فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن گل پرور*، علی فتحی، مریم کاظمی، افسانه رحمتی آذرمنابادی صفحات 1-26

  این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در سه مطالعه مستقل، سه سازمان (یک سازمان دولتی، یک سازمان خدماتی و معلمان زن) در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به ترتیب از بین آن ها 279 نفر،267 نفر و 351 نفر به شیوه سهل الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در هر سه مطالعه شامل پرسشنامه های سرمایه روان شناختی و رفتارهای رفتارهای مدنی سازمانی بودند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان تحلیل شد. نتایج مطالعه اول نشان داد که به ترتیب امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری قادر به پیش بینی (معنی دار) رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد و امیدواری، تاب آوری و خوش بینی قادر به پیش بینی رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان هستند. نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که خودکارآمدی در حد نه چندان بالا پیش بینی کننده یاری رسانی و خودکارآمدی، امیدواری و خوش بینی پیش بینی کننده فضایل شهروندی هستند. بالاخره نتایج مطالعه سوم نیز نشان داد که در میان معلمان زن از چهار مولفه سرمایه روان شناختی، فقط خودکارآمدی پیش بینی کننده رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد است. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که در هر ساختار سازمانی معین، برخی از مولفه های سرمایه روان شناختی می توانند با ابعاد رفتارهای مدنی سازمانی رابطه برقرار کنند.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، رفتارهای مدنی سازمانی، امیدواری، تاب آوری
 • ساره میرشکار*، سید اسماعیل هاشمی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، نسرین ارشدی صفحات 27-44

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تعارض بین فردی و تجربه بی نزاکتی در پرستاران انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر اهواز در سال 1397 بود. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 40 نفر از پرستاران با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس تعارض بین فردی در محیط کار و مقیاس بی نزاکتی در محیط کار بود. در مورد گروه آزمایش، مداخله درمانی شامل 3 جلسه آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد در محیط کار بود، درحالی که اعضای گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه ازلحاظ تعارض بین فردی (426/160 = F، 001/0 = p) و تجربه بی نزاکتی (485/164 =F ، 001/0= p) تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش تعارض بین فردی و تجربه بی نزاکتی شده است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تعارض بین فردی، تجربه بی نزاکتی
 • امین ضمیری*، علیرضا حیدریی، پرویز عسگری، بهنام مکوندی صفحات 47-60

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش سازمانی بر بهره وری سازمانی و جامعه پذیری سازمانی کارکنان دچار استرس شغلی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر کارکنان تحت استرس بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گمارش شدند (20 نفر در هر گروه). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استرس شغلی، بهره وری و جامعه پذیری سازمانی بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش هوش سازمانی باعث افزایش بهره وری و جامعه پذیری سازمانی کارکنان تحت استرس شده است.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، بهره وری سازمانی، جامعه پذیری سازمانی، استرس شغلی
 • لیلی وکیلیان، جواد خلعتبری* صفحات 61-80

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه شیشه قزوین به تعداد 800 نفر بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 120 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های کمال گرایی، مقیاس تعهد سازمانی و مقیاس خودکارآمدی گردآوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی بین دو متغیر کمال گرایی و خودکارآمدی و نیز بین دو متغیر تعهد سازمانی و خودکارآمدی معنی دار بودند. دیگر یافته پژوهش نشان داد که کمال گرایی و تعهد سازمانی به طور معنی داری قابلیت پیش بینی خودکارآمدی را دارا می باشند.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، تعهد سازمانی، خودکارآمدی
 • ساناز سروری، علی فهیمی نژاد*، باقر مرسل، مصطفی طیبی ثانی صفحات 81-102

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی بود.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می دادند که با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، نمونه آماری این پژوهش به صورت کل شمار (200 نفر) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته ها نشان داد که چابکی سازمانی اثر مثبت معنی داری بر توانمندسازی روان شناختی و توانمندسازی سازمانی دارد. همچنین، توانمندسازی روان شناختی دارای اثر مثبت معنی دار بر توانمندسازی سازمانی بود. نتایج مربوط به اثر غیرمستقیم چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی از طریق توانمدسازی روان شناختی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روان شناختی، توانمندسازی سازمانی، چابکی سازمانی
 • سید محمدعلی موسوی، هادی فرهادی* صفحات 103-122

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارش شدند. در این پژوهش پرسشنامه های تعارض کار- خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان  مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مجازی شناختی-رفتاری بر متغیرهای تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان تاثیر معنی داری داشته است. . لذا می توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری سبب کاهش تعارض کار-خانواده و افزایش سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان شده است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی مدیریت استرس تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی، سلامت روان
|
 • Mohsen Golparvar *, Ali Fathi, Maryam Kazemi, Afsaneh Rahmati Azarmonabadi Pages 1-26

