فهرست مطالب

یافته - سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 83، زمستان 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 83، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نسترن زمانی*، شهرام ممدوحی، زهره روزبهانی صفحات 1-7
  مقدمه

  کم کاری مادرزادی تیروئید یکی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز و یکی از عمده ترین علت های ناتوانی ذهنی مادرزادی در نوزادان است که با تشخیص زودرس و درمان قابل پیشگیری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراخوان و شیوع بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در شهرستان بروجرد می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی با استفاده از مستندات مراکز بهداشت شهرستان بروجرد انجام شده است. بر اساس پروتکل، کلیه نوزادان در فاصله روزهای 3 تا 5 بعد از تولد به مراکز نمونه گیری شهرستان ارجاع داده شدند و تحت غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید قرار گرفتند. در این مرحله نوزادان با TSH بیشتر از 5 فراخوان شدند. با توجه به دستورالعمل کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید، نوزادان با 10TSH> میلی واحد در لیتر و 5/6˂T4 میکروگرم در دسی لیتر بیمار در نظر گرفته شدند.

  یافته ها

  از 13741 نوزاد غربالگری شده 1257 مورد فراخوان شدند. میزان فراخوان 14/9 درصد برآورد گردید که از این تعداد، 1114 نوزاد دارای TSH بین mlu/L 5 تا mlu/L 9/9 و 120 نوزاد دارای TSH بین mlu/L 10 تا mlu/L 9/19 و 23 نوزاد دارای mlu/L 20TSH≥  بودند. در 22 نوزاد کم کاری مادرزادی تیروئید تشخیص داده شد. بدین ترتیب شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهرستان بروجرد 6/1 در 1000 تولد زنده بدست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

   شیوع بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در شهرستان بروجرد بالاتر از استاندارد جهانی می باشد که ضرورت دارد عوامل مرتبط با شیوع بالای این بیماری مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیماری های غدد درون ریز، کم کاری مادرزادی تیروئید، T4، TSH، غربالگری
 • شیرین قاضی، حسین مهرداد*، مهری دارایی صفحات 8-19
  مقدمه

  اخلاق حرفه ای پزشکی، نظامی ساختارمند جهت حل مسائل اخلاقی و ارائه راهکارهای مناسب در حیطه پزشکی است. هدف این پژوهش طراحی و آزمون الگوی اخلاق حرفه ای در پزشکان بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، با مطالعه پژوهش های پیشین فهرستی مقدماتی از عوامل منابع انسانی اثرگذار بر مولفه های اخلاق حرفه ای با روش دلفی تکمیل و نهایی شد. بدین منظور 14 نفر از خبرگان اخلاق حرفه ای به عنوان گروه خبره با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش های هدف دار یا قضاوتی و زنجیره ای برگزیده شدند. در این الگو، مولفه ها به عنوان متغیرهای مکنون (پنهان) در نظر گرفته شدند که توسط شاخص های مربوطه (متغیرهای آشکار) سنجش شدند و بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری تاثیرشان بر اخلاق حرفه ای دانشجویان تعیین گردید. قبل از برازش مدل، با استفاده از نرم افزار آماری SPSSV22، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها با استفاده از روش پژوهش کیفی و مدل دلفی تحلیل شدند. یافته های به دست آمده حاصل از این پژوهش به شناسایی 11 مولفه شامل وظیفه شناسی، تعالی شغلی، درستی و شرافت، احترام به دیگران، نوع دوستی، تعهد به عدالت اجتماعی، مدیریت زمان، هوش هیجانی، رازداری، دانش اخلاقی و حساسیت اخلاقی منتهی شد. از بین این مولفه ها، مولفه های مدیریت زمان، هوش هیجانی، دانش اخلاقی و حساسیت اخلاقی دستاورد نوین این پژوهش می باشند. همچنین شاخص جدیدی به مولفه رازداری، یعنی الکترونیک شدن پرونده های بیماران افزوده شد.

