial residual claimant despite their hierarchical system and the accountability structure of the head and headquarters. The cost of their social function is not fully compensated.

  Conclusion

  Granting autonomy has improved in some dimensions such as financial resources management, product market exposure, and social functions, but has been poor in strategic management, human resources management, physical resources management, procurement market exposure, and governance structure and accountability. In these cases hospitals should be given more decision-making power.

  Keywords: Hospital, autonomy, organizational reform, Decentralization
 • Mojgan Cheshmekaboodi, Tayebeh Ahmadi, Rujia Nikbazm, Roholah Mohammadi, Shirin Zarduee Golanbari, Ali Mohammadi * Pages 55-66
  Introduction

  Analysis of the Emergency performance Indices is a criterion for understanding services that performed in this department. The aim of this study was to analyze the performance Indices of the Emergency Department of educational hospitals affiliated with Kermanshah University of Medical Sciences.

  Methods

  The descriptive-comparative study was conducted in seven educational hospitals in the Kermanshah University of Medical Sciences in 2018. The data were collected from information technology and statistic unit from deputy of clinical affairs, using a checklist based on the performance Indices of the emergency department and its validity was determined. Data were analyzed by SPSS20 software and presented in descriptive-analytic tables.

  Results

  Results showed that the number of patients encounter to all hospitals increased. Percentage of patients who were decided upon within 6 hours in five hospitals, left the emergency department within 12 hours in four hospitals and discharged against medical advice have decreased. Unsuccessful resuscitation increased in six hospitals. The average duration of triage in level four was increased in most centers, but difference in the duration of triage in level five was greater. And so, lowest difference in duration of triage was in level one.

  Conclusion

  Implementation of Health Sector Evolution Plan in general and specialized centers had different effect on emergency performance Indices. The increase in specialist and emergency medicine specialists in psychiatric and general centers has not been effective, but has improved performance in specialized centers. Developing an electronic system for recording data will also provide a better analysis of the performances.

  Keywords: Emergency, Performance Indices, Health Sector Evolution Plan, Hospital
 • Alireza Pirhayati, Hossein Vazifedust *, Pejman Jafari, Asghar Seif Pages 67-77
  Introduction

  In today's world, Businesses need to gain trust among their audience. Social marketing as the latest marketing philosophy, It has such a capacity. And it can reflect on the interests of business and customers along with the interests of the community. The main purpose of the present study, Provide a social based marketing model.

  Methods

  To achieve this goal, in the qualitative phase, while reviewing the subject literature and interviewing marketing and municipal experts, with the Grounded Theory approach, effective criteria were identified using MAXQDA software. In the next step, the identified criteria were identified using the interpretive structural modeling approach in new dimensions of classification and levels of components and their relationships.

  Results

  The results of the first question led to the identification of nine main factors including: Responsibility, Strategicism, Marketing Infrastructure, Tendency to Social Marketing Capabilities, Understanding Environmental Dynamics, Citizens Understanding, National Characteristics, Social Marketing Mix and Developing Citizen Beliefs and Attitudes. The results of interpretive structural modeling showed the influence of responsibility, marketing infrastructure and strategy as independent variables on the tendency to social marketing capabilities.

  Conclusion

  Finally, based on the results of the research, it can be concluded that by utilizing social marketing strategies and influencing the attitude and mentality of citizens, it can be possible to develop citizens' beliefs and attitudes. Therefore, the increasing attention of senior executives of organizations is essential to the vital role of social marketing.

  Keywords: Social marketing, Health services, Hamadan Municipality
 • Zahra Khajeali Jahantighi, Zahra Abazari, Zohre Mirhosseini, Fahimeh Babalhavaeji Pages 79-94
  Introduction

  Considering the importance of self-care the present study identifies the dimensions and components of self-care informing of patients in the medical information system of Iran.

  Methods

  The method of this study is descriptive and qualitative according to propositions of the research, which was done in two phases of library and fuzzy Delphi methods by referring 10 researchers and medical experts and health in university. 

  Results

  final research results are presented in a model and considering that in this analysis, Delphi method for dimension determination and the components of self-care informing of patients in the medical information system of the country have been used, all the components identified in Delphi have been confirmed and. In total 2 aspects of informing (4 components) and health care providers (10 components), and 92 indicators from 112 initial indicators have been identified

  Conclusion

  Considering the dimensions and components obtained from fuzzy Delphi method in this study, these dimensions and components can pave the way for health authorities to increase self-care informing of patients in the medical information system of the country.

  Keywords: Informing, self-care, medical information system, Self-care behaviors
 • Mohammad Mehrtak *, Abdollah Mahdavi, Kamal Ebrahimi, Abbas Sorkhi Pages 95-102

  Introduction Patient safety is an important global concern in all areas of health care services. The purpose of safety in the operating room is to provide the safety of the operating staff and the safety of the disease undergoing surgery. Considering the special importance of patient safety in the operating room, this study was conducted with the aim of Operating Room Safety Status Based on Patient Safety Friendly Hospital Standards at Ardabil University Hospitals.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out with the participation of all 57 operating room personnel of three university hospitals in Ardabil in 1396. The data collection tool was a standard questionnaire of the WHO Patient Safety Friendly Hospital. Validity and reliability of this questionnaire has been confirmed in numerous studies. Data were statistically analyzed using the SPSS 18 software program.

  Results

  According to the Patient Safety Friendly Hospital Standards, IMAM KHOMEINI Hospital with a score mean %82, ALAVI with a score %84 and FATEMI with a score %77 were in good condition.

  Conclusion

  given the importance of the subject, although the safety conditions of the hospitals studied were good, it seems, it should be continually included in the managers' plans, trying to achieve higher levels of Patient Safety Friendly Hospital Standards.

  Keywords: Patient safety, operating room, Hospital standards, Patient Safety Friendly Hospitals
 • Leila Andervazh *, Ebrahim Naiemi, Leili Rezayati, Zahra Atf, Iman Ghasemi Pages 103-112
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the impact of Green Education on Green Citizenship Behavior with the moderating role of Green Performance Management, Green Creativity and Green Employee’s Involvement in a hospital.

  Methods

  This research is a practical and descriptive-survey and considered as applied research group. The statistical population of the research is the employees of Mohammad Rasoolullah Hospital in Tehran. The sampling method in this study is non-probabilistic and the sample size is 197 in Cochran formula. The research data were obtained through field method and standard questionnaire from external research which had good validity and reliability. After the data collection, Smart PLS software was used for data analysis and implementation of structural equation modeling.

  Results

  According to the results, the effect of green education on green citizenship behavior with the moderating role of green management performance is not significant because the t-statistic is 0.421 and this value is less than 1.96. Also, the effect of green education on green citizenship behavior with moderating role of green creativity is significant because the T-statistic is 8.06 and this value is greater than 1.96 and the effect of green education on green citizenship behavior with moderating role of green staff involvement is significant. It is significant because the t-statistic is 8.063 and this value is greater than 1.96.

  Conclusion

  According to the results of green education, there is a significant effect on green citizenship behavior with moderating role of green creativity and on green citizenship behavior with moderating role of green staff involvement and also on green citizenship behavior. So effective green education can help hospitals take effective measures to maintain environmental sustainability.

  Keywords: Green Management, Performance, Creativity, employees, Training Hospital