فهرست مطالب

مدیریت رسانه - پیاپی 46 (آذر و دی 1398)
  • پیاپی 46 (آذر و دی 1398)
  • 104 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/12/10
  • تعداد عناوین: 7