  بحث و نتیجه گیری

   برازش مناسب مدل پیشنهادی پژوهش حاضر می تواند در تدوین الگوهای اخلاقی و برنامه های ملی در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: مدل اخلاق حرفه ای، الگو، پزشکان، روش دلفی، مولفه، شاخص
 • لطفعلی بلبلی*، مژده خواجه لندی صفحات 20-31
  مقدمه

  وضعیت آنتی اکسیدانی بافت قلب در بیماری دیابت تغییر کرده و باعث افزایش آسیب اکسایشی غشاها و  بافت قلب می گردد. با توجه به نقش احتمالا مثبت تمرین ورزشی بر وضعیت آنتی اکسیدانی، هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثر شش هفته تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بافت قلب موش های صحرایی نژاد ویستار سالم و دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  24 سر موش صحرایی نر بالغ، به طور تصادفی در 4 گروه 6 تایی قرار گرفتند: گروه دیابت تمرین (DT)، گروه دیابت کنترل (DC)، گروه سالم تمرین (HT) و گروه سالم کنترل (HC). حیوانات 6 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط به صورت فزاینده انجام دادند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، بافت قلب برای بررسی میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز استخراج گردید. داده ها براساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

  یافته ها

  پس از 6 هفته تمرین استقامتی، بین تغییرات میانگین غلظت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه دیابت تمرین نسبت به گروه سالم کنترل و دیابت کنترل به ترتیب با سطح معناداری (007/0=p) و (017/0=p) تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین میانگین غلظت سوپراکسید دیسموتاز در گروه دیابت تمرین نسبت به گروه دیابت کنترل با سطح معناداری (025/0=p) افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

  احتمالا ورزش استقامتی با شدت متوسط تاثیر بسزایی بر سیستم آنتی اکسیدانی بافت قلب موش های دیابتی دارد و می تواند در پیشگیری از توسعه عوارض قلبی-عروقی ناشی از دیابت مفید باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، دیابت
 • امیر دلشاد، فاطمه تلاشان*، ماهرخ بهرامی فر صفحات 32-43
  مقدمه

  سالمندی با تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک اکثر بافت ها و ارگان های بدن همراه است. از آنجا که فعالیت بدنی می تواند بر عملکرد سیستم همورال و ایمونال تاثیر داشته باشد اهمیت آن در در دوران سالمندی  به منظور پیشگیری از بی نظمی پیشرونده دستگاه های بدن بسیار مهم می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی 30 مرد سالمند سالم در 3  گروه تمرین هوازی، ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. تمرینات طی 8 هفته با تواتر3 جلسه در هفته انجام شد. تمرینات هوازی با شدت 75-60 % حداکثر ضربان قلب انجام شد. تمرینات ترکیبی با همان درصد حداکثر ضربان قلب و تمرینات مقاومتی شامل  5 حرکت با شدت 60 درصد 1RM که در طی هفته های تمرینی به  75 % رسیده بود، انجام شد. برای مقایسه میانگین های درون و بین گروهی، از آزمون تحلیل واریانس آنکوا وT همبسته در سطح معنا داری 05/0 ≤ p  استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاضرنشان داد تمرین هوازی و ترکیبی باعث تغییرات معنی داری در سطح TGF-β1 015/0=p و کورتیزول (016/0 = p در گروه های تمرین نسبت به گروه کنترل می شود . بر اساس نتایج مقادیر پس آزمون، TGF-β1 در گروه ترکیبی و هوازی افزایش یافته و فاکتور کورتیزول در گروه ترکیبی کاهش معنی داری نسبت به پیش آزمون داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

   به نظر می رسد انجام فعالیت های ورزشی می تواند باعث افزایش TGF-β1 و کاهش کورتیزول گردد و فعالیت ورزشی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از مشکلات در سنین حساس سالمندی حایز اهمیت باشد.

  کلیدواژگان: TGF-β1، کورتیزول، تمرین هوازی، تمرین ترکیبی، سالمندی
 • حسنعلی کلانتری، لطفعلی بلبلی*، معرفت سیاه کوهیان صفحات 44-57
  مقدمه

  هدف از این پژوهش، مقایسه پاسخ های هورمونی و متابولیکی  به سه نوع تمرین مقاومتی در مردان جوان غیر ورزشکار بود.