  This study aimed to investigate the role of psychological capital in relation to organizational citizenship behaviors. Research statistical population was the employees of three independent organizations (a public sector organization, a service organization and female teachers) in Ahvaz and Isfahan. From this population, 279, 267 and 351 persons were selected by convenience sampling method. Research instruments in three studies were psychological capital and organizational citizenship behaviors questionnaires. Data were analyzed with the use of regression analysis (enter method). Results of first study revealed that, only hope, self-efficacy and resiliency predicted organizational citizenship behaviors toward individuals and hope, resiliency and optimism predicted organizational citizenship behaviors toward organization. Results of second study indicated that, self-efficacy is marginal predictor of helping, and self-efficacy, hope and optimism are able to predict civic virtue. The results of third study showed that from the four components of psychological capital, only self-efficacy able to predict organizational citizenship behaviors toward organization. In sum, the results of this study show that in any given organizational structure, some of psychological capital components can be related to the organizational citizenship behaviors.

  Keywords: psychological capital, Organizational citizenship behaviors, hope, resiliency
 • Sareh Mirshekar *, Seyed Esmaeil Hashemi, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Nasrin Arshadi Pages 27-44

  The aim of present study was to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on interpersonal conflict and experience of incivility in Ahvaz hospitals’ nurses.This research was a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study included all nurses in Ahvaz hospitals. The research sample was selected by multi-stage random sampling method. In this research, 40 nurses were randomly selected with regarding inclusion criteria and randomly assigned into experimental and control groups. In this research, interpersonal conflict at work scale and workplace incivility scale were used for data collection. The intervention performed on experimental group consisted of 3 sessions of ACT. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used for data analysis. Theresults showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of interpersonal conflict (F=160/426, P=0/001) and incivility (F=164/485, P= 0/001). Based on the findings, it seems that acceptance and commitment therapy improved the interpersonal conflict and experience of incivility.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, interpersonal conflict, incivility
 • Amin Zamiri *, Alireza Heydari, Parviz Asgari, Behnam Makvandi Pages 47-60

  The aim of this research was to study the effectiveness of the organizational intelligence training on organizational productivity and organizational socialization in employees with job stress. The design of this study was pre-test, post-test with control group. The sample included 40 employees with job stress who were selected by random sampling method and then randomly assigned into experimental and control groups (20 in each group). The instruments consisted of organizational productivity, organizational socialization and job stress questionnaires. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used for data analysis.Theresults showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of organizational productivity and organizational socialization

  Keywords: organizational intelligence, Organizational Productivity, organizational socialization, job stress
 • Leili Vakilian, Javad Khalatbari * Pages 61-80

  The purpose of this research was to investigate the relationship of perfectionism and organizational commitment with self-efficacy. The research method was correlational and the statistical population of this research included all of Qazvin Glass Factory employees. From this population120 employees were selected by simple random sampling method. Data were collected by perfectionism questionnaire, organizational commitment scale and self-efficacy scale. Pearson correlation coefficients and multiple regressions were used for data analysis. The results showed that the correlation coefficient between perfectionism and self-efficacy also the correlation coefficient between organizational commitment and self-efficacy were statistically significant. Another finding showed that perfectionism and organizational commitment have a significant predictive power of self-efficacy.

  Keywords: perfectionism, organizational commitment, Self-Efficacy
 • Sanaz Sorori, Ali Fahimenezgad *, Bagher Morsal, Mostafa Tayebi Sani Pages 81-102

  The purpose of this research was to investigate the effect of organizational agility on organizational empowerment through psychological empowerment. The statistical population included all employees of Sport and Youth Offices in Razavi Khorasan province. Because the number of employees in this population were limited, all of them were selected as research sample. For data analysis Smart PLS3 was used. The findings indicated that organizational agility has positive significant effect on psychological empowerment and organizational empowerment. Also, psychological empowerment has positive significant effect on organizational empowerment. The indirect effect of organizational agility on organizational empowerment through psychological empowerment was confirmed.

  Keywords: Psychological empowerment, Organizational empowerment, organizational agility
 • Seyed Mohamad Ali Mousavi, Hadi Farhadi * Pages 103-122

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral stress management virtual training on employees’ work-family conflict, general health, quality of life and mental health. This research was a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study consisted of all employees of Isfahan steel company. From this population 30 employees were selected by available sampling method and then randomly assigned in experimental and control groups (each 15 employees). The instruments included work-family conflict, general health, quality of life and mental health questionnaires. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used for data analysis. Theresults showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of work-family conflict, general health, quality of life and mental health.

  Keywords: stress management virtual training, work-family conflict general health, quality of life, Mental Health