فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آنیتا آذرکلاه، عباس ابوالقاسمی، مهریار ندرمحمدی، حبیبه سلوت* صفحات 7-24
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خود افشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش

  جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به سرطان بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل در سال 1395 تشکیل دادند که از بین آن ها 100 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به وسیله چهار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHQOL-BRIEF)،حس انسجام (COS)، جهت مداری زندگی (TOL-R) و خودافشایی هیجانی (ESDS) انجام شد. برای تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد که بین حس انسجام و تفکر مثبت با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از بین مولفه های خودافشایی شادی، آرامش و بی حسی با کیفیت زندگی رابطه مثبت، افسردگی، حسادت، خشم، اضطراب و ترس با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان رابطه منفی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد حس انسجام 59 درصد، تفکر مثبت 29 درصد و خودافشایی هیجانی 29 درصد توانایی پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان را دارند.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که حس انسجام، تفکر مثبت و خود افشایی هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران سرطانی کاربرد دارند، لذا این یافته ها می تواند تلویحات مهمی در زمینه پیگیری از مشکلات روان شناختی در این بیماران داشته باشد.

  کلیدواژگان: حس انسجام، تفکر مثبت، خود افشایی هیجانی، کیفیت زندگی، سرطان
 • زینب خجوی*، رضا رستمی، مریم هادی زاده شالدهی، فاطمه پورخاقان صفحات 25-40
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در پیش بینی ترس از حرکت در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود.از بین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید باتجربه درد مزمن که به مراکز درمانی شهر گیلان مراجعه کرده بودند، 100 بیمار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل مقیاس ترس از حرکت تمپا (TSK)، مقیاس فاجعه سازی درد (PCS) و پرسشنامه پنج عاملی NEO- فرم کوتاه (NEO-FFI) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی به طور معناداری ترس از حرکت را پیش بینی می کنند. مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای فاجعه سازی درد 433/0 و برای روان رنجورخویی 278/0 بود.

  نتیجه گیری

  روان رنجورخویی و فاجعه سازی درد می توانند با تاثیر بر ترس بیمار از حرکت و اجتناب وی از فعالیت، بر کیفیت زندگی تاثیر گذاشته و مشکلات ناشی از درد مزمن را افزایش دهند. ازاین رو لازم است این عوامل در مدیریت و درمان این بیماران موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: درد مزمن، آرتریت روماتوئید، فاجعه سازی درد، روان رنجورخویی، ترس از حرکت
 • کیومرث ارجمند قجور*، مجید محمود علیلو، زینب خانجانی، عباس بخشی پور صفحات 41-56
  مقدمه

  امروزه، سوء مصرف مواد به یکی از مشکلات اساسی در جوامع تبدیل شده و شیوع آن در بین جوانان بیشتر شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت آمفتامین بود.

  روش

  در مطالعه حاضر از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر از بیماران مرد وابسته به مت آمفتامین که در سال 1396 به اداره بهزیستی تکاب و مرکز ترک اعتیاد این شهرستان مراجعه کرده بودند از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختاریافته و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از ابزارهای پژوهش مانند مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID)، پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، آزمایش ادرار، مقیاس پیش بینی بازگشت (RPS) و پروتکل انفرادی ACT برای افراد سوء مصرف کننده مواد استفاده شد. نتایج به دست آمده به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI)، فرمول درصد بهبودی، بهبود بالینی معنادار و سنجش عملیاتی موردبررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  داده های به دست آمده نشان داد کاهش میزان وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران ازلحاظ آماری (در سطح 05/0)، بالینی و سنجش عملیاتی معنادار است.