  مواد و روش ها

  40 آزمودنی با میانگین سنی 50/1±56/22 سال و شاخص توده بدنی 55/±75/23 کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی در چهار گروه مساوی قرار گرفتند 1-  تمرین مقاومتی شدت پایین (20 %یک تکرار بیشینه) با محدودیت جریان خون تداومی 2 - تمرین مقاومتی شدت پایین (20 %یک تکرار بیشینه) با محدودیت جریان خون تناوبی  3- تمرین مقاومتی سنتی (80 %یک تکرار بیشینه) بدون انسداد 4- گروه کنترل. آزمودنی ها حرکت جلو بازو با هالتر را در4 نوبت تا حد خستگی و با فاصله 1 دقیقه استراحت بین ست ها انجام دادند. نمونه گیری خونی قبل و یک ساعت بعد از جلسه تمرین انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی وابسته (مقایسه ی درون گروهی) و تحلیل واریانس یکطرفه (مقایسه ی بین گروهی) استفاده شد (05/0≤p).

  یافته ها

  میزان هورمون رشد و لاکتات در هر سه گروه تجربی نسبت به حالت پایه، افزایش معنی داری را نشان داد (001/0≤p)،  در حالی که فاکتور رشد شبه انسولین در هیچ یک از گروه ها افزایش معنی داری نداشت. نتایج بین گروهی نشان داد که بعد از یک جلسه تمرین، مقادیر هورمون رشد و لاکتات در بین سه گروه تجربی تفاوت معنی داری نمی کند.  

  بحث و نتیجه گیری

   به نظر می رسد تمرینات مقاومتی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون تداومی و تناوبی از لحاظ تغییرات    هورمونی و متابولیکی مشابه تمرین مقاومتی سنتی اثر بخش هستند.

  کلیدواژگان: محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی، پاسخ هورمونی
 • ندا شاه سیاه، امیرهوشنگ نظرپوری*، محمد حکاک، حجت وحدتی صفحات 58-73
  مقدمه

  در سال های اخیر استفاده از فناوری های نوین، یادگیری های سنتی را به سمت وسوی یادگیری الکترونیکی سوق داده و آن را به ابزار یادگیری مهمی تبدیل کرده است. این مهم، پژوهش حاضر را به سمت ارائه یک مدل یادگیری استراتژیک الکترونیکی در واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سوق داده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش، یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند. داده ها با مصاحبه هایی نیمه ساختارمند و استفاده از روش گلوله برفی گردآوری گردید. نمونه گیری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت و مشارکت کنندگان در این پژوهش به تعداد 15 نفر بودند.

  یافته ها

  چارچوب مدل با چهار بعد از ویژگی های محیط یادگیری الکترونیکی و سه مقوله اصلی (مهارت ادراکی، عواطف افراد نسبت به یادگیری و خودتنظیمی) شناسایی شده که استراتژی های یادگیری الکترونیکی دانشجویان را نشان می دهد. همچنین روایی و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  این مدل یادگیری استراتژیک الکترونیکی چارچوبی برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک استراتژی های یادگیری الکترونیک دانشجویان فراهم می کند. این مدل یک محدوده کلی برای درک و تحلیل استراتژی های یادگیری و یادگیری الکترونیک دانشجویان فراهم می کند.

  کلیدواژگان: یادگیری استراتژیک الکترونیکی، مهارت ادراکی، عواطف، خودتنظیمی، واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • سعید پیرمرادی، حسن داریوش نژاد، وجیهه قربان زاده، حامد اسماعیل لشگریان* صفحات 74-85

  تومورزایی یک فرآیند پیچیده و پویا است.  میکرو محیط تومورها نقش مهمی در شکل گیری، آغاز و پیشرفت تومورها بر عهده دارد. مطالعات انجام شده بر روی تحولات نئوپلاستی که بر رویدادهای میکرومحیطهای تومورها متمرکز شده اند اثرگذاری آن در پیشرفت تومور را نشان می دهند. پیش از متاستاز تومورها، تومورهای اولیه فاکتورهایی را ترشح می کنند که این باعث ایجاد یک محیط مناسب متابولیکی پیش از متاستاز تومورها می شود، این شرایط، میکرومحیط را برای رشد بهتر و مناسب تر تومور مهیا می کند. از طرف دیگر، سلول های تومور بطور مداوم با ریز محیط اطراف ارتباط برقرار می کنند و هدف قرار دادن ریزمحیط تومور می تواند درمان سنتی را تکمیل کرده و نتایج درمانی را برای این بدخیمی ها بهبود بخشد. در این مقاله سعی ما بر این است تا با معرفی و نگاه کلی بر میکرومحیط تومور به بررسی اهمیت آن در تومورزایی و متابولیسم سرطان بپردازیم.

  کلیدواژگان: ریزمحیط تومور، فنوتیپ متابولیک، اکسیداسیون اسید چرب، پروسه متابولیک
 • حسنعلی ویسکرمی، سجاد خدایی*، فیروزه غضنفری صفحات 86-105
  مقدمه

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری 2 ماهه اجرا شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی داوطلب شرکت در مداخله بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی از بین 1500 نفر دانشجویان بر اساس نمرات اضطراب اجتماعی و مصاحبه بالینی ساختار یافته انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه؛ درمان فراشناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به صورت گروهی در 10 جلسه دریافت کردند. هر سه گروه در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969) و تحریف های شناختی حمام چی و همکاران (2004)  پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان اثربخش هستند (001/0≥P). همچنین نتایج در مرحله پیگیری حفظ شدند.

  بحث و نتیجه گیری

    با توجه به نتایج به دست آمده می توان از این مداخله ها در کنار درمان دارویی و دیگر درمان های مبتنی بر شواهد برای افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان روش های درمانی مفید و مکمل استفاده نمود.

  کلیدواژگان: گروه درمانی، فراشناخت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تحریف های شناختی، اضطراب اجتماعی، دانشجویان
 • فرح نامنی*، پبمان اکرمی نیا صفحات 106-117
  مقدمه

  برنامه های تمرین تداومی روشی برای ارتقاء عملکرد ورزشی است اما می تواند موجب فشار بر دستگاه هورمونی و متابولیکی شود. رزوراترول ممکن است در بهبود تغییرات حاصل از تمرین تداومی موثر باشد. تحقیق حاضرتاثیر همزمان مصرف رزوراترول و تمرین تداومی را بر  BDNF و GGT  بررسی می کند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 24 موش صحرایی تهیه و در 2 گروه (تمرین تداومی، مکمل رزوراترول+تمرین تداومی) قرار گرفتند. به گروه رزوراترول+تمرین تداومی به مدت 8 هفته هر روز 8 میلی گرم به ازاء هر 100گرم  وزن بدن محلول رزوراترول خورانیده شد. در پایان دوره نمونه های خون برای بررسی شاخص های BDNF و GGT  اخذ و تغییرات حاصل اندازه گیری  شدند. شاخص های موردنظر با نرم افزار  SPSS22 و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بیانگر درصد بالاتر میانگینGGT  و میانگین پایین تر BDNF درگروه  تمرین تداومی بود. مصرف رزوراترول موجب کاهش معنادار GGT(06/0 (p= و افزایش معنادارBDNF  (007/0 (p=  در گروه رزوراترول + تمرین تداومی  شده بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد تمرین تداومی + رزوراترول در کنترل و بهبود تغییرات شاخص های BDNF  وGGT موثر است و تاثیر همزمان مکمل و تمرین، تغییرات متابولیکی، عصبی و محافظتی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: رزوراترول، تمرین تداومی، BDNF، GGT
 • رسول شهروز، مونس مولودی تپه*، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی صفحات 118-130
  مقدمه

  بوسولفان یک داروی شیمی درمانی برای درمان سرطان بوده که عوارضی را به واسطه رادیکال های آزاد در اندام های مختلف از جمله دستگاه تناسلی ایجاد می کند. حفظ سیستم تولیدمثل و باروری  با داروها و مکمل های آنتی اکسیدانتی در این بیماران ضروری به نظر می رسد.

  مواد و روش ها

  از 32 قطعه موش صحرایی نر نژاد ویستار بالغ، در 4 گروه 8 تایی استفاده گردید. برای گروه کنترل، حلال بوسولفان (شاملDMSO+PBS) به حجم 1/0 میلی لیتر و برای گروه بوسولفان، به صورت تک دوز 10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه درمان (بوسولفان+ کوآنزیمQ10) بمیزان 10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن روزانه در حجم 1/0 میلی لیتر داخل صفاقی به مدت 35 روز دریافت کردند. همچنین گروه کنترل مثبت، فقط Q10 به میزان گروه درمانی دریافت نمودند.در پایان دوره، سرم حیوانات یرای اندازه گیری سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانتی، پراکسیداسیون چربی ها و سوپراکسیددیسموتاز جمع آوری و پس از اندازه گیری نسبت وزن بیضه به بدن، بیضه ها دو قسمت شده و  مورد ارزیابی بیان ژن های Bax, Bcl-2 و Caspase-3 و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در سرم موش های درمان شده با بوسولفان، استرس اکسیداتیو در طی 35 روز افزایش یافته و گروه دریافت کننده کوآنزیم Q10  توانسته است استرس اکسیداتیو را به صورت معنی داری (p<0.005)کاهش دهد. ارزیابی RT-PCR  نشان داد که میزان mRNA، Caspase 3 وBcl-2  در گروهی که بوسولفان را به تنهایی دریافت کرده بود به طور چشمگیری (p<0.005) کاهش داشت.

  بحث و نتیجه گیری

   استفاده از مکمل کوآنزیمQ10 می تواند باعث تجدید فرآیند اسپرماتوژنز به واسطه کاهش استرس اکسیداتیو و تاثیر بر روند آپوپتوز در موش های درمان شده با بوسولفان شود.

  کلیدواژگان: کوآنزیم Q10، آپوپتوز، آنتی اکسیدانتی، موش صحرایی
 • بنفشه حسنوند، صالحه ایرانمنش، عزت الله قدم پور، مهدی یوسف وند* صفحات 131-142
  مقدمه

  اعتیاد امروزه به یکی از جدی ترین معضلات جامعه بشری تبدیل شده است که منجر به پیدایش فقر و بیکاری و مهم تر از آن بروز مشکلات مکرر شغلی، اجتماعی و قانونی می شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی رفتار درمانی گفتگویی در تغییر سطح باورهای فراشناختی مردان معتاد به حشیش شهرستان خرم آباد بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت نیمه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان مردان معتاد به حشیش شهرستان خرم آباد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (رفتار درمانی گفتگویی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش در 8 جلسه تحت آموزش رفتار درمانی گفتگویی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (2000) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد (05/0<p). یافته ها حاکی از آن بود که رفتار درمانی گفتگویی در تغییر سطح باورهای فرانشاختی اثربخش است.

  بحث و نتیجه گیری

    بنابراین چنانچه افرادی که در حوزه مربوط به مبارزه با مواد مخدر و درمان افراد مبتلا به اعتیاد کار می کنند، از روش رفتار درمانی گفتگویی استفاده کنند می توانند باورهای فراشناختی مثبتی را در بیماران ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی گفتگویی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی، اعتیاد، حشیش
|
 • Nastaran Zamani*, Shahram Mamdoohi, Zohre Roozbahani Pages 1-7
  Background

  Congenital hypothyroidism is one of the most common endocrine diseases. Moreover, it is one of the major causes of congenital mental disability in neonates which could be prevented by early diagnosis and treatment. The aim of this study was to evaluate the recalling and prevalence of congenital hypothyroidism in Borujerd.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted using existing documents in the health centers of Borujerd. According to the national protocol, all neonates were called to the sampling centers of Borujerd within 3 and 5 days after birth. At this stage, infants with TSH>5 were recalled. According to the national guidelines for the screening with regard to congenital hypothyroidism, neonates with a TSH> 10 mlu/L and T4˂ 6.5 µg/dL were viewed as patients.

  Results

  Of 13741 screened neonates, 1257 newborns were recalled. The recall rate was estimated to be 9.14%, of which 1114 infants had TSH ranging from 5 to 9.9 mlu/L, 120 infants had TSH ranging from 10 to 19.9 mlu/L, and 23 infants had TSH≥20 mlu/L. congenital hypothyroidism was diagnosed in 22 neonates. Hence, the prevalence of congenital hypothyroidism in Borujerd was 1.6 in 1000 live births.

  Conclusion

  The prevalence of congenital hypothyroidism in Borujerd is higher than the global standard. Hence, it is necessary to investigate the factors associated with the prevalence of this disease.

  Keywords: endocrine diseases, congenital hypothyroidism, T4, TSH, screening
 • Shirin Ghazi, Hossein Mehrdad*, Mehri Daraei Pages 8-19
  Background

  Medical professional ethics is a structured system for solving ethical issues and providing appropriate solutions in the medical field. The purpose of this study was to design and test the pattern of professional ethics in physicians.

  Materials and Methods

  Reviewing previous studies, the researchers completed and finalized a preliminary list of human resources factors affecting professional ethics components using the Delphi method. For this purpose, 14 professional ethics experts were selected as the expert group using the non-probability sampling method and a combination of purposeful or judgmental and chain methods. In this model, the components were considered as (latent) variables that were measured by relevant indicators (explicit variables) and determined based on structural equation modeling of their impacts on students' professional ethics. Before fitting the model, using SPSSV22 statistical software, the assumption of the normality of data distribution was evaluated by the Kolmogorov-Smirnov nonparametric test.

  Results

  The findings were analyzed using a qualitative research method and the Delphi model. The findings of this study led to the identification of 11 components, including conscientiousness, job excellence, integrity and dignity, respect for others, kindness, commitment to social justice, time management, emotional intelligence, confidentiality, ethical knowledge, and moral sensitivity. Among these, time management, emotional intelligence, ethical knowledge and ethical sensitivity are the new achievements of this research. A new index was added to the privacy component, namely electronic patient records.

  Conclusion

  Appropriate fitting of the proposed model to the present research can be useful in formulating the ethical patterns and national plans at the Ministry of Health and Medical Education level.

  Keywords: professional ethics model, model, doctors, Delphi method, component, index
 • Lotfali Bolboli*, Mojdeh Khajehlandi Pages 20-31
  Background & Objectives

  The antioxidant status of the cardiac tissue changes in diabetes, and increases the oxidative damage of the membrane and tissue. Given the possibly positive role of exercise training on antioxidant status, the aim of this study was to compare the effect of six weeks of endurance training on the activities of glutathione peroxidase and superoxide dismutase in the cardiac tissue of healthy and diabetic Wistar rats.

  Materials & Methods

  24 adult male rats were randomly divided into 4 groups of 6 rats: diabetic training group (DT), diabetic control group (DC), healthy training group (HT) and healthy control group (HC). The animals performed 6 weeks of moderate-intensity endurance training. The heart tissues were extracted 24 hours after the last training session in order to measure the activities of glutathione peroxidase and superoxide dismutase. Data were analyzed by one-way ANOVA test.

  Results

    After 6 weeks of endurance training, the changes of glutathione peroxidase levels were significantly different in the diabetic training  group compared to the healthy and diabetic control groups with significance levels of (P=0/007) and (P=0/017) respectively. The levels of superoxide dismutase also increased significantly in the diabetic training group compared to the diabetic control group with the significance level of (P=0/025).

  Conclusion

  It appears that moderate-intensity endurance exercise might have a significant effect on the antioxidant system of the heart tissue of diabetic rats. Moreover, it could be helpful in preventing the development of cardiovascular complications from diabetes.

  Keywords: Endurance Training, Glutathione Peroxidase, Superoxide Dismutase, Diabetes
 • Amir Delshad, Fateme Talashan*, Mahrokh Bahramifar Pages 32-43
  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 30 healthy elderly men were divided into 3 groups of aerobic exercise, combined exercise and control group. The exercise sessions were held 3 days a week for 8 consecutive weeks. Aerobic training with an intensity of 60-75% of maximal heart rate reserve was performed. Combined exercises at the same percentage of maximum heart rate and resistance trainings consisted of 5 movements with 60% 1RM intensity which had reached to 75% during the training weeks. ANCOVA and t-test were used to compare the inner and inter group averages at the significant level of P≤0.05.

  Results

  Compared to the control group, the results of the present study showed significant changes in TGF-β1 level (P = 0.015) and cortisol (P = 0.016) in the training groups because of aerobic and parallel trainings. According to the post-test measures, TGF-B1 increased in the combined and aerobic groups, and cortisol significantly decreased in the combined group compared to the pre-test results.

  Keywords: TGF-B1, cortisol, aerobic training, combined training, age
 • Hassanali Kalantari, Lotfali Bolboli*, Marefat Siahkohian Pages 44-57
  Background

  The aim of this study was to compare hormonal and metabolic responses to three types of resistance exercise trainings in non-athlete young men.

  Materials and Methods

  40 subjects with the mean age of 22.56 ± 1.50 and the BMI of 23.75 ± 55.5 kg/m2 were randomly divided into four equal groups: (a) low intensity resistance training (20% one repetition maximum) with continuity of blood flow restriction (BFR), (b) low intensity resistance training (20% one repetition maximum) with intermittent BFR, (c) traditional resistance training (80% repetition maximum) with no BFR, and (d) the control group. Subjects performed the barbell curl 4 times until exhaustion and with a 1-minute rest between the sets. Blood sampling was performed before and one hour after the exercise session. Dependent T-Test (intra-group comparison) and One-Way Anova (inter-groups comparison) were used to analyze the data (P≤0.05).

  Results

  The levels of growth hormone and lactate in all three three experimental groups showed a significant increase compared to the baseline (P≤0.001), while insulin-like growth factor was not increased significantly in any of the groups. Inter-group results showed that after a training session, the levels of growth hormone and lactate were not changed significantly between the three experimental groups.

  Conclusion

  It seems that low-intensity resistance exercise trainings and continuous and intermittent blood flow restriction are effective in terms of hormonal and metabolic changes similar to traditional resistance exercise trainings

  Keywords: blood flow restriction, resistance exercise, hormonal response
 • Neda Shahsiah, Amirhoshang Nazarpouri*, Mohammad Hakkak, Hojat Vahdati Pages 58-73
  Background

  In recent years, the use of modern technology has driven traditional learning towards e-learning and has made it a significant teaching device. This led the present study to focus on providing a strategic e-learning model for the students of the virtual education center at Isfahan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This study is a qualitative research with content analysis approach. The population of the present research consists of all the students of the virtual education center at Isfahan University of Medical Sciences. The data were collected by semi-structured interviews using the snowball method. Sampling was continued until the categories reached theoretical saturation. Fifteen individuals participated in this study.

  Results

  The model framework with four dimensions of e-learning environment features and three main categories (perceptual skill, emotions and self-regulation) were identified that illustrate student e-learning strategies. Its validity and reliability were also confirmed.

  Conclusion

  This strategic e-learning model provides a framework for the systematic analysis of the online learning strategies of students. It provides a general range for understanding and analyzing student online learning and learning strategies

  Keywords: strategic e-learning, perceptual skill, emotions, self-regulatory, virtual education center at Isfahan University of Medical Sciences
 • Saeid Pirmoradi, Hassan Dariushnejad, Vajihe Ghorbanzadeh, Hamed Esmaeil Lashgarian* Pages 74-85

  Tumorigenesis is a complex and dynamic process. The microenvironment of tumors plays a pivotal role in the formation, initiation and progression of tumors. Studies on neoplastic developments focusing on tumor microenvironment events demonstrate its significance in promoting tumor progression. Prior to tumor metastasis, primary tumors secrete factors that create a proper metabolic environment for tumor metastasis. These conditions prepare the microenvironment for better and more efficient tumor growth. On the other hand, tumor cells continuously interact with the surrounding microenvironment, and targeting the tumor microenvironment can complement traditional treatment and improve the therapeutic outcomes for these malignancies. In the present article, the researchers attempt to highlight the importance of tumor microenvironment in tumorigenesis and tumor metabolism.

  Keywords: Tumor microenvironments, metabolic phenotypes, Fatty acid oxidation, metabolic process
 • Hasanali Veiskarami, Sajad Khodaei*, Firoozeh Ghazanfari Pages 86-105
  Background

  The aim of this study was to compare the effectiveness of metacognitive group therapy and acceptance and commitment therapy on cognitive distortions and social anxiety syndrome.

  Materials and Methods

  The method of this study is a semi-experimental design with a pre-test-post-test design and a 2-month follow-up. The statistical sample of this study consisted of 60 students suffering from social anxiety who volunteered to participate in the intervention. Using random sampling, 1500 students were selected based on social anxiety scales and structured clinical interviews. They were randomly divided into three groups (metacognitive group therapy, acceptance and commitment therapy, and control group). Subjects in the experimental group received metacognitive therapy and acceptance and commitment therapy in 10 sessions. All three groups responded to the Watson & Ferind Social Anxiety Questionnaire (1969), and the cognitive distortions (Hamamci and etal, 2004) in the pre-test, post-test and follow-up stages. The collected data were analyzed by analysis of covariance with repeated measures.

  Results

  The results indicated that the metacognitive group therapy and acceptance and commitment therapy were effective on cognitive disturbances and the syndrome of social anxiety (P <0.001). The results were also kept at the follow-up stage.

  Conclusion

  According to the results, these interventions could be used in combination with drug therapy and other evidence-based therapies for people with social anxiety disorder as an efficient and complementary treatment.

  Keywords: group therapy, metacognition, acceptance, commitment therapy, cognitive distortions, social anxiety, students
 • Farah Nameni*, Peyman Akraminia Pages 106-117
  Background

  Continuing training programs can improve sport performance. However, these exercises can cause pressure on the hormonal and metabolic systems. Resveratrol might be effective on the improvement of the alterations induced by continuing training. The present study investigated the simultaneous effect of resveratrol consumption and continuous exercise on BDNF and GGT. 

  Materials and Methods

  In this experimental study, 24 rats were randomly divided into the 2 groups of continuous exercises, and resveratrol supplement + continuous exercises. Resveratrol solution was administered to the resveratrol + ontinuous exercises group for 8 weeks, each day 8 mg per 100 g of the body weight. The treadmill continuous training program was carried out for 8 weeks. At the end of the course, blood was obtained for measuring the indices of BDNF and GGT. These indices were analysed by  SPSS software, version 22.

  Results

  The results indicated the higher mean of GGT and the lower mean of BDNF in the continuous training + resveratrol compared to the continuous exercises group. The use of resveratrol caused a significant increase in BDNF (P = 0.007) and GGT (P = 0.06) in the continuous training+ resveratrol group.

  Conclusion

  The results of the present study showed that continuous exercise + resveratrol consumption were effective on controlling and improving the indices changes in BDNF and GGT.  The simultaneous effect of supplementation and exercise increased the metabolic, neurological and protective opposite effects

  Keywords: Resveratrol, continuous training, BDNF, GGT
 • Rasul Shahrooz, Mones Moloody Tappe*, Mazdak Razi, Lila Zarei, Vahid Mohammadi Pages 118-130
  Background & Objectives

  As a chemotherapy drug which is used for the treatment of cancer, busulfan causes certain complications in tissues, including the genital system, due to the existence of free radicals.Preserving the reproductive system and fertility with medications and antioxidant supplements seems necessary in these patients.

  Materials & Methods

  Thirty-two male Wistar rats were used in 4 groups of 8. For the control group, the busulfan solution was injected (incl. DMSO + PBS) at a volume of 0.1 ml, and for the busulfan group, a single dose of 10 mg / kg was injected intraperitoneally. The Co.A Q10 group received 10 mg / kg of body weight daily (0.15 ml) by intraperitoneal injection for 35 days. At the end of the experiment, the serum of animals was collected in order to measure the antioxidant capacity, lipid peroxidation and superoxide dismutase. Moreover, after measuring the testicular to testicle ratio, the testicles were divided into two parts and evaluated for the expression of Bax, Bcl-2 and Caspase-3 genes, and immunohistochemical staining they got.

  Results

    The results showed that oxidative stress increased in muscles treated by busulfan in 35 days, while it was significantly decreased in the Co.A Q10 receptor group by increasing antioxidant enzymes. RT-PCR evaluation showed that Caspase 3 and Bcl-2 mRNA levels were significantly reduced in the group receiving busulfan alone.

  Conclusion

  The use of Co.A Q10 supplementation can lead to a renewal of spermatogenesis due to the reduction of oxidative stress and the effect on apoptosis in busulfan treated mice

  Keywords: busulfan, Co.A Q10, apoptosis, antioxidant, rat
 • Banafsheh Hassanvand, Salehe Iranmanesh, Ezatollah Ghadampour, Mahdi Yousefvand* Pages 131-142
  Background

  Addiction has nowadays become one of the most serious problems of human society, which leads to the emergence of poverty and unemployment and, more importantly, the emergence of frequent occupational, social and legal problems.The main purpose of this study was to determine the effectiveness of behavior-dialog therapy in changing the level of negative and positive meta-cognitive beliefs among addicted men in Khorramabad.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was carried out using pretest-posttest design with the control group. The research sample consisted of 40 subjects selected among addicted men in Khorramabad, Iran. They were randomly assigned to the experimental (of behavior-dialog therapy) and the control groups. At the intervention stage, the experimental group was trained in the life-style therapy for 8 sessions. The Wales metacognitive beliefs questionnaire (2000) was used for data collection in pre-test and post-test phases for both the experimental and the control groups. The data were analyzed using the multivariate analysis of MANCOVA.

  Results

  The results of covariance analysis showed a significant difference between the two groups (p <0.01). The findings indicated that behavior-dialog therapy of the health care system is effective in changing the level of positive and negative financial implications.

  Conclusion

  Individuals who work in the field of combating the drugs and treating addicted people can create metacognitive beliefs in patients provided that they use behavior-dialog therapy.

  Keywords: dialog- behavior therapy, Positive, Negative Meta-cognitive Beliefs, Addiction, Cannabis