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش میزان وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت آمفتامین موثر است و با توجه به اینکه این روش درمانی انعطاف پذیری روان شناختی را در بیماران بالا می برد، می توان از آن در درمان وابستگی به مت آمفتامین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مت آمفتامین، وسوسه مصرف، لغزش
 • سید یونس محمدی*، افسانه صوفی صفحات 57-72
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که به صورت پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان های شهر شیراز در سال 1396 بود. 30 نفر از بیماران مبتلا به سرطان به صورت هدفمند از بیمارستان نمازی و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 15 نفر) قرار گرفتند. برنامه مداخله ای گروه آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) در 8 جلسه 90 دقیقه ای انجام شد. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و پرسشنامه استرس ادراک شده استفاده شد. داده ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا) تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش استرس ادراک شده بیماران مبتلا به سرطان تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های حاصل از پژوهش می توان بیان کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش استرس ادراک شده بیماران سرطانی می گردد و می توان از آن به عنوان روشی کارآمد بهره برد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، استرس ادراک شده، سرطان
 • مینا مقتدری، مجید صفاری نیا*، حسین زارع، احمد علی پور صفحات 73-92
  مقدمه

  بروز بیماری های مزمن همچون پارکینسون، علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روان شناختی مبتلایان را نیز با آسیب جدی مواجه می سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد مبتلا به بیماری پارکینسون شهر اصفهان در سه ماهه زمستان سال 1397 بود. در این پژوهش تعداد 40 فرد مبتلا به بیماری پارکینسون با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند (20 بیمار در گروه آزمایش و 20 بیمار در گروه کنترل). گروه آزمایش مداخله آموزشی امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر را طی سه ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و آدامز، 1982) و پرسشنامه احساس تنهایی (راسل، 1996) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بسته آموزشی امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون تاثیر معنادار دارد (0001/0>p). این در حالی بود که این تاثیر در مرحله پیگیری نیز ثبت خود را حفظ کرده بود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که بسته آموزشی امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر به دلیل برخورداری از روش های امیددرمانی و روان درمانی مثبت نگر، می تواند منجر به بهبود خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون شود.

  کلیدواژگان: آموزش امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر، خودکارآمدی، احساس تنهایی، پارکینسون
 • لیلا کیانی، امین رفیعی پور، مریم مشایخ*، رامین تاجبخش، جعفر پویا منش صفحات 93-104
  مقدمه

  درمان با همودیالیز اثرات گسترده و همه جانبه ای بر بیماران دارد. این پژوهش با هدف پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک های مقابله ای انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. به این منظور از بین کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر کرج در سال 1397 تعداد 219 بیمار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای و رشد پس از سانحه پاسخ دادند. داده ها با استفاده از شاخص​های توصیفی و تحلیل رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنها راهبرد مسئله ​مدار (97/5,t=001/0p<)، سهم معناداری در پیش​بینی رشد پس از سانحه دارد و راهبردهای هیجان​ مدار و اجتنابی سهم معناداری در تبیین رشد پس از سانحه ندارند.ضریب استانداردشده ی بتا نشان می​دهد که راهبرد مسئله مدار 446/0 در پیش​بینی رشد پس از سانحه سهم داشته است.

  نتیجه گیری

  بیمارانی که از سبک مقابله مسئله محور استفاده می کنند، کنترل بیشتری بر شرایط استرس زا داشته و به احتمال بالاتری به رشد پس از سانحه می رسند.

  کلیدواژگان: سبک مقابله، استرس، رشد پس از سانحه، نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز
 • مهسا نقوی، اسماعیل اسدپور*، عبدالرحیم کسایی صفحات 105-126
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور بود.

  روش

  روش این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان مراجعه کننده به کلینیک امید تهران تشکیل دادند. حجم نمونه اولیه 50 نفر بود؛ که به روش در دسترس انتخاب شده بودند. سپس، از بین آن ها 30 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران (AAQ-II) و نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد تغییرات معناداری در انعطاف پذیری روان شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور در مرحله پس آزمون ایجاد کرد (05/0< P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می تواند به منزله یک مداخله موثر روان شناختی بر انعطاف پذیری روان شناختی و صمیمیت زناشویی رنان نابارور به کار رود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روان شناختی، صمیمیت زناشویی، زنان نابارور
 • فلورا عزت پناه، زهره لطیفی* صفحات 127-142
  مقدمه

  این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش، تعهد و شفقت بر فاجعه پنداری درد، تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا انجام شد.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دوگروهی سه مرحله ای (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) بود. 30 نفر از بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. مداخله برای بیماران گروه آزمایش تحت 10 جلسه اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس فاجعه پنداری درد سالیوان و همکاران (1995)، پرسش نامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و پرسش نامه ی رشد پس از سانحه تدسچی و کالهون (1996) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش، تعهد و شفقت بر فاجعه پنداری درد، تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا اثر دارد (001/0>p). این اثرات در دوره پیگیری 45 روزه همچنان باقی مانده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج آموزش مبتنی بر پذیرش، تعهد و شفقت دارای تلویحاتی به منظور بهبود وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا است که از آن می توان در راستای بهبود کیفیت زندگی این بیماران بهره برد.

  کلیدواژگان: فاجعه پنداری درد، تحمل پریشانی، رشد پس ازسانحه، سندرم فیبرومیالژیا، آموزش مبتنی بر پذیرش تعهد و شفقت
 • شهرزاد حاجی محمد کاظمی، غلامرضا منشئی*، امیر قمرانی صفحات 143-162
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر مدل ارتقاء کیفیت زندگی بر اضطراب درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا بود.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا مراجعه کننده به مطب های خصوصی متخصصان روماتولوژی شهر شیراز بود که از میان آن ها 30 بیمار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب درد بود که شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل نمودند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر مدل ارتقاء کیفیت زندگی در کاهش اضطراب درد بیماران موثر بود.

  نتیجه گیری

  به کارگیری درمان های روان شناختی می تواند به کاهش اضطراب درد بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا کمک کند.

  کلیدواژگان: اضطراب درد، درمان مبتنی بر مدل ارتقاء کیفیت زندگی، فیبرومیالژیا
 • احمد علی پور*، ابوالفضل قدمی، زهرا علیپور، حسن عبدالله زاده صفحات 163-175
  مقدمه

   ابزارهای اندازه گیری اضطراب برای بیماری های مهم تهدیدکننده سلامتی مانند سارس و مرس توسعه یافته است. در زمینه سنجش اضطراب کرونا ابزار اندازه گیری مشخصی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا در نمونه ایرانی بود. 

  روش

   پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 308 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در تحقیق شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته اضطراب کرونا 18 سوالی استفاده شد. داده ها با استفاده از روش همسانی درونی به شیوه آلفای کرونباخ و 2-λ گاتمن و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) با استفاده از نرم افزار Lisrel-8.8 استفاده شد. جهت استاندارد کردن نمرات خام این نمرات با استفاده از نرم افزار Jmetrik-4.1.1 به نمرات استاندارد T و رتبه درصدی تبدیل و به صورت جدول های هنجاری تهیه شدند.

   یافته ها

  مقدار 2-λ گاتمن برای کل پرسشنامه (922/0=2-λ) و ضریب آلفای کرونباخ برای علایم روانی (879/0=α)، علایم جسمانی (861/0=α) و برای کل پرسشنامه (919/0=α) به دست آمد. داده های این پژوهش با مدل دوعاملی برازش مناسبی دارد. جداول نمرات استاندارد رسم شد و دامنه نمرات عامل های پرسشنامه و نمره کل شدت اضطراب کرونا بر اساس نمرات استاندارد T به سه دامنه عدم اضطراب یا خفیف، متوسط و شدید تقسیم شد. 

  نتیجه گیری

  پرسشنامه اضطراب کرونا در اعتباریابی مقدماتی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن به عنوان یک ابزار علمی و معتبر برای سنجش اضطراب کرونا ویروس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، اضطراب، کرونا ویروس، سلامت روانی
|
 • Anita Azarkolah, Abbas Abolghasemi, Mehriar Nadrmohammadi, Habibeh Salvat * Pages 7-24
  Objective

  The aim of this research (the present study) was to determine the relationship between Sense of Coherence, Positive thinking and self-disclosure with quality of life in the cancer patients.

  Method

  The study population of this research was consisted of all patients with cancer in Imam Khomeini Hospital of Ardabil in 2016.The sample of the study was 100 people that were selected by available sampling. Data were collected by fourquestionnaire: quality of life (WHOQOL-BREF), sense of Coherence (SOC), life orientation test (LOT-R) and emotional self-Disclosure scale (ESDS). The data were analyzed by Pearsons correlation and Multiple Regression Analyze.

  Findings

  The finding showed that, there was positive significant relationship between sense of coherence components (comprehensibility, manageability & meaning) and positive thinking with quality life of cancer Patients.also there was positivesignificant relationship, between happiness, peace and insentience of self-disclosure components with quality life of cancer Patients as well as negative significant relationship between depression, jealousy, aggressive, anxiety and fear with quality life in cancer patients. The results of multiple regression analyze showed that sense of coherence with 59 percent, positive thinking with 29 percent and self-disclosure with 29 percent was to able predict the quality life of cancer patients.

  Conclusion

  This results may have important implications in the field of Psychological and medical patients.

  Keywords: Sense of Coherence, Positive thinking, self-disclosure, Quality of Life, cancer
 • Zeinab Khajavi *, Reza Rostami, Maryam Hadizadeh Shaldehi, Fatemeh Pourkhaghan Pages 25-40
  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the role of pain catastrophizing and neuroticism in the prediction of fear of movement in patients with rheumatoid arthritis.

  Method

  This study was a correlational study. From patients with rheumatoid arthritisexperiencing chronic pain who referred to Gilan health centers, 100 patients were selected through convenience sampling method. Instruments used in this study included the Tampa scale of kinesiophobia (TSK), the Pain catastrophizing Scale (PCS), and the NEO five-factor inventory-short form (NEO-FFI).

  Findings

  The results showed that pain catastrophizing and neuroticism significantly predicted fear of movement. The standardized regression coefficient for pain catastrophizing was 43.33 and for neuroticism was 0.278.

  Conclusion

  neuroticism and pain catastrophizing can affect the quality of life by increasing the patient's fear of movement and avoiding activity, and increase chronic pain problems. Therefore, these factors need to be considered in the management and treatment of these patients

  Keywords: Chronic Pain, Rheumatoid Arthritis, Pain Catastrophizing, Neorotisim, fear of movement
 • Kiumars Arjmand Ghujur *, Majid Mahmood, Aliloo, Zeynab Khanjani, Abbas Bakhshipour Pages 41-56
  Objective

  Today, substance abuse has become one of the major problems in societies and has become more prevalent among young people.The aim of this study is to appointment of acceptance and commitment therapy (ACT) effectiveness in reduction of craving and lapse in methamphetamine addict patients.

  Method

  In this study had been used single-case experimental design in kind of multiple-baseline design in asynchronous manner. Three of male methamphetamine addict patients choose that had come to Welfare Organization and to the Addiction Withdrawal Center in Takab Township by diagnostic interview and structured clinical interview and with purposeful sampling method. The study tools had been used such as Structured Clinical interview (SCID), demographic characteristic questionnaire, urine test, Relapse Prediction Scale (RPS) and Individual Therapy Protocol (ACT).the achieved results considered by methods of visual inspection, reliable change index (RCI), change percentage formula, clinical significance change and operational measurement.

  Findings

  Achieved data showed that acceptance and commitment therapy in treatment's targets intensity reduction (craving and lapse) statistically is in level of (P<0.05), clinically and significance operational measurement.

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy (ACT) is effective in intensity reduction of craving and lapse in methamphetamine addict patients. Given that the therapeutic approach increases psychological flexibility in patients, it can be used to treat methamphetamine dependence.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, methamphetamine, craving, lapse
 • Seyed Younes Mohammadi *, Afsana Soufi Pages 57-72
  Objective

  The present study aimed to investigate the effectiveness of the effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life and perceived stress in cancer patients.

  Method

  The current research was a quasi-experimental of pretest-posttest and control group design The statistical population included all cancer patients referring to the pathology department of Shiraz hospitals in 2017. Selected through purposefully sampling method from Namazi Hospital and inclusion criteria were 30 patients assigned randomly in experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group received an interventional program(Acceptance and Commitment-based therapy) of eight 90-minute sessions. The control group did not receive any intervention. Data were collected using, the World Health Organization Quality of Life Questionnaire and Perceived Stress Questionnaire. The data were analyzed andrepresented as mean, standard deviation, and Univariate covariance analyze.

  Findings

  The results showed that acceptance and commitment therapy has a significant effect on improving the quality of life and reducing perceived stress in patients with cancer.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it can be mentioned that Acceptance and Commitment-based therapy increase Quality of Life and reducing Perceived Stress in cancer patients and it can be used as an efficient method. and it can be used as an efficient method.

  Keywords: Acceptance, Commitment-based therapy, Quality of Life, Perceived Stress, Cancer
 • Mina Moghtaderi, Majid Saffarinia *, Hossein Zare, Ahmad Alipour Pages 73-92
  Objective

  The emergence of chronic diseases such as Parkinson seriously damages the patients’ psychological health besides physical health. Therefore, the present study was conducted with the purpose of investigating effectiveness of the package of hope therapy based on positivist approach on Self-efficacy and loneliness of patients with Parkinson.

  Method

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period. The statistical population of the present study included the people with Parkinson in the city of Isfahan in the winter of 2018-19. 40 patients with Parkinson were selected through non-random available sampling and were randomly replaced into experimental and control groups (20 patients in the experimental group and 20 in the control group). The experimental group received training intervention of hope therapy based on positivist approach in ten ninety-minute sessions during three months. The applied questionnaires in this study included Self-efficacy (Sherer and Adams, 1994) and loneliness questionnaire (Russell, 1996). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Findings

  The results showed that the training package of hope therapy based on positivist approach has significant effect on Self-efficacy and loneliness of Parkinson patients (p<0/001). However, this effect on the follow-up was also maintained.

  Conclusion

  The findings of the present study showed that training package of hope therapy based on positivist approach can lead to the improvement of Self-efficacy and loneliness of Parkinson patients due to enjoying the methods of hope therapy and positivist psychotherapy.

  Keywords: Training hope therapy based on positivist approach, Self-efficacy, Loneliness, Parkinson
 • Leila Kiani, Amin Rafeipoor, Maryam Mashayekh *, Ramin Tajbakhsh, Jaffar Pouyamanesh Pages 93-104
  Objective

  Treatment with hemodialysishas extensive and comprehensive effects on patients. The purpose of this study was to predict post-traumatic growth based on coping styles.

  Method

  This was a descriptive- correlational study. To this purpose, among all patients referring to dialysis centers in karaj in 2018, 219 individuals were selectet by Convenient sampeling method and they answered to Coping Scale of Stress Situation (CSSS) and Posttraumatic Growth Inventory (PTGI). Data were analyzed using descriptive indexesand Multiple regression analysis by SPSS 25 software.

  Findings

  The results showed thatjust problem focus coping style (t = 5.97, p <0.001) has a significant role in predicting of post traumatic growth and emotional and avoiding style do not have a significant role in explaining post-traumatic growth. The standardized beta coefficient shows that the problem focus style 0/446 has contributed to the prediction of post-traumatic growth.

  Conclusion

  Patients who use problem focus coping style more control over stressful situations and with Higher probability achieve to post-traumatic growth.

  Keywords: Coping Style, stress, Posttraumatic growth, End stage renal diseases, Hemodialysis
 • Mahsa Naghavi, Esmail Asadpour *, Abdolraheem Kasaee Pages 105-126
  Objective

  The main aim of present study was to determine the effectiveness of group counselling based on Acceptance and Commitment Therapy on increasing psychological flexibility and marital intimacy in infertile women.

  Method

  This study was a semi-experimental with pre-test and post-test design and control group. The Statistical population of this research includes all the infertile women who referrd to Omid Infertility Center in Tehran. 50 infertile women were selected by convenience sampling method from the statistical population. Then 30 infertile women were chosen by simple random sampling and were assigned to the intervention and controle group. Then both groups were evaluated using Bagarozzi Marital Intimacy Questionnaire (2001) and Bond Acceptance and Action Questionnaire (2011) in posttest. The data were analyzed by MANCOVA method.

  Findings

  Statistical data analysis illustrated Group Counselling based on Acceptance and Commitment Therapy that amounts of Psychological flexibility and marital intimacy were significantly increased in experimental than control group (P<0/05).

  Conclusion

  The results of this study indicate that group counseling based on acceptance and commitment therapy can be used as an effective psychological intervention on the psychological flexibility and marital intimacy of Infertile Women.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Psychological flexibility, Marital Intimacy
 • Flora Ezzatpanah, Zohre Latifi * Pages 127-142
  Objective

  The purpose of this study was to determine the effectiveness training based on acceptance, commitment and compassion on pain catastrophizing, distress tolerance and post-traumatic growth in patients with fibromyalgia syndrome.

  Method

  This study was done by semi-experimental approach with two groups and three stages (pre-test, posttest & follow up). 30 patients with fibromyalgia syndrome were selected through available sampling and randomly assigned into experimental and control groups. Intervention was administered to the experimental group for 10 sessions. The research tools were included of the Pain Catastrophizing Scale of Sullivan et al (1995), Simons & Gaher Distress Tolerance Questionnaire (2005), and Post Traumatic Growth Questionnaire of Tedeschi & Calhoun (1996).

  Findings

  The results showed that training based on acceptance, commitment and compassionhas significant effects on pain catastrophizing, distress tolerance and post-traumatic growth in patients with fibromyalgia syndrome (P<0.001). These effects have remained in the 45 days follow-up period.

  Conclusion

  According to the results, training based on acceptance, commitment and compassionhave implications for improving the psychological state of patients with fibromyalgia that can be used to improve the quality of life of these patients.

  Keywords: Pain Catastrophizing, Distress tolerance, Post Traumatic Growth, fibromyalgia syndrome, training based on acceptance commitment, compassion
 • Shahrzad Haji Mohammad Kazemi, Gholam Reza Manshaei *, Amir Ghamarani Pages 143-162
  Objective

  the aim of the present study was the effectiveness of therapy based on quality of life promotion model on pain anxiety in female patients with fibromyalgia.

  Method

  The present study was semi-experimental study with pre-test and post-test design with the control group and follow-up. The study statistical population included all women with fibromyalgia referring to private clinic of rheumatology specialists in Shiraz city who 30 patients from patients with available samplingwere selected and randomly were divided into two groups of experimental (15 persons) and control (15 persons). Research tool included anxiety scale that participants completed in pre-test, post-test and follow-up. Descriptive statistical methods and Analysis variance with repeated measures were used.

  Findings

  The results showed that therapy based on quality of life promotion was effective in reducing pain anxiety in patients.

  Conclusion

  Using Psychological therapies can help patients with fibromyalgia for reducing pain anxiety

  Keywords: Fibromyalgia, pain anxiety, therapy based on quality of life promotion
 • Ahmad Alipour *, Abolfazl Ghadami, Zahra Alipour, Hasan Abdollahzadeh Pages 163-175
  Objective

   Anxiety measurement tools have been developed for major health-threatening diseases such as SARS and MERS. There is no specific measurement tool for measuring the anxiety caused by Corona. The purpose of this study was to validate the Corona-related Anxiety Scale in the Iranian sample. 

  Method

   The research method was a descriptive correlational.308 individuals participated in the study through online recall. An 18-item Corona-related anxiety inventory was used to collect the data. The data were analyzed by using Guttman's λ2 and Cronbach's alpha internal consistency method. Confirmatory factor analysis (CFA) using Lisrel-8.8 software was used to evaluate the tool construct validity. To standardize the raw scores, they were converted to standard T scores and percentile rank using Jmetrik-4.1.1 software and were prepared as normative tables. 

  Findings

   The Guttman's λ2 value for the whole questionnaire was obtained as (λ = 0.922), Cronbach's alpha coefficient for psychological symptoms as (α = 0.879), physical symptoms as (α = 0.861), and for the whole questionnaire as (α= 0.919). The data of this research fit the two-factor model properly. Standard scores tables were plotted, and the range of scores of the questionnaire factors and total score of Corona-related anxiety severity was divided into three domains: mild, moderate, and severe. 

  Conclusion

   Corona-related anxiety inventory has good validity in preliminary validation and can be used as a valid and scientific tool for measuring Corona-related anxiety.

  Keywords: validation, Anxiety, Corona Virus, Mental